__MAIN_TEXT__

Page 1

CLUBBLAD Januari 2013                       reddingsbrigade-zwolle

www.

.nl

clubblad@reddingsbrigade-zwolle.nl

Aangesloten bij de

Nederland

www.reddingsbrigade.nl


Postadres Postbus 40072 8004 DB Zwolle Stalling Brandweerkazerne Harm Smeengekade 13 Ingang aan Lijnbaan Bankrekening 11.00.19.016 Ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder inschrijfnummer: 40059663 Opzegging Eventuele opzegging dient schriftelijk te gebeuren via het secretariaat voor 30 juni van het huidige verenigingsjaar. Wanneer het lidmaatschap na 30 juni wordt opgezegd blijft desalniettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

-2-


Samenstelling Bestuur RB Zwolle Functie

Naam

Voorzitter

Heleen van Balen

Adres

Tel.nr

Kievietweg 53 7971DB Havelte

0521 34 25 05

voorzitter@reddingsbrigade-zwolle.nl

Secretaris

Louis van den Berg

secretaris@reddingsbrigade-zwolle.nl

Penningmeester

Edwin Visser

penningmeester@reddingsbrigade-zwolle.nl

Afd. Opleidingen

Jentje Breeuwsma

opleidingen@reddingsbrigade-zwolle.nl

Afd. Preventie en Hulpverlening

Mark Duijf

Melisseweg 59 06 22 36 08 98 9731 BM Groningen 050 879 53 50

bewaking@reddingsbrigade-zwolle.nl

Afd. Promotie

Paul Duijf

Palestrinalaan 1057 038 421 48 14 8031VG Zwolle 06 516 856 34

promotie@reddingsbrigade-zwolle.nl

Afd. Sport en Spel

Vacature

sport-spel@reddingsbrigade-zwolle.nl

Algemeen Bestuurslid RenĂŠ Doorn alg.bestuurslid@reddingsbrigade-zwolle.nl

Mona van de Bilt Ingrid Ramaker

Commissie cursussen (afd. Opleidingen) Uurleiders: 1e uur 2e uur 3e uur

Benni Kniest Nicole v.d. Bovenkamp Nicole v.d. Bovenkamp

Afmelding (ook per sms)

06 14 80 59 41 Alleen op donderdag

Niet bellen tussen 17.45 en 18.00 uur!

Redactie Clubblad Redactielid

Paul Duijf

Palestrinalaan 1057 06 51 68 56 34 8031VG Zwolle

clubblad@reddingsbrigade-zwolle.nl

-3-


Inhoudsopgave Blz. 5

Voorwoord

Blz. 7

Verslag ALV 13-11-2012

Blz. 10

Serious Rescue

Blz. 11

Rookworstactie

Blz. 12

Baantjes zwemmen Nieuwe leden

Blz. 13

Vierkamp

Blz. 15

Kledingeisen zwemmen

Blz. 17

Examens 2013 Trainings- en wedstrijdgroepen

Blz. 18

Ook drukte in de winter

Blz. 20

Snerttoernooi

Blz. 21

RBZ in de media

Blz. 22

Kleurplaat

Serious Rescue ŠGijs Hoskam,

-4-

Klik & Klaar Fotoservice


Voorwoord Hallo allemaal, Voor je ligt het eerste clubblad van 2013, een mooie gelegenheid om iedereen een heel goed en gezond (sport)jaar te wensen. Ook een warm welkom aan onze nieuwe leden. We hopen dat je je snel thuis zal voelen bij onze vereniging. Sinds het laatste clubblad, in oktober vorig jaar, is er weer heel wat gebeurd. We zwemmen al weer wat maanden in zwembad “De Vrolijkheid”. Hier en daar gaat dat nog niet helemaal vlekkeloos, maar we gaan er van uit dat deze opstartproblemen binnenkort opgelost zijn. Sinds het betrekken van het nieuwe zwembad hebben we samen de andere verenigingen een verenigings-ruimte waar jullie, (jeugd-) leden en ouders, allemaal welkom zijn. Vanaf 18.30 uur is deze ruimte open. Leden van onze vereniging bemannen de verenigingsruimte vanaf 18.30 en in de loop van de avond worden onze vrijwilligers aangevuld met vrijwilligers van Swol1894. We bemannen dus gezamenlijk de verenigingsruimte. We hebben nog niet echt een oproep voor vrijwilligers gedaan, maar zodra alle puntjes op de i staan, zullen wij ook een beroep gaan doen op andere leden (en/of ouders) van onze vereniging. Eventueel kun je bij mij al aangeven dat je t.z.t. mee wilt gaan draaien in het bardienstrooster. We nodigen jullie allemaal dus graag uit voor een kopje koffie (€0,50) of een blikje fris (€1,00) in de verenigingsruimte. Vanaf 21.00 uur staat de frituur aan, maar als je eerder al een portie bitterballen wilt bestellen is dat geen probleem. Op 3 november heeft onze brigade mee gedaan aan de Vierkamp in Hasselt. Zoals altijd was het weer beregezellig. Dit kwam door de goede organisatie van Reddingsbrigade Zwarte Waterratten en natuurlijk onze fanatieke leden en hun supportende ouders. Voor mijzelf was het een bijzondere -5-


editie. Dit keer niet als ploegleider aan het bad, maar als ouder in de kantine. Daar heb ik lekker gekeken naar de sportieve verrichtingen van de zwemmers. Michelle Nijkamp en Arnold van Balen hebben samen het ploegleiderschap op zich genomen. Daarvoor mijn hartelijke dank! De uitslag, die willen jullie natuurlijk ook weten. We zijn vierde geworden met de vierkamp en derde met de estafette. Wederom een sportieve prestatie. De volledige uitslagen staan verder op in dit clubblad. Op 13 november was de Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zijn de jaarstukken 2011/2012 vastgesteld en hebben de leden het bestuur decharge verleend over het verengingsjaar 2011/2012. Ook zijn er tijdens deze vergadering bestuursleden (her-) benoemd. Ik dank jullie dan ook allen in het gestelde vertrouwen in mij als voorzitter. De volledige (nieuwe) samenstelling van het bestuur staat op pagina 3 van dit clubblad. Op pagina 7 t/m 9 kun je het verslag van de ALV vinden. Dit verslag kan in de BLV van mei 2013 door jullie vastgesteld worden. Afgelopen december hebben we de Pieteravond samen met Swol1894 georganiseerd. De leden konden zwemmen in zowel in het 6- als het 8-badenbad. Drie zwarte pieten zorgden voor een gezellige sfeer langs het bad. Na afloop stond de chocolademelk met pepernoten klaar in de verenigingsruimte. Namens het bestuur, Heleen van Balen Voorzitter Reddingsbrigade Zwolle

Š2011 Maickel Geurts

-6-


Verslag ALV 13-11-2012 Locatie: Tijd: Aanwezig: Leden:

Afwezig m. ber.:

Wijkcentrum “De Enk”, Enkstraat 67, 8012VA Zwolle 20:00 uur Bestuur: Heleen van Balen, Edwin Visser, Ingrid Ramaker, Paul Duijf, Mark Duijf, Jentje Breeuwsma. Louis van den Berg, Eric Ramaker, Bennie Kniest, Nicole van de Bovenkamp, Louise van den Berg, Gerwin Pot, Kitty Schottert, René Pot, Klarieke de Haan, Stefan Bos, Eddy Vos, Gijs Hoskam, Albert Jan Pool, Sander Koopman, Linda Doorn. Mona van de Bilt, Arnold van Balen, Truus Breeuwsma, Gerrit Meijler, Joyce Kniest, Gerben Bos, Pieter van Heeren, Carlo Hekkert, Bianca Hekkert, Jolanda Kwakkel, Simone Nijhof, Michelle Nijhof.

1.

Opening Heleen van Balen opent de vergadering om 20:02 uur. *** Louis van den Berg leest direct na de opening een schrijven namens de Financiële Commissie voor aan alle leden. In de brief vraagt de Financiële Commissie de aanwezige leden om alle huidige bestuursleden als volwaardig lid van Reddingsbrigade Zwolle te beschouwen. Naar aanleiding van deze brief is een stemming gehouden. De uitslag van deze stemming is: 1x onthouding, 20x voor.

2.

Presentie De presentielijst gaat rond en wordt getekend.

3.

Mededelingen bestuur a. De bij het secretariaat ontvangen berichten van verhindering. Overzicht van verhinderingen staat bovenaan dit verslag. b. Overige mededelingen Jentje Breeuwsma → Wilfred Sollie is vader geworden van een gezonde zoon. e → Nationaal Team Lifesaving is 7 geworden op WK Australië. → In 2014 vindt in NL het EK Lifesaving plaats, in 2016 het WK. Ingekomen stukken Geen ingekomen stukken

4. 5.

Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 9 mei 2012 a. Tekstueel Bij de aanwezige leden de namen Louise van de Berg dient Louise van den Berg en inda Doorn dient Linda Doorn te zijn. Verder ontbreken de namen Albert Jan Pool en Stefan Bos. Onder punt 4 bij Verslag 12 mei 2012 etc… tot de regel De boten… Deze drie regels verwijderen uit verslag, is niet terug te vinden waar die betrekking op hebben. b. Actiepuntenlijst Geen opmerkingen c. Naar aanleiding van Geen opmerkingen

6.

Behandeling jaarverslagen over de periode 01-07-2011 t/m 30-6-2012 a. Jaarverslag van het bestuur Geen opmerkingen

-7-


b. Financieel jaarverslag van de penningmeester Geen opmerkingen c. Verslag Financiële Commissie De Financiële Commissie bestaat uit Louis van den Berg en Linda Doorn. Gerrit Meijler is tussentijds afgetreden vanwege zijn werkzaamheden voor secretariaat. d. Goedkeuring financieel jaarverslag en decharge van bestuur. Louis van den Berg leest het verslag van de Financiële Commissie voor en vraagt aan de de aanwezigen decharge voor het bestuur en in het bijzonder de penningmeester over het verenigingsjaar 2011 – 2012. Met algemene instemming wordt decharge verleend. e. Benoeming Financiële Commissie voor het lopende verenigingsjaar Lid 1: Louis van den Berg Lid 2: Linda Doorn Reservelid: Albert Jan Pool Reservelid: Bianca Hekkert f. Jaarverslagen afdelingen Geen opmerkingen g. Ondertekening jaarverslagen Alle bestuursleden tekenen de jaarverslagen h. Te royeren leden Er zijn geen te royeren leden 7.

Begroting a. Begroting voor de periode 1-7-2012 t/m 30-6-2013 is reeds goedgekeurd op 9-5-2012. b. Voor de begroting voor de periode 1-7-2013 t/m 30-6-2014 wordt net als afgelopen jaren een Buitengewone Ledenvergadering belegd. De reden hiervoor is dat het bestuur dan veel beter kunnen aansluiten bij de realiteit.

8.

Wijziging Huishoudelijk Reglement Louis van den Berg licht namens de werkgroep, bestaande uit Gerrit Meijler, Evert Hetebrij en Louis de belangrijkste wijzigingen toe. Verder heeft iedereen het HHR kunnen inzien. Over de wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement zijn geen vragen. Het gewijzigde Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en is per direct geldig.

9.

Bestuursverkiezing a. Met meerderheid van stemmen is Heleen van Balen gekozen in de functie van voorzitter. b. Jentje Breeuwsma is voor bepaalde tijd (tot november 2013) herkozen. Ingrid Ramaker is voor de hele periode herkozen. Zij is aftredend als secretaris en vervuld nu een rol als algemeen bestuurslid. c. Voor de bestuursfunctie van de afdeling Sport & Spel is nog steeds een vacature. Wel is Klarieke de Haan bereid gevonden om werkzaamheden te verrichten voor de afdeling. Zij zal ook actief deelnemen aan bestuursvergaderingen en zo een jaar aankijken of ze de bestuursfunctie verder wil vervullen. d. Mona van de Bilt is herkozen in het bestuur met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen. Zij zal als algemeen bestuurslid een rol vervullen in het bestuur. e. Louis van den Berg stelt zich tijdens de vergadering beschikbaar voor de functie van secretaris. Voorwaarde is dat de Financiële Commissie voldoende leden heeft. Dit is bij punt 6.e geregeld. Louis wordt met algemene instemming benoemd in het bestuur en zal de functie van secretaris gaan vervullen. De Financiële Commissie bestaat nu uit: Lid 1: Linda Doorn (me het verzoek nog twee jaar zitting te houden) Lid 2: Albert Jan Pool

-8-


Reservelid: Bianca Hekkert Er is de Financiële Commissie toegezegd alle ondersteuning te geven die ze nodig hebben voor het vervullen van haar taak. Er zijn nog geen kandidaten voor vacature afdeling Opleidingen (november 2013). 10.

Bekendmaking samenstelling van afdelingen, commissies en werkgroepen Deze informatie heeft al in het clubblad gestaan en zal na actualisering worden geplaatst op de website van Reddingsbrigade Zwolle.

11.

Vaststelling van de data voor de volgende vergaderingen Buitengewone Ledenvergadering (begroting): dinsdag 21 mei 2013. Algemene Ledenvergadering: woensdag 13 november 2013.

12.

Algemene Vergadering Reddingsbrigade Nederland De Algemene Vergadering van Reddingsbrigade Nederland zal gehouden worden op zaterdag 25 mei 2013. Er hebben zich geen leden gemeld die hier heen willen namens de Reddingsbrigade Zwolle.

13.

Wat verder ter tafel komt - Rondvraag Heleen van Balen → De vereniging heeft dringend meer leden nodig. De mogelijkheid tot voordelig ‘baantjes zwemmen’ wordt onderzocht in het bestuur. Leden die nieuwe leden aanbrengen krijgen een presentje. → Er zijn opstartproblemen in het nieuwe zwembad en bijbehorendeverenigingsruimte. Klachten van leden moeten bij het bestuur gemeld worden. Er zijn ook vrijwilligers nodig voor bardiensten. Linda Doorn → Linda wil graag mee zwemmen met wedstrijdploeg. antwoord: Dat kan, je betaald dan tarief voor trimzwemmen. Alleen kun je zonder diploma niet met alle wedstrijden meedoen. Albert Jan Pool → Heeft geen clubblad gehad. antwoord: Er wordt uitgezocht waar dit fout is gegaan. NB. Er zijn meerdere klachten hierover ontvangen. Bennie Kniest → Vraagt wat er wordt gedaan aan sponsoring. antwoord: Er is geld van diverse fondsen ontvangen en ook zijn er schenkingen door leden gedaan. René Doorn is contactpersoon in het bestuur voor sponsoring. Eddy Vos → Vraagt waardoor de terugloop van het aantal leden komt. antwoord: Waarschijnlijk komt dit door de crisis. Of dit door de nieuwe diplomalijn of de afstand naar het nieuwe zwembad komt is niet te zeggen. Bij nieuwe opzeggingen wordt naar de reden gevraagd. Nicole → Bij voetbal is er een boete voor het niet doen van vrijwilligerswerk. Is dit een idee voor de reddingsbrigade om meer mensen actief te krijgen voor diensten? Mark Duijf → De omzetting naar nieuwe diploma’s loopt nog. → Binnenkort zijn er weer herhalingslessen voor MFA.

14.

Sluiting Heleen van Balen sluit de vergadering om 21:15 uur.

-9-


Serious Rescue Al 9 jaar is het een terugkerend evenement: Serious Request. Sinds 2010 zetten ook diverse reddingsbrigades uit Nederland zich in voor het goede doel, met een vaartocht naar het Glazen Huis, genaamd Serious Rescue. Afgelopen editie, van 21 t/m 23 december, heeft Reddingsbrigade Zwolle voor het eerst meegedaan aan deze inzamelingsactie voor het Rode Kruis. Acht leden, 2 auto’s en de reddingsvlet vertrokken op donderdagavond naar Arnhem. Hier ging ’s avonds de vlet bij de jachthaven het water in. Op vrijdag werd in alle vroegte het startsein van Serious Rescue gegeven door de burgemeester van Arnhem. In 3 dagen werd er over de IJssel en het Twentekanaal naar Enschede gevaren.

Met name de eerste dag was een waterkoude dag met heel veel mist. Ook dag 2 werd gekenmerkt door regen. Op de zondag was de aankomst in Enschede gelukkig droog. Nadat alle boten weer met een hijskraan op de trailers stonden kon de geel-rode karavaan met een dikke cheque de Oude Markt in Enschede. Serious Rescue heeft maar liefst €23.250 aan de DJ’s in het Glazen Huis overhandigd.

- 10 -


Rookworstactie Aan het eind van 2012 is voor het eerst een rookworstactie georganiseerd. Alle leden konden aan familie en vrienden overheerlijke slagersrookworsten verkopen. Met deze actie steunen de leden onze vereniging. Aan deze actie was ook een wedstrijdelement toegevoegd, de beste worstenverkopers kregen een prijs. De top 3 ziet er als volgt uit: 1e plaats Lambert van Balen 58 sets 2e plaats Appie Pool 23 sets 3e plaats Lennard Vijverberg 18 sets Omdat er veel vraag was naar de rookworst is er een kans om nogmaals worsten te bestellen. Stuur daarvoor een mail naar rookworst@reddingsbrigade-zwolle.nl met het aantal sets grove en/of fijne rookworst. Dit kan tot uiterlijk 31 januari.

- 11 -


Baantjes zwemmen Ouders opgelet! Als een van uw kinderen bij ons zwemt, heeft u de gelegenheid om in het eerste lesuur baantjes te zwemmen. Het is een beperkt lidmaatschap en u krijgt geen les. Daarom betaald u minder contributie en zwemgeld. Het lidmaatschap loopt aan het eind van dit verenigingsjaar automatisch af. Als het een succes is, komen we volgend jaar met een definitief plan. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Heleen van Balen. U vind haar vrijwel elke donderdagavond in de verenigingsruimte. Of u stuurt een mail naar bestuur@reddingsbrigade-zwolle.nl.

Nieuwe leden Elk lid dat een nieuw lid aanbrengt, krijgt een mooie LEDzaklamp met logo cadeau. Op donderdag 10 januari heeft Remco de Jonge als eerste de zaklamp in ontvangst mogen nemen. Heb jij een nieuw lid aangebracht, maar nog geen zaklamp gekregen, geef dat dan door aan Appie Pool of Heleen van Balen. Uiteraard zijn de zaklampen ook gewoon te koop voor â‚Ź7,50 per stuk. Je kunt ze kopen bij Paul Duijf of bestellen via promotie@reddingsbrigade-zwolle.nl

- 12 -


Vierkamp 3-11-2012 Op zaterdag 3 november organiseerde Reddingsbrigade De Zwarte Waterratten de Vierkamp in zwembad De Bestevaar in Genemuiden. De vierkamp ging tussen de brigades uit Hasselt, Staphorst, Zwartsluis en Zwolle. Rond 5 uur ’s middags begonnen de wedstrijden. Iedereen heeft heel hard gezwommen en goed zijn best gedaan. Wel was het jammer dat er niet meer deelnemers van onze brigade waren, terwijl alle leden mee mogen doen. Programma 4: 25 meter vrije slag met hindernis jongens 2004 t/m 2005

Programma 12: 50 meter vrije slag met hindernis 35,53 jongens 1993 t/m 1996

Fabian den Dunnen Peter Blauwgeers

Arnold 30,44 van Balen

Programma 6: 25 meter vrije slag met hindernis jongens 2002 t/m 2003

Programma 13: 50 meter vrije slag met hindernis dames voor 1993

Quinten Verduin

Michelle 29,43 Nijhof

Merijn den Dunnen

Laura22,06 Ruitenberg

Chris Blauwgeers

25,78 Programma 20: lijnredding met tuigje voor 4 personen jongens 0 t/m 0

Programma 7: 25 meter vrije slag met hindernis meisjes 2000 t/m 2001

Zwolle

Anna Blaauwgeers

21,53 Programma 21: lijnredding met tuigje voor 4 personen meisjes 0 t/m 2007

Programma 8: 25 meter vrije slag met hindernis jongens 2000 t/m 2001

Zwolle

Robbert den Dunnen

19,12 Programma 24: lijnredding met tuigje 24,18 voor 4 personen heren voor 2005

Remko de Jonge

Zwolle

Programma 9: 50 meter vrije slag met hindernis meisjes 1998 t/m 1999

Programma 18: 25 meter rugslag met 54,41 stokje jongens 1997 t/m 2000 Peter47,41 Blauwgeers

Kim Dalhuisen Inge Wilts Programma 10: 50 meter vrije slag met hindernis jongens 1998 t/m 1999 Lambert van Balen Programma 11: 50 meter vrije slag met hindernis meisjes 1993 t/m 1996

Fabian den Dunnen Programma 26: 25 meter rugslag met 45,37 2002 t/m 2003 bal jongens Chris Blauwgeers Merijn den Dunnen Quinten Verduin 52,25

Anneloes Aaij - 13 -


Programma 31: 25 meter schoolslag + 25 meter pop vervoeren meisjes ‘93 t/m ‘96

Programma 27: 25 meter rugslag met bal meisjes 2000 t/m 2001

Anneloes Aaij

Anna Blaauwgeers

36,68 Programma 32: 25 meter schoolslag + 25 meter pop vervoeren jongens ‘93 t/m ‘96

Programma 28: 25 meter rugslag met bal jongens 2000 t/m 2001

Arnold van Balen

Remko de Jonge

30,78 Programma 33,35 33: 25 meter schoolslag + 25 meter pop vervoeren dames voor ‘93

Robbert den Dunnen Programma 29: 25 meter popvervoeren meisjes 1998 t/m 1999 Kim Dalhuisen

Programma 30: 25 meter popvervoeren jongens 1998 t/m 1999 Lambert van Balen

De einduitslag: Staphorst Hasselt Zwartsluis Zwolle

Michelle Nijhof 37,00 Programma 42,75 35: verenigingsestafette 14 x 25 meter vrije slag

Inge Wilts

1. 2. 3. 4.

Laura Ruitenberg

119 pt 104 pt. 69 pt. 55 pt.

- 14 -

1. Staphorst

3:50;53

2. Hasselt

3:52;12

3. Zwolle 38,28

4:39;08

4. Zwartsluis

5:17;15


Kledingeisen zwemmen Kledingeisen brevetten junior- en zwemmend redder en de diploma’s Life Saver: • Badkleding • T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen • Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan) • Regen/windjack (bedoeld wordt een jack met lange mouwen, dat vaak is vervaardigd uit een soort nylon) • Schoenen (plastic, leren of sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder stevige zool zijn niet toegestaan)

Het is toegestaan dat kandidaten i.p.v. broek/blouse een jurk met lange mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De jurk/ rok moet tot over de knie reiken. De kledingstukken behoren zodanig bevestigd te zijn, dat deze tijdens het verblijf in het water niet verloren kunnen worden. De kleding dient schoon en in goede staat te zijn.

- 15 -


Het gebruik van normale brillen plus of min dioptrie zijn toegestaan. Brillen om de ogen te beschermen tegen direct contact met het zwemwater, zoals chloorbrilletjes, duikbrillen, etc. zijn op geen enkel examenonderdeel toegestaan. Duikbrillen, waarbij klaren mogelijk is, zijn alleen toegestaan op basis van medische indicatie en een toegekend schriftelijk dispensatieverzoek en zijn geheel voor eigen risico. Zwemvliezen: Voor sommige brevetten/ diploma’s zijn ook zwemvliezen nodig. Als dit voor uw zoon / dochter geldt, zal dit tijdig door de instructeur worden aangegeven. Het is de bedoeling dat uw zoon / dochter deze zwemvliezen dan zelf aanschaft. DIT HOEFT DUS NIET VOOR ELK DIPLOMA / BREVET .

- 16 -


Examens 2013 De examens staan gepland voor donderdag 18 en 25 april 2013 (onder voorbehoud van goedkeuring rayonadministrateur). De kandidaten die afzwemmen krijgen kort voor het examen bericht wanneer zij exact aanwezig moeten zijn.

Trainings- en wedstrijdgroepen Voor wie het nog niet wist: alle leden van onze reddingsbrigade mogen meezwemmen met de trainings- en wedstrijdgroep. Ook als je (nog) geen wedstrijden zwemt. De jeugd (t/m 15 jaar) traint tussen 19.00 en 19.45 uur. Als je het eerste uur zwemt meld je je na het spelen bij de trainingsgroep. Zwem je het tweede uur, kom je om 19.00 om te trainen en ga je om 19.45 naar je groep voor het brevetzwemmen. Sernioren (15 en ouder) trainen om 20.30. Iedereen is dus welkom om mee te trainen. Vragen kun je kwijt bij Heleen van Balen. Zij is bijna elke donderdagavond in de verenigingsruimte te vinden. Je kunt haar ook een mailtje sturen op voorzitter@reddingsbrigadezwolle.nl Wil je op de hoogte worden gehouden van alle wedstrijden? Stuur dan een mail met je adres en geboortedatum naar het bovenstaande adres.

- 17 -


Ook drukte in de winter In het vorige clubblad schreef ik over de grote drukte voor de afdeling Preventie & Hulpverlening in de (na)zomermaanden. Zelfs in het najaar en in de winter hebben we tegenwoordig genoeg te doen. Zo hebben we de afgelopen periode inzetten gehad bij: • Regionale oefening POLDER in Flevoland (inzet alarmploeg RBZ) • Landelijke oefening LEK, op de Lek bij IJsselstein (inzet alarmploeg RBZ) • Sinterklaasintocht binnenstad • Sinterklaasintocht Assendorp • Lokale oefening op IJssel met RB Nijeveen (werd inzet: redding van ree uit IJssel) • Nieuwjaarsblobjump (vanaf een opblaaskussen het water in gelanceerd worden) Met de redding van de ree hebben we zowaar de website van het AD gehaald, met daarbij een geweldige foto in De Stentor en de nieuwjaarsblobjump haalde de voorpagina van De Stentor, met de reddingsbrigade mooi in beeld!

- 18 -


Voor wat betreft de stalling: op dit moment is er nog geen concrete oplossing voor na 31 maart, als het contract voor het gebruik van de brandweerkazerne ophoudt. Wie weet staan we dan wel weer op straat. Wie heeft er de oplossing waar wij nog niet aan gedacht hebben? Meer informatie over de stallingseisen is via de mail bij mij te verkrijgen: bewaking@reddingsbrigade-zwolle.nl. Mark Duijf, bestuurslid (@rbz_bewaking) Inzetten voor de komende maanden: Voor de komende maanden staan de volgende inzetten op de planning: • 27 april: Hardshock Festival • 30 april: Koninginnedag • 5 mei: Bevrijdingsfestival Overijssel • 18 mei: Fusion of Dance Outdoor

Voor alle inzetten geldt dat deze op de website van de vereniging gepubliceerd worden (agenda). Hier kun je je vaak ook aanmelden of staan de contactgegevens. Daarnaast wordt via Facebook en Twitter opgeroepen. Kijk goed welke eisen er gesteld worden, voor sommige inzetten geldt een minimumleeftijd of bepaald diploma. We gaan kijken of we een mailinglijst kunnen opstellen, zodat je automatisch op de hoogte bent van nieuwe inzetten en oefeningen. Meer hierover in het volgende clubblad. Mark Duijf, bestuurslid (@rbz_bewaking)

- 19 -


Snerttoernooi Op de eerste zondag van het jaar organiseert Swol1894 het jaarlijkse Snerttoernooi. Dit waterpolo-evenement is voor alle leden van de diverse afdelingen van Swol1894 en zij mogen familie en vrienden ook meenemen. Dit jaar leek het de organisatie van het Snerttoernooi leuk om ook de andere verenigingen in het zwembad uit te nodigen om deel te nemen aan het Snerttoernooi. Op zondag 6 januari nam dus het ‘bestuursteam’ van Reddingsbrigade Zwolle deel aan het Snerttoernooi. Een enkeling van ons beschikte over enige waterpolo-kwaliteiten, maar voor de meeste was het een eerste kennismaking met deze natte balsport. Een enkele wedstrijd werd het gelijk spel, maar bij het merendeel was de tegenstander veel te sterk. Toch zijn enkele potjes ook gewonnen, met dank aan professionele ondersteuning van echte waterpoloërs. Ondanks ons debuut op het Snerttoernooi zijn we niet met lege handen naar huis gegaan. De Reddingsbrigade Zwolle heeft namelijk de fairply-prijs gewonnen. Ons team werd geroemd om de sportieve inzet, gezelligheid en doorzettingsvermogen. Al met al een geslaagde dag, die zeker voor herhaling vatbaar is. Misschien volgend jaar een 2e team voor andere leden van de vereniging?

- 20 -


RBZ in de media Op 31 december kwam de Reddingsbrigade Zwolle mooi in De Stentor te staan met de redding van de ree in de uiterwaarden van de IJssel.

Twee dagen later, op 2 januari, stond onze vereniging zelfs op de voorpagina van De Stentor. Tijdens de primeur van de Nieuwjaarsblobjump was de reddingsbrigade met 3 boten aanwezig om de veiligheid te waarborgen.

- 21 -


Kleurplaat

- 22 -


Reddingsbrigade Zwolle Postbus 40072 8004 DB Zwolle

- 23 -

Profile for Reddingsbrigade Zwolle

RBZ Clubblad Januari 2013  

RBZ Clubblad Januari 2013  

Profile for rbzwolle
Advertisement