__MAIN_TEXT__

Page 1

DIGNITY STRATEGI 2019 - 2021

DIGNITY STRATEGI

2019 - 21


DIGNITY STRATEGI 2019 - 2021

1. INDLEDNING DIGNITY’s strategi 2019-21 etablerer de overordnede strategiske rammer for organisationens virke i de kommende år. Strategien er tænkt som en Version 2.0. af DIGNITYs strategi 2014-19. DIGNITY gennemførte en gennemgribende reformproces i 2012-13. Reformen byggede på en omfattende analyse af den daværende situation og indebar en omorganisering af hele organisationen, hvorved forskning og intervention blev integreret med henblik på at skabe mere målrettede resultater og en mere kost effektiv udnyttelse af ressourcerne – kort fortalt en større effekt af det arbejde vi udfører. Ved samme lejlighed blev det nationale og internationale arbejde fusioneret for derved at skabe større synergi og læring mellem den viden der indsamles i Danmark og den viden der indhentes hos vore danske og internationale partnere. DIGINTY er i dag organiseret i tre indbyrdes relaterede tematiske områder: (1) Forebyggelse af vold i fattige byområder (2) Forebyggelse af tortur under frihedsberøvelse; og (3) Rehabilitering af torturofre. Nye tværgående indsatsområder blev ligeledes etableret for at understøtte organisationens tre overordnede temaer. Endelig ændrede organisationen navn til DIGNITY for at få en skarpere profil. I 2015 flyttede DIGNITY ind i et nyt domicil, og det økonomiske fundament blev udbygget væsentligt med en stærkere prioritering af national og international fundraising. DIGNITY Strategi Version 2.0 har til formål at konsolidere og videreføre de spor, der blev lagt med Strategien 2014-19.

1


2

DIGNITY STRATEGI 2019 - 2021

2. VISION, MISSION OG VÆRDIER MISSION

FORMÅL At lindre den menneskelige lidelse efter tortur, at forebygge tortur og at være en global drivkraft i udviklingen af ny viden om tortur og dens følger.

At blive den ledende globale organisation indenfor forskningsbaseret forebyggelse af tortur og vold samt rehabilitering af traumatiserede ofre.

VISION En verden, hvor færre mennesker udsættes for tortur.

DIGNITYs virke er forankret i fire værdier:

TROVÆRDIGHED Vi kendes som pålidelige og professionelle

DRIVKRAFT

Vi arbejder dedikeret og søger løsninger

MOD

Vi stræber efter at udvikle os og gå nye veje

SAMARBEJDE

Vi har anerkendende og tillidsfulde relationer til kolleger, klienter og partnere Vores arbejde mod tortur bygger på respekten for menneskerettighederne, herunder særligt respekten for det enkelte menneskes værdighed og integritet og det universelle forbud mod tortur. DIGNITY arbejder på baggrund af FN’s konvention mod tortur og dennes tillægsprotokol. Samtidig er arbejdet forankret i FN’s verdensmål. DIGNITY fokuserer navnlig på opfyldelsen af SDG 3 (sundhed), SDG 5 (ligebehandling) SDG 11 (bæredygtige byer og samfund), SDG 16 (fred, retfærdighed og stærke institutioner) samt SDG 17 (strategiske partnerskaber).

I partnerskab med ligesindede nationale og internationale organisationer vil DIGNITY medvirke til at udrydde tortur, hjælpe ofre for tortur og formidle viden om tortur på et højt fagligt niveau. For at sikre dette har organisationen en uafhængig bestyrelse med repræsentanter udpeget af faglige foreninger og forskningsinstitutioner.


DIGNITY STRATEGI 2019 - 2021

3

3. HVORFOR ER TORTURSAGEN VIGTIG? Tortur er en af de alvorligste typer af overgreb mod mennesker. Tortur er et direkte angreb mod et menneskes integritet. Formålet med tortur er at fratage offeret dets modstandskraft og at nedbryde personens værdighed. Den primære årsag til, at der fortsat eksisterer tortur, er, at det er et effektivt middel til at fremtvinge tilståelser – sande eller falske - og ydmyge, straffe og afskrække mennesker samt at udøve social kontrol med særlige befolkningsgrupper.

I takt med teknologiens udvikling er nye former for tortur opstået, og torturen manifesterer sig i nye sammenhænge. Torturmetoder og ”know how” eksporteres flittigt på tværs af landegrænser. Mens tortur i nogle lande bliver stadig mere fysisk og brutal, ser vi samtidig en stigende tendens til brug af raffineret psykisk tortur (f.eks. trusler, skinhenrettelser og manipulation). Denne form for tortur er det vanskeligt at dokumentere, idet metoderne ikke efterlader fysiske spor.

I DIGNITY forstår vi begrebet tortur, som det er defineret i FN’s konvention mod tortur (Artikel 1):

Siden 11. september har tilslutningen til det absolutte forbud mod tortur været udfordret. Og vi oplever, at menneskerettighederne generelt er under pres. Dette er blevet forstærket med tilstrømningen af flygtninge og migranter mod både Europas og USA’s grænser kombineret med de seneste års terroranslag mod storbyer verden over.

Tortur er en bevidst handling

Tortur er påførsel af stærk smerte eller lidelse, enten fysisk eller psykisk

Tortur har til formål at fremtvinge tilståelser, fremskaffe informationer, terrorisere befolkninger eller straffe ofre

Tortur udføres af en offentlig myndighed - på dens opfordring eller med dens samtykke

På verdensplan udøves tortur i over to tredjedele af verdens lande, og i mange tilfælde er tortur en systematisk handling. Mens hårdhændet anholdelse, grove afhøringsmetoder og andre former for tortur og umenneskelig behandling er blevet begrænset væsentligt i nogle lande, hører det stadig til dagens orden på et stort antal politistationer og i fængsler verden over. Tortur finder sted i samfund, hvor der er udbredt korruption og beskeden respekt for basale retsprincipper, og risikoen for at man kan blive udsat for tortur går ofte hånd i hånd med fattigdom, vold og undertrykkelse.

Situationen stiller nye og skærpede krav til DIGNITY. Dette kræver mere dokumentation og udvikling af ny viden, som kan omsættes til praksis. Der er således behov for løbende afprøvning af nye strategier for at sikre, at DIGNITY fortsat skaber varig og målbar effekt af indsatsen. Endelig skal DIGNITY kunne levere en markant stemme i den offentlige debat.


DIGNITY STRATEGI 2019 - 2021

4. DIGNITYS STRATEGISKE TILGANG DIGNITYs strategiske mål er at skabe ny viden og impact, der kan forbedre livet for vores primære målgrupper. Dette sker i et samspil mellem direkte interventioner, kapacitetsopbygning af partnere og normsættende aktiviteter, nationalt og internationalt. I disse samspil skabes, anvendes og oversættes vores viden på baggrund af resultater, erfaringer og forskning. Dette arbejde kan opsummeres i vores funktion som videnscenter. Her skaber og indsamler vi viden om tortur. Denne viden formidles igennem traditionelle kanaler som videnskabelige og faglige publikationer, ved brug af nye teknologiske platforme som fx sociale medier og audiovisuelle metoder samt gennem kapacitetsopbygning hos vore partnere. Kapacitetsopbygning udføres gennem udviklingsprojekter, hvor vi bistår civilsamfundsorganisationer eller i visse tilfælde statslige institutioner med at forbedre situationen for de enkelte målgrupper. Ved kapacitetsopbygning tilstræbes, at indsatsen resulterer i en bæredygtig ændring af praksis. Ekspertviden anvendes til udvikling af nye normer og standarder og til at fremme implementeringen af eksisterende love og regler. Interventionen består her af fortalervirksomhed og faglige partnerskaber med danske og internationale organisationer, såsom FN, Europarådet, Ombudsmandsinstitutioner samt universiteter. Endelig anvendes viden i interventioner, hvor DIGNITYs medarbejdere arbejder direkte med målgrupper, det sker i den danske rehabiliteringsklinik og via besøg i lukkede danske institutioner i samarbejde med Ombudsmanden og Institut for Menneskerettigheder.

4


DIGNITY STRATEGI 2019 - 2021

5

5. DIGNITYS TEMATISKE TILGANG

1

Vi arbejder med temaet vold i byområder, da det er dokumenteret, at det er i de tæt befolkede byområder i jordens fattigste lande tortur er hyppigst forekommende. Det er her ofre og bødler lever, og da vold ofte avler vold er det naturligt, at det også er her, tortur finder sted fx i mødet med politi og andre myndigheder.

DIGNITYs tre temaer er illustreret i figuren herunder.

2

DIGNITY arbejder ud fra tre temaer, som indbyrdes favner en fælles tilgang til torturproblematikken.

Det andet tema, forebyggelse af tortur i fængsler og andre lukkede institutioner, er også et vigtigt tema. Det er indenfor de første 72 timer, når personer befinder sig i myndigheders varetægt, at risikoen for at blive udsat for tortur er størst. Der er behov for at sikre, at politiet og fængselspersonalet er ordentligt uddannet, har andre og mere sofistikerede efterforskningsmuligheder end tortur til rådighed, samt at lovgivningen er forsvarlig, og tager højde for de indsattes rettigheder.

3 Det tredje tematiske område er rehabilitering. Det fokuserer på, at mennesker, der har været udsat for tortur, har mulighed for at få behandling. Og på den måde kan hjælpes tilbage til et værdigt liv.


DIGNITY STRATEGI 2019 - 2021

6. TEMAERNE TEMA 1: FOREBYGGELSE AF TORTUR OG VOLD I FATTIGE BYOMRÅDER Temaets forankring i FN’s verdensmål 2030 (SDGerne) SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls SDG 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable SDG 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

KONTEKST Den globale vækst i antallet af mennesker, der bor i store byer, er et af det 21. århundredes store udfordringer. I takt med, at de store byer vokser, øges presset på de sociale, infrastrukturelle og politiske systemer. Derfor er der i dag en mangel på adgang til demokratisk repræsentation, til basal sikkerhed og til en række basale services. Disse usikre forhold rammer særligt de fattigste og mest udsatte befolkningsgrupper og danner sammen med udbredt vold grobund for tortur. Byer med mangelfuld demokratisk repræsentation, stor socioøkonomisk ulighed, omfattende korruption og dysfunktionelle retssystemer har ringe social sammenhængskraft. Disse byer er ofte karakteriseret ved, at vold er en del af hverdagen, og fattige byboere lever her uden anerkendelse som juridiske, politiske og sociale individer. Der er således et behov for at udvikle bæredygtige interventioner, der kan forebygge vold, herunder vold og tortur udøvet af myndigheder og dermed tilvejebringe sikkerhed og beskyttelse af fattige bybefolkninger.

6

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 2019-21 Strategiske partnerskaber. Vi vil bygge tætte partnerskaber med organisationer og institutioner i de lande vi arbejder i for at identificere interventioner, der forebygger tortur og vold i tætbefolkede byområder. I samarbejde med disse partnere vil vi skabe og formidle viden til nøgleaktører om effektive redskaber, der kan forebygge vold. Interventioner med forskningssigte. Vi vil opnå en større forståelse af de former for vold, der er særligt udbredt. Vi vil udbygge forskningsindsatsen, så den integreres yderligere i interventionsarbejdet. Forskningen fokuserer på voldens underliggende dynamikker, og på hvordan disse påvirker befolkningers livsvilkår og rettigheder. Dette vil bidrage til udvikling af DIGNITYs arbejde med at forstå voldens betydning for torturbekæmpelse. DIGNITY som politisk aktør. Endelig vil DIGNITY vedblive med at udvikle rollen som politisk aktør med særlig fokus på tre områder, og med henblik på at påvirke internationale dagsordner og afprøve nye interventioner. Vi vil med henblik herpå beskrive de dynamikker der understøtter voldelig ordenshåndhævelse i fattige byområder; derudover vil vi beskrive relationer og sammenhænge imellem ”traditionel tortur og vold” og andre ”nye” former for vold, der er knyttet til fx etnicitet, identitet, køn og generation, samt udvikle de metoder der beskriver omfanget af tortur og vold.


7

DIGNITY STRATEGI 2019 - 2021

TEMA 2: FOREBYGGELSE AF TORTUR UNDER FRIHEDSBERØVELSE Temaets forankring i FN’s verdensmål 2030 (SDGerne) Goal 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels Goal 17: Revitalize the global partnership for sustainable development

KONTEKST Antallet af frihedsberøvede er stødt stigende på globalt plan. Risikoen for at blive udsat for tortur og umenneskelig behandling er størst i de første timer efter anholdelsen, når man er i politiets varetægt, og dernæst under varetægtsfængsling og strafafsoning i fængsler. Derfor vil de forebyggende indsatser fortsat være fokuseret om steder hvor mennesker tilbageholdes, inklusiv migrantlejre, hvor mennesker interneres af myndighederne. Integrationen af forskning og intervention bidrager til en dybere forståelse af de institutionelle og samfundsmæssige årsager til tortur, og styrker interventionerne. Via fortsat investering i et solidt vidensbaseret fundament for vores arbejde, skal DIGNITY fortsat kunne sætte globale dagsordner på torturforebyggelsesområdet.

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 2019-21 Understøtte implementering af gældende standarder for frihedsberøvelse. Det vil blandt andet ske ved at bistå politi, anklagemyndigheder, domstole og fængselsmyndigheder med at omsætte lovgivning og internationale konventioner til praksis og etablere nedskrevne procedurer til beskyttelse af frihedsberøvede personer mod tortur mv. Kapacitetsopbygning. Det vil opnås gennem langvarige partnerskaber med de væsentligste aktører på forebyggelsesområdet. Vi skal dokumentere både medicinsk og juridisk, at tortur finder sted, og forebygge tortur via monitorering af de steder, hvor personer holdes frihedsberøvet. Desuden vil vi understøtte partneres vilje og kapacitet til at begrænse brugen af varetægtsfængsling. Udvikle viden om politivold og tortur. Det vil ske med fokus på etablering og implementering af basale retsgarantier i politiets varetægt og styrke domstolenes afvisning af tilståelser fremtvunget under tortur. Fortsat udvikling af sundhedsfaglige og juridiske anbefalinger om bl.a. tidlig identifikation af torturofre i fængsler og asylcentre, helbredsmæssige konsekvenser af politiets magtanvendelse og forebyggelse af selvmord og dødsfald under fængsling. Fortsat udvikling og publicering af viden om torturmetoder. Herunder hvorledes tortur mest effektivt dokumenteres og forebygges i forskellige kontekster. Formålet er at beskytte indsatte mod brug af magtmidler, der har dokumenteret helbredsskadelig virkning, fx isolation og fiksering i sikringscelle, søvndeprivation og andre former for psykologisk tortur. Bidrage internationalt til at sætte nye standarder inden for torturområdet. Dette vil bl.a. ske via medlemskaberne i FN’s og Europarådets torturkomiteer og via fortalervirksomhed overfor centrale FN-organer på menneskerettigheds- og udviklingsområdet. Med afsæt i evidens vil DIGNITY bidrage til at formulere nye standarder og metoder ved statslige institutioner bl.a. anklagemyndigheder, domstole og fængselssundhedstjenester. DIGNITY vil medvirke til at sikre, at Danmarks bibeholder sin stærke globale position mod tortur.


8

DIGNITY STRATEGI 2019 - 2021

TEMA 3: REHABILITERING AF TORTUR- OG TRAUMEOFRE Temaets forankring i FN’s verdensmål 2030 (SDGerne) SDG 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

KONTEKST Rehabilitering er overordnet strategisk funderet i organisationens vision, og fokuserer på at lindre lidelsen efter tortur og at genoprette funktionsniveauet og værdigheden hos torturoverlevere. Rehabilitering tager sit afsæt i de behov, mennesker, der har været udsat for tortur og lignende traumer, har. Med den udbredte anvendelse af tortur og andre former for politisk vold, er det globale behov for rehabilitering meget stort, men den politiske vilje, ressourcerne og kapaciteten står langt fra mål med dette behov. Derfor er Rehabiliteringstemaet fokuseret i feltet mellem, at vi selv yder direkte behandling og rehabilitering til tortur-overlevere, og at vi samler viden om konsekvenser af tortur. På den baggrund udvikler vi endnu mere effektive behandlingsmetoder. Disse metoder kan anvendes på alle niveauer, og DIGNITY kan hjælpe med til at kapacitetsopbygge partnere og herved bidrage til at skabe den politiske vilje og de nødvendige strukturer og den nødvendige finansiering, der skal til for at sikre kvalificerede og rettidige rehabiliteringstilbud.

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 2019-21 Integrering af dansk og international rehabilitering. Klinikken er et af DIGNITYs største aktiver og samtidig den platform, det internationale arbejde står på. Der vil således fortsat være fokus på, hvordan der kan skabes samspil og synergi mellem klinikken og det globale arbejde med rehabilitering i de internationale projekter. Vidensudvikling. Vi skal udvikle viden om torturoverlevere og styrke udvikling, kvalitet af og dokumentation af behandling og interventioner i rehabilitering med fokus på omkostningseffektivitet og med udgangspunkt i et veletableret monitoreringssystem, et solidt datagrundlag og en fokuseret effektforskning. Styrke forankringen i relevante sektorer. Rehabilitering skal være stærk forankret i sundhedssektoren. Dette er afgørende både for at sikre relevans, indflydelse og finansiering, men også for at styrke udviklingen af rehabiliteringsforskning og interventioner. Forankringen er i dag svag, hvorfor dette skal styrkes. Derudover er det relevant at se på, hvordan Rehabiliteringen kan styrke sit samarbejde med Socialsektoren, og hvorvidt en forankring i denne sektor er relevant og rentabel. Dette initiativ vil primært være centreret omkring beskæftigelses- og familieområdet. Styrke den nationale klinik. Kvaliteten af det behandlende arbejde i klinikken skal vedvarende optimeres for at leve op til de forpligtelser, DIGNITY har over for Region Hovedstaden og de offentlige tilsynsmyndigheder. Der vil i strategiperioden blive arbejdet med nedbringelse af ventetid, styrkelse af behandlingsforløbet for at optimere kvalitet og ressourceforbrug, øge patient- og pårørende inddragelsen og arbejde på i højere grad at strømline og beskrive de anvendte metoder og tilgange i behandlingen. Opnå større udbredelse. Med afsæt i det globale behov for rehabilitering, skal temaet i det internationale arbejde nå ud til flere torturoverlevere. Dette vil vi gøre ved at skaffe yderligere funding, afsøge mulighederne i en humanitærsektorindsats, udvikling af mere lav-intensive og cost-effektive metoder, standardisere metoder og tilgange, arbejde på at inkorporere torturrehabilitering i eksisterende sundhedsservicestrukturer og endelig afsøge de muligheder, der er forbundet med at anvende teknologiske løsninger.


DIGNITY STRATEGI 2019 - 2021

7. KOMMUNIKATION, FORTALERVIRKSOMHED OG FUNDRAISING KONTEKST Det absolutte forbud mod tortur, som har udgjort hjørnestenen i de internationale menneskerettigheder, har siden terrorangrebene den 11. september 2001 og den øgede tilstrømning af flygtninge og migranter været under voldsomt pres. Frygten for terror er blevet en del af befolkningens bevidsthed og flygtninge og immigrationsproblematikken fylder tiltagende i den nationale og internationale dagsorden. Mange politikere taler ind i denne dagsorden, hvilket medfører en hårdere politisk kurs, hvor menneskerettigheder og internationale konventioner bliver udfordret, og vi kun værner om vores egne. Traumatiserede flygtninge i Danmark bliver i stigende grad marginaliseret, og der er brug for en ”vagthund”, som sikrer, at tortursagen kommer på dagsorden i Danmark, men i høj grad også internationalt. Mulighederne for fundraising til tortursagen er også under pres. EU går væk fra en mere målrettet støtte til tortursagen, og der er færre midler til rehabilitering af torturofre. I internationale fonde er der mange penge at hente, men DIGNITY er langt fra den eneste spiller på markedet.

9

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 2019-21 Styrket fortalervirksomhed. DIGNITY vil opbygge en mere markant offentlig profil, der sætter tydelige aftryk på den politiske dagsorden. Samtidigt vil vi fortsat være kendt som den troværdige ’vagthund’, der holder centrale aktører op på opfyldelsen af FN’s konvention mod tortur, navnlig ifht. udsatte grupper i det danske samfund såvel som internationalt, såsom asylsøgere, flygtninge og indsatte i fængsler. På globalt plan vil DIGNITY fortsat bidrage til at styrke den internationale retsbeskyttelse mod tortur ved at medvirke til udviklingen af nye normer og regler. Branding. DIGNITY vil fokusere yderligere på datadrevet og digital kommunikation, koblet med et menneskeligt ansigt så de ”blødere” værdier ikke forsvinder. Der skal være fokus på at skabe et stærkt, veldokumenteret og målrettet indhold i alt vort arbejde. DIGNITYs ”purpose” skal være tydelig og letforståeligt for vores samarbejdspartnere både nationalt og internationalt og i den danske befolkning. Vi skal udbrede vores brand som ”go to organisationen” på torturområdet. Fundraising. DIGNITY vil målrette sin fundraising indsats. Der skal forsat satses på fundraising i Danmark med en stærk forankring i den danske befolkning, fonde og virksomheder. Der arbejdes med koncerter og oplevelser – såkaldte ”events” for at styrke kendskabsgraden og indtægtsgrundlaget. Ved at adoptere en ”value for money” tilgang, skal ikke-bæredygtige koncepter afvikles og nye tiltag implementeres. Internationalt skal DIGNITY fortsætte med at skaffe EU midler og tiltrække bilaterale donorer. Vi skal i tillæg se på muligheden for fundraising hos de store internationale fonde. Den nationale og den internationale fundraising skal i større udstrækning tænkes sammen. Strategiske partnerskaber. DIGNITY vil styrke det strategiske partnerskab med vores nuværende donorer: Udenrigsministeriet, Danske Regioner, forskningsinstitutioner, universiteter og danske fonde. Hertil kommer, at DIGNTY skal etablere reelle, kommercielle partnerskaber i Danmark. Partnerskabsmodellen vil i nogle tilfælde bygge på, at virksomheder og op til flere andre partnere arbejder sammen om at løfte en større opgave, som relaterer sig til tortursagen. Udbredelse af viden. Vi vil formidle vores viden om tortur til omverdenen, og gøre opmærksom på, at problemets omfang er meget større end blot det nicheområde, som mange opfatter det som. DIGNITY vil fortsat styrke sin position som ”goto organisation” og tortursagen skal gøres relevant for både beslutningstagere, almindelige danskere, journalister, virksomheder og fonde. DIGNITYs bibliotek skal i endnu højere grad understøtte organisationens samlede produktion af viden.


DIGNITY STRATEGI 2019 - 2021

8. ORGANISATIONEN KONTEKST Det har aldrig været nemmere at flytte personer, penge, viden og teknologi rundt på Jorden, og arbejdsmarkedet er blevet langt mere internationalt. De kommende generationer vil være mere agile (flytbare), hvilket kræver, at vi er en mere fleksibel arbejdsplads. Der vil være et større behov for kompetenceudvikling og læring, sådan at vi som organisation kan følge med udviklingen og holde længst muligt på de dygtigste og mest kvalificerede medarbejdere.

10

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 2019-21 En stærk organisation. Vi skal bruge de kommende år til at afklare, hvordan DIGNITY fastholder og udvikler positionen som den stærkeste organisation indenfor vores felt i denne nye, globaliserede virkelighed. Vi skal sikre at DIGNITY bliver en organisation med en stærkere international profil samtidig med, at vi bibeholder den solide, nationale forankring. Vi skal være den foretrukne arbejdsplads for de relevante profiler, der findes både nationalt og internationalt, og det skal være nemt at arbejde i DIGNITY uanset, hvilket land man kommer fra. Vi skal udnytte vores stærke vision, mission og vore værdier, og derved gøre det attraktivt for de mest kvalificerede kandidater at arbejde i DIGNITY, hvor der er gode udviklings- og karrieremuligheder. En tidssvarende organisation. Vi skal sikre os, at vi kan følge med den teknologiske udvikling. Vores digitale platforme skal understøtte det arbejde vi udfører, og vi skal tænke i nye muligheder, hvor nye teknologier og digitaliseringen skal fremme DIGNITYs øgede fokus på nationale og internationale partnerskaber. Dette vil gøre det nemmere at arbejde sammen på tværs af landegrænser og organisationer med færrest mulige ressourcer. Vi skal være en arbejdsplads, som rummer alle medarbejdere på tværs er deres faglige og tekniske kunnen, blot de er dygtige og er indstillede på at arbejde sammen om opgaven. En pålidelig organisation. Vi skal i stigende grad have fokus på accountability hos den enkelte og ”value for money” i vor projektplanlægning. Vi skal prioritere, at vi opnår den størst mulige effekt af de midler, vi har til rådighed. Endelig skal risikostyring skal være en fast del af al projektformulering, udvikling og implementering. Vores administrationsplatform skal fortsat være gearet til at skabe, drive og effektivisere interne processer, og de skal løbende tilpasses nye behov.


11

DIGNITY STRATEGI 2019 - 2021

9. DIGNITYS

HOVEDAMBITIONER 2019-21

DIGNITY står overfor fem kritiske udfordringer, der har markant indvirkning på vores mulighed for at realisere strategien. Udfordringerne er grupperet i fem kategorier:

Dem vi hjælper •

Vi skal udvikle et program, som forebygger og udvikler viden om politivold og tortur, herunder dokumentation af problemets omfang.

Vi skal afdække muligheden af en specialiseret humanitær indsats i nærområder med forankring i DIGNITY s dokumenterede, rehabiliterende indsats.

Dem vi arbejder sammen med •

Vi skal indarbejde FN’s Verdensmål, SDG’erne, i samtlige relevante indsatser, og dermed øge DIGNITYs relevans og forankring i den internationale udviklingsdagsorden.

Vi skal opprioritere DIGINTYs fortalervirksomhed/public affairs for at sikre at DIGNITY har en markant offentlig profil, der sætter tydelige aftryk på den politiske dagsorden. DIGNITY skal være den primære ’go to’ organisation vedr. tortur.

Vi skal udbygge DIGNITYs internationale strategiske partnerskaber og alliancer, blandt andet i tilknytning til Torturrapporten (nedenfor) med henblik på at skabe øget impact.

Det vi leverer •

Vi skal fokusere på systematisk dataindsamling fra projekter og andre aktiviteter med henblik på kvalitetssikring.

Vi skal fokusere på at skabe impact i DIGINTYs projekter, blandt andet ved at sikre en højere grad af evidensbaserede interventioner.

På grundlag af eksisterende data vil vi publicere en rapport (Torturrapporten), som dokumenterer det globale omfang af tortur. Rapporten skal profilere DIGNITY globalt som det førende videnscenter.

Vi skal sikre accountability og compliance på alle niveauer på tværs af organisationen.

Dem vi er •

Vi skal have fokus på at fastholde og udvikle DIGNITYs position som en stærk vidensbaseret, national og international organisation, som tiltrækker og fastholder de dygtigste medarbejdere. God ledelse, gode HR-processer, fleksibilitet og udnyttelse af teknologiske muligheder vil sikre, at medarbejdere hos DIGNITY løbende bliver dygtigere og mere kvalificerede.

Den økonomiske platform •

Vi skal prioritere indtægtsgenererende aktiviteter via national og navnlig international fundraising samt fortsat have fokus på omkostningseffektiv projektorganisering. DIGNITY skal kunne tilpasse sig den økonomiske virkelighed og være skalerbar og agil, og i sammenarbejde med partnere i større grad benytte sig af outsourcing.


DIGNITY STRATEGI 2019 - 2021

DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur Bryggervangen 55 2100 København Ø Danmark www.dignity.dk

Fotos: Jan Grarup

Profile for DIGNITY - Danish Institute Against Torture

DIGNITYS STRATEGI 2019 - 2021  

DIGNITYS STRATEGI 2019 - 2021  

Profile for rct.dk
Advertisement