Page 1


+RPH6ZHHW+RPH %\&ODLUH0DVWHUVRQ ,DPDSOD\IXOVRIWKHDUWHGDQGNLQGEXWGHVWUXFWLYHJROGHQ UHWULHYHUQDPHG/LO\7KLVLVZKDWKDSSHQHGZKHQ,GHVWUR\HG VRPHWKLQJYHU\YDOXDEOHWRP\IDPLO\ ,WZDVDFROGZLQWHUGD\QHDU&KULVWPDVLQWKHYLOODJHRI 6RXWK'DNRWD,ZDVLQWKHIDPLO\URRPZLWKP\RZQHUV,WZDV YHU\TXLHWIRUVRPHRGGUHDVRQEXWQRWIRUORQJ7KHUHZDVD YHU\ORXGFUDVKDQGDHDUVSOLWWLQJVFUHDP´:+$7+$9(<28 '21(/,/<"µ 7KHQH[WWKLQJ,NQRZ,·PEHLQJWKURZQRXWWKHGRRUDQGWKH GRRUVODPVVRILUPO\,KLGEHKLQGDWUHH,WKRXJKWP\RZQHUV ZHUHPDNLQJPHVWD\RXWVLGHIRUWKHGD\%XWZKHQ,VDZP\ RZQHUVWKURZLQJRXWDOOP\WR\VHVSHFLDOO\P\IDYRULWHVTXHDN\WR\ ZKLFKJDYHPHDSDQJRIVDGQHVV,NQHZ,ZDVQHYHUJRLQJWREH LQVLGHWKDWKRXVHHYHUDJDLQ ,TXLFNO\JUDEEHGP\IDYRULWHVTXHDN\WR\RXWRIWKHWUDVK DQGOHIWWKHSURSHUW\,WRRNRQHODVWORRNDWWKHZDUPFR]\ KRXVH´*RRGE\HKRXVHµ,VDGO\VDLGWKHQ,MXVWVXONHGDZD\WRWKH VWUHHWZKHUHVRPHRQHDOPRVWUDQRYHUPH2KLI\RXZDQWWRNQRZ ZKDWEURNHLWZDVWKHIDPLO\WUHHRQWKHZRUOGVELJJHVWYDVH (YHU\\HDUVRPHRQHQHZFRPHVWRWKHIDPLO\DQGWKHIDPLO\FRPHV WRP\ROGKRXVHDQGFHOHEUDWHVRWKDWZDVNLQGRIDIDPLO\ WUDGLWLRQ6R\HDK,EURNHWKDWJLDQWWKLQJ ,ZHQWWRWKHQHLJKERUVKRXVHDQGVFUDWFKHGRQWKHGRRU :KHQWKHGRRURSHQHGWKHUHZDVDOLWWOHJLUO6KHWRRNRQHORRN


DWPHDQGVFUHDPHGDWWKHWRSRIKHUOXQJV´020µVKHVKRXWHG ,MXVWZKLPSHUHGDQGZKHQVKHKHDUGPHZKLPSHUVKH DSRORJL]HG6RRQKHUPRWKHUFDPHUXQQLQJDQGVFUHHFKLQJ ´*(7$:$<)5207+$77+,1*12:µ ´%XWPRP,ZDQWWRNHHSKHUµWKHJLUOZKLQHG ´1(9(5,17+(+,6725<2)/,)(:,//<28+$9(7+$7 8*/<'2*µ0RPVKRXWHGEDFN ´)LQHJRRGE\HGRJJ\µVKHVDLGVRIWO\ ,VORZO\ZDONHGIURPWKDWKRXVHDQGZHQWWRWKHQH[WKRXVH 7KHVDPHWKLQJKDSSHQHGH[FHSWZLWKRXWDFKLOGRSHQLQJWKHGRRU ,ZHQWWRKRXVHWRKRXVHDQGSHRSOHGLGWKHVDPHWKLQJUHMHFWHG


PH 6R,MXVWVDWLQWKHLF\VQRZZKLFK,KHDUGFUDFNOLQJ XQGHUQHDWKPHDQGKXIIHGZLWKJUHDWGHVSDLU´:KDWDP,JRLQJ WRGR"µ,DVNHGP\VHOIDV,IHOWWKHFROGIURVW\DLUDJDLQVWP\ HDUV,WZDVDVDOPRVWDVWKRXJK,ZDVDQLFHFXEH,WZDVVRFROG ,ZDVEHJLQQLQJWRZRUU\PRUHDQGP\H\HVVWDUWHGWRZDWHU%XW LQVWHDGRIJRLQJGRZQP\IDFHLWIUR]HXQGHUP\H\HV,ZDVLQ SDLQIURPWKHFROGDQG,VWDUWHGWRVKLYHU5DSLGO\,ZDVORVLQJP\ ERG\KHDWIDVWDQG,ZLOOEHDQLFHFXEHEXWWKHQLWKLWPHDQGLW DFWXDOO\KLWPH6RPHVWXSLGVTXLUUHOKDGGURSSHGDQH[WUDKDUG DFRUQ%XW,KDGGHFLGHGWRJRWRWRZQ7KHUHZDVERXQGWREHD SHUVRQZKRZRXOGZDQWWRWDNHFDUHRIPH


6R,ZDONHGDOOWKHZD\WRWRZQ$FURVVKLJKZD\VRYHU EULGJHVWKURXJKJDOHZLQGV,HYHQKDGWRVWD\DQLJKWLQWKH ZRRGV,WZDVYHU\VSRRN\HVSHFLDOO\ZLWKDOOWKHVPDOOFULWWHUV UXQQLQJDURXQGEHVLGHPH7KHQH[WGD\ZKHQ,ZRNHXSWKHUHZDV DEOL]]DUGDQGLWZDVIULJLGWKHQ,UHDOL]HGLWZDV&KULVWPDV(YH 6RFORVHWR&KULVWPDVVRFORVHWR&KULVWPDV,WKRXJKW,KRSHG, ZRXOGILQGDKRPHEHIRUH&KULVWPDVEHFDXVHWKDWZRXOGEHWKH ZRUVW&KULVWPDV(9(5LQWKHKLVWRU\RIOLIH ,VXGGHQO\KHDUGEDUNLQJDQG,VPHOOHGGRJV,IHOWVRPXFK MXELODWLRQ,TXLFNO\UDQWRWKHGRJSDUNDQGDVNHGWKHQHDUHVWGRJ ´'R\RXKDYHDQRZQHUWKDWZLOOWDNHPHLQ"µ ´6XUH,GRµVDLGWKHOLWWOHGRJ´VD\ZKDW·V\RXUQDPH"µ ´7KHQDPHV/LO\ZKDW·V\RXUV"µ ´0\QDPHLV)UHGGR)UHGIRUVKRUWµ ´8KFRROQDPHVRXP\RXJRQQDWDNHPHWR\RXURZQHU"µ, DVNHGVKLIWLQJSDZWRSDZ ´+XKRKULJKWFRPHWKLVZD\µ ,ZDVYHU\VFDUHGWKDWWKLVSHUVRQZRXOGQ·WWDNHPHLQ, FDQ·WVWD\DQRWKHUQLJKWLQWKHFROG :KHQZHILUVWJRWWR)UHGGR·VRZQHUWKLVLVZKDWVKHILUVW VDLG µ+H\)UHGGR,VHH\RXµVKHWRRNDORRNDWP\FROODUDQGWKRXJKW ,ZDVDORVWGRJEXWWKHQ)UHGGRMXVWLQWHUUXSWHGZLWKDEDUN ´2K,KDGQRLGHDFRPHKHUH/LO\,·OOWDNHFDUHRI\RXWLOOWKH GD\\RXGLHµVKHVDLGVZHHWO\ ´6KHOHDUQHGKRZWRWDONWRGRJVE\DERRNµEDUNHG)UHGGR EXW,ZDVQ·WOLVWHQLQJ,ZDVVRKDSS\,KDGWDFNOHGKHUDQG


VWDUWHGWRJLYHORWVRINLVVHV ZKLFK,KDGQRFRQWURORYHU HYHQ )UHGGRMRLQHGLQ7KHZHLUGWKLQJZDVWKDWVKHZDVDFWXDOO\ ODXJKLQJDQGKDYLQJIXQ0\ROGRZQHUVZRXOGQHYHUGRWKDW 6RWKDW&KULVWPDV(YHZDVWKHEHVW&KULVWPDV(YHHYHU$QG DV,ZDONHGEDFNZLWKP\QHZEHVWIULHQGDQGP\DZHVRPHRZQHU, FRXOGQ·WEHOLHYHP\VHOI,KDGDOPRVWIRUJRWWHQP\IDYRULWHVTXHDN\ WR\,EDUNHGDQGDOORIXVTXLFNO\UDQEDFNZKHUH,KDGPHW )UHGGRDQGJUDEEHGWKHWR\ZLWKP\PRXWK ´/DVWRQHLVDURWWHQHJJµ\HOOHGP\QHZRZQHUDQGZHDOO EROWHGRXWRIWKHSDUN$QGOLYHGDKDSS\OLIHDQG,GHFLGHGQHYHU WRORRNEDFNDWWKHSUHYLRXVH[SHULHQFHV,OHDUQHGKHUQDPH ZKLFKLV1LFROHDQGVKHLVDFWXDOO\SUHWW\ULFK6KHOHWVPHVOHHS RQKHUEHGVRWKDWVZKDW,ORYHDERXWKHU:HOORIFRXUVH,KDYH RWKHUUHDVRQVZK\,ORYHKHU,WDOVRWXUQHGRXW,ZDVD&KULVWPDV SUHVHQWWR1LFROH·V\RXQJHUVLVWHU-HDQEXW,GLGQ·WPLQGDVORQJ DV,KDGDIDPLO\WLOOWKHGD\,GLHMXVWOLNH1LFROHDQG-HDQ SURPLVHG


Home Sweet Home  

5DG Short Stories

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you