Page 1

สารเรยีนาฯ RC Newsletter www.regina.ac.th

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2554

Merry Christmas & Happy New Year 2012


แปดสิบสี่พรรษาเวียนบรรจบ วาระครบน้อบนบเหนือเกล้าเศียร พระองค์พ่อศรัทธามานะเพียร

ลูกได้เรียนได้รู้ดูแบบดี

องค์ผู้ให้องค์ผู้มอบแต่ความชอบ องค์ผู้กอปรเกียรติกล้าจักรีศรี ลูกกราบใต้ฝ่าละอองธุลี

ชาวเรยีนาเชลีเทิดทรงธรรม

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ คณะผู้จัดทำสารเรยีนา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

สารเรยีนาฯ RC Newsletter www.regina.ac.th

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2554

Editorial สุชาดา ไตรรัตนโชติ นงนภา ศิริเจริญไชย อรทัย ศรีภูษณาพรรณ เยาวราช ดาทอง ปิยะ ฐิติวัฒนา สมศักดิ์ วิชิตภา

01 สารเรยีนาRC Newsletter

เรื่องที่ต้องพูดถึง เดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดทŒายของปี คนไทยทุกคนย‹อมทราบดีว‹ามีวันสำคัญ และมากดŒวยความหมายที่สุดวันหนึ่ง นั่นก็คือ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งในปีนี้ ถือเป็นปีมหามงคลเนื่องดŒวย พระบาทสมเด็จพระเจŒาอยู‹หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา เสียงประชาชนรŒองดังว‹า “ทรงพระเจริญ.. ทรงพระเจริญ..ทรงพระเจริญ..” จะยังคงกŒองในหัวใจคนทั้งชาติตราบนานเท‹านาน พระบรมราชโชวาทที่พระองค์ทรงพระราชทานใหŒไวŒ เป็นสิ่งพวกเราทุกคนควรนำไป คิด และปฏิบัติอย่างยิ่ง นอกจากวันมงคลนี้แ ลŒว เดือนธันวาคมยังเป็นเดือนแห‹งการใหŒในเทศกาล คริสตมาสอีกดŒวย ฉบับนี้จึงขอมอบสิ่งวิเศษในชีวิตใหŒกับผูŒอ‹าน และผูŒสนใจเรื่องราว ใกลŒตัว เรื่องรอบรั้วเรยีนาสิ่งที่ใหŒกันอย‹างจริงๆจังๆ คงไม‹พŒนการที่นักเรียนแต‹ละ ระดับชั้นออกไปแบ‹งปันความสุขใหŒกับผูŒอื่นที่เราเรียกว‹า “เยี่ยมเพื่อนรัก” เราจะฝัง ความทรงจำที่งดงามไวŒในหน้าปั้นฝันปันรัก ใบหนŒาที่เปื้อนดŒวยรอยยิ้มของผูŒรับ และ ผูŒให้ซึ่งเป็นสิ่งที่น‹าจดจำ และยังมีเรื่องราวของบุคคล เคล็ดลับสุขภาพ และนานา สาระที่แ ฝงกับความบันเทิง ตŒองติดตามกันอย‹างต‹อเนื่อง......มิเช‹นนั้น คุณจะพูดกับ คนอื่นไม‹รูŒเรื่อง...


นิยามคำว‹า

“ ใหŒ ” นอกเหนือจากพจนานุกรม

การให้คือการตอบแทนในน้ำใจของเรา ที่มีให้ กับผู้อื่น ถ้าผู้ที่ได้รับเห็นคุณค่าในน้ำใจของเรา โดยที่เราไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ เพราะ การให้ คือสิ่งที่บริสุทธิ์และสวยงามอย่าง แท้จริง. น.ส.กมลชนก รัชชุศิริ (หยก)

ความสุ ข ที ่ เกิ ด จากการได้ ร ั บ กั บ การได้ ให้ ทำให้เรามีความสุขได้ทั้งสองอย่าง เพราะการ ให้ก็เหมือนเราได้มอบสิ่งดีๆให้ ความสุขแก่คน คนนั้น ส่วนการรับก็เหมือนเขานำสิ่งที่ดีๆ ซึ่ง ทำให้เราเกิดความสุขเช่นกัน. น.ส.สิริยาภรณ์ วงศ์จักร์ (แบมบู)

การให้ที่ดีที่สุขของตัวครูเองคือการให้อภัย ในสิ่งที่ผู้อื่นทำผิดพลาดกับเรา ให้โอกาส และที่ สำคัญคือให้ชีวิตผู้อื่น เช่น การไถ่ชีวิตคือการ ต่อชีวิตให้ผู้อื่นเป็นการให้ทาน. ครูจีราวุธ รักร่วม (ครูเหน่ง)

การได้รับของขวัญจากเพื่อนและเราให้ของ ตอบแทน มันทำให้มีความสุข เพราะดีใจที่ได้ให้ และได้รับได้เห็นรอยยิ้มด้วย ปีใหม่นี้คุณแม่ อยากให้น้องข้าวไปกราบคุณตาคุณยาย แล้ว ขอพรจากคุณยายในวันปีใหม่ค่ะ. คุณแม่ นิรามัย คงขุนเทียน

Merry Christmas & Happy New Year 2012

ในเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่นี้ อยากให้ของขวัญใคร อยากได้ของขวัญจากใคร อยากอวยพรให้ใครกันบ้าง คริ ส ต์ ม าสนี ้ ห นู อยากให้ของขวัญ ก ั บ คุ ณ แม่ ค ่ ะ อยากให้ ต ้ น คริ ส ต์ ม าส เอาไป ประดับที่บ้าน หากเรามีต้นสนที่ ตกแต่งเป็นต้นคริสตมาส คุณลุง แซนต้าจะได้ให้ของขวัญเราค่ะ.

อยากให้ ข องขวั ญ กั บ ครู ม ยุ ร ี ของเรา อยากให้ครูมีสุขภาพที่แข็งแรง น่าจะเป็นอาหารเสริมสุขภาพ และผลไม้ (สีม่วง)และครูนุชอยากจะอวยพรให้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ของเรามี พ ระชนมายุ ย ิ ่ ง ยื น นานเป็ น มิ่งขวัญของชาวไทยต่อไป.

ครูศิริลักษณ์ เทียมแสน (ครูนุช)

อยากให้ของขวัญแก่ หม่อมหลวงปรียาพันธ์ ดิศกุล พ่อเมือง เชียงใหม่ของเรานี่เอง ตั้งแต่ท่านมาเยือนเรยีนาครั้งแรกก็ประทับใจ ทึ่งมาก รู้สึกว่าท่านไม่เหมือนใคร ไม่ว่าจะเล่าเรื่องอะไรก็น่าฟัง และน่าสนใจไปหมด แต่อย่าถามนะว่าของขวัญนั้นเป็นอะไร เพราะไม่รู้ว่าเด็กอย่างเราให้อะไรท่าน จึงจะเหมาะสม อยากจะบอกให้รู้ว่าเราประทับใจท่านมาก ส่วนคำอวยพรนั้น อยากให้คำอวยพรไปยังทุกทุกคน เพราะคิดว่าคงมีคนที่ไม่ได้รับคำอวยพร จากใครเลย อย่างน้อยคนๆ นั้น ก็จะได้รับคำอวยพรจากเรา.

น.ส.พรจรัส อินเหล็ง (นุ่น)

ด.ญ.ธีรินทร์ ตรังปราการ (ซิดนีย์)

คริสต์มาสนี้ อยากมอบความสุข โดยการให้ ส ิ ่ ง ของที ่ ม ี ม ากเกิ น ความจำเป็น โดยอยากจะมอบเป็น พิเศษให้กับ เด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนมีความสุข.

สารเรยีนา RC Newsletter

02


รอบรั้วเรยีนา

กิจกรรม

“พี่ชวนนŒองเที่ยววัด”

เป็นกิจกรรมของฝ่ายศาสนาและจริยธรรม ที่ไดŒจัดให้กับนŒองประถม เพื่อใหŒไดŒเรียนรูŒ เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการไปวัด และเรียนรูŒศาสนพิธีโดยผ‹านการปฏิบัติจริง ไดŒแก‹ การแต‹งกายดŒวยชุดพื้นเมือง การกราบไหวŒพระ การสวดมนต์ การทำสมาธิ การแผ‹เมตตา ฟังบรรยายธรรมะ และเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู‹ในวัดที่ยุวพุทธศาสนิกชนควรทราบ นอกจากนี้แลŒวยังไดŒจัดกองผ้าป่าไปถวายวัดดŒวย ชั้นประถมปีที่ 1, 3, 5 และ 6 ไปถวายกองผŒาป่าที่วัดชัยมงคล ชั้นประถมปีที่ 2 และ 4 ไปถวายกองผŒาป่าที่วัดเชียงยืน งานนี้ตŒองขอขอบคุณขŒอมูลกิจกรรมดีๆ และภาพประกอบจากคุณครูศิริวรรณ แฉ‹งเจริญ ด้วยค‹ะ

กิจกรรม

“ค‹ายนกสีฟ้า ป.6”

03 สารเรยีนาRC Newsletter

กิจกรรม “ค‹ายนกสีฟ้า เริงร‹าสู‹โลกกวŒาง” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2554 ที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และกรมรบพิเศษที่ 5 ค‹ายขุนเณร อ.แม‹ริม จ.เชียงใหม‹ นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ชีวิต ในการอยู่ค่าย ฝึกความอดทน และกล้าหาญ


กิจกรรม

ฉลองคริสตสมภพ

รอบรั้วเรยีนา

ในเทศกาลคริ ส ตมาส

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการระลึก ถึงองค์พระเยซูเจ้า ที่ได้มาบังเกิดบนโลกนี้ ในปีนี้ได้จัดการแสดงเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง โดยจัดเป็น 3 ภาค คือ ภาคประวัติการบังเกิด ของพระกุมารเยซู แสดงโดยพี่ๆจากบ้าน เบธานี ทำให้พวกเราได้เข้าใจในความหมาย ของคริสตสมภพให้ได้ไม่ยาก ภาคต่อมาคือ ภาคกล่องบุญ เป็นช่วงที่ตัวแทนนักเรียน ของทุกห้องเรียนได้เตรียมกลอ่งบุญที่เต็มล้น ไปด้วยนำ้ใจดีงามที่ช่วยกันบริจาคเงิน คนละ เล็กคนละน้อยเพื่อนำไปทำประโยชน์แก่สังคม ในปีนี้คุณครูจิตรกร เกดุก แสดงเป็นโยเซฟ และคุณครูจินตนา ฮาวปินใจ แสดงเป็นแมพ ่ ระ มารี อ า และภาคสุ ด ท้ า ยเป็ น การแสดง นาฏศิลป์ที่สวยงามประกอบกับการบรรเลง เพลงด้วยวงดนตรีไทย และวงดุริยางค์ของ โรงเรียน ทำให้บรรยากาศการเฉลิมฉลอง คริสตสมภพในปีนี้ยิ่งใหญ่ สวยงามอย่างที่ ไม่เคยมีมาก่อน และในช่วงท้ายยังมีการ ร้ อ งเพลงประสานเสี ย งที ่ ไ พเราะจากคณะ นักร้องประสานเสียง ประกอบกับการแสดง จิ น ตลี ล าที ่ น ่ า รั ก จากน้ อ งๆอนุ บ าลและ น้องๆประถมด้วย.

สารเรยีนา RC Newsletter

04


รอบรั้วเรยีนา กิจกรรม

05 สารเรยีนาRC Newsletter

ฉลองคริสตสมภพ


อยากให้ ความรั กกั บคนท้ั งโลก อยากจะให้ โชคกั บั คนท้ังหล้ า กิจกรรม

ปั้นฝัน ปันรัก:เย่ียมเพื่อนรัก

ช่จะอยู่เฉพาะในเสียงเพลงที่หลุดออกจากปาก ของเด็กหญิงแต่ละคน ที่เปล่งร้อง พร้อมๆกัน แต่ความรักได้ถูกหยิบยื่น ไปสู่เพื่อนร่วมชุมชน ร่วมจังหวัด ร่วมประเทศ ความรักและการให้ที่เป็น รูปธรรม สัมผัสและจับต้องได้ ด้วยความรู้สึกที่ดี กิจกรรมเยี่ยมเพื่อนรักของโรงเรียนหญิงล้วน แห่งนี้ ถูกกำหนดขึ้นทุกปีการศึกษา ในช่วงก่อนการ ฉลองคริสตสมภพ นักเรียนทุกระดับชั้นจะเตรียมตัว เตรียมใจ เตรียมจัดกิจกรรม และเตรียมสิ่งของไปมอบ เพื่อส่งความสุขให้กับเพื่อนต่างโรงเรียนที่ไม่รู้จักกันมา ก่อน เป้าหมายมิใช่เด็กด้อยโอกาส หรือเด็กยากจน แต่เป้าหมายคือการมอบความสุข รอยยิ้ม และเสียง หัวเราะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมโลก การ ได้รู้จักเพื่อน พี่ น้อง และการได้แบ่งปันนั้น เป็น ประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้มอบให้และผู้ที่ได้รับ 30 พฤศจิกายน 2554 ป.6 เย่ียมเพื่อนรักโรงเรียนวัดช้างค้ำ 2 ธันวาคม 2554 ป.1 เย่ียมเพื่อนรักโรงเรียนบ้านตองกาย ป.5 เย่ียมเพื่อนรักโรงเรียนบ้านแม่แฝก 7 ธันวาคม 2554 ป.4 เย่ียมเพื่อนรักโรงเรียนวัดดอนจั่น 9 ธันวาคม 2554 ป.3 เย่ียมเพื่อนรักโรงเรียนบ้านป่าบง ม.1 เย่ียมเพื่อนรักโรงเรียนวัดบ้านโฮ้ง ม.3 เย่ียมเพื่อนรักโรงเรียนบ้านหลักปัน ม.2 เย่ียมเพื่อนรักโรงเรียนวัดสวนดอก 13 ธันวาคม 2554 ป.2 เย่ียมเพื่อนรักโรงเรียนบ้านบ่อหิน 22 ธันวาคม 2554 อ.3 เย่ียมเพื่อนรักบ้านพรสวรรค์ ม.4 เย่ียมเพื่อนรักโรงเรียนบ้านร่มหลวง ม.5 เย่ียมเพื่อนรักอนุบาลฟ้าใส

ารจะทำความฝันให้เป็นจริงแค่คิด ไม่อาจเป็นไปได้ต้องใช้ความเพียร พยายาม เสมือนกับการปั้น......... ต้องเริ่มด้วยความคิด วางแผน และดำเนินการตาม แผนด้วยความตั้งใจ อดทน พากเพียร แล้วฝันที่ปั้น ไว้จะเป็นจริง.....พร้อมจะแบ่ง ปันสู่ผู้อื่นได้ด้วย

ความรัก.

สารเรยีนา RC Newsletter

06


S Special pecial S Scoop coop ในโลกใบโตนี้มีสิ่งที่เรียนรูŒไม‹มีวันหมดสิ้น สิ่งที่ชวนติดตาม แปลกไม‹มีอะไรเหมือนอะไร ก็คือ คน...นี่แหละ ยิ่งผ‹านกาลเวลามาก ก็ยิ่งเห็นชีวิตคนที่หลากหลาย มันสวยงาม มีความน‹าทึ่ง น‹าเศร้า และน‹าทำการศึกษา ในฉบับของเทศกาลแห‹งการใหŒขอเสนอชีวิตคน สองคนซึ่งมีความน‹าสนใจคือเป็นคนที่ใหŒความรูŒสึกดีๆ กับคนที่อยู‹รอบๆข้างไดŒเสมอ เรามาติดตามเรื่องของ เธอและเขา.... คนนั้นกันดีกว‹า

คนหลายบุคลิก วั น ก‹ อ นหั ว ร‹ อ เริ ง รื ่ น ครื ้ น เครงเมื ่ อ วานบรรเลงเพลงแสนเศรŒ า วั น นี ้ เปล‹ า เปลี ่ ย วมี แ ต‹ เรา พรุ‹งนี้รุมเรŒาเรื่องนักเรียน...ต้องดำเนินการ คนหลายบุคลิก หลายบทบาทคนนี้ ตŒองทำความรูŒจักกันหน‹อยว‹า ตัวตนของเธอเป็นอย‹างไรกันแน‹ อิ่งอŒอย ขัติยะ ทุกวันตอนเชŒาเราจะไดŒเห็นตัวเป็นๆ และเสียงจริงๆ ของเธอ วันใดไม‹ไดŒเห็นตัว ไม‹ไดŒยินเสียง ตŒองถามว‹าวันนี้เธอไปไหน เป็นอะไรหรือเปล‹า (กลัวว‹าจะเจ็บป่วย) “....ครูเตŒนมันส์มากค‹ะ หนูสนุกที่สุด” เด็กพูดหลังออกค‹าย “....ครูดุมากค‹ะ” หลังจากถูกเรียกไปตักเตือนเรื่องผมผิดระเบียบ ....รŒองไหŒจนพูดไม‹ออกเวลาไดŒยินเรื่องสะเทือนใจ ....เสี ย งครู อ ิ ่ ง อŒ อ ยไพเราะเมื ่ อ เธอ... มี อ ารมณ์ ร Œ อ งเพลง เราจะไดŒ ย ิ น เสี ย งหั ว เราะอย‹ า งมี ค วามสุ ข จากคนที่ไดŒยินเธอพูด สารพันพรสวรรค์ที่พระใหŒมาเธอจึงเป็นพิธีกรที่มีคุณภาพคนหนึ่ง การมีอารมณ์ขัน ความ เชื่อมั่นในตัวเอง บวกกับความสามารถในการแกŒไขสถานการณ์เฉพาะหนŒาไดŒดี ทำใหŒเธอตŒองใชŒพระพร ที่ไดŒรับมาจนคุŒมค‹า บรรดาค‹ายและกิจกรรมต‹างๆ(เสียดายที่ไม‹ใช‹ค‹ายเพลง) การจัดอบรม สัมมนา เธอจะ ไดŒรับเชิญใหŒไปร‹วมงานเสมอ เสียงหัวเราะของผูŒคนรอบขŒางกลายเป็นยาชูกำลังใหŒเธอ ความสุขของคนอื่น คือความสุขที่เธอไดŒรับ...โอŒ ขอบคุณ พระเจŒาที่ไดŒมอบเธอมาใหŒเรา ...ในเทศกาลแห‹งการใหŒขอใหŒ พวกเราส‹งความสุขคืนใหŒเธอ คนที่ชื่อ...อิ่งอŒอย ขัติยะ

ขŒอคิดจาก “อาคัง” ทุ ก ชี ว ิ ต มี ค วามสำคั ญ ฟั น เฟื ่ อ งตั ว เล็ ก ๆ อาจทำความเสยีหายในเครอ่ืงกลตวัใหญๆ‹ไดŒ หากทุกคนคิดว‹าตนเองคือคนสำคัญเราจะทำ งานอยา‹งมคีวามสขุ เหมอืนคนชอ่ื ไชยมงคล ภเูรอืงเดช คนนค้ีำพดูทบ่ีอกวา‹ “หากผมมาสายแย‹ เลย วั น นั ้ น ครู แ ละ นั ก เรี ย นขึ ้ น ตึ ก ไม‹ ไ ดŒ น ั ่ ง รอกั น เป็ น แถว ผมตŒ อ งมาเชŒ า ๆเพื ่ อ เปิ ด กุ ญ แ จครั บ ” แ ค‹ ค ิ ด เช‹ น นี ้ ก ็ ไ ม‹ ส ามารถบกพร‹ อ งต‹ อ หนาŒทแ่ี ลวŒ ทเ่ีราอยากรไู้มใ‹ชเŒรอ่ืงน้ี เราจะมา คุ ย ถึ ง ความสุ ข ของคนคนนี ้ ต ‹ า งหาก ตน่ืมาโรงเรยีนแตเ‹ชาŒมดื และคำ่กวา่จะกลบั ถงึบาŒนเขาหาความสขุไดจŒากสง่ิใด

07 สารเรยีนาRC Newsletter

“ผม..ผมเป็นคนมีความสุขกับการทำงานครับ ผมจะมี ค วามสุ ข มากที ่ ค นอื ่ น พอใจใน การบรกิารของผม ผมรบัใชโŒรงเรยีนมานาน 20 ปแี ลวŒ ผลการทำงานของผม หากผใู้หญ‹ ไวŒใจ และเชื่อใจผม..ผมจะมีความสุขมาก ทส่ีดุเลยครบั” แลŒ ว ใหม‹ อ ยากไดŒ อ ะไรบŒ า งในปี ใหม‹ น ี ้

ตามวา‹ “นกัเรยีนตง้ัชอ่ืนใ้ีหเ้ปน็สบิกวา่ปไีด้ แลว้ เดก็ๆ เขาคดิวา่ผมหนา้เหมอืนพระเอก หนงัจนีในสมยันน้ั เวลาเดก็ๆ ลมืของไวใŒตŒ อาคารเรยีน ผมกจ็ะเกบ็ไวใŒหŒ พอเดก็มาหา “ไม‹อยากไดŒอะไรเลยครับ ไม‹ใช‹ว‹ามีมาก กจ็ะถามถงึ อาคงั กเ็ลยมชีอ่ืนต้ีง้ัแตน‹น้ั แตไ‹มค‹ดิ อยากจะไดอŒะไร” เออ! คนอยา‹งน้ี เปน็ตนŒมาครบั” ก็ ม ี ด Œ ว ย พ‹ อ แม‹ ค งอยากใหŒ ล ู ก ๆทุ ก คน เรื ่ อ งราวของคนธรรมดาที ่ ไ ม‹ เปน็อยา‹งนต้ีรงทว่ีา‹ ไมอ‹ยากไดอŒะไร มคีนฝากถามถงึชอ่ืฉายา “อาคงั” วา่ทม่ีา ธรรมดาอย‹างนี้ยังมีอีกอักโข คอยพบกัน ทไ่ีปอยา‹งไร คำตอบทท่ีำใหคŒนถามตอŒงยม้ิ ใหม‹ ในฉบั บ หนŒ า และคุ ณ อาจเป็ น คน คนนั้นก็ไดŒ...


with Teacher Sam

O

nly a few days till Christmas!!....Time to have a look at some great gift ideas and some fantastic must haves for all the family. Why? Let's have a brief look at the world's favorite event….Christmas : Jesus' parents (Mary & Joseph) lived in Nazareth. One night, Mary had a vision in which the Angel Gabriel told her she would have a baby The Son of God. Months later, Joseph and Mary had to travel by donkey to Jerusalem to pay their taxes, but there was no accommodation available. As Mary was pregnant, an inn-keeper took pity on her and allowed the couple to stay in his stable, where his animals were kept. This was where Jesus was born and the feeding trough became his bed. (the entitled carol : Away In A Manger)

Insight English : ศัพท์น‹ารŒู Fantastic : (แฟนแทส'ทคิ) adj. เกย่ีวกบัการจนิตนาการ ,แปลกประหลาด,นา่มหศัจรรย,์ใหญอ่ยา่งไมน่า่เชอ่ื Syn. brilliant, great Brief : (บรฟี) {briefed,briefing,briefs} adj. สน้ั,ชว่ัคราว รวบรดั,กะทดัรดั,สรปุ. n ขอ้สรปุ,ขอ้ความทส่ีน้ั, สาระสำคญ ั ,การเปน็ทนาย,สำนวนแกฟ้อ้งตอ่ศาล. vt. สรปุ, ยอ่ความ, กลา่วสรปุ, Syn. Little Event : (อเีวนท'ฺ) n. เหตกุารณ,์เหตกุารณส์ำคญ ั , กรณ,ี ผลทเ่ีกดิขน้ึ,ผลทต่ีามมา,การแขง่ขนั Syn. happening, incident, occurrence Vision : (วิ ช'เชน) n. สายตา,ความสามารถในการเหน็ ภาพ,อำนาจในการคาดคะเน,การคาดคะเน,ภาพ,ทรรศนะ, จนิตนาการ,ความรสู้กึลวงตา,นมิติ,สง่ิทม่ีองเหน็,ภาพบคุคล หรืออื่นๆ ที่มีความสวยงามมาก. vt. มองเห็น,เห็น, จนิตนาการ, Syn. eyesight, sight, slance, optics

That night, shepherds on the hillside were visited by a host of angels and told to pay homage to Jesus. This, they did. (the entitled carol : While Shepherds watched their flocks by night) Later the same night, three wise men (kings) arrived from the Orient to worship Jesus; they were guided there by a large star in the east. They presented him with gifts of Gold, Frankincense and Myrrh. (the entitled carol : We Three Kings) and ever since they are known as the wise men. The gift of the three kings to Jesus was the first Christmas gift. Ever after at Christmas people give gifts to those they love. So Christmas has become a time of giving; most of all the time Accommodation : (อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ,การปรองดอง,สิ่งที่อำนวย ความต้องการ หรื อ ความสะดวก.-accommodationsn. ที ่ พ ั ก , อาหารและที ่ พ ั ก , ที ่ น ั ่ ง ที ่ น อนบนรถไฟ, เงิ น ยื ม , ความพร้อมที่จะช่วยเหลือ ผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie Pregnant :(เพรก'เนินทฺ) adj. ตั้งครรภ์,มีครรภ์, อุ ด มสมบู ร ณ์ เป็ น ไปได้ ม าก,เต็ ม ไปด้ ว ยความคิ ด Syn.expecting, gestating Shepherd : (เชฟ'เฟิร์ด)n. คนเลี้ยงแกะ,ผู้ดูแ ลคนอื่น, พระ, บาทหลวง.vt.เลี้ยงแกะ,เฝ้าดูอย่างระมัดระวัง,ดูแ ล, นำทาง, ชี้ทาง, แนะนำ,ให้คำปรึกษาทาง จิตวิญญาณ (ศาสนา) Syn. guide, he Stable : (สเท'เบิล) adj. มั่นคงn. โรงม้า,คอกวัว, คอกสัตว์ ,vt. ใส่ไว้ในคอก Syn. firm, fixed, sturdy Homage : (ฮอม'มิจฺ) n. ความเคารพ,ความจงรักภักดี, Syn. obeisance

สารเรยีนา RC Newsletter

08


สาระนานา โลกใกล้ตัว เป็นไปตามฟิสิกส์คลาสสิก ทุกๆเหตุ ย่อมมีผล (หลักแห่งเหตุและผล) กระบวนการส่วนใหญ่ที่เราสังเกตเห็นล้วนเป็นไปตามระเบียบพื้นฐาน สามารถ คำนวณ และทำนายได้ ทว่าแม้มีระเบียบที่มองเห็นได้ ก็ยังมีบางสิ่งที่ทำนายไม่ได้อยู่ด้วย

ชีวิตเป็นไป ตามระเบียบชั่วคราว

ทุกชีวิตรวมทั้ง ต้ น ไม้ ม าจากสสาร ที ่ เป็ น ระเบี ย บได้ น ั ้ น ก็ ด ้ ว ยความช่ ว ย เห ล ื อ ข อ ง ด ว ง อาทิ ต ย์ ( ในที ่ น ี ้ ค ื อ กระบวนการ ส ั ง เค ร า ะ ห ์ แ ส ง ) ทุ ก ชี ว ิ ต บนโลกนี ้ จึงเกิดขึ้นได้

น้ำตกรักษากฎ เมื่อน้ำตกลงมา น้ำตกเป็นไปตามกฎแรงโน้มถ่วง นั่นแปลว่าเราคำนวณความเร่งในการตกลงมาได้

สุริยุปราคาเกิดตรงเวลา เส้นทางโคจรของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อื่น สามารถคำนวณได้ อ ย่ า ง แม่นยำ ซึ่งเป็นไปตามกฎของ แรงโน้มถ่วง เราจึงทำนาย การเกิดสุริยุปราคาได้

น้ำวนวุ่นวายอย่างแท้จริง

เมื ่ อ น้ ำ ในแม่ น ้ ำ หมุ น วนรอบ ก้ อ นหิ น จะเกิ ด น้ ำ วนที ่ ไ ร้ ระเบี ย บขึ ้ น การก่ อ ตั ว นี ้ ไ ม่ สามารถคำนวณได้

09 สารเรยีนาRC Newsletter

ไฟเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎข้อแรกของอุณหพลศาสตร์ (กฎทรงพลังงาน) กล่าวว่าพลังงานไม่อาจสร้างขึ้น หรือสูญหาย เพียงแต่เปลี่ยนรูป จากภาวะหนึ่ง ไปอีกภาวะหนึ่ง ในโรงงานนิ ว เคลี ย ร์ ส สารอาจเปลี ่ ย นรู ป เป็ น พลังงานได้ ไฟปลดปล่อยพลังงานที่อยู่ในพันธะ เคมีของไม้ให้กลาย เป็นความร้อน และ แสงได้


H EALTH ME เรื่องเด็ด เคล็ดลับสุขภาพ : หมอฟ้าใส

อากาศหนาวเยือนมาแล้ว

หลายคนคงมีปัญหาเรื่องหนังศีรษะแห้ง

วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆ มาฝาก

สาวๆที่รักเส้นผม มาฝากเพื่อให้มีผมสลวยสวยเก๋ได้ไม่ยาก อย่างการใช้วิธีจากธรรมชาติในการ บำรุงเส้นผม นั่นคือ

มะนาว

เพราะมะนาวจะช่วยดูแลสุขภาพเส้นผม และหนังศีรษะให้นุ่ม สวย

แถมไร้รังแคอีกด้วย โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องรังแคที่ทำให้ ความมั่นใจลดน้อยลงได้

เรม่ิจากใหท้ดสอบหนงัศรีษะ และเสน้ผมกอ่น วา่มสีภาพผมเชน่ไร ดว้ยการใชป้ลายนว้ิลบูหนงั ศรีษะหลงัจากทส่ีระผมแลว้ ประมาณครง่ึชว่ัโมง หากรู้สึกว่ามันๆ ที่นิ้วแสดงว่าเส้นผมและ หนงัศรีษะเปน็ประเภทมนั ซง่ึตอ้งใชผ้ลติภณ ั ฑ์ ทำความสะอาดที่มี คุณสมบัติในการคืน ความสมดลุใหส้ขุภาพเสน้ผมและหนงัศรีษะได้ สว่นมะนาวนน้ัสามารถนำมาใชท้ำสปาเสน้ผมได้ ดว้ย เพราะมะนาวมกีรดเปน็ธรรมชาติ ชว่ยชำระ ล้างเซลล์ที่ตายแล้วให้หลุดออกอย่างอ่อนโยน ซึ่งน้ำมันจากมะนาวยังมuคุณสมบัติต่อต้าน แบคทีเรีย สามารถทำความสะอาดและคืน สมดลุใหก้บัหนงัศรีษะและเสน้ผม ชว่ยลด

ความมนัไดอ้กีดว้ย โดยมขีน้ัตอนงา่ยๆเพยีง แคผ่สมนำ้มะนาวคน้ัสดๆ 8 ชอ้นโตะ๊กบันำ้ บรสิทุธค์ิรง่ึถว้ย คนใหเ้ขา้กนั แลว้นวดลงบน หนงัศรีษะ และเสน้ผมดว้ยปลายนว้ิอยา่งแผว่เบา เพอ่ืชว่ยผอ่นคลาย และชว่ยระบบหมนุเวยีน ของโลหติและระบบประสาท หมกัผมทง้ิไว้ สกัประมาณ 2-3 ชว่ัโมงแลว้จงึลา้งออก มะนาวจะชว่ยลา้งรงัแคเหนยีวๆ ทต่ีดิอยบู่น หนงัศรีษะ และชว่ยทำใหเ้สน้ผมนมุ่สลวยเปน็ เงางามเพยีงวธิงีา่ยๆน้ี คนรกัเสน้ผมกจ็ะมผีมท่ี สวย และไมต่อ้งกงัวลกบัรงัแคอกีตอ่ไป อยา่ลมืนำวธิงีา่ยๆ นไ้ีปใชก้นันะคะ.

ปฏิทินกิจกรรม เดือนมกราคม 2555 4 มกราคม 2555 6 มกราคม 2555 12 มกราคม 2555 13 มกราคม 2555 16 มกราคม 2555 20 มกราคม 2555 27 มกราคม 2555 29 มกราคม 2555

วจนพิธีกรรมขอพรปี ใหม่ ค่ายนกสีฟ้า ป.4 พิธีบูรพาคณาจารย์ กิจกรรมวันเด็ก หยุดวันครูแห่งชาติ - แจ้งผลสอบกลางภาค 2/2554 - ผู้สมัครสภานักเรียนหาเสียง พิธีฉลองนักบุญอัญจลา องค์อุปถัมภ์บ้านฟ้า งานคืนสู่เหย้า ชาวเรยีนาฯ

สารเรยีนา RC Newsletter

10


อาทิตย์ฉายสาดผ่านจามจุรี วันผ่านคืนผันยาวนาน วันที่พระทรงมอบวิถีสุข รับปีใ หม่ด้วยทุกสิ่งของวันวาน

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

เงาบารมีชีวีผ่านม่าน วันตระการจะมถึงอีกครา วันที่พระปลอบปลุกให้แ ข็งขาน สุขสราญเกษมสานติ์พลากร

เลขที่ 166 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร. 053-282395 แฟกซ์. 053-281838 Email. regina@regina.ac.th www.regina.ac.th

RCNews - Dec 2011  

No.2 - December 2011