Page 1

สารเรยีนา

ปที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนพฤศจิกายน 2555


บ.ก.บอกกล่าว.......

เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนปลายฝนต้นหนาวทีแ่ ปลกกว่าทุกปีคือเดีย๋ วร้อนเดีย๋ วหนาวเสียมากกว่าบางวันมีถงึ 3 ฤดู ตอนเช้าร้อน กลางวันฝนตก ตอนค�่ำกลับมาหนาวอีก ต้องท�ำใจกันจริงๆ ฉบับนี้จึงขอน�ำเสนองานแบบ 3 รส เราจะคึกคักสนุกสนานกับงานที่ร่วมมือกันทั้งโรงเรียน เรียกกันได้ว่ารวมพลังกันหมดทั้งสถานศึกษาก็ว่าได้ ทุกคนมีสีบ้าน ทุกคนช่วยสร้างงานสีของตนให้มีคุณภาพ ผลลัพธ์ของงานนี้ นับว่าได้ผลเกินคาด งานใหญ่อีกงาน คือกิจกรรมวันลอยกระทง กลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพ ทั้งระดับประถมและมัธยม จับมือกันจัดการแข่งขันการท�ำ กระทง นอกจากนั้นยังมีการปล่อยโคม ฝีมือการท�ำโคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สวยงามระดับมือ อาชีพยังอาย มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก็เป็นหน้าเป็นตาทุกประตูจะมีซุ้มประตูป่า ให้คนลอดผ่านบรรยากาศแห่งความ เป็นคนล้านนาของพวกเรา นอกจากนั้นเราจะได้รับรู้ถึงผลงานของคนเก่งเรยีนาในปีการศึกษานี้ว่าเก่าฉกาจกัน ระดับไหน รับรองได้ว่าคนดีศรีเรยีนาไม่น้อยหน้าใครแน่

ฉบับหน้าเรามาร่วมกันส่งท้ายปีเก่าเชิญชวนทุกคนร่วมเขียนค�ำอวยพรปีใหม่ให้คนทั้งโลก ส่งผลงานมาที่ห้องนโยบายยินดีรับผลงานของทุกท่าน เราจะรอนะค่ะ

C ONTENT คนเก่งของเรยีนาระดับประถมศึกษา คนเก่งของเรยีนาระดับมัธยมศึกษา กีฬาสีปี 2555 เปิดมิติแนวคิดหญิงไทยใจสากล ENGLISH CORNER with Teacher Sam ต้นกล้วย ประเพณีวันลอยกระทง

สุชาดา ไตรรัตนโชติ สมศักดิ์ วิชิตภา สิริกานดา นิวาสพันธ์

3 6 10 16 18 19

E ditorial

อรทัย ศรีภูษณาพรรณ เยาวราช ดาทอง เหมือนฝัน สักเกตุ

RC newsletter สารเรยี น า

2


คนเก่งของเรยีนาระดับประถมศึกษา ด.ญ.จิณณพัต หิรัณจารุกร นักเรียนชั้น ป.6/4 ได้รับรางวัล ประกาศเกียรติคุณชนะเลิศ การ แข่งขันดนตรี ประจ�ำปี 2555 YAMAHA THAILAND MUSIC FESTIVAL 2012 ประเภท PIANO DUET รุ่นกลาง เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ถนนรางน�้ำ กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.โมเนต์ คุณาชีวะ นักเรียนชั้น ป.4/4 ได้รับรางวัล นักกีฬาดาวรุ่งประจ�ำสโมสร จากการแข่งขันขี่ม้า Thailand Championships King’s Cup 2012 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ สนาม Thai Polo & Equestrian Club

ด.ญ.ธัญชนก เวียงศรีพนาวัลย์ นักเรียนชั้น ป.6/2 ได้เข้าร่วมกิจกรรม นักข่าวน้อย กับทางสถานี วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โดยได้เข้าร่วมอ่านข่าวกับทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ณ อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดเชียงใหม่

3

RC newsletter สารเรยี น า


ด.ญ.พิงค์ดาว หุตะมาน นักเรียนชั้น ป.3/3 ได้ล�ำดับที่ 2 จากนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 6 คน ของระดับชั้น ป.1-ป.3 ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน (Impromptu Speech 2012) ประเภทที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมศูนย์พฒั นาบุคลากร ส�ำนักงานเขต พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

ด.ญ.ปภาวรินท์ มิตรานนท์ นักเรียนชั้น ป.5/3 ได้ล�ำดับที่ 2 จากนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 4 คน ของระดับชั้น ป.4-ป.6 ในการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน (Impromptu Speech 2012) ประเภทที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุมศูนย์พฒั นาบุคลากร ส�ำนักงานเขต พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 1

ด.ญ.ณัฏฐ์นรี ฟองมูล นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ด.ญ.กิตติญาภรณ์ เกรียวสนิท นักเรียนชั้น ป.6/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน SUDOKU ระดับประถมศึกษา เนื่อง ใน กิจกรรม MATH DAY สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ ประจ�ำปี 2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

RC newsletter สารเรยี น า

4


ด.ญ.ธรรมิตาว์ รัตนะสุภา นักเรียนชั้น ป.5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดวาดภาพพรรณไม้ ในพระนาม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ด.ญ.วินิธา วังศรีคูณ นักเรียนชั้น ป.5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดวาดภาพพรรณไม้ในพระนาม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สวน พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ด.ญ.ปฐรัตน์ คงขุนเทียน นักเรียนชั้น ป.6/4 ด.ญ.พลอยรุ้ง สิงห์นนท์ นักเรียนชั้น ป.6/3 ด.ญ.พัชรธัญ ใส่ด้วง นักเรียนชั้น ป.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบปัญหา วิทยาศาสตร์ทางชีววิทยา เมื่อวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

RC newsletter สารเรยี น า

5


คนเก่งของเรยีนาระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจ�ำปี 2555 ในวันที่ 15-18 สิงหาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมชุมนุมนักปักษีวิทยารุ่นเยาว์ ด.ญ. นภสร ศิริมหาราช ด.ญ. อริสรา พิทยชัยกุล ด.ญ.ภัทรพรรณ ชนะดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

กิจกรรมชุมนุมนักกีฏวิทยารุ่นเยาว์ ด.ญ.วิรดา ชาภู่พวง ด.ญ.สุชาดา แซ่เตี๋ยว ด.ญ.มณีโชติรส หาญมงคล ได้รับรางวัลชนะเลิศ

กิจกรรมชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ นางสาวชนากานต์ หาญจริง นางสาวปริณพร ชัยมงคล นางสาวพัทธนันท์ เหล็กใหญ๋ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

6

RC newsletter สารเรยี น า


การแข่งขันกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ประจ�ำปี 2555 ในวันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์ นางสาวชนากานต์ หาญจริง นางสาวปริณพร ชัยมงคล นางสาวพัทธนันท์ เหล็กใหญ๋ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ภาพการแข่งขันกิจกรรมภาษาญี่ปุ่นในงานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 จัดโดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 20 - 21 กรกฏาคม 2555 การแข่งขันความรู้ไวยกรณ์ภาษาญี่ปุ่น น.สบุณยนงค์ จองสาม น.สชนิกานต์ สีฆสัมบันน์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปเกี่ยว กับประเทศญี่ปุ่น น.ส สลิตา อะกะเรือน น.ส วรปราณ โฆวัชรกุล ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

7

RC newsletter สารเรยี น า


ภาพการแข่งขันกิจกรรมภาษาญี่ปุ่นในงานนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 15 จัดโดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 20 - 21 กรกฏาคม 2555 การแข่งขันท�ำข้าวกล่องแบบญี่ปุ่น น.ส สิริยาภรณ์ วงศ์จักร น.ส สุรัติยา สถาป์นนท์ น.ส วิจิตรา พันธ์เลิศ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันการเขียนพู่กัน น.ส สุละกิ เศรษฐมังกร ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันสวมชุดยูกาตะ น.ส มาลีณา โทโมดะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

8

RC newsletter สารเรยี น า


รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเกี่ยวกับอาเซียน ในงาน “Asean Education Challenge 2012” ณ. หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2555 การแข่งขันโต้วาที Asean Debate Tournament น.ส โกลัญญา ทองเล็ก ชั้น ม.5/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคเหนือ

การแข่งขันตอบค�ำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 18ปี 2555 หน่วยงานที่จัดสโมสรไลออนส์สากล 310 - เอ1 ประเทศไทย แข่งขันในวันที่ 18 สิงหาคม 2555 การแข่งขันการเขียนพู่กัน ด.ญสิริภัทร ภัทรศาสตร์ ด.ญณัฏฐนิษฐ์ วงศ์สิริลักษณ์ ด.ญณัฐวดี สิงหะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

นักเรียนแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงใหม่ 34 ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2555

การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4 - ม.6 น.ส ชนิกานต์ สีฆสัมบันน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่ เขต34

RC newsletter สารเรยี น า

9


กีฬาสีปี 2555 เปิดมิติแนวคิดหญิงไทยใจสากล กีฬาสีประจ�ำปีการศึกษา 2555 ปีนี้มีหัวข้อที่แต่ละสีต้องสื่อออกมาในรูปของการเดินขบวน และการท�ำป้าย คัทเอาท์ ที่อัฒจันทร์ ขบวนแรกคือบ้านสีแดง หัวข้อ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ขบวนที่ 2 สีฟ้าหัวข้อ 80 ปี เรยีนา สีเหลือง หัวข้อ อัตลักษณ์ของโรงเรียน และสีเขียว หัวข้อความหวังเป็นพลังน�ำชีวิต แต่ละสีได้สื่อความ คิดตรงตามหัวข้อที่ก�ำหนดได้อย่างสร้างสรรค์ การแข่งขันเป็นเพียงสีสันเพื่อให้เกิดความคึกคักสนุกสนาน ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นเช่นไร ก็คือการถ่ายทอดแนวคิดการแสดงออกถึงการท�ำงานอย่างเต็มที่ของ นักเรียนผลคะแนนที่คณะกรรมการให้เฉียดกันไม่กี่คะแนน บางสียังห่างกันแค่จุดทศนิยม เป็นที่ยอมรับ ในสายตาของผู้บริหารคณะครูผู้ปกครอง และคนในชุมชนว่า นักเรียนทุกคน มีความตั้งใจในการท�ำงาน และ มีศักยภาพในตัวเองในการบริหารจัดการ สมกับค�ำว่า นี่แหละหญิงไทยใจสากล

10

RC newsletter สารเรยี น า


หญิงไทยใจสากล RC newsletter สารเรยี น า

11


หญิงไทยใจสากล 12

RC newsletter สารเรยี น า


หญิงไทยใจสากล RC newsletter สารเรยี น า

13


หญิงไทยใจสากล 14

RC newsletter สารเรยี น า


หญิงไทยใจสากล RC newsletter สารเรยี น า

15


Loy Krathong festivities The festival has its origin in the legends of the Sukhothai period that suggested members of the royal family created the festival to ask for forgiveness from Phra Mae Kongka (Ganges Goddess of river) and to pay respect to the Lord Buddha.

What is a Krathong?

Krathong refers to a lotus-shaped tiny boatl made from materials such as banana leaves, banana tree trunks, coconut bark or sometimes paper. The Krathong contains candles, incense and flowers, while designs vary according t the creator. After the Krathong is ready, it is floated on rivers, lakes or ponds with a prayer or a wish to float away ill fortune, to create good luck.

Festivities

Apart from the Krathongs, the festival has beauty pageants contests with firework displays and delightful Color of Stream,

The song

The song that plays throughout Loy Krathong Day is "Ramwong Wan Loy Krathong". November full moon shines, วันเพ็ญเดือนสิบสอง Loy Krathong, Loy Krathong, น�้ำก็นองเต็มตลิ่ง and the water's high เราทั้งหลายชายหญิง in the river and local klong, สนุกกันจริงวันลอยกระทง Loy Loi Krathong, Loy Loi Krathong, Loy Krathong is here and everybody's full of cheer,

ลอย...ลอย...กระทง...ลอย...ลอย...กระทง ลอยกระทงกันแล้ว

We're together at the klong, Each one with his krathong, As we push away we pray, We can see a better day.

ขอเชิญน้องแก้วออกมาร�ำวง ร�ำวงวันลอยกระทง ร�ำวงวันลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

with Teacher Sam. 16

RC newsletter สารเรยี น า


Vocab Loy Krathong : (ลอย กระทง) ชื่อเทศกาลอย่างหนึ่ง เอากระทงที่บรรจุธูปเทียน ดอกไม้ แล้วจุดให้ลอยในน�้ำ ท�ำในวันเพ็ญ เดือน 12 Legend : (เลจ'เจินดฺ) n. ต�ำนาน,ค�ำสลัก,ค�ำอธิบายภาพ,ตารางอธิบายบนแผนที่แผนภูมิ,ผู้เป็นตัวเอกของเรื่อง, Syn. myth,fiction,fable Forgiveness : (ฟอร์กิ๊ฟเนส ) n. การให้อภัย,ความไม่อาฆาต,ความไม่ผูกพยาบาท,การยกโทษ Ganges : (แกน'จีซ) n. แม่น�้ำคงคา -Gangetic adj. Respect : (รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ,ความเคารพ,ความย�ำเกรง,ความคารวะ,ความเอาใจใส่,ความสัมพันธ์,ความ เกี่ยวข้อง,ประเด็น,ข้อ,ประการ vt. นับถือ,เคารพ,สัมพันธ์กับ,เกี่ยวกับ,ค�ำนึง,พิจารณา, material : (มะเทีย'เรียล) n. วัตถุ,ส่วนประกอบ,วัสดุ,ปัจจัย,เนื้อหา,เนอความ,สาระ,กลุ่มของความคิด ข้อเท็จจริงหรือ ข้อมูล,สิ่งทอ adj. ประกอบด้วยวัตถุ,ทางกาย,เป็นปัจจัยส�ำคัญ,เกี่ยวกับวัตถุพยาน., contain : (คันเทน') {contained,containing,contains} vt. บรรจุ,จุ,มี,ยับยั้ง,จ�ำกัด,จ�ำกัดวง float : (โฟลทฺ) vi.,vt.,n. (ท�ำใหั,การ) ลอย,ล่องลอย,ขึ้นลงอย่างอิสระ (อัตราการเปลี่ยนของเงิน) ,สิ่งที่ลอย, pageant : (แพจ'จันทฺ) n. การแห่แหน, thoughout ; (โทร เอ๊าท์) adj. ไตร่ตรองมาก,ครุ่นคิดมาก,คิดมาอย่างละเอียด

RC newsletter สารเรยี น า

17


ต้นกล้วย

by ดั่งฝัน

ชื่อไทย กล้วย ชื่อพฤกษศาสตร์ Musa cultivars and hybrids ชื่อสามัญ Banana ชื่อวงศ์ MUSACEAE แหล่งก�ำเนิดและการกระจายพันธุ์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พืชไม่มีเนื้อไม้อายุหลายปี มีเหง้า ยอดใหม่เจริญขึ้นเหนือดิน เรียกว่า ล�ำต้นเทียม ใบเดี่ยว เรียงเวียน แผ่นใบ ขนาดใหญ่รูปขอบขนาน ช่อดอกออกเพียงช่อเดียวต่อหนึ่งล�ำต้นเทียม เป็นช่อเชิงลดประกอบ ดอกมีประมาณ 5-15 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมี 12-20 ดอก เรียงเป็นสองแถวอยู่ภายใต้ใบประดับรูปไข่ปลายแหลมสีแดง ดอกเพศผู้อยู่ที่ปลายช่อ เรียกว่า “ปลี” กลางช่อบางครั้งเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกเพศเมียที่โคนช่อเจริญเป็นผลได้โดยไม่มีการผสม รังไข่ใต้ วงกลีบ ผลแบบกล้วย ไม่มีเมล็ด ผลแต่ละกลุ่มเรียกว่า “หวี” ผลทั้งช่อเรียกว่า “เครือ” ประโยชน์ของต้นกล้วย ผลกล้วย ใช้เป็นอาหารได้ ปลีกล้วย ก็น�ำมาท�ำอาหารเป็นเครื่องเคียง มาย�ำหัวปลี ฯลฯ ใบกล้วยหรือเรียกว่าใบตอง ก็ใช้ในงานฝีมือต่างๆ น�ำมาห่อขนม-อาหารคาวก็ห่อได้ (ห่อหมก,ปิ้งงบ) สมัยก่อนน�ำมารองเตารีดแบบใส่ถ่านไฟด้วย น�ำมามวนยาเส้น ครับ ก้านกล้วย ก็น�ำมาท�ำของเล่นเด็กสมัยก่อน (ม้าก้านกล้วย ปืนก้านกล้วย ฯลฯ) มาท�ำเชือกกล้วยก็ได้ กาบกล้วย น�ำมาท�ำงานฝีมือคือ การแทงหยวกกล้วยใช้ในพิธีต่าง ล�ำต้น น�ำไปท�ำงานฝีมือได้อีก เป็นอาหารสัตว์ก็ได้ครับ รากของต้อนกล้วยก็น�ำมาเป็นสมุนไพรได้นะ (แก้ปวดฟัน) (แก้เมาค้าง) ประโยชน์ของต้นกล้วยยังสามารถส่วนที่เป็นล�ำตันและใบตองของต้นกล้วยน�ำไปท�ำเป็นกระทงได้

18

RC newsletter สารเรยี น า


ประเพณี วั น ลอยกระทง

RC newsletter สารเรยี น า

19


ประเพณี วั น ลอยกระทง

newsletter สารเรยี น า 20 RC


โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เลขที่ 166 ถนนเจริญประเทศ ต�ำบลช้างคลานอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-282395 โทรสาร 053-281838 Website: www.regina.ca.th, E-mail: regina@regina.ac.th

November  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you