Page 19

ГЕОПОЛИТИКА мај 2015.

Од­ли­ко­ва­ња Ве­ли­ког отаџ­бин­ског ра­та на­ла­зе сво­је хе­ро­је Пи­ше: Игор Ро­зин

Мно­ги бор­ци ко­ји су од­ли­ко­ва­ни у Ве­ли­ком отаџ­бин­ском ра­т у ни­с у до­ жи­ве­ли да им ор­ден или ме­да­ља бу­ ду уру­че­ни. Он­лајн про­је­кат „Зве­зде По­бе­де“ омо­гу­ћа­ва ве­те­ра­ни­ма или њи­хо­вим по­том­ци­ма да на­кнад­но до­би­ју по­твр­ду о од­ли­ко­ва­њу.

С

о­вјет­ски учи­тељ Ва­си­лиј Ма­ сљен­ков је са фрон­та по­слао пре­ко 150 пи­са­ма, али се из ра­ та ни­је вра­тио су­пру­зи и ћер­ ки. По­ги­нуо је у ав­гу­сту 1943. код Смо­лен­ска (400 км од Мо­ скве). Ње­го­ва ћер­ка Та­ма­ра Ма­сљен­ко­ва, та­ко­ђе учи­те­љи­ца, тек 2015. је са­зна­ла да је њен отац по­смрт­но од­ли­ко­ван Ор­де­ ном Отаџ­бин­ског ра­та II сте­пе­на, пре­ко по­себ­не он­лајн ба­зе по­да­та­ка „Зве­зде По­бе­де“. Уз по­др­шку Ми­ни­стар­ства од­ бра­не РФ ова он­лајн ба­за је на ру­ском је­ зи­ку об­ја­вље­на на сај­т у „Ро­сиј­ске га­зе­те“ (http://rg.ru/zvezdy_po­bedy/). За не­што ма­ње од че­ти­ри го­ди­не Ве­ли­ ког отаџ­бин­ског ра­та, од 1941. до 1945, вој­ни­ци­ма Цр­ве­не ар­ми­је до­де­ље­но је 38 ми­ли­о­на раз­ли­чи­тих од­ли­ко­ва­ња. На­ жа­лост, мно­ги од­ли­ко­ва­ни бор­ци ни­с у до­жи­ве­ли да им ор­ден или ме­да­ља бу­ду уру­че­ни. За­хва­љу­ју­ћи про­јек­т у „Зве­зде По­бе­де“ ве­те­ра­ни и њи­хо­ве по­ро­ди­це са­да мо­гу да са­зна­ју ви­ше о они­ма ко­ји су по­ги­ну­ли пре уру­че­ња од­ли­ко­ва­ња. Специјалне додатке о Русији у светским дневницима уређује и издаје „Russia Beyond the Headlines“, организација „Росијске газете“ из Москве. У овом тренутку додаци се објављују у следећим листовима: LE FIGARO, ФРАНЦУСКА • THE DAILY TELEGRAPH, ВЕЛИКА БРИТАНИЈА • HANDELSBLATT, НЕМАЧКА • EL PAÍS, ШПАНИЈА • LA REPUBBLICA, ИТАЛИЈА • LE SOIR, БЕЛГИЈА • NEDELJNIK И ГЕОПОЛИТИКА, СРБИЈА • НОВА МАКЕДОНИЈА, МАКЕДОНИЈА • THE WASHINGTON POST, THE NEW YORK TIMES, FOREIGN POLICY И THE WALL STREET JOURNAL, СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ • TAGEBLATT И LE JEUDI, ЛУКСЕМБУРГ • THE ECONOMIC TIMES, ИНДИЈА • THE MAINICHI

„Дра­га мо­ја! Рас­та­ли смо се пре ско­ро 11 ме­се­ци, а до­бро се се­ћам ко­ли­ко нам је обо­ма би­ло те­шко да бу­де­мо раз­дво­је­ ни и на не­ко­ли­ко са­ти“, пи­сао је Ва­си­лиј Ма­сљен­ков су­пру­зи. Се­ћа­ње на хра­брог учи­те­ља још увек жи­ви у ње­го­вим пи­ сми­ма са фрон­та и на пред­рат­ним фо­то­ гра­фи­ја­ма ко­је Ва­си­ли­је­ва ћер­ка Та­ма­ра бри­жљи­во чу­ва.

Фо­то­гра­фи­ја из лич­не ар­хи­ве

Од за­вр­шет­ка Ве­ли­ког отаџ­бин­ског ра­ та про­шло је 70 го­ди­на, а мно­ги ње­го­ви уче­сни­ци и њи­хо­ви по­том­ци да­нас жи­ве ши­ром све­та, да­ле­ко од до­мо­ви­не. Ре­дак­ ци­ја „Ру­ске ре­чи“ се на­да да ће про­је­кат „Зве­зде По­бе­де“ мно­ги­ма од њих би­ти ко­ри­стан и ин­те­ре­сан­тан. Ако има­те при­ја­те­ље Ру­се ко­ји жи­ве у Ср­би­ји, ако сте ру­ски еми­грант или по­ то­мак еми­гра­на­та, а зна­те да су ваш отац, мај­ка, де­да или ба­ба уче­ство­ва­ли у ра­т у од 1941. до 1945, по­се­ти­те сајт „Ро­сиј­ске га­зе­те“ и про­ве­ри­те да ли је и њи­хо­во NEWSPAPERS, ЈАПАН • GLOBAL TIMES, КИНА • LA NACION, АРГЕНТИНА • FOLHA DE S. PAULO, БРАЗИЛ • EL OBSERVADOR, УРУГВАЈ • JOONGANG ILBO, ЈУЖНА КОРЕЈА • THE NATION И PHUKET GAZETTE, ТАЈЛАНД. Елек­трон­ска по­шта срп­ске ре­дак­ци­је RBTH: EDI­TOR­@RU­SKA­REC.RU Ви­ше ин­фор­ма­ци­ја на http://RU­SKA­REC.RU „Ге­о­по­ли­ти­ку“ из­да­је и штам­па пред­у­зе­ће ИП „Ге­о­по­ли­ти­ка пресс д.о.о.“ Адре­са ре­дак­ци­је: Мур­ска 1/4, 11000 Бе­о­град Тел/факс: +381 11 3808 912, 381 11 2404364 ge­o­po­li­ti­ka@sbb.rs, www.ge­o­po­li­ti­ka.rs

име мо­жда на спи­ску оних ко­ји­ма ни­је уру­че­но за­слу­же­но од­ли­ко­ва­ње. „Ру­ска реч“ ће сво­јим чи­та­о­ци­ма пре­ не­ти се­ћа­ња рат­них ве­те­ра­на са ко­ји­ма је ре­дак­ци­ја ус­пе­ла да сту­пи у кон­такт пре­ко про­јек­та „Зве­зде По­бе­де“. Ако же­ ли­те да са на­ма по­де­ли­те сво­је успо­ме­не ве­за­не за Ве­ли­ки отаџ­бин­ски рат и ње­го­ ве хе­ро­је, пи­ши­те нам на: in­fo­@rbth.com.  Чи­та­о­ци су нам по­мо­гли да са­зна­мо шта се до­го­ди­ло са не­ко­ли­ко же­на чи­ја се име­на на­ла­зе у по­ме­ну­тој он­лајн ба­зи или да про­на­ђе­мо њи­хо­ве по­ро­ди­це. На сај­т у „Ро­сиј­ске га­зе­те“ јe спи­сак од 8200 од­ли­ко­ва­них бо­ра­ца, а ме­ђу њи­ма је са­ мо 5 же­на.  На­жа­лост, пре­ма ва­же­ћим за­ко­ни­ма РФ, од­ли­ко­ва­ње из вре­ме­на Ве­ли­ког отаџ­ бин­ског ра­та мо­же да бу­де уру­че­но са­мо од­ли­ко­ва­ном ли­цу. Уко­ли­ко је од­ли­ко­ва­ ни бо­рац по­ги­нуо, не­стао или пре­ми­нуо по за­вр­шет­ку ра­та, а тек са­да се са­зна­ло да му од­ли­ко­ва­ње ни­је уру­че­но, ње­го­ ва де­ца или брач­ни друг има­ју пра­во да до­би­ју по­твр­ду о од­ли­ко­ва­њу, уко­ли­ко по­се­ду­ју од­го­ва­ра­ју­ћа до­ку­мен­та.  Чак и ако име­на сво­јих нај­бли­жих не про­на­ђе­те у он­лајн ба­зи „Зве­зде По­бе­ де“, 70-го­ди­шњи­ца по­бе­де над фа­ши­змом је до­бар по­вод да се за­јед­но при­се­ти­мо под­ви­га на­ших пре­да­ка, да ве­те­ра­ни­ма Дру­гог свет­ског ра­та у чи­та­вом све­т у че­ сти­та­мо овај ве­ли­ки ју­би­леј, и по­мог­не­ мо дру­гим по­ро­ди­ца­ма да са­зна­ју ви­ше о сво­јим хе­ро­ји­ма. Сло­бо­дан Ерић, ди­рек­тор и глав­ни и од­го­вор­ни уред­ник Алек­сан­дар Дра­гу­ти­но­вић, уред­ник фо­то­гра­фи­је Ире­на Ми­лић, огла­ша­ва­ње и ПР Весна Станиславов, Дистрибуција Ка­та­ри­на Бун­тић-Мар­ко­вић, по­слов­но-тех­нич­ки се­кре­тар Ли­ков­но-гра­фич­ка об­ра­да „Ге­о­по­ли­ти­ка пресс“

Русија и Србија #75  

Russia Beyond the Headlines, Serbian edition, distributed with Geopolitika

Русија и Србија #75  

Russia Beyond the Headlines, Serbian edition, distributed with Geopolitika

Advertisement