Page 1

วันฉลองราชินีสวรรค์

เรยีนาเชลี

นามโรงเรียนเรยีนาเชลี เป็นภาษาลาติน แปลว่า ราชินีผู้ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย และวิญญาณ สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอที่ 12 ทรงประกาศรับรองความเชื่อเรื่องการได้รับเกียรติ ยกขึ้นสวรรค์ของพระแม่ในปี ค.ศ.1950 ตรงกับวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นการรับรองว่า แม่พระผู้ทรงเป็นพรหมจารี และปราศจากมลทินใดทั้งปวง ได้รับการยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

การรับรองนีเ้ ป็นการยืนยันข้อความเชือ่ 3 ประการ คือ แม่พระทรงเป็นมารดาของพระเจ้า แม่พระทรงเป็นผู้นิรมล แม่พระทรงเป็นพรหมจารีอยู่เสมอ

แม่พระได้รับการยกขึ้นสวรรค์ไม่นานหลังจากหมดลมหายใจบนโลกนี้ และพระเจ้าไม่ทรงมีพระประสงค์ให้ร่างของแม่พระเปื่อยเน่าไป เพราะ พระนางทรงเป็นผูเ้ ปีย่ มด้วยพระหรรษทาน ดังค�ำกล่าวของทูตสวรรค์ ขณะที่แจ้งสารแก่พระนาง แม่พระปราศจากบาปก�ำเนิดตั้งแต่ เมื่อทรงอยู่ในครรภ์ของมารดา และดังนั้นวิญญาณของแม่พระจึง บริสุทธิ์ผุดผ่องตลอดเวลาที่อยู่ในโลกนี้

พระนางมารีย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ที่ยิ่งใหญ่ของเรา เพราะพระนางได้ทรงร่วม มือกับพระบุตรในการไถ่บาปของชาวเรา พระเยซูเจ้าทรงพลีชวี ติ เพือ่ ความรอดของ เรา โดยทรงรับเอากายจากแม่พระผู้ทรงปฏิสนธิพระเยซูเจ้า ทรงอุ้มพระองค์ไว้ใน พระครรภ์ ทรงให้ก�ำเนิดและเลี้ยงดูพระองค์ พระภารกิจทั้งหลายที่แม่พระทรง แบกรับไว้ ก็เพื่อให้พระบุตรของพระนางเป็นยัญบูชา เพื่อความรอดของเราทุกคน แม่พระจึงมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์กับพระบุตรในการไถ่บาปของเรามนุษย์

ขอพระแม่มารีย์วิงวอนพระเป็นเจ้า โปรดให้เราประพฤติตนเป็นคนดี ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาตน ยึดหลัก คุณธรรมของพระแม่มารีย์ คือ รักษาความบริสุทธิ์ สุภาพถ่อมตน ประหยัดมัธยัสถ์ รักและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกคน ด้วยความจริงใจและเต็มใจ เหมือนที่พระนางมารีย์ตรัสกับทูตสวรรค์ว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับ ข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” ลก.1:38 RC NEWSLETTER

3

3  
3