Page 1

BUDŻET GMINY REWAL 2012 Napisane w języku chińskim słowo „kryzys” złożone jest z dwóch symboli, jeden oznacza niebezpieczeństwo, a drugi nowe możliwości. (John F. Kennedy)


Rewal, dnia 19 grudnia 2011 r. Minął kolejny rok wytężonej pracy, rok w którym staraliśmy się konsekwentnie realizować zaplanowane przedsięwzięcia. Mimo trudności udało się nam zakończyć z sukcesem wiele kluczowych inwestycji i rozpocząć kolejne strategiczne dla rozwoju naszej gminy. Kryzys nas nie ominął wpływając znacznie na kształt przyszłorocznego budżetu, jednak wspólnym wysiłkiem i kompromisem udało się znaleźć najkorzystniejsze rozwiązania. W przyszłym roku realizowane będą tylko inwestycje już rozpoczęte i te które otrzymały dofinansowania z Unii Europejskiej. Rok 2012 pomimo wielu ograniczeń inwestycyjnych nie będzie czasem odpoczynku, ale wzmożonej pracy, która pozwoli nam przygotować się na kolejne wyzwania, ale przede wszystkim bezpiecznie i bez większych konsekwencji przeczekać te szczególnie ciężkie chwile. Jestem niezmiernie wdzięczny za olbrzymie zaangażowanie, kreatywność oraz gotowość do poświęcenia niekiedy bardzo istotnych przedsięwzięć dla dobra gminy Rewal i jej mieszkańców. W ciągu wielu godzin ożywionych dyskusji udało się nam dojść do porozumienia i odnaleźć najwłaściwszą drogę. Budżet ten uważam za duży sukces naszego samorządu. Pragnę podziękować radnym, sołtysom i pracownikom urzędu za doskonałe przygotowanie, służenie bogatym doświadczeniem oraz dojrzałe decyzje, które zaobfitowały mądrym i zrównoważonym planem budżetowym. Jednocześnie proszę o cierpliwość i wyrozumiałość mieszkańców naszej gminy, zapewniając, że ich dobro jest dla nas wartością nadrzędną. Mam nadzieję, że czas ten będzie dla nas źródłem nowych doświadczeń, które z powodzeniem wykorzystamy w przyszłości.

Z wyrazami szacunku


GMINA REWAL

BudĹźet Gminy Rewal na rok 2012

Rewal, 19 grudnia 2011 r.


CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1


SPIS TREŚCI WSTĘP CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA 1.

Uchwała Nr XV/118/11 Rady Gminy Rewal w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2012

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA 1.

Podstawa prawna ..............................................................................

.......7

2.

DOCHODY – informacja opisowa dochodów .................

.......9

3.

WYDATKI – informacja opisowa wydatków ..................

.....27

4.

Prognoza długu ............................................................

....77

CZĘŚĆ TABELARYCZNA BUDŻETU

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY REWAL 1.

Uchwała Nr XV/117/11 Rady Gminy Rewal w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 – 2017 (załączniki nr 1, 2 i 3)

2


Uchwała Nr XV/118/11 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 – zmiana: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 Nr 48 poz.327; Nr 138 poz.974; Nr 173, poz.1218; z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 Nr 52 poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675, Dz. U. z 2010r., Nr 40, poz.230, Dz. U. z 2011, Nr 117, poz. 679, Dz. U. z 2011, Nr 134, poz. 777, Dz. U. z 2011, Nr 21, poz. 113, Dz. U. z 2011, Nr 217, poz.1281) oraz art. 233, pkt.1, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240, Dz. U. z 2010r., Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620 Dz. U. 2010, Nr 238, poz.1578, Dz. U. 2010, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. 2010, Nr 257, poz.1726) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie z tego: 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 6) w kwocie z tego: 1) wydatki bieżące 2) wydatki majątkowe § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie która zostanie przeznaczona na: 1) spłatę rat kredytów w kwocie 2) spłatę rat pożyczek w kwocie

- 61 386 864,18 zł, - 44 115 654,18 zł, - 17 271 210,00 zł. - 57 118 143,35 zł, - 41 540 760,00zł, - 15 577 383,35 zł. - 4 268 720,83 zł, - 4 177 700,83 zł, 91 020 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 13) w kwotach: 1) przychody - 4 268 720,83 zł, 2) rozchody - 4 268 720,83 zł. § 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie

-

300 000 zł, 3


2) celowe w kwocie z przeznaczeniem na: a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego § 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy: 1) inwestycyjne (Załącznik Nr 4) w wysokości

-

50 000 zł,

-

50 000 zł,

- 223 884 734 zł.

§ 7.1. Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9, w kwocie – 50 000 zł, § 8. 1.Ustala się dochody w kwocie 600 000 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 450 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8. 3. Ustala się wydatki w kwocie 150 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8. § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 500 000 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 4 268 720,83 zł, § 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych. § 11. Ustala się dotacje: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a. celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie z przeznaczeniem na:

-

2 664 559 zł,

-

435 000 zł,

4


 dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 85 000 zł,  dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 350 000 zł, b. przedmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - 100 000 zł, § 12. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków: a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy, 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 2 500 000 zł, 6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty -1 500 000 zł, 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

5


CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

6


1. PODSTAWY PRAWNE Podstawowe akty prawne do konstruowania budżetu Gminy Rewal na 2012r.

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 – zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 Nr 48 poz.327; Nr 138 poz.974; Nr 173, poz.1218; z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 Nr 52 poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675, Dz.U. z 2010r., Nr 40, poz.230, Dz.U. z 2011, Nr 117, poz. 679, Dz.U. z 2011, Nr 134, poz. 777, Dz.U. z 2011, Nr 21, poz. 113, Dz.U. z 2011, Nr 217, poz.1281). 2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240, Dz.U. z 2010r., Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Dz.U. 2010, Nr 238, poz.1578, Dz.U. 2010, Nr 257, poz. 1726, Dz.U. 2010, Nr 257, poz.1726). 3) Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966; z 2005, Dz.U. z 2005r., Nr 249, poz.2104; z 2006r., Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz.1635, Nr 249, poz.1828, Nr 191, poz.1370; z 2007r. Dz.U. z 2007r., Nr 191, poz.1370). 4) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600; z 2007r. Dz.U z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Dz.U. z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Dz.U. z 2009r., Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706). 5) Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1458) z aktami wykonawczymi. a) Zarządzenie Nr 32/2011 z dn.05.07.2011 Wójta Gminy Rewal w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy b) Zarządzenie 29/09 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych. 6) Uchwała Nr XXXIX/268/09 Rady Gminy Rewal z dnia 25.03.2009r. w sprawie ustalenia regulamin wynagradzania nauczycieli, 7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz.1078), 8)Uchwała Nr LXIII/433/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

7


9)Rozporządzenie Ministra finansów 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 142, poz. 1020; z 2010r. Dz.U. z 2010r. Nr 128, poz. 861). 10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. tekst jednolity z 2008r. Nr 25, poz.150 zmiana Nr 111, poz 708 Nr 138, poz.865, Nr 154, poz.958 Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz.1227, Nr 223, poz.1464, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 20, Poz.106, Nr 79, poz.666, Nr 130, poz.1070, Nr 215, poz. 1664; z 2010r. Dz.U. z 2010r., Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Dz.U. 2010, Nr 229. poz.1498, Dz.U.2010, Nr 249, poz.1657, Dz.U.2010, Nr 182, poz.1228, Dz.U. 2011, Nr 32, poz. 159, Dz.U. 2011, Nr 63, poz. 322, Dz.U. 2011, Nr 99, poz. 569, Dz.U. 2011, Nr 122, poz. 695, Dz.U.2011, Nr 94, poz.551, Dz.U. 2011, Nr 178, poz.1060).

8


2. DOCHODY – dochodów budżetu

informacja

opisowa

Do budżetu gminy na 2012r. przyjęto wielkości dochodów na podstawie: - pisma Ministra Finansów znak ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r. w sprawie określenia wstępnej kalkulacji planowanych na 2012 rok kwot: dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin. - pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r. - w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, - pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie znak: DSZ3101-60/11 z dnia 27 września 2011r. w sprawie określenia kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2012. - kalkulacji dochodów własnych budżetu gminy oraz dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy na podstawie planów finansowych Z analizy porównawczej struktury dochodów wynika: Lp.

1.

Nazwa

DOCHODY WŁASNE udział w PIT i CIT dochody własne gminy oraz jednostek organizacyjnych

2.

SUBWENCJE OGÓLNE część oświatowa część równoważąca

3.

DOTACJE CELOWE dotacja na zadania własne dotacja na zadania zlecone

4.

DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ środki otrzymane z innych źródeł

DOCHODY OGÓŁEM

Kwota planu w 2012r.

Udział % w 2012r.

41 585 054,00

67,74%

3 291 664,00

5,36%

38 293 390,00

62,38%

4 116 372,00

6,70%

4 091 294,00

6,66%

25 078,00

0,04%

1 354 618,00

2,21%

327 770,00

0,54%

1 026 848,00

1,67%

14 330 820,18

23,35%

14 330 820,18

23,35%

61 386 864,18

100,00% 9


1.Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i podatku dochodowym od osób prawnych CIT w 2012 roku będzie wynosił 3 291 664 zł co stanowi 5,36% prognozowanej kwoty dochodu gminy i stanowi znaczną zwyżkę w stosunku do planu roku 2011 (stan na 30.09.2011 ) o kwotę 813 693 zł. Udziałem gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są środki, które powstają z podatku dochodowego płaconego do budżetu państwa przez mieszkańców Gminy Rewal. Reasumując, im większe są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uiszczane przez mieszkańców Gminy Rewal do budżetu państwa tym większe są dochody uzyskiwane przez gminę z tego tytułu. Udziały w podatkach są kwotami prognozowanymi, przez co stanowią zagrożenie dla wykonania tej pozycji w budżecie co przy tak znacznej zwyżce może stanowić poważny problem dla finansowania strony wydatkowej budżetu. Do budżetu w 2012 roku przyjęto kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT wynikającą z przewidywanej prognozy wykonania 2011 r. W 2012 roku gmina będzie otrzymywała dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych CIT , gdzie prognozowane dochody z tego tytułu przyjęte do budżetu 2012 roku stanowią kwotę 10 000 zł. Są to udziały w podatkach związane z działalnością osób prawnych (spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw), które posiadają siedzibę na terenie Gminy Rewal i płacą podatek dochodowy od osób prawnych. Kwoty dochodów jednostek organizacyjnych wynikają z kalkulacji dokonanej przez same jednostki i kształtują się na poziomie wykonania dochodów roku 2011r. w zakresie dzierżaw oraz wynajmów pomieszczeń szkolnych w okresie sezonu wakacyjnego jednakże znacznym spadkiem cechują się dochody budżetowe w zakresie opłat stałych pobieranych przez placówki opiekuńczowychowawcze za dzieci uczęszczające do przedszkoli. 2. Kwota dochodu gminy z tytułu subwencji oświatowej na 2012 wynosi 4 091 294 zł co stanowi znaczny wzrost wartości do projektu roku 2011 o kwotę 389 014 zł (6,66% ogółu budżetu). Dla wyliczenia kwot subwencji oświatowej znacząca jest liczba uczniów. W związku z tym istnieje możliwość korekty wstępnie określonej subwencji oświatowej dla Gminy Rewal. O ostatecznych kwotach subwencji oświatowej gmina zostanie poinformowana po uchwaleniu ustawy budżetowej. Wzrost wartości subwencji oświatowej spowodowane jest: a) zwiększeniem ilości uczniów, b) podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli, c) planowaną na rok 2012, zwyżką wynikającą z Karty Nauczyciela.

10


Warte podkreślenia jest tutaj, iż kwota subwencji oświatowej pokrywa jedynie wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników szkół. Pozostałe wydatki rzeczowe jak również inwestycje związane z działalnością oświatową szkół i placówek oświatowo-wychowawczych finansowane są z dochodów własnych gminy 3. Dotacje celowe w 2012 na realizację zadań własnych – kwota 327 770 zł stanowią głównie dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. W fazie projektowania budżetu, gmina otrzymuje dotacje tylko na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na zasiłki wynikające z działalności statutowej jednostki. Dotacje celowe w 2012r. z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych są większe o kwotę 11 000 zł w stosunku do planu z uchwały budżetowej roku 2011. Dotacje celowe w 2012 roku na realizację zadań zleconych – kwota 1 026 848 zł są większe o kwotę 150 036 zł w stosunku do planu z uchwały budżetowej roku 2011r. 4. Planowane dochody z innych źródeł w 2012 roku w kwocie 14 330 820,18 zł to środki przyznane z: a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 (fundusze strukturalne Unii Europejskiej), b) Banku Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, c) Ministerstwa Sportu i Turystyki, d) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, e) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, f) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Planowane wielkości dochodów na poszczególne zadania omówione zostaną w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

11


Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale to 11 146 031,51 zł. Niniejsza kwota to przede wszystkim dotacja na realizację projektu: „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu” dofinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 (fundusze strukturalne Unii Europejskiej) to kwota 15 446 031,51 zł. Kolejnym dochodem zaplanowanym w rozdziale 60004 jako źródło finansowania wydatków jednostki budżetowej Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji Gminy Rewal jest dochód w rozdziale 60004, który wynosi 500 000 zł. Są to głównie wpływy wynikające z działalności kolei wąskotorowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale to 1 911 401,22 zł. 1 268 798,22 zł to dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej Niechorze-Pogorzelica w Gminie Rewal” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. Program obejmuje budowę ścieżki rowerowej Niechorze-Pogorzelica, „Szlak Liwia - Łuża” wraz z oświetleniem ulicznym, elementami małej architektury oraz wiaty rekreacyjne. Łączna wartość projektu to kwota 2 962 190 zł. 42 603 zł to dofinansowanie realizacji projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica-Mrzeżyno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Powiatem Gryfickim. 100 000 zł to dofinansowanie realizacji projektu pn. „Utworzenie ścieżki edukacji ekologicznej promującej bioróżnorodność rezerwatu Jeziora Liwia Łuża w Niechorzu”. 500 000 zł to dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Sikorskiego w Rewalu”. Powyższe zadanie dofinansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach Działania 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi.

12


Dział 630 – Turystyka Rozdział 63095 – Pozostała działalność Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale to 1 000 000 zł. Plan dochodów na 2012 w rozdziale 63095 wynosi 450 000 zł i stanowi dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji Gminy Rewal wynikających z zadań statutowych jednostki a także dochodów z tytułu wpływów od sponsorów. Zaplanowano również w tym rozdziale dochody z tytułu wpływów od sponsorów wynikających z zadań realizowanych w ramach Urzędu Gminy przez Referat Promocji i Turystyki w łącznej kwocie 50 000 zł. 500 000 zł to dofinansowanie zadania pn.”Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego” w ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5 Turystyka, Kultura i Rewitalizacja Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Łączna kwota planowanych dochodów na tym dziale 19 905 497 zł. W 2012r. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane zostały dochody z tytułu: Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki § 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych § 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

§ 0470

500 000

50 000

2 014 287

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego § 0760 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 40 000

13


Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w tym: 1. działka nr 304/7 o pow. 1996 m2 obr. Pogorzelica, wartość 1 000 000 zł 2. działka nr 304/8 o pow. 2028 m2 obr. Pogorzelica, wartość 1 000 000 zł 3. działka nr 304/9 o pow. 1937 m2 obr. Pogorzelica, wartość 1 000 000 zł 4. działka nr 304/13 o pow. 2202 m2 obr. Pogorzelica, wartość 1 000 000 zł 5. działka nr 456/9 o pow. 1092 m2 obr. Pobierowo, wartość 330 000 zł 6. działka nr 436/5 o pow. 589 m2 obr. Pobierowo, wartość 200 000 zł 7. działka nr 393/7 o pow. 337 m2 obr. Rewal 1, wartość 130 000 zł 8. działka nr 416/3 o pow. 1181 m2 obr. Pobierowo, wartość § 0770 330 000 zł 9. działka nr 416/4 o pow. 1353 m2 obr. Pobierowo, wartość 400 000 zł 10.działka nr 1044/4 o pow. 608 m2 obr. Pobierowo, wartość 400 000 zł 11.działka nr 304/3 o pow. 516 m2 obr. Pogorzelica, wartość 210 000 zł 12.działka nr 304/5 o pow. 577 m2 obr. Pogorzelica , wartość 210 000 zł - kwota dochodów z tytułu sprzedaży przetargowej 13 231 210 - kwota dochodów z tytułu sprzedaży bezprzetargowej 4 000 000 Po przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego zostaną wydzielone do sprzedaży przetargowej kolejne nieruchomości. 17 231 210 50 000

§ 0920 Pozostałe odsetki

14


Rozdział 70095 – Pozostała działalność Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale to 20 000 zł. 20 000 zł to dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa ze zmianą użytkowania budynku kolonijnego na funkcję mieszkalną wielorodzinną w Pogorzelicy – gmina Rewal”. Program ten finansowany jest poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Łączna wartość projektu to kwota 1 359 661,90 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa W 2012r. w dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowane zostały dochody na poziomie 4 000 zł w tym:

Rozdział 71035 – Cmentarze Kwota planowanych dochodów na tym rozdziale to 4 000 zł. Niniejsza kwota zawiera opłaty pobierane przez gminę o których stanowi ustawa z dnia 31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 Nr 23, poz.295 z późn. zmianami).

Dział 750 – Administracja publiczna W 2012r. w dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowane zostały dochody na poziomie 118 179,85 zł w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie Kwota planowanych dochodów na tym rozdziale to 61 200 zł. Niniejsza kwota zawiera dotację celową na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Powyższe środki zostaną przekazane w formie dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale to 56 979,85 zł. 26 979,85 zł to dofinansowanie realizacji projektu pn. „Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim. ”. 15


Powyższe zadanie dofinansowane będzie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Powiatem Gryfickim. Zaplanowano również w tym rozdziale dochody związane z realizacją programu pn. „Młodzież w działaniu” (przyjazd dzieci greckich do Polski) w kwocie 30 000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa. W 2012r. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa przyznana została dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 648 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo przeciwpożarowa

publiczne

i

ochrona

Planowane dochody w tym rozdziale to kwota 600 000 zł. W 2012r. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych egzekwowanych przez Straż Gminną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. W 2012r. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowane zostały dochody na poziomie 17 877 479 zł w tym:

16


Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota planowanych dochodów na tym rozdziale to 5 000 zł. Niniejsza kwota zawiera podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 5 000 zł (są to środki uzyskane z drobnej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Gminy Rewal, wynajmu kwater).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych W 2012r. w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane zostały dochody na łączna kwotę 4 320 198 zł z tytułu: Podatku od nieruchomości Podatku rolnego Podatku leśnego Podatku od środków transportowych Podatku od czynności cywilnoprawnych Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

4 278 606 5 449 19 637 15 906 100 500

W wyliczeniu podatku od nieruchomości uwzględnione zostało 20% zwolnienie od budynków związanych z prowadzeniem działalności usługowej, w ramach której zatrudnionych jest na terenie Gminy Rewal, co najmniej 5 osób, przez okres trwania roku podatkowego. Istotny jest tutaj również fakt, iż zwiększenie z tytułu podatków nastąpiło jedynie średnio o wartość prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2012 a mianowicie o około 4 %.

17


Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. W 2012r. w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowane zostały dochody na łączna kwotę 8 685 617 zł z tytułu: Podatku od nieruchomości Podatku rolnego Podatku leśnego Podatku od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłaty od posiadania psów Wpływów z opłaty targowej Wpływów z opłaty miejscowej Podatku od czynności cywilnoprawnych Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5 902 500 85 527 965 63 625 5 000 3 000 500 000 2 000 000 100 000 25 000

W wyliczeniu podatku od nieruchomości uwzględnione zostało 20% zwolnienie od budynków związanych z prowadzeniem działalności usługowej, w ramach której zatrudnionych jest na terenie Gminy Rewal, co najmniej 5 osób, przez okres trwania roku podatkowego. Istotny jest tutaj również fakt, iż zwiększenie z tytułu podatków nastąpiło jedynie średnio o wartość prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2012 a mianowicie o około 4 %.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw W 2012r. w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane zostały dochody na poziomie 1 575 000 zł w tym:

18


Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna i za zajęcie pasa drogowego)

25 000 600 000

950 000

W 2012r. zaplanowano w tym rozdziale m.in. dochody z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 50 000 zł, dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 250 000 zł oraz dochody z tytułu opłat parkingowych w strefach płatnego parkowania w ramach „Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego” w kwocie 650 000 zł. Dochody z opłaty planistycznej osiągnięte zostaną poprzez przyjęcie planów takich miejscowości jak: Pobierowo północ, Pobierowo południe.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa W 2012r. w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody zaplanowane zostały na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r. w sprawie określenia wstępnej kalkulacji planowanych na 2012 rok kwot: dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i podatku dochodowym od osób prawnych CIT w 2012 roku będzie wynosił 3 291 664 zł co stanowi 5,36% prognozowanej kwoty dochodu gminy i stanowi znaczną zwyżkę w stosunku do planu roku 2011 (stan na 30.09.2011 ) o kwotę 813 693 zł. Udziałem gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są środki, które powstają z podatku dochodowego płaconego do budżetu państwa przez mieszkańców Gminy Rewal. Reasumując, im większe są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych uiszczane przez mieszkańców Gminy Rewal do budżetu państwa tym większe są dochody uzyskiwane przez gminę z tego tytułu. Udziały w podatkach są kwotami prognozowanymi, przez co stanowią zagrożenie dla wykonania tej pozycji w budżecie co przy tak znacznej zwyżce może stanowić poważny problem dla finansowania strony wydatkowej budżetu. Do budżetu w 2012 roku przyjęto kwotę udziału w podatku dochodowym

19


od osób prawnych CIT wynikającą z przewidywanej prognozy wykonania 2011 r. W 2012 roku gmina będzie otrzymywała dochody z tytułu udziału w podatku od osób prawnych CIT , gdzie prognozowane dochody z tego tytułu przyjęte do budżetu 2012 roku stanowią kwotę 10 000 zł. Są to udziały w podatkach związane z działalnością osób prawnych (spółek prawa handlowego, przedsiębiorstw), które posiadają siedzibę na terenie Gminy Rewal i płacą podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia W 2012r. w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody w wysokości 4 116 372 zł. Są to dochody zaplanowane na podstawie pisma Ministra Finansów znak ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r. w sprawie określenia wstępnej kalkulacji planowanych na 2011 rok kwot: dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin. Nastąpił wzrost wartości subwencji oświatowej o kwotę 389 014 zł w stosunku do roku 2011. Zgodnie z pismem Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej zaplanowana została na poziomie 4 091 294 zł, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie 25 078 zł. Istnieje pewne zagrożenie, iż kwoty subwencji oświatowej ulegną zmianie. O ostatecznych kwotach subwencji oświatowej gmina zostanie poinformowana po uchwaleniu ustawy budżetowej. Warte podkreślenia jest tutaj, iż kwota subwencji oświatowej pokrywa jedynie wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi nauczycieli i pracowników szkół. Pozostałe wydatki rzeczowe jak również inwestycje związane z działalnością oświatową szkół i placówek oświatowo wychowawczych finansowane są z dochodów własnych gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie W 2012r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 889 140,60 zł w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 20


samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz z tytułu wpływów z usług w kwocie 730 598 zł. Są to dochody zaplanowane przez jednostki organizacyjne Gminy Rewal tj. Zespół Szkół Sportowych w Rewalu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie, związane z dzierżawami pomieszczeń szkoły w okresie wakacyjnym oraz dochodami osiąganymi z tytułu sprzedaży posiłków. Zaplanowano również w tym rozdziale dochody związane realizacją projektu pn. „ Nauka i zabawa droga do sukcesu” w kwocie 58 292,60 zł. Powyższy projekt przewiduje zakup pomocy dydaktycznych a także przeprowadzanie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu oraz Zespole Szkół Sportowych w Rewalu.

Rozdział 80104 – Przedszkola W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano dochody z tytułu wpływów z usług w kwocie 44 480 zł. Są to dochody zaplanowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu, Zespół Szkół Sportowych w Rewalu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie, związane z opłatami za świadczenia przedszkolne. Zaplanowano również dochody z tytułu porozumień podpisanych z Gminami, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Rewal w łącznej kwocie 55 770 zł. Kwoty dochodów jednostek organizacyjnych wynikają z kalkulacji dokonanej przez same jednostki i kształtują się na poziomie wykonania dochodów roku 2011r. w zakresie dzierżaw oraz wynajmów pomieszczeń szkolnych w okresie sezonu wakacyjnego jednakże znacznym spadkiem cechują się dochody budżetowe w zakresie opłat za świadczenia przedszkolne.

Dział 852 – Pomoc społeczna W 2012r. w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody w wysokości 1 249 000 zł. w tym m.in.:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano dochody na podstawie pisma

21


Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r. – w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie 958 000 zł. Są to zadania ustawowe (zasiłki rodzinne i dodatki, składki emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2012r. jest wyższa od kwoty dotacji przyznanej w roku 2011 (plan z uchwały budżetowej) o 148 000 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano dochody na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r. – w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie 18 000 zł. Są to zadania ustawowe (składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe), realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2012r. jest wyższa od kwoty dotacji przyznanej w roku 2011 (plan z uchwały budżetowej) o 3 000 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano dochody na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r. – w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie 34 000 zł. Są to zadania ustawowe (zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne), realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2012 jest identyczna jak w roku 2011 (plan z uchwały budżetowej).

22


Rozdział 85216 – Zasiłki stałe W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zaplanowano dochody na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r. – w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie 100 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2012r. jest wyższa niż w roku 2011 (plan z uchwały budżetowej) o 14 000 zł. Zadanie to realizowane jest w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano dochody na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r. – w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie 90 000 zł. Jest to dotacja przeznaczona na funkcjonowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2012r. jest wyższa niż w roku 2011 (plan z uchwały budżetowej) o 1 000 zł. Powyższa kwota nie zabezpiecza w pełni wszystkich wydatków związanych z działalnością bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. Pozostałą kwotę zaplanowanych dochodów tj. 12 000 zł stanowią dochody pochodzące z wpływów z usług (usługi opiekuńcze). Są to dochody własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu. Łączna kwota planowanych dochodów na tym rozdziale to 102 000 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność W rozdziale 85295 – Pozostała działalność zaplanowano dochody na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r. – w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie 37 000 zł, z przeznaczeniem dofinansowania dożywiania dzieci oraz dorosłych. Zadanie to realizowane jest w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu.

23


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe W rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, zaplanowano dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży usług w kwocie 210 000 zł. Są to dochody zaplanowane przez jednostkę organizacyjną Gminy Rewal tj. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Pobierowie i związane są z całorocznym wynajmem pomieszczeń. Łączna kwota dochodów na tym rozdziale to kwota 210 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W 2012r. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody w wysokości 1 049 250 zł w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano udział w zyskach wypracowanych przez „Wodociągi Gminy Rewal” w kwocie 99 000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi W rozdziale 90003 –Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej do projektu pn. „Zakup automatów do selektywnej zbiórki śmieci na terenie gminy Rewal” w kwocie 143 250 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych przez jednostkę organizacyjną Gminy Rewal „Zieleń Gminy Rewal” w kwocie 7 000 zł.

24


Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska W związku z likwidacją w 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w rozdziale 900019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty za korzystanie ze środowiska, wpływy od osób fizycznych i od osób prawnych związane z wycinką drzew a także dochody z tytułu sprzedaży drewna w łącznej kwocie 500 000 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zaplanowano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie do projektu pn. „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rewal” w kwocie 300 000 zł. Szacowana wartość projektu i zarazem kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby wniosków złożonych przez osoby fizyczne do Urzędu Gminy w Rewalu w 2012.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W budżecie roku 2012 przewidziano dochody z zakresu kultury na kwotę 65 000 zł w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby W rozdziale 92109, zaplanowano dochody na łączną kwotę 15 000 zł. Są to dochody związane z wpływem z usług za korzystanie z zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury w kwocie 15 000 zł.

Rozdział 92118 – Muzea W rozdziale 92118, zaplanowano dochody na łączną kwotę 50 000 zł. Są to dochody związane z wpływem m.in. ze sprzedaży biletów w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

25


Dział 926 – Kultura fizyczna i sport W budżecie roku 2012 przewidziano dochody z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę 744 865 zł w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe Plan dochodów na 2012 w rozdziale 92601 wynosi 550 000 zł i stanowi dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji Gminy Rewal wynikających z zadań statutowych jednostki (dochody z wynajmu obiektów sportowych). Na dofinansowanie z Programu Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 zadania pn. „Wykonanie instalacji solarnej dla hali sportowej w Rewalu” przeznaczona została w 2012 kwota 89 000 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność Zaplanowano w tym rozdziale dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zadania obejmującego wnioski sportowe składane na realizację zadań m.in. zajęcia z nauki pływania, Baltic Cup, Rewalandia, badminton w łącznej kwocie 25 000 zł. Zaplanowano w tym rozdziale również dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 na zadanie pn.”Budowa placu zabaw w miejscowości Pogorzelica” w kwocie 80 865 zł.

PODSUMOWANIE DOCHODÓW Planowane na 2012 rok dochody to kwota 61 386 864,18 zł co w stosunku do projektu planu budżetu na 2011r., który wynosił 86 962 370,99 zł, są mniejsze o 25 575 506,81 zł (29,4%). Zwiększeniu uległy dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (z wyłączeniem opłaty targowej), części oświatowej subwencji ogólnej a także udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Można jednocześnie zauważyć lekki wzrost dochodów z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy.

26


3. WYDATKI – informacja opisowa wydatków budżetu Opracowując stronę wydatkową budżetu na rok 2012 kierowano się podobnie jak w latach poprzednich przede wszystkim koniecznością realizacji określonych zadań gminy i celowością środków przekazanych z budżetu państwa. Planując wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykorzystano materiały planistyczne przygotowane przez jednostki i kierowników merytorycznych poszczególnych referatów, materiały zebrane na etapie zgłaszania potrzeb do budżetu, materiały uzyskane w trakcie opracowania założeń polityki budżetowej i wskaźników do budżetu roku 2012. Duże znaczenie dla ostatecznego kształtu projektu budżetu 2012r., miały wnioski wyciągnięte z zebrań wiejskich, roboczych spotkań z sołtysami poszczególnych sołectw w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej przedstawia planowane wydatki budżetu na 2012r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym: na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. W załączniku nr 5 zamieszczone są dane liczbowe o projekcie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami. Załącznik nr 7 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, natomiast załącznik nr 8 zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Załącznik nr 9 przedstawia wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Dla przedstawienia udziału poszczególnych kierunków wydatkowania środków opracowano tabelę, w której zamieszczono projektowane wydatki według działów klasyfikacji budżetowej na 2012r.

27


Dział

Nazwa

010

Rolnictwo i łowiectwo

050

Rybołówstwo i rybactwo

600

Transport i łączność

630

Kwota planu w 2012r.

Udział % w 2012r.

8 000,00

0,01%

49 225,00

0,09%

11 091 175,50

19,42%

Turystyka

2 515 959,00

4,40%

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 905 988,00

3,34%

710

Działalność usługowa

263 929,00

0,46%

750

6 386 129,00

11,18%

751

Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

648

0,00%

754

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

2 335 863,00

4,09%

757

Obsługa długu publicznego

3 530 000,00

6,18%

758

Różne rozliczenia

1 773 594,00

3,11%

801

Oświata i wychowanie

9 837 774,00

17,22%

851

Ochrona zdrowia

797 000,00

1,40%

852

2 076 757,00

3,64%

854

Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza

340 183,00

0,60%

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9 942 135,12

17,40%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 143 810,00

2,00%

926

Kultura fizyczna i sport

3 119 973,73

5,46%

RAZEM WYDATKI BUDŻETU

57 118 143,35

100,00%

Planowane wielkości dochodów na poszczególne zadania omówione zostaną w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

28


Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo W 2012r. w dziale – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę 8 000 zł, z której to finansowane będą następujące zadania:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze W rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowano wydatki związane z wpłatami gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego w kwocie 2 000 zł. Obowiązkowy odpis na składkę dla Izby Rolniczej, wymagany jest przepisem art.35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.927, z późn.zm.)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność W rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki związane z organizacją Święta Łowieckiego „Hubertus 2012” – kwota 2 000 zł, zakup prasy rolniczej 1 000 zł, wyjazd na targi rolnicze (Barzkowice) 3 000 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo W 2012r. w dziale – Rybołówstwo i rybactwo zaplanowano kwotę 49 225 zł, z której to finansowane będą następujące zadania:

Rozdział 05002 – Rybactwo W rozdziale 05002 – Rybactwo, zaplanowano wydatki związane z propagowaniem wędkarstwa w Gminie Rewal w ramach współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim w kwocie 4 000 zł. Zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem i realizacją zadania pn. „Opracowanie Programu Rozwoju Przystani Rybackich w Gminie Rewal” – 10 000zł.

Rozdział 05006 – Zarybianie polskich obszarów morskich W rozdziale 05006 – Zarybianie polskich obszarów morskich, zaplanowano wydatki związane z zawartą umową z Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie o przystąpieniu do konkursu ofert oraz przekazaniu w opiekę obwodu rybackiego jeziora Liwia Łuża nr 1 w łącznej kwocie 35 225 zł. 29


Dział 600 – Transport i łączność Na rok 2012 w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 11 091 175,50 zł w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy Łączna kwota wydatków zaplanowanych w tym rozdziale na 2012r. to kwota 1 111 515 zł. Plan wydatków na 2012 w rozdziale 60004 wynosi 1 055 800 zł i stanowi wydatki związane z działalnością kolei wąskotorowej w tym wynagrodzenia osobowe, roczne wynagrodzenie dodatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia na prace zlecane w trakcie trwania przewozów kolejowych ( konduktorzy, kasjerzy, pracownicy torowi, mechanicy), zakup materiałów i wyposażenia (zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby kolejki wąskotorowej do bieżących napraw i utrzymania infrastruktury, odzież roboczą, materiały do naprawy pomieszczeń socjalnych pracowników, artykuły biurowe, środki czystości), zakup energii i paliw (węgiel, olej napędowy, oleje specjalistyczne, benzyna do kosiarek), zakup usług pozostałych (ochrona, przeglądy, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia), zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług sieci komórkowej, podróże służbowe, odpis na ZFŚS. W powyższym rozdziale zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne na kwotę 55 715 zł z przeznaczeniem na: 1. Realizację inwestycji w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu” w kwocie 35 715 zł. I ETAP: ● budowa dworca kolejki wąskotorowej w Trzęsaczu w tym: - kasa biletowa, poczekalnia i punkt informacji turystycznej, - peron i zadaszenie peronu, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - toalety, - oświetlenie terenu, - przebudowa dojazdu i dojścia do przystanku od strony ruin kościoła – przebudowa ulicy Pałacowej i Dworcowej.

30


● budowa dworca kolejki wąskotorowej w Śliwinie w tym: - kasa biletowa, poczekalnia i punkt informacji turystycznej, - peron i zadaszenie peronu, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - toalety, - oświetlenie terenu, - przebudowa dojazdu i dojścia do przystanku od strony ulicy Słonecznej. ● budowa dworca kolejki wąskotorowej w Niechorzu – „Przystanek Latarnia Morska” w tym: - kasa biletowa, poczekalnia i punkt informacji turystycznej, - peron i zadaszenie peronu, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - toalety, - oświetlenie terenu. ● remont i konserwacja linii kolejowej na odcinku Trzęsacz-Pogorzelica (szyny, zwrotnice, podkłady kolejowe), ● remont zabytkowego mostu w Niechorzu, II ETAP: ● remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej z zagospodarowaniem terenu w Rewalu w tym:

wraz

- Galeria Miniatur Kolei Wąskotorowych - z Polski i z całego świata, - kasa biletowa i punkt informacji turystycznej, - poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej, - biblioteka i czytelnia – zbiory dotyczące kolejnictwa, - sala konferencyjna, - kawiarnia z przełomu XIX i XX wieku, - perony i zadaszenia peronów, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - przebudowa dojazdu i dojścia do zabytkowego dworca z centrum Rewala – przebudowa ulicy Dworcowej, - toalety,

31


- oświetlenie terenu. ● remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej z zagospodarowaniem terenu w Niechorzu w tym:

wraz

- kasa biletowa i punkt informacji turystycznej, - poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej, - kawiarnia i restauracja z przełomu XIX i XX wieku, - pokoje gościnne, - perony i zadaszenia peronów, - zagospodarowanie terenu przystanku autobusowego (w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego dworca) w tym budowa zadaszeń, toalet publicznych, kas biletowych, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - toalety, - oświetlenie terenu. ● remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej z zagospodarowaniem terenu w Pogorzelicy w tym:

wraz

- Skansen - Muzeum Kolei Wąskotorowej (w tym wystawa taboru kolejowego w plenerze), - kasa biletowa i punkt informacji turystycznej, - poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wystawienniczej, - perony i zadaszenia peronów, - wypożyczalnia rowerów, - parking, - toalety, - oświetlenie terenu. III ETAP: - remont taboru kolejowego i przystosowanie go do obsługi rowerzystów i osób niepełnosprawnych (w tym wagony z wyodrębnionymi miejscami dla osób przewożących rowery) oraz zakup umundurowania, - remont parowozu Vulcan produkowanego przed II Wojną Światową w Szczecinie, - remont parowozu Px48. Przewidywany koszt całej inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu” to kwota 49 500 000 zł. 32


Wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 (fundusze strukturalne Unii Europejskiej) to kwota 15 446 031,51 zł. W związku z realizacją powyższej inwestycji zaplanowano na ten cel zaciągnięcie cesji wierzytelności przypadającej do spłaty w 2012r. w łącznej kwocie 35 715 zł. 2. Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki związane z wykonaniem ekspertyzy i zabezpieczeniem mostu kolejowego w miejscowości Nowielice oraz zabezpieczeniem dworca kolejowego w Trzebiatowie w kwocie 20 000 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, zaplanowano inwestycje, na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr „102” w tym: a) projekt techniczny poszerzenia drogi na odcinku miejscowości Pustkowo – finansowany z budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”. b) porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej 102,

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na: 1. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0101Z Karnice-Śliwin, etap I odc. Karnice-Ninikowo wraz z przejściem przez miejscowość, o łącznej długości 3 km. – kwota 50 000 zł – projekt realizowany przez Powiat Gryficki 2. Wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego od latarni morskiej w Niechorzu do MOW Rewal - kwota 30 000 zł, 3. Dofinansowanie do projektu drogi powiatowej Pobierowo-Gostyń - kwota 20 000 zł,

33


Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zaplanowano wydatki na łączna kwotę 9 879 660,50 zł w tym na utrzymanie bieżące oraz remonty cząstkowe dróg kwotę 300 000 zł. Wykaz ulic oraz zakres realizacji prac zostanie określony do 30 marca po konsultacjach z sołtysami poszczególnych miejscowości. Pozostałą część w kwocie 9 429 660,50 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne: 1. Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę przystanku autobusowego w Pobierowie – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2012r. – 125 321 zł, 2. Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę zejścia plażowego w Trzęsaczu – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2012r. – 170 078 zł, 3. Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę Centrum Rewala – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2012r. – 334 620 zł, 4. Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę ul. Leśnej w Niechorzu – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2012r.-101 584 zł, 5. Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę parkingu przy ul. Rybackiej w Niechorzu - kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2012r. – 115 751 zł, 6. Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę ul. Bursztynowej w Pogorzelicy – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2012r. – 59 529 zł, 7.Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę ul. Morskiej w Pogorzelicy – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2012r. – 81 198 zł, 8. Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę ul. Klifowej w Trzęsaczu – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2012r. – 78 145 zł, 9.Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę ul. Klifowej, Różanej w Rewalu – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2012r. – 63 986 zł.

34


DROGI, CHODNIKI – kwota 3 694 179 zł. POBIEROWO – kwota 3 109 179 zł. 1. Przebudowa kwartału ulic – kwota 2 850 000 zł: - ul. Szczecińskiej - odc. od ul. Reymonta do ul. Wrzos, - ul. Moniuszki - odc. od skrzyżowania ul. Zgody do skrzyżowania z ul. Szczecińską, - ul. Reymonta od ul. Pomorskiej do ul. Zgody, - ul. Sportowa, - ul. Wrzos, - ul. Orzeszkowej, odc. od ul. Pomorskiej do ul. Szczecińskiej, - ul. Kościuszki, odc. od ul. Moniuszki do ul. Mickiewicza, 2. Budowa ul. Wspólnej – kwota 209 179 zł, 3. Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Ciechanowską a ul. Grunwaldzką – kwota 50 000 zł, 4. Projekt ul. Piastowska wraz z projektem odwodnienia (termin realizacji projektu 2013) TRZĘSACZ – kwota 205 000 zł. 1. Projekt techniczny Trzęsacz II – kwota 55 000 zł, 2. Wykonanie elementów małej architektury na ul. Klifowej – 150 000 zł, 3. Projekt techniczny i budowa ul. Dworcowa (w ramach rewitalizacji kolejki wąskotorowej), 4. Projekt techniczny i budowa ul. Pałacowa (w ramach rewitalizacji kolejki wąskotorowej). REWAL – kwota 40 000 zł. 1. Projekt techniczny ul. Parkowa – kwota 40 000 zł, 2. Projekt techniczny "Promenady Słońca" wraz z pomostem w Rewalu od ul. Szczecińskiej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rewalu wraz z ul. Różaną, 3. Projekt techniczny i budowa ul. Dworcowej (w ramach rewitalizacji kolejki wąskotorowej). 4. Przebudowa drogi gminnej ul. Władysława Łokietka (cesja wierzytelności bez spłaty kapitału w 2012r.) - powyższe zadanie dofinansowane z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 35


ŚLIWIN – kwota 280 000 zł. 1. Budowa ul. Sportowa wraz z miejscami parkingowymi przy budynku komunalnym – kwota 180 000 zł. 2. Projekt techniczny al. Lipowa, ul. Ogrodowa, ul. Spacerowa – kwota 100 000 zł. POGORZELICA – kwota 60 000 zł. 1. Budowa drogi leśnej (dojazd do ZHP) – kwota 60 000 zł, 2. Budowa ul. Plażowej ŚCIEŻKI ROWEROWE – kwota 2 336 931,50 zł. 1. Budowa ścieżki rowerowej Niechorze-Pogorzelica w Gminie Rewal kwota 2 058 165,50 zł, dofinansowanie realizacji projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica-Mrzeżyno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. 2. Budowa ścieżki rowerowej Pogorzelica –Mrzeżyno – kwota 83 766 zł, dofinansowanie realizacji projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie PogorzelicaMrzeżyno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. 3. Projekt techniczny drogi wraz ze ścieżką rowerową oraz chodnikiem na trasie Pustkowo-Pobierowo – kwota 65 000 zł, 4. Utworzenie ścieżki edukacji ekologicznej promującej bioróżnorodność rezerwatu Jeziora Liwia Łuża w Niechorzu – 100 000 zł, dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 5. Projekt ścieżki Trzęsacz (ruiny) - Rewal (ul. Saperska) – kwota 30 000 zł, PARKINGI – kwota 259 550 zł 1. Organizacja parkingów – kwota 30 000 zł, 2. Koszty związane z funkcjonowaniem parkometrów – 2 000 zł, 3. Dzierżawa parkometrów na terenie gminy 30 szt. – kwota 227 550 zł,

36


PLACE, PARKI, RZEŹBY – kwota 1 693 788 zł. 1. Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Sikorskiego w Rewalu - kwota 500 000 zł. Powyższe zadanie dofinansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach Działania 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi. 2. Budowa Parku Symboli Pustkowo (mała architektura) – kwota 349 900 zł, 3. Budowa Placu Sybiraków w Rewalu (mała architektura) – kwota 80 000 zł, 4. Budowa Placu Sybiraków (nawierzchnia, fragmenty ulic Słonecznej i Szkolnej) – kwota 61 888 zł, 5. Projekt techniczny Centrum Niechorza – kwota 100 000 zł, 6. Projekt techniczny Parku Morskiego w Pogorzelicy – 70 000 zł, 7. Zagospodarowanie Centrum Rewala – mała architektura (place, rzeźby) – kwota 500 000 zł, 8. Postawienie rzeźby w alei dla zakochanych – kwota 10 000 zł, 9. Zagospodarowanie Placu Morskich Opowieści w Niechorzu (mała architektura) – kwota 22 000 zł, 10.Koncepcja zagospodarowania terenu po OW Rokita, INWESTYCJE, PROJEKTY MORSKIE – kwota 50 000 zł. 1. Projekt techniczny remontu starego pirsu w Niechorzu – kwota 50 000 zł. 2. Realizacja inwestycji pn. ”Budowa przystani jachtowej w NiechorzuGmina Rewal” realizowany w ramach „Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” w tym m.in.: a. projekt techniczny przystani jachtowej. Powyższe zadanie dofinansowane będzie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest w ramach „Zachodniopomorskiego Szklaku Żeglarskiego – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”. 3. Projekt techniczny budowy wejścia do przystani jachtowej w Niechorzu. 4. Projekt techniczny pomostu spacerowo-cumowniczego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niechorzu, 5. Projekt techniczny budowy pomostu spacerowo-cumowniczego w Pobierowie. ZEJŚCIA PLAŻOWE – kwota 90 000 zł. 1. Projekt zejścia plażowego w Rewalu przy ul. Klifowej – kwota 60 000 zł, 2. Remonty i konserwacja zejść plażowych – kwota 30 000 zł, 3. Budowa zejścia plażowego, ul. Mickiewicza w Pobierowie (termin realizacji zadania – 2013 rok)

37


PRZYSTANKI AUTOBUSOWE – kwota 45 000 zł. 1. Konserwacja wiat przystankowych – 15 000 zł, 2. Konserwacja przystanku na dworcu autobusowym w Pobierowie – kwota 20 000 zł, 3. Zakup wiaty przystankowej – kwota 10 000 zł.  Zakup ławek – kwota 50 000 zł,  Znaki drogowe i oznakowanie ulic – kwota 80 000 zł, Szczegółowy zakres robót remontowych zostanie zweryfikowany i określony na etapie wykonywania budżetu.

Dział 630 – Turystyka Na rok 2012 w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 2 515 959 zł w tym:

Rozdział 63095 – Pozostała działalność Łączna kwota wydatków w tym rozdziale to 2 515 959 zł. Plan wydatków na 2012 w rozdziale 63095, związanych z działalnością statutową jednostki z zakresu turystyki oraz promocji gminy Rewal wynosi 1 794 659 zł w tym plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, roczne wynagrodzenie dodatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, utrzymanie punktów informacji turystycznej w sezonie, osoby zatrudnione do obsługi imprez w sezonie letnim, osoby zajmujące się rozwieszaniem plakatów, opiekę medyczną, zakup materiałów związanych z promocją Gminy (katalog Gminy Rewal, foldery, mapy, gazetki) oraz wszelkich materiałów biurowych, programów komputerowych, znaczków pocztowych, utrzymanie strony internetowej, usługi informatyczne, badania lekarskie, usługi BHP, udział w targach turystycznych i imprezach promujących Gminę Rewal, wydatki na organizację imprez (ochrona, toalety, usługi hotelowe, artyści, plakaty, reklamy imprez, filmy promocyjne, technika i nagłośnienie, scena i pozostała infrastruktura).

38


Imprezy – propozycja  Guide Tour - IX ogólnopolski zlot przewodników turystycznych,  Święto Ludowe,  Maraton Rowerowy Gryfland,  Wyścig Kolarski Karkonosze Tour – etap w Rewalu,  Mistrzostwa Oldbojów w Piłce Siatkowej,  Mistrzostwa Polski Energetyków w Plażowej Piłce Siatkowej "Enea Cup" Pogorzelica, 2011 - VII edycja  Międzynarodowy Festiwal Muzyki  Mistrzostwa Polski Lekarzy w Siatkówce Plażowej - VI edycja,  Akademickie Mistrzostwa Polski w siatkówce Plażowej,  Cykl Weekendowych Turniejów siatkówki plażowej dwójek i trójek - cały sezon,  Wyścig Kolarski o Puchar Bałtyku,  Bieg Śniadaniowy- cykl 5 biegów rekreacyjnych,  Poszukiwacze Skarbów z Radiem Szczecin,  XVI Międzynarodowy Festiwal Szachowy - Konik Morski Rewala,  Konwój Pomocników Świętego Mikołaja - Festyn Mikołajkowy.

Pozostałe zadania w zakresie promocji Gminy Rewal: 1. Gadżety promocyjne - 20 000 zł, 2. Akcje promocyjne - projekt „Wakacje za jeden uśmiech”- animacje, warsztaty, happeningi - 40 000 zł, 3. Wydawnictwa – Mini przewodnik po Gminie Rewal - 10 000 zł, 4. Tablice informacyjno-promocyjne 30 000 zł, 5. Projekt nowego herbu Gminy Rewal – 9 000 zł brutto, 6. Kalendarz „Dżentelmeni 2012” Gmina Rewal pełna dżentelmenów – 70 000 zł, 7. Wydawnictwa – profesjonalny przewodnik turystyczny po Gminie Rewal ze współpracy z wydawnictwem Hachette - 30 000 zł,

39


8. Stworzenie strategii promocji Gminy Rewal, - analiza SWOT, - budowanie marki turystycznej, - reklama outdoorowa, - imprezy rekreacyjne, - produkty turystyczne, 9. Multi-info (sms-owy serwis turysty), 10.Karta turystyczna, 11.Certyfikowane pamiątki Gminy Rewal. Łączna kwota wydatków zaplanowanych na rok 2012 z tytułu promowania walorów turystycznych i atrakcji Gminy Rewal wynosi 209 000 zł. Powyższe zadania realizowane będą przez Referat Turystyki i Promocji Gminy Rewal w ramach Urzędu Gminy. Zaplanowano również w tym rozdziale finansowanie współpracy z RMF-MAX oraz z Radio Plus Gryfice w kwocie 12 300 zł. Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki związane realizacją zadania pn.”Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego w ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5 Turystyka, Kultura i Rewitalizacja Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych – kwota 500 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Przewidziano kwotę 1 905 988 zł na wydatki związane z:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zaplanowano wydatki na łączna kwotę 319 880 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej m.in. koszty energii elektrycznej, węgla oraz koksu, utrzymanie budynku „Chemik” Pogorzelica, drobne remonty (naprawy kominów, wymiana instalacji elektrycznej) remonty lokali oraz koszty usług pozostałych w tym m.in. przeglądy gazowe i kominiarskie, czyszczenie rynien, wywóz nieczystości, uprzątnięcie terenu, szlamowanie, frezowanie i czyszczenie kominów, usuwanie usterek po przeglądach okresowych, koszty przeprowadzek oraz wyposażenie lokali socjalnych. Objęto planem również wydatki w postaci zapłaty za licencję oprogramowania do ewidencji ulic „Manager punktów adresowych” oraz oprogramowania na potrzeby ewidencji mienia „E-MIENIE” w łącznej kwocie 4 880 zł. 40


Koszty związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej pokrywane są w części z dochodów związanych z opłatami za użytkowanie powyższych lokali. W związku z koniecznością przeprowadzenia remontów dachów zaplanowano w tym rozdziale wydatki kwotę 85 000 zł z przeznaczeniem na:  remont dachu w budynku przy ul. Krakowskiej w Niechorzu – kwota 15 000 zł,  koncepcja budynku usługowego do przetargu nieograniczonego ul. Poznańska Pobierowo – kwota 5 000 zł,  projekt budowy i przebudowy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Pobierowie – kwota 20 000 zł,  koszty utwardzenia terenu i projekt 1 garażu na ul. Warszawskiej 3 (zakup garażu finansowany przez najemcę) – kwota 5 000 zł,  remont dachu w budynku przy ul. Krótkiej w Rewalu – kwota 20 000 zł,  zakup pieca do Domu Nauczyciela – kwota 20 000 zł,

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano wydatki na łączna kwotę 1 280 408 zł. Na wydatki związane z wyceną nieruchomości, usługami geodezyjnymi (podziały działek), ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych, inwentaryzacją do sprzedaży, opłatami notarialnymi, księgami wieczystymi oraz innymi porozumieniami zaplanowana została kwota 607 000 zł. Zaplanowano również w tym rozdziale podatek od towarów i usług VAT związany ze sprzedażą składników majątkowych – 400 000 zł. Przewidziano wydatki związane z odszkodowaniami za drogi, które przechodzą na własność Gminy Rewal z mocy prawa m.in. ul Plażowa w Pogorzelicy, ul. Łokietka w Rewalu, wykup terenu pod studnię w Pogorzelicy, zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę przy ul. Brzozowej w Rewalu w łącznej kwocie 253 408 zł. Przewidziano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne związane z zakupem składników majątkowych w kwocie 20 000 zł. Na tą kwotę składają się zobowiązania z tytułu nabycia nieruchomości: 1. zakup nieruchomości nr 127/2 o pow. 2338 m.kw. obr. Pustkowo – kwota I raty – 20 000 zł,

41


Rozdział 70095 – Pozostała działalność W rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z:  rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku kolonijnego „Rokita 2” na funkcję mieszkalną wielorodzinną w Pogorzelicy – gmina Rewal – 20 000 zł; program ten finansowany jest poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.  spłatą cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Śliwinie - kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2012r. – 125 500 zł,  spłatą cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Łąkowej w Niechorzu - kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2012r. – 160 200 zł,  przygotowanie terenu pod zagospodarowanie i dzierżawę gruntów na cele mieszkaniowe w Śliwinie Łączna kwota zaplanowanych wydatków to 305 700 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano wydatki na kwotę 173 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z opracowaniem nowych planów poszczególnych miejscowości. W 2012r. zostaną przedłożone projekty do uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego takich miejscowości jak: Pobierowo Północ, Pobierowo Południe (92 000 zł) oraz rozpoczęta zostanie procedura uchwalania planów takich miejscowości jak Pogorzelica (66 000 zł), Trzęsacz-Północ (15 000 zł).

Rozdział 71035 – Cmentarze W rozdziale 71035 - Cmentarze, zaplanowano wydatki na kwotę 90 929 zł. Są to wydatki związane głównie z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego w Niechorzu i Pobierowie. Przewidziano w tym rozdziale wydatki związane z wynagrodzeniem oraz pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS, osoby zatrudnionej w Zieleni Gminy Rewal, zakupem energii elektrycznej 42


zużytkowanej do oświetlenia cmentarza, usług związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, ryczałtem za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz wydatkami inwestycyjnymi. Całość wydatków bieżących realizowanych będzie w ramach jednostki organizacyjnej Gminy Rewal, Zieleń Gminy Rewal. Zaplanowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na:  ocena warunków glebowo-hydrologicznych na gruntach przeznaczonych pod zabudowę cmentarza w Niechorzu – kwota 20 000 zł,  koncepcja zagospodarowania cmentarza w Niechorzu. Całość wydatków zaplanowanych w tym rozdziale realizowana będzie z dochodów własnych gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna Ogółem zaplanowano na rok 2012 na wydatki związane z administracją publiczną 6 386 129 zł w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie 2 urzędników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na ZFŚS. W 2012r. finansowane będą 2 etaty w samym urzędzie. Zaplanowano również w tym rozdziale kwotę premii w kwocie 12 484,80, co stanowi 10% wynagrodzenia zasadniczego przyjętego do planu budżetu 2012r. na podstawie regulaminu wprowadzania systemu motywacyjnego w Urzędzie Gminy Rewal stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników urzędu. Całość zadań realizowanych w tym rozdziale to zadania z zakresu administracji rządowej, których ogólny koszt planowany jest na kwotę 175 120 zł. Wydatki finansowane są dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 61 200 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin Na 2012r. zaplanowano wydatki na utrzymanie Rady Gminy w kwocie 373 253 zł. W wydatkach zaplanowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi Biura Rady, koszty diet, ryczałtów dla radnych oraz sołtysów – kwota 216 000 zł, a także wydatki na 43


zakup materiałów i usług związanych z obsługą posiedzeń komisji i Rady. Zaplanowano również w tym rozdziale kwotę premii w kwocie 4 669,56 zł, co stanowi 10% wynagrodzenia zasadniczego przyjętego do planu budżetu 2012r. na podstawie regulaminu wprowadzania systemu motywacyjnego w Urzędzie Gminy Rewal stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników urzędu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin Utrzymanie administracji gminnej w 2012r. to wydatek z budżetu w wysokości 5 837 756 zł. Będą to wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 285 000 zł. Wzrost płac pracowników urzędu gminy zaplanowano na poziomie do 2% w stosunku do 2011 roku i wyniosą one w 2012r wraz z pochodnymi 3 381 454 zł. Zaplanowano również fundusz nagród dla pracowników urzędu w kwocie 215 842,32 zł na podstawie regulaminu wprowadzania systemu motywacyjnego w Urzędzie Gminy Rewal stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników urzędu oraz nagrody jubileuszowe (3 osoby) w kwocie 21 090,08 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) zaplanowano kwotę 80 000 zł. W ramach tych umów zatrudnieni zostaną przede wszystkim, na sezon letni, kontrolerzy opłaty miejscowej (3 osoby) oraz na cały rok, osoba dokonująca kontroli wymiaru podatku od nieruchomości. Zaplanowano: zakupy materiałów i wyposażenia na poziomie wykonania III kwartału 2011r. Wzrost cen na 2012 r. uwzględniono również przy planowaniu wydatków na energię cieplną i elektryczną. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup materiałów, zakup usług telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa i stacjonarna), serwisowanie sprzętu i oprogramowania, utrzymanie pomieszczeń (energia, woda, ogrzewanie), ujęto opłaty na ubezpieczenie pojazdów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe i szkolenia pracowników, zakup leków i materiałów medycznych Zaplanowano również kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki w kwocie 31 741 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim”. Powyższe zadanie dofinansowane będzie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Powiatem Gryfickim.

44


Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki związane z realizacją programu pn. „Młodzież w działaniu” (przyjazd dzieci greckich do Polski) w kwocie 30 000 zł. Projekt wymiany młodzieży (przyjazd dzieci greckich do Gminy Rewal) z Programu "Młodzież w działaniu" Akcja 1.1 Wymiana młodzieży Zaplanowano również kwotę 5 000 zł na: 1. Wyjazd do Siekierek na 67 rocznicę forsowania Odry przez I Armię Wojska Polskiego w ramach operacji Berlińskiej. 2. Spotkania kombatantów Powiatu Gryfickiego z okazji zakończenia II Wojny Światowej. 3. Obchody Dnia Osadnika. Ujęto w tym rozdziale również wydatki Urzędu Gminy Rewal związane z wydawaniem Biuletynu Informacji Publicznej w ramach prasy lokalnej pod nazwą „Strefa Słońca” w kwocie 100 000 zł. Zakupy oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 285 000 zł zaplanowane zostały na realizację następujących zadań: 1. projekt rozbudowy Urzędu – kwota 100 000 zł, 2. zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy – kwota 25 000 zł, 3. remont Urzędu Gminy – kwota 30 000 zł, 4. zakup i montaż nowego pieca CO – kwota 30 000 zł, 5. projekt techniczny ratusza – kwota 100 000 zł,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa W 2012 w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa przyznana została dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 648 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. W związku z otrzymaną dotacją zaplanowano wydatki do wysokości w/w kwoty dotacji.

45


Dział 754 – Bezpieczeństwo przeciwpożarowa

publiczne

i

ochrona

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 2 335 863 zł w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 150 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie logistyczne sezonu letniego oraz dni majowych oraz czerwcowych. Zabezpieczenie logistyczne sezonu letniego oraz przedsezonowego wiąże się przede wszystkim z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia, płatności za paliwo a także z płatnymi służbami pełnionymi przez policjantów w czasie wolnym. Działania te wymiernie wpływają na stan i poczucie bezpieczeństwa turystów i mieszkańców gminy. W powyższym rozdziale zaplanowano środki na nagrody dla funkcjonariuszy w kwocie 12 000 zł.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 14 000 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych i jednostki pływającej wykorzystywanych w całorocznej służbie patrolowo-prewencyjnej pełnionej na obszarze gminy Rewal oraz wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego w szczególności w okresie sezonu letniego – kwota 10 000 zł, pokrycie kosztów zmiany napędu jednostki pływającej kwota 4 000 zł.

Rozdział 75412– Ochotnicze Straże Pożarne W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, likwidacji zagrożeń i skutków pożarów. Wydatki na zadania wykonywane przez Ochotnicze Straże Pożarne wyniosą według projektu 946 668 zł. Wielkość wydatków na wynagrodzenia, pochodne – kwota 192 382 zł (w tym ekwiwalenty pieniężne dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 50 000 zł oraz nagrody przyznawane z okazji Dnia Strażaka – kwota 16 000 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące przyjęto według szczegółowych kalkulacji przeprowadzonych w ramach urzędu gminy. Na pozostałe wydatki bieżące składają się zakup energii, zakup usług remontowych (drobne naprawy i remonty), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje oraz ubezpieczenia. Zaplanowano również fundusz nagród dla pracowników straży 46


w kwocie 8 972 zł na podstawie regulaminu wprowadzania systemu motywacyjnego w Urzędzie Gminy Rewal, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników urzędu. W związku z obchodami 65-lecia powstania ochotniczych straży pożarnych w Niechorzu i Pobierowie zaplanowano wydatki związane z organizacją obchodów uroczystości. Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę 453 786 zł z przeznaczeniem na:  spłatę zadania budowy Centrum Ratownictwa w Niechorzu – kwota 258 746 zł. Spłata inwestycji następuje poprzez wykup wierzytelności w kwocie 3 816 494 zł.  spłatę zadania budowy Centrum Ratownictwa w Pobierowie – kwota 195 040 zł. oraz dotację przedmiotową z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Pobierowo - kwota 100 000 zł (Załącznik nr 12). Planowane dofinansowanie na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a także Krajowego Systemy Ratowniczo – Gaśniczego. Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki, które realizowane będą z ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej (podstawa: Uchwała Nr VII/43/11 Rady Gminy Rewal z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych) z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Pobierowo.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 24 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Celowością tego wydatku jest pozyskanie materiałów niezbędnych w sytuacji zagrożenia klęskami żywiołowymi.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 508 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie sezonu letniego na zadania związane z ratownictwem wodnym. Są to przede wszystkim środki z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych związanych z umowami

47


podpisanymi z firmami świadczącymi usługi z zakresu ratownictwa wodnego na terenie gminy Rewal w okresie sezonu letniego - kwota 400 000 zł, patrolami ratowników wodnych - kwota 15 000 zł, dofinansowanie zadania publicznego w kwocie 23 000 zł pn. „Błękitna flaga”. W ramach zabezpieczenia ratowniczego zaplanowano postawienie nowej wieży ratowniczej w Trzęsaczu – kwota 20 000 zł. Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.”Organizacja bazy ratowników w Rewalu” - kwota 50 000 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 693 195 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki rzeczowe oraz wydatki i zakupy inwestycyjne związane z działalnością Straży Gminnej. Na wydatki związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 569 129 zł. Na rok 2012 przewidziano dodatkowo zatrudnienie na umowy zlecenia 3 strażników dokonujących w okresie sezonu letniego poboru opłaty targowej, 2 osoby odpowiedzialne za monitoring plaż a także 5 osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego (parkingi płatne, parkometry) - kwota 88 700. Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 120 066 zł, którą przyjęto według szczegółowych kalkulacji przeprowadzonych w ramach urzędu gminy. Na pozostałe wydatki bieżące składają się zakup energii, zakup usług remontowych (drobne naprawy i remonty), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje oraz ubezpieczenia. Zaplanowano również w tym rozdziale kwotę funduszu nagród w kwocie 32 575,46 zł na podstawie regulaminu wprowadzania systemu motywacyjnego w Urzędzie Gminy Rewal, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników urzędu oraz nagrodę jubileuszową (1 osoba) w kwocie 3 022,46 zł. Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na:  zakup 1 skutera na potrzeby strażników gminnych odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego (parkingi płatne, parkometry) - kwota 4 000 zł,

48


Rozdział 75495 – Pozostała działalność W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu wizyjnego w miejscowości Pobierowo. Powyższe zadanie realizowane będzie w celu utrzymania porządku i zachowania bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Rewal. Działania te wymiernie wpłyną na stan i poczucie bezpieczeństwa turystów i mieszkańców gminy ramach programu „Zero tolerancji dla wandalizmu”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego W powyższym dziale zaplanowano kwotę 3 530 000 zł w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3 530 000 zł, z przeznaczeniem na obsługę pożyczek, kredytów i cesji wierzytelności zaciągniętych przez Gminę Rewal w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku DnBNORD w Warszawie oraz NORDEA Bank Polska Oddział w Gdyni. Łączna kwota odsetek związanych z zaciągniętymi pożyczkami, kredytami i cesjami wierzytelności wyniosą w roku 2012 – 3 530 000 zł, co wynika ze szczegółowych kalkulacji przy założeniu aktualnych stóp procentowych. W kwocie tej są środki z przeznaczeniem na odsetki od kredytów, pożyczek oraz cesji wierzytelności, takich jak: 1. Kredyt na budowę zejścia plażowego „Centrum Rewala”, 2. Kredyt na realizację projektu technicznego modernizacji i przebudowy kolei wąskotorowej, 3. Kredyt na realizację projektu technicznego zagospodarowania turystycznego terenu po OW „Bursztyn”, budowy promenady od ul. Mickiewicza do Jana z Kolna, 4. Kredyt na realizację projektu technicznego przystani jachtowej w Niechorzu realizowany w ramach „Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”. 5. Kredyt na realizację „Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego” (część drogowa oraz infrastruktura do obsługi parkingów) – 2009 r., 6. Kredyt na budowę i modernizację dróg lokalnych 2009 r., 7. Kredyt na realizację zadania pn. „Monitoring wizyjny w miejscowości Pobierowo” – 2009 r., 8. Kredyt na budowę boiska w Trzęsaczu – ORLIK 2012.

49


9. Kredyt na realizację projektu technicznego przystani windsurfingowej na terenie jeziora Liwia Łuża. 10. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie „Przebudowa ujęcia i stacji wodociągowej w Pogorzelicy” (ostania rata), 11. Cesje wierzytelności na realizację kompleksów sportowych w Rewalu, Niechorzu i Pobierowie , budowę zejścia plażowego w Trzęsaczu, budowę przystanku PKS w Pobierowie, budowę OSP w Niechorzu i Pobierowie, budowę Centrum Rewala, budowę i modernizację ul. Leśnej w Niechorzu, parkingu przy ul. Rybackiej w Niechorzu, ul. Bursztynowej oraz Morskiej w Pogorzelicy, ul. Pomorskiej w Pobierowie, parkingu przy ul. Brzozowej w Rewalu, ul. Klifowej oraz Różanej w Rewalu, ul. Klifowej w Trzęsaczu, modernizację oczyszczalni ścieków w Pobierowie, budowę hali sportowej w Pobierowie oraz budowę budynków wielorodzinnych przy ul. Sportowej w Śliwinie oraz przy ul. Łąkowej w Niechorzu. 12. Kredyt z przeznaczeniem na spłatę realizowanych inwestycji drogowych z 2010r. 13. Kredyt na budowę zejść plażowych przy ul. Sztormowej, Bursztynowej w Pogorzelicy, 14. Kredyt na realizację „Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego” (część drogowa oraz infrastruktura do obsługi parkingów) – 2010 r. 15. Kredyt preferencyjny na realizację „Rokita 1” (6 lokali) oraz realizację budynku 18 lokalowego socjalnego w Śliwinie. 16. Kredyt na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie - Gmina Rewal. 17. Kredyt preferencyjny na realizację - realizacja budynku 18 lokalowego komunalnego w Niechorzu oraz na projekt budynków socjalnych. 18. Kredyt na realizację zadania pn.” Monitoring wizyjny w miejscowości Pobierowo – Gmina Rewal” – 2010 r., 19. Cesja wierzytelności dotyczące spłaty inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu” (spłata kapitału powyższej cesji następować będzie od roku 2013), 20. Cesje wierzytelności dotyczące spłat inwestycji z roku 2011 (spłata kapitału powyższej cesji następować będzie od roku 2013). Kredyt przewidywany do zaciągnięcia na 2012 r. z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy (kredyt w rachunku).

50


Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe W projekcie budżetu 2012r. założono w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe: - rezerwę ogólną na losowe i nieprzewidziane wydatki w kwocie 300 000 zł. Utworzona w budżecie rezerwa ogólna nie przekracza dopuszczalnego limitu określonego w art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 000 zł. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590) w budżecie gminy utworzono rezerwę celową w wysokości do 1 % bieżących wydatków pomniejszonych o wydatki: inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

Rozdział 75831 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 423 594 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r. w sprawie określenia wstępnej kalkulacji planowanych na 2012 rok kwot: dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, w którym to określona została wielkość rocznej planowanej kwoty wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej. Warte podkreślenia jest tutaj fakt iż kwota przewidziana na rok 2012 jest o 327 613 zł niższa niż w roku 2011. Reasumując kwota bieżącego miesięcznego obciążenia zmaleje w 2012r. o 27 301,91 zł i wynosić będzie 118 632,83 zł.

51


Dział 801 – Oświata i wychowanie W dziale 801 zaplanowano kwotę ogółem 9 837 774 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe Gmina prowadzi szkołę podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu oraz w Zespole Szkół Sportowych w Rewalu. Przewidywane wydatki to kwota 6 517 676 zł, a są to głównie wynagrodzenia i pochodne – kwota 3 572 068 zł . Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 1 153 746 zł. Są to wydatki związane zakupem materiałów i wyposażenia dla szkół, zakupem środków żywności, zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupem energii (w tym zakup energii cieplnej na ogrzewanie szkół finansowane z budżetu gminy), opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje, zakupem materiałów papierniczych, zakupem akcesoriów komputerowych, programów i licencji, ubezpieczeniem (finansowanym z budżetu gminy). Zaplanowano również wydatki inwestycyjne zł w tym:  budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Niechorzu (aplikacja do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),  remont kapitalny dachu szkoły podstawowej w Niechorzu,  budowa magazynów przy szkole podstawowej w Niechorzu. W kwocie wydatków ogółem w tym rozdziale ujęta jest również dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej) a mianowicie Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie. Kwota dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie szkoły podstawowej zaplanowana została na podstawie preliminarza wydatków na 2012r. sporządzonego przez jednostkę na poziomie 1 791 862 zł. Wszystkie kwoty planowanych wydatków z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych zostały przyjęte do projektu budżetu gminy na podstawie preliminarza wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych. Płace i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały na podstawie arkuszy organizacyjnych poszczególnych jednostek i wynikają z ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późń. zmianami).

52


Warty podkreślenia jest tutaj fakt, iż wydatki związane z oświatą realizowane są ze środków przyznanej gminie w ramach subwencji oświatowej, która zgodnie z pismem Ministra Finansów zaplanowana została na poziomie 4 091 294 zł. Nastąpił wzrost wartości subwencji oświatowej o kwotę 389 014 zł w stosunku do roku 2011. Jak można zauważyć kwota subwencji oświatowej nie pokrywa nawet wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników szkół. Pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki rzeczowe jak również inwestycje związane z działalnością oświatową szkół i placówek oświatowo-wychowawczych finansowane są z dochodów własnych gminy. Zaplanowano również imprezy kulturalno-oświatowe realizowane pod patronatem Wójta Gminy: Konkurs Literacki „Dziękuję, że tworzysz...”, Konkurs o tytuł „Mistrza ortografii Gminy Rewal”, „Międzyszkolny Przegląd przedstawień Jasełkowych”, „III Olimpiada Przedszkolaków”, „III Europejskie Boże Narodzenie”, „Ruch i gwar to zabawy czar” - kwota 12 000 zł. Ujęto również w tym rozdziale organizację Dnia Edukacji Narodowej – kwota 23 000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola Na terenie Gminy Rewal funkcjonują 4 przedszkola. Przewidywane wydatki to kwota 1 064 458 zł. Plan wydatków na poszczególne placówki oświatowo-wychowawcze skalkulowany został na podstawie preliminarza wydatków jednostki (Zespół Szkół Sportowych w Rewalu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/311/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Rewal przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne: - na przedszkole prowadzone przez Siostry Służebniczki w Niechorzu, 26 dzieci z terenu gminy Rewal, 6 dzieci z terenu gminy Trzebiatów x 429 zł x 13 miesięcy kwota 178 464 zł, - na przedszkole w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie 27 dzieci z terenu gminy Rewal, 3 dzieci z terenu gminy Świerzno i 1 dziecko z terenu gminy Kamień Pomorski x 429 x 13 miesięcy kwota 172 887 zł. Wartym podkreślenia jest tutaj fakt, iż faktyczna liczba uczniów w danej placówce jest wyższa od liczby dzieci przyjętych do kalkulacji określającej wysokość przewidzianej dotacji. Warunkiem otrzymania dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Rewal a zamieszkujące poza jej obszarem, będzie podpisanie stosownych porozumień z gminami, określających sposób finansowania dzieci spoza terenu gminy Rewal.

53


Przewidywane wydatki to kwota 1 064 458 zł, a są to głównie wynagrodzenia i pochodne – kwota 613 550 zł. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 99 557 zł. Są to wydatki związane zakupem materiałów i wyposażenia dla szkół, zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupem energii (w tym energia cieplna finansowana z urzędu gminy), zakupem usług zdrowotnych (badania okresowe), delegacjami, odpisami na ZFŚS. Wszystkie kwoty planowanych wydatków zostały przyjęte do projektu budżetu gminy na podstawie preliminarza wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych. Płace i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały na podstawie arkuszy organizacyjnych poszczególnych jednostek i wynikają z ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późń. zmianami). Na wniosek rodziców przedszkole w Rewalu będzie czynne także w okresie wakacji.

Rozdział 80110 - Gimnazja Gmina prowadzi gimnazjum w Zespole Szkół Sportowych w Rewalu. Przewidywane wydatki to kwota 2 004 679 zł, a są to głównie wynagrodzenia i pochodne – kwota 1 325 789 zł . Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 168 554 zł. Są to wydatki związane zakupem materiałów i wyposażenia dla szkół, zakupem usług zdrowotnych (badania okresowe), delegacjami, odpisami na ZFŚS. W kwocie wydatków w tym rozdziale ujęta jest również dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej) a mianowicie dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie. Kwota dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie gimnazjum zaplanowana została na podstawie preliminarza wydatków na 2012r. sporządzonego przez jednostkę na poziomie 510 336 zł. Wszystkie kwoty planowanych wydatków zostały przyjęte do projektu budżetu gminy na podstawie preliminarza wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych. Płace i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały na podstawie arkuszy organizacyjnych poszczególnych jednostek i wynikają z ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zmianami).

54


Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół W projekcie budżetu gminy na 2012r. zaplanowano ponoszenie wydatków na dowóz dzieci do szkół. Przewidziano na to zadanie kwotę 213 000 zł. Zaplanowano w tym rozdziale wydatki związane z dowozem dzieci do szkół na terenie Gminy Rewal – kwota 170 000 zł oraz dowozy osób niepełnosprawnych do Gryfic, Kołobrzegu oraz Szczecina – kwota 43 000 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W projekcie budżetu gminy na 2012r. zaplanowano ponoszenie wydatków na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wyodrębnienie wymienionych środków jest zgodne z wymogami przepisów art. 70a ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). Przewidziano na to zadanie do 1% od wydatków zaplanowanych na wynagrodzenie nauczycieli tj. 37 961 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia W dziale 851 – Ochrona zdrowia, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 797 000 zł, w tym:

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne W budżecie na ten cel została zaplanowana kwota 197 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy Rewal. W kwocie 130 000 zł zaplanowano wydatek na dodatkowe służby lecznicze funkcjonujące w trakcie sezonu letniego a zabezpieczające dodatkowe dyżury w Rewalu, Niechorzu i Pobierowie w okresie od maja do połowy września. Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne w kwocie 67 000 zł z przeznaczeniem na:  projekt techniczny Ośrodka Zdrowia w Rewalu – kwota 55 000 zł,  dofinansowanie do ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Rewalu – kwota 12 000 zł. W ramach dodatkowych środków budżetowych wypracowanych w trakcie roku zaplanowano również sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego do gabinetu stomatologicznego do Ośrodka Zdrowia w Niechorzu.

55


Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii Na realizację wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę 150 000 zł. Całość środków na pokrycie powyższych wydatków pozyskana będzie z dochodów osiągniętych przez gminę z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zadanie to realizowane jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu działającej w ramach Urzędu Gminy w Rewalu. Powyższe środki realizowane zostaną według preliminarza wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal, który zawiera wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz ich pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi (umowy zlecenia), zakupem energii, zakupem usług remontowych oraz zdrowotnych, opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, delegacjami, szkoleniami oraz odpisami na ZFŚS.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Na realizację wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę 450 000 zł. Całość środków na pokrycie powyższych wydatków pozyskana będzie z dochodów osiągniętych przez gminę z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Również i to zadanie realizowane jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu działającej w ramach Urzędu Gminy w Rewalu. Powyższe środki realizowane zostaną według preliminarza wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal, który zawiera wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników oraz ich pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi (umowy zlecenia), zakupem energii, zakupem usług remontowych oraz zdrowotnych, opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, delegacjami, szkoleniami, zakupem materiałów papierniczych, zakupem akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz odpisami na ZFŚS. Reasumując, łączne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal wyniosą w 2012r. 600 000 zł. Ich szczegółowość określona została w preliminarzu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia się następująco:

56


Rozdział V Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na rok 2012

Lp.

Nazwa zadania

1.

Wynagrodzenia i pochodne (m.in. za posiedzenia GKRPA, dyżury i konsultacje specjalistyczne) Remont i wyposażenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Kampania profilaktyczna promująca trzeźwość i zdrowy styl życia - „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - „Postaw na Rodzinę” Utrzymanie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego (materiały biurowe, dydaktyczne, energia, prenumeraty, telefon) Materiały do zajęć profilaktycznych z dziećmi w świetlicy w Śliwinie

2.

3.

4.

5.

Profilaktyka i Rozwiązywanie Przeciwdziałanie Problemów Narkomanii Alkoholowych

Łączna kwota wydatków

30 000

30 000

60 000 zł

3000 zł

2000 zł

5000 zł

3000 zł

3000 zł

6000 zł

4 000 zł

4 000 zł

8 000 zł

4 000 zł

1000 zł

5 000 zł

6.

Doposażenie świetlic

10 000 zł

0 zł

10 000 zł

7.

Szkolenia, kursy, warsztaty

2 000 zł

1000 zł

3 000 zł

8.

Delegacje i wyjazdy służbowe

500 zł

500 zł

1000 zł

9. 10. 11. 12.

Dojazdy na terapię Ekspertyzy biegłych Opłaty sądowe Dofinansowanie oddziałów odwykowych (Oddział Terapii Uzależnienia od

500 zł 1 500 zł 500 zł

0 0 0

500 zł 1 500 zł 500 zł

5 000 zł

0

5 000 zł

57


13.

Alkoholu, Przyszpitalna Specjalistyczna Poradnia Leczenia Odwykowego w Gryficach)

14.

Dofinansowanie grup samopomocowych

15.

Profilaktyka szkolna (ok. 17,1% wpływów z opłat) w tym:

3 000 zł

0

3 000 zł

60 000,00 zł

34 000,00 zł

94 000 zł

15.1. Fundusz wyjazdowy 36 630,00 zł (36 630,00 : 660 uczniów = 55,50 zł/ucz.) Rewal (315 ucz. x 55,50 zł ) 17 482,50 zł Niechorze (135 ucz. x 55,50 zł) 7 492,50 zł Pobierowo (178 ucz. x 55,50 zł ) 9 879,00 zł Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Niechorzu (32 ucz. x 55,50 zł) 1 776,00 15.2. Fundusze wewnątrzszkolne 9 900,00 zł (9 900,00 : 660 ucz. = 15,00 zł/ucz.) 1)Rewal 4 725,00 zł pedagogizacja rodziców 1030 zł spektakle profilaktyczne 1000 zł nagrody za udział w konkursach 1200 zł materiały do przygotowania konkursów 500 zł bibliografia, materiały szkoleniowe 500 zł

58


warsztaty specjalistyczne 495 zł 2) Niechorze 2 025,00 zł pedagogizacja rodziców 400 zł spektakle profilaktyczne 594,36 zł nagrody za udział w konkursach 300 zł materiały do przygotowania konkursów 147 zł bibliografia, materiały szkoleniowe 143 zł warsztaty specjalistyczne 385 zł 3) Pobierowo 2 670,00 zł pedagogizacja rodziców 495,00 zł spektakle profilaktyczne 850 zł nagrody za udział w konkursach 675 zł materiały do przygotowania konkursów 200 zł bibliografia, materiały szkoleniowe 150 zł warsztaty specjalistyczne 300 zł 4)Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Niechorzu 480,00 zł Pedagogizacja rodziców 100 zł Spektakle profilaktyczne 157 zł Nagrody za udział w konkursach 64 zł Materiały do przygotowania 59


konkursów 50 zł Bibliografia, materiały szkoleniowe 50 zł Warsztaty specjalistyczne 107,14 zł 15.3. Fundusz dla uzdolnionych uczniów 4 913,00 zł 15.4. Fundusz biblioteczny 15 790,00 zł (15 790,00 :660ucz. = 23,92 zł/ucz.) Rewal (315 ucz. X 23,92 zł) 7 534,80 zł Niechorze (135 ucz.X 23,92zł) 3 229,20 zł Pobierowo (178ucz. X 23,92 zł) 4 257,76 zł Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Niechorzu (32ucz.x 23,92 zł) 765,44 zł

15.5. Fundusz ekologiczny 4 950,00 zł (4 950,00 :660 ucz. = 7,50 zł) Rewal (315ucz. x 7,50 zł) 2 362,50 zł Niechorze ( 135 ucz. x 7,50 zł) 1012,50 zł Pobierowo (178ucz. x 7,50 zł) 1 335,00 zł Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Niechorzu (32ucz.x 7,50 zł) 240,00 zł

60


15.6. Fundusze Rady Rodziców 10 890,00 zł (10 890,00 :660ucz.= 16,50 zł/ ucz.) Rewal (315 ucz. x 16,50 zł) 5 197,50 zł Niechorze( 135 ucz. x 16,50 zł) 2 227,50 zł Pobierowo (178 ucz. X 16,50 zł) 2 937,00 zł Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Niechorzu (32ucz.x 16,50 zł ) 528,00 zł 15.7. Fundusz sportowy 10 890,00 zł (10 890,00 zł.:660 ucz.= 16,50 zł/ucz.) Rewal (315ucz. x 16,50 zł) 5 197,50zł Niechorze( 135 ucz. x 16,50 zł) 2 227,50 zł Pobierowo (178ucz. x 16,50 zł) 2 937,00 zł Publiczne Przedszkole Sióstr Służebniczek NMP w Niechorzu (32ucz.x 16,50 zł ) 528,00 zł 16.

Profilaktyka zdrowia

35 000 zł

0

35 000 zł

17.

PZERiI Koło w Pobierowie + koło teatralne PZERiI Koło w Rewalu PZERiI Koło w Niechorzu

10 000 zł

0

10 000 zł

9 000 zł 9 000 zł

0 0

9 000 zł 9 000 zł

Koło Gospodyń Wiejskich w Pustkowie Koło Gospodyń Wiejskich w Śliwinie

3 000 zł

0

3 000 zł

3 000 zł

0

3 000 zł

18. 19. 20.

21.

61


22.

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Koło Przyjaciół Dzieci przy Świetlicy Wiejskiej Śliwin Rada Sołecka Pogorzelica Rada Sołecka Niechorze Rada Sołecka Śliwin Rada Sołecka Rewal Rada Sołecka Trzęsacz Rada Sołecka Pustkowo Rada Sołecka Pobierowo

3 000 zł

0

3 000 zł

5 920 zł 21 276 zł 8 670 zł 8 840 zł 8 490 zł 6 684 zł 23 120 zł

0 0 0 0 0 0 0

5 920 zł 21 276 zł 8 670 zł 8 840 zł 8 490 zł 6 684 zł 23 120 zł

60 000 zł

0

60 000 zł

30.

Programy edukacyjne (Uniwersytet Trzeciego Wieku)

31.

Wigilia dla osób samotnych

5 000zł

0

5 000 zł

32.

20 000 zł

0

20 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

10 000 zł

2 000 zł

2 500 zł

4 500 zł

35.

Dofinansowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci – Konwój Pomocników Św. Mikołaja Finansowanie zatrudnienia pracownika prowadzącego zajęcia socjoterapeutyczne – świetlica Śliwin Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych Program „Klasa 2022”

74 000 zł

66 000 zł

140 000 zł

36.

Rezerwa

2 000 zł

1 000 zł

3 000 zł

Razem:

450 000,00 zł

33.

34.

150 000 ,00 zł

600 000 zł

62


Dział 852 – Pomoc społeczna W ramach działu 852 – Pomoc społeczna w 2012 roku finansowane będą zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu. Zaplanowana kwota w tym rozdziale to 2 076 757 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki związane z odpłatnościami za umieszczanie mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. W 2012 r. zaplanowano kwotę wydatku na poziomie 87 000 zł. Jest to zadanie realizowane ze środków własnych gminy Rewal przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki związane z ustawową realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w Rodzinie. W 2012 r. zaplanowano kwotę wydatku na poziomie 3 400 zł. Jest to zadanie realizowane ze środków własnych gminy Rewal przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Powyższe zadanie finansowane jest w całości przez dotację określoną w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r. w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy i zaplanowane zostało na poziomie 958 000 zł. W ramach zaplanowanej kwoty są przede wszystkim świadczenia społeczne w kwocie 930 097 zł na które składają się zasiłki rodzinne i dodatki, składki emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

63


Na pozostałą część (27 903 zł) składają się wydatki związane z wynagrodzeniem osobowym pracowników, pochodnymi od wynagrodzeń, zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług pozostałych. Wartym podkreślenia jest tutaj fakt, iż kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2012r. jest wyższa od kwoty dotacji przyznanej w roku 2011 o 148 000 zł, a plan wydatków zaplanowany został na poziomie określonej dotacji.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano wydatki w wysokości dotacji określonej podstawie pisma Wojewody Zachodniopomor skiego znak FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r. w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie 18 000 zł. Są to zadania ustawowe (składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne), realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2012r. jest wyższa o 3 000 zł w porównaniu z rokiem 2011, natomiast plan wydatków został dostosowany do określonej dotacji.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r. - w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie 34 000 zł, ale także na podstawie kalkulacji przedstawionych przez jednostkę realizującą to zadanie czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu w kwocie 95 229 zł. Kwota dotacji przyznanej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie pozwala na zaspokojenie potrzeb w zakresie wypłat zasiłków okresowych.

64


Natomiast zadania w zakresie wypłat zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych realizowane są z dochodów wypracowanych przez gminę. Wartym podkreślenia jest tutaj fakt, iż kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2012r. jest identyczna jak w roku 2011 zł a gmina zobligowana jest do sfinansowania wypłat poszczególnych zasiłków. Łączna kwota zaplanowana na tym rozdziale to 129 229 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zaplanowano wydatki na kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych osób spełniających kryteria do otrzymywania powyższego świadczenia. Zadanie to realizowane jest ze środków własnych gminy w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zaplanowano wydatki na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r.- sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie 100 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2012r. jest wyższa niż w roku 2011 (plan z uchwały budżetowej) o 14 000 zł. Kwota zadania przedstawiona w preliminarzu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu wynosi 125 000 zł. Zadanie to realizowane jest ze środków z dotacji w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu.

65


Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano wydatki na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r - w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, ale także na podstawie kalkulacji przedstawionych przez jednostkę czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu w kwocie łącznej 580 728 zł. Są to środki przeznaczone na funkcjonowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu czyli środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpisy na ZFŚS, wydatki na szkolenia pracowników i zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2012r. jest wyższa niż w roku 2011 o kwotę 1 000 zł i wynosi 90 000 zł. Powyższa kwota nie zabezpiecza wszystkich wydatków związanych z działalnością bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. Pozostałą kwotę zaplanowanych dochodów tj. 12 000 zł stanowiących również źródło finansowania jednostki są dochody pochodzące wpływów z usług (usługi opiekuńcze). Pozostała część tj. 478 728 zł, jest to kwota dofinansowania działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r. przeznaczone na dofinansowanie dożywiania dzieci oraz dorosłych, świadczenia pieniężne na żywność oraz prace społecznie użyteczne. Powyższe zadanie realizowane jest wspólnie z placówkami oświatowymi. Powyższe zadanie realizowane będzie zarówno z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 37 000 zł oraz dochodów własnych gminy w kwocie 58 400. Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki na prace społecznie użyteczne kwocie 11 700 zł. Łączna kwota zaplanowanych wydatków na tym rozdziale to 95 400 zł.

66


Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza W tym dziale zaplanowane zostały środki na kwotę 340 183 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów W 2012 roku zaplanowano 43 000 zł na lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Rewal w celu wyróżnienia, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej, działalności społecznej i kulturalnej. Powyższy wydatek obejmuje również stypendia socjalne dla uczniów z rodzin najuboższych spełniających kryteria do otrzymywania powyższego świadczenia (zakup podręczników, materiałów dydaktycznych oraz pomocy naukowych).

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe Zaplanowano w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 194 512 zł oraz wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup energii itp.) w kwocie 102 671 zł. Zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. projekt budowlany Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie – budynek D. Łączna kwota zaplanowanych wydatków na tym rozdziale to kwota 297 183 zł. Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/17/2011 z dnia 04 października 2011r. - w sprawie określenia wstępnej kalkulacji planowanych na 2012 rok kwot: dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, naliczona została wielkość przyznanej Gminie Rewal, części subwencji oświatowej, należnej na finansowanie działalności bieżącej Szkolnego Schroniska.

67


Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Przewidziano w tym rozdziale kwotę 9 942 135,12 zł na wydatki związane z:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód W rozdziale 90001, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1 068 916 zł. Są to wydatki związane z zakupem usług pozostałych w kwocie 230 000 zł związanych z utrzymaniem toalet stałych oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 838 916 zł. Na kwotę wydatków inwestycyjnych składają się:  budowa toalet stałych w Pobierowie – kwota 257 836 zł,  projekt kanalizacji deszczowej – Trzęsacz 2 – kwota 56 580 zł,  spłata cesji wierzytelności zaciągniętej na modernizację oczyszczalni ścieków w Pobierowie – 425 500 zł,  dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Gminy Rewal” w kwocie 99 000 zł,  postawienie toalety w Trzęsaczu,  zwrot nakładów poniesionych przez spółkę MILEX na budowę kanalizacji deszczowej w Trzęsaczu, wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez spółkę „Wodociągi Rewal”: - Rewal - Baza Rybacka - wykonanie dokumentacji budowlanej i projektów wykonawczych na eliminację z wód opadowych z terenów parkingów i dróg, związków ropopochodnych z wody wprowadzanej do morza na wysokości bazy rybackiej w Rewalu, jak również zaprojektowaniu remontu istniejącego, skorodowanego kolektora deszczowego stalowego, odprowadzającego wody, - Pobierowo ul. Reymonta na odcinku od hali sportowej do ulicy Pomorskiej z wykonaniem przelewów od istniejących na terenie hali sportowej studni chłonnych do budowanego systemu kanalizacji deszczowej w tym rejonie, - Pobierowo ul. Moniuszki – remont kanalizacji deszczowej, - projekt kanalizacji deszczowej – Rewal 2, - uzbrojenie działek pod inwestycje prywatne – ul. Krótka - Niechorze, Niechorze 2, ul. Zachodnia – Pobierowo, awaryjne zasilanie energetyczne oczyszczalni ścieków, - program „Poprawa ilości i jakości wody dla gminy Rewal - lata 20132020”, - odwodnienie ul. Łokietka w Rewalu, - odwodnienie ul. Polna w Niechorzu,

68


Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi W rozdziale 90003, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 2 489 120,12 zł. Są to wydatki związane z oczyszczaniem gminy (sprzątanie nieczystości stałych z terenu gminy oraz plaż) w kwocie 1 970 000 zł, wywozem nieczystości gabarytowych w kwocie 45 000 zł, likwidacją dzikich wysypisk śmieci w kwocie 30 000 zł oraz wywozem odpadów z terenów leśnych w kwocie 30 000 zł. Zaplanowano również dofinansowanie zadania publicznego w kwocie 131 100 zł pn.  „Czyste plaże” – kwota 2 000 zł,  „Błękitny patrol” – kwota 1 000 zł,  „Sprzątanie świata” – kwota 2 000 zł,  „Psie sprawy – Sprzątaj po psie”– kwota 5 000 zł,  Tabliczki na trawniki – kwota 5 000 zł,  „Psie sprawy – czipowanie” – kwota 7 000 zł,  „Program zapobiegania bezdomności zwierząt” – kwota 3 500 zł,  „Dziki Rewal” – promowanie bioróżnorodności na terenie gminy – kwota 3 000 zł,  „Towarzystwo Miłośników rzeki Regi”, „Społeczna Straż Rybacka” – kwota 1 500 zł,  „Czystość i porządek na terenie Gminy Rewal” – projekt koncepcyjny Punktu segregacji odpadów oraz kompostowni” – kwota 67 000 zł,  „Czystość i porządek na terenie Gminy Rewal” – Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko – „Koncepcja selektywnej zbiórki odpadów” – kwota 19 100 zł,  „Czystość i porządek na terenie Gminy Rewal” – obsługa administracyjna (oprogramowanie) – kwota 5 000 zł,  Podajniki na worki na odchody – kwota 10 000 zł. Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 283 020,12 zł z przeznaczeniem na:  zakup automatów do selektywnej zbiórki odpadów - kwota 233 020,12 zł. Zaplanowano na to zadanie dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.  kosze na śmieci - kwota 50 000 zł. Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

69


Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach W rozdziale 90004, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 3 064 699 zł. W ramach jednostki organizacyjnej gminy Rewal pn. „Zieleń gminy Rewal” zaplanowano w tym rozdziale wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi, pochodnymi od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach jednostki, wydatkami rzeczowymi, zakupem usług a także wydatki związane z ZFŚS. Wydatki rzeczowe są to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem zieleni w Gminie Rewal (m.in. przycinka drzew, strzyżenie trawy, zasadzenia kwiatów). Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwo cie 245 000 zł z przeznaczeniem na spłatę leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do koszenia trawy oraz odkurzacze do liści.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt W rozdziale 90013, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 14 500 zł. Są to wydatki związane z koniecznością wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Rewal i umieszczanie ich w schroniskach. Na ten cel zaplanowano kwotę 14 500 zł z czego 12 500 zł na wyłapywanie bezpańskich psów oraz dzikich zwierząt kwotę 2 000 zł na sterylizację kotów. Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg W rozdziale 90015, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 2 783 000 zł. Są to wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie Gminy Rewal. Przewidziano w tym rozdziale wydatki związane z zakupem energii elektrycznej zużytkowanej do oświetlenia ulic, placów i dróg – kwota 850 000 zł, zakupem usług związanych z konserwacją oświetlenia – kwota 259 000 zł, w tym:  konserwacja sieci oświetleniowej ENEA - kwota 49 000 zł,  konserwacja gminnej sieci oświetleniowej - kwota 210 000 zł, oraz wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 1 674 000 zł.

70


Na wydatki inwestycyjne składają się: POBIEROWO - kwota 592 000 zł. 1. Budowa ul. Szczecińskiej - odc. od ul. Reymonta do ul. Wrzos– 42 000 zł, 2. Budowa ul. Moniuszki - odc. od skrzyżowania ul. Pomorską do skrzyżowania z ul. Szczecińską – 28 000 zł, 3. Budowa ul. Reymonta od ul. Pomorskiej do ul. Zgody – kwota 94 000 zł, 4. Budowa ul. Wspólna – 36 000 zł, 5. Budowa ul. Sportowa – 22 000 zł, 6. Budowa ul. Wrzos – 26 000 zł, 7. Budowa ul. Orzeszkowej, odc. od ul. Pomorskiej do ul. Szczecińskiej – 76 000 zł, 8. Wykonanie łącznika Ciechanowska-Grunwaldzka - 10 000zł, 9. Projekt oświetlenia drogi 102 - 20 000 zł 10.Projekt oraz budowa ul. Wojska Polskiego – 238 000 zł. PUSTKOWO – kwota 90 000 zł. 1. Projekt techniczny i wykonanie oświetlenia ul. Nadmorskiej od ul. Magdaleny do ul. Bałtyckiej – kwota 48 000 zł, 2. Plac Symboli - 42 000 zł. TRZĘSACZ 1. Projekt techniczny i wykonanie ul. Dworcowa (w ramach kolejki wąskotorowej), 2. Projekt techniczny i wykonanie ul. Pałacowa (w ramach kolejki wąskotorowej),

REWAL – kwota 220 000 zł. 1. 2. 3. 4.

Projekt techniczny i wykonanie ul. Łokietka – kwota 220 000 zł, Projekt techniczny i wykonanie ul. Dworcowej (kolejka), Budowa ul. Parkowa (realizacja zadania – 2013r.), Budowa ul. Saperska (realizacja zadania – 2013r.).

71


ŚLIWIN – kwota 32 000 zł. 1. Projekt techniczny al. Lipowa, ul. Ogrodowa, ul. Spacerowa – kwota 20 000 zł, 2. Projekt oświetlenia osiedla 12 000 zł. NIECHORZE – kwota 434 000 zł. 1. 2. 3. 4. 5.

Projekt techniczny i wykonanie ul. Spokojnej – kwota 57 000 zł, Wykonanie oświetlenia ul. Żeglarska – kwota 45 000 zł, Cmentarz oświetlenie I kwartału – kwota 52 000 zł, Ul .Trzebiatowska północ (w tym spłata z 2011) - 247 000 zł, Ul. Rybacka – montaż latarni – kwota 33 000 zł,

 system oszczędzania energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych Gminy Rewal (Pogorzelica spłata z 2011) – kwota 86 000 zł.  system oszczędzania energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych Gminy Rewal (Niechorze) – kwota 200 000 zł,  przyszłe projekty 20 000 zł,  zakup oświetlenia świątecznego do miejscowości Śliwin Gminy Rewal oraz naprawa i uzupełnienie oświetlenia. Łącznie kwota inwestycji na 2012r. – 1 674 000 zł. Całość wydatków zaplanowanych w tym rozdziale realizowana będzie z dochodów własnych gminy.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zaplanowano w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki z tytułu wycinki drzew w łącznej kwocie 60 000 zł. Zaplanowano również wydatki związane z wydawaniem opinii biegłego dendrologa w sprawie wycinki w kwocie 15 000 zł oraz z realizacją zadania pn. „Waloryzacja, ochrona i program rozwoju terenów zieleni Gminy Rewal” w kwocie 36 900 zł. Łączna kwota wydatków to kwota 111 900 zł.

72


Rozdział 90095 – Pozostała działalność W rozdziale 90095, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 410 000 zł. Są to wydatki bieżące w kwocie 110 000 zł z przeznaczeniem na odkomarzanie i deratyzację miejscowości oraz zwalczanie os, mrówek a także szerszeni. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z likwidacją dachów wykonanych z azbestu – kwota 300 000 zł. Zaplanowano na to zadanie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Całość wydatków zaplanowanych w tym rozdziale realizowana będzie z dochodów własnych gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W budżecie roku 2012 przewidziano na zadania z zakresu kultury kwotę 1 143 810 zł w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby W rozdziale 92109, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 682 510 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem domów i ośrodków kultury a także świetlic. W związku z utworzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w gminie Rewal zaplanowano w ramach świetlicy wiejskiej w Rewalu, świetlicy wiejskiej w Śliwinie oraz świetlicy wiejskiej w Pustkowie, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki na umowy zlecenia, wydatki związane z zakupem energii oraz wody, zakupem materiałów i wyposażenia, opłatami za korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej, odpisy na ZFŚS dla osób zatrudnionych w/w placówkach oraz remonty bieżące. Oprócz stałych pracowników GOK zatrudnia instruktorów do prowadzenia następujących zajęć: - gra na instrumentach: gitara, perkusja, keyboard, nauka śpiewu, tańca, zajęcia plastyczne, fotograficzne i joga, planowane jest również 8 spotkań pn. „Człowiek z pasją”. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na: - opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pustkowiu przy ul. Magdaleny – kwota 43 296 zł. - rozpoczęcie realizacji zadania pn. ”Budowa Centrum Kultury i Amfiteatru w Rewalu” – kwota 50 000 zł.

73


Rozdział 92118 – Muzea W rozdziale 92118, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 236 300 zł. W związku z utworzeniem Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano w tym rozdziale wydatki związane z utrzymaniem i działalnością bieżącą Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu wchodzącego w skład nowo utworzonej jednostki. Na ten cel przeznaczono kwotę zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne - kwota 80 522 zł, - utrzymanie budynku oraz wyposażenie – ogrzewanie, woda, ochrona, energia, ubezpieczenie, ZFŚS, renowacja dwóch łodzi, renowacja rzeźby rybaka i szyldu muzeum (kwota 141 778 zł), spotkania z cyklu „Kulturalne Czwartki” (14 000 zł). Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków W rozdziale 92120, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 195 000 zł. Są to wydatki związane utrzymaniem, ochroną i konserwacją zabytków na terenie Gminy Rewal. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 140 000 zł z przeznaczeniem na:  projekt skansenu rybackiego w Niechorzu - kwota 100 000 zł,  koncepcja „Śliwin-wieś zdrowego życia” - kwota 40 000 zł. Przewidziano również w tym rozdziale dotację celową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 55 000 zł, w tym dotacja, która realizowana będzie jako zadanie pn. „Organizacja X edycji Święta Śledzia Bałtyckiego” w kwocie 50 000zł. Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność W rozdziale 92195, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 30 000 zł. Przewidziano w tym rozdziale dotację celową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 30 000 zł. Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

74


Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012r. będą realizowane na ogólną kwotę 3 119 973,73 zł w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe W rozdziale 92601, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 2 597 153,73 zł. Plan wydatków na 2012 w rozdziale 92601, związanych z działalnością statutową jednostki z zakresu utrzymania i użytkowania hal oraz obiektów sportowych w gminie Rewal wynosi 1 617 684 zł w tym wynagrodzenia osobowe, roczne wynagrodzenie dodatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na FP, wynagrodzenia bezosobowe (osoby zatrudnione na obiekty sportowe w sezonie letnim), zakup materiałów i wyposażenia (paragraf ten obejmuje zakup materiałów do bieżących napraw i utrzymania infrastruktury, zakup kosiarki wrzecionowej i maty zapaśniczej, wyposażenie, nawozy, odzież roboczą, środki czystości, artykuły biurowe), zakup energii i paliw (paragraf ten obejmuje energii elektrycznej, gazu i paliwa na potrzeby obiektów sportowych na terenie gminy Rewal, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (paragraf ten obejmuje usługi związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem obiektu, w tym ochrona, przeglądy, usługi BHP, ubezpieczenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług sieci komórkowej, podatek od towarów i usług VAT. Poza tym zaplanowano na 2012r. wydatki inwestycyjne w kwocie 979 469,73 zł, w tym:  montaż solarów dla hali w Rewalu dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – kwota 145 840,73 zł,  zakup sprzętu sportowego – 5 000 zł,  projekt techniczny przystani windsurfingowej wraz zagospodarowaniem jeziora Liwia Łuża w Niechorzu – kwota 40 000 zł,  spłata cesji wierzytelności zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę obiektów sportowych w Rewalu i Niechorzu – kwota 457 439 zł,  spłata cesji wierzytelności zaciągniętej w DnBNOrd na budowę stadionu w Pobierowie – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2011r – kwota 331 190 zł,

75


Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu W rozdziale 92605, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 350 000 zł, co stanowi około 1% ogółu dochodów własnych Gminy Rewal. Są to wydatki w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (załącznik nr 11), przeznaczone na upowszechnianie takich dyscyplin sportowych jak: - piłka nożna (dzieci i młodzież) – kwota 85 000 zł, - piłka nożna (seniorzy) – kwota 140 000 zł, - piłka nożna (oldboje) – kwota 16 000 zł, - siatkówka – 35 000 zł, - badminton – 22 000 zł, - tenis stołowy – 17 000 zł, - sekcja jeździecka – 35 000 zł. Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

Rozdział 92695 – Pozostałe zadania W rozdziale 92695 – Pozostałe zadania, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 172 820 zł. Zaplanowane zostały w tym rozdziale przede wszystkim wydatki inwestycyjne w kwocie 107 820 zł z przeznaczeniem na budowę dziecięcego placu zabaw w Pogorzelicy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013, oraz środki na bieżącą konserwację istniejących placów zabaw w kwocie 15 000 zł Wnioski sportowe składane na realizację zadań m.in. zajęcia z nauki pływania, Baltic Cup, Rewalandia oraz badminton, dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – kwota 50 000 zł, Do projektu budżetu na 2012r. przyjęto limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal na 2012r. Wydatki z tym związane przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

76


4. PROGNOZA DŁUGU Projekt budżetu 2012 zawiera prognozę długu publicznego gminy na lata 2012-2022. Zawiera m.in. prognozę spłaty kredytów i pożyczek takich jak: 1. Kredyt na budowę zejścia plażowego „Centrum Rewala”, 2. Kredyt na realizację projektu technicznego modernizacji i przebudowy kolei wąskotorowej, 3. Kredyt na realizację projektu technicznego zagospodarowania turystycznego terenu po OW „Bursztyn”, budowy promenady od ul. Mickiewicza do Jana z Kolna, 4. Kredyt na realizację projektu technicznego przystani jachtowej w Niechorzu realizowany w ramach „Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”. 5. Kredyt na realizację „Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego” (część drogowa oraz infrastruktura do obsługi parkingów) – 2009 r., 6. Kredyt na budowę i modernizację dróg lokalnych 2009 r., 7. Kredyt na realizację zadania pn. „Monitoring wizyjny w miejscowości Pobierowo” – 2009 r., 8. Kredyt na budowę boiska w Trzęsaczu – ORLIK 2012. 9. Kredyt na realizację projektu technicznego przystani windsurfingowej na terenie jeziora Liwia Łuża. 10. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie „Przebudowa ujęcia i stacji wodociągowej w Pogorzelicy”, 11. Kredyt z przeznaczeniem na spłatę realizowanych inwestycji drogowych z 2010r. 12. Kredyt na budowę zejść plażowych przy ul. Sztormowej, Bursztynowej w Pogorzelicy, 13. Kredyt na realizację „Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego” (część drogowa oraz infrastruktura do obsługi parkingów) – 2010 r. 14. Kredyt preferencyjny na realizację „Rokita 1” (6 lokali) oraz realizację budynku 18 lokalowego socjalnego w Śliwinie. 15. Kredyt na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie - Gmina Rewal. 16. Kredyt preferencyjny na realizację - realizacja budynku 18 lokalowego komunalnego w Niechorzu oraz na projekt budynków socjalnych. 17. Kredyt na realizację zadania pn.” Monitoring wizyjny w miejscowości Pobierowo – Gmina Rewal” – 2010 r, 18. Cesja wierzytelności dotyczące spłaty inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu” (spłata kapitału powyższej cesji następować będzie od roku 2013),

77


19. Cesje wierzytelności dotyczące spłat inwestycji z roku 2011 (spłata kapitału powyższej cesji następować będzie od roku 2013). Kredyt przewidywany do zaciągnięcia na 2012 r. z przeznaczeniem na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy (kredyt w rachunku). W wydatkach budżetu przewidziano środki na spłatę należności głównej od zaciągniętych kredytów, odsetek od kredytu a także kosztów prowizji bankowych.

78


CZĘŚĆ TABELARYCZNA (W załączeniu tabele 1-13)


WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY REWAL NA LATA 2012-2017


Uchwała Nr XV/117/11 Rady Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na lata 2012-2017. Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240, Dz. U. z 2010r., Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620 Dz. U. 2010, Nr 238, poz.1578, Dz. U. 2010, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. 2010, Nr 257, poz.1726) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rewal na lata 20122017 zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2. § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Rewal w latach 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, § 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.

Budżet Gminy Rewal na 2012r.  

Budżet Gminy Rewal na 2012r. wersja opisowa

Advertisement