Page 1

AS ACTIVIDADES TERCIARIAS E A SÚA TRANSFORMACIÓN TEMA 8

1


1- O sector servizos ou sector terciario 2- Os sistemas de transporte 3- A actividad comercial 4- O turismo 5- Os servizos financieiros ou sociais 2


1- O SECTOR SERVICIOS OU SECTOR TERCIARIO. 1.1.Sector económico terciario. 1.2.-Clasificación dos servizos Definición

Sector que inclúe as actividades que proporcionan servizos á sociedade como o transporte, comunicacións, turismo, sanidade ou educación.

Segundo quen presta O servizo

Privados ou de mercado

CLASIFICACIÓN

Públicos ou de non mercado

• Servizos á empresa • Servizos de distribución • Servizos sociais

Obxectivo Beneficio económico

Segundo o tipo de actividade

• Servizos ao consumidor Dar beneficios á sociedade

ESTADO DO BENESTAR

3


1- O SECTOR SERVICIOS OU SECTOR TERCIARIO. 1.3.-A desigual importancia dos servizos Os servizos mostran as diferenzas entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos

Subdesenvolvidos

Desenvolvidos

Grande variedade

Grande accesibilidad e a servizos básicos e non básicos

Predominan servizos a empresas e públicos

Maior porcentaxe, tamén de emprego feminino

Diversidade

Servizos banais e escasa cualificación

Acceso da poboación

Difícil acceso a servizos básicos e non básicos

Participación do PIB

Predominan servizos personais

Participación no emprego

Menor porcentaxe e emprego feminino 4


1- O SECTOR SERVICIOS OU SECTOR TERCIARIO. 1.4.-Localizaciテウn espacial dos servizos

Grandes cidades

SERVIZOS Mテ!S ESPECIALIZADOS

SERVIZOS MENOS ESPECIALIZADOS

De maneira uniforme polo territorio

5


2.-O COMERCIO. 2.1.-O comercio e os seus instrumentos Definición

O comercio consiste na compravenda de mercadorías e servizos entre produtores e consumidores a cambio dun pagamento. A súa finalidade é satisfacer as necesidades da poboación. Efectúase a través da trnsacción e o mercado. A transacción é o acto de comprar e vender.

OS MERCADOS E OS SEUS TIPOS Definición

É o lugar onde se fan as transaccións comerciais.

TIPOS

Concretos Nos que está presente a mercadoría

IMPORTANTE: En el sistema capitalista el valor de las mercancías depende de la oferta y la demanda

Abstractos La mercancía non está presente Bolsas de valores e bolsas de mercadorías

Intermedios Parte da mercadoría está presente Feiras de mostras

6


2.-O COMERCIO. 2.2. O comercio interior Definición

É aquel se leva a cabo dentro das fronteiras dun país.

TIPOS COMERCIO POR XUNTO MAIORISTA

Ou almacenista, é o que compra directamente aos produtores grandes cantidades de mercadorías para despois vendelas a outros pequenos comerciantes.

COMERCIO POLO MIÚDO MINORISTA Vende directamente aos consumidores pequenas cantidades en establecementos comerciais. Mercados na rúa Mercados municipais ou barrio Pequeños comercios Grandes superficies comerciales, supermercados e centros comerciais

7


O COMERCIO MAIORISTA E MINORISTA 1ยบ PRODUTORES

2ยบ MAIORISTAS

MERCADOS CENTRAIES

3ยบ MINORISTAS

CONSUMIDORES

ESTABLECEMENTOS COMERCIAIS

Nos sucesivos pasos o prezo do produto vai aumentando 8


2.-O COMERCIO. 2.3.-O comercio exterior Definición

É aquel que se realiza entre países. Comprende a compra de mercadorías e servizos estranxeiros ou IMPORTACIÓNS e a venda de mercadorías e servizos ao estranxeiro, ou EXPORTACIÓNS

BALANZA DE PAGOS

Balanza comercial

Balanza de servicios

Balanza de capitales

Rexistro de todos os intercambios (mercadorías, servizos ou capitais) dun país co exterior no prazo dun ano. PODE SER: •POSITIVA: Cando o exportado supera ao importando. •NEGATIVA: Cando o exportado é inferior ao importado. 9


CARACTERÍSTICAS DO COMERCIO EXTERIOR

Extensión mundial División internacional do trabajo Mellora de medios de transporte Desigual reparto de recursos

Organizaciones comerciales

Bloques comerciais

Unión Europea, TLC, MERCOSUR, EFTA…

Modelos de Relacións comerciais Proteccionista Librecambista Mixto

Volume de Mercancías crecente Manufacturas Produtos químicos

La OMC promueve la eliminación de aranceles

Combustibles e minerais Alimentos

10


3.-COMERCIO INTERNACIONAL PRINCIPALES ÁREAS COMERCIALES

EEUU UE Japón Zonas de O. M.

ZONAS EMERXENTES

China y los NPI India Reestruturación económica

Rusia y E.O. ZONAS CON PARTICIPACIÓN INTERMEDIA

América Central y Sur Oceanía

ZONAS CON PARTICIPACIÓN MÁIS BAIXA

CAUSA

Vías de desenvolvemento Alonxamento xeográfico

África

11


3.-COMERCIO INTERNACIONAL Principais áreas comerciais

Resto do mundo Materias primas, produtos energéticos

EEUU

UE Manufaturas Tecnoloxía Capitais

Xapón

Manufacturas, tecnología

12


4.-OS SISTEMAS DE TRANSPORTE E AS SÚAS REDES Definición

O transporte é a actividade que traslada persoas e mercadorías entre dous ou máis lugares. Terrestre, marítimo, aéreo

Medios

SISTEMAS DE TRANSPORTE

Elementos móbiles: Automóbiles, autobuses, camións, ferrocarrís, barcos, avións.

Características

Infraestruturas

Elementos fijos: estradas, autovías, tendidos ferroviarios, portos e aeroportos.

Maior velocidade tonelaxe, especialización, autonomía e seguridade Mellora de infraestruturas Abaratamento de prezos

13


2- Los sistemas de transporte

Política

Demográfica

Económica

IMPORTANCIA DE LOS TRANSPORTES

Social

Cultural

Internacional

14


5.-TRANSPORTES TERRESTRES. 5.1.-O transporte por estrada É o máis usado para o traslado de pasaxeiros e mercadorías a distancias medias e curtas (hasta 500 km). Vantaxes

Inconvenientes

Acceso directo e flexibilidade horaria

Escasa capacidade de carga Densidade de tráfico

Situación actual Países desenvolvidos

Rede de estradas densa Uso xeneralizado do automóbil

Contaminación

Países subdesenvolvidos

Rede escasa e mal acondicionada Uso por minoría

15


5.-TRANSPORTES TERRESTRES. 5.2.-O transporte por ferrocarril Inconvenientes

Vantaxes

Rixidez de trazado

Capacidade de carga

Custe

Seguridade

Mantenemento

Rapidez Escasa contaminación

Situación actual

Recuperación de la crisis del ferrocarril 1- Tren de alta velocidade e cercanías que compiten co avión e coa estrada en distancias medias. Compiten co automóbil e autobús en distancias curtas. 2-Uso de contedores para mercancías 3- Modernización da rede ferroviaria

16


Tren de cercanĂ­as

Tren de alta velocidade (AVE)

17


6.-OS TRANSPORTES NAVAL E AÉREO. 6.1.-O transporte naval Emprégase sobre todo no transporte por mercadorías pesadas, voluminosas e de escaso valor por tonelada; e pouco para pasaxeiros

Inconvenientes

Vantaxes Gran capacidade de carga

Lentitude

Baixo prezo

Contaminación das aguas

Situación actual Marítimo de mercadorías 75% mercadorías Barcos máis especializados nunha mercadoría Portos ben preparados

Fluvial de mercadorías Grandes ríos do interior dos continentes

Pasajeros Cruceiros turísticos Ferrys

Congo, Yang Tse, Danubio, Rin, Misisipi

18


AS RUTAS MARรTIMAS

Canal de Panamรก

Xibraltar

Canal de Suez

19 Ormuz

Malaca


Transporte final en estrada ou ferrocarril

Barco-contenedor

Descarga no porto

20


6.-OS TRANSPORTES NAVAL E AÉREO. 6.2.-O transporte aéreo Para transporte de pasaxeiros a longa distancia e para o transporte de mercadorías perecedoiras, urxentes ou de pouco volume e gran valor.

Inconvenientes

Vantaxes Rapidez

Alto custe de mantemento e elevado prezo e consumo de combustible.

Seguridade Independencia do medio físico Voos chárter Compañías de baixo custe

Situación actual

Impacto acústico e atmosférico

Gran incremento del transporte de pasaxeiros

Voos rexionais Aumento de transporte de mercadorías

Acondicionamiento de aeroportos con novas pistas, instalacións, terminais e enlaces co transporte terrestre.

21


7.-O TURISMO. CAUSAS E REPERCUSIÓNS Definición

É o desprazamento temporal de persoas desde o seu lugar de residencia cara a outros lugares con fins, xeralmente, de lecer, e por un período superiro a 24 anos e inferior a un ano. Dende 1950 o turismo experimentou un gran crecemento nos países desenvolvidos.

CAUSAS Elevado nivel de vida Mellora dos transportes Mellora de infraestructuras turísticas Actuación de empresas turísticas

22


7.-O TURISMO. CAUSAS E REPERCUSIÓNS. 7.2.- As repercusións do turismo POSITIVAS Atrae poboación, detén emigración

Crea emprego, aporta ingresos, estimula o desenvolvemento

Modernización

NEGATIVAS

DEMOGRÁFICAS

ECONÓMICAS

SOCIAIS

Rehabilitación de áreas

MEDIOAMBIENTAIS

Potenciar efectos positivos

TURISMO SOSTIBLE

Saturación de sevizos

Emprego precario, ingresos desviados, subida de prezos, especulación, dependencia, desequilibrios Perda de identidade

Alteracións da paisaxes, contaminación atmosférica, incremento de residuos, sobreexplotación de recursos

Reducir efectos negativos

23


8.-O TURISMO NO MUNDO ACTUAL. 8.1.-As modalidades do turismo Turismo de borde de auga

Turismo de montaña

Turismo de “sol e praia”

Valores paisaxísticos

Deportes acuáticos

Actividades deportivas ou aventura

Turismo de balneario

Turismo rural

Contacto con actividades agrarias tradicionais Caza

Turismo urbano

Turismo cultural Turismo de negocios Turismo relixioso

Entorno tranquilo Produtos artesanais 24


8.-O TURISMO NO MUNDO ACTUAL. 8.2.-Os espazos turísticos EUROPA

Principales destinos turísticos

Litoral mediterráneo

Alpes

EEUU

Grandes ciudades como NY o San Francisco

Grandes ciudades como Londres o Roma

Playas de Florida o California

25


8.-O TURISMO NO MUNDO ACTUAL. 8.2.-Os espazos turísticos Outros destinos turísticos Europa do Leste Rusia

Asia China India Tailandia Nepal

Valores monumentais e culturais

Atractivos culturales e baixos prezos

América África

México Caribe

Egipto Marruecos Kenia Praias, atractivo cultural, safaris

Clima e praias

26


AS ACTIVIDADES TERCIAIRAS EN EUROPA E NA UE Libre circulación de mercadorías UE. Unión Aduaneira

Libre circulación de capitais Libre circulación de servizos Rede densa de estradas e autoestradas e autovías

Europa e a UE

REDE EUROPEA

Transporte marítimo: portos activos. Transporte fluvial Danubio e Rhein.

Transporte aéreo Grande emisión de turistas

TURISMO Recepción de turistas 27


Medio físico desfavorable

Predominio da estrada

Rede de modelo radial

O transporte por España

Desequilibrios territoriais

Débiles Comunicacións con Europa

Forte impacto medioambiental

28


O TRANSPORTE POR ESPAÑA

ESTRADA Medio máIs utilizado 11000 km de autopistas

FERROCARRIL Mercadorías e pasaxeiros Rendible en cercanías e AVE

160.000 km de estrada

BARCO Transporte de mercadorías pesadas Pasaxeiros no Estreito de Xibraltar e nos arquipélagos

AVIÓN Transporte internacional de pasaxeiros Madrid, Barcelona y zonas turísticas (Palma, Tenerife)

29

Tema 8 as actividades do sector terciario [modo de compatibilidad]  
Advertisement