Page 1

เตรียมพบก ับแนวโน้มเวอร์ชวลคลาสรูมในการพ ัฒนาบุคคลของ SCG วันนี้ “พรเทพ จร ัสศรี” ผูจ ้ ัดการ การจ ัดการความรูแ ้ ละระบบอีคลาสรูม บริษท ั ปูนซีเมนต์ไทย จาก ัด (มหาชน) หนึง่ ในองค์กร ผู ้ได ้รั บรางวัล และจุดประกายเริม ่ การนาระบบไอทีเข ้ามาใช ้ในการบริหารจัดการฝ่ ายทรั พยากรบุคคล หรือ ทีเ่ รียกว่า HR จะมาให ้ คาแนะนา เชิญติดตามความคิดเห็นได ้ ณ บัดนี.้ .. ้ ัฒนาหน่วยงาน อย่างไรบ้าง IT Exclusive: ขณะนีเ้ ครือปูนซีเมนต์ไทยนาระบบไอทีมาใชพ พรเทพ : เครือซิเมนต์ไทย หรือ SCG นา ไอที มาใช ้เพือ ่ การจัดการความรู ้ในแทบทุกขัน ้ ตอนของการดาเนินงาน โดยอาศัยโครงสร ้าง พืน ้ ฐานและระบบ SCG คอมพิวเตอร์เน็ ตเวิรก ์ ทีม ่ อ ี ยูใ่ นปั จจุบัน จึงสามารถสร ้างระบบเว็บเบสแอพลิเคชัน (Web Based Applications) ที่ เข ้าถึงผู ้ใช ้ได ้อย่างรวดเร็วทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ ปั จจุบน ั มี Web Portal ทีอ ่ อกแบบเพือ ่ รองรับการใช ้งานได ้ 2 ภาษา (ไทยอังกฤษ) ทีม ่ ข ี อบเขตการทางานครอบคลุมทัง้ อีเลิรน ์ นิง่ (E-Learning) และ ระบบการจัดการความรู ้ (Knowledge Management System) ั การทางานได ้โดยไม่จากัดตามแนวคิดในการออกแบบระบบทีเ่ รียกว่าจิ๊ กซอโมดูล( ระบบงานทีถ ่ ูกออกแบบให ้สามารถเพิม ่ เติมฟั งก์ชน Jigsaw Module) สาหรับเนือ ้ หาความรู ้ ใช ้หลักการเดียวกับวิกพ ิ เี ดีย คือผู ้ให ้ความรู ้แก่กน ั และกัน โดยระบบจะ Provide เครือ ่ งมือง่ายๆ แก่ผู ้ใช ้ทีจ ่ ะนาเสนอเรือ ่ งราวต่างๆ แก่ผู ้อืน ่ หรือร่วมเป็ นผู ้ดูแลระบบตามสิทธิทไี่ ด ้รับมอบหมายจาก Administrator IT Exclusive: จุดประสงค์ของการนาแอพลิซอฟต์แวร์ SCG อี-เลิรน ์ นิง่ มาใช ้ พรเทพ : จุดประสงค์ของการแนะนา Software นีม ้ าใช ้ แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ1.ทาหน ้าทีเ่ ป็ น LMS (Learning Management System) 2.ทาหน ้าทีเ่ ป็ น CMS (Content Management System) 3.ทาหน ้าทีเ่ ป็ น Web Portal ของระบบ Knowledge Management (KM) และ4. ทาหน ้าทีเ่ ป็ น Web Tools ทีส ่ ามารถเรียกใช ้งานได ้จากเว็บอืน ่ ๆ โดยวิธก ี ารสร ้าง Links เข ้า มาทีร่ ะบบนี้ สาหรับ แนวคิดในการออกแบบ ระบบนีใ้ ช ้แนวคิดทีเ่ รียกว่าจิ๊ กซอโมดุล คือ สร ้างเป็ นโมดุลย่อยๆ ทีท ่ างานเป็ นอิสระแต่สามารถนามาประกอบเพือ ่ ใช ้งานร่วมกับโมดุล อืน ่ ๆ ได ้อย่างกลมกลืน ภายใต ้ระบบใหญ่ทส ี่ ามารถให ้สิทธิก ์ ับผู ้ใช ้ระดับต่างๆ เพือ ่ เข ้าไปใช ้งานหรือเพือ ่ เข ้าไปจัดการ เช่น Add Change Delete เป็ นต ้น กับข ้อมูลใน Module ต่างๆได ้อย่างคล่องตัว สาหรับ จุดเด่นประการหนึง่ ของระบบนีค ้ อ ื ระบบสืบค ้นข ้อมูล (Search ่ เรือ Engine) ทีส ่ ามารถค ้นหาข ้อมูลได ้จากชือ ่ ง (Title) จากรายละเอียดทีเ่ ป็ นตัวอักษร (Description) และจากคาหลัก (Keyword หรือ Tag) ั IT Exclusive: ช่วยอธิบายหล ักการทางานของระบบโดยสงเขป พรเทพ : หลักการทางานของระบบ 1.โมดุล (Module) ทั ง้ สองมีฟั งก์ชัน การท างานเหมือ นกั น แต่ส ร า้ งขึน ้ ด ้วยวั ต ถุ ป ระสงค์ก ารใช ้งานที่แ ตกต่า งกั น อี-คลาสรู ม (eClassroom) ใช ้สาหรับสร ้างห ้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ทีป ่ ระกอบด ้วยข ้อมูลต่างๆ เกีย ่ วกับหลักสูตรและผู ้เรียน เช่น รายละเอียดหลักสูตร ่ ผู ้เรียน เนื้อหาต่างๆ ของบทเรียน การสอบพรีเทส โพสเทส แบบสอบถาม เว็บบอร์ด ห ้องแชท ลิง้ ค์ตา่ งๆทีเ่ กีย รายชือ ่ วข ้อง บริการอัพ โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ ทีอ ่ อกแบบมาเพื่อ ให ้เกิด ปฏิสัม พั น ธ์ร ะหว่างผู ้เรีย นด ้วยกัน และกับ วิท ยากร ส าหรั บ โมดุล : CoP หรือ ่ สารแลกเปลีย Community of Practice มี วัตถุประสงค์เพือ ่ เป็ นเวทีสาหรับกลุม ่ ผู ้สนใจในเรือ ่ งเดียวกัน ได ้ใช ้ติดต่อสือ ่ นการเรียนรู ้ซึง่ กัน ่ สมาชิกทีม ่ สารหลาย และกัน โดยได ้จัดเตรียมสิง่ อานวยความสะดวกไว ้รองรับความต ้องการใช ้อย่างครบครัน เช่น รายชือ ่ รี ะบบติดต่อสือ ทาง เช่น ทางโทรศัพท์ ทางอีเมล์ และทางการส่งข ้อความ (PIM) มีบริการเว็บบอร์ด ห ้องแชท บล็อก ลิงค์ อัพ โหลด ดาวน์โหลด ่ ในการแลกเปลีย ไฟล์ อัลบัม ้ รูป โพล และ แบบสอบถามไว ้สาหรับให ้สมาชิกในชุมชนได ้ใช ้เป็ นสือ ่ นเรียนรู ้ ได ้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 2.หลักการทางานของโมดุลนี้คอ ื โมดุล : อี คลาสรูม ผู ้ดูแลระบบจะสร ้างห ้องเรียนขึน ้ มาเพือ ่ รองรับความต ้องการของผู ้จัดการเรียน ิ ธิเ์ ข ้าเรียนได ้เองและจัดการ การสอนในหลักสูตรใดๆ โดยมอบอานาจให ้ผู ้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั น ้ ๆ สามารถกาหนดผู ้มีสท ทุกอย่างเกีย ่ วกับบทเรียน ต่างๆ การทดสอบก่อนหรือหลังการเรี ยน การทาแบบสอบถามหลังการเรียน การทาโพลต่างๆ เป็ นต ้น และ ่ สารกับผู ้เรียนผ่าน สามารถติดตามผลการเรียนของผู ้เรียน ผ่านทางรายงานแบบต่างๆ ทีร่ ะบบจัดเตรียมไว ้ให ้ อีกทัง้ ยังสามารถติดต่อสือ ทางเว็บบอร์ด ทางการส่งข ้อความ หรือทางอีเมล์ได ้อย่างสะดวก ส่วน โมดุล : CoP ผู ้ดูแลระบบจะมอบสิทธิให ้แก่ผู ้ดูแลชุมชน ได ้สร ้าง ชุมชนขึน ้ มา โดยสามารถเลือกได ้ว่าต ้องการให ้ชุมชนมีเครือ ่ งมืออะไรไว ้ใช ้บ ้าง เช่น ถ ้าต ้องการใช ้เว็บบอร์ด ก็เลือก โมดุล: เว็บบอร์ด ถ ้าต ้องการประกาศข่าวสารหรือปฏิทน ิ กิจกรรมก็เลือก โมดุล : การประกาศ และ ปฏิทน ิ ถ ้าต ้องการเขียนบันทึกส่วนตัวแบบออนไลน์ ก็ เลือกโมดุล : บล็อก เป็ นต ้น ้ า้ ง IT Exclusive : ปี 2552 จะนาเทคโนโลยีอะไรมาใชบ พรเทพ : ทีค ่ ด ิ ไว ้ จะทาเป็ นเวอร์ชวลคลาสรูม สาหรับการดูทางหน ้าจอ เหมือนกับพนั กงานดูอยู่ทต ี่ า่ งๆ ไม่ต ้องอยูห ่ ้องประชุม ส่วนใหญ่ เป็ นความรู ้ทางด ้านเทคนิค และช่าง เพราะการสอนด ้านเทคนิคเหมือนกับหมอสอนคนผ่าตัด เทคนิค คือ สอนคนให ้รู ้จักซ่อมเครือ ่ งจักร ่ วชาญดูแล คนทีอ อาจจะมีผู ้เชีย ่ ยูใ่ นหน่วยงานมีสว่ นช่วยเรียนรู ้แบบรวดเร็ว มีกล ้องจับให ้เห็นและแก ้ไขไปพร ้อมกัน ส่วนใหญ่จะนามาใช ้ ในงานซ่อมบารุง โดยพยายามรวบรวมพนักงานทีเ่ ก่งๆ เข ้ามาไว ้ในบริษัทเดียว เพือ ่ เข ้ากับหลักการทีว่ างไว ้ โดยมีจุดประสงค์เพือ ่ เพิม ่ ขีดความสามารถของช่างทีม ่ ฝ ี ี มือ ส่วนเทคโนโลยีใหม่ ทีจ ่ ะเข ้ามาใช ้จะเป็ นเทคโนโลยีด ้านซอฟต์แวร์อน ื่ ๆ ถือว่าเป็ นเทคโนโลยีท ี่ ประยุกต์ใช ้ แล ้วจ ้างซอฟต์แวร์เฮาท์เขียน ก็จะทาให ้ได ้อันนีข ้ น ึ้ มา CMS เป็ นโปรแกรมสร ้างความรู ้ หลักการคือ เก็บความรู ้ให ้มากทีส ่ ด ุ เท่าทีจ ่ ะทาได ้ ไม่ปล่อยให ้เหมือนกับน้ าทีไ่ หลลงทะเลไป ทีม ่ า : http://hrm.siamhrm.com


คำถำม 1.

SCG นำเทคโนโลยีส ำรสนเทศและระบบสำรสนเทศใดบ้ำงมำใช้ใ นกำรพัฒนำและฝึ กอบรม

บุคลำกร ตอบ E-Learning, ระบบกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management System), e-Classroom, CoP หรื อ Community of Practice และ เวอร์ชวลคลำสรู ม (Virtual Classroom ห้องเรี ยนเสมือน) 2.

จำกเทคโนโลยีและระบบสำรสนเทศในข้อ 1 สำมำรถนำมำพัฒนำบุคลำกรของ SCG ได้อย่ำงไร

ตอบ

E-Learning เพิ่มประสิ ทธิ ภำพกำรเรี ยนรู ้ของบุคลำกรด้วยกำรทำงำนของ E-Learning ที่คลอบคลุม

LMS, CMS, Web Portal ของระบบ Knowledge Management (KM) และ Web Tools ที่สำมำรถเรี ยกใช้งำน ได้จำกเว็บอื่นๆ ระบบกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management System) เกิ ดจำก e-Classroom, CoP และ เวอร์ชวลคลำสรู ม (Virtual Classroom ห้องเรี ยนเสมือน) e-Classroom ใช้สำหรับสร้ำงห้องเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อให้ผทู ้ ี่ตอ้ งกำรเรี ยนรู ้เพิ่มเติมเข้ำมำเลือก หลักสู ตรต่ำงๆ ที่สร้ำงขึ้น และผูท้ ี่ตอ้ งกำรสร้ำงหลักสู ตรหรื อวิชำไว้ให้ผอู้ ื่นเรี ยนรู้ CoP หรื อ Community of Practice ใช้สำหรับกลุ่มผูส้ นใจในเรื่ องเดี ยวกัน ได้ใช้ติดต่อสื่ อสำร แลกเปลี่ยนกำรเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน เวอร์ ชวลคลำสรู ม (Virtual Classroom ห้องเรี ยนเสมือน) เป็ นกำรเรี ยนรู ้ ที่เสมือนจริ งมำกขึ้ น เสมือนแต่ละบุ คคลอยู่ในที่ เดี ยวกันเพื่อแลกเปลี่ ยนข้อมูลกัน สอนกำรทำงำนโดยเห็ นหน้ำกัน อยู่คนละ สถำนที่แต่สเมือนอยูใ่ นที่เดียวกัน 3. นักศึกษำจะนำแนวคิดของ SCG ไปประยุกต์ใช้กบั องค์กรอย่ำงไร ตอบ นำมำใช้ใ นกำรสร้ ำงองค์ควำมรู้ ในองค์ก รที่ นำเทคโนโลยีและระบบสำรสนเทศมำสนับสนุ น กำร พัฒนำบุคลำกรขององค์กร เช่น กำรสร้ำงสังคมออนไลน์ขององค์กร อย่ำงเช่น CoP สร้ำงห้องเรี ยนที่สำมำรถ เรี ยนรู ้ร่วมกันได้แม้จะอยูค่ นละสถำนที่ อย่ำงเช่น เวอร์ ชวลคลำสรู ม (Virtual Classroom ห้องเรี ยนเสมือน) เป็ นต้น

case study  
case study  

case study

Advertisement