Page 1

แม่ของแผ่นดิน ฉโฉมศิลักษณ์ธงามระยล ณ สามสกลมิมีมิเหมือน ระองค์รึพิศนิมิต ณ สรวง หทัยฤดวงเฉลิมพระบารมี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าฯ นางสาวสุชาดา ไตรรัตนโชติ ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

บ.ก.บอกกล่าว... สารเรยีนา ฉบับ เดือนสิงหาคม 2555 เดือนแห่งความกตัญญู ส�ำหรับโรงเรียนเรยีนาของเรา เดือนนี้ มีงานส�ำคัญถึง 2 วัน คือวันแม่แห่งชาติและ วันฉลองพระแม่ ราชินีสวรรค์ของเรา เราจะพบเรื่องราวที่สัมพันธ์กับแม่ในฉบับนี้ เราได้รวบรวบเรื่องเรื่องแม่ของ ชาติของแผ่นดิน ภาพงานวันฉลองแม่พระและความรู้เรื่อง ราชินีสวรรค์ที่เราความเข้าใจให้ถ่องแท้ การประมวล ภาพกิจกรรมวันแม่ผู้ให้ก�ำเนิดของเราทุกระดับชั้น ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อแม่อันเป็นที่รักของพวกเรา กิจกรรมวันแม่หน้า เสาธงในตอนเช้าของวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ได้สร้างความประทับใจและซาบซึ่งใจกับความตั้งใจของลูกๆเรยีนาฯ เป็นอย่างยิ่ง ขอปิดท้ายด้วยการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยส�ำนักงานการศึกษา เอกชน โปรดติดตามฉบับหน้าก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2555

CONTENT

วันฉลองราชินีสวรรค์ 3 มาแล้วจ้า คณะตรวจติดตามผลการประเมินการศึกษาโรงเรียนเอกชน 4 ENGLISH CORNER with Teacher Sam 5 รวมภาพกิจกรรมวันแม่ 6 มะลิสื่อรักวันแม่ 9 ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ 10

Editorial สุชาดา อรทัย สมศักดิ์ เหมือนฝัน

RC NEWSLETTER

ไตรรัตนโชติ ศรีภูษณาพรรณ วิชิตภา สักเกตุ 2

นงนภา ศิริเจริญไชย เยาวราช ดาทอง สิริกานดา นิวาสพันธ์

2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you