Page 1


6VVg[ Lg^iiZcWn?ZVcAZZ

µBVginl]ZgZVgZndj4BVgin¶>add`VgdjcY[gVci^XVaanadd`^c\[dgBVgin#µ=Z¸h\dcZ¶>\gdVc!µ<dcZ[dgZkZg¶> bdVc^cidi]ZdXZVcd[\gVhhWZcY^c\^ci]Z\ZciaZl^cY#I]Zc>]ZVgWVg`^c\^ci]ZY^hiVcXZ^ci]ZY^gZXi^dcd[V adcZBVeaZ#>hiVgiidgjc^ci]ViY^gZXi^dc#Bn[ddihiZehhZZbidZX]d^ci]Zl^cY#>`ZZegjcc^c\jci^a^i]^ihbZ i]Vii]ZhdjcY^hcdiVWVg`^c\WjiVh]dji^c\#>a^hiZcXadhZan!i]Zc!>XVcXaZVgan]ZVgl]d^hh]dji^c\#>\gdVc# Bdb^hh]dji^c\# µK^daZiLZWhiZgK^daZilV`ZjeNdj¸gZ\d^c\idWZaViZ^[ndjYdc¸ilV`Zje9dndjlVciid\didBgh# 7gVYaZn]djhZdgcdi4¶<ggggggggg#8Vc¸indjeZdeaZjcYZghiVcYl]Zcdi]ZghYdc¸ilVciidWZWdi]ZgZY4Jjjjjjj\]# µ9dndjlVciidiV`ZXVgZd[BVgindgcdi4¶>¸b[^cVaanl^YZVlV`Z#D]bn\dh]>idiVaan[dg\di>XVc¸iWZa^ZkZ>

[dg\di=dlXdjaY>[dg\Zii]Vi>¸b\d^c\idYd\h^iBVgin4I]Zc>gZbZbWZgl]Vi>YgZVbZYVWdji#BVginY^Yc¸i Y^hVeeZVg#>lVh^bV\^c^c\^i!>iZaabnhZa[#>ilVhVaaVYgZVb#7jii]Zc>i]^c`!l]Vi^[i]^h]VeeZchl]^aZ>iV`Z

XVgZd[BVginidYVn4L]Vi^[###K^daZi!>i]^c`idbnhZa[!hide`^YY^c\ndjghZa[!BVginl^aacdiY^hVeeZVg#>ldc¸iaZi]^b Y^hVeeZVg#>K^daZiLZWhiZg!l^aacdiadhZBVgin!#>gdaaVgdjcYVcYidhhbnWaVc`ZiVh^YZ#>chZXdcYh>¸bdjid[bn \gVhh\gZZcWZYVcYgjcc^c\Ydlci]ZhiV^ghidZViWgZV`[Vhi# µ<ddYbdgc^c\!h^h!¶daYZgh^hiZgEZcZadeZhVnh# µ=^!¶>VchlZgVjidbVi^Xan#>add`dkZgdjggZeV^ciZY`^iX]ZcVcYlVa`dkZgidi]Zh]Za[VcYiV`Zdjibn[Vkdg^iZ XZgZVa!;gdhiZY;aV`Zh#>\ZiVWdlaVcYheddcVcYWg^c\i]Zi]gZZ^iZbhidi]ZiVWaZVcYhiVgiZVi^c\WgZV`[Vhi#I]Z


;aV`Zh[adVia^`ZWdVih^ci]ZXgZVbnb^a`#7ni]Zi^bZBdbidaYbZi]gZZi^bZhidZVihadlan>¸YVagZVYn\dWWaZY Ydlci]ZXZgZVaVcYb^a`!gjh]ZYjehiV^ghV\V^cVcY\digZVYnid\d!idBgh#7gVYaZn¸h]djhZ#>¸bVaahZiid\dhd> deZci]ZhXgZZcYddgVcYiV`ZVYZZeWgZVi]d[i]ZhlZZihbZaa^c\heg^c\V^gVcYhiVgihigdaa^c\idBgh#7gVYaZn¸h ]djhZ#>hZZi]ZYV[[dY^ah!ija^eh!Vaa`^cYhd[[adlZghWaddb^c\^cnVgYh#6h>\ZiXadhZgidBgh#7gVYaZn¸h]djhZ>]ZVg BVginWVg`^c\]^h]ZVYd[[#I]ZchjYYZcanV\daYZchigZV`gjh]ZheVhibZVcYaZVehdcidbnh]djaYZgVcYhiVgih a^X`^c\bn[VXZ# µBVgin=^Wdn¶>Xdd#>[ZZai]ZYgddadcbnX]ZZ`hVh>ijgcbn]ZVYVcYhZZBgh#7gVYaZnlVa`^c\idlVgY BVginVcYbZ# µ6aagZVYnidYd\h^iBVgin!K^daZi4¶6h`hBgh#7gVYaZnµGZVYnVh>XVcedhh^WanWZ!Bgh#7gVYaZn#¶>gZeanl^i] Zci]jh^Vhb# µLZaai]Zc>¸aaWZaZVk^c\BVgin^cndjgXVgZcdl#>¸aaWZWVX`^cVWdjiild]djgh#NdjXVcZViVcni]^c\i]Vi¸h ^ci]Z[g^Y\Z!d]VcYgZbZbWZg!¶H]ZhVnhVhh]ZhiVgih]ZgXVgZc\^cZ!µ9dc¸iadhZBVgin<di^i4¶ µ<di^i¶>h]djiVhh]ZYg^kZhd[[#>W^iZbna^eVh>lVkZ#=dlY^YBgh#7gVYaZn`cdlVWdjibn[ZVgd[adh^c\ BVgin4=dl4Bnb^cYgVXZhVh>i]^c`d[Vaai]Zldghiedhh^WaZhXZcVg^dhH]Zb^\]iWZVl^iX]BVnWZh]Z]Vh b^cYgZVY^c\edlZgh#8VabYdlc#>iZaabnhZa[!XVabYdlc#I]Zl]^gal^cYd[edhh^W^a^i^ZhhadlZYYdlcjci^ai]Z l]^gal^cYlVhdcanXVggn^c\dcandcZgZVhdcd[l]nh]ZXdjaYedhh^Wan`cdlVWdjibnYgZVb#I]ZgZVhdc^hi]Vi^i lVh_jhiVXd^cX^YZcXZ#DcanVXd^cX^YZcXZ# µ6g[6g[6VVVVg[¶DcanBVgin¸hWVg`^c\Wg^c\hbZWVX`idgZVa^in# µBVginaZi¸h\d^ccdl#¶>_d\dkZgidi]ZµBVch^dc¶dgBgh#7gVYaZn¸h]djhZVcYjhZi]ZheVgZ`ZniddeZci]Z ]j\ZdV`Yddg#6h>hiZe^c>Vb\gZZiZYWnVXgnhiVaX]VcYZa^Zg#>iheVg`aZh^ci]Zbdgc^c\a^\]i!eV^ci^c\i]Z[addg l^i]headiX]Zhd[l]^iZ#>i^hhdWZVji^[ja#>\VeZ^cVlZ#µL]dV#¶>hVaa>XVchVn#L]Zc>¸b[^cVaandjid[i]ZigVcXZ>


lVa`idlVgYi]Z^ga^\]idgVc\Z`^iX]ZcVcYdeZcdcZd[i]ZXVW^cZihVcY>iV`ZdjiBVgin¸hlViZgVcY[ddYWdlaVcY eaVXZ^idci]Z\gdjcYVcY[^aa^ijel^i]Ygn[ddYVcYlViZg#µI]ZgZ#¶>hVnidBVgin# µ6VVVg[¶7Vg`hBVginVh^[idhVni]Vc`h# µLZaandjZVindjgWgZV`[Vhi>i]^c`>¸aaWZZVi^c\hcVX`idd#>¸bhiVgk^c\#¶>i¸hlZ^gY>`cdl#>_jhi[^c^h]ZY

WgZV`[VhiWjicdl>¸bVWdjiidZViVhcVX`#>gjbbV\Zi]gdj\]i]Z[g^Y\Zl]Zc>[^cYV=ddYh^ZXje#>[^cYV heddcVcYhiVgihXdde^c\i]ZXdaYXdaYX]dXdaViZ^cidbnbdji]#>hVkdgZkZgnW^iZjci^a>[^c^h]i]ZXje#>add` dkZgViBVgin¸hYd\Wdla#I]ZWdla^hZbeinVcY!i]ZgZ^hcddcZi]ZgZ#=Z^hcdii]ZgZ=Z^hcdii]ZgZ> hiVgi[gZV`^c\dji#L]nY^Yc¸i>`ZZeVcZnZdcBVginl]^aZ>lVhZVi^c\4D]bn\dh]

6]]]]]]]]]L]ViVb>\d^c\idYd48VabYdlcK^daZi!XVabYdlc#>XVc[^cY]^b#8VabYdlc#L]Zc >¸b[^cVaanXVab!>bV`ZVeaVc#;^ghi!>i]^c`!>¸aah]djiBVgin¸hcVbZ!i]Zc^[i]ViYdZhc¸ildg`>¸aaadd`^cZkZgn

gddb^ci]^h]djhZ!i]VilVn>ldc¸iWZVWaZidb^hhBVgin#=Zldc¸i]VkZVcnl]ZgZid]^YZ#µBVVVVVginnnn BVVVVVginnnnn¶>lV^i[dgV[Vb^a^VgWVg`!WjiVaa>]ZVg^hh^aZcXZ#µBVVVVginnBVVVVVVginnn¶>h]djil^i] bdgZldggn^cbnkd^XZ!µBVVVgin¶Bnb^cYi]^c`hd[Vaai]Zldghiedhh^WaZhXZcVg^dh#BVginb^\]i]VkZ

ZhXVeZY^cidi]Zl^aYhXVgZY]Va[idYZVi]!=Zb^\]iWZhiVgk^c\g^\]icdl!]Zb^\]i]VkZVXX^YZcian\di^cid i]Z\VgWV\ZigjX`VcYXVc¸i\Zidji6]]]]Bn[dgZ]ZVY^hWZVYZYl^i]YgdeaZihd[hlZVi[gdbVcm^Zin#> hiVgigjh]^c\[gdbgddbidgddb!h]dji^c\!µBVVVVVgin¶:kZgni^bZ>h]djiBVgini]Zh]djiZX]dhWVX`Vi bZaZVk^c\bZidldggnZkZcbdgZl]ZgZBVgin^h#I]ZgddbhVgZVWajgd[WajZ!gZY!Wgdlc!\gZZc!e^c`VcY dgVc\Z#;^cVaan!i]ZgZ^hdcandcZgddbi]Vi>]VkZc¸iadd`ZY^c#>i^hi]ZaVjcYgngddb#Bn[ZZiVgZjiiZgan `^aa^c\bZVh>hadlanlVa`dkZg#>ilVha^`Zi]ZldgaY]VYhadlZYYdlc!bnhiZehlZgZ^chadlbdi^dc!ZkZc bni]dj\]ihlZgZ^chadlbdi^dc#L]Vi!Vb!>!\d^c\!id!Yd!^[!>!Ydc¸i![^cY!BVgin4Jj\]!l]n!^h!^i!hd!]VgY!id!

lVa`4:kZgnhiZe^ha^`Ze^X`^c\jei]djhVcYhd[edjcYhd[aZY#6XadjYd[hlZVi]dkZghVWdkZbn]ZVY#>]ZVg


VlZ^gYhXgViX]^c\hdjcY[gdbi]ZaVjcYgngddb#Bn]deZhh]ddijea^`ZheVXZh]^ehaVjcX]^c\^cidheVXZ#>i

]VhidWZBVgin^ci]ZgZ#>i]^c`!^i]VhidWZ!l]dZahZldjaYWZ^ci]Z]djhZg^\]icdl4>fj^X`ZcbneVXZ i]^c`^c\i]ViBVgin^hlV^i^c\ZmeZXiVcian[dgbZ!hd>gjh]idlVgYi]ZaVjcYgngddbVh[VhiVh>XVc#:kZc i]dj\]>Ydc¸igZVa^oZ^i>XaZcX]bn[^hih]VgYjci^abn`cjX`aZhijgcl]^iZ#HlZViedjghYdlcbn[VXZVh> hadlandeZci]ZYddg#6cYi]ZgZ^ci]ZYgnZg^hVhfjVh]ZYkZgh^dcd[BVgin# µBVVVg[¶WVg`hBVgin#>deZci]ZYgnZgYddgVcYi]ZcVaa>[ZZa^hiZVghhigZVb^c\Ydlcbn[VXZl^i]_dnVcY Yd\hadWWZg# µD]!BVgin]dlY^Yndj\Zi^c]ZgZ4¶>hVni]gdj\]iZVgh#=Zbjhid[lVcYZgZYVgdjcY[dgVl]^aZ#6hBVgin _jbehdji>cdi^XZi]Vii]ZYddgbdkZhl^i]BVginVh^[i]ZXdaaVgVcYi]ZYgnZglZgZWdi]bV\cZi^X#BVginbjhi

]VkZlVcYZgZY^cidi]ZYgnZgidgZhiVcYejaaZYi]ZYgnZgYddgXadhZYl^i]]^hbV\cZi^XXdaaVg#>]j\]^bi^\]ian#> Wjgnbn[VXZ^c]^hnZaadl[jg#>h^ii]ZgZ!]j\\^c\BVgin[dgVadc\!adc\i^bZ!Wji^ci]ZZcY>aZi\dd[]^bVcYhVn id]^bhiZgcan!µBVgin!Ydndj`cdl]dlldgg^ZY>lVhVWdjindj4CZmii^bZYdc¸indjYVgZgjcVlVna^`Zi]Vi#Ndj \dii]Vi4¶ µ6VVg[¶gZhedcYZYBVgin#=Zhc^[[hXadhZanVibZVcYh]V`Zh]^h]ZVYVh^[idhVn!ndjhi^c`6h>addhZcbn \g^edc]^b#=ZYVh]ZhYdlci]ZhiV^ghVcYWVg`hVii]ZYddg#>h^\]Vh^\]d[gZa^Z[# µNdjlVciid\ddjiVcYeaVnWVaaBVgin4¶ µ6VVVg[¶VchlZghBVgin#>\ZiViZcc^hWVaaVcYjcadX`i]ZhXgZZcYddgaZVY^c\idi]Z7gVYaZn¸h\^\Vci^X WVX`nVgY#>WgZVi]Z^cVW^\WgZVi]d[i]Z[gV\gVciheg^c\V^g#8dadghheZX`aZi]ZnVgY#HdbZgZY]ZgZ[gdbi]ZgdhZh! V[ZlnZaadlYV[[dY^ah!ejgeaZk^daZihVcYdgVc\Zi^\Zga^a^ZhbV`^c\i]ZnVgYWg^\]iVcYX]ZZg[ja_jhia^`Z>Vbg^\]i cdl#I]ZXdgcZghd[bnbdji]ijgcjelVgYhbV`^c\bZhb^aZ#>i]gdli]Zo^c\nnZaadlWVaaVcYBVgin


gZig^ZkZh^i#>i]gdl!]ZgZig^ZkZh!>i]gdl!]ZgZig^ZkZh#6[iZgVl]^aZ^i\ZihhdWdg^c\i]Vi>YZX^YZidWg^c\i]Zcdl YjaanZaadl!hadWWZgXdkZgZYWVaa^ch^YZl^i]BVginWZh^YZbZ# µLVcihdbZi]^c\idZVi4¶>Vh`# µ6g[¶WVg`hBVginVh^[idhVn!µNdjWZiX]V¶

I]Vc`\ddYcZhh>[djcYBVgin#L]Zl#Bn\VoZeVhhZhi]ZXadX`Vh>add`VgdjcYi]Zgddb#D]bn\dh] >i¸hVagZVYnVWdjii^bZBgh#7gVYaZn\Zih]dbZ#6cYVh^[dcXjZ>]ZVgi]ZYddgdeZc# µK^daZi>¸bWVX`#¶8VaahBgh#7gVYaZn#

µ>¸b]ZgZBgh#7gVYaZn#>

]VYV\gZVii^bZYd\h^ii^c\BVgin#¶ µD]gZVaan4LZaa]ZgZ^hndjgeVn#>WZindj]VYVadid[[jc¶H]ZY^\hVgdjcY]Zg]VcYWV\ViV`Zhdji]Zg ejghZ#;gdb]ZgejghZBgh#7gVYaZniV`Zhdji###D]bn\dh]!VilZcinYdaaVgW^aa µI]Vc`ndjhdbjX]¶>hVn#µNdjVgZhd\ZcZgdjhBgh#7gVYaZnI]^h^hi]Z[^ghii^bZ>¸kZWZZceV^YhdbjX] I]Vc`ndjhdbjX]¶ µNdjglZaXdbZK^daZiNdjYZhZgkZi]^h#Ndj]VYWZiiZg\d]dbZcdl#¶>hiVgZVii]ZilZcinYdaaVgh#Bn[ZZi VjidbVi^XVaanhiVgilVa`^c\idlVgYi]ZYddg!VcYVh>VbhiZee^c\djiBgh#7gVYaZnXVaah# µNdjgZVaanYZhZgkZVaai]^hbdcZnK^daZi!ndjgZVaanYd#¶9dZhh]Z`cdl>adhiBVgin4H]ZXdjaYc¸i#>]Vee^anhigdaa ]dbZVb^Yhii]Z[gV\gVci[adlZgnhXZci#L]Zc>gZVX]]dbZBdb\gZZihbZl^i]VW^\]j\# µBdb>¸bcdiVWVWnVcnbdgZ#>¸bZaZkZcnZVghdaYcdlHide]j\\^c\¶ Bdb[^cVaanaZih\dVcYhVnhµ>WZindj]VYV\gZVii^bZVcYcdi]^c\lZcilgdc\#¶

>[dcanndj`cZl!^[dcanndj`cZl# µD]ndjldc¸iWZa^ZkZl]Vi]VeeZcZY#Ndj_jhildc¸iWZa^ZkZ^i¶


Aaarf!  

5DG short stories