Page 1

สารเรยี น า

ฉบับที่ 4 ปีที่ 3 ประจ�ำเดือน กันยายน 2556


บ.ก.บอกกล่าว เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเร่งรีบ รีบเคลียร์งานทุกอย่าง นักเรียนก็เร่งอ่านเร่งเรียน เพื่อเตรียมตัวส�ำหรับการสอบที่จะมาถึงปลายภาคเรียน ครูก็เร่งท�ำงานให้แล้วเสร็จ เพื่อเตรียมส่งคะแนนเก่าแล้วรับงานใหม่ท่ามกลางความวุ่นวายก็อย่างประมาท ท�ำอะไร ก็รอบคอบไว้ก่อนนะค่ะ เรามีชีวิตอยู่ชีวิตเดียว พลาดไม่ ได้ งานด้านกิจกรรมต่างๆ ก็ ไม่น้อยหน้า ยังด�ำเนินการกันอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่า เดินไปเคียงข้างเสมือนขาซ้ายควบคู่กับขาขวา กิจกรรมโดดเด่นในเดือนนี้ค่อนข้างมาก เช่น กิ จ กรรม Thailand go green จิต อาสาพั ฒ นาชุ ม ชน ค่ า ยม.3 ค่ า ยสภาที่ อ มก๋ อ ย ฉลองบ้านสีเขียว ค่ า ยทั ก ษะชี วิ ต พิ ชิ ต จุ ด หมาย ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2556 วั น เยาวชนแห่ ง ชาติ วั น สั น ติ ภ าพโลก และยั ง มี ง านที่ น่ า ภาคภู มิ ใ จ คื อ การประเมิ น นั ก เรี ย นพระราชทาน ถึ ง สองระดั บ ชั้ น ฉบับนี้ถือได้ว่าเป็นฉบับส่งท้ายภาคเรียนที่ 1 กันอย่างถึงอกถึงใจเลยทีเดียว สุขสันต์วันปิดภาคเรียนกันทุกคนนะคะ

C ONT E NT Thailand Go Green 2013 3 สภา R.C. มุ่งท�ำดีสู่ชุมชน อ�ำเภออมก๋อย 5 พฤษเคมี ประโยชน์หลากหลาย จากผักหลากสี by ดั่งฝัน 6 ฉลองบ้านสีเขียว 2556 “เรียบ ง่าย สง่างาม” 8 ค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย 11 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเรยีนาฯส่งนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 15 ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนดีเด่นวันเยาวชนแห่งชาติ 17

สุชาดา อรทัย สมศักดิ์

Editorial

ไตรรัตนโชติ ศรีภูษณาพรรณ วิชิตภา

เยาวราช ดาทอง สิริกานดา นิวาสพันธ์ เหมือนฝัน สักเกตุ


Thailand Go Green 2013

โดย...ครูจินตนา ฮาวปินใจ

กิจกรรม Thailand Go Green ประจ�ำปีการศึกษา 2556 ในหัวข้อ

“ฉลาดกิน ฉลาดอยู่ ฉลาดใช้พลังงานทดแทน วิถีไทยสู่สังคมสีเขียว”

จากแผน พัฒนาการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการมัธยม กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มัธยม เป็นผู้รับผิดชอบด�ำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับบริษัทบางจากปิโตรเลียมจ�ำกัด (มหาชน) ได้ด�ำเนินการโครงการสุดยอดเยาวชนพลังงานทดแทนมาตั้งแต่ปี2550 ส่งผลให้นักเรียนทั่วประเทศ มีโอกาสเรียนรู้ เรื่องพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องและในปีการศึกษา 2556 ได้จัดการประกวด Thailand Go Green ในหัวข้อ “ ฉลาดกินฉลาดอยู่ฉลาดใช้พลังงานทดแทนวิถีไทยสู่สังคมสีเขียว ” เพื่อให้เยาวชนไทยได้หันมาสนใจ แนวคิดและการปฏิบัติ Green Society พร้อมทั้งเรียนรู้และน�ำมาปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ทั้งนี้โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้มีการรณรงค์ให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้เรื่อง Green energy มาอย่างต่อเนื่อง เพราะโลกของเราก�ำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานขาดแคลน จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนและบุคลากรทุกคนใน โรงเรียนจะได้มีค่านิยมในการบริโภคและอุปโภคและอีกทั้งเพื่อยกระดับความรู้เกี่ยวกับฉลาดกินฉลาดอยู่ฉลาดใช้ พลังงานทดแทนวิถีไทยสู่สังคมสีเขียวให้มากขึ้น

กิจกรรมที่ด�ำเนินการ

กิจกรรม 01 การประกวดการขยายความรู้ กิจกรรม 02 การประกวดเพลง กิจกรรม 03 การประกวดการจัดนิทรรศการ กิจกรรม 04 การประกวดพิธีกร กิจกรรม 05 การประกวดประดิษฐ์ภาพศิลป์หัวข้อGreen Energy

Thailan Go Gre d 2013 en

RC Newslette 3


Thailand Go Green 2013

โดย...ครูจินตนา ฮาวปินใจ

Thailan Go Gre d e 2013 n

RC Newslette 4


. มุ ่ ง ท� ำ ดี สู ่ ชุ ม ชน อ� ำ เภออมก๋ อ ย C . R า สภ

โครงงานจิตสาธารณะสภา R.C. สู่ชุมชน

การส่งเสริมให้นกั เรียนได้ร้จู ักคิดวิเคราะห์ถึง ปัญหาอุปสรรคและร่วมกันแก้ ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิด ขึ้นในสังคมหรือชุมชนเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ควรให้โอกาสเด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้ เพื่อการเติบโตของเด็กในเรื่อง ของสมองและจิตใจ ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละชุมชนมีความ แตกต่างกันออกไป นักเรียนคณะกรรมการร่วมพัฒนา โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยได้ศึกษาร่วมกับศูนย์ คาทอลิกพระเมตตา อ.อมก๋อย ถึงวิถชี ีวิตในเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้น้ำ� ดื่มกินที่สะอาดปราศจาก โรคภัยไข้เจ็บและสามารถเก็บน�้ำไว้ ได้นาน จึงเกิดโครงการก่อสร้างสถานที่เก็บรักษา แท้งค์น�้ำเพื่อจัดเก็บน�้ำไว้ใช้อย่างปลอดภัยและไว้ใช้ ได้ นาน ทางคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียนและเด็ก นักเรียนในศูนย์คาทอลิคพระเมตตาจึงได้ร่วมมือร่วมใจ กันสร้างที่เก็บแท้งค์น�้ำขึ้นมา ในการใช้ประโยชน์ ยืนนานทั้งที่ศูนย์และชุมชนในหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงานลุล่วงไปด้วยดี จากความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการร่วมพัฒนา โรงเรียนเชลีวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มเยาวชนและชุมชน ศูนย์คาทอลิกพระเมตา อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ได้รบั จากการท�ำกิจกรรมนี้คือ

คณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน รู้จัก วิเคราะห์แก้ปัญหาท้องถิ่นของตนเองร่วมกับชุมชนและ ท้องถิ่น คณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียนรู้จักการรัก และรับใช้ ต่อชุมชน และสังคม การท�ำกิจกรรมทุกอย่างเพิ่มคุณค่าแก่ชวี ิต ทั้ง ตนเองและผู้อ่นื โอกาสหน้าเราคงได้ร่วมกันท�ำกิจกรรม ดีๆอย่างนี้เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่ชวี ิตกันอีก

RC Newslette 5


พฤษเคมี ประโยชน์หลากหลาย จากผักห ล า ก สี by ดั่งฝัน สารพฤกษเคมี หรือ ไฟโตนิวเทรียนท์ (อังกฤษ: Phytochemical หรือ Phytonutrients) หมายถึง สารเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบเฉพาะในพืช สารกลุ่มนี้อาจเป็นสารที่ท�ำให้ พืชผักชนิดนั้นๆ มีสี กลิ่นหรือรสชาติที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว สารพฤกษเคมีเหล่านี้ หลายชนิดมีฤทธิ์ต่อต้านหรือป้องกันโรคบางชนิดและโรคส�ำคัญที่มักจะกล่าวกันว่าสาร กลุ่มนี้ช่วยป้องกันได้คือ “ โรคมะเร็ง ” กลไกการท�ำงานของสารพฤกษเคมีเมื่อเข้าสู่ ร่างกายอาจเป็นไปโดยการช่วยให้เอ็นไซม์บางกลุ่มท�ำงานได้ดีขึ้น เอ็นไซม์บางชนิดท�ำ หน้าที่ท�ำลายสารก่อมะเร็งที่เข้าสู่ร่างกาย มีผลท�ำให้สารก่อมะเร็งหมดฤทธิ์ ซึ่งปัจจุบัน พบสารพฤกษเคมีแล้วมากกว่า 15,000 ชนิด

สารพฤษเคมีที่อยู่ในผักแสดงออกเป็นสารสีต่าง ๆ กันดังนี้ สารสีเขียว

ได้แก่ บร็อคโคลี คะน้า ผักชี บวบ หน่อไม้ฝรั่ง กุยช่าย ผักบุ้ง ผักโขม ผักปวยเล้ง ผักกาดหอม แตงกวา ถั่วลันเตา เป็นต้น สีเขียวนั้นเกิดจากสารคลอโรฟิลล์ และยังมีแร่ ธาตุอื่นๆ อีกหลายชนิด เช่น ซีแซนทีน ธาตุเหล็ก แคลเซียม และวิตามินบี 2 ที่ช่วยใน การเผาผลาญอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตวยเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคและช่วยเร่ง ก�ำจัดฤทธิ์สาร ก่อมะเร็ง

สารสีน�้ำเงิน - ม่วง

ได้แก่ หัวบีท กะหล�่ำปลีม่วง หอมแดง ดอกอัญชัน เผือก มะเขือม่วง ฯลฯ มีสาร แอนโธไซยานิน (anthocyanin) ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์และดวงตา ช่วยลดความ เสี่ยงจากโรคหัวใจอัมพาต

RC Newslette 6


พฤษเคมี ประโยชน์หลากหลาย จากผักห ล า ก สี by ดั่งฝัน สารสีส้ม เหลือง

ได้เเก่ แครอท ฟักทอง อุดมไปด้วยสารเบต้าแคโรทีนเเละ ฟลาโวนอยส์ มีบทบาทช่วยให้มองเห็นในที่มืดได้ดี ลดความเสื่อมของเซลล์ของลูกตา ลดความเสี่ยง ต่อการเป็นต้อกระจก ช่วยป้องกันผิวที่อาจเกิดจากอันตรายของรังสีอัลตราไวโอเลต ที่มากับแสงแดดได้ จึงท�ำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดี ไม่มีริ้วรอยแก่ก่อนวัย แลดูสดใสอยู่ เสมอ นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสภาพปกติของเซลล์เยื่อบุตาขาว กระจก ตา ช่องปาก ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ รวมถึงทางเดินปัสสาวะให้เป็นปกติ และยังช่วยให้ระบบ ภูมิคุ้มกันของร่างกายท�ำงานได้ดีอีกด้วย

สารสีแดง

มะเขือเทศ พริกแดง แตงโม กระเจี๊ยบแดง หัวบีทรูท มีสารไลโคพีน (lycopene) เเละ เค็บไซซินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดี ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆ ใน ร่างกายโดยเฉพาะเซลล์ผิวหนัง และช่วยลดปริมาณไขมันตัวร้ายในเลือด ช่วยป้องกัน การเกิดลิ่มเลือด ช่วยลดการเจ็บป่วย เเละ เพิ่มการเผาผลาญไขมัน

สารสีขาว-น�้ำตาล

ได้แก่ กระเทียม เซเลอรี่ (ขึ้นฉ่ายฝรั่ง) หอมหัวใหญ่ เห็ด ขิง ข่า ลูกเดือย งา ขาว ฯลฯ มีสารอัลลิซิน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งและเนื้อ งอก ช่วยกระตุ้นเอนไซม์ในการท�ำลายพิษช่วยลดโคเลสเตอรอลในเลือด และยับยั้งการ เจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ Credit: กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรงสาธารณะสุข

RC Newslette 7


ฉลองบ้ า นสี เ ขี ย ว 2556 “เรียบ ง่าย สง่างาม”

กับความในใจของหัวหน้าบ้านสีเขียว ปีการศึกษา 2556

นางสาวชนิกานต์ หาญจริง หั ว หน้ าบ้ า นสี เ ขี ยว ปั จ จุ บั นอยู ่ ชั้ นมั ธยมศึ ก ษาปีที่ 5 เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียน ได้เล่าถึงชีวิตในรั้วเรยีนา “12 ปีในเรยีนา กับการเป็นลูกแม่อัญจรา และอยู่บ้านสีเขียวมาโดยตลอด ค�ำสอนของท่านนัก บุ ญองค์ อุป ถั ม ภ์ นั ก บุ ญเทเรซา ท่ านนั ก บุ ญคือ แบบอย่างในการด�ำเนินชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของความรัก ความเสียสละ และ การอุทิศตนเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือการที่มีจิตใจ Serviam ยินดีรบั ใช้ การสร้างพลังในชีวติ ด้วยความรัก ความศรัทธาในองค์พระเยซูเจ้า การทีท ่ า่ นมีความอดทนไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคต่างๆทีเ่ ข้ามาในชีวติ หลายครัง้ ที่ดิฉันรู้สึกท้อในเรื่องของการเรียน การท�ำงาน แต่ดิฉันจะ ไม่ถอยเพราะดิฉันก็มีท่านนักบุญเทเรซาเป็นแบบอย่างและ คอยย�้ำเตือนใจอยู่เสมอ อีกทั้งท่านนักบุญเทเรซายังเป็นแบบ อย่างที่ดีของทุกคน รวมถึงตัวของดิฉันด้วย ดิฉันมีความสุขและ ภูมิใจมากที่ได้เป็นนักเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย บ้านสีเขียว บ้านของท่านนักบุญเทเรซา”

RC Newslette 8


ฉลองบ้ า นสี เ ขี ย ว 2556 “เรียบ ง่าย สง่างาม”

RC Newslette 9


ฉลองบ้ า นสี เ ขี ย ว 2556 “เรียบ ง่าย สง่างาม”

งานฉลองบ้านสีเขียว แม่สีคุณครูศิริลักษณ์ เทียมแสน กับคณะครูและนักเรียนบ้านสีเขียว ได้ร่วมกันจัดพิธีเฉลิมฉลองในอาคาร 80 ปีเรยีนา อย่างสวยงาม เรียบ ง่ายและสง่างาม มีคณะ ซิสเตอร์ ในอารามบ้านนัก บวช ออกมาร่วมพิธีห ลายท่าน ท�ำให้คณะครูแ ละนักเรียนมีความ สุขกัน มิ น ้ อย การโชว์ลีลาการเล่าประวัติของท่านนักบุญแปลกและน่าสนใจ แสดงถึงความตั้งใจ ของคนแสดงและผู้ก�ำกับรายการ ขอปรบมือให้ชาวบ้านสีเขียวทุกท่านค่ะ

RC Newslette 10


ค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย จัดโดยคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 เพื่อนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 9-11 กันยายน 2556 ภาคเรียนที่ 1 ณ ชุนาภารีรีสอร์ทแอนด์สปา ต.ป่าตันอ.เมืองจ.เชียงใหม่

ทักษะชีวิตถือเป็นรากฐานที่ดีในการด�ำเนินชีวิต ซึ่งในสังคมปัจจุบันมีสถานการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นใน สังคมมากมาย ทั้ ง ความขัดแย้ง การแตกความสามั ค คี ขาดความมี ร ะเบี ย บวิ นัย ขาดจิ ต ส� ำ นึ กที่ดีตาม วิถีวัฒนธรรมของสังคมไทย การบริโภคสื่อและเทคโนโลยีในทางลบที่เป็นอันตรายซึ่งนักเรียนก็เป็นส่วนหนึ่ง ของสังคม ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ในชีวิตประจ�ำวันทักษะชีวิตเปรียบเสมือนเกราะป้องกันให้ นักเรียนสามารถน�ำไปใช้ใ นการด�ำเนินชีวิตประจ� ำ วั นได้ ดั ง นั้ น การฝึ กทั กษะชี วิต ด้ า นความสามัค คี ความเป็ นน�้ำหนึ่งใจเดียว ความอดทน ระเบียบวินัย การรู้เท่าทันสื่อในยุคปัจจุบัน ที่นักเรียนเผชิญอยู่นั้น มีอันตรายมากมาย ซึ่งเป็นสื่อที่ส่งผลและมีอิทธิพลต่อการด�ำเนินชีวิตของนักเรียน จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียน จะต้องได้เรียนรู้และฝึกการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย เข้าใจตระหนักในรากเหง้าวิถีวัฒนธรรม ของสังคมไทย ซึ่งนักเรียนสามารถน�ำทักษะชีวิตเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันของตนเองเพื่อให้ เกิดความพร้อมที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญของครอบครัวสังคม และประเทศชาติต่อไป RC Newslette 11


ค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมค่ายครั้งนี้

1. เพื่อเป็นการสร้างทักษะชีวิตที่ดี ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน และเพื่อเป็นเกราะป้องกันสามารถ น�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการด�ำเนินชีวิตในครอบครัว สังคม ได้อย่างเหมาะสม 2. เพื่อสร้างความตระหนักสามัคคีในหมู่คณะของนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้ เกิดขึ้นระหว่างนักเรียนกับนักเรียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการมีทักษะชีวิตที่ดี และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันใน ครอบครัวและกับคนอื่นๆ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม 2. นักเรียนเกิดความสมัครสมานสามัคคี และมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีในหมู่คณะ

RC Newslette 12


ค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย ก�ำหนดการ : ค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ประจ�ำปีการศึกษา 2556 9 - 10กันยายน 2556 วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2556

กิจกรรมเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 - 07.30 น. แล้วเดินทางไปค่าย ณ ชุนาภารีสอร์ท แอนด์สปา ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมือ่ ถึงเข้าทีพ่ กั และเริม่ กิจกรรมเตรียมจิตใจก่อนเวลา 8.12 น. และต่อด้วยพิธีเปิดค่าย โดยผู้บริหารของโรงเรียนก่อนจะรับการฝึกอบรมจาก รศ.อรพิฒ สันติธีรากุล และทีมวิทยากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสันทนาการ แทรกด้วย กรณี ศึกษาปั ญหาวัยรุ่น ตอนเย็นเจริญสติ หลั ง อาหารเย็ นสรุ ปกิ จ กรรม โดยครู จันทิ ม า วิ จิตรพร สวดมนต์ก่อนเข้านอน โดยท่านกฤษฎิ์ พยัคกาฬ

RC Newslette 13


ค่ายทักษะชีวิตพิชิตจุดหมาย

วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2556

เวลา 06.00 ตื่นนอน เก็บสัมภาระ รั บประทานอาหารเช้ า เข้ า ห้ อ งประชุ ม เตรี ย มจิ ต ใจ รับฟังพระธรรมเทศนา : ในหัวข้อ “กาละเทศะ : วิถีวัฒนธรรมไทยกับวัยรุ่นไทย ในยุค 2013” โดย : พระมหาสมปองตาลปุตฺโต หลังจากรับบุญกันไปแล้วพักรับประทานอาหารกลางวัน เตรียมจิตใจ ในพิธีปิด เริ่มเวลา 13.00 ให้โอวาทโดยผู้อ�ำนวยการคุณครูอัมภาพร จันทร์กระจ่าง ให้โอวาทและ กล่าวปิดค่าย 14.00 - 15.30 น. เดินทางกลับโรงเรียน โดยสวัสดิภาพ

RC Newslette 14


ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเรยีนาฯส่งนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นักเรียนเข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556 นางสาวชนิกานต์ สนมวัฒนาวงศ์ เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชื่อบิดา นายทวีศักดิ์ สนมวัฒนะวงศ์ อาชีพ พนักงานธนาคาร ชื่อมารดา นางประทุมวรรณ สนมวัฒนะวงศ์ อาชีพ พยาบาล

นางสาวชนิกานต์ สนมวัฒนาวงศ์ เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับดี มีความประพฤติดี มารยาทเรียบร้อย มีทักษะในการท�ำงานและสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีน�้ำใจดีเยี่ยม รับผิดชอบงาน ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยม โดยผลงานหลายด้าน เช่น เป็นทูตตัวแทนประเทศไทยไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ในประเทศสวีเดน เบลเยี่ยม เยอรมันและฝรั่งเศส, เข้าประกวดโครงการ “แฟนต้ายุวทูต ครั้งที่ 14” รอบชิงชนะเลิศปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง “โครงการ Thailand Go Green ๒๕๕๔” ของบริษัท บางจากปิโตรเลียมจ�ำกัด (มหาชน), โล่รางวัลเยาวชนดีเด่น จังหวัด เชียงใหม่ ประจ�ำปี ๒๕๕๒ เป็นคณะกรรมการร่วมพัฒนาโรงเรียนตั้งแต่ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ ได้รับต�ำแหน่งรองประธาน นักเรียน, เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ “Ursuline student leaders camp ๒๕๕๕” กับประเทศอาเซียน, เป็นผู้น�ำเยาวชนโครงการ “Change your attitude, Change your English” โดยได้รับคัดเลือกให้จักนิทรรศการ ในงานสมัชชาอาเซียน ๒๕๕๕ เป็นต้น

RC Newslette 15


ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเรยีนาฯส่งนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นักเรียนเข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556 ด.ญ.นภสร ศิริมหาราช เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อบิดา นายมานิต ศิริมหาราช อาชีพ นักธุรกิจ ชื่อมารดา ผศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช อาชีพ แพทย์

ด.ญ.นภสร ศิริมหาราช เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีความประพฤติเรียบร้อย มีทักษะในการท�ำงาน และสุขภาพที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อย่างสม�่ำเสมอ โดยมีผลงานดีเด่น เช่น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จาก การแข่งขันวิชาการนานาชาติ (รอบระดับประเทศ) ของ สพฐปี 2555 รางวัลเกียรติบัตรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการทั้งสาขา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ของ สสวท. ปี 2554 รางวัลชมเชย อันดับ 1(ระดับประเทศ) และชนะเลิศของจังหวัดเชียงใหม่ จากการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ของชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ปี 2554 เป็นต้น

RC Newslette 16


ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนดีเด่นวันเยาวชนแห่งชาติ จากปีเยาวชนสากล สู่วันเยาวชนแห่งชาติทุกวันที่ 20 กันยายนของทุกปี เราได้ให้ ความส�ำคัญกับเยาวชนไทยและได้มอบรางวัลแห่งความดีงามเพื่อเป็นการเสริมแรงให้แก่ นักเรียนในโรงเรียนทุกปีการศึกษา ในปีการศึกษานี้ก็เช่นเดียวกัน คณะผู้บริหาร กลัดดอกไม้แสดงความชื่นชมยินดีแก่ นักเรียนดีเด่นของสมาคมโรงเรียนเอกชน จ�ำนวน 5 คน 1. ระดับประถมวัย ด.ญ.จิตตรานุช ตันกิจเจริญ 2. ระดับช่วงชั้นที่ 1 ด.ญ.ปุญญจุติ คงขุนเทียน 3. ระดับช่วงชั้นที่ 2 ด.ญ.จิดาภา ฉัตรชัยการ 4. ระดับช่วงชั้นที่ 3 ด.ญ.จณิสตา ปิ่นทอง 5. ระดับช่วงชั้นที่ 5 น.ส.นวรัตน์ สุจนิล เยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ จ�ำนวน 1 คน น.ส.รัญชิดา กูรมะโรหิต เยาวชนดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จ�ำนวน 1 คน น.ส.ปริณพร ชัยมงคล เด็กและเยาวชนดีเด่นของส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 1 คน น.ส.ชนิกานต์ สนมวัฒนะวงศ์

RC Newslette 17


September  
Advertisement