Page 1

De ESE richt zich op de productie, verspreiding en toepassing van wetenschappelijke kennis vanuit een economisch perspectief. Ze levert als internationaal erkende instelling een wetenschappelijke bijdrage aan toekomstige economische ontwikkelingen en aan de beantwoording van vraagstukken van overheids- en ondernemingsbeleid. De ESE maakt gebruik van de nieuwste inzichten op het vakgebied, werkt in internationaal verband en heeft een maatschappelijke opdracht die sterk

114

Erasmus School of Economics

Erasmus School of Economics

school of economics (ESE)

Erasmus

Missie Erasmus School of Economics (ESE)

verbonden is met de unieke positie van Rotterdam als internationaal zakelijk knooppunt. De ESE schept een goed werkklimaat voor vernieuwende wetenschapsbeoefening en stelt in het onderwijs de wetenschappelijke vorming centraal. Door haar exclusieve keuze voor het economisch perspectief onderscheidt de ESE zich van zusterfaculteiten bij ander Nederlandse universiteiten, die alle een combinatie van economie en bedrijfskunde in zich hebben.

115


Logistiek van haven en medische centra

Voorspellen en meten van impact van beslissingen

Oplossen van complexe problemen in logistiek en transport

Oplossen van complexe problemen in logistiek en transport

Uren wachten voor een afspraak met de specialist of operatiekamers die niet efficiënt gebruikt worden. Dienstverlening bij overheidsinstellingen die niet op elkaar is afgestemd. Schappen in de winkels die leeg zijn. Deze situaties kunnen voorkomen worden door een betere logistiek. Management Science kan een rol spelen bij het beter stroomlijnen van processen, waardoor ze klantvriendelijker en doelmatiger worden. Het uiteindelijke doel is om deze systemen efficiënter en effectiever te laten werken.

Uren wachten voor een afspraak met de specialist of operatiekamers die niet efficiënt gebruikt worden. Dienstverlening bij overheidsinstellingen die niet op elkaar is afgestemd. Schappen in de winkels die leeg zijn. Deze situaties kunnen voorkomen worden door een betere logistiek. Management Science kan een rol spelen bij het beter stroomlijnen van processen, waardoor ze klantvriendelijker en doelmatiger worden. Het uiteindelijke doel is om deze systemen efficiënter en effectiever te laten werken.

Belangrijke toepassingsgebieden zijn transport en logistiek. Door efficiënter te werken, kan de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven verder versterkt worden. Maar ook in bij voorbeeld ziekenhuizen kan Management Science gebruikt worden om de logistieke processen te verbeteren. Zo werken medewerkers van onze faculteit samen met o.a. het Erasmus MC om daar de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te beheersen.

Belangrijke toepassingsgebieden zijn transport en logistiek. Door efficiënter te werken, kan de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven verder versterkt worden. Maar ook in bij voorbeeld ziekenhuizen kan Management Science gebruikt worden om de logistieke processen te verbeteren. Zo werken medewerkers van onze faculteit samen met o.a. het Erasmus MC om daar de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren en tegelijkertijd de kosten te beheersen.

116

Erasmus School of Economics

Erasmus School of Economics

117


Marketing

Organisatie-Economie

Beïnvloeding van het gedrag van consumenten, producenten en maatschappij

De invloed van prikkels en prestaties op processen

Het herkennen en beïnvloeden van de behoeften en specifieke wensen van (potentiële) kopers en afnemers van diensten staat centraal in het speerpunt marketing. Marketing is dus niet alleen van belang voor het bedrijfsleven, maar zeker ook voor overheidsinstanties en voor politici. Ook zij maken bij de communicatie van hun boodschappen steeds vaker gebruik van inzichten die binnen de marketing ontwikkeld zijn. Het marketing onderzoek en onderwijs aan de ESE richt zich op de raakvlakken tussen consument, bedrijf en maatschappij. Belangrijke thema’s zijn onder meer de marketing van medische en technologische innovaties, de impact van nieuwe marketingkanalen en de ontwikkeling van geavanceerde marketingmodellen. Marketing bestudeert daarnaast hoe succesvol marketingmodellen en -instrumenten zijn. Binnen de gekozen thema’s wordt door onze medewerkers samengewerkt met bedrijven en nonprofit instellingen binnen de regio Rotterdam, evenals nationaal en internationaal.

We willen dat scholieren naar school gaan en studeren. We willen dat mensen zich niet asociaal gedragen. We willen voldoende leraren op “moeilijke” scholen. Binnen de ESE is er een enorme kennis over hoe mensen tot bepaald gedrag geprikkeld kunnen worden. Dit kan gebeuren via geld, maar bijvoorbeeld ook via het delegeren van verantwoordelijkheden. Deze kennis en de gebruikte concepten zijn op alle terreinen in de samenleving van belang én te gebruiken. Wie moet bij een besluitvormingsproces worden betrokken? Moet de buurt inspraak krijgen? Wie beslist over wat? Ook hier zijn prikkels essentieel. Belangen zijn vaak verschillend, waardoor mensen op zoek gaan naar verschillende typen informatie.

Soms is het voor de communicatie goed als achter gesloten deuren wordt vergaderd. Soms is het voor de acceptatie van een besluit goed als in alle openheid een beslissing wordt genomen. Ook op het gebied van besluitvormingsprocessen is er binnen de ESE veel kennis ontwikkeld die wij graag delen met het bedrijfsleven en de overheid.

118

Erasmus School of Economics

Erasmus School of Economics

119


Gezondheidseconomie

120

Betere besteding van publieke middelen in de gezondheidszorg

De relatie tussen gezondheid en sociaal-economische status

Het bedrag dat de samenleving aan gezondheidszorg kan besteden kent grenzen. Dit roept de vraag op welke behandelingen we wel en welke we niet (willen) vergoeden. Hoe wordt die keuze gemaakt? Economen stellen dat de zorg moet worden vergoed die waar voor haar geld biedt. Onze gezondheidseconomen proberen daarom manieren te vinden om gezondheid op een betrouwbare en correcte wijze te waarderen. Aspecten als rechtvaardigheid, eigen verantwoordelijkheid en onzekerheid (hoe lang leeft iemand?) worden meegenomen in het onderzoek. De Gezondheidseconomie besteedt tevens aandacht aan het gedrag van de voornaamste factoren in het zorgsysteem, variĂŤrend van aanbieders van zorg en verzekeringsmaatschappijen tot overheidsinstellingen. Ook hun onderlinge, complexe samenspel wordt bekeken. Met haar inspanningen wil de Gezondheidseconomie bijdragen aan een betere besteding van publieke middelen en ervoor zorgen dat beleidskeuzes op een transparante manier tot stand komen.

Gezondheid varieert met sociaal-economische status (SES). Een gunstige SES gaat samen met een betere gezondheid, hoe ook gemeten. Het ethische standpunt dat gezondheid een fundamenteel recht is, en dus niet afhankelijk moet zijn van de maatschappelijke positie, is recentelijk verdedigd door de WHO. Ondanks de grote hoeveelheid literatuur over dit onderwerp, is er nog weinig inzicht in de mechanismen achter de relatie tussen SES en gezondheid. Leidt een lage SES tijdens de jeugd tot latere gezondheidsproblemen? Of beĂŻnvloedt een zwakke gezondheid de opleidingskansen en daarmee de SES op latere leeftijd? Dit type vragen heeft grote maatschappelijke betekenis en een deel van het onderzoek van onze gezondheidseconomen is hierop gericht. Het onderzoek beperkt zich niet tot Westerse samenlevingen, waar o.a. de effecten van vergrijzing worden bestudeerd, maar breidt zich uit tot ontwikkelingslanden.

Erasmus School of Economics

Erasmus School of Economics

121


Overige onderzoek- en onderwijsgebieden

Vakgebieden in Ontwikkeling, de toekomst

Finance en Risk management

Energie-Economie

Finance richt zich op het functioneren van financiële markten, mede in relatie tot het gebruik van deze markten door internationale organisaties en financiële instellingen.

Energie-Economie richt zich op thema’s die verband houden met de levering en het gebruik van energie in de samenleving. Er worden instrumenten ontwikkeld waarmee risico’s kunnen worden ingeschat en beheerst en waarmee rendementen kunnen worden gehaald bij het inkopen van energie op de (inter)nationale markt. Dit onderzoek kan de ambitie van Rotterdam als Europees expert centrum rond nieuwe energie ondersteunen.

Accounting: Hoe blijft een organisatie ‘in control’? Accounting zoekt antwoord op de vraag welke informatiebehoefte gebruikers hebben voor hun oordeels- en besluitvorming en hoe daarin kan worden voorzien.

Fiscale Economie: Belastingen zijn onmisbaar voor het functioneren van de overheid

Industriële Economie

Belastingen zijn onontbeerlijk voor het functioneren van de overheid. Deze materie is vaak complex en vragen een gedegen kennis van de werking van de economie én van juridische vraagstukken. Dit is het veld van de fiscaal economen.

Port Management en Maritime Logistics

De Industriële Economie bestudeert het strategisch gedrag van ondernemingen (inclusief de dienstensector), de structuur van markten en hun wisselwerking. Ze onderzoekt hoe ondernemingen georganiseerd zijn, met elkaar samenwerken en met elkaar wedijveren en de gevolgen daarvoor op terreinen als prijsvorming, productverscheidenheid, investeringen en marktconcentratie. Dit onderzoek kan de basis zijn voor praktische adviezen aan bedrijven. >>>

Vanuit de vraag hoe maritieme en havenindustrieën werken in een zeer hoge competitieve omgeving, doet de ESE onderzoek naar Terminal Management, Container Logistiek, Haveneconomie en maritieme vraagstukken.

Migratie en Integratie Het onderzoek binnen de ESE richt zich vooral op het verklaren van de hardnekkige achterstanden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. De resultaten van ons onderzoek worden veelvuldig gebruikt in de beleidspraktijk.

Stedelijke ontwikkeling Van belang is om strategieën en beleid ter versterking van het economisch profiel van steden te verkennen en te bezien welke instrumenten kunnen worden ingezet ter stimulering van succesvolle stedelijke economische ontwikkelingen.

Ondernemerschap Het onderzoek aan de ESE richt zich onder meer op de rol van verschillende soorten bedrijven in de economische markt, de relatie tussen het starten van een bedrijf en de positie op de arbeidsmarkt en de prikkels voor en consequenties van innovatie voor de economie.

122

Erasmus School of Economics

Erasmus School of Economics

123


Vakgebieden in Ontwikkeling, de toekomst

Strategische Filantropie Strategische Filantropie richt zich op het vergroten van de kwaliteit, effectiviteit en impact van de filantropische sector. Via een integrale op praktijkervaringen gebaseerde onderzoekbenadering krijgt de filantropische sector instrumenten aangereikt waardoor middelen strategisch en effectief geworven én ingezet kunnen worden. Met behulp van de ‘Strategic Philantrophy cycle’ wordt aandacht besteed aan het verkrijgen van donaties en het management van activa, de selectie van projecten en partners, de uitvoering van projecten en het analyseren van de impact van verandering evenals het effectief verspreiden van de opgedane kennis en ervaring.

Neuro-Economie Neuro-Economie is een nieuw interdisciplinair onderzoeksprogramma van de ESE. Met een mix van concepten uit de economie, de psychologie en de neurowetenschappen leren studenten hoe ons economisch gedrag in de hersenen geworteld zit. Welke onbewuste processen liggen ten grondslag aan hoe mensen kiezen en risico’s inschatten? Hoe kunnen we inzichten over de werking van onze hersenen bij voorbeeld de kredietcrisis en onze interactie met anderen verklaren? Neuro-Economics kan dus helpen bij keuze-, beslissings- en besluitvormingsprocessen. Gedragseconomie Gedragseconomie is erop gericht met psychologische inzichten het menselijke (economische) gedrag beter te begrijpen, inclusief de tegenstrijdigheden die daarbij horen. Zo wordt verklaard hoe aankoopbeslissingen van consumenten tot stand komen. Maar ook hoe ondernemers, beleidsmakers en andere professionals worden beïnvloed bij het maken van keuzes, en welke effecten dit heeft op de markt. Gedragseconomie levert nieuwe fundamenten op voor de economische wetenschap en reikt instrumenten aan om de beleidsvorming in de politieke arena te verbeteren.

Pensioenmarkten De pensioenmarkten zijn nu meer dan ooit volop in beweging. Er zijn veel economische theorieën en praktijkervaringen over de mogelijkheden en beperkingen van marktwerking in de pensioensector. De vragen die daarbij worden gesteld zijn of en hoe pensioenmarkten beter kunnen werken, opdat de sector als geheel goed is toegerust voor uitdagingen als vergrijzing, internationalisering en financiële crisis. Deze onderzoeksvragen hebben een grote maatschappelijke relevantie. Pensioenen raken immers iedereen en er zijn enorme bedragen mee gemoeid.

124

Erasmus School of Economics

Erasmus School of Economics

125


Economie raakt ons allemaal: de relatie naar de maatschappij

Het zijn van denktank en klankbord voor gemeenten en andere overheden De Erasmus School of Economics levert als internationaal erkende instelling een wetenschappelijke reflectie op economische ontwikkelingen en draagt bij aan de beantwoording van vraagstukken van overheids- en ondernemingsbeleid. De ESE richt zich op de productie, verspreiding en toepassing van wetenschappelijke kennis vanuit een economisch perspectief. Ze maakt gebruik van de nieuwste inzichten op het vakgebied, werkt in internationaal wetenschappelijk verband samen en heeft een maatschappelijke opdracht die sterk verbonden is met de unieke positie van Rotterdam als internationaal zakelijk knooppunt. Het opleiden van economieleraren en scholieren De ESE participeert in een educatieve minor die studenten de bevoegdheid geeft om les te geven in hun vak in vmbo-tl (mavo) en de eerste drie jaren van havo en vwo. Het gaat hierbij om een bevoegdheid op het tweedegraads gebied. De educatieve minor bevat een afgewogen combinatie van theorie, opdoen van praktijkvaardigheden en het aanleren van de gewenste houding die past bij het leraarschap. Daarnaast geeft de ESE periodiek aan docenten in het middelbaar onderwijs in Rotterdam een update van de belangrijkste ontwikkelingen ten behoeve van actueel economieonderwijs.

126

Erasmus School of Economics

Stichting Belastingwinkel Rotterdam De Stichting Belastingwinkel Rotterdam helpt mensen met belastingproblemen. Onze studenten fiscaal recht en fiscale economie verlenen belangeloos hulp bij bijvoorbeeld het invullen van een belastingaangifte of het schrijven van een bezwaarschrift op een besluit van de belastinginspecteur. Instituut SMO De Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) speelt een actieve rol in de dialogen tussen bedrijfsleven, overheid en samenleving en beschikt over een uitgebreid netwerk waarop zowel private als publieke partijen regelmatig een beroep doen. In de veertig jaar van haar bestaan heeft SMO naam verworven als uitgever van scherpe analyses en is ze als enige kenniscentrum van ĂŠn voor het bedrijfsleven in Nederland.

Erasmus School of Economics

127


Statistieken Erasmus School of Economics

Studenten

2008/09

2007/08

2006/07

Onderzoek

Ingeschreven studenten

4258

4573

4397

2 onderzoekscholen

Uitwisselingsstudenten

147

118

121

Erasmus Research Institute of

Partneruniversiteiten tbv studentuitwisseling

70

71

68

Management (ERIM) 6 onderzoekprogramma’s

Onderwijs 4 Bachelor opleidingen (BSc)

Tinbergen Instituut (TI)

Financial and International Markets Markets, Organizations and Government

BSc Economie en Bedrijfseconomie

Applied Economics

(inclusief een International Bachelor

Econometrics

Economics and Business Economics, IBEB)

Marketing

BSc Econometrie en Operationele Research

Management Science

BSc Fiscale Economie 4 Master opleidingen (MSc)

2 Research Masters (MSc)

MSc Economics & Business (E)

Financiën

MSc Econometrics & Management Science (E)

Financiën (x 1000)

2008

2007

MSc Fiscale Economie (NL)

Inkomsten

27.249

24.837 23.009

24.733

MSc Economics & Informatics (E)

Resultaat

1.683

1.557

359

241

ESE Personeel (31/12)

2008

2007

2006

2005

Aantallen

361

371

322

314

Fte

258,7

258,4

242,3

230,6

2005

MSc/MPhil in Economics MSc/MPhil in Business Research

17 Post-experience opleidingen

128

2006

Erasmus School of Economics

Personeel

Erasmus School of Economics

129


Colofon Publicatie Erasmus School of Economics Erasmus Universiteit Rotterdam ©

Redactie De vier capaciteitsgroepen (Algemene Economie, Econometrie, Bedrijfseconomie en Toegepaste Economie) worden afzonderlijk vertegenwoordigd door: Robert Dur, capaciteitsgroep Algemene Economie. Dennis Huisman, capaciteitsgroep Econometrie & Besliskunde. Peter Kavelaars, capaciteitsgroep Bedrijfseconomie. Erik Braun, capaciteitsgroep Toegepaste Economie.

Eindredactie Ronald de Groot T 010 - 408 17 62 M 06 - 53 641 846 E rdegroot@ese.eur.nl

Ontwerp, opmaak & productie SNOEKX Projectmanagement.

Fotografie Hollandse Hoogte, Nationale Beeldbank, Istock en Shutters Stock.

Druk ’t PapierenHuys, ’s-Gravendeel.

Oplage 1500 exemplaren. Rechten EconomieOpinie.nl is met zorg samengesteld, desondanks kan er aan de inhoud geen rechten worden ontleend. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever en/of andere auteursrechthebbenden.

© 2009 SNOEKX Projectmanagement.

Economieopinie  

economie opinie

Economieopinie  

economie opinie

Advertisement