Page 1

Marketing Commercial resources

COMPOSICIÓ DEL NOU CONSELL D’ADMINISTRACIÓ RCD Espanyol de Barcelona, S.A.D. 26 de juliol de 2011


El Consell d’Administració del RCD Espanyol de Barcelona té la següent estructura:

 President  5 vice-presidents  10 consellers (d (d’entre entre ells, ells el portaveu del Consell)  Conseller-delegat  Secretari del Consell


 President: Ramon Condal i Escudé  5 vicepresidents: • Sergio Oliveró, vice-president primer i de l’Àrea Econòmica • August Newton, vice-president de les Àrees Màrqueting i Comunicació • Francesc Ciprés, vice-president de les Àrees Social i Institucional • Germán de la Cruz, vice-president de l’Àrea À Esportiva • Fernando Molinos, vice-president de Coordinació i Gabinet de Presidència


 10 consellers: Enrique Beltrán, Joan Josep Bertomeu, Rafael Entrena, Carlos Fernández, Antoni Fernàndez Teixidó, Albert Garrofé, José Manuel López, Josep Lluís Marcó, José Manuel Moya i Néstor Oller.

 Conseller-delegat: g Joan Collet

 Secretari del Consell: Blas Alascio

 Portaveu P t del d l Consell: C ll Rafael R f lE Entrena t


Adscripció dels membres del Consell a les diferents comissions executives:

COMISSIÓ ECONÒMICA

Coordinador: Sergio Oliveró

Membres: • Néstor Né t Oller Oll • José Manuel López • Josep Lluís Marcó


COMISSIÓ Ó de MÀRQUETING À

C di d A Coordinador: August N Newton

M b Membres: • Néstor Oller • Albert Garrofé


COMISSIÓ Ó SOCIAL i INSTITUCIONAL Coordinador: Francesc Ciprés Membres: • Antoni A t i Fernàndez F à d Teixidó T i idó • Joan Josep Bertomeu • Enrique Beltrán • Carlos Fernández  Subcomissió de “Museística i Sales de Trofeigs”: August Newton, Albert Garrofé i José Manuel López


COMISSIÓ Ó ESPORTIVA

C di d G Coordinador: Germán á d de lla C Cruz

M b Membres: • Fernando Molinos • Joan Josep Bertomeu


COMISSIÓ Ó de PATRIMONI

Membres: • Fernando Molinos (coordinador) • August Newton


COMISSIÓ Ó JURÍDICO-LABORAL Í i de SEGURETAT

C di d JJosé Coordinador: éM Manuell M Moya

M b Membres: • Rafael Entrena • Fernando Molinos


President Condal, treball i devoció per a l’Espanyol

Nou Consell Administració RCDE  
Nou Consell Administració RCDE  

Composició del nou Consell d'Administració del RCDE