Page 1

เรยีนาสู่รั้วมหาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เลขที่ 166 ถนนเจริญประเทศ ต�ำบลช้างคลานอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-282395 โทรสาร 053-281838 Website: www.regina.ca.th, E-mail: regina@regina.ac.th

12  
12  
Advertisement