Page 1

กรกฎาคมเดือนแห่ งการเริ่มปี บริหารโรตารี / JULY – FIRST MONTH OF ROTARY YEAR ประชุมสโมสรทุกวันศุกร์ เวลา 12.30 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ ปาร์ ค สุ ขุมวิท 22 คลองเตย กรุงเทพฯ สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ


สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ


สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ


สารนายก สวัสดีครับมวลมิตรโรแทเรียนที่เคารพทุกท่าน สัปดาห์นผี้ มทาพิธีเคาะฆ้องครัง้ แรก ขอกราบเรียนว่ารูส้ ึกตืน่ เต้นมากพอ ๆ กับความภาคภูมิใจที่สโมสรฯ ได้มอบความไว้วางใจให้บริหารสโมสรปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ต้องขอขอบคุณแรงใจที่มีมาให้อย่างเต็มเปี่ ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรแทเรียนแอนน์จิญา ภา แสงรุจิ ที่จะเป็ นกาลังใจให้ทางานบริการเพื่อมนุษยชาติ ตลอดจนสนับสนุน มาตรฐานจริยธรรมในทุกวิชาชีพพร้อมช่วยส่งเสริมไมตรีจิต และ สันติภาพในโลกต่อไป สัปดาห์นไี้ ด้รบั เกียรติอย่างสูงจาก นยก. ประพันธ์ศักดิ์ แพทยานนท์ ผูซ้ ึ่งเมื่อ ๑๖ ปี ก่อนได้กอ่ ตัง้ สโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ มาให้ผมบริหารในปี นีใ้ นฐานะที่ท่าน เป็ นบุคลากรอาวุโส และสมาชิกผูท้ รงคุณค่าถ้อยเนือ้ ความบรรยายจะอยู่ในความทรง จาของผมเสมอ จากประวัตชิ ีวิตที่บากบัน่ รวมถึงได้มีการเบี่ยงเบนเหมือนฟ้ าลิขติ จน ท้ายสุดก็ประสบความสาเร็จ ย่อมเป็ นอุทาหรณ์สอนใจชนรุ่นหลังได้เป็ นอย่างดีว่า “ขอให้สชู้ ีวิตและทาให้ดีที่สดุ ” ผมขอขอบคุณเพื่อน ๆ นายกสโมสรหลาย ๆ ท่านที่ได้อบรมร่วมกันม าและ ทาหน้าที่บริหารสโมสรในปี บริหารนีท้ กุ ท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุมสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริครัง้ ที่ ๑/๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ นีด้ ว้ ยนา้ ใจ และ ไมตรีจิตเยี่ยงนีม้ ีให้ เห็นเสมอในสังคมโรแทเรียนของเรา ขอขอบคุณท่าน อน. อภิชาติ สุดแสวง ในฐานะนายกผ่านพ้นหมาด ๆ ที่ได้กระทาการเชิงริเริ่มสร้างสรรค์มาตรฐาน การบริหารขึน้ มาใหม่ในสโมสรของเรา ต้องยอมรับว่าในสมัยบริหารของท่าน “มาตรฐานใหม่ ทรงคุณค่า ประทับใจ” จริง ขอคารวะอีกครัง้ อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์การทางานของผมที่มลี กั ษณะ “ลูกพี่ดึง ลูกน้องดัน เพื่อนร่วมงานประคับประคอง” ผมก็คงกราบขอความร่วมมือมายัง ท่านนายกก่อตัง้ และที่ปรึกษาทุกท่าน ช่วยดึง สมาชิกโรแทเรียนทุกท่าน ช่วยดัน อดีตนายกสโมสรทุกท่าน ช่วยกันประคับประคอง บวกกับสองมือ และ จิตใจที่พร้อมจะเสียสละร่วมกับกาลังใจจากโรแทเรียนแอนน์ ผมหวังว่าสโมสรของเรา คงประสบความสาเร็จอย่างน้อยเทียบให้ได้กบั ปี บริหารที่ผา่ นพ้น ขอได้โปรดร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกับผมในปี บริหาร ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕เพื่อสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริของเราทุก ท่านด้วยครับ รักเคารพและจริงใจเสมอ นย. พงศธร แสงสุจิ นายกสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ปี บริหาร ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ


สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ


สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ


สรรหามาเหลา...(ขัดให้ เงา เหลาให้ คม) โดย ผชภ.สุ กจิ เจริญสุ ข เมือ่ เริ่มปี โรตารีใหม่ โรตารี สากลกาหนดให้วนั ที่ 1 กรกฎาคมของแต่ละปี เป็ นวันแรกของการบริ หารงาน ของคณะกรรมการสโมสรชุดใหม่ซ่ ึงจะมีวาระ 1 ปี และจะสิ้ นสุ ดในวันที่ 30 มิถุนายน ของปี ถัดไป ในช่วงแรกของการดาเนินกิจกรรม นายกสโมสรบางท่านยังอาจตื่นเต้น แต่จะเป็ นอยูไ่ ม่นานจากนั้นก็จะมีความคล่องแคล่วและช่วงท้าย ๆ สมัยจะเป็ นผูม้ ีทกั ษะ การกากับการประชุมและการพูดที่โดดเด่น อดีตนายกสโมสรเราหลายคนเป็ นอย่างนี้ เคล็ดลับสาคัญของความสาเร็จอยูท่ ี่สิ่งที่ นยก. ประพันธ์ศกั ดิ์ แพทยานนท์ พูดในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผา่ นมา คือความเป็ นกัลยาณมิตรกันของสมาชิกทุกท่าน ทาให้เกิดน้ าใจ ไมตรี และเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ต่อกัน ทาให้ทุกครั้งที่มาประชุมสมาชิกจะมีความสุ ข ข้อนี้เป็ น ข้อสาคัญที่สุดของการเป็ นชาวโรแทเรี่ ยน คือเรื่ องของมิตรภาพ ซึ่งมาอันดับหนึ่ง จากนั้นเมื่อเกิดมิตรภาพแล้วเราก็ บาเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะย้อนกลับมาทาให้มิตรภาพเราแน่นแฟ้ นขึ้นอีก เหมือนที่ อน.สิ ทธิโชค ศรี เจริ ญเคยพูดไว้ ว่าการทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์คือแรงเต้นของหัวใจโรตารี ปั จจัย ประการที่สามคือเรื่ องการส่ งเสริ มอาชีพและวิชาชีพ ข้อนี้เริ่ มจากธรรมเนียม การเชิญสมาชิกใหม่ที่มีอาชีพหลากหลาย โดยถือว่าการเชิญท่านมาเป็ น สมาชิกเป็ นการยกย่องว่าท่านประสบความสาเร็จ หรื อมิฉะนั้นก็เป็ นผู ้ ประกอบอาชีพที่โดดเด่นในชุมชน ทั้งสามเรื่ องนี้หากได้ดุลยภาพก็จะทาให้ สโมสรมีความเข้มแข็งและเจริ ญก้าวหน้า สโมสรเราโชคดีที่มีครบถ้วนทั้งสามอย่าง และจะทาให้เกิดสิ่ งที่ท่านนายก ก่อตั้งพูดไว้คือ มันจะเป็ นไปตามธรรมชาติ เราจะสนุกที่มาประชุม มีความสุ ข เมื่อทากิจกรรม และภูมิใจกับอิ่มใจที่เรามีความเจริ ญก้าวหน้าในสาขาอาชีพ เมื่อเริ่ มปี โรตารี ใหม่จึงเป็ นการสานต่อวงจรนี้ให้หมุนเวียนไป เราไม่เบื่อหรอก ที่ทามาสิ บเจ็ดสิ บแปดปี แล้ว ลองถามสมาชิกที่มาประชุมนัดแรกก็ได้วา่ สี สันที่ เกิดขึ้นในวันนั้นทาให้เราสดชื่นเพียงใด (เสี ยดายแทนหนุ่ม ๆ หลายท่านที่ไม่ ได้มาจริ ง ๆ)

สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ


สรรสาระ...(สาระพันสรรหามาฝาก) โดย อน.รุจิรา โพธิ์ศรีวสิ ุ ทธิกุล รู้ จักอีกโรคหนึ่งพึงระวัง “ปลอกประสาทอักเสบ” เอ่ยถึงโรค “MS” ที่ยอ่ มาจากชื่อเต็มว่า Multiple Sclerosis และในชื่อไทย “โรคปลอกประสาทอักเสบ” เชื่อว่าหลายคนอาจ ไม่คุน้ หู บางคนถึงกับไม่เคยได้ยนิ มาก่อน แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว โรคดังกล่าวเป็ นอีกหนึ่งโรคที่ควรทาความรู ้จกั เพราะ กลุ่มผูป้ ่ วยส่วนใหญ่อยูใ่ นวัยทางาน และในปัจจุบนั แพทย์จะยังไม่สามารถหาสาเหตุที่เกิดและไม่มีการรักษาให้หายขาด ศ.พญ.สุวรรณา เรื องกาญจนเศรษฐ์ ผูอ้ านวยการศูนย์การแพทย์สิริกิต์ ิ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งใน ฐานะประธานชมรม “เอ็มเอสไทย” และในฐานะผูป้ ่ วยซึ่งเคยผ่านความทุกข์ทรมานจากโรคปลอกประสาทอักเสบนี้เองด้วย ได้ให้ความรู ้ถึงโรคนี้วา่ เป็ นโรคที่เกิดจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบประสาทส่วนกลาง โดยเบื้องต้นทราบว่าภูมิของ ร่ างกายจะทาลายปลอกหุม้ เส้นประสาทให้เกิดการอักเสบ ส่งผลให้เส้นประสาทจากสมองส่วนต่างๆ เสี ยไป ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของร่ างกาย “ตามปกติเซลประสาทที่สมองและไขสันหลังของมนุษย์จะมีปลอกหุม้ อธิบายง่ายๆ คือเหมือนสายไฟที่มีฉนวนป้ องกันไม่ให้ชอต คือถ้าเปลือก ฉนวนชารุ ด การนาไฟฟ้ าก็จะมีปัญหา เปรี ยบกับปลอกประสาท เมื่ออักเสบก็จะส่งผลทาให้มีปัญหาทาให้การสัง่ การของสมองไปไม่ถึงปลายทาง” แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญรายนี้ กล่าวต่อไปว่า โรคเอ็มเอสนี้เกิดได้กบั ทุกส่วนของร่ างกาย ถ้าเกิดที่เส้นประสาทของดวงตาจะทาให้ตาพร่ า ปวดตาเวลามอง ถ้า รุ นแรงก็ถึงตาบอด ถ้าเกิดกับประสาทสัมผัสก็จะทาลายความรู ้สึกร้อนหนาว แล้วอาจเกิดอาการเจ็บแปล๊บๆ เหมือนไฟชอต หรื อส่งผลออกมาในรู ปแบบ ของอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็ นอัมพาตได้ และอันตรายมากหากเกิดกับระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น ระบบหัวใจ ระบบชีพจร ที่ส่งผลให้ระบบดังกล่าว ไม่ทางานและเป็ นอันตรายถึงชีวติ รวมถึงระบบขับถ่ายที่เมื่อเป็ นแล้วจะไม่สามารถควบคุมการขับถ่าย และหมดความรู ้สึกทางเพศได้ “ในรอบ 10 ปี เราตรวจพบมากขึ้น เป็ นโรคที่เกิดนานแล้ว ไม่ใช่โรคใหม่ แต่สมัยก่อนระบุไม่ได้เพราะไม่มีการ ตรวจวินิจฉัยที่ดีพอ ตอนนี้มีการทา MRI คือการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า ทาให้ระบุได้วา่ เป็ นโรคนี้ได้อย่าง ชัดเจนกว่าเดิม ส่วนใหญ่เราพบผูป้ ่ วยเอ็มเอสในวัยทางาน คือ 20-40 ปี แต่ก็มีพบบ้างในวัยเด็กกว่าหรื อแก่กว่านั้น ซึ่งผูป้ ่ วยที่เด็กกว่าหรื อแก่กว่า 20-40ปี เมื่อป่ วยแล้วอัตราความรุ นแรงของโรคและความอันตรายจาก โดยผูห้ ญิง เสี่ ยงเป็ นมากกว่าผูช้ ายในอัตรา 3.7 ต่อ 1 คน” ศ.พญ.สุวรรณาให้ความรู ้อีกว่า แม้จะยังไม่สามารถระบุได้วา่ โรคนี้เกิดได้อย่างไร แต่ก็มีปัจจัยแวดล้อมที่อาจจะ ทาให้กลุ่มคนต่อไปนี้ เสี่ ยงที่จะป่ วยเป็ นโรคเอ็มเอสมากกว่าคนปกติ คือกรรมพันธุ์ ผูท้ ี่มีพอ่ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ป่ วย ด้วยโรคเอ็มเอส, ผูท้ ี่อยูใ่ นประเทศโซนหนาวเสี่ ยงกว่าโซนร้อนและผูท้ ี่มีประวัติเป็ นโรคติดเชื้อมาก่อน “ผูป้ ่ วยโรคนี้จะแบ่งเป็ นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือเป็ นอย่างอ่อน คือ เป็ นทีเดียวแล้วหายขาดเลย และไม่ปรากฏโรคอีก และแบบที่สอง คือ แบบรุ นแรง เป็ นครั้งแล้วแล้วแรงเลย ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่เป็ นแบบสองมากกว่า รวมทั้งตัวเองด้วย สาหรับกรณี ตวั หมอเองสาเหตุที่เป็ นน่าจะเพราะก่อนหน้าที่จะเป็ นไม่ นาน ป่ วยเป็ นไข้หวัด ไข้สูงมาก แล้วหลังจากหายป่ วยไม่นาน ก็เป็ นแบบแรงเลย หนแรกเป็ นปุ๊ บก็ได้ยากลุ่มเสตียรอยด์ทนั ที ทาให้อาการดีข้ ึนเร็ วมาก ต่อมาอีก 2 เดือนมีอาการชาที่เท้า อาการน่ากลัวเหมือนกัน เพราะเป็ นซ้ าในเวลาอันรวดเร็ ว ก็รักษา เมื่อรักษาดีข้ ึนก็ยงั ต้องฉี ดยาอยู่ ต้องฉี ดสัปดาห์ละ 3 วัน ระยะแรกหลังการรักษาต้องดูแลใกล้ชิด ทา MRI สมองทุก 6 เดือน ตอนนี้เป็ นมา 12 ปี แล้วก็ยงั ไม่หยุดยา จริ งๆ ตาราบอกว่าหยุดยาได้ภายใน 2-5 ปี แต่ เท่าที่รู้ผปู ้ ่ วยทุกคนยังไม่มีใครกล้าหยุด หมอก็ยงั ไม่หยุด เพราะกลัวกาเริ บขึ้นมาอีก โรคนี้ตอ้ งฉี ดยาเพื่อคุมไว้ ไม่หายขาด” แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญรายนี้ทิ้งท้ายด้วยว่า โรคดังกล่าวเป็ นโรคที่กลุ่มที่มีความเสี่ ยงควรระวังและสังเกตตัวเอง หากเกิดอาการผิดปกติจะได้ไปพบแพทย์ได้ ทัน โดยโรคนี้หากมีอาการ แพทย์ที่ควรไปพบ คือ แพทย์ระบบประสาทวิทยา และเนื่องจากในปั จจุบนั ยังไม่สามารถเบิกจ่ายยารักษาซึ่งมีราคาสูงจากประกันระบบใดๆ ได้ เว้นแต่สิทธิขา้ ราชการ ทาให้ผปู ้ ่ วยต้องรับภาระค่าใช้จ่าย จากการเดือนละประมาณ 40,000 บาท ซึ่งถือว่าหนักมาก มูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี จึงจัดตั้งชมรมเอ็มเอสเพื่อหาทุนช่วยเหลือค่ารักษาแก่ผปู ้ ่ วยยากไร้ ซึ่งผูม้ ีจิตศรัทธาสามารถร่ วมบริ จาคสมทบทุนได้ที่ธ.ไทยพาณิ ชย์ สาขา รพ.รามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ 026-4-26671-5 ชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดี (เอ็มเอส ไทย)

สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ


สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ


โปรแกรมการประช ุมสโมสรฯ ประจาสัปดาห์ วันศ ุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2554 งดประช ุม เนื่องจากวันอาสาฬหบูชา วันศ ุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 บรรยายเรือ่ ง “ทาอย่างไรจะแก่ยาก ตายช้า โดย ดร.นายแพทย์กาพล ศรีวฒ ั นก ุล วันศ ุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2554 บรรยายเรือ่ ง “ศิลปะแห่งเรือนร่าง – เส้นแบ่ง – งาม – โป๊ว – อนาจาร” โดย รองศาสตราจารย์ ฉันทิมา อ่องส ุรักษ์ มีน้าใจ ห่วงใยเพื่อนมนษุ ย์ ปฏิทินสโมสรต่ าง ๆ ใน ภาค 3350 12 ก.ค. 54 สโมสรโรตารี กรุ งเทพเพลินจิต บรรยายเรื่ อง STP (Segmentation Targeting Positioning) โดย อาจารย์ คุณานันท์ ทนายุทธ สโมสรโรตารี กรุ งเทพรัชดาภิเษก บรรยายเรื่ อง มะเร็งลาไส้...รักษาได้ โดย อน. รศ.นพ.วิรุฬ บุญนุช 13 ก.ค. 54 สโมสรโรตารี วังทองหลาง ประชุม CLUB ASSEMBLY สโมสรโรตารี กรุ งเทพ 70 ประชุม CLUB ASSEMBLY สโมสรโรตารี สุ ขมุ วิท ประชุม CLUB ASSEMBLY สโมสรโรตารี กรุ งเทพสุ วรรณภูมิ บรรยายเรื่ อง การเตรี ยมตัวเป็ นเจ้าภาพงาน Bangkok RI Convention 2012 โดย อผภ.ชัยรัตน์ ประเสริ ฐล้ า 14 ก.ค. 54 สโมสรโรตารี กรุ งเทพตะวันออก การบรรยายธรรม โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผ 19 ก.ค. 54 สโมสรโรตารี กรุ งเทพรัชดาภิเษก บรรยายเรื่ อง ประโยชน์ของการรามโนราห์ โดย อาจารย์กรรณิ การ์ ภานุวตั น์ 20 ก.ค. 54 สโมสรโรตารี วัฒนา ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิ ดประชุมปกติครั้งแรกประจาสัปดาห์

สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ


สานักงานนายกสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิ ริ บริ ษทั เกษตรสิ น จากัด เลขที่ 3 ซอยศูนย์วจิ ยั 4, ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่, แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320 โทร. 02 314 5186, 02 319 2834 แฟกซ์ 02 318 5499

สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ

สารสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจสิริ ฉบับที่ ๑  

Club Bulletins #1 / 2011 - 12