Page 1

Fishing club Bled Slovenija

Fishing in e waters of Fishing Club Bled www.ribiska-druzina-bled.si


Ribiška družina Bled Zgodovina ribiške družine Bled sega že v davno leto 1953, ko je nekaj ljubiteljev narave ustanovilo društvo, katerega delovanje je temeljilo na ribolovu in ohranjanju ravnovesja v vodah s katerimi so takrat gospodarili. Le nekaj let kasneje (1956) sta takratni poklicni ribič Tone Pregelj in gospodar ribiške družine Milan Kokalj postavila prve valilnike iker na studencu, ki izvira pri ribiškem domu. Takrat je bila to prva umetna valitev iker lipana v Sloveniji, ki je kasneje z leti in izkušnjami pripomogla k ohranitvi naravnih ravnovesij avtohtonih ribjih vrst. Trdo delo in skrb za naravo se je obrestovalo, saj v današnjem času družina šteje preko dvesto članov, ki so ne glede na način ribolova združeni

v enem društvu z lastno ribogojnico in aktivno čuvajsko službo, ki skrbi za strogo izvajanje ribolovnega režima. Prav zaradi teh lastnosti je republika Slovenija v letu 2009 za dobo tridesetih let podelila koncesijo za spodnji del Save Bohinjke in Blejskega jezera in s tem uradno potrdila skrbništvo Ribiške družine Bled nad ribjim življem v teh dveh revirjih.

Fishing Club Bled The beginnings of Fishing Club Bled date back to 1953, when a group of nature enthusiasts founded a club whose activities were founded on shing and the maintaining of balance in bodies of waters which they were managing. Only a few years later (in 1956), the then professional sherman, Tone Pregelj, and the manager of the shing club, Milan Kokalj, set up rst sh farms at the spring near the shing club. At the time, that was the rst

articial hatching of grayling eggs in Slovenia, which over the years of experience contributed to the preservation of natural balance of native sh species. Hard work and concern for nature have paid off. The club has currently over 200 members, who are regardless of their shing style united in one club, which has its own sh farm and active warden service for close monitoring of the implementation of shing regime. Due to these qualities, the Republic of Slovenia awarded concession in 2009 for the lower section of the Sava Bohinjka River and Bled Lake for the period of 30 years, and thus ofcially conrmed the management of Fishing Club Bled over the sh population in these two shing districts.

Angelverein Bled Die Geschichte des Angelvereins Bled reicht bis ins Jahr 1953 zurück, als einige Naturliebhaber einen Verein gründeten, der sich mit dem Fischfang und der Erhaltung des Gleichgewichts der damals verwalteten Gewässer beschäftigte. Nur einige Jahre später (1956) bauten der damalige Berufsscher Tone Pregelj und der Vereinsvorstand Milan Kokalj die ersten Brutbecken an der Quelle, die beim Vereinshaus entspringt. Damals war dies das erste künstliche Laichbecken für Äschen in Slowenien, das in späteren Jahren und mit entsprechender Erfahrung zur Erhaltung des natürlichen Gleichgewichts der autochthonen Fischsorten beitrug. Die harte Arbeit und die Pege der Natur haben sich gelohnt, denn heute hat der Verein mehr als zweihundert Mitglieder, die

02

unabhängig von der Fangart in einem Verein mit eigener Fischzucht und einem aktiven Wachdienst, der für die strenge Einhaltung der Angelvorschriften sorgt, zusammengeschlossen sind. Aus diesem Grund erteilte uns die Republik Slowenien im Jahr 2009 eine dreißigjährige Konzession für den unteren Teil des Flusses Sava Bohinjka und den See von Bled und bestätigte damit die Schutzherrschaft des Angelvereins Bled über die Fische in diesen beiden Revieren.


Association De Pêcheurs Bled Les débuts de Fishing Club Bled datent de 1953 lorsqu'un groupe de fans de la nature a créé un club dont les activités étaient basées sur la pêche et le maintien de l'équilibre dans l'écosystème des eaux qu'il gérait. Seulement après quelques années (1956), Tone Pregelj, alors pêcheur professionnel, et la direction du club des pêches, Milan Kokalj, ont mis sur pieds les premières exploitations piscicoles au printemps près du club de pêche. À l'époque, c'était la période de la première éclosion articielle d'œufs d'ombres en Slovénie qui au l des années

d'expérience a contribué au maintien de l'équilibre naturel des espèces de poissons de la localité. Le travail acharné et le souci de protéger la nature ont porté leurs fruits. Le club compte actuellement plus de 200 membres unis dans un club, indépendamment de leur style de pêche. Le club dispose de sa propre exploitation piscicole et d'un service de gardiennage actif pour un suivi soigné de la mise en œuvre du régime de pêche. En raison de ces qualités, la République de Slovénie a concédé en 2009 la section inférieure de la Sava Bohinjka et du Bled Lake (Lac de Bled) pour une période de 30 ans et a par conséquent conrmé ofciellement la gestion des variétés de poissons du Fishing Club Bled dans ces deux districts de pêche.

Associazione Dei Pescatori Di Bled La storia dell'Associazione dei pescatori di Bled risale già al lontano 1953 quando alcuni amanti della natura costituirono un'associazione, la cui attività si fondava sulla pesca e sulla conservazione dell'equilibrio delle acque di cui avevano allora la gestione. Solo alcuni anni più tardi (1956) il pescatore di professione Tone Pregelj e il proprietario dell'associazione dei pescatori di Bled, Milan Kokalj, posero le prime incubatrici per le uova di pesce sul ruscello, le cui fonti si trovano nei pressi del Rifugio dei pescatori. Si trattava della prima cova delle uova di temolo in Slovenia che successivamente con gli anni e l'esperienza ha contribuito a conservare gli equilibri naturali delle

specie ittiche autoctone. Il duro lavoro e la cura per la natura diedero i loro frutti, dato che oggigiorno l'associazione conta più di duecento membri che, indipendentemente dalle modalità di pesca, sono riuniti in un'associazione con una peschiera in proprio e un servizio d'ordine attivo che si preoccupa di far rispettare il regime di pesca. Proprio grazie a queste caratteristiche la Repubblica di Slovenia nel 2009 ha rilasciato una concessione per il corso inferiore del ume Sava Bohinjka e del Lago di Bled confermando così ufcialmente la tutela dell'Associazione dei pescatori di Bled sulla vita ittica in questi due bacini di pesca.

03


Vintgar

Zgornje Gorje Extreme Angler

Blejsko jezero Bled Lake

Pokljuka

Camping Bled

Fauna Fly Shop

Mlino

Selo pri Bledu

ct 2

Distri

t3

c Distri

S

ava

Bohin

jka

Bohinjska Bela

RIBIŠKA DRUŽINA BLED FISHING CLUB BLED Obrne

Karta voda Map of waters Merilo: 1:25.000 Scale: 1:25.000 District 1

Soteska dam

04

Bohinj


Jesenice Villach ( AT ) E61

Lesce

v Sa

Bled

aD

E61

ka

in

ol

Camping Šobec

Kranj Ljubljana Ribno Bodešče Bajer Ribno Pond Ribno

Trop hey p art

District 4

Radovljica

District 5 Cajhen dam

Sa

va

Legenda / Legend : Revir 1 / District 1 Revir 2 / District 2 Revir 3 / District 3 Revir 4 / District 4 Revir 5 / District 5 Trofejni revir / Trophey part

Ribiški dom / Fishing Club House Ribogojnica / Fish Farm Blejski grad / Bled Castle Ceste / Roads Jez / Dam

05


Livery, crystal clear alpine beauty Lepotica izpod Alp

06


Sava Bohinjka Sava Bohinjka Sava Bohinjka se rodi pod iztokom iz Bohinjskega jezera, kjer tako imenovana Jezernica z združenjem z reko Mostnico tvori čisto, bistro in hitro alpsko reko. Na svoji 32 km dolgi poti skozi travnike in soteske, ki jih je izoblikoval ledenik ima reka 120m padca, kar zagotavlja zadostno količino kisika za preživetje velikega števila salmonidov. Številni bistri potočki, ki se stekajo v Savo Bohinjko poskrbijo za to, da se reka v spodnjem toku nekoliko poveča, ter s tem zagotovi večjo količino hrane katera nahrani veliko število rib. In prav s tem spodnjim,17 km dolgim revirjem Save Bohinjke, gospodari Ribiška družina Bled. Revir se prične pri hidroelektrarni v soteski blizu vasi Obrne, kjer se po nekaj kilometrih hitrega prehoda skozi čudovito sotesko reka začne umirjati pri prehodu v dolino. Sprva hitre in globoke tolmune zamenjajo brzice in prelivi v daljše tolmune, ki ponujajo veliko različnih kotičkov za še tako izbirčne muharje. Sava Bohinjka slovi v svetu kot reka na kateri ribolov s suho

muho traja preko cele sezone in ga je možno izvajati tudi v nekoliko višjem vodostaju. Ribolovna sezona se prične 1. aprila in se konča 14. novembra. Ribolov v revirju r i b i š k e d r u ž i n e Bled je dovoljeno izključno z muharjenjem in uporabe trnka brezzalustnika, razen v času zimske sezone ribolova Sulca (15. Novembra do 14. Februarja), ko je dovoljeno tudi vijačenje. Z veljavno ribolovno dovolilnico je ribič upravičen loviti v vseh revirjih, ki so odprti za določeno vrsto ribolovnice, razen v trofejnem revirju, za katerega se izdaja posebna turistična ribolovnica, ki je številčno, dnevno omejena.

07


Sava Bohinjka River The Sava Bohinjka River is formed at the outow from Bohinj Lake where the so-called Jezernica combined with the Mostnica River creates a clean, pure and fast Alpine river. On its 32-kilometre long journey through meadows and gorges formed by a glacier, the river has a 120-meter slope providing it with the sufcient amount of oxygen to sustain a large population of Salmonidae. Numerous clear streams which ow into the Sava Bohinjka contribute to the size of the river in its lower section and thus provide it with vast amounts of food, which support a large number of sh. And it is this lower, 17-kilometre long district of the Sava Bohinjka that is being managed by Fishing Club Bled. The district begins at the hydroelectric power plant in the gorge near the village of Obrne, where after several

kilometres of fast owing through the marvellous gorge, the river slowly calms down as it approaches the valley. Initial fast and deep pools are replaced by rapids and overows into longer pools, which offer various spots for the most nical yshermen. The Sava Bohinjka is renowned in the world as the river on which dry y shing lasts over the entire season and which can also be implemented at a somewhat higher water level. The shing season begins on 1.st April and ends on 14.th November. Fly shing and shing with the use of barbless hook are permitted exclusively in the district of Fishing Club Bled; with the exception of Danube salmon shing in the winter season (between 15.th November and 14.th February), when spin shing is also permitted.

Sava Bohinjka La rivière Sava Bohinjka prend naissance dans le Bohinj Lake (Lac de Bohinj) où la rivière Jezernica associée à la Mostnica crée une rivière Alpine claire, pure et rapide. Sur son trajet de 32 kilomètres à travers les prés et les gorges formées par un glacier, la rivière a une pente de 120 mètres qui fournit une quantité sufsante d'oxygène permettant de maintenir une grande population de Salmonidés. De nombreux cours d'eaux claires qui coulent dans la Sava Bohinjka contribuent à la taille de la rivière dans sa section inférieure et lui fournissent ainsi assez d'aliments qui contribuent à l'alimentation des poissons. Et c'est cette partie inférieure longue de 17 kilomètres de la Sava Bohinjka qui est gérée par le Fishing Club Bled. Le district commence à l'usine hydroélectrique de la gorge près du village d'Obrne où après plusieurs kilomètres d'écoulement rapide tout le long de

08

merveilleuses gorges, le euve ralentit lentement à mesure qu'il se rapproche de la vallée. Des bassins initialement profonds et rapides sont remplacés par des rapides et des trop-pleins dans de plus longs bassins, lesquels bassins offrent plusieurs endroits favorables aux pêcheurs à la mouche. La Sava Bohinjka est connue dans le monde comme la rivière sur laquelle la pêche à la mouche se pratique pendant toute la saison et qui peut également se pratiquer à un niveau d'eau élevé. La saison de pêche commence le 1er avril et se termine le 14 novembre. La pêche à la mouche avec hameçons sans ardillon est autorisée exclusivement dans le district du Fishing Club Bled ; à l'exception de la pêche au saumon sur le Danube pendant l'hiver (entre le 15 novembre et le 14 février), lorsque la pêche à la ligne est également autorisée.


Sava Bohinjka Die Sava Bohinjka entspringt beim Aususs aus dem See von Bohinj, wo der Bach Jezernica sich mit dem Fluss Mostnica verbindet und einen sauberen, klaren und schnell ießenden Alpenuss bildet. Auf ihrem 32 km langen Weg durch Wiesen und Schluchten, der von einem Gletscher geformt wurde, hat der Fluss ein Gefälle von 120 m, was der großen Zahl von Lachsschen eine ausreichende Menge an Sauerstoff für ihr Überleben gewährleistet. Zahlreiche klare Bäche, die in die Sava Bohinjka ießen, sorgen dafür, dass sich der Fluss im Unterlauf etwas vergrößert und

damit eine größere Futtermenge zur Ernährung einer großen Anzahl von Fischen zur Verfügung stellt. Und genau dieses untere, 17 km lange Revier der Sava Bohinjka verwaltet der Angelvere in Bled. Das Revier beginnt beim Wasserkraftwerk in der Schlucht beim Ort Obrne, wovon es einige Kilometer lang durch eine wunderschöne Schlucht ießt und sich dann langsam beim Durchgang durch das Tal beruhigt. Die erst schnellen und tiefen Gumpen gehen dann in Stromschnellen und Überläufen zu längeren.

Sava Bohinjka La Sava Bohinjka nasce sotto la foce proveniente dal Lago di Bohinj in cui la cosiddetta Jezernica, unendosi al ume Mostnica, dà origine ad un torrente alpino pulito, limpido e rapido. Nei suoi 32 km di corso attraverso i prati e le gole formatesi da un ghiacciaio, il ume ha una caduta di 120 m, il che assicura una quantità sufciente di ossigeno per la sopravvivenza di un gran numero di Salmonidi. I numerosi ruscelli limpidi che conuiscono nella Sava Bohinjka fanno in modo che il ume nel suo corso inferiore aumenti leggermente assicurando così una maggiore quantità di cibo che nutra un gran numero di pesci. E l'Associazione dei pescatori di Bled ha in gestione proprio quest'ultimo bacino della Sava Bohinjka, lungo 17 km. Il bacino ha inizio presso la centrale idroelettrica nella gola vicino al paese di Obrne dove il ume inizia a calmarsi dopo alcuni chilometri di passaggio rapido attraverso una stupenda gola e passa poi nella valle. I tonfani dapprima rapidi e

profondi vengono sostituiti da rapide e passaggi in tonfani più lunghi che offrono molti svariati angoli anche per i pescatori a mosca più esigenti. La Sava Bohinjka è famosa nel mondo per essere un ume in cui la pesca con la mosca secca dura per tutta la stagione e può essere effettuata anche con un livello dell'acqua un po' più alto. La stagione della pesca inizia il I aprile e termina il 14 novembre. La pesca nel bacino dell'Associazione dei pescatori di Bled è consentita esclusivamente con la pesca a mosca e l'utilizzo di un amo senza ardiglione, tranne durante la stagione invernale della pesca del Salmone (dal 15 novembre al 14 febbraio) quando è consentito anche l'avvitamento.

09


Slovenski podalpski biser. Slovenian pearl in the Alps.

10


Blejsko jezero Lake Bled - Lago di Bled - See Von Bled - Lac De Bled

Blejsko jezero Ribolov na Blejskem jezeru predstavlja užitek in raznovrstno slikovitost ob pogledu na vse naravne in okoliške znamenitosti. Bodisi ribolov s čolna ali ribolov z obale, gost gre vedno domov z nepozabnimi spomini. Jezero je dolgo 2120 metrov in široko do 1380 metrov, največja globina pa znaša okrog 31 m. Blejsko jezero je jezero tektonskoledeniškega izvora s površino 1,45km2 in leži na 475m nadmorske višine, katerega povprečna letna temperatura je 12°C. Zaradi številnih vrst rib trofejnih velikosti, idiličnega otočka sredi jezera, blejskega gradu in dih jemajoče okolice velja za eno izmed najboljših slovenskih destinacij za jezerski ribolov. Na jezeru je dovoljeno vijačenje, talni ribolov, beličarjenje in ribolov na vlek iz čolna, prav tako pa je na jezeru možno tudi muhariti, kar velja izkoristiti v času previsokega vodostaja okoliških rek. Ribolovna sezona na Blejskem jezeru se prične s 1. aprilom in se zaključi z 31. decembrom. V Blejskem jezeru je dovoljen ribolov naslednjih vrst rib: jezerska postrv, ščuka, smuč, som, krap, linj, klen ter vseh vrst krapovcev (rdečeperk, rdečeok, itd.) in ostrižev.

11


Lago Di Bled Il Lago di Bled è un lago di origine tettonico – glaciale con una superce di 1,45km2 e si trova a 475m sul livello del mare, la temperatura media annuale è di 12°C. Grazie alle numerose specie di pesci da trofeo, l'isolotto idilliaco al centro del lago, il castello di Bled e il fantastico panorama che lo circonda è considerato una delle migliori destinazioni Europee per la pesca in

12

lago. Sul lago è consentita la pesca a spinning, la pesca a fondo, la pesca sportiva con varie esche e la pesca a traina da imbarcazione. Sul lago è inoltre possibile praticare la pesca a mosca, ottima alternativa quando il livello dei umi circostanti è troppo alto. La stagione di pesca sul lago di Bled inizia il I aprile e termina il 31 dicembre.


Lake Bled Lake Bled is of tectonic-glacial origin and lies 475 meters above sea level. Its surface amounts to 1.45 km2 and its average annual temperature is 12°C. The lake was formed after the recession of the Bohinj glacier. It is up to 2120 m long and up to 1380 m wide, its maximum depth being 30.6 m and tectonic in origin. After the last Ice Age, the Bohinj glacier deepened the natural tectonic hollow and gave into its present form. The basin was lled with water when the ice melted. The lake has no large natural tributaries; it

is fed only by a few springs. Due to numerous species of sh of trophy sizes, idyllic island in the middle of the lake, Bled Castle and breathtaking surroundings, the lake is considered one of the best destinations for lake shing in Slovenia. Trolling, spinning, bottom and bleak shing are permitted at the lake. Fly shing is also possible, which is particularly recommended when the water level in surrounding rivers is high. The shing season on Bled Lake begins on 1.st April and ends on 31.st December.

See Von Bled Das Fischen im See von Bled ist ein großes Vergnügen und bietet auch eine schöne Aussicht auf verschiedenartige Sehenswürdigkeiten der Natur und der Umgebung. Ob vom Boot oder vom Ufer aus gescht wird – der Gast wird immer unvergessliche Erinnerungen mit nach Hause nehmen. Der See ist 2120m lang und bis zu 1380m breit. Die grösste Tiefe beträgt etwa 31m. Dank der zahlreichen Fischarten in Trophäengröße, der idyllischen Insel inmitten des Sees, der Burg und der atemberaubenden

Umgebung gilt Bled als eines der besten slowenischen Ziele für Seeschfang. Im See darf mit Ködern geangelt werden, erlaubt sind auch Grundangeln, Spinnschen und Schleppschen. Im See können Sie auch Fliegenschen, was vor allem in der Zeit des Wasserhochstands der umliegenden Flüsse ausgenutzt werden sollte. Die Fischfangsaison im See von Bled beginnt am 1. April und endet am 31. Dezember.

Lac De Bled La pêche dans le lac de Bled est un vrai plaisir et offre un magnique panorama sur les différentes merveilles de la nature et ses alentours. Que l’on pêche d’un bateau ou des rives, le visiteur rapportera chez lui un souvenir inoubliable de cette région. La longueur du lac est de 2,12 km. sur 1,38 km. de largeur; sa profondeur maximale est de 31 mètres. Le secteur du lac de Bled administré par le RD Bled comprend l’un des plus grands lacs de Slovénie. Ce lac a été formé à l’ère glaciaire lors des mouvements tectoniques et atteint la température maximale de 25 degrés en été. On y trouve 19 espèces de poisson répertoriées. La Jezernica sort du lac par le sud.mine le 31 décembre. La pêche de fonds, à l’ablettes, au lancer léger, à la traine est autorisée sur le lac. La pêche à la mouche est également possible. Elle est particulièrement recommandée lorsque le niveau de l’eau des rivières environnantes est élevé. La saison de pêche sur le Lac de Bled commence le 1er avril et se termine le 31 décembre.

13


SAVA BOHINJKA

1

3

5

Potočna postrv

Lipan

Salmo trutta fario

Thymallus thymallus

En – Brown trout De – Bachforelle

Fr – Truite fario It – Trota fari

2

En – Grayling De – Äsche

Ameriška postrv

Sulec

Oncorhynchus mykiss

Hucho hucho

En – Rainbow trout Fr – Truite arc-en-ciel De – Regenbogen forele It – Trota iridea

4

En – Danube salmon De – Huchen

Mrena

Klen

Barbus barbus

Squalius cephalus

En – Barbel De – Barben

Fr – Barbeau uviatile It – Barbo eoropeo

6

En – Chub De – Döbel

Fr – Ombre It – Temolo

Fr – Huchon It – Salmone del Danu

Fr – Chevaine It – Cavedano europeo

Ščuka Esox lucius

7

En – Pike De – Hecht

Fr – Brochet It – Luccio

RIBIŠKA DRUŽINA BLED FISHING CLUB BLED Seznam naših rib- List of Our Fish www.ribiska-druzina-bled.si/ribe ilustracije - illustrations: Jurij Mikuletič

14 12


3

5

7

9

Ščuka Esox lucius

En – Danube catsh De – Donauwels

Fr – Silure glane It – Siluro d’Europa

2

En – Pike De – Hecht

Fr – Brochet It – Luccio

Smuč

Jezerska postrv

Sander lucioperca

Salmo trutta lacustris

En – Pike-perch De – Sander

Fr – Sandre It – Lucioperc

4

En – Lake trout De – Seeforelle

Fr – Truite de lac It – Trota di lago

Krap

Amur

Cyprinus carpio

Ctenopharyngodon idella

En – Carp De – Karpf

Fr – Carpe It – Carpa

6

En – Grass carp De – Graskarpfen

Klen

Linj

Squalius cephalus

Tinca tinca

En – Chub De – Döbel

Fr – Chevaine It – Cavedano europeo

8

En – Tench De – Schleie

Fr – Ctenopharyngodon idella It – Carpa erbivora

Fr – Tinche It – Tinca

Rdečeoka

Rdečeperka

Rutilus rutilus

Scardinius erithrophthalmus

En – Roach De – Plötze

Fr – Gardon It – Rutilo

10

En – Rudd De – Rotfeder

BLEJSKO JEZERO

1

Som Silurus Glanis

Fr – Rotengle It – Scardola europea

15


HUCHEN o h c u H o h c FISHING Hu Ribolov sulca

R

ibolov in tudi muharjenje na sulca, sta v zadnjih letih postala prava obsesija v ribiških krogih. Še ne tako daleč nazaj, je bil lov na sulca rezerviran za elitne člane nekaterih slovenskih ribiških klubov. Od vstopa Slovenije v EU, so stroga pravila postala bolj dostopna in končno je lahko vznemirjenje na lov sulca občutil vsak ribič. Kljub temu je čar še vedno ostal isti.

Zakaj je lov na Sulca tako poseben? Odgovor je, da je riba sama po sebi nekaj posebnega. Sulec je tudi na vrhu prehranjevalne verige v rekah, ki spadajo v donavsko porečje ( od tu tudi ime Salmon Danube ) ter lahko zraste v res velike primerke. Največji predstavniki te vrste lahko dosežejo 50 kg in presegajo 150 cm!

Slovenia`s most appreciated sh!

Zakaj je ribolov sulca tako zahteven? Obstaja več dejstev, ki naredijo lov sulca eno izmed najtežjih vrst sladkovodnega ribolova: Lov na sulca se izvaja v zimskem času ( v RD Bled sezona traja od 15. novembra pa do 14. februarja), kar pomeni, da se ribiči soočajo z zelo nizkimi temperaturami, ki vodijo do zamrznitve laksov, vrvic, zmrznjenih ribiških rol, prstov…itd Ker se ribolov izvaja pozimi ni odveč opozarjati, da je ribolov zahteven in včasih tudi nevaren. Zato se ribolov na sulca vedno izvaja v dvoje oz. v spremstvu vodiča. Za ribolov je potrebna težka oprema. Prav tako se mora ribič pripraviti, da je včasih potrebno 1000 metov da se sulca ujame, saj velik sulec ne je vsak dan. Od tu tudi ime – riba tisočerih metov. Sulec je plenilec noči, tako da se veliko ribolova izvaja v zgodnih jutranjih urah in pred samim mrakom.

List of points of sale of Huchen shing-licences Fauna Bled Fly Shop, Cesta svobode 12a, 4260 Bled Extreme Angler Bled, Grajska cesta 2, 4260 Bled Garni penzion “Pr Bevc”, Bohinjska Bela 97/a, Bohinjska Bela

16


Huchen shing Fishing and even Fly Fishing for Huchen, has become a real obsession among lots of shermen in last few years. Not so far back, Huchen shing was reserved for elite members of some Slovene shing clubs and v.i.p. persons only. Since joining EU, strict rule has become more loose and nally Huchen thrill has become accessible also to wider shing public. Nevertheless, charm of noblety stays. There are several facts which make Huchen shing one of the most demanding fresh water shing. Huchen shing season is in winter time (in Fishing Club Bled season lasts from 15. November till 14th February), meaning you are facing very low temperatures which are freezing the lines, shing reels, ngers.. Heavy tackle is required and a lot of tiredful casting. Large Huchen does not eat every day. Huchen is a predator of the night, so there is a lot of dawn&dusk shing. Strike is often in vain, since the mouth of Huchen and jaws are very bony. One of good conditions for shing is also when the rivers like Sava Bohinjka, are ooding and that means extra attention with walking on the river banks or wading in.

Huchen Angeln Das Fischen, ja sogar Fliegenschen auf den Huchen ist in den letzten Jahren für viele Fischer schon fast zur Besessenheit gekommen. Vor nicht all zu langer Zeit war, das Huchenschen nur elitären Mitgliedern slowenischer Fischereivereine oder VIP's vorenthalten. Seitdem Slowenien der EU beigetreten ist, sind die Vorschriften sehr gelockert worden. Demzufolge ist das Huchenschen heutzutage auch für den "normalsterblichen" Fischer antastbar Nichts desto trotz bleibt das Fischen auf den König der

Flüsse eine edle und vornehme Angelegenheit. Warum ist das Huchenschen so besonders? Die Antwort lautet; Der Huchen als Fisch an sich ist schon sehr besonders. Der Huchen ist der dominanteste Fisch in den Flüssen die in die Donau münden, woher der Huchen auch seinen Ursprung hat. Zugleich ist der Huchen auch das höchste Glied in der Nahrungskette und kann somit enorme Endgrössen erreichen. Die grössten gefangenen Huchen werden bis zu 50kg schwer und 150.cm lang!

La pesca all' Hucho La pesca a spinning e mosca all' Hucho e' diventata una vera e propria ossessione per moltissimi pescatori negli ultimi anni. Non molto tempo fa la pesca all' Hucho era riservata esclusivamente ai membri dell'elite di alcuni club di pesca Sloveni e pochi altri "VIP". Dal suo ingresso in UE, la situazione in Slovenia e' cambiata drasticamente ed ora la possibilita' di sdare questo fantastico predatore e' diventata realta' per tutti i pescatori sportivi che vogliono visitare le fantastiche acque Slovene. Tuttavia, il fascino dei soggiorni noblesse per pochi e selezionati pescatori resta. Perché la pesca all' Hucho-Hucho e cosi speciale?? La risposta e' semplice : perché il pesce stesso e' unico e speciale. E' il predatore assoluto in cima alla catena alimentare dei umi che hanno il loro deusso nel ume Danubio (a questo si deve il nome Salmone del Danubio), il suo comportamento inoltre e' estremamente dominante

ed estremamente territoriale. Questo fantastico pesce inoltre puo' raggiungere dimensioni veramente eccezionali, alcuni esemplari catturati in passato sono arrivati a superare i 50kg di peso per una lunghezza di 150cm!!

17


Spletna prodaja Buy licenses online! kart Novo-New!

www.ribiska-druzina-bled.si

E-LICENSE

Fishing Club Bled

Fly Fishing Store Fishing Guides Fishing Lodge

S l o venia +386 45 742 631 +386 41 633 147 cell fauna@faunabled.com info@fly-fishing-slovenia.si

www.fly-fishing-slovenia.si


Fishing Club Bled Apartments www.lakebledapartments.si E-mail: info@lakebledapartments.com

- Stunning view on Bled lake, - 10 meters from the lake, - 3 km from Sava Bohinjka, - private parking, - for 7 people

Lake Bled Apartments


Ribiška družina Bled Fishing Club Bled Veslaška promenada 8 SI-4260 Bled, Slovenija, Europe tel.: +386 (0) 4 57 66 340 email: info@ribiska-druzina-bled.si

Follow us on : https://www.facebook.com/shingclubbled/ https://www.youtube.com/user/FishingClubBled www.ribiska-druzina-bled.si

Publisher - Založil: Ribiška družina Bled, Design - Oblikoval: Aleš Mezek, Photography - Fotograje: Aleš Mezek, Toni Štiherle, Arhiv Rd Bled Cover photo - Naslovna fotograja: Aleš Mezek, Text - Tekst: Aleš Mezek, Samo Novak

Ribiška družina Bled - Fishing Club Bled  
Ribiška družina Bled - Fishing Club Bled  

Ribolov v vodah Ribiške družine Bled - Fishing in the waters of Fishing Club Bled.

Advertisement