__MAIN_TEXT__

Page 1

CLUBBLAD April 2012                       reddingsbrigade-zwolle

www.

.nl

clubblad@reddingsbrigade-zwolle.nl

Aangesloten bij de

Nederland

www.reddingsbrigade.nl


Reddingsbrigade Zwolle

Postadres Postbus 40072 8004 DB Zwolle (voor aan- en afmelden als lid) Lesruimte (SV Zwolle) Hyacinthstraat 66 8013 XZ Zwolle (voor theorielessen en vergaderingen) Bankrekening 11.00.19.016 Ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder inschrijfnummer: 40059663 Opzegging Eventuele opzegging dient schriftelijk te gebeuren via het secretariaat voor 30 juni van het huidige verenigingsjaar. Wanneer het lidmaatschap na 30 juni wordt opgezegd blijft desalniettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

-2-


Samenstelling Bestuur RB Zwolle Functie

Naam

Adres

Voorzitter

Mona van de Bilt

Tel.nr 06 55 56 72 70

voorzitter@reddingsbrigade-zwolle.nl

Vicevoorzitter

Heleen van Balen

vicevoorzitter@reddingsbrigade-zwolle.nl

Secretaris

Ingrid Ramaker

secretaris@reddingsbrigade-zwolle.nl

Penningmeester

Edwin Visser

penningmeester@reddingsbrigade-zwolle.nl

Afd. Opleidingen

Jentje Breeuwsma

opleidingen@reddingsbrigade-zwolle.nl

Afd. Preventie en Hulpverlening

Mark Duijf

Paul Duijf

Palestrinalaan 1057 038 421 48 14 8031VG Zwolle 06 516 856 34

promotie@reddingsbrigade-zwolle.nl

Afd. Sport en Spel

0521 34 25 05

Melisseweg 59 06 22 36 08 98 9731 BM Groningen 050 879 53 50

bewaking@reddingsbrigade-zwolle.nl

Afd. Promotie

Kievietweg 53 7971DB Havelte

Heleen van Balen

sport-spel@reddingsbrigade-zwolle.nl

Algemeen Bestuurslid RenĂŠ Doorn alg.bestuurslid@reddingsbrigade-zwolle.nl

Commissie cursussen (afd. Opleidingen) Uurleiders: 1e uur 2e uur 3e uur

Benni Kniest Nicole v.d. Bovenkamp Nicole v.d. Bovenkamp

Afmelding (ook per sms)

06 14 80 59 41 Alleen op donderdag

Niet bellen tussen 17.45 en 18.00 uur!

Redactie Clubblad Redactielid

Paul Duijf

Palestrinalaan 1057 06 51 68 56 34 8031VG Zwolle

clubblad@reddingsbrigade-zwolle.nl

-3-


Inhoudsopgave Blz. 5

Voorwoord

Blz. 6

Aanmelding Wijthmenerplas

Blz. 7

Huidige organisatiestructuur RBZ

Blz. 10

Koninginnedag

Blz. 11

Wedstrijden

Blz. 12

Uitslagen wedstrijden

Blz. 14

Training waterhulpverlening

Blz. 15

Toezicht

Blz. 16

Huldiging FC Zwolle

Blz. 17

WWWeetjes

Blz. 18

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Blz. 19

Mantelzorgers Binnenboord

-4-


Voorwoord Dit al weer het laatste clubblad van het seizoen en wordt na afloop van de examens uitgedeeld. Dat betekent dat het zwemseizoen er op zit. Het bestuur wil daarom alle vrijwilligers bedanken voor de hulp, ondersteuning en inzet. Met name de kaderleden, maar ook de andere vrijwilligers. Iedereen heeft er aan gewerkt om er weer een mooi en geslaagd (zwem-)seizoen van te maken. Ook bedanken wij alle ouders die zorgen voor support en het rijden naar de lesavonden en/of wedstrijden van hun kinderen en andere leden. Het zwemseizoen zit er weliswaar op, maar onze buitenactiviteiten gaan gewoon door. Denk maar eens aan de bewaking van de Wijthmenerplas en ander bewakingstaken zoals het Bevrijdingsfestival Overijssel. Heb je al eens nagedacht of dat iets voor jou is? Wij hebben daar veel leden voor nodig. Kijk even op onze vernieuwde website of neem contact op met Mark Duijf. Tot slot wil ook nog de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging onder jullie aandacht brengen. Deze wordt gehouden op 9 mei a.s. De uitnodiging hebben jullie al ontvangen, maar staat ook in dit clubblad. We hopen dat daar veel leden (of ouders van jeugdleden) aanwezig zullen zijn. In deze vergadering wordt de begroting 2012/2013 (inclusief de cursusgelden) vastgesteld. Het is dus erg belangrijk dat jullie allemaal komen. Namens het bestuur Heleen van Balen Vicevoorzitter RBZ

-5-


Aanmelding Wijthmenerplas Op onze nieuwe website kun je je weer aanmelden voor het toezicht op de Wijthmenerplas. Voor deze bewaking zoeken we hulpverleners vanaf KNBRD-A/Lifesaver 2 maar als je Lifesaver 1 hebt, ben je ook welkom om te bewaken (onder begeleiding van een ervaren hulpverlener). Dit jaar werken we weer volgens een vast rooster. We verwachten dat je volgens de planning aanwezig bent. Afhankelijk van het weer wordt gekeken of er toezicht gehouden wordt. Zo niet, dan worden er trainingen gehouden. Hierbij kan theorie aan bod komen (we mogen de lesruimte gebruiken) of we gaan wat praktische zaken oefenen zoals portofoongebruik, eerste hulp of vaartechnieken. De trainingen stoppen tussen 12 en 13 uur. Eventueel toezicht duurt tot uiterlijk 18.00 uur. Van de beheerder ontvang je dan consumptiebonnen, zodat je tussendoor eten en drinken kunt halen. Je kunt je ook opgeven voor de zaterdagen. Deze worden niet ingepland, maar we kunnen je wel bellen als het toch mooi weer en erg druk wordt in het weekend. De hulpverlening wordt gefaciliteerd vanuit het beheerdersgebouw. Op deze manier hebben we de beschikking over een goede EHBO-ruimte en sanitaire voorzieningen. Vanuit dit gebouw zullen de loop- en vaarpatrouilles vertrekken en aangestuurd worden. Je wordt verwacht in brigadekleding. Heb je dit niet, dan kun je een geel shirt of hesje lenen (regel zelf een rode broek). Mark Duijf, afd. preventie en hulpverlening

-6-


Huidige organisatiestructuur RBZ Voorzitter (Mona van de Bilt) Taken: Algehele leiding & toezichthouder, richt zich daarnaast vooral op voor externe contacten zoals gemeente, veiligheidsregio en andere belangrijke partijen, is aanspreekpunt voor de pers, en heeft een actieve bijdrage bij de afdeling Hulpverlening & preventie, Vicevoorzitter (Heleen van Balen) Taken: Vervanging van de voorzitter indien dit noodzakelijk is, heeft gedeelde taken met de voorzitter, is toezichthouder m.b.t. activiteiten binnen het zwembad, Secretaris (Ingrid Ramaker) Taken: is belast met de ondersteuning van de voorzitter enerzijds, bijvoorbeeld door middel van voorbereiding van bestuursvergaderingen en is informatiebron van de voorzitter. Anderzijds organiseert en coördineert de secretaris de voortgang en verslaglegging van bestuursactiviteiten, verwerken van inkomende en uitgaande post en de informatiestroom binnen de vereniging. De secretaris is degene die ervoor zorgt dat alle informatie steeds op de goede plaats terecht komt. De secretaris is een “spin in het web” Penningmeester (per 1 juli 2012 Edwin Visser) De penningmeester draagt zorg voor het financieel beheer van de vereniging, het verwerken van uitgaven en inkomsten, controle op tijdige betalingen, het opstellen van de jaarrekening en het uitvoeren van financiële transacties. Hij is verantwoordelijk voor de begroting en het financieel jaarverslag. De penningmeester verleent inzage van de boekhouding aan de leden van het bestuur en aan de kascontrolecommissie. Hierdoor is hij belast met de bewaking van het tijdspad dat daarvoor moeten worden doorlopen.

-7-


Bestuurslid Preventie & Hulpverlening (Mark Duijf) Taken: Verantwoordelijk voor de afdeling, het organiseren van bewakingen en hulpverleningen, het verzorgen van de opleidingen varend redden, alle overige afdelingsgerichte activiteiten; o.a. de het uitbreiden, ontwikkelen en paraat houden van de alarmploeg, beveiliging en bewakingen van diverse evenementen, externe contacten, beheer en onderhoud van stalling en materiaal Bestuurslid Promotie (Per 1 juli 2012 zal deze functie worden vervuld door Paul Duijf) Taken: Verantwoordelijk voor de afdeling. Draagt zorg voor interne en externe communicatie, d.m.v. redactie clubblad, beheer social Media (waar onder het optimaliseren van de website, facebook etc.) verzorgen van promotiedagen/demonstraties, het geven van voorlichting, externe publicaties, beheer promotiematerialen. Bestuurslid Sport & Spel (Heleen van Balen) Taken: Verantwoordelijk voor de afdeling. Het voorbereiden en organiseren van de jaarlijkse door de afdeling vast te stellen evenementen en activiteiten voor de leden, zoals; Sint Nicolaas in het bad; de regio jeugd dag; uitwisselingscontacten met andere (eventueel ook buitenlandse) brigades; regiowedstrijden; EHAD wedstrijden; marathons; alle overige afdelingsgerichte activiteiten. Bestuurslid Algemeen (Rene Doorn) Taken: Ter ondersteuning van bestuurstaken, Voorzitter/toezichthouder van de Commissie RVR (regionale voorzieningen reddingsbrigade), en van Commissie Sponsering & werving (fondswerving), zoals het werven en behouden van leden

-8-


Belangrijke/ondersteunende commissies Financiële Commissie (Gerrit Meijler, Louis van de Berg, ) De financiële commissie wordt ieder jaar tijdens de ALV (nov) benoemd door de leden en heeft tot taak de financiële zaken van de gehele vereniging te controleren. De commissie rapporteert schriftelijk ter zake van haar bevindingen aan de jaarvergadering. Zo mogelijk formuleert zij een preadvies aan het bestuur. Tevens kan het bestuur de financiële commissie ten allertijden om advies en ondersteuning vragen Technische Commissie (Jentje Breeuwsma, Nicole vd Bovenkamp, Bennie Kniest) De Tc heeft een heel breed werkterrein. Hierbij de belangrijkste punten; Het coördineren van de zwemlessen; Het behouden van de erkenning als nationaal erkend opleidings- en exameninstituut nationale zwemdiploma’s (Zwem A B C.); Het waarborgen van het opleidingsniveau van de opleidingen met behulp van de exameneisen gesteld door Reddingsbrigade Nederland (KNBRD). Daarnaast probeert de TC het (potentieel) instructiekader te stimuleren in het volgen van KNBRD opleidingen assistent-instructeur en instructeur. Ook verzorgt de TC EHBO-cursussen en herhalingslessen EHBO en het verzorgen van alle examens samen met het examencomité en zorgt voor behoud en beheer van de benodigde materialen.

-9-


Koninginnedag Op 30 april zal de Reddingsbrigade Zwolle een demodag organiseren. Hiermee willen we de naamsbekendheid vergroten en leden werven. Voor deze zoeken we vrijwilligers met en zonder reddingsdiploma’s voor de promotiestand en reddingsdemonstraties. Informatie en aanmelden via website.

- 10 -


Wedstrijden De afgelopen maanden hebben we aan diverse wedstrijden meegedaan. Onze jeugdploeg (een echte jeugdploeg, jongste zwemmers 6 jaar) heeft op 31 maart meegedaan aan de Jeugd Avondmarathon in Staphorst. De 7 zwemmers hebben geweldig gezwommen met als resultaat de 7e plaats. Nu ik dit schrijf valt mij het pas op, 7 deelnemers, 7e plaats en maar 9 teams. Deze wedstrijd werd er gezwommen voor het goede doel “Doe een wens�. Een aantal leden heeft zich ingezet om gesponsord te worden en met zijn allen is ruim 7 km gezwommen. Jongens en meiden: een geweldige prestatie! Ook de senioren (15 jaar en ouder) heb zich weer van hun beste kant laten zien. Op 19 maart hebben zij meegedaan aan de Avondmarathon in Apeldoorn. In totaal is er door onze ploeg 18.8 kilometer gezwommen. Het was als vanouds weer heel gezellig. Dus een aanrader voor volgend jaar. Op zaterdag 21 april hebben we ook de Avondmarathon in Staphorst gezwommen. Deze marathon moest nog gezwommen worden toen ik dit artikel schreef. De uitslag houdt u nog te goed. Alle zwemmers, trainers, tellers, chauffeurs: bedankt voor jullie inzet, tot volgend seizoen! Voor wie het nog niet weet: iedereen die lid is en zwemt bij de RBZ mag meetrainen met de wedstrijdgroep, ook als je (nog) geen wedstrijden zwemt. De jeugd (tot en met 15 jaar) traint van 19.00 tot 19.45 uur. Als jij het eerste uur les hebt, meld je dan na de les (tijdens of na het spelen) bij Kitty of Michelle en train (zwem) mee. Als jij het tweede uur les hebt, kom dan om 19.00 om te trainen en ga om 19.35 naar je groep de les. De senioren (15 jaar en ouder) trainen om 20.30 uur. Dus voel je welkom en train vanaf september 2012 (ook) mee. Heleen van Balen, afdeling Sport en Spel - 11 -


Uitslagen wedstrijden

- 12 -


- 13 -


Training waterhulpverlening Tot en met juli zal de afdeling Preventie en Hulpverlening elke 2 weken op zaterdag of zondag trainingen aanbieden in waterhulpverlening. Hierbij gaan we in op het varen met de langzame boten, het redden van drenkelingen, het gebruikt van communicatiemiddelen en het verloop van inzetten. Deze training wordt georganiseerd als voorbereiding op de nieuwe opleidingen waterhulpverlening. Het betreft een pilot en wordt daarom gratis aangeboden aan alle leden vanaf ongeveer 14 jaar. Een deel van de lessen zal samenvallen met de inzet op de Wijthmenerplas. Kijk voor alle data op de website. We beginnen altijd om 09:30. Meer informatie is te verkrijgen bij Mark Duijf, Stefan Bos, Rene Doorn en Gijs Hoskam.

- 14 -


Toezicht Voor de komende maanden staan de volgende inzetten voor de Reddingsbrigade Zwolle op de planning: • • • • • • • • • •

Koninginnedag (demodag en inzet) Bevrijdingsfestival Overijssel (5 mei) Fusion of Dance (19 mei) Fusion of Dance (nachtbewaking) Wijthmenerplas (eind mei tot eind augustus) Loveboat (2 juni) Zwolse Grachtenrace (onder voorbehoud, 23 juni) Stadsfestival (onder voorbehoud, september) GIBO Veerkrachttroffee (september) Zwarte Waterrace (september)

Aanmelden kan via de website. Hier komen ook nog niet genoemde inzetten te staan.

- 15 -


Huldiging FC Zwolle Op 14 april vond de huldiging van FC Zwolle plaats. Voor de waterhulpverlening werd de Reddingsbrigade Zwolle ingezet. Omdat het evenement op zeer korte termijn georganiseerd werd en op dezelfde dag een inzet bij Hardshock Festival gepland was, ontstond er een tekort aan personeel en materieel. Daarom werd de hulp ingeroepen van diverse buurtbrigades. Reddingsbrigade Wierden kon een snelle boot met bemanning leveren en vanuit Staphorst kwam ook een vrijwilliger. Het toezicht bestond uit het begeleiden van de vaarstoet en het beveiligen van de bruggen en aanlegplaats. Meerdere mensen zijn door de reddingsbrigade uit het water gehaald.

- 16 -


WWWeetjes Op 13 maart is de nieuwe website van onze reddingsbrigade online gegaan. Deze website is veel interactiever dan de oude. Je kunt nu artikelen “leuk vinden�, op je Twitter-tijdlijn plaatsen en respecteren op Hyves. Tevens kun je in de agenda alle activiteiten vinden en koppelen aan je Google-agenda. Ook kun je je op de website aanmelden voor activiteiten en inzetten.

- 17 -


Uitnodiging Alg. Ledenvergadering Hierbij nodigt het bestuur jullie uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering die is vastgesteld op woensdag 09 mei 2012 om 19:30 uur. De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in de bestuurskamer van SV Zwolle, aan de Hyacintstraat 66. Op deze vergadering kunnen alle leden zich uitspreken over het gevoerde beleid en kunnen zij invloed uitoefenen op het te voeren beleid. Van belang is het daarom dat zoveel mogelijk leden aanwezig zijn! De stukken zijn drie weken voor de vergadering per mail op te vragen bij het secretariaat. Graag een mailtje sturen naar het secretariaat als je niet aanwezig kunt zijn op de vergadering. De agenda zal er als volgt uitzien: 1. 2. 3. 3a. 4. 4a. 4b. 5. 5a. 5b. 6. 7.

8. 9.

Opening Presentie Mededelingen De bij de secretaris ontvangen berichten van verhindering. Verslag vorige vergadering 20 december 2011. Actiepuntenlijst. Naar aanleiding van. Begroting. Begroting 2012/2013. Voorgesteld wordt om toe te voegen tot de commissie Penningmeester: RenĂŠ Pot. Huishoudelijk Regelement. Rondvraag. Om uw vragen voldoende aandacht te geven en direct te kunnen beantwoorden, verzoeken wij u uw vragen schriftelijk in te dienen voor 2 mei 2012. Volgende vergadering. 13 november 2012 in Wijkcentrum De Enk. Sluiting.

- 18 -


Mantelzorgers Binnenboord Afgelopen maanden hebben we meegedaan aan het project van de Vrijwilligerscentrale Zwolle: Mantelzorgers Binnenboord. Wij hebben toolkit ontvangen met allerlei materialen. Wij zijn bezig om dit project verder uit te werken en willen daar in het volgende seizoen met de leden mee aan de slag. Komend clubblad horen jullie er meer over.

Â

Â

- 19 -


Reddingsbrigade Zwolle Postbus 40072 8004 DB Zwolle

- 20 -

Profile for Reddingsbrigade Zwolle

RBZ Clubblad April 2012  

RBZ Clubblad April 2012  

Profile for rbzwolle
Advertisement