__MAIN_TEXT__

Page 1

CLUBBLAD Oktober 2012                       reddingsbrigade-zwolle

www.

.nl

clubblad@reddingsbrigade-zwolle.nl

Aangesloten bij de

Nederland

www.reddingsbrigade.nl


Postadres Postbus 40072 8004 DB Zwolle Stalling Brandweerkazerne Harm Smeengekade 13 Ingang aan Lijnbaan Bankrekening 11.00.19.016 Ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder inschrijfnummer: 40059663 Opzegging Eventuele opzegging dient schriftelijk te gebeuren via het secretariaat voor 30 juni van het huidige verenigingsjaar. Wanneer het lidmaatschap na 30 juni wordt opgezegd blijft desalniettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

-2-


Samenstelling Bestuur RB Zwolle Functie

Naam

Voorzitter

Mona vd Bilt

Adres

Tel.nr

Kievietweg 53 7971DB Havelte

0521 34 25 05

voorzitter@reddingsbrigade-zwolle.nl

Vicevoorzitter

Heleen van Balen

Secretaris

Ingrid Ramaker

secretaris@reddingsbrigade-zwolle.nl

Penningmeester

Edwin Visser

penningmeester@reddingsbrigade-zwolle.nl

Afd. Opleidingen

Jentje Breeuwsma

opleidingen@reddingsbrigade-zwolle.nl

Afd. Preventie en Hulpverlening

Mark Duijf

Melisseweg 59 06 22 36 08 98 9731 BM Groningen 050 879 53 50

bewaking@reddingsbrigade-zwolle.nl

Afd. Promotie

Paul Duijf

Palestrinalaan 1057 038 421 48 14 8031VG Zwolle 06 516 856 34

promotie@reddingsbrigade-zwolle.nl

Afd. Sport en Spel

Vacature

sport-spel@reddingsbrigade-zwolle.nl

Algemeen Bestuurslid RenĂŠ Doorn alg.bestuurslid@reddingsbrigade-zwolle.nl

Commissie cursussen (afd. Opleidingen) Uurleiders: 1e uur 2e uur 3e uur

Benni Kniest Nicole v.d. Bovenkamp Nicole v.d. Bovenkamp

Afmelding (ook per sms)

06 14 80 59 41 Alleen op donderdag

Niet bellen tussen 17.45 en 18.00 uur!

Redactie Clubblad Redactielid

Paul Duijf

Palestrinalaan 1057 06 51 68 56 34 8031VG Zwolle

clubblad@reddingsbrigade-zwolle.nl

-3-


Inhoudsopgave Blz. 5

Voorwoord

Blz. 7

Nieuw zwembad

Blz. 8

2012Uitnodiging ALV 13 november 2012

Blz. 11

Verslag ALV 9 mei

Blz. 13

Geslaagden seizoen 2011-2012

Blz. 14

Vijfkamp Reddingsbrigade-kleding

Blz. 15

Kledingeisen

Blz. 17

Vertrouwenspersoon

Blz. 18

Druk zomerseizoen

Blz. 20

Inzet komende maanden

Blz. 21

Technische commissie

Blz. 22

Kleurplaat

Blz. 23

Dringende oproep!

-4-


Voorwoord Hallo allemaal, Dit keer een wat langer voorwoord dan jullie gewend zijn. Maar er is dan ook veel te melden. Het verenigingsjaar (1-7-2012) en het zwemseizoen (6-9-2012) is inmiddels weer begonnen. Er wordt al weer vol op gezwommen. Mede namens de overige bestuursleden, wens ik iedereen weer een heel fijn verenigingsjaar en zwemseizoen. Na het verschijnen van het laatste clubblad in april van dit jaar is er veel gebeurd. De afdeling Preventie en Hulpverlening heeft met zijn vele vrijwilligers op de Wythmenerplas en bij evenementen haar bijdrage geleverd. De afdeling Opleidingen heeft het zwemseizoen weer goed voorbereid, de leden ingedeeld in de juiste zwemgroepen en haar instructeurs en kader ingedeeld en bijgeschoold. Ook het bestuur is in de afgelopen maanden erg druk geweest. Onze voorzitter Mona van de Bilt, heeft, om persoonlijke redenen, moeten besluiten een stapje terug te doen. Ik ben toen door de overige bestuursleden gevraagd haar taak tot de komende ledenvergadering als voorzitter a.i. waar te nemen. Vandaar het onderschrift onder dit voorwoord: Heleen van Balen, Voorzitter a.i.. Er is deze zomermaanden heel wat op mij afgekomen over reddingsbrigade-zaken waar ik geen weet van had. Maar door de overige bestuursleden, maar ook door diverse leden ben ik erg goed op weg geholpen. Ik heb dan ook erg veel bijgeleerd. Ik heb mij inmiddels kandidaat gesteld om de komende ledenvergadering als voorzitter gekozen te worden. Het woord is dus aan jullie. Het bestuur heeft heel veel werk te verrichten, wat toch door een vrij kleine groepje gedaan wordt, daarom gaan we er van uit dan zowel Mona als wel Ingrid als bestuursleden herkozen worden. Daarnaast zoeken we nog nieuwe bestuursleden, met name een nieuwe secretaris. Dus neem je verantwoordelijkheid als lid, en meld je als aan bij het bestuur, zodat wij je kunnen voordragen als bestuurslid. In het afgelopen clubblad hebben jullie kunnen lezen dat wij aan het project “Mantelzorgers Binnenboord� hebben mee gedaan. -5-


Inmiddels hebben wij van de vrijwilligerscentrale gehoord, dat wij De Pluim (â‚Ź 250,-) uitgereikt krijgen van de wethouder. Deze uitreiking is gepland op 8 november a.s in het zwembad. Als dit allemaal nog niet genoeg is, wil ik ook nog de Algemene Ledenvergadering onder jullie aller aandacht brengen. Deze wordt gehouden op 13 november a.s. De uitnodiging/agenda staat dit clubblad. We hopen daar veel leden (of ouders van jeugdleden) komen. In deze vergadering moet het beleid en de jaarrekening 2011/2012 vastgesteld worden. Ook worden er in deze vergadering de bestuursleden gekozen of herkozen. Het is dus erg belangrijk dat u/jullie allemaal komen. Namens het bestuur Heleen van Balen Voorzitter RBZ a.i. voorzitter@reddingsbrigade-zwolle.nl of bestuur@reddingsbrigade-zwolle.nl

-6-


Nieuw zwembad Donderdag 11 oktober is de laatste zwemavond in het Hanzebad. Op 18 oktober zal er geen les zijn. Op zaterdag 20 oktober is de publiekelijke opening van het nieuwe zwembad “De Vrolijkheid”. Ook de reddingsbrigade zal tijdens deze opening zich tonen aan alle bezoekers. Er kan deze dag nog niet gezwommen worden. In de herfstvakantie, op donderdag 25 oktober, zal er voor het eerst gezwommen worden door de reddingsbrigade in het nieuwe zwembad. Deze avond zijn er geen lessen, maar zal er een bijzonder programma zijn. Het is dan ook mogelijk om vriendjes/vriendinnetjes gratis mee te laten zwemmen. Wordt je vriendje/vriendinnetje lid van onze vereniging, dan krijg jij een leuk cadeautje. De lestijden blijven hetzelfde als in het Hanzebad. Adres zwembad “De Vrolijkheid”: Ossenkamp 7 8024AG Zwolle www.optisport.nl/zwolle Voor zowel 20 als 25 oktober zoeken we mensen die willen helpen bij het organiseren van deze dagen. Info hierover staat binnenkort op de website.

-7-


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Hierbij nodigt het bestuur de leden, juniorleden en ouders van de juniorleden uit voor het bijwonen van de Algemene Vergadering: Op Aanvang Locatie Adres

: : : :

dinsdag 13 november 2012 20:00 uur Wijkcentrum De Enk Enkstraat 67, 8012 VA Zwolle

In deze vergadering kunnen de aanwezigen zich uitspreken over het gevoerde beleid en kunnen zij invloed uitoefenen op het nog te voeren beleid. Zoals uit de agenda blijkt, agendapunt 8, komt het bestuur nog een aantal bestuursleden te kort (lees: niet alles kan optimaal verzorgd worden). Het is daarom van belang dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn! De vergaderstukken zijn uiterlijk 2 weken voor de vergadering enkel per mail op te vragen via het mailadres bestuur@reddingsbrigade-zwolle.nl . Eventuele afmeldingen voor deze vergadering kunnen eveneens worden gedaan via bovenstaand mailadres. De agenda ziet er als volgt uit: 1. 2. 3. 4. 5.

6.

Opening Presentie Mededelingen van het bestuur a. De bij het secretariaat ontvangen berichten van verhindering b. Overige mededelingen Behandeling ingekomen stukken. Vaststellen van het verslag van de vorige Algemene Vergadering d.d. 9 mei 2012 a. Tekstueel b. Actiepuntenlijst c. Naar aanleiding van Behandeling jaarverslagen over de periode 01-07-2011 t/m 30-6-2012 a. Jaarverslag van het bestuur b. Financieel jaarverslag van de penningmeester c. Verslag Financiële commissie De financiële commissie bestaat uit Gerrit Meijler en Louis van den Berg. Reserve lid: Linda Doorn d. Voorstel tot goedkeuring van het financiële jaarverslag en decharge van het bestuur, in het bijzonder de penningmeester, ten aanzien van het gevoerde (financiële) beleid e. Benoeming van de Financiële commissie voor het lopende verenigingsjaar. Aftredend is Gerrit Meijler. f. Ter kennisneming de jaarverslagen van de afdelingen (en de commissies onder de afdelingen): i. Van de afdeling Opleidingen -8-


7.

8.

9.

ii. Van de afdeling Preventie en Hulpverlening iii. Van de afdeling Sport en Spel iv. Van de afdeling Promotie g. Ondertekening van alle jaarverslagen door het voltallige bestuur h. Te royeren leden Begroting. a. voor de periode 01-07-2012 t/m 30-6-2013 is reeds goedgekeurd op 9 mei 2012. b. voor de periode 01-07-2013 t/m 30-6-2014 willen wij net zoals afgelopen jaar weer een Buitengewone Algemene Vergadering beleggen in de maand mei. De reden hiervoor is dat wij dan veel beter kunnen aansluiten bij de realiteit. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement. Het voorstel wijzigingen kunt u via e-mail aanvragen. U ontvangt dan het huishoudelijk reglement, op de vergadering zullen de tekstvoorstellen nader worden toegelicht. Bestuur(sverkiezing): Het bestuur bestond in 2011/2012 uit de volgende functies en personen : Naam

voorzitter

Mona v.d. Bilt-Koot

wo 14-11-2007

Bestuurslid (secretaris)

Ingrid Ramaker

wo 14-11-2007

Truus Breeuwsma

wo 10-11-2004

Edwin Visser

wo 16-11-2011

nov 2014

1976

13-11-2012

Bestuurslid (Penningmeester) t/m 30-06-2012 Bestuurslid (Penningmeester) vanaf 01-07-2012 Bestuurslid (afd. Opleidingen) Bestuurslid (afd. Preventie en Hulpverlening)

Benoemd / gekozen

Jentje Breeuwsma

Herkozen

Datum aftreden nov 2013

Functie

13-11-2012 16-11-2011

01-07-2012

Mark Duijf

wo 30-10-2002

nov 2014

Bestuurslid (afd. Sport en Spel)

Heleen van Balen en vice-voorzitter

wo 18-11-2009

nov 2013

Bestuurslid (afd. Promotie)

Paul Duijf

di 20-12-2011

nov 2015

Algemeen bestuurslid

RenĂŠ Doorn

di 20-12-2011

nov 2015

a.

b.

c. d.

Mona van de Bilt heeft in de loop van het jaar aangegeven dat zij een stapje terug wilde doen. Heleen van Balen heeft tijdelijk de taken van de voorzitter waargenomen. Het bestuur stelt voor Heleen van Balen te benoemen in de functie van voorzitter. Ingrid Ramaker en Jentje Breeuwsma zijn aftredend en stelen zich beiden herkiesbaar; Jentje tot november 2013. Ingrid is om persoonlijke redenen niet meer beschikbaar als secretaris, maar wel als algemeen bestuurslid. Het bestuur stelt voor om Ingrid Ramaker en Jentje Breeuwsma te herkiezen. Omdat Heleen van Balen door ons als bestuur is voorgedragen als voorzitter, is de bestuursfunctie voor de afdeling sport en spel per 19-06-2012 vacant. Mona van de Bilt is bereid gevonden binnen het bestuur actief te blijven. Het bestuur stelt voor Mona van de Bilt te kiezen in het bestuur.

-9-


e.

10.

11.

12. 13.

14.

Het bestuur is dringend op zoek naar leden die de volgende functies willen bekleden: Secretaris, bestuurslid voor de afdeling opleidingen en bestuurslid voor de afdeling sport en spel. Hij/zij krijgt de mogelijkheid om te worden ingewerkt. Kandidaten kunnen zich bij Heleen van Balen of bij één van de andere bestuursleden melden. Ook als u iemand weet, die wij kunnen vragen, dan graag aan het bestuur doorgeven. Bekend maken samenstelling van de afdelingen, commissies en werkgroepen a. Afdeling Opleidingen b. Afdeling Preventie en Hulpverlening i. Commissie RVR (Regionale Voorziening Reddingseenheden) Deze commissie bestaat uit: Mark Duijf, René Doorn en Stefan Bos c. Afdeling Sport en Spel d. Afdeling Promotie i. Paul Duijf heeft per 01-07-2012 de taak van de afdeling Promotie op zich genomen. ii. René Doorn is contactpersoon voor de nieuwe sponsoring activiteiten vanuit het bestuur. Vaststellen van de datum voor de volgende Algemene Vergadering. dinsdag 21 mei 2013 voor de Buitengewone Algemene Vergadering (begroting) en woensdag 13 november 2013 voor de reguliere Algemene Vergadering zaterdag 25 mei 2013 Algemene Vergadering Reddingsbrigade Nederland Wat verder ter tafel komt - Rondvraag Om uw vragen voldoende aandacht te geven en direct te kunnen beantwoorden, verzoeken wij u uw vragen via de mail ter attentie van de secretaris in te dienen voor 01-11-2012. Sluiting

- 10 -


.

Verslag ALV 9 mei 2012

Locatie Tijd Aanwezig

Afwezig

SV Zwolle, Hyacintstraat 66 19.30 uur Bestuur : Heleen van Balen (vice voorzitter),Ingrid Ramaker (secretaris) Jentje Breeuwsma, Truus Breeuwsma, Mark Duijf, Paul Duijf, René Doorn Leden: Edwin van Vilsteren, Louise van de Berg, Nicole van de Bovenkamp, inda Doorn, Evert Hetebrij, Bennie Kniest, Sander Koopman, Gerrit Meijler, Laura Ruitenberg, Michelle Nijhof Gerwin Pot, René Pot, en Kitty Schottert, Mona van de Bilt, Truus Breeuwsma, Louis van den Berg, fam. Blauwgeers, Yvonne Bosch, Kim Dalhuizen, Joyce Kniest en Jolanda Kwakkel

1. Opening Heleen opent de vergadering en heet iedereen welkom 2. Presentie De presentie lijst gaat rond en wordt getekend. 3. Mededelingen De afwezig doorgegeven leden worden gemeld. Verder zijn er geen mededelingen. 4 Verslag 20 december 2011 Blz. 1. 2012 moet 2011 worden, zowel bij de datum als bij betreft. Blz. 2. het verslag van 16 november opnieuw aanpassen en toesturen aan de leden Bij punt 5.f. Het verslag van de financiële commissie wordt ook door de adviseur(s) ondertekend wordt gewijzigd in “Het verslag van de financiële commissie wordt door de commissieleden onder ondertekend” Blz. 3. Paul Duijf en René Doorn moet bij de benoemingsdatum i.p.v. 2012, 2011 worden, Truus Breeuwsma is benoemd op 10-11-2004, Ingrid Ramaker en Mona van de Bilt zijn op 14 -11-2007 benoemd Nav 3.9 , functie is sport & spel Verder wordt het verslag vastgesteld. Het wordt na correctie opnieuw verzonden. Verslag 12 mei 2011 Blz 1. de datum bij datum 29 december 2012 moet het jaartal natuurlijk 2011 zijn Bij versie moet het jaartal worden gewijzigd in 2012 De boten zijn verzekerd via de bond, de auto alleen in bondsverband. Ewout Sanders en boot 119 aanpassen en opnieuw versturen 5 Begroting 2012-2013 De begroting voor het seizoen 2012-2013 is beschikbaar voor de aanwezigen. Gerrit Meijler: De afschrijvingen zijn niet begroot? - 11 -


àAls dit gedaan zou zijn dan ontstond er een negatief saldo omdat er geen geld beschikbaar is voor afschrijving Louise van den Berg: Als je niet mag afzwemmen moet je dan wel cursusgeld betalen? àJa, je hebt wel het hele jaar les gehad en gezwommen. Evert Hetebrij: Het badgeld is met 40% verhoogd? àVorig jaar was het bedrag te laag Bennie: Alleen de boten + materiaal worden afgeschreven? àJa De begroting wordt door de aanwezige leden goedgekeurd. De contributie is daardoor met ingang van 1 juli 2012 als volgt door de vergadering vastgesteld: • Junioren € 38,20 en • Senioren € 41,25. Het cursusbedrag voor het verenigingsjaar 1 juli 2012 t/m 30 juni 2013 is voor: • Junior Redder en Zwemmend Redder 1 t/m 4 €95,00; • Lifesaver €100,00; • Lifesaver 2 en 3 €110,00; • Trimploeg € 55,00. 5B Commissie Penningmeester Gemeld wordt dat René Pot advies geeft aan de penningmeester. 6. HHR Het HHR wordt doorgeschoven naar de volgende algemene vergadering. Voorgesteld wordt een groepje in te stellen om dit voor te bereiden. Dit wordt akkoord bevonden. Voorgesteld worden Evert Hetebrij Gerrit Meijler en eventueel Louis van den Berg zich over het HHR te laten buigen. Gerrit Meijler vraagt dit aan Louis van den Berg, omdat Louis niet op de vergadering aanwezig is. Wel wordt het punt behandeld over de stukken (facturen, uitnodigingen en verslagen) te verzenden via de mail en publicaties te doen via de website. 7. Rondvraag. 7.a. Door Nicole van der Bovenkamp wordt gemeld dat de omzetting van de diploma’s in verband met de overgangsregeling vertraging heeft opgelopen bij de KNBRD. Er waren meer aanvragen dan verwacht, dus we moeten even geduld hebben. 7.b. Verder had niemand wat voor de rondvraag. 8. Vaststellen volgende algemene Leden Vergadering De volgende Algemene vergadering zal plaatsvinden op 13 november 2012 om 20.00 uur in wijkcentrum de Enk. 9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur Tevens bedankt zij een ieder voor zijn en of haar aanwezigheid

- 12 -


Geslaagden seizoen 2011-2012 DIPLOMA: Eigen brevetten Sietse van der Wier Inze Reukers Emilio Brouwer Lennard Vijverberg Ariyon Kniest Oleg Huijsmans Max Fikke

DIPLOMA: Junior Redder 1 Owen Verduin Peter Blaauwgeers Berrie Oven Fabian Dunnen

DIPLOMA: Junior Redder 2 Merijn den Dunnen Chris Blaauwgeers Marijn Plaggenmarsch Rik Brinksma Quinten Verduin

DIPLOMA: Junior Redder 2 Floris de Jong Joris Zantingh Jasper Elsinga

DIPLOMA: Junior Redder 3 Robbert den Dunnen Aron Bleijenburg Remko de Jonge Tom Scheper

DIPLOMA: Junior Redder 4 Floor Compagne Lindy Compagne Nazzanien Schaafsma Stefan Spanjersberg Denise van der Veer Anna Blaauwgeers

DIPLOMA: Zwemmend Redder 1 Kim Dalhuizen Jontsy Lootens Ingrid Bos Inge Wilts Bas Kwakkel Dewi de Ruiter Eileen Klijmeij Maaike Rijntjes

DIPLOMA: Zwemmend Redder 3 Niels Bleijenburg Lambert van Balen Pim Spaanjaars Marten Stiekema Karyanna Kniest Aniek Bos

DIPLOMA: Zwemmend Redder 4 Tess van Berkum Annemiek Engels Emiel Kosse Ronald Kosse Maureen Ruitenberg Alexander Currie Denise Lemstra

DIPLOMA: Life Saver 2 Jordi Edelenbos

Kelly

Roo

Iedereen van harte gefeliciteerd!

- 13 -

DIPLOMA: Life Saver 3 Arnold van Balen Albert Jan Pool Laura Ruitenberg Eli van der Grient


Vijfkamp Op zaterdag 3 november organiseert de Reddingsbrigade Zwarte Waterratten Hasselt de vijfkamp. Wil je meedoen aan dit gezellige evenement? Geef je dan uiterlijk 15 oktober op bij J. Breeuwsma, tel 0521-342505.

Reddingsbrigadekleding Binnenkort wordt er weer nieuwe (rood/gele) kleding besteld. Als je interesse hebt om kleding te kopen kun je contact opnemen met Sander Koopman op emailadres materieel@reddingsbrigade-zwolle.nl

- 14 -


Kledingeisen zwemmen Kledingeisen brevetten junior- en zwemmend redder en de diploma’s Life Saver: • Badkleding • T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen • Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan) • Regen/windjack (bedoeld wordt een jack met lange mouwen, dat vaak is vervaardigd uit een soort nylon) • Schoenen (plastic, leren of sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder stevige zool zijn niet toegestaan)

Het is toegestaan dat kandidaten i.p.v. broek/blouse een jurk met lange mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De jurk/ rok moet tot over de knie reiken. De kledingstukken behoren zodanig bevestigd te zijn, dat deze tijdens het verblijf in het water niet verloren kunnen worden. De kleding dient schoon en in goede staat te zijn.

- 15 -


Het gebruik van normale brillen plus of min dioptrie zijn toegestaan. Brillen om de ogen te beschermen tegen direct contact met het zwemwater, zoals chloorbrilletjes, duikbrillen, etc. zijn op geen enkel examenonderdeel toegestaan. Duikbrillen, waarbij klaren mogelijk is, zijn alleen toegestaan op basis van medische indicatie en een toegekend schriftelijk dispensatieverzoek en zijn geheel voor eigen risico. Zwemvliezen: Voor sommige brevetten/ diploma’s zijn ook zwemvliezen nodig. Als dit voor uw zoon / dochter geldt, zal dit tijdig door de instrukteur worden aangegeven. Het is de bedoeling dat uw zoon / dochter deze zwemvliezen dan zelf aanschaft. DIT HOEFT DUS NIET VOOR ELK DIPLOMA / BREVET .

- 16 -


Vertrouwenspersoon Wist u / je dat wij een vertrouwenspersoon hebben binnen onze brigade? Het uitgangspunt van de bond en onze brigade is dat iedere vorm van seksuele intimidatie niet wordt getolereerd. Bovendien is het de plicht van ieder lid om melding te maken bij het bevoegde gezag (bestuur) van een (vermoeden van) handeling die strijdig is met dit uitgangspunt. De vertrouwenspersoon is iemand die onafhankelijk en onpartijdig beschikbaar is voor opvang en begeleiding van een slachtoffer (of in voorkomende gevallen van een dader). De taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon zijn vastgelegd in een protocol dat is opgesteld door Reddingsbrigade Nederland. Mocht je in een situatie komen dat je gebruik wilt maken van onze vertrouwenspersoon kun je dat via Appie, Benni of Nicole kenbaar maken. Zij zullen er dan voor zorgen dat je in contact met haar komt. Natuurlijk zullen zij dit verzoek met de nodige discretie behandelen.

- 17 -


Druk zomerseizoen Hoewel het verenigingsjaar op 1 juli stopt, gaat voor de afdeling Preventie en Hulpverlening de zomer gewoon door. Dit jaar hebben we zelfs een recordaantal inzetten gehad. Steeds meer organisatoren worden zich bewust van de mogelijke gevaren op het water en schakelen dan de reddingsbrigade in voor de waterhulpverlening rond de diverse evenementen. In de periode april-oktober hebben onze hulpverleners bij de volgende inzetten geholpen: -

Hardshock Festival Huldiging van FC Zwolle Vuurwerk Koninginnedag Bevrijdingsfestival Overijssel Zoekactie met KLPD op de Wijthmenerplas Fusion of Dance Outdoor Betonkanorace The Love Boat Zwartewaterregatta Grolsch Drakenbootrace Apeldoorn (assistentie) Zwolse Grachtenrace IJsseldrift Blobjump Stadshagenfestival (EHBO) Stadsfestival Zwolle Bruisweken barbecue Flynth Krachtmeting Veluwerally (gedeelte Zwolle-Kampen) Vechtrace (Duitsland/Nederland)

- 18 -


Er waren wat vertrouwde inzetten maar ook verschillende nieuwe. De meest opvallende zijn het dreggen naar een verdronken man op de Wijthmenerplas (i.s.m. de politie) en het Zwolse Stadsfestival in september dat een week duurde en waarbij in de laatste inzeturen 6 drenkelingen uit de stadsgracht gered zijn (2 slachtoffers zijn aan de ambulancedienst overgedragen). Het zijn twee uitersten, maar het geeft wel heel goed de samenwerking met de andere hulpdiensten binnen de veiligheidsregio aan. Via de organisatie van Blobjump.nl (een drijvend springkussen) is er behoorlijk wat publiciteit in de media verschenen.

De zoektocht naar een nieuwe stalling is inmiddels door de ChristenUnie weer in de politieke belangstelling gekomen. Achter de schermen wordt al enkele maanden gekeken naar een definitieve stallingsoplossing. De huidige stalling aan de Lijnbaan is helaas een tijdelijke. We hopen voor het einde van het jaar duidelijkheid te hebben over de toekomst van ons onderkomen. Door een paar mooie schenkingen is ook het inzetmaterieel van de vereniging uitgebreid. Zo zijn er nieuwe droogpakken met reddingsvesten en rescuetubes geleverd. Rescueboards hopen we binnenkort in ontvangst te kunnen nemen. Mark Duijf, bestuurslid (@rbz_bewaking)

- 19 -


Inzetten komende maanden Voor de komende maanden staan de volgende inzetten op de planning: • Oefening POLDER op 13 oktober (alarmploeg) • Oefening LEK op 3 november (alarmploeg) • Sinterklaasintocht op 17 november (Thorbeckegracht) • Sinterklaasintocht op 24 november (Assendorp) Verder zullen we bij vorst weer inzetbaar zijn bij een mogelijke schaatstocht op de stadsgracht (Zwol se Grachtentocht). Mogelijk zijn aan het begin van nieuwe jaar Nieuwjaarsduiken waarbij wij kunnen assisteren. Ook levert de afdeling in december materieel voor Serious Rescue, een actie van Reddingsbrigade Nederland voor Serious Request in Enschede. Binnenkort volgt de beslissing of we hieraan mee kunnen doen. Voor alle inzetten geldt dat deze op de website van de vereniging gepubliceerd worden (agenda). Hier kun je je vaak ook aanmelden of staan de contactgegevens. Daarnaast wordt via Facebook en Twitter opgeroepen. Mark Duijf, bestuurslid (@rbz_bewaking)

- 20 -


Technische Commissie

Waarschijnlijk is het iedereen al opgevallen dat Jolanda op donderdagavond niet meer aanwezig is als lesgever en lid van de T(echnische)C(ommissie). Zij heeft een stapje terug moeten doen omdat zij met een opleiding bezig is die nogal wat tijd van haar vraagt. Vandaar dat wij als TC een aantal “nieuwe mensen” hebben benaderd om ons te helpen de taken van Jolanda te verdelen. De TC bestaat nu uit Benni Kniest, Kitty Schottert, Albert Jan Pool en Nicole van der Bovenkamp. Jentje Breeuwsma zit namens de Afdeling Opleidingen in het bestuur en is nauw betrokken bij de TC. Samen met de lesgevers hopen we jullie dit jaar weer op te kunnen leiden voor een nieuw brevet / diploma. De nieuwe diplomalijn vraagt van ons om veel aandacht te geven aan de zwemtechnieken. Er moeten namelijk afstanden binnen een bepaalde tijd worden gezwommen. Dit was in de oude brevettenlijn niet het geval, dus het is voor iedereen wennen. De komende periode gaan we ons inzetten om de lessen leuk en gevarieerd te houden. Door deze “op te leuken” met oude vertrouwde reddingstechnieken, die misschien geen onderdeel zijn van het te behalen diploma, maar wel de aandacht houden op ons doel als brigade, namelijk het voorkomen van verdrinkingsongevallen. Albert Jan, Benni Kniest, Jentje Breeuwsma, Kitty Schottert Nicole van der Bovenkamp

- 21 -


Kleurplaat

- 22 -


Dringende oproep! Zoals jullie al in het voorwoord en in de uitnodiging voor de ALV voor 13 november a.s heeft kunnen lezen is het bestuur is dringend op zoek naar leden die de volgende functies willen bekleden: • • •

Secretaris; bestuurslid voor de afdeling opleidingen; bestuurslid voor de afdeling sport en spel

Hij/zij krijgt de mogelijkheid om te worden ingewerkt. Kandidaten kunnen zich bij Heleen van Balen of bij één van de andere bestuursleden melden. Ook als u iemand weet, die wij kunnen vragen, dan graag aan het bestuur doorgeven.

- 23 -


Reddingsbrigade Zwolle Postbus 40072 8004 DB Zwolle

- 24 -

Profile for Reddingsbrigade Zwolle

RBZ Clubblad Oktober 2012  

RBZ Clubblad Oktober 2012  

Profile for rbzwolle
Advertisement