Page 1


คานา รายงานการประเมิ นคุณภาพการศึกษาขั้นพื้ นฐาน เพื่อประกั นคุณภาพผู้เรียน ปีก ารศึก ษา 2554 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 เล่มนี้ จั ดทาขึ้นจากข้อมูลผลการประเมินคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ ผู้เรีย น ปีก ารศึก ษา 2554 จาแนกข้ อมู ลเป็นคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประเทศ ระดับเขตพื้ นที่ การศึ ก ษา ระดับ เครือข่ า ยพั ฒนาคุ ณภาพการศึก ษา และ ระดับโรงเรีย นตามรายวิชาที่ประเมินในแต่ล ะ ระดับชั้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาทุกระดับ จะนาข้อมูลไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


สารบัญ

คานา สารบัญ สารบัญตาราง บทที่ 1 บทนา เหตุผลและความสาคัญ.................................................................................................. วัตถุประสงค์.................................................................................................................. ขอบเขตการประเมิน...................................................................................................... ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ............................................................................................ โครงสร้างและรูปแบบของเครื่องมือ............................................................................. 2 การดาเนินงาน..................................................................................................................... ขั้นตอนการดาเนินงาน.................................................................................................. กาหนดการสอบ............................................................................................................ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน………..…………………………………… ตอนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1.............................................................................................. ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ การศึกษา....................................................................................................................... ตอนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ระดับโรงเรียน เรียงตามคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย......................... ตอนที่4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1..............................................................................................

หน้า ก ข ง

1 2 2 3 3 9 9 11 12

12 14 17

65


สารบัญ (ต่ อ) บทที่ หน้า 4 สรุปผลการประเมิน..................................................................................................... 80 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ ผู้เรียนปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( ปรนัย)..................... 80 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา.. 81 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับโรงเรียน........................................ 82 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1ภาคปฏิบัติ...................................................................... 83 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.................................................................... 84 ข้อเสนอแนะ.............................................................................................................................. 86 ภาคผนวก.................................................................................................................................. 88 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน ชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3


สารบัญตาราง ตารางที่ หน้า 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1........... 12 2 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ ผู้เรียน ระดับ ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.................................................................................................... 13 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเต็ม 30 คะแนน.................................................................................................. 14 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 30 คะแนน.................................................................................................. 15 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 30 คะแนน.................................................................................................. 16 6 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ ผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย มากไปหาคะแนน น้อย..... 17 7 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ ผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย มากไปหาคะแนนน้อย 25 8 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ ผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย มากไปหาคะแนนน้อย 33 9 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ ผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 การอ่านออกเสียง เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย มากไปหาคะแนนน้อย.......................... 41


สารบัญตาราง (ต่ อ) ตารางที่ หน้า 10 สัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ ผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 การเขียน เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย มากไปหาคะแนนน้อย....................................... 49 11 สัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ ผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 การคิดคานวณ เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย มากไปหาคะแนนน้อย.............................. 57 12 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1........... 65 13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเต็ม 40 คะแนน......................... 66 14 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน..................... 68 15 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 40 คะแนน.................... 70 16 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คะแนนเต็ม 40 คะแนน................... 72 17 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) คะแนนเต็ม 40 คะแนน.................................................................................................. 74 18 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554 76 19 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ ผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายโรงเรียน ปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554...... 77


บทที่ 1 บทนา เหตุผลและความสาคัญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 กาหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ และมาตรา 48 ให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และ สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็น ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยให้มีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึ ก ษา และเพื่ อ รองรั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายนอก การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ขั้นพื้นฐาน จึงเป็นกระบวนการ วิธีการ เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลสาเร็จในการจัดการศึกษา ซึ่ง เป็นส่วนประกอบสาคัญส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพภายใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่แสดง พัฒนาการความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้ องจัดให้มีการประเมินผล การเรียนให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในระบบชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และคุณภาพการจัด การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง และเพื่อเป็นสารสนเทศรองรับบริบทของการประเมินภายนอก และส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน มี นโยบายเพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จึงได้มอบให้สานั กทดสอบทางการศึกษาจัดสร้างข้อสอบเพื่อใช้ประเมิน นักเรียนในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ปีการศึกษา 2554 ซึ่งจะเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลสาคัญที่สะท้อน คุณภาพการดาเนินงานการจัดการศึ กษาของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จาเป็นต้องมีข้อมูลผลการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุง/พัฒนาและการเตรียมความพร้อมของ ผู้เ รีย น และเป็ น ตั วบ่ ง ชี้ คุ ณภาพการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานในภาพรวม เพื่ อใช้เป็ นข้ อมูลประกอบการตั ดสินใจ ในการกาหนดนโยบาย และการวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึก ษาระดับสถานศึก ษาระดับเขตพื้นที่ การศึกษา และระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงจัด ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในสังกัดทุกคนทุกโรงเรียนโดยกาหนดเป้าหมาย และ จุดเน้นที่ต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สูงขึ้น เพื่อเป็นการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน ความก้าวหน้าการจัดการศึกษา จึงจาเป็นต้องมีข้อมูลผลการดาเนินการดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นตัว


บ่ง ชี้ ถึง ผลส าเร็จในการจัดการศึ ก ษา และกาหนดนโยบาย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพั ฒนา คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นข้อมูล แสดงความก้ าวหน้า และนาไปใช้ เพื่อปรับปรุงการจัด การศึกษาของสถานศึกษา และการเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะเป้าหมาย การพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขได้ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อตรวจสอบทักษะความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านการอ่าน เขียน คิด คานวณ และผลสัมฤทธิ์ 3 กลุ่มสาระหลักคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 2. เพื่อประเมินผลสัม ฤทธิ์ข องนักเรีย นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใน 5 กลุ่มสาระหลัก คือกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) และเพื่อเตรียม ความพร้อมในการประเมินระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2555 3. เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ สาหรับใช้ในกระบวนการตัดสินใจและกาหนดแผนพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง ขอบเขตการประเมิน การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรีย น ปีการศึกษา 2554 ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 1. ประชากร 1.1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 1.2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน 2. ตั ว แปรที่ ศึ ก ษา ได้ แ ก่ ค ะแนนเฉลี่ ย รายกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ข องการทดสอบทางการศึ ก ษา ขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 2.1. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ และสอบภาคปฏิบัติความสามารถทางการอ่าน เขียน คิดคานวณ 2.2. ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ได้ แ ก่ คะแนนเฉลี่ ย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)


ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ 1. สถานศึกษาในสังกัดได้ทราบจุดเด่น จุดด้อยและคุณภาพผู้เรียนของตนเอง สาหรับใช้เป็นข้อมูล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ คุณภาพผู้เรียนในทุกรายวิชาที่จัดสอบตามระดับชั้น ทั้งรายโรงเรียนและภาพรวมของเขตพื้นที่ สาหรับใช้ เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงสร้ างและรู ปแบบของเครื่องมือ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กาหนดน้าหนักในแต่ละสาระเพื่อใช้เป็นสถานการณ์สร้างข้อสอบ โดยคณะกรรมการประกอบด้วยครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ นักวัดผล และนักวิชาการศึกษา หลักการกาหนด น้าหนักสาระ ยึดความสาคัญ / ปริมาณของสาระ จานวนคาบในการเรียนการสอน และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดช่วงชั้น ตัวชี้วัดชั้นปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้โครงสร้าง ของแบบทดสอบสาหรับใช้ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ดังนี้ โครงสร้ างข้ อสอบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มีแบบสอบ 2 ฉบับ แบบทดสอบฉบับที่ 1 (ชนิดเลือกตอบ) มี 3 ตอน ตอนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตอนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตอนที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย รู ปแบบข้ อสอบ สาระ 1. 2. 3. 4. 5.

การอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษา วรรณคดี และวรรณกรรม รวม

รวม เลือกตอบ 1 ตัวเลือก

จับคู่

9 4 8 5

4 -

9 4 4 8 5

26

4

30


ตอนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สาระ

รู ปแบบข้ อสอบ

รวม

เลือกตอบ 1 ตัวเลือก

จับคู่

1. จานวนและการดาเนินการ

9

3

12

2. การวัด

9

-

9

3. เรขาคณิต

3

-

3

4. พีชคณิต

3

-

3

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น

3

-

3

รวม

27

3

30

ตอนที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ รู ปแบบข้ อสอบ

สาระ

เลือกตอบ 1 ตัวเลือก กลุ่มสัมพันธ์ 1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต 4 2

รวม 6

2. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

6

-

6

3. สารและสมบัติของสาร

4

2

6

4. แรงและการเคลื่อนที่

4

-

4

5. พลังงาน

4

-

4

6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

4

-

4

รวม

26

4

30


แบบทดสอบฉบับที่ 2 (ภาคปฏิบัติการอ่านออกเสี ยง/ชนิดเขียนตอบ) มี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตอนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตอนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย แบบทดสอบ

จานวนฉบับ

1. สอบภาคปฏิบัติ ความสามารถในการอ่านออกเสียง (กลุ่มคาละ 5 คะแนน รวม 45 คะแนน) - คาที่ไม่มีตัวสะกด - คาที่มีตัวสะกดตรงมาตรา - คาที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา - คาที่ประสมกับสระลดรูป - คา ที่ ป ร ะ ส ม กั บ ส ร ะ เ ป ลี่ ย น รู ป - ค า ค ว บ ก ล้ า - คาอักษรนา - คาที่มีรูปวรรณยุกต์ - คาที่มีตัวการันต์ 2. ความสามารถในการเขียน (เขียนตอบ 20 คะแนน) - ชื่อเรื่อง (2) - การเขียนเรื่อง ( 10) - การใช้ภาษา (4)

1

1

- การนาเสนอเนื้อเรื่อง (4) รวม

2

ตอนที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ แบบทดสอบ

จานวนข้ อ

ความสามารถในการคิดคานวณ (เขียนตอบ 20 คะแนน) - ขั้นวิเคราะห์โจทย์ (4,4) - ขั้ น แสดงวิ ธี คิ ด หาค าตอบ (4,5) - ขั้นแสดงคาตอบ (2,1)

2

รวม

2


โครงสร้ างข้ อสอบชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.2

สาระ

รู ปแบบข้ อสอบ เลือกตอบ 1 ตัวเลือก กลุ่มสั มพันธ์

รวม

1. การอ่าน

7

2

9

2. การเขียน

7

2

9

3. การฟัง การดู และการพูด

4

2

6

4. หลักการใช้ภาษา

8

2

10

5. วรรณคดีและวรรณกรรม

4

2

6

30

10

40

รวม กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.2 สาระ

รู ปแบบข้ อสอบ

รวม

เลือกตอบ 1 ตัวเลือก

ระบายคาตอบ

1. จานวนและการดาเนินการ

11

1

12

2. การวัด

2

2

4

3. เรขาคณิต

12

4

16

4. พีชคณิต

4

2

6

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและความ น่าจะเป็น

1

1

2

30

10

40

รวม


กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ ม.2 รู ปแบบข้ อสอบ สาระ

เลือกคาตอบ

กลุ่ม สั มพันธ์

รวม

4 เลือก 1

6 เลือก 2

ระบาย คาตอบ

1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต

5

1

1

1

8

2. สารและสมบัติของสาร

8

1

-

1

10

3. แรงและการเคลื่อนที่

4

-

2

-

6

4. พลังงาน

5

-

-

1

6

5. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

8

1

-

1

10

รวม

30

3

3

4

40

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 รู ปแบบข้ อสอบ สาระ

เลือกตอบ 1 ตัวเลือก

เลือกตอบ 2 ตัวเลือก

กลุ่ม สั มพันธ์

รวม

1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

5

2

2

9

2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม ฯ

3

2

2

7

3. เศรษฐศาสตร์

4

2

2

8

4. ประวัติศาสตร์

5

2

2

9

5. ภูมิศาสตร์

3

2

2

7

20

10

10

40

รวม


กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ม.2 รู ปแบบข้ อสอบ สาระ

เลือกตอบ 1 ตัวเลือก

กลุ่มสั มพันธ์

รวม

1. ภาษาเพื่อการสื่อสาร

19

9

28

2. ภาษาและวัฒนธรรม

10

-

10

3. ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและ โลก

1

1

2

30

10

40

รวม


บทที่ 2 การดาเนินงาน การดาเนินงานประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดาเนินงานตามรูปแบบ หลักการ และแนวทาง การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา ฯ ส่วนกลาง ให้ มีประสิทธิภาพ โดยดาเนินการ ดังนี้ 1. จัดเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 2. สารวจข้อมูลนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเข้าระบบ EPCC ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล นักเรียน โรงเรียน ให้ถูกต้องเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 3. ประชุ ม ร่วมกั บ ส่วนกลาง เพื่ อก าหนดแผนปฏิบัติงานประเมิน การประเมิ นคุณภาพการศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 4. ประชุ ม ชี้ แ จงคณะกรรมการด าเนิ น การประเมิ น ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา เพื่ อ ก าหนดแผน ดาเนินงาน ตามนโยบายหลักการ และแนวทางที่คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษา ฯ ส่วนกลาง กาหนด 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดพิมพ์ข้อสอบ (จัดทาสาเนาข้อสอบ) และเอกสารประกอบ 6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทางานชุดต่างตามความจาเป็น เพื่อรองรับและปฏิบัติงานประเมิน และจัดประชุมเพื่อกาหนดมาตรการ แนวปฏิบัติการจัดสอบ รวมทั้งการแจ้งให้โรงเรียนทุกโรงทราบ 7. แต่งตั้งสนามสอบและศูนย์ ต่าง ๆ เพื่อรองรับการดาเนินงานประเมิน ดังนี้ 7.1 แต่งตั้งโรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าสอบเป็นสนามสอบ เพื่อใช้ดาเนินการสอบ 7.2 แต่งตั้งศู นย์ ประสานการสอบ ส าหรับ รับ – ส่ง แบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอบ ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับสนามสอบ ตรวจให้คะแนนกระดาษคาตอบชนิดเขียนตอบ และบันทึกผล 7.3 แต่งตั้งศูนย์ตรวจให้คะแนนกระดาษคาตอบปรนัย ประมวลผล และรายงานผล 8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบงานการจัดสอบ ได้แก่ 8.1 คณะอนุกรรมการประสานการประเมินฯ กับส่วนกลางด้วยโปรแกรม EPCC และวิเคราะห์ ประมวลผลด้วยโปรแกรม ESAR 8.2 คณะอนุกรรมการศูนย์ประสานการสอบระหว่าง สพท. กับสนามสอบในการรับ - ส่ง แบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบ (ผู้รับผิดชอบในการรับ – ส่ง ควรเป็นข้าราชการระดับ 7 ขึ้นไป) 8.3 คณะอนุกรรมการสนามสอบ โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธานสนามสอบ 8.4 คณะอนุกรรมการกากับการสอบแบบทดสอบปรนัย ห้องสอบละ 2คน สลับโรงเรียน


8.5 คณะอนุก รรมการก ากั บการสอบแบบทดสอบปฏิบัติก ารอ่าน (โดยแต่งตั้งจากครูซึ่ง มี ประสบการณ์การสอนภาษาไทย สลับโรงเรียน) 8.6 คณะอนุกรรมการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบปรนัย 8.7 คณะอนุก รรมการตรวจให้ ค ะแนนแบบทดสอบเขี ย นตอบ (ความสามารถในการเขี ย น, ความสามารถในการคิดคานวณ) 8.8 คณะอนุ ก รรมการบั น ทึ ก คะแนนผลการสอบภาคปฏิ บั ติ ลงในแบบบั น ทึ ก คะแนนรวม (ความสามารถในการอ่านออกเสียง, ความสามารถในการเขียน, ความสามารถในการคิดคานวณ) 8.9 คณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการจัดสอบของโรงเรียน 9. รับ CD ต้นฉบับแบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอบจากส่วนกลาง 10. จัดทาสาเนาแบบทดสอบ และเอกสารประกอบการสอบให้เพีย งพอต่อการดาเนินการสอบ บรรจุลงซองปิดผนึกให้เรียบร้อยนาไปเก็บไว้ในลักษณะเอกสารลับทางราชการ 11. จัดประชุมอบรมกรรมการกากับการสอบภาคปฏิบัติการอ่าน เรื่องวิธีดาเนินการสอบ และการให้ คะแนนตามเกณฑ์ 12. ประชาสัมพันธ์การจัดสอบให้กับ ครู/อาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ให้ทราบ ถึงวัตถุประสงค์และความสาคัญของการสอบ 13. ก าหนดวั น เวลาสอบตามช่ ว งเวลาที่ ส่ ว นกลางก าหนดให้ และด าเนิ น การสอบตามแนว ดาเนินงานโครงการประเมิน ฯ 14. จัดประชุมอบรมกรรมการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ แบบทดสอบเขียนตอบ (การเขียน คิดคานวณ) ภายหลังวันสอบ และดาเนินการตรวจให้คะแนน 15. ตรวจให้คะแนนกระดาษคาตอบปรนัย วิเคราะห์ และประมวลผล รายงานผลสอบทั้งข้อสอบ ปรนัย และภาคปฏิบัติให้โรงเรียน และส่งข้อมูลผลสอบทั้งหมดตามรู ปแบบที่กาหนดจากส่วนกลางทาง ระบบ EPCC 16. สรุ ป ผลและจัด ท ารายงานผลการด าเนิ นงานประเมิ น ของส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาต่ อ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ตารางสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กาหนดสอบ 2 วันวันที่ 8-9 มีนาคม 2555 ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 สอบวันที่ 8 มีนาคม 2555 รายละเอียดกาหนดสอบ ตามตารางสอบดังนี้ วันสอบ

8 มีนาคม 2555

9 มีนาคม 2555

ชั้นทีส่ อบ

ภาคเช้ า

ภาคบ่ าย

ประถมศึกษาปีที่ 3

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ แบบทดสอบชนิดเขียนตอบ - ภาษาไทย - การเขียน - คณิตศาสตร์ - การคิดคานวณ - วิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษาปีที่ 2

แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - สังคมศึกษา ฯ - ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ

ประถมศึกษาปีที่ 3

แบบทดสอบภาคปฏิบัติการอ่านออกเสียง หมายเหตุ ดาเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในวันเดียว

บทที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพผู้เรียน ปี การศึกษา 2554 การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ปี ก ารศึ ก ษา 255 4 ของสถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ขอนาเสนอตามลาดับดังนี้ 1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับโรงเรียน


4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1ภาคปฏิบัติ 5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับโรงเรียน ตอนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพผู้เรี ยน ปี การศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ระดับสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ที่

1 2 3

กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม/เฉลี่ย

จานวน คะแนน ส่วน คะแนน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ 3820 17.40 5.43 58.00 3820 15.66 6.11 52.20 3820 12.75 5.04 42.51 3820 15.27 16.58 50.90

C.V.

31.19 39.03 39.50 36.57

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 12.46 23.74 35.58 23.93

35.10 47.70 50.37 44.39

52.43 28.56 14.06 31.68

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 58.00 รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 52.20 และ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 42.51 เมื่ อ พิ จารณาคุ ณภาพนั ก เรีย นในระดับ ดี พบว่า กลุ่มสาระการเรีย นรู้ภ าษาไทยมีค่ าร้อ ยละของ นัก เรีย นระดับสูง ที่สุด คื อ 52.43 รองลงมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คือ 28.56 และกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 14.06 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนที่ต้องปรับปรุง พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าร้อยละ ของนักเรียนที่ต้องปรับปรุง สูงที่สุด คือ 35.58 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 23.74 และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 12.46 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระดับ ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

1 ภาษาไทย 2 คณิตศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ปี กศ. 2553 52.65 54.44 52.32

คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ปี กศ. 2554 58.00 52.20 42.51

53.14

50.90

+ เพิ่ม - ลด 5.35 -2.24 -9.81 -2.24

หมายเหตุ

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ การศึกษา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 58.00 สาหรับกลุ่มสาระ การเรียนรูท้ ี่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ากว่า คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 52.20 และ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 42.51 ตามลาดับ

ตอนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ระดับเครือข่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเต็ม 30 คะแนน ที่

1 2 3 4 5 6

เครือข่าย

เครือข่ายที่ 1 เครือข่ายที่ 2 เครือข่ายที่ 3 เครือข่ายที่ 4 เครือข่ายที่ 5 เครือข่ายที่ 6

จานวน คะแนน ส่วน คะแนน C.V. ร้อยละของจานวนนักเรียน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย ปรับปรุง พอใช้ ดี มาตรฐาน ร้อยละ 697 18.73 3.92 62.42 22.52 7.48 30.44 62.08 644 18.35 4.15 61.17 24.01 9.73 31.62 58.66 271 18.32 4.27 61.06 23.79 6.92 34.74 58.34 301 19.02 3.45 63.40 19.50 5.41 29.66 64.92 316 18.61 3.73 62.04 21.68 9.58 30.06 60.36 366 19.02 3.13 63.39 18.49 9.48 23.66 66.86


7 8 9

เครือข่ายที่ 7 เครือข่ายที่ 8 เครือข่ายที่ 9

287 657 265

17.88 16.09 16.10

3.69 4.25 4.67

59.58 53.65 53.66

21.84 28.86 29.60

5.70 23.30 15.32

38.32 55.97 31.61 45.09 44.03 40.65

จากตารางที่ 3 พบว่า เครือข่ายที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ เครือข่ายที่ 4 มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 63.40 เครือข่ายที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.39 และเครือข่ายที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.42 เครือข่ายที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด 3 ลาดับสุดท้าย คือ เครือข่ายที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.65 เครือข่ายที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.66 และเครือข่ายที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.58 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับดี 3 ลาดับแรก คือ เครือข่ายที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.86 เครือข่ายที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.92 และเครือข่ายที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.08 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับปรับปรุง 3 ลาดับแรก คือ เครือข่ายที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 23.30 เครือข่ายที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 15.32 และเครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 9.73

ตารางที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ที่

1 2 3 4 5 6 7 8

เครือข่าย

เครือข่ายที่ 1 เครือข่ายที่ 2 เครือข่ายที่ 3 เครือข่ายที่ 4 เครือข่ายที่ 5 เครือข่ายที่ 6 เครือข่ายที่ 7 เครือข่ายที่ 8

จานวน คะแนน ส่วน คะแนน C.V. ร้อยละของจานวนนักเรียน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย ปรับปรุง พอใช้ ดี มาตรฐาน ร้อยละ 697 16.17 4.05 53.90 27.32 19.52 48.31 32.18 644 17.07 4.00 56.88 25.72 15.84 41.09 43.08 271 15.87 4.49 52.91 29.52 25.69 46.51 27.80 301 17.81 3.86 59.38 23.43 9.47 52.74 37.78 316 17.35 3.76 57.83 23.92 12.43 47.10 40.47 316 17.35 3.76 57.83 23.92 12.43 47.10 40.47 287 15.77 3.91 52.57 25.36 13.22 60.73 26.06 657 13.99 4.70 46.62 34.89 36.77 41.03 22.20


9

เครือข่ายที่ 9

265

13.85

4.85

46.17

34.20

32.19

50.41 17.40

จากตารางที่ 4 พบว่า เครือข่ายที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ เครือข่ายที่ 4 มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 59.38 เครือข่ายที่ 5 และ เครือข่ายที่ 6 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.83 เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 56.88 เครือข่ายที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด 3 ลาดับสุดท้าย คือ เครือข่ายที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.17 เครือข่ายที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.62 และเครือข่ายที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.57 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับดี 3 ลาดับแรก คือ เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.08 เครือข่ายที่ 5 และเครือข่าย 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.47 และเครือข่ายที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.78 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับปรับปรุง 3 ลาดับแรก คือ เครือข่ายที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.77 เครือข่ายที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.19 และเครือข่ายที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.69

ตารางที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ระดับเครือข่ายคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ที่

1 2 3 4 5 6 7 8

เครือข่าย

เครือข่ายที่ 1 เครือข่ายที่ 2 เครือข่ายที่ 3 เครือข่ายที่ 4 เครือข่ายที่ 5 เครือข่ายที่ 6 เครือข่ายที่ 7 เครือข่ายที่ 8

จานวน คะแนน ส่วน คะแนน C.V. ร้อยละของจานวนนักเรียน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย ปรับปรุง พอใช้ ดี มาตรฐาน ร้อยละ 697 14.10 3.40 47.00 26.20 25.55 52.08 22.37 644 14.37 3.15 47.90 25.16 23.72 57.46 18.83 271 13.61 3.90 45.36 30.68 26.85 53.51 19.64 301 14.34 2.99 47.80 23.13 21.29 57.43 21.27 316 14.06 3.10 46.85 24.48 27.20 51.47 21.34 366 15.07 2.81 50.24 21.53 24.26 45.62 30.12 287 13.98 3.28 46.61 25.24 22.32 59.86 17.82 657 12.13 3.99 40.43 34.75 44.21 42.64 13.14


9

เครือข่ายที่ 9

265

12.03

3.83

40.11

32.84

40.92

48.81 10.27

จากตารางที่ 5 พบว่า เครือข่ายที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ เครือข่ายที่ 6 มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 50.24 เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.90 และเครือข่ายที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.80 เครือข่ายที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด 3 ลาดับสุดท้าย คือ เครือข่ายที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.11 เครือข่ายที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.43 และ เครือข่ายที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.36 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับดี 3 ลาดับแรก คือ เครือข่ายที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.12 เครือข่ายที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 22.37 และเครือข่ายที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 19.64 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับปรับปรุง 3 ลาดับแรก คือ เครือข่ายที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.21 เครือข่ายที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.92 และเครือข่ายที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.20

ตอนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพผู้เรียน ปี การศึกษา 2554 ระดับโรงเรียน เรียงตามคะแนนเฉลีย่ มากไปหาน้ อย ตารางที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ มากไปหาคะแนน น้อย ที่

โรงเรียน

1 2 3 4

บ้านหนองศาลเจ้า วัดใหม่นครบาล บ้านห้วยยาง บ้านโกรกสิงขร

จานวน คะแนน ส่วน คะแนน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย มาตรฐาน ร้อยละ 26.29 1.25 87.62 7 26.14 1.21 87.14 7 26.00 0.00 86.67 1 26.00 1.41 86.67 4

C.V.

4.77 4.65 0.00 5.44

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

วัดหัวป่า วัดสนามสุทธาวาส วัดโพธิ์ดก วัดประเสริฐฯ วัดวิมลมรรคาราม บ้านนาคอก บ้านหนองตาเนิด สมนึกวทิศวรการ วัดรางเสน่ห์นครจันทร์

บ้านเขาพระเอก วัดหนองบัว บ้านพุเกตุ วัดหนองกระทุ่ม จรูญศรีวิทยา วัดเขากลิ้ง

3 8 14 9 1 8 9 4 7 8 5 8 1 4 5

25.33 25.25 25.07 25.00 25.00 24.63 24.56 24.25 23.57 23.50 23.40 23.38 23.00 23.00 22.80

2.08 1.16 2.89 2.24 0.00 5.40 4.56 2.50 1.99 3.16 3.44 1.85 0.00 4.55 4.66

84.44 84.17 83.57 83.33 83.33 82.08 81.85 80.83 78.57 78.33 78.00 77.92 76.67 76.67 76.00

8.22 4.61 11.55 8.94 0.00 21.92 18.56 10.31 8.43 13.46 14.68 7.90 0.00 19.77 20.43

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 74.60 74.51 74.44 74.17 74.07 73.70 73.67 72.96 72.67

C.V.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 7.14 0.00 0.00 12.50 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00

100.00 100.00 92.86 100.00 100.00 87.50 88.89 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00

ตารางที่ 6 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 20 วัดแคทราย 21 22.38 3.84 21 บ้านหนองนกกะเรียน 17 22.35 3.00 22 บ้านโป่ง 27 22.33 4.84 23 บ้านบ่อตะคร้อ 4 22.25 0.96 24 บ้านหนองไผ่ 9 22.22 1.72 25 วัดอัมพวัน 9 22.11 2.52 26 วัดสว่างอารมณ์ 20 22.10 3.74 27 บ้านหนองวัวดา 9 21.89 2.57 28 วัดสูงเนินราษฎร์บารุง 5 21.80 2.39

17.16 13.42 21.69 4.30 7.72 11.41 16.92 11.75 10.95

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19.05 5.88 18.52 0.00 0.00 0.00 15.00 11.11 0.00

80.95 94.12 77.78 100.00 100.00 100.00 85.00 88.89 100.00


29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

อนุบาลจอมบึง บ้านหนองโก บ้านมณีลอย บ้านปากสระ วัดป่าเขาสัมมะงา บ้านชัฎหนองหมี บ้านหนองขนาก บ้านเขาถ้า วัดเกาะศาลพระ บ้านเขากรวด วัดวังมะนาว วัดนาขุนแสน บ้านไทรงาม วัดหนามพุงดอ บ้านเบิกไพร

65 9 4 4 2 11 4 26 6 7 5 15 12 20 19

21.78 21.78 21.75 21.50 21.50 21.27 21.25 21.23 21.17 21.14 21.00 21.00 20.92 20.85 20.84

4.50 2.77 2.50 3.70 0.71 2.00 2.22 2.34 4.71 2.34 2.55 3.09 2.64 3.95 3.59

72.62 72.59 72.50 71.67 71.67 70.91 70.83 70.77 70.56 70.48 70.00 70.00 69.72 69.50 69.47

20.65 12.74 11.49 17.19 3.29 9.42 10.43 11.01 22.24 11.07 12.14 14.73 12.64 18.95 17.24

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 69.39 69.33 69.17 69.17 68.89 68.75 68.67 68.15 68.10

C.V.

3.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10.77 11.11 0.00 25.00 0.00 9.09 0.00 3.85 16.67 0.00 0.00 13.33 8.33 35.00 15.79

86.15 88.89 100.00 75.00 100.00 90.91 100.00 96.15 83.33 100.00 100.00 86.67 91.67 65.00 84.21

ตารางที่ 6 (ต่อ) ที่

44 45 46 47 48 49 50 51 52

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน วันครู 2503 11 20.82 2.48 วัดหนองบัวค่าย 5 20.80 6.10 วัดแจ้งเจริญ 8 20.75 5.28 วัดพิบูลวนาราม 8 20.75 2.82 วัดนาหนอง 3 20.67 1.15 วัดอรุณรัตนคีรี 8 20.63 2.83 บ้านหนองไก่เถื่อน 5 20.60 2.70 วัดป่าไก่ 9 20.44 3.71 บ้านเขาช้าง 7 20.43 2.51

11.93 29.32 25.47 13.57 5.59 13.70 13.12 18.16 12.27

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 100.00 20.00 80.00 12.50 75.00 12.50 87.50 0.00 100.00 12.50 87.50 0.00 100.00 33.33 66.67 14.29 85.71


53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

วัดหนองตาหลวง ชุมชนวัดทุ่งหลวง วัดชัฎใหญ่ บ้านทุ่งแจง วัดอรัญญิกาวาส บ้านท่ายาง บ้านหนองปากชัฎ ชุมชนวัดคูบัว บ้านห้วยศาลา ชุมชนวัดรางบัว วัดบางลี่ บ้านเขาอีส้าน บ้านห้วยท่าช้าง บ้านทุ่งน้อย อนุบาลราชบุรี

6 12 6 7 11 12 9 4 28 4 37 2 15 3 408

20.33 20.33 20.33 20.29 20.27 20.25 19.89 19.75 19.75 19.75 19.54 19.50 19.47 19.33 19.32

3.93 3.55 1.97 1.38 4.58 4.16 2.67 4.27 3.31 4.27 5.73 4.95 4.91 8.14 5.03

67.78 67.78 67.78 67.62 67.58 67.50 66.30 65.83 65.83 65.83 65.14 65.00 64.89 64.44 64.40

19.34 17.46 9.67 6.80 22.61 20.54 13.41 21.63 16.74 21.63 29.34 25.38 25.23 42.13 26.05

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 64.38 64.24 64.09 63.64 63.33 63.33 63.33 63.30 62.67

C.V.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.11 0.00 6.67 33.33 6.62

16.67 83.33 33.33 66.67 16.67 83.33 0.00 100.00 27.27 72.73 16.67 83.33 22.22 77.78 25.00 75.00 21.43 78.57 25.00 75.00 24.32 67.57 50.00 50.00 13.33 80.00 0.00 66.67 24.26 69.12

ตารางที่ 6 (ต่อ) ที่

68 69 70 71 72 73 74 75 76

โรงเรียน

บ้านหนองน้าใส วัดวันดาว วัดพิกุลทอง วัดศรัทธาราษฎร์ บ้านชัฎเจริญ วัดใหม่ราษฎร์บารุงฯ

วัดเขาไก่แจ้ วัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช)

บ้านหนองบัวหิ่ง

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 16 19.31 3.42 11 19.27 3.88 44 19.23 4.23 11 19.09 4.41 6 19.00 2.10 12 19.00 4.31 21 19.00 5.04 350 18.99 5.48 15 18.80 4.60

17.71 20.11 22.00 23.13 11.04 22.67 26.53 28.88 24.47

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 0.00 0.00 2.27 0.00 0.00 0.00 9.52 6.29 6.67

25.00 36.36 29.55 27.27 16.67 33.33 14.29 31.71 26.67

75.00 63.64 68.18 72.73 83.33 66.67 76.19 62.00 66.67


77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

วัดทุ่งหญ้าคมบาง บ้านทุ่งแฝก วัดเวียงทุน บ้านหนองลังกา บ้านหนองนางแพรว

วัดยอดสุวรรณคีรี วัดห้วยตะแคง วัดนาสมอ วัดห้วยไผ่ วัดเขางูสันติธรรม อนุบาลสวนผึ้ง วัดปากช่อง วัดดอนตะโก วัดด่านทับตะโก วัดศาลเจ้า

12 23 13 13 13 13 16 4 45 5 54 28 13 68 3

18.75 18.70 18.69 18.69 18.62 18.62 18.56 18.50 18.44 18.40 18.39 18.36 18.31 18.21 18.00

4.00 3.39 3.86 3.50 4.09 4.94 5.11 2.08 3.71 3.05 4.26 4.36 3.33 5.28 2.65

62.50 62.32 62.31 62.31 62.05 62.05 61.88 61.67 61.48 61.33 61.30 61.19 61.03 60.69 60.00

21.35 18.13 20.65 18.71 21.99 26.55 27.54 11.25 20.11 16.57 23.18 23.78 18.17 29.03 14.70

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.69 12.50 0.00 0.00 0.00 5.56 3.57 0.00 10.29 0.00

25.00 34.78 30.77 38.46 46.15 23.08 18.75 25.00 42.22 40.00 31.48 32.14 23.08 26.47 66.67

75.00 65.22 69.23 61.54 53.85 69.23 68.75 75.00 57.78 60.00 62.96 64.29 76.92 63.24 33.33

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 60.00 60.00 59.52 58.33 58.33 58.13 57.78 57.62 57.33

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี

ตารางที่ 6 (ต่อ) ที่

92 93 94 95 96 97 98 99 100

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน วัดคุ้งกระถิน 10 18.00 5.33 อนุบาลวัดเพลง 17 18.00 4.30 วัดบ้านกล้วย 14 17.86 3.74 บ้านไพรสะเดา 30 17.50 4.47 บ้านพุตะเคียน 6 17.50 3.27 มหาราช 7 50 17.44 5.21 3 17.33 3.21 โรตารี่ 1 บ้านพุน้าร้อน บ้านวังปลา 7 17.29 3.55 วัดยางงาม 5 17.20 1.30

29.63 23.90 20.94 25.54 18.69 29.88 18.55 20.51 7.58

10.00 0.00 7.14 6.67 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00

30.00 41.18 28.57 46.67 50.00 32.00 66.67 57.14 60.00

60.00 58.82 64.29 46.67 50.00 56.00 33.33 42.86 40.00


101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

ประชาพัฒนาวิทย์ วัดพเนินพลู วัดเขาถ้ากุญชร รุจิรพัฒน์ วัดสันติการาม บ้านหนองปรือ วัดช่องลาภ ชุมชนบ้านบ่อ วัดท่าโขลง บ้านหัวเขาจีน บ้านทุ่งกระถิน บ้านพุบอนบน บ้านแม่ประจัน บ้านพุคาย วัดโคกพระเจริญ

6 12 19 106 38 4 15 76 10 6 34 11 7 12 5

17.17 17.08 17.05 17.02 17.00 17.00 16.93 16.91 16.90 16.83 16.59 16.55 16.43 16.42 16.40

4.22 5.52 4.53 3.97 4.40 1.15 4.71 4.90 5.34 3.49 4.33 4.95 3.51 3.26 4.28

57.22 56.94 56.84 56.73 56.67 56.67 56.44 56.36 56.33 56.11 55.29 55.15 54.76 54.72 54.67

24.55 32.30 26.55 23.32 25.88 6.79 27.83 28.96 31.61 20.72 26.09 29.90 21.34 19.86 26.08

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 54.67 54.58 54.39 54.17 54.07 53.97 53.40 53.33 53.33

C.V.

0.00 8.33 5.26 5.66 7.89 0.00 13.33 11.84 10.00 0.00 2.94 9.09 0.00 8.33 0.00

50.00 41.67 57.89 45.28 52.63 50.00 33.33 34.21 60.00 33.33 52.94 63.64 71.43 58.33 60.00

50.00 50.00 36.84 49.06 39.47 50.00 53.33 53.95 30.00 66.67 44.12 27.27 28.57 33.33 40.00

ตารางที่ 6 (ต่อ) ที่

116 117 118 119 120 121 122 123 124

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน บ้านรางเฆ่ 5 16.40 4.93 วัดท้ายเมือง 16 16.38 3.70 วัดห้วยหมู 19 16.32 5.45 วัดดอนทราย 12 16.25 4.05 สินแร่สยาม 50 16.22 5.11 บ้านโป่งกระทิงล่าง 26 16.19 5.18 วัดดอนตลุง 52 16.02 5.24 บ้านโป่งเจ็ด 6 16.00 5.18 บ้านเก่าต้นมะค่า 7 16.00 5.51

30.06 22.62 33.39 24.91 31.52 31.97 32.69 32.36 34.42

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 0.00 0.00 15.79 0.00 16.00 23.08 9.62 16.67 14.29

80.00 68.75 42.11 58.33 40.00 26.92 51.92 33.33 57.14

20.00 31.25 42.11 41.67 44.00 50.00 38.46 50.00 28.57


125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

วัดไผ่ล้อม น้าตกห้วยสวนพลู บ้านสันดอน สีวะรา วัดปากท่อ บ้านหนองแร้ง บ้านหนองขาม บ้านห้วยยางโทน วัดหนองพันจันทร์ บ้านโป่งกระทิงบน วัดราษฎร์สมานฉันท์

บ้านหินสี (ลานคา) วัดใหญ่อ่างทอง อนุบาลปากท่อ ไทยรัฐวิทยา 64

17 11 10 11 38 11 11 13 17 35 17 8 16 39 9

15.82 15.82 15.80 15.73 15.66 15.64 15.64 15.62 15.47 15.43 15.29 15.25 15.06 15.05 15.00

4.26 4.60 6.07 4.45 4.85 3.67 5.75 3.36 4.33 4.91 3.95 5.63 4.09 5.24 4.80

52.75 52.73 52.67 52.42 52.19 52.12 52.12 52.05 51.57 51.43 50.98 50.83 50.21 50.17 50.00

26.93 29.08 38.42 28.31 30.98 23.46 36.77 21.49 28.00 31.80 25.82 36.89 27.15 34.79 31.97

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 49.54 49.45 49.33 49.33 49.33 49.26 49.23 49.21 49.13

C.V.

11.76 18.18 20.00 9.09 15.79 9.09 18.18 7.69 11.76 20.00 23.53 37.50 12.50 25.64 22.22

58.82 36.36 40.00 54.55 44.74 54.55 36.36 61.54 58.82 37.14 35.29 25.00 56.25 35.90 33.33

29.41 45.45 40.00 36.36 39.47 36.36 45.45 30.77 29.41 42.86 41.18 37.50 31.25 38.46 44.44

ตารางที่ 6 (ต่อ) ที่

140 141 142 143 144 145 146 147 148

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน วัดเกาะลอย 29 14.86 5.32 อนุบาลเมืองราชบุรี 61 14.84 5.24 วัดเกตุน้อย 5 14.80 5.02 บ้านเขาถ่าน 25 14.80 3.45 วัดโพธิศรี 5 14.80 5.36 อนุบาลบ้านคา 36 14.78 5.42 วัดดอนแจง 26 14.77 4.31 บ้านสวนผึ้ง 38 14.76 4.68 วัดบางกระ 23 14.74 4.53

35.82 35.31 33.92 23.32 36.20 36.68 29.19 31.71 30.77

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 20.69 26.23 20.00 4.00 20.00 27.78 15.38 21.05 21.74

44.83 40.98 40.00 76.00 40.00 38.89 53.85 50.00 56.52

34.48 32.79 40.00 20.00 40.00 33.33 30.77 28.95 21.74


149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163

วัดเจติยาราม บ้านจอมบึง บ้านหนองจอก วัดเหนือวน บ้านบึง บ้านหนองสีนวล วัดเขาปิ่นทอง วัดน้าพุ บ้านลาพระ บ้านหินสี วัดโสดาประดิษฐาราม

บ้านทุ่งศาลา บ้านห้วยผาก วัดบ้านโพธิ์ บ้านมะขามเอน

31 98 12 8 19 4 29 44 30 15 20 12 36 9 16

14.65 14.60 14.58 14.50 14.37 14.25 14.17 14.14 14.10 13.93 13.80 13.75 13.72 13.33 13.25

4.14 5.08 6.42 4.17 4.84 4.99 3.23 5.59 4.02 5.50 5.11 4.41 5.19 4.74 4.71

48.82 48.67 48.61 48.33 47.89 47.50 47.24 47.12 47.00 46.44 46.00 45.83 45.74 44.44 44.17

28.29 34.78 44.00 28.79 33.72 35.03 22.79 39.57 28.51 39.45 36.99 32.10 37.83 35.58 35.56

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 42.96 42.86 42.73 42.22 42.05 41.85 41.52 41.48 41.13

C.V.

16.13 27.55 25.00 25.00 15.79 25.00 17.24 27.27 13.33 33.33 25.00 33.33 33.33 33.33 37.50

64.52 40.82 41.67 62.50 52.63 50.00 65.52 45.45 73.33 33.33 55.00 50.00 33.33 44.44 50.00

19.35 31.63 33.33 12.50 31.58 25.00 17.24 27.27 13.33 33.33 20.00 16.67 33.33 22.22 12.50

ตารางที่ 6 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 164 ธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 27 12.89 5.36 165 บ้านยางคู่ 7 12.86 5.67 166 บ้านหุบพริก 11 12.82 2.99 167 บ้านพุม่วงราษฎร์บารุง 6 12.67 4.55 168 บ้านท่ามะขาม 39 12.62 4.93 169 บ้านร่องเจริญ 9 12.56 4.10 170 บ้านพุแค 11 12.45 2.50 171 บ้านตลาดควาย 18 12.44 4.82 172 บ้านบ่อหวี(กลุ่มนักข่าวฯ) 47 12.34 3.05

41.58 44.10 23.36 35.89 39.11 32.62 20.11 38.71 24.73

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 33.33 57.14 9.09 16.67 41.03 44.44 9.09 38.89 31.91

51.85 28.57 81.82 83.33 38.46 44.44 81.82 50.00 61.70

14.81 14.29 9.09 0.00 20.51 11.11 9.09 11.11 6.38


173 174 175 176 177 178 179 180

บ้านอ่างหิน บ้านหนองไผ่ บ้านกล้วย บ้านหนองกระทุ่ม วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม

บ้านรางม่วง บ้านตะโกล่าง บ้านหนองหม้อข้าว

12 22 12 16 21 6 64 6

12.33 12.32 12.17 11.94 11.81 10.83 10.41 6.00

4.14 3.94 5.81 4.65 3.34 3.31 3.87 3.95

41.11 41.06 40.56 39.79 39.37 36.11 34.69 20.00

33.58 32.02 47.78 38.99 28.29 30.57 37.19 65.83

33.33 31.82 50.00 50.00 33.33 50.00 57.81 83.33

58.33 59.09 33.33 31.25 57.14 50.00 34.38 16.67

8.33 9.09 16.67 18.75 9.52 0.00 7.81 0.00

จากตารางที่ 6 พบว่า โรงเรีย นที่ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละสูงสุด 10 ลาดับแรก คือโรงเรียนบ้าน หนองศาลเจ้า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.62 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.14โรงเรียน บ้านห้วยยางและโรงเรียนบ้านโกรกสิงขร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.67 โรงเรียนวัดหัวป่า มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 84.44 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.17 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 83.57 โรงเรียนวัดประเสริฐฯ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.33 โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม มีคะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 83.33 โรงเรีย นบ้ า นนาคอก มี คะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ 82.08 และโรงเรีย นบ้า นหนองตาเนิ ด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.85 ตามลาดับ ตารางที่ 7 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ มากไปหาคะแนน น้อย ที่

โรงเรียน

1 2 3 4 5 6 7

วัดวิมลมรรคาราม บ้านพุเกตุ บ้านหนองตาเนิด วัดใหม่นครบาล วัดสว่างอารมณ์ บ้านเขาพระเอก วัดนาหนอง

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 27.00 0.00 1 25.25 3.01 8 24.67 2.18 9 24.43 2.82 7 23.90 4.14 20 23.88 2.03 8 23.67 1.15 3

คะแนน C.V. ร้อยละของจานวนนักเรียน เฉลี่ย ปรับปรุง พอใช้ ดี ร้อยละ 90.00 0.00 0.00 0.00 100.00 84.17 11.93 0.00 0.00 100.00 82.22 8.84 0.00 0.00 100.00 81.43 11.54 0.00 0.00 100.00 79.67 17.33 0.00 10.00 90.00 79.58 8.51 0.00 0.00 100.00 78.89 4.88 0.00 0.00 100.00


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

วัดสนามสุทธาวาส วัดป่าไก่ บ้านเขากรวด วัดบางลี่ บ้านห้วยยาง จรูญศรีวิทยา วัดชัฎใหญ่ บ้านนาคอก บ้านหนองไก่เถื่อน บ้านหนองศาลเจ้า บ้านโกรกสิงขร บ้านเขาช้าง

8 9 7 37 1 4 6 8 5 7 4 7

23.63 23.56 23.29 23.14 23.00 22.75 22.17 22.13 22.00 21.71 21.50 21.43

2.20 1.42 2.14 5.81 0.00 4.79 1.94 2.64 2.55 2.43 2.89 2.94

78.75 78.52 77.62 77.12 76.67 75.83 73.89 73.75 73.33 72.38 71.67 71.43

9.31 6.05 9.18 25.12 0.00 21.04 8.76 11.94 11.59 11.19 13.43 13.70

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 71.11 70.61 70.26 70.00 69.52 69.39 69.17 68.52 68.46 68.33

C.V.

0.00 0.00 0.00 8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12.50 0.00 0.00 18.92 0.00 25.00 0.00 12.50 20.00 14.29 25.00 42.86

87.50 100.00 100.00 72.97 100.00 75.00 100.00 87.50 80.00 85.71 75.00 57.14

ตารางที่ 7 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

บ้านหนองวัวดา วัดอรัญญิกาวาส วัดยอดสุวรรณคีรี วัดหนองกระทุ่ม วัดแคทราย วันครู 2503 สมนึกวทิศวรการ วัดประเสริฐฯ บ้านหนองนางแพรว

บ้านชัฎเจริญ

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 9 21.33 3.12 11 21.18 4.12 13 21.08 4.44 1 21.00 0.00 21 20.86 3.89 11 20.82 2.79 4 20.75 3.50 9 20.56 2.51 13 20.54 3.64 6 20.50 5.09

14.64 19.44 21.08 0.00 18.65 13.38 16.87 12.19 17.74 24.83

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33.33 36.36 46.15 0.00 38.10 36.36 50.00 33.33 46.15 16.67

66.67 63.64 53.85 100.00 61.90 63.64 50.00 66.67 53.85 83.33


30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

วัดพิบูลวนาราม วัดรางเสน่ห์นครจันทร์

วัดวันดาว โรตารี่ 1 บ้านพุน้าร้อน

วัดอรุณรัตนคีรี วัดอัมพวัน บ้านบ่อตะคร้อ วัดสันติการาม บ้านเบิกไพร บ้านหัวเขาจีน บ้านปากสระ บ้านชัฎหนองหมี วัดคุ้งกระถิน วัดสูงเนินราษฎร์บารุง

8 7 11 3 8 9 4 38 19 6 4 11 10 5

20.38 20.29 20.18 20.00 20.00 20.00 20.00 19.97 19.89 19.67 19.50 19.45 19.40 19.40

4.69 5.02 5.21 4.00 3.16 2.00 1.83 2.84 3.14 4.08 2.38 3.64 5.32 2.30

67.92 67.62 67.27 66.67 66.67 66.67 66.67 66.58 66.32 65.56 65.00 64.85 64.67 64.67

23.01 24.76 25.82 20.00 15.81 10.00 9.13 14.23 15.80 20.76 12.21 18.73 27.41 11.87

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 64.44 64.29 64.17 64.13 64.00 63.95 63.75 63.61 63.33 63.33

C.V.

0.00 0.00 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 57.14 45.45 33.33 37.50 33.33 50.00 42.11 31.58 33.33 50.00 54.55 50.00 60.00

50.00 42.86 45.45 66.67 62.50 66.67 50.00 57.89 68.42 66.67 50.00 45.45 50.00 40.00

ตารางที่ 7 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

บ้านทุ่งน้อย วัดโพธิ์ดก บ้านมณีลอย วัดเขาไก่แจ้ วัดช่องลาภ อนุบาลจอมบึง วัดแจ้งเจริญ วัดทุ่งหญ้าคมบาง บ้านเขาอีส้าน วัดหนองบัวค่าย

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 3 19.33 5.51 14 19.29 2.81 4 19.25 2.22 21 19.24 6.52 15 19.20 4.48 65 19.18 1.93 8 19.13 2.75 12 19.08 4.06 2 19.00 2.83 5 19.00 2.35

28.49 14.59 11.52 33.88 23.31 10.05 14.37 21.25 14.89 12.34

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 0.00 0.00 0.00 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33.33 42.86 25.00 38.10 46.67 67.69 62.50 58.33 50.00 60.00

66.67 57.14 75.00 52.38 53.33 32.31 37.50 41.67 50.00 40.00


54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

บ้านท่ายาง บ้านหนองนกกะเรียน

บ้านหินสี (ลานคา) วัดนาสมอ อนุบาลราชบุรี วัดยางงาม บ้านโป่ง บ้านหนองไผ่ วัดนาขุนแสน วัดหนองบัว วัดป่าเขาสัมมะงา บ้านเขาถ่าน วัดด่านทับตะโก บ้านเขาถ้า

12 17 8 4 408 5 27 9 15 5 2 25 68 26

18.83 18.82 18.75 18.75 18.46 18.40 18.37 18.22 18.20 18.20 18.00 17.88 17.75 17.73

3.56 5.05 5.06 0.96 6.61 2.70 5.33 4.47 5.05 1.30 0.00 4.14 6.42 5.02

62.78 62.75 62.50 62.50 61.53 61.33 61.23 60.74 60.67 60.67 60.00 59.60 59.17 59.10

18.92 26.84 27.01 5.11 35.84 14.68 29.01 24.51 27.72 7.16 0.00 23.13 36.15 28.29

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 58.97 58.96 58.89 58.67 58.67 58.55 58.48 58.33 57.78 57.74

C.V.

0.00 5.88 0.00 0.00 14.22 0.00 14.81 0.00 6.67 0.00 0.00 0.00 11.76 3.85

66.67 35.29 62.50 75.00 39.46 60.00 33.33 55.56 40.00 100.00 100.00 68.00 55.88 57.69

33.33 58.82 37.50 25.00 46.32 40.00 51.85 44.44 53.33 0.00 0.00 32.00 32.35 38.46

ตารางที่ 7 (ต่อ) ที่

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

โรงเรียน

บ้านหนองลังกา วัดห้วยไผ่ บ้านไทรงาม มหาราช 7 วัดเขากลิ้ง วัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช)

วัดพิกุลทอง วัดท่าโขลง วัดหัวป่า วัดปากช่อง

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 13 17.69 4.96 45 17.69 5.11 12 17.67 4.64 50 17.60 6.43 5 17.60 4.72 350 17.57 6.45 44 17.55 5.22 10 17.50 4.12 3 17.33 4.51 28 17.32 4.48

28.01 28.90 26.26 36.53 26.83 36.75 29.74 23.52 26.01 25.87

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 7.69 11.11 8.33 14.00 20.00 16.57 9.09 0.00 0.00 10.71

38.46 48.89 50.00 42.00 40.00 42.57 54.55 70.00 66.67 57.14

53.85 40.00 41.67 44.00 40.00 40.86 36.36 30.00 33.33 32.14


78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

บ้านทุ่งแจง บ้านหนองขนาก ประชาพัฒนาวิทย์ อนุบาลสวนผึ้ง บ้านหนองปรือ วัดหนามพุงดอ บ้านสันดอน วัดไผ่ล้อม บ้านหนองปากชัฎ วัดใหม่ราษฎร์บารุงฯ

บ้านพุคาย วัดโคกพระเจริญ วัดเวียงทุน อนุบาลวัดเพลง

7 4 6 54 4 20 10 17 9 12 12 5 13 17

17.29 17.25 16.83 16.78 16.75 16.65 16.30 16.29 16.22 16.17 16.17 16.00 15.92 15.82

3.55 0.96 6.52 5.69 3.77 4.26 6.55 7.83 3.07 6.12 4.15 5.05 5.72 4.53

57.62 57.50 56.11 55.93 55.83 55.50 54.33 54.31 54.07 53.89 53.89 53.33 53.08 52.75

20.51 5.55 38.76 33.89 22.54 25.58 40.18 48.07 18.94 37.84 25.68 31.56 35.94 28.63

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 52.71 52.67 52.67 52.59 52.44 52.29 52.22 52.00 51.94 51.73

C.V.

0.00 0.00 16.67 18.52 0.00 5.00 10.00 17.65 0.00 16.67 0.00 0.00 15.38 11.76

71.43 100.00 50.00 44.44 75.00 70.00 60.00 58.82 77.78 58.33 66.67 80.00 53.85 58.82

28.57 0.00 33.33 37.04 25.00 25.00 30.00 23.53 22.22 25.00 33.33 20.00 30.77 29.41

ตารางที่ 7 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

บ้านหนองน้าใส วัดโพธิศรี วัดเขางูสันติธรรม บ้านตลาดควาย บ้านห้วยท่าช้าง วัดห้วยตะแคง บ้านหนองโก วัดวังมะนาว ชุมชนวัดทุ่งหลวง รุจิรพัฒน์

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 16 15.81 2.17 5 15.80 7.73 5 15.80 3.35 18 15.78 3.37 15 15.73 5.56 16 15.69 4.30 9 15.67 4.95 5 15.60 3.36 12 15.58 5.53 106 15.52 5.61

13.70 48.90 21.18 21.36 35.34 27.41 31.59 21.55 35.51 36.13

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 0.00 40.00 0.00 0.00 13.33 6.25 11.11 0.00 25.00 25.47

93.75 20.00 80.00 94.44 60.00 75.00 66.67 80.00 50.00 43.40

6.25 40.00 20.00 5.56 26.67 18.75 22.22 20.00 25.00 31.13


102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

วัดบ้านกล้วย บ้านไพรสะเดา วัดดอนทราย วัดดอนตลุง วัดเขาถ้ากุญชร บ้านหินสี วัดปากท่อ วัดท้ายเมือง บ้านหนองบัวหิ่ง วัดห้วยหมู บ้านหนองแร้ง บ้านวังปลา บ้านรางม่วง วัดราษฎร์สมานฉันท์

14 30 12 52 19 15 38 16 15 19 11 7 6 17

15.36 15.33 14.92 14.90 14.74 14.73 14.66 14.56 14.53 14.37 14.18 14.14 14.00 13.94

4.48 4.71 5.21 5.27 5.67 3.43 5.54 5.39 5.15 4.79 4.17 5.05 3.69 4.72

51.19 51.11 49.72 49.68 49.12 49.11 48.86 48.54 48.44 47.89 47.27 47.14 46.67 46.47

29.19 30.75 34.95 35.39 38.51 23.30 37.81 37.02 35.46 33.31 29.38 35.69 26.34 33.88

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 46.46 46.36 46.32 46.11 45.83 45.76 45.56 45.38 45.22 45.00

C.V.

7.14 10.00 16.67 17.31 26.32 13.33 23.68 25.00 13.33 21.05 27.27 28.57 16.67 23.53

78.57 76.67 50.00 65.38 52.63 86.67 63.16 56.25 66.67 63.16 54.55 57.14 66.67 58.82

14.29 13.33 33.33 17.31 21.05 0.00 13.16 18.75 20.00 15.79 18.18 14.29 16.67 17.65

ตารางที่ 7 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

วัดใหญ่อ่างทอง วัดศรัทธาราษฎร์ ชุมชนบ้านบ่อ วัดหนองตาหลวง บ้านมะขามเอน บ้านหนองขาม บ้านโป่งเจ็ด วัดดอนตะโก บ้านทุ่งแฝก บ้านอ่างหิน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 16 13.94 3.86 11 13.91 4.78 76 13.89 4.93 6 13.83 4.07 16 13.75 5.08 11 13.73 7.25 6 13.67 6.89 13 13.62 4.19 23 13.57 3.33 12 13.50 4.44

27.66 34.40 35.50 29.42 36.94 52.84 50.41 30.80 24.53 32.90

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 18.75 27.27 27.63 16.67 25.00 27.27 33.33 23.08 26.09 33.33

75.00 63.64 56.58 83.33 62.50 54.55 50.00 53.85 69.57 50.00

6.25 9.09 15.79 0.00 12.50 18.18 16.67 23.08 4.35 16.67


126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

บ้านหุบพริก สีวะรา วัดหนองพันจันทร์ บ้านแม่ประจัน บ้านสวนผึ้ง บ้านห้วยศาลา วัดเกตุน้อย บ้านรางเฆ่ บ้านห้วยยางโทน สินแร่สยาม บ้านลาพระ อนุบาลปากท่อ บ้านพุม่วงราษฎร์บารุง

วัดศาลเจ้า

11 11 17 7 38 28 5 5 13 50 30 39 6 3

13.45 13.45 13.35 13.14 13.11 13.00 13.00 13.00 12.92 12.82 12.77 12.51 12.50 12.33

4.76 3.75 5.79 2.85 4.14 3.70 3.32 1.22 2.87 6.00 4.34 4.28 2.43 4.93

44.85 44.85 44.51 43.81 43.68 43.33 43.33 43.33 43.08 42.73 42.56 41.71 41.67 41.11

35.39 27.88 43.34 21.71 31.63 28.48 25.51 9.42 22.22 46.79 34.03 34.20 19.43 40.00

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 41.11 40.83 40.83 40.42 40.39 39.95 39.90 39.58 39.52 39.52

C.V.

27.27 18.18 41.18 14.29 28.95 21.43 40.00 0.00 15.38 42.00 26.67 33.33 16.67 66.67

54.55 72.73 41.18 85.71 68.42 71.43 60.00 100.00 84.62 44.00 70.00 61.54 83.33 33.33

18.18 9.09 17.65 0.00 2.63 7.14 0.00 0.00 0.00 14.00 3.33 5.13 0.00 0.00

ตารางที่ 7 (ต่อ) ที่

140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน บ้านพุตะเคียน 6 12.33 2.73 ชุมชนวัดคูบัว 4 12.25 2.87 ชุมชนวัดรางบัว 4 12.25 2.87 วัดเหนือวน 8 12.13 3.00 บ้านทุ่งกระถิน 34 12.12 3.14 อนุบาลเมืองราชบุรี 61 11.98 4.06 บ้านโป่งกระทิงบน 35 11.97 4.22 บ้านหนองกระทุ่ม 16 11.88 4.49 บ้านจอมบึง 98 11.86 4.78 บ้านเก่าต้นมะค่า 7 11.86 3.29

22.16 23.45 23.45 24.72 25.92 33.84 35.24 37.77 40.33 27.73

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 16.67 25.00 25.00 50.00 23.53 36.07 42.86 37.50 53.06 42.86

83.33 75.00 75.00 50.00 76.47 62.30 51.43 56.25 35.71 57.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.64 5.71 6.25 11.22 0.00


150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163

บ้านบึง บ้านหนองไผ่ น้าตกห้วยสวนพลู บ้านหนองสีนวล วัดเจติยาราม วัดดอนแจง บ้านหนองจอก บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านบ่อหวี(กลุ่มนักข่าวฯ) ไทยรัฐวิทยา 64 วัดพเนินพลู อนุบาลบ้านคา บ้านท่ามะขาม วัดน้าพุ

19 22 11 4 31 26 12 26 47 9 12 36 39 44

11.84 11.82 11.82 11.75 11.68 11.62 11.58 11.54 11.49 11.44 11.42 11.31 11.03 10.98

4.19 4.39 4.33 3.86 4.80 4.91 3.87 4.83 5.13 2.35 6.57 5.37 4.73 5.25

39.47 39.39 39.39 39.17 38.92 38.72 38.61 38.46 38.30 38.15 38.06 37.69 36.75 36.59

35.41 37.17 36.65 32.87 41.09 42.25 33.43 41.83 44.63 20.54 57.55 47.46 42.92 47.82

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 36.52 36.21 36.00 35.93 35.56 35.15 35.00 34.81 33.89 33.46

C.V.

47.37 40.91 36.36 50.00 45.16 50.00 41.67 42.31 55.32 44.44 66.67 63.89 48.72 54.55

47.37 59.09 63.64 50.00 48.39 42.31 58.33 53.85 31.91 55.56 16.67 22.22 46.15 38.64

5.26 0.00 0.00 0.00 6.45 7.69 0.00 3.85 12.77 0.00 16.67 13.89 5.13 6.82

ตารางที่ 7 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 164 วัดบางกระ 23 10.96 3.71 165 วัดเกาะลอย 29 10.86 4.72 166 วัดโสดาประดิษฐาราม 20 10.80 4.10 167 บ้านห้วยผาก 36 10.78 5.76 168 วัดบ้านโพธิ์ 9 10.67 3.64 169 บ้านพุบอนบน 11 10.55 3.01 170 วัดเกาะศาลพระ 6 10.50 2.51 171 บ้านร่องเจริญ 9 10.44 3.40 172 บ้านกล้วย 12 10.17 3.66 173 ธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 27 10.04 3.58

33.87 43.44 37.95 53.42 34.13 28.56 23.90 32.51 36.04 35.65

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 52.17 48.28 70.00 66.67 66.67 45.45 66.67 55.56 66.67 70.37

43.48 44.83 25.00 22.22 33.33 54.55 33.33 44.44 25.00 25.93

4.35 6.90 5.00 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 3.70


174 175 176 177 178 179 180

บ้านทุ่งศาลา บ้านยางคู่ วัดเขาปิ่นทอง บ้านพุแค วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม

บ้านตะโกล่าง บ้านหนองหม้อข้าว

12 7 29 11 21 64 6

9.92 9.86 9.66 8.64 8.57 8.50 6.67

4.23 7.24 3.66 3.75 2.38 3.61 0.82

33.06 32.86 32.18 28.79 28.57 28.33 22.22

42.67 73.49 37.88 43.41 27.75 42.50 12.25

58.33 85.71 58.62 81.82 85.71 75.00 100.00

33.33 0.00 41.38 18.18 14.29 23.44 0.00

8.33 14.29 0.00 0.00 0.00 1.56 0.00

จากตารางที่ 7 พบว่า โรงเรียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 10 ลาดับแรก คือโรงเรียนวัดวิมล มรรคาราม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.00 โรงเรียนบ้านพุเกตุ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.17โรงเรียนบ้าน หนองตาเนิด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.22 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.43 โรงเรียนวัด สว่างอารมณ์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.67 โรงเรียนบ้านเขาพระเอก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.58 โรงเรียน วัดนาหนอง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.89 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.75 โรงเรียน วัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.52 และ โรงเรียนบ้านเขากรวด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.62 ตามลาดับ ตารางที่ 8 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ มากไปหาคะแนน น้อย ที่

โรงเรียน

1 2 3 4 5 6 7 8 9

บ้านพุเกตุ บ้านเขากรวด บ้านเบิกไพร วัดประเสริฐฯ จรูญศรีวิทยา วัดเขาถ้ากุญชร บ้านหนองตาเนิด บ้านหนองศาลเจ้า บ้านเขาพระเอก

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 8 23.38 3.16 7 23.14 2.41 19 22.42 3.89 9 21.78 1.56 4 21.75 2.99 19 21.47 3.89 9 21.33 3.16 7 21.29 2.14 8 20.50 1.31

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 77.92 77.14 74.74 72.59 72.50 71.58 71.11 70.95 68.33

C.V.

13.52 10.41 17.36 7.18 13.73 18.13 14.82 10.04 6.39

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 10.53 11.11 25.00 21.05 22.22 14.29 0.00

100.00 100.00 89.47 88.89 75.00 78.95 77.78 85.71 100.00


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

วัดบางลี่ วัดวิมลมรรคาราม โรตารี่ 1 บ้านพุน้าร้อน

วัดใหม่นครบาล วัดสูงเนินราษฎร์บารุง บ้านเขาอีส้าน วัดสว่างอารมณ์ วัดนาสมอ วัดหนองบัวค่าย วัดสนามสุทธาวาส

37 1 3 7 5 2 20 4 5 8

20.16 20.00 20.00 19.71 19.60 19.50 19.45 19.25 19.20 19.13

5.46 0.00 3.00 0.49 2.07 0.71 3.61 1.50 2.77 1.81

67.21 66.67 66.67 65.71 65.33 65.00 64.83 64.17 64.00 63.75

27.10 0.00 15.00 2.48 10.58 3.63 18.54 7.79 14.45 9.45

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 63.33 62.96 62.78 61.67 61.21 60.83 60.56 60.00 60.00 59.72 59.63

C.V.

10.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13.51 0.00 33.33 0.00 40.00 0.00 35.00 50.00 60.00 37.50

75.68 100.00 66.67 100.00 60.00 100.00 65.00 50.00 40.00 62.50

ตารางที่ 8 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

บ้านห้วยยาง วัดป่าไก่ วัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดป่าเขาสัมมะงา วันครู 2503 บ้านปากสระ วัดชัฎใหญ่ วัดหนองกระทุ่ม สมนึกวทิศวรการ บ้านไทรงาม บ้านหนองไผ่

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 1 19.00 0.00 9 18.89 2.26 12 18.83 3.30 2 18.50 0.71 11 18.36 3.26 4 18.25 2.22 6 18.17 2.04 1 18.00 0.00 4 18.00 4.55 12 17.92 2.50 9 17.89 2.42

0.00 11.97 17.51 3.82 17.77 12.15 11.24 0.00 25.26 13.97 13.53

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 100.00 44.44 55.56 41.67 58.33 50.00 50.00 54.55 45.45 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 0.00 50.00 50.00 66.67 33.33 66.67 33.33


32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

บ้านหนองปากชัฎ วัดเขาไก่แจ้ บ้านชัฎหนองหมี บ้านหนองวัวดา บ้านเขาช้าง วัดยางงาม วัดเขางูสันติธรรม บ้านทุ่งน้อย สีวะรา บ้านนาคอก บ้านวังปลา วัดโพธิ์ดก

9 21 11 9 7 5 5 3 11 8 7 14

17.56 17.43 17.36 17.33 17.29 17.20 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 16.93

1.59 5.64 1.75 3.20 1.50 1.92 2.12 1.00 2.19 4.50 3.51 3.02

58.52 58.10 57.88 57.78 57.62 57.33 56.67 56.67 56.67 56.67 56.67 56.43

9.06 32.33 10.07 18.47 8.65 11.18 12.48 5.88 12.89 26.49 20.66 17.87

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 55.83 54.72 54.00 53.92 53.81 53.81 53.81 53.33 53.33 52.50

C.V.

0.00 19.05 0.00 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00

77.78 28.57 72.73 55.56 71.43 80.00 60.00 100.00 81.82 25.00 57.14 64.29

22.22 52.38 27.27 33.33 28.57 20.00 40.00 0.00 18.18 62.50 42.86 35.71

ตารางที่ 8 (ต่อ) ที่

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน วัดพิบูลวนาราม 8 16.75 2.05 ชุมชนวัดทุ่งหลวง 12 16.42 3.00 วัดเขากลิ้ง 5 16.20 5.45 17 16.18 3.30 บ้านหนองนกกะเรียน วัดแคทราย 21 16.14 4.44 บ้านทุ่งแจง 7 16.14 3.58 7 16.14 2.12 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดหัวป่า 3 16.00 4.00 บ้านโกรกสิงขร 4 16.00 2.16 บ้านอ่างหิน 12 15.75 4.52

12.26 18.27 33.64 20.41 27.51 22.17 13.11 25.00 13.50 28.67

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 0.00 8.33 20.00 0.00 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67

87.50 58.33 40.00 76.47 66.67 71.43 85.71 66.67 75.00 50.00

12.50 33.33 40.00 23.53 23.81 28.57 14.29 33.33 25.00 33.33


54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

ประชาพัฒนาวิทย์ วัดท่าโขลง วัดเกตุน้อย บ้านหนองไก่เถื่อน วัดยอดสุวรรณคีรี บ้านหินสี (ลานคา) บ้านหนองปรือ วัดสันติการาม วัดอัมพวัน มหาราช 7 วัดหนองบัว บ้านมะขามเอน บ้านทุ่งแฝก รุจิรพัฒน์

6 10 5 5 13 8 4 38 9 50 5 16 23 106

15.67 15.60 15.60 15.60 15.31 15.25 15.25 15.24 15.22 15.08 15.00 14.88 14.61 14.51

6.38 3.78 2.88 1.34 4.53 3.11 3.30 3.30 2.17 4.56 4.12 2.73 2.04 4.97

52.22 52.00 52.00 52.00 51.03 50.83 50.83 50.79 50.74 50.27 50.00 49.58 48.70 48.36

40.70 24.21 18.47 8.60 29.62 20.36 21.67 21.66 14.23 30.25 27.49 18.35 13.96 34.23

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 48.33 48.33 48.33 48.06 48.00 48.00 47.78 46.88 46.67 46.11

C.V.

16.67 0.00 0.00 0.00 15.38 0.00 0.00 7.89 0.00 22.00 20.00 12.50 0.00 21.70

50.00 80.00 80.00 100.00 53.85 87.50 75.00 76.32 88.89 46.00 60.00 81.25 95.65 54.72

33.33 20.00 20.00 0.00 30.77 12.50 25.00 15.79 11.11 32.00 20.00 6.25 4.35 23.58

ตารางที่ 8 (ต่อ) ที่

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

โรงเรียน

วัดเกาะศาลพระ บ้านบ่อตะคร้อ บ้านหนองขนาก วัดใหม่ราษฎร์บารุงฯ

วัดวังมะนาว บ้านห้วยท่าช้าง วัดศาลเจ้า วัดห้วยตะแคง บ้านชัฎเจริญ วัดหนองตาหลวง

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 6 14.50 3.15 4 14.50 3.11 4 14.50 4.20 12 14.42 5.14 5 14.40 1.52 15 14.40 3.79 3 14.33 6.81 16 14.06 2.89 6 14.00 4.56 6 13.83 1.94

21.70 21.44 28.99 35.67 10.53 26.35 47.49 20.52 32.58 14.03

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 20.00 33.33 0.00 16.67 16.67

83.33 100.00 50.00 41.67 100.00 66.67 33.33 93.75 83.33 83.33

16.67 0.00 25.00 33.33 0.00 13.33 33.33 6.25 0.00 0.00


78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

วัดห้วยหมู วัดด่านทับตะโก อนุบาลจอมบึง อนุบาลราชบุรี วัดหนามพุงดอ บ้านหนองบัวหิ่ง บ้านเขาถ่าน วัดวันดาว วัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช)

วัดโคกพระเจริญ วัดไผ่ล้อม บ้านหนองน้าใส บ้านแม่ประจัน วัดศรัทธาราษฎร์

19 68 65 408 20 15 25 11 350 5 17 16 7 11

13.74 13.74 13.71 13.66 13.65 13.60 13.56 13.45 13.43 13.40 13.24 13.19 13.14 13.09

5.96 4.93 4.79 5.21 3.54 3.18 2.96 4.52 4.90 4.45 4.15 2.56 1.07 4.70

45.79 45.78 45.69 45.54 45.50 45.33 45.20 44.85 44.77 44.67 44.12 43.96 43.81 43.64

43.40 35.90 34.93 38.10 25.96 23.38 21.82 33.63 36.45 33.21 31.33 19.43 8.13 35.90

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 43.46 43.33 42.96 42.73 42.56 42.45 42.30 42.22 42.12 41.67

C.V.

36.84 26.47 26.15 29.17 15.00 13.33 16.00 18.18 28.86 40.00 29.41 12.50 0.00 18.18

47.37 51.47 63.08 53.19 80.00 86.67 84.00 72.73 56.29 40.00 52.94 87.50 100.00 72.73

15.79 22.06 10.77 17.65 5.00 0.00 0.00 9.09 14.86 20.00 17.65 0.00 0.00 9.09

ตารางที่ 8 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 92 บ้านโป่งกระทิงล่าง 26 13.04 3.46 93 วัดโพธิศรี 5 13.00 4.85 94 บ้านหนองโก 9 12.89 4.08 95 บ้านหนองแร้ง 11 12.82 2.86 96 วัดเวียงทุน 13 12.77 5.07 97 บ้านทุ่งกระถิน 34 12.74 3.59 98 วัดห้วยไผ่ 45 12.69 4.04 99 บ้านท่ายาง 12 12.67 2.87 100 วัดอรัญญิกาวาส 11 12.64 4.61 101 ชุมชนวัดคูบัว 4 12.50 4.80

26.52 37.29 31.62 22.29 39.70 28.17 31.87 22.67 36.48 38.37

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 19.23 40.00 22.22 18.18 46.15 14.71 31.11 25.00 27.27 50.00

73.08 40.00 77.78 72.73 46.15 79.41 55.56 75.00 63.64 50.00

7.69 20.00 0.00 9.09 7.69 5.88 13.33 0.00 9.09 0.00


102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

วัดอรุณรัตนคีรี ชุมชนวัดรางบัว วัดแจ้งเจริญ บ้านลาพระ วัดดอนตะโก บ้านหนองนางแพรว

อนุบาลสวนผึ้ง วัดท้ายเมือง วัดปากช่อง วัดเหนือวน วัดคุ้งกระถิน บ้านไพรสะเดา บ้านพุคาย บ้านยางคู่

8 4 8 30 13 13 54 16 28 8 10 30 12 7

12.50 12.50 12.38 12.37 12.31 12.31 12.30 12.25 12.21 12.13 12.10 12.03 12.00 12.00

2.67 4.80 1.69 4.67 3.71 3.04 3.65 3.51 2.28 3.18 4.65 2.43 3.33 4.04

41.67 41.67 41.25 41.22 41.03 41.03 40.99 40.83 40.71 40.42 40.33 40.11 40.00 40.00

21.38 38.37 13.62 37.78 30.11 24.69 29.67 28.67 18.69 26.24 38.46 20.18 27.75 33.68

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 39.91 39.44 39.44 39.44 39.41 39.33 39.09 39.02 38.95 38.89

C.V.

25.00 50.00 0.00 40.00 23.08 30.77 29.63 31.25 21.43 12.50 40.00 26.67 41.67 42.86

75.00 50.00 100.00 50.00 69.23 61.54 62.96 68.75 78.57 87.50 40.00 73.33 58.33 57.14

0.00 0.00 0.00 10.00 7.69 7.69 7.41 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00

ตารางที่ 8 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 116 บ้านท่ามะขาม 39 11.97 5.92 117 บ้านหัวเขาจีน 6 11.83 3.37 118 บ้านรางม่วง 6 11.83 3.66 119 บ้านพุตะเคียน 6 11.83 1.72 120 วัดหนองพันจันทร์ 17 11.82 3.68 121 บ้านหินสี 15 11.80 3.93 122 บ้านหนองขาม 11 11.73 4.45 123 วัดพิกุลทอง 44 11.70 4.48 124 บ้านโป่งกระทิงบน 35 11.69 3.05 125 วัดช่องลาภ 15 11.67 4.39

49.46 28.49 30.90 14.56 31.11 33.32 37.96 38.23 26.07 37.60

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 51.28 16.67 50.00 16.67 35.29 40.00 45.45 40.91 37.14 40.00

28.21 83.33 50.00 83.33 58.82 60.00 54.55 50.00 62.86 53.33

20.51 0.00 0.00 0.00 5.88 0.00 0.00 9.09 0.00 6.67


126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

น้าตกห้วยสวนพลู บ้านสวนผึ้ง วัดปากท่อ วัดนาขุนแสน อนุบาลวัดเพลง วัดเจติยาราม วัดดอนทราย บ้านหนองจอก วัดเกาะลอย วัดบ้านกล้วย บ้านโป่งเจ็ด ชุมชนบ้านบ่อ บ้านเขาถ้า วัดใหญ่อ่างทอง

11 38 38 15 17 31 12 12 29 14 6 76 26 16

11.64 11.58 11.37 11.27 11.24 11.16 11.08 11.08 11.00 11.00 11.00 10.97 10.88 10.88

3.14 4.62 4.17 4.50 3.75 4.08 3.45 4.42 3.96 3.09 3.29 3.63 2.88 2.85

38.79 38.60 37.89 37.56 37.45 37.20 36.94 36.94 36.67 36.67 36.67 36.58 36.28 36.25

26.98 39.94 36.72 39.90 33.38 36.58 31.13 39.88 36.04 28.08 29.88 33.11 26.41 26.20

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 36.11 35.58 35.57 35.19 35.13 34.91 34.50 34.00 33.94 33.92

C.V.

36.36 47.37 39.47 53.33 47.06 35.48 41.67 41.67 55.17 50.00 33.33 48.68 50.00 50.00

63.64 50.00 55.26 33.33 47.06 61.29 58.33 50.00 41.38 50.00 66.67 46.05 50.00 50.00

0.00 2.63 5.26 13.33 5.88 3.23 0.00 8.33 3.45 0.00 0.00 5.26 0.00 0.00

ตารางที่ 8 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 140 บ้านพุม่วงราษฎร์บารุง 6 10.83 3.19 141 บ้านจอมบึง 98 10.67 4.20 142 อนุบาลเมืองราชบุรี 61 10.67 4.32 143 วัดบ้านโพธิ์ 9 10.56 2.07 144 บ้านห้วยยางโทน 13 10.54 3.04 145 บ้านบึง 19 10.47 4.35 146 วัดโสดาประดิษฐาราม 20 10.35 4.17 147 บ้านรางเฆ่ 5 10.20 4.09 148 บ้านพุแค 11 10.18 3.34 149 วัดราษฎร์สมานฉันท์ 17 10.18 3.30

29.43 39.38 40.44 19.59 28.89 41.54 40.30 40.06 32.82 32.45

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 33.33 53.06 50.82 33.33 61.54 52.63 50.00 60.00 45.45 58.82

66.67 44.90 44.26 66.67 38.46 42.11 45.00 40.00 54.55 41.18

0.00 2.04 4.92 0.00 0.00 5.26 5.00 0.00 0.00 0.00


150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163

บ้านห้วยผาก บ้านสันดอน บ้านห้วยศาลา วัดดอนแจง บ้านหนองสีนวล อนุบาลปากท่อ บ้านพุบอนบน บ้านหนองลังกา สินแร่สยาม บ้านกล้วย วัดบางกระ อนุบาลบ้านคา วัดน้าพุ บ้านหนองไผ่

36 10 28 26 4 39 11 13 50 12 23 36 44 22

10.11 10.00 9.86 9.81 9.75 9.62 9.45 9.38 9.34 9.33 9.30 9.28 9.25 9.09

4.79 5.52 3.46 4.10 3.10 3.32 2.02 3.25 4.28 5.47 3.51 3.34 3.65 2.74

33.70 33.33 32.86 32.69 32.50 32.05 31.52 31.28 31.13 31.11 31.01 30.93 30.83 30.30

47.33 55.18 35.11 41.79 31.75 34.54 21.35 34.68 45.81 58.57 37.71 36.04 39.51 30.16

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 30.00 29.74 29.65 29.52 29.26 28.89 28.77 28.48 28.33 28.06

C.V.

66.67 70.00 60.71 53.85 75.00 58.97 72.73 61.54 66.00 66.67 69.57 69.44 61.36 77.27

30.56 20.00 35.71 46.15 25.00 41.03 27.27 38.46 32.00 25.00 30.43 30.56 38.64 22.73

2.78 10.00 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00

ตารางที่ 8 (ต่อ) ที่

164 165 166 167 168 169 170 171 172 173

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน บ้านมณีลอย 4 9.00 4.08 วัดดอนตลุง 52 8.92 3.51 47 8.89 3.80 บ้านบ่อหวี(กลุ่มนักข่าวฯ) บ้านเก่าต้นมะค่า 7 8.86 2.73 บ้านตลาดควาย 18 8.78 3.26 ไทยรัฐวิทยา 64 9 8.67 4.39 27 8.63 3.86 ธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 บ้านหุบพริก 11 8.55 3.05 วัดพเนินพลู 12 8.50 6.46 บ้านทุ่งศาลา 12 8.42 2.61

45.36 39.32 42.73 30.87 37.18 50.62 44.78 35.63 76.00 31.01

ร้อยละของจานวนนักเรียน ปรับปรุง พอใช้ ดี 75.00 65.38 68.09 85.71 66.67 66.67 70.37 63.64 66.67 83.33

25.00 34.62 31.91 14.29 33.33 33.33 29.63 36.36 25.00 16.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00


174 175 176 177 178 179 180

บ้านร่องเจริญ บ้านหนองกระทุ่ม บ้านตะโกล่าง บ้านโป่ง วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม

บ้านหนองหม้อข้าว วัดเขาปิ่นทอง

9 16 64 27 21 6 29

8.33 8.19 8.13 7.93 7.52 7.50 7.41

4.64 2.54 3.05 3.94 2.52 1.87 2.57

27.78 27.29 27.08 26.42 25.08 25.00 24.71

55.64 30.97 37.57 49.72 33.52 24.94 34.67

77.78 81.25 75.00 81.48 85.71 83.33 96.55

22.22 18.75 25.00 14.81 14.29 16.67 3.45

0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00

จากตารางที่ 8 พบว่ า โรงเรี ย นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละสู ง สุ ด 10 ล าดั บ แรก คื อ โรงเรี ย น วัดหนองกระทุ่มมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 โรงเรียนบ้านพุเกตุ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.17โรงเรียน บ้ า นหนองตาเนิด มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละ 82.22 โรงเรี ย นวัด ใหม่น ครบาล มี คะแนนเฉลี่ ย ร้ อยละ 81.43 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.67 โรงเรียนบ้านเขาพระเอก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.58 โรงเรียนวัดนาหนอง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.89 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.75 โรงเรีย นวัดป่า ไก่ มีค ะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.52 และ โรงเรียนบ้านเขากรวด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.62 ตามลาดับ ตารางที่ 9 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การอ่านออกเสียง เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ มากไปหาคะแนน น้อย ที่

1 2 3 4 5 6 7 8

โรงเรียน

วัดหนองกระทุ่ม บ้านปากสระ บ้านแม่ประจัน จรูญศรีวิทยา วัดเกาะศาลพระ วัดดอนตะโก วัดใหม่นครบาล บ้านจอมบึง

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 1 45.00 0.00 4 44.50 1.00 7 44.43 1.51 4 44.25 0.50 6 44.17 0.75 13 44.15 1.52 7 44.14 0.69 97 44.13 1.39

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 100.00 98.89 98.73 98.33 98.15 98.12 98.10 98.08

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

0.00 2.25 3.40 1.13 1.70 3.44 1.56 3.15

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

วัดอัมพวัน วัดนาหนอง วัดป่าไก่ วัดชัฎใหญ่ วัดหนองบัว บ้านโกรกสิงขร บ้านเก่าต้นมะค่า บ้านหินสี (ลานคา) ชุมชนวัดคูบัว บ้านหนองวัวดา บ้านหนองปรือ

9 3 9 6 5 4 7 8 4 8 4

44.11 44.00 44.00 44.00 43.80 43.75 43.71 43.63 43.50 43.50 43.50

1.62 1.73 1.94 0.63 0.84 1.89 1.50 1.51 1.73 1.58 2.38

98.02 97.78 97.78 97.78 97.33 97.22 97.14 96.94 96.67 96.67 96.67

3.66 3.94 4.40 1.44 1.91 4.33 3.42 3.45 3.98 3.63 5.47

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 96.48 96.41 96.32 96.30 96.24 96.15 96.13 96.11 96.02 96.00 95.83 95.82 95.80

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

5.18 2.91 4.38 3.53 3.32 4.31 3.13 4.05 5.14 5.86 6.02 3.47 3.75

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ตารางที่ 9 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 20 บ้านเบิกไพร 18 43.42 2.25 21 วัดเวียงทุน 13 43.38 1.26 22 วัดใหม่ราษฎร์บารุงฯ 13 43.35 1.90 23 วัดหัวป่า 3 43.33 1.53 24 ชุมชนวัดทุ่งหลวง 13 43.31 1.44 25 บ้านห้วยศาลา 28 43.27 1.86 26 วัดเขาปิ่นทอง 29 43.26 1.35 27 วัดสนามสุทธาวาส 8 43.25 1.75 28 อนุบาลจอมบึง 65 43.21 2.22 29 วัดศรัทธาราษฎร์ 10 43.20 2.53 30 บ้านหนองขนาก 4 43.13 2.59 31 บ้านทุ่งกระถิน 33 43.12 1.49 32 บ้านหนองโก 9 43.11 1.62

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.46 100.00 100.00 100.00 100.00


33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

บ้านหนองจอก บ้านชัฎเจริญ บ้านไทรงาม บ้านห้วยยาง บ้านหนองปากชัฎ วัดสว่างอารมณ์ วัดราษฎร์สมานฉันท์

บ้านหนองศาลเจ้า วัดห้วยหมู บ้านเขาถ่าน ประชาพัฒนาวิทย์

12 6 12 1 9 20 16 7 19 25 6

43.04 43.00 43.00 43.00 43.00 42.90 42.88 42.86 42.84 42.84 42.83

1.79 3.03 1.28 0.00 1.50 1.62 4.51 1.77 2.03 3.64 2.04

95.65 95.56 95.56 95.56 95.56 95.33 95.28 95.24 95.20 95.20 95.19

4.16 7.05 2.97 0.00 3.49 3.77 10.53 4.14 4.75 8.49 4.77

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 0.00 4.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 93.75 100.00 100.00 96.00 100.00

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 95.14 95.14 95.13 95.00 94.90 94.81 94.77 94.70 94.67 94.67 94.67 94.57 94.50

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

4.02 9.99 7.71 3.99 4.36 7.53 5.56 3.25 7.10 6.12 10.04 7.64 18.24

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76

ตารางที่ 9 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 44 วัดห้วยตะแคง 16 42.81 1.72 45 บ้านมะขามเอน 16 42.81 4.28 46 วัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช) 359 42.81 3.30 47 สมนึกวทิศวรการ 4 42.75 1.71 48 วัดไผ่ล้อม 17 42.71 1.86 49 บ้านทุ่งน้อย 3 42.67 3.21 50 บ้านหนองนกกะเรียน 17 42.65 2.37 51 บ้านหนองนางแพรว 13 42.62 1.39 52 วัดอรัญญิกาวาส 10 42.60 3.03 53 วัดโพธิศรี 5 42.60 2.61 54 บ้านรางเฆ่ 5 42.60 4.28 55 วัดห้วยไผ่ 45 42.56 3.25 56 วัดเขาไก่แจ้ 21 42.52 7.76

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 12.50 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 20.00 6.67 0.00

100.00 87.50 96.38 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.00 100.00 80.00 93.33 95.24


57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

บ้านเขาอีส้าน บ้านพุบอนบน บ้านห้วยท่าช้าง วัดประเสริฐฯ วัดปากช่อง วันครู 2503 มหาราช 7 อนุบาลราชบุรี วัดบ้านกล้วย วัดเหนือวน วัดหนามพุงดอ

2 10 15 9 28 11 50 411 14 8 21

42.50 42.50 42.47 42.44 42.43 42.36 42.34 42.32 42.29 42.25 42.24

0.71 4.45 2.07 2.70 5.79 3.23 2.76 3.90 2.40 1.58 3.00

94.44 94.44 94.37 94.32 94.29 94.14 94.09 94.04 93.97 93.89 93.86

1.66 10.46 4.86 6.36 13.64 7.63 6.52 9.22 5.67 3.74 7.10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 10.00 0.00 0.00 10.71 9.09 4.00 2.19 0.00 0.00 4.76

100.00 90.00 100.00 100.00 89.29 90.91 96.00 97.32 100.00 100.00 95.24

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 93.83 93.78 93.63 93.58 93.58 93.49 93.42 93.33 93.21 93.04 93.02 92.96 92.96

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

7.56 1.98 6.22 7.67 5.40 6.42 6.44 5.32 12.14 8.22 12.12 3.83 18.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78

ตารางที่ 9 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 68 ไทยรัฐวิทยา 64 9 42.22 3.19 69 บ้านหนองไก่เถื่อน 5 42.20 0.84 70 บ้านไพรสะเดา 30 42.13 2.62 71 วัดพิกุลทอง 45 42.11 3.23 72 บ้านเขาถ้า 27 42.11 2.28 73 บ้านหนองกระทุ่ม 14 42.07 2.70 74 บ้านโป่งกระทิงล่าง 26 42.04 2.71 75 บ้านเขากรวด 7 42.00 2.24 76 บ้านตลาดควาย 18 41.94 5.09 77 บ้านทุ่งแฝก 23 41.87 3.44 78 วัดแคทราย 21 41.86 5.07 79 วัดหนองตาหลวง 6 41.83 1.60 80 บ้านโป่งกระทิงบน 36 41.83 7.53

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 3.33 4.44 0.00 7.14 0.00 0.00 11.11 8.70 4.76 0.00 2.78

100.00 100.00 96.67 95.56 100.00 92.86 100.00 100.00 88.89 91.30 95.24 100.00 94.44


81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

วัดรางเสน่ห์นครจันทร์

บ้านหนองไผ่ วัดด่านทับตะโก อนุบาลปากท่อ วัดสูงเนินราษฎร์บารุง

วัดอรุณรัตนคีรี วัดดอนตลุง อนุบาลเมืองราชบุรี

บ้านนาคอก วัดบ้านโพธิ์ วัดนาขุนแสน

7 22 69 39 5 8 51 61 9 9 14

41.71 41.70 41.65 41.63 41.60 41.38 41.37 41.36 41.33 41.22 41.21

5.31 2.55 4.44 2.58 2.22 3.25 6.47 4.81 3.84 4.55 3.89

92.70 92.68 92.56 92.51 92.44 91.94 91.94 91.91 91.85 91.60 91.59

12.74 6.11 10.66 6.19 5.33 7.85 15.63 11.63 9.29 11.04 9.43

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14.29 0.00 10.14 5.13 0.00 12.50 1.96 13.11 22.22 11.11 7.14

85.71 100.00 89.86 94.87 100.00 87.50 96.08 86.89 77.78 88.89 92.86

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 91.23 91.21 91.11 91.11 91.11 91.11 91.11 91.11 90.93 90.91 90.74 90.69 90.67

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

8.04 8.61 2.44 4.75 6.90 8.96 7.71 12.91 11.58 5.41 16.64 5.71 15.84

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ตารางที่ 9 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 92 บ้านบึง 19 41.05 3.30 93 วัดบางกระ 23 41.04 3.54 94 วัดศาลเจ้า 3 41.00 1.00 95 วัดวันดาว 11 41.00 1.95 96 วัดป่าเขาสัมมะงา 2 41.00 2.83 97 วัดหนองบัวค่าย 5 41.00 3.67 98 บ้านทุ่งแจง 7 41.00 3.16 99 โรตารี่ 1 บ้านพุน้าร้อน 3 41.00 5.29 100 วัดดอนทราย 12 40.92 4.74 101 น้าตกห้วยสวนพลู 11 40.91 2.21 102 บ้านโป่งเจ็ด 6 40.83 6.79 103 วัดพิบูลวนาราม 8 40.81 2.33 104 บ้านหินสี 15 40.80 6.46

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.26 8.70 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 33.33 25.00 0.00 16.67 0.00 13.33

94.74 91.30 100.00 100.00 100.00 80.00 100.00 66.67 75.00 100.00 83.33 100.00 86.67


105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

บ้านหนองสีนวล วัดโสดาประดิษฐาราม

อนุบาลสวนผึ้ง วัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดบางลี่ วัดคุ้งกระถิน อนุบาลวัดเพลง บ้านท่ายาง บ้านมณีลอย บ้านพุตะเคียน บ้านหนองหม้อข้าว

5 19 54 12 37 10 17 12 4 6 6

40.80 40.79 40.76 40.67 40.66 40.60 40.59 40.50 40.50 40.50 40.50

4.66 6.87 5.14 4.81 6.43 1.71 7.39 3.34 3.42 2.43 2.81

90.67 90.64 90.58 90.37 90.36 90.22 90.20 90.00 90.00 90.00 90.00

11.42 16.84 12.61 11.83 15.80 4.22 18.21 8.26 8.43 6.00 6.94

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 15.79 16.67 8.33 16.22 0.00 11.76 0.00 0.00 0.00 16.67

80.00 84.21 83.33 91.67 83.78 100.00 88.24 100.00 100.00 100.00 83.33

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 89.90 89.59 89.40 89.40 89.07 89.06 88.89 88.89 88.73 88.44 88.36 88.06 87.64

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

14.26 14.74 19.29 5.66 13.52 15.26 13.23 8.37 23.99 4.49 21.00 16.68 12.25

0.00 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 0.00 2.63 0.00 0.00

ตารางที่ 9 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

บ้านหนองตาเนิด วัดสันติการาม บ้านท่ามะขาม วัดยอดสุวรรณคีรี วัดพเนินพลู วัดปากท่อ บ้านวังปลา บ้านชัฎหนองหมี วัดช่องลาภ วัดยางงาม ชุมชนบ้านบ่อ บ้านเขาช้าง วัดใหญ่อ่างทอง

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 11 40.45 5.77 38 40.32 5.94 39 40.23 7.76 13 40.23 2.28 12 40.08 5.42 38 40.08 6.12 7 40.00 5.29 11 40.00 3.35 14 39.93 9.58 5 39.80 1.79 76 39.76 8.35 8 39.63 6.61 16 39.44 4.83

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9.09 15.79 15.38 7.69 8.33 21.05 14.29 9.09 0.00 0.00 14.47 12.50 12.50

90.91 84.21 82.05 92.31 91.67 78.95 85.71 90.91 92.86 100.00 82.89 87.50 87.50


129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

สินแร่สยาม วัดเขาถ้ากุญชร บ้านหนองแร้ง วัดเกาะลอย สีวะรา วัดแจ้งเจริญ บ้านเขาพระเอก บ้านกล้วย อนุบาลบ้านคา วัดนาสมอ วัดเจติยาราม

50 19 11 29 11 7 8 12 38 4 34

39.44 39.42 39.36 39.24 39.23 39.14 39.13 39.00 38.89 38.75 38.74

7.45 5.94 7.99 5.93 6.49 5.09 7.94 7.69 7.64 7.23 9.68

87.64 87.60 87.47 87.20 87.17 86.98 86.94 86.67 86.43 86.11 86.08

18.90 15.06 20.31 15.12 16.54 13.00 20.28 19.71 19.65 18.65 25.00

4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.94

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.33 2.63 0.00 5.88

16.00 21.05 27.27 20.69 9.09 28.57 12.50 8.33 18.42 25.00 8.82

80.00 78.95 72.73 79.31 90.91 71.43 87.50 83.33 78.95 75.00 82.35

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 86.03 85.98 85.86 85.35 84.58 84.44 84.07 84.00 84.00 84.00 83.29 83.11 83.08

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

25.43 36.31 24.75 23.82 10.75 0.00 33.09 12.14 7.34 7.80 36.24 16.64 31.24

0.00 7.69 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.41 0.00 0.00

ตารางที่ 9 (ต่อ) ที่

140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 21 38.71 9.84 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม บ้านหนองลังกา 13 38.69 14.05 บ้านหนองขาม 11 38.64 9.56 วัดดอนแจง 27 38.41 9.15 วัดท้ายเมือง 16 38.06 4.09 วัดวิมลมรรคาราม 1 38.00 0.00 บ้านทุ่งศาลา 12 37.83 12.52 บ้านหนองบัวหิ่ง 15 37.80 4.59 วัดโคกพระเจริญ 5 37.80 2.77 5 37.80 2.95 บ้านพุม่วงราษฎร์บารุง 27 37.48 13.58 ธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 บ้านหุบพริก 10 37.40 6.22 บ้านห้วยยางโทน 13 37.38 11.68

4.76 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00 7.41 0.00 15.38

14.29 0.00 18.18 14.81 12.50 0.00 8.33 46.67 20.00 40.00 7.41 30.00 7.69

80.95 84.62 81.82 81.48 87.50 100.00 75.00 53.33 80.00 60.00 77.78 70.00 76.92


153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163

วัดวังมะนาว บ้านบ่อหวี(กลุ่มนักข่าวฯ)

บ้านสันดอน รุจิรพัฒน์ วัดเขางูสันติธรรม บ้านอ่างหิน บ้านห้วยผาก บ้านพุคาย บ้านยางคู่ วัดน้าพุ บ้านหนองน้าใส

4 48 10 108 5 12 35 12 5 43 16

37.38 37.25 37.10 37.04 37.00 37.00 36.86 36.83 36.80 36.65 36.56

15.25 6.11 7.75 9.52 9.51 8.59 8.23 6.12 4.76 14.15 3.31

83.06 82.78 82.44 82.30 82.22 82.22 81.90 81.85 81.78 81.45 81.25

40.80 16.40 20.90 25.70 25.71 23.21 22.33 16.61 12.95 38.61 9.04

0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 0.00

25.00 2.08 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.30 0.00

0.00 22.92 30.00 25.00 20.00 33.33 34.29 25.00 20.00 4.65 31.25

75.00 75.00 70.00 69.44 80.00 66.67 65.71 75.00 80.00 76.74 68.75

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 80.99 80.89 80.83 80.78 80.74 80.22 80.00 78.79 78.77 78.18 77.78 77.66 77.14

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

ตารางที่ 9 (ต่อ) ที่

164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน บ้านหนองไผ่ 9 36.44 6.17 วัดท่าโขลง 10 36.40 13.48 บ้านพุเกตุ 8 36.38 10.38 ชุมชนวัดรางบัว 20 36.35 7.64 บ้านรางม่วง 6 36.33 5.85 วัดเกตุน้อย 5 36.10 10.33 บ้านบ่อตะคร้อ 4 36.00 6.32 บ้านพุแค 11 35.45 8.07 บ้านร่องเจริญ 9 35.44 8.47 บ้านลาพระ 33 35.18 10.59 บ้านหัวเขาจีน 6 35.00 7.04 วัดหนองพันจันทร์ 19 34.95 8.98 วัดโพธิ์ดก 14 34.71 8.99

16.92 0.00 37.02 10.00 28.53 0.00 21.01 0.00 16.11 0.00 28.61 0.00 17.57 0.00 22.75 0.00 23.90 0.00 30.11 3.03 20.12 0.00 25.69 5.26 25.90 0.00

0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.11 0.00 0.00 0.00 14.29

33.33 0.00 37.50 35.00 50.00 40.00 50.00 36.36 22.22 39.39 66.67 26.32 21.43

66.67 80.00 62.50 65.00 50.00 60.00 50.00 63.64 66.67 57.58 33.33 68.42 64.29


177 178 179 180

บ้านสวนผึ้ง บ้านโป่ง บ้านตะโกล่าง วัดเขากลิ้ง

38 26 64 4

34.63 34.35 32.56 32.50

12.58 10.08 10.01 13.53

76.96 76.32 72.36 72.22

36.31 29.36 30.73 41.62

0.00 0.00 1.56 0.00

21.05 0.00 6.25 25.00

13.16 46.15 43.75 25.00

65.79 53.85 48.44 50.00

จากตารางที่ 9 พบว่า โรงเรียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 จานวน 72 โรงเรียน และคะแนน เฉลี่ยร้อยละต่ากว่าร้อยละ 50.00 จานวน 2 โรงเรียน นอกนั้นมีคะแนนเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 50.00 – 98.46

ตารางที่ 10 สัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเขียน เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ มากไปหา คะแนน น้อย ที่

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 1 บ้านหนองขาม 11 18.45 1.29 2 บ้านบึง 19 17.84 1.12 3 บ้านโป่งกระทิงบน 36 17.39 1.68 4 บ้านโป่งเจ็ด 6 17.33 2.73 5 บ้านหนองโก 9 17.33 3.77 6 บ้านทุ่งน้อย 3 17.00 2.00 7 วัดหนองกระทุ่ม 1 17.00 0.00 8 วัดวิมลมรรคาราม 1 17.00 0.00 9 บ้านเก่าต้นมะค่า 7 17.00 2.16 10 วัดยอดสุวรรณคีรี 13 16.85 2.85 11 บ้านหนองจอก 12 16.83 2.37 12 วัดคุ้งกระถิน 10 16.50 1.43

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 92.27 89.21 86.94 86.67 86.67 85.00 85.00 85.00 85.00 84.23 84.17 82.50

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

7.01 6.27 9.65 15.76 21.78 11.76 0.00 0.00 12.71 16.94 14.07 8.69

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 19.44 33.33 22.22 33.33 0.00 0.00 14.29 30.77 25.00 20.00

100.00 100.00 80.56 66.67 77.78 66.67 100.00 100.00 85.71 69.23 75.00 80.00


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

บ้านหนองปรือ โรตารี่ 1 บ้านพุน้าร้อน

สมนึกวทิศวรการ บ้านหนองนางแพรว

บ้านหนองศาลเจ้า วัดอัมพวัน วัดเขาไก่แจ้ วัดเวียงทุน วัดช่องลาภ บ้านชัฎเจริญ

4 3 4 13 7 9 21 13 14 6

16.50 16.33 16.25 16.08 16.00 15.89 15.86 15.69 15.57 15.50

1.29 0.58 1.89 1.61 2.08 1.17 3.95 1.25 5.08 3.08

82.50 81.67 81.25 80.38 80.00 79.44 79.29 78.46 77.86 77.50

7.82 3.53 11.65 9.98 13.01 7.34 24.93 7.97 32.62 19.89

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 0.00 7.14 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25.00 0.00 50.00 30.77 28.57 33.33 28.57 38.46 14.29 50.00

75.00 100.00 50.00 69.23 71.43 66.67 66.67 61.54 78.57 50.00

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 77.50 77.14 77.00 76.97 76.67 76.25 75.29 75.00 75.00 75.00 74.76 74.62 74.58 74.55

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

18.13 3.46 13.41 12.88 12.14 3.28 17.64 6.67 0.00 10.89 12.24 8.85 11.94 7.62

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ตารางที่ 10 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

บ้านพุตะเคียน วัดใหม่นครบาล บ้านหุบพริก บ้านทุ่งกระถิน ประชาพัฒนาวิทย์ บ้านปากสระ วัดไผ่ล้อม วัดนาหนอง บ้านห้วยยาง บ้านทุ่งแจง วัดหนามพุงดอ ชุมชนวัดทุ่งหลวง วัดทุ่งหญ้าคมบาง บ้านชัฎหนองหมี

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 6 15.50 2.81 7 15.43 0.53 10 15.40 2.07 33 15.39 1.98 6 15.33 1.86 4 15.25 0.50 17 15.06 2.66 3 15.00 1.00 1 15.00 0.00 7 15.00 1.63 21 14.95 1.83 13 14.92 1.32 12 14.92 1.78 11 14.91 1.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

66.67 57.14 30.00 48.48 50.00 75.00 47.06 66.67 100.00 57.14 57.14 69.23 66.67 63.64

33.33 42.86 70.00 51.52 50.00 25.00 52.94 33.33 0.00 42.86 42.86 30.77 33.33 36.36


37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

วัดหนองบัว วัดสนามสุทธาวาส วัดพิบูลวนาราม วัดเขากลิ้ง วัดหนองพันจันทร์ วัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช)

วัดนาขุนแสน วัดหนองบัวค่าย วัดหนองตาหลวง บ้านบ่อตะคร้อ

5 8 8 4 19 359 14 5 6 4

14.90 14.88 14.75 14.75 14.74 14.65 14.64 14.60 14.50 14.50

0.74 1.25 1.67 3.86 3.41 2.51 2.44 1.95 1.22 1.73

74.50 74.38 73.75 73.75 73.68 73.26 73.21 73.00 72.50 72.50

4.98 8.38 11.32 26.18 23.16 17.13 16.64 13.35 8.45 11.95

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 5.26 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00

80.00 75.00 62.50 50.00 26.32 62.95 64.29 40.00 66.67 75.00

20.00 25.00 37.50 50.00 68.42 36.49 35.71 60.00 33.33 25.00

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 72.27 72.14 72.08 71.92 71.88 71.79 71.25 71.18 71.00 70.71 70.71 70.63 70.00 70.00

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

12.52 14.90 14.63 16.10 6.37 11.78 11.98 18.22 18.42 13.84 32.51 18.26 10.71 20.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ตารางที่ 10 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 47 น้าตกห้วยสวนพลู 11 14.45 1.81 48 วัดแจ้งเจริญ 7 14.43 2.15 49 บ้านท่ายาง 12 14.42 2.11 50 บ้านโป่งกระทิงล่าง 26 14.38 2.32 51 บ้านหนองวัวดา 8 14.38 0.92 52 บ้านหนองกระทุ่ม 14 14.36 1.69 53 บ้านหนองขนาก 4 14.25 1.71 54 วัดปากท่อ 38 14.24 2.59 55 บ้านพุบอนบน 10 14.20 2.62 56 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 21 14.14 1.96 57 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 7 14.14 4.60 58 บ้านมะขามเอน 16 14.13 2.58 59 วัดประเสริฐฯ 9 14.00 1.50 60 บ้านหนองแร้ง 11 14.00 2.83

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.29 0.00 0.00 9.09

63.64 71.43 50.00 61.54 100.00 64.29 75.00 71.05 60.00 80.95 28.57 68.75 88.89 63.64

36.36 28.57 50.00 38.46 0.00 35.71 25.00 28.95 40.00 19.05 57.14 31.25 11.11 27.27


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

วัดด่านทับตะโก วัดเขาถ้ากุญชร วัดอรุณรัตนคีรี วัดห้วยตะแคง บ้านร่องเจริญ บ้านเขาพระเอก บ้านตลาดควาย ธรรมศาสตร์ – จุฬา 2

วัดห้วยไผ่ วัดเจติยาราม

69 19 8 16 9 8 18 27 45 34

13.99 13.89 13.88 13.81 13.78 13.75 13.72 13.70 13.64 13.56

2.46 2.45 1.89 2.34 3.93 1.58 2.32 5.30 2.02 3.44

69.93 69.47 69.38 69.06 68.89 68.75 68.61 68.52 68.22 67.79

17.58 17.61 13.59 16.97 28.52 11.50 16.92 38.71 14.84 25.37

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.41 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 11.11 0.00 0.00 7.41 0.00 2.94

75.36 63.16 75.00 75.00 33.33 75.00 61.11 29.63 80.00 67.65

24.64 36.84 25.00 25.00 55.56 25.00 38.89 55.56 20.00 29.41

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 67.73 67.73 67.50 67.25 67.24 67.14 67.05 67.00 66.67 66.25 66.15 66.00 65.46 65.42

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

10.10 32.24 16.80 18.29 12.66 16.00 20.67 13.56 22.91 16.45 16.37 18.95 27.22 21.97

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00

ตารางที่ 10 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

วันครู 2503 บ้านหนองตาเนิด วัดเหนือวน วัดสว่างอารมณ์ วัดเขาปิ่นทอง บ้านเขากรวด บ้านหนองไผ่ วัดโพธิศรี วัดศาลเจ้า บ้านไทรงาม บ้านหนองลังกา อนุบาลจอมบึง ชุมชนบ้านบ่อ วัดพเนินพลู

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 11 13.55 1.37 11 13.55 4.37 8 13.50 2.27 20 13.45 2.46 29 13.45 1.70 7 13.43 2.15 22 13.41 2.77 5 13.40 1.82 3 13.33 3.06 12 13.25 2.18 13 13.23 2.17 65 13.20 2.50 76 13.09 3.56 12 13.08 2.87

0.00 18.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54 2.63 0.00

100.00 27.27 62.50 85.00 93.10 71.43 81.82 80.00 66.67 75.00 76.92 81.54 69.74 75.00

0.00 54.55 37.50 15.00 6.90 28.57 18.18 20.00 33.33 25.00 23.08 16.92 25.00 25.00


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

วัดพิกุลทอง วัดเกาะศาลพระ บ้านนาคอก บ้านหนองนกกะเรียน

บ้านพุคาย บ้านพุเกตุ บ้านยางคู่ บ้านรางเฆ่ บ้านหนองไก่เถื่อน บ้านเขาถ้า

45 6 9 17 12 8 5 5 5 27

13.00 13.00 13.00 13.00 12.92 12.88 12.80 12.80 12.80 12.78

2.29 2.76 1.87 3.62 3.09 0.99 1.79 1.48 1.92 3.52

65.00 65.00 65.00 65.00 64.58 64.38 64.00 64.00 64.00 63.89

17.59 21.21 14.39 27.87 23.91 7.70 13.98 11.59 15.03 27.57

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.22 0.00 0.00 0.00 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 7.41

86.67 66.67 88.89 70.59 75.00 100.00 80.00 100.00 100.00 66.67

11.11 33.33 11.11 29.41 16.67 0.00 20.00 0.00 0.00 25.93

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 63.75 63.75 63.33 63.33 63.16 62.50 62.40 62.39 62.14 62.00 61.67 61.50 61.25 61.00

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

3.92 29.61 25.38 13.83 12.98 19.43 25.04 11.30 32.87 37.86 13.62 16.28 54.71 14.66

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ตารางที่ 10 (ต่อ) ที่

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

โรงเรียน

จรูญศรีวิทยา บ้านมณีลอย วัดหัวป่า วัดชัฎใหญ่ วัดโสดาประดิษฐาราม

บ้านรางม่วง อนุบาลราชบุรี บ้านทุ่งแฝก วัดปากช่อง ชุมชนวัดรางบัว บ้านเบิกไพร วัดศรัทธาราษฎร์ ชุมชนวัดคูบัว วัดสูงเนินราษฎร์บารุง

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 4 12.75 0.50 4 12.75 3.77 3 12.67 3.21 6 12.67 1.75 19 12.63 1.64 6 12.50 2.43 411 12.48 3.13 23 12.48 1.41 28 12.43 4.08 20 12.40 4.69 18 12.33 1.68 10 12.30 2.00 4 12.25 6.70 5 12.20 1.79

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.79 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 50.00 0.00

100.00 75.00 100.00 83.33 89.47 100.00 74.45 95.65 75.00 45.00 94.44 90.00 0.00 100.00

0.00 25.00 0.00 16.67 10.53 0.00 17.52 4.35 21.43 25.00 5.56 10.00 50.00 0.00


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

อนุบาลสวนผึ้ง สีวะรา บ้านจอมบึง วัดบางกระ มหาราช 7 วัดห้วยหมู วัดป่าไก่ บ้านห้วยยางโทน วัดป่าเขาสัมมะงา อนุบาลบ้านคา

54 11 97 23 50 19 9 13 2 38

12.19 12.18 12.18 12.09 12.08 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

2.95 1.72 2.14 2.43 2.01 2.26 2.83 1.96 1.41 4.94

60.93 60.91 60.88 60.43 60.40 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

24.18 14.13 17.58 20.10 16.63 18.84 23.57 16.32 11.79 41.15

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.26

5.56 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.42

81.48 100.00 89.69 91.30 96.00 84.21 88.89 100.00 100.00 47.37

12.96 0.00 9.28 8.70 4.00 15.79 11.11 0.00 0.00 28.95

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 59.85 59.50 59.44 59.38 58.93 58.80 58.75 58.33 58.13 58.03 57.83 57.79 57.60 57.16

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

ตารางที่ 10 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 119 บ้านลาพระ 33 11.97 4.17 120 วัดท่าโขลง 10 11.90 1.91 121 ไทยรัฐวิทยา 64 9 11.89 2.62 122 วัดใหญ่อ่างทอง 16 11.88 1.50 123 วัดโพธิ์ดก 14 11.79 1.76 124 บ้านเขาถ่าน 25 11.76 2.80 125 วัดวังมะนาว 4 11.75 2.22 126 บ้านหนองปากชัฎ 9 11.67 1.80 127 บ้านหินสี (ลานคา) 8 11.63 2.33 128 บ้านสวนผึ้ง 38 11.61 5.08 129 บ้านไพรสะเดา 30 11.57 2.16 130 วัดน้าพุ 43 11.56 2.68 131 บ้านบ่อหวี(กลุ่มนักข่าวฯ) 48 11.52 2.97 132 วัดบางลี่ 37 11.43 2.14

34.85 3.03 16.07 0.00 22.03 0.00 12.63 0.00 14.95 0.00 23.83 0.00 18.87 0.00 15.45 0.00 20.01 0.00 43.73 13.16 18.68 0.00 23.22 0.00 25.76 2.08 18.73 0.00

18.18 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 5.26 6.67 6.98 0.00 0.00

51.52 100.00 88.89 100.00 92.86 88.00 100.00 100.00 87.50 65.79 93.33 90.70 89.58 97.30

27.27 0.00 11.11 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 12.50 15.79 0.00 2.33 8.33 2.70


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

บ้านทุ่งศาลา บ้านพุม่วงราษฎร์บารุง

บ้านห้วยผาก วัดวันดาว บ้านห้วยท่าช้าง วัดบ้านโพธิ์ วัดโคกพระเจริญ วัดยางงาม บ้านหัวเขาจีน วัดบ้านกล้วย

12 5 35 11 15 9 5 5 6 14

11.42 11.40 11.40 11.27 11.27 11.22 11.20 11.20 11.17 11.00

1.68 2.19 4.32 4.03 0.88 5.04 2.05 1.10 3.97 1.47

57.08 57.00 57.00 56.36 56.33 56.11 56.00 56.00 55.83 55.00

14.68 0.00 19.22 0.00 37.89 5.71 35.72 0.00 7.84 0.00 44.95 11.11 18.30 0.00 9.78 0.00 35.56 0.00 13.34 0.00

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 55.00 54.43 54.23 53.97 53.81 53.80 53.75 53.57 53.57 53.33 53.00 52.78 52.65 52.50

C.V.

0.00 0.00 14.29 27.27 0.00 0.00 0.00 0.00 16.67 0.00

100.00 100.00 62.86 63.64 100.00 66.67 100.00 100.00 83.33 100.00

0.00 0.00 17.14 9.09 0.00 22.22 0.00 0.00 0.00 0.00

ตารางที่ 10 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 143 วัดนาสมอ 4 11.00 3.56 144 อนุบาลเมืองราชบุรี 61 10.89 3.71 145 วัดใหม่ราษฎร์บารุงฯ 13 10.85 2.03 146 บ้านท่ามะขาม 39 10.79 3.46 147 วัดแคทราย 21 10.76 2.53 148 สินแร่สยาม 50 10.76 3.77 149 บ้านกล้วย 12 10.75 7.34 150 บ้านแม่ประจัน 7 10.71 3.15 151 บ้านวังปลา 7 10.71 0.49 152 บ้านหินสี 15 10.67 3.11 153 บ้านหนองสีนวล 5 10.60 2.61 154 บ้านหนองไผ่ 9 10.56 6.64 155 อนุบาลวัดเพลง 17 10.53 1.59 156 บ้านเขาอีส้าน 2 10.50 0.71

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

32.35 0.00 34.05 0.00 18.76 0.00 32.03 0.00 23.49 4.76 35.00 2.00 68.26 25.00 29.37 0.00 4.55 0.00 29.15 0.00 24.60 0.00 62.86 22.22 15.06 0.00 6.73 0.00

25.00 14.75 0.00 23.08 0.00 16.00 8.33 14.29 0.00 26.67 20.00 11.11 5.88 0.00

75.00 75.41 100.00 66.67 95.24 68.00 33.33 85.71 100.00 73.33 80.00 55.56 94.12 100.00

0.00 9.84 0.00 10.26 0.00 14.00 33.33 0.00 0.00 0.00 0.00 11.11 0.00 0.00


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

บ้านโกรกสิงขร วัดเขางูสันติธรรม บ้านห้วยศาลา วัดดอนตะโก วัดเกาะลอย วัดท้ายเมือง อนุบาลปากท่อ บ้านตะโกล่าง วัดดอนตลุง บ้านสันดอน

4 5 28 13 29 16 39 64 51 10

10.50 10.40 10.32 10.23 10.07 10.06 10.00 9.91 9.76 9.70

1.91 2.19 2.06 3.42 2.02 1.91 4.31 3.27 1.75 3.89

52.50 52.00 51.61 51.15 50.34 50.31 50.00 49.53 48.82 48.50

18.24 0.00 21.07 0.00 19.92 0.00 33.42 0.00 20.03 0.00 19.02 0.00 43.10 7.69 33.05 1.56 17.92 0.00 40.09 10.00

0.00 20.00 0.00 30.77 13.79 12.50 25.64 18.75 9.80 0.00

100.00 80.00 100.00 69.23 86.21 87.50 51.28 73.44 90.20 90.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.38 6.25 0.00 0.00

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 48.13 47.92 47.67 47.41 47.00 46.71 46.34 45.96 45.00 45.00 43.33 43.13 40.00 30.42

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

39.77 36.81 45.35 27.19 25.62 40.69 51.03 43.41 18.89 33.70 9.42 52.93 54.96 30.11

12.50 0.00 13.33 0.00 0.00 13.16 12.04 11.54 0.00 0.00 0.00 12.50 18.75 0.00

ตารางที่ 10 (ต่อ) ที่

167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน บ้านหนองน้าใส 16 9.63 3.83 บ้านอ่างหิน 12 9.58 3.53 บ้านหนองบัวหิ่ง 15 9.53 4.32 วัดดอนแจง 27 9.48 2.58 วัดเกตุน้อย 5 9.40 2.41 วัดสันติการาม 38 9.34 3.80 รุจิรพัฒน์ 108 9.27 4.73 บ้านโป่ง 26 9.19 3.99 วัดอรัญญิกาวาส 10 9.00 1.70 บ้านพุแค 11 9.00 3.03 6 8.67 0.82 บ้านหนองหม้อข้าว บ้านเขาช้าง 8 8.63 4.57 16 8.00 4.40 วัดราษฎร์สมานฉันท์ วัดดอนทราย 12 6.08 1.83

6.25 25.00 20.00 29.63 20.00 15.79 22.22 15.38 30.00 45.45 0.00 25.00 37.50 91.67

81.25 75.00 66.67 70.37 80.00 71.05 51.85 73.08 70.00 54.55 100.00 62.50 43.75 8.33

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


รวม/เฉลี่ย

3834

12.92

2.48

64.61

20.36

1.30

5.51

68.78 24.42

จากตารางที่ 10 พบว่า โรงเรี ย นที่ มี คะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละสูง สุด 10 ล าดับแรก คือโรงเรีย น บ้านหนองขาม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.27 โรงเรียนบ้านพุเกตุ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.21โรงเรียน บ้านโป่งกระทิงบน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.94 โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด และโรงเรียนบ้านหนองโก มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 86.67 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โรงเรียนวัดวิมลมรรคารามโรงเรียนบ้าน เก่ า ต้นมะค่ า มี ค ะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ 85.50 และโรงเรีย นวัดยอดสุวรรณคีรี มี คะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ 84.23 ตามลาดับ

ตารางที่ 11 สัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 การคิดคานวณ เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ มากไปหาคะแนนน้อย ที่

โรงเรียน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

วัดใหม่นครบาล วัดนาหนอง วัดหนองกระทุ่ม บ้านปากสระ วัดวิมลมรรคาราม วัดหนองบัว บ้านบ่อตะคร้อ วัดสว่างอารมณ์ วัดวังมะนาว บ้านวังปลา บ้านอ่างหิน วัดพิบูลวนาราม

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 7 20.00 0.00 3 20.00 0.00 1 20.00 0.00 4 20.00 0.00 1 20.00 0.00 5 20.00 0.00 4 20.00 0.00 20 20.00 0.00 4 20.00 0.00 7 20.00 0.00 12 19.92 0.29 8 19.88 0.35

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.58 99.38

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 1.78

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

บ้านหนองวัวดา ประชาพัฒนาวิทย์ วัดดอนทราย บ้านเขากรวด วัดศาลเจ้า วัดหัวป่า สีวะรา บ้านพุเกตุ วัดแจ้งเจริญ วัดประเสริฐฯ

8 6 12 7 3 3 11 8 7 9

19.88 19.83 19.75 19.71 19.67 19.67 19.64 19.63 19.57 19.56

0.35 0.41 0.62 0.76 0.58 0.58 0.50 0.74 0.53 0.73

99.38 99.17 98.75 98.57 98.33 98.33 98.18 98.13 97.86 97.78

1.78 2.06 3.15 3.83 2.94 2.94 2.57 3.79 2.73 3.71

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 97.56 97.50 97.35 97.33 97.00 97.00 96.88 96.67 96.50 96.43 96.25 96.25 96.15 95.63

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

4.59 3.63 2.64 3.29 4.61 4.61 3.84 5.97 5.49 4.93 5.01 4.97 4.82 7.09

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ตารางที่ 11 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

วัดห้วยไผ่ วัดป่าเขาสัมมะงา บ้านหนองนกกะเรียน

บ้านห้วยท่าช้าง วัดเขางูสันติธรรม บ้านหนองไก่เถื่อน วัดสนามสุทธาวาส โรตารี่ 1 บ้านพุน้าร้อน

บ้านสันดอน บ้านหนองศาลเจ้า บ้านท่ายาง บ้านหนองปรือ บ้านหนองนางแพรว

วัดเหนือวน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 45 19.51 0.89 2 19.50 0.71 17 19.47 0.51 15 19.47 0.64 5 19.40 0.89 5 19.40 0.89 8 19.38 0.74 3 19.33 1.15 10 19.30 1.06 7 19.29 0.95 12 19.25 0.97 4 19.25 0.96 13 19.23 0.93 8 19.13 1.36

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

วัดอัมพวัน วันครู 2503 วัดแคทราย บ้านทุ่งน้อย บ้านเขาอีส้าน ไทยรัฐวิทยา 64 บ้านหนองไผ่ วัดหนองบัวค่าย บ้านพุม่วงราษฎร์บารุง

วัดนาขุนแสน

9 11 21 3 2 9 22 5 5 14

19.11 19.09 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

0.78 0.94 0.00 1.73 0.00 0.87 1.69 2.24 2.24 1.24

95.56 95.45 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

4.09 4.94 0.00 9.12 0.00 4.56 8.90 11.77 11.77 6.53

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 93.75 93.75 93.75 93.57 93.13 92.86 92.73 92.73 92.50 92.38 92.22 92.20 91.67 91.67

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

5.11 13.33 7.67 9.70 10.71 10.70 16.77 2.82 20.67 15.56 5.65 11.62 17.67 2.82

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ตารางที่ 11 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

จรูญศรีวิทยา บ้านหนองขนาก บ้านมะขามเอน วัดช่องลาภ วัดอรุณรัตนคีรี บ้านแม่ประจัน วัดวันดาว บ้านหนองตาเนิด วัดปากช่อง วัดหนามพุงดอ บ้านเบิกไพร บ้านเขาถ่าน วัดป่าไก่ บ้านหนองหม้อข้าว

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 4 18.75 0.96 4 18.75 2.50 16 18.75 1.44 14 18.71 1.82 8 18.63 2.00 7 18.57 1.99 11 18.55 3.11 11 18.55 0.52 28 18.50 3.82 21 18.48 2.87 18 18.44 1.04 25 18.44 2.14 9 18.33 3.24 6 18.33 0.52

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 0.00 0.00 14.29 0.00 4.00 11.11 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 90.91 100.00 96.43 85.71 100.00 96.00 88.89 100.00


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

อนุบาลปากท่อ ชุมชนวัดทุ่งหลวง วัดโพธิ์ดก บ้านโกรกสิงขร บ้านนาคอก วัดเกตุน้อย วัดสูงเนินราษฎร์บารุง

น้าตกห้วยสวนพลู วัดด่านทับตะโก วัดบ้านกล้วย

39 13 14 4 9 5 5 11 69 14

18.31 18.31 18.29 18.25 18.22 18.20 18.20 18.18 18.09 18.07

3.21 2.59 3.38 2.06 1.09 2.49 1.92 2.56 2.97 2.23

91.54 91.54 91.43 91.25 91.11 91.00 91.00 90.91 90.43 90.36

17.55 14.17 18.51 11.30 6.00 13.68 10.57 14.09 16.44 12.37

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00

7.69 7.69 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 2.90 7.14

89.74 92.31 92.86 100.00 100.00 100.00 100.00 90.91 95.65 92.86

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 90.00 90.00 90.00 89.71 89.62 89.38 89.00 88.75 88.64 88.33 88.08 87.81 87.62 87.39

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

9.80 0.00 9.62 19.25 1.55 17.55 15.59 25.69 13.13 2.92 5.34 23.88 24.65 8.43

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 0.00

ตารางที่ 11 (ต่อ) ที่

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน วัดอรัญญิกาวาส 10 18.00 1.76 บ้านห้วยยาง 1 18.00 0.00 7 18.00 1.73 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ วัดไผ่ล้อม 17 17.94 3.45 วัดดอนตะโก 13 17.92 0.28 บ้านเขาพระเอก 8 17.88 3.14 วัดยางงาม 5 17.80 2.77 บ้านเขาช้าง 8 17.75 4.56 บ้านพุแค 11 17.73 2.33 วัดชัฎใหญ่ 6 17.67 0.52 26 17.62 0.94 บ้านโป่งกระทิงล่าง 16 17.56 4.19 วัดราษฎร์สมานฉันท์ วัดเขาไก่แจ้ 21 17.52 4.32 วัดบางกระ 23 17.48 1.47

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 0.00

10.00 0.00 0.00 17.65 0.00 25.00 20.00 12.50 9.09 0.00 0.00 6.25 0.00 0.00

90.00 100.00 100.00 82.35 100.00 75.00 80.00 87.50 90.91 100.00 100.00 87.50 95.24 100.00


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

วัดศรัทธาราษฎร์ วัดห้วยตะแคง บ้านชัฎเจริญ วัดสันติการาม อนุบาลจอมบึง บ้านหนองกระทุ่ม บ้านจอมบึง วัดห้วยหมู วัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช)

บ้านหินสี (ลานคา)

10 16 6 38 65 14 97 19 359 8

17.40 17.38 17.17 17.16 17.15 17.14 17.12 17.11 17.10 16.88

2.37 2.25 2.40 1.94 2.16 2.85 3.62 4.64 3.59 3.36

87.00 86.88 85.83 85.79 85.77 85.71 85.62 85.53 85.52 84.38

13.60 12.93 13.99 11.30 12.59 16.63 21.14 27.14 21.02 19.89

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.26 1.95 0.00

20.00 12.50 0.00 10.53 10.77 14.29 26.80 15.79 18.66 37.50

80.00 87.50 100.00 89.47 89.23 85.71 73.20 78.95 79.11 62.50

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 84.17 84.00 84.00 83.85 83.75 83.75 83.33 83.18 82.90 82.83 82.79 82.76 82.50 81.67

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

8.71 14.79 14.82 16.36 19.73 23.06 16.83 17.48 25.43 20.77 8.69 17.41 17.70 31.22

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ตารางที่ 11 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

วัดทุง่ หญ้าคมบาง วัดท่าโขลง วัดโคกพระเจริญ วัดยอดสุวรรณคีรี ชุมชนวัดคูบัว บ้านมณีลอย วัดหนองตาหลวง บ้านหนองแร้ง อนุบาลราชบุรี บ้านไพรสะเดา วัดเจติยาราม วัดปากท่อ วัดท้ายเมือง บ้านหนองไผ่

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 12 16.83 1.47 10 16.80 2.49 5 16.80 2.49 13 16.77 2.74 4 16.75 3.30 4 16.75 3.86 6 16.67 2.80 11 16.64 2.91 411 16.58 4.22 30 16.57 3.44 34 16.56 1.44 38 16.55 2.88 16 16.50 2.92 9 16.33 5.10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.62 3.33 0.00 0.00 0.00 11.11

16.67 20.00 20.00 23.08 25.00 25.00 16.67 9.09 15.82 10.00 11.76 18.42 25.00 11.11

83.33 80.00 80.00 76.92 75.00 75.00 83.33 90.91 79.08 86.67 88.24 81.58 75.00 77.78


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

บ้านพุตะเคียน บ้านเขาถ้า บ้านไทรงาม วัดบ้านโพธิ์ วัดคุ้งกระถิน บ้านท่ามะขาม บ้านชัฎหนองหมี บ้านหัวเขาจีน อนุบาลวัดเพลง วัดนาสมอ

6 27 12 9 10 39 11 6 17 4

16.33 16.30 16.25 16.22 16.20 16.13 16.00 15.83 15.82 15.75

1.03 2.67 3.28 3.80 4.08 4.79 1.90 2.64 2.40 0.96

81.67 81.48 81.25 81.11 81.00 80.64 80.00 79.17 79.12 78.75

6.32 16.40 20.18 23.43 25.17 29.71 11.86 16.67 15.19 6.08

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 25.93 25.00 22.22 30.00 20.51 18.18 16.67 23.53 0.00

100.00 74.07 75.00 77.78 70.00 71.79 81.82 83.33 76.47 100.00

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 78.46 78.00 77.96 77.92 77.75 77.50 77.31 77.27 77.09 77.00 76.76 76.11 75.10 75.00

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

ตารางที่ 11 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

วัดเวียงทุน วัดพิกุลทอง วัดดอนแจง บ้านทุ่งศาลา วัดดอนตลุง วัดเขากลิ้ง อนุบาลสวนผึ้ง บ้านหนองขาม วัดน้าพุ บ้านหนองสีนวล วัดบางลี่ บ้านหนองโก บ้านบ่อหวี(กลุ่มนักข่าวฯ)

ชุมชนวัดรางบัว

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 13 15.69 3.28 45 15.60 3.64 27 15.59 4.12 12 15.58 4.34 51 15.55 4.03 4 15.50 7.00 54 15.46 5.98 11 15.45 4.50 43 15.42 5.39 5 15.40 1.14 37 15.35 3.79 9 15.22 5.85 48 15.02 4.78 20 15.00 7.00

20.88 0.00 23.33 0.00 26.40 0.00 27.83 0.00 25.90 0.00 45.16 0.00 38.67 1.85 29.13 0.00 34.96 0.00 7.40 0.00 24.67 0.00 38.41 0.00 31.84 2.08 46.69 10.00

0.00 2.22 3.70 0.00 5.88 25.00 11.11 0.00 9.30 0.00 2.70 11.11 4.17 10.00

23.08 28.89 22.22 41.67 19.61 0.00 18.52 54.55 25.58 20.00 27.03 22.22 25.00 15.00

76.92 68.89 74.07 58.33 74.51 75.00 68.52 45.45 65.12 80.00 70.27 66.67 68.75 65.00


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

วัดใหญ่อ่างทอง บ้านสวนผึ้ง บ้านหนองลังกา บ้านทุ่งกระถิน วัดพเนินพลู มหาราช 7 บ้านหนองบัวหิ่ง วัดใหม่ราษฎร์บารุงฯ

บ้านตลาดควาย บ้านพุคาย

16 38 13 33 12 50 15 13 18 12

14.94 14.63 14.62 14.45 14.42 14.40 14.27 14.23 14.11 14.08

3.86 5.32 5.55 2.29 2.87 4.86 3.28 2.28 2.42 3.34

74.69 73.16 73.08 72.27 72.08 72.00 71.33 71.15 70.56 70.42

25.81 36.39 37.95 15.86 19.94 33.76 23.01 16.01 17.17 23.74

0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 5.26 7.69 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 8.33

37.50 31.58 30.77 45.45 50.00 20.00 46.67 61.54 44.44 33.33

62.50 60.53 61.54 54.55 50.00 68.00 53.33 38.46 55.56 58.33

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 70.00 69.00 68.16 67.12 66.60 65.92 65.67 65.00 64.48 62.50 61.94 60.97 60.86 60.00

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

39.77 35.28 38.53 40.98 32.69 40.66 37.73 46.66 35.37 51.54 35.88 29.65 34.86 32.23

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00

ตารางที่ 11 (ต่อ) ที่

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน บ้านร่องเจริญ 9 14.00 5.57 วัดโพธิศรี 5 13.80 4.87 วัดเขาถ้ากุญชร 19 13.63 5.25 บ้านโป่ง 26 13.42 5.50 สินแร่สยาม 50 13.32 4.35 ชุมชนบ้านบ่อ 76 13.18 5.36 บ้านหินสี 15 13.13 4.96 วัดเกาะศาลพระ 6 13.00 6.07 วัดเกาะลอย 29 12.90 4.56 บ้านรางม่วง 6 12.50 6.44 รุจิรพัฒน์ 108 12.39 4.44 บ้านโป่งกระทิงบน 36 12.19 3.62 วัดเขาปิ่นทอง 29 12.17 4.24 บ้านห้วยศาลา 28 12.00 3.87

11.11 0.00 5.26 11.54 8.00 15.79 13.33 16.67 6.90 33.33 0.93 5.56 3.45 7.14

33.33 60.00 36.84 38.46 46.00 31.58 40.00 50.00 51.72 0.00 59.26 63.89 75.86 67.86

55.56 40.00 57.89 50.00 46.00 52.63 46.67 33.33 41.38 66.67 36.11 30.56 20.69 25.00


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166

บ้านโป่งเจ็ด บ้านเก่าต้นมะค่า บ้านยางคู่ บ้านรางเฆ่ บ้านห้วยยางโทน บ้านลาพระ บ้านหนองจอก บ้านหนองน้าใส วัดหนองพันจันทร์ สมนึกวทิศวรการ

6 7 5 5 13 33 12 16 19 4

12.00 11.86 11.80 11.80 11.77 11.67 11.67 11.19 11.00 10.50

6.13 3.98 7.05 2.59 3.98 5.89 6.05 4.89 5.01 5.00

60.00 59.29 59.00 59.00 58.85 58.33 58.33 55.94 55.00 52.50

51.10 33.53 59.74 21.94 33.84 50.47 51.86 43.69 45.56 47.62

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09 8.33 0.00 0.00 0.00

16.67 0.00 20.00 0.00 0.00 9.09 16.67 12.50 15.79 25.00

33.33 57.14 40.00 80.00 69.23 42.42 33.33 56.25 47.37 50.00

50.00 42.86 40.00 20.00 30.77 39.39 41.67 31.25 36.84 25.00

คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 52.22 50.90 50.50 50.24 50.00 48.16 47.11 42.78 41.72 40.53 40.00 37.50 37.14 30.71

C.V.

ร้อยละของจานวนนักเรียน ดี ไม่ผ่าน ปรับปรุง พอใช้

ตารางที่ 11 (ต่อ) ที่

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน มาตรฐาน 167 บ้านหนองปากชัฎ 9 10.44 4.95 168 อนุบาลเมืองราชบุรี 61 10.18 5.67 169 บ้านหุบพริก 10 10.10 3.03 170 วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 21 10.05 2.73 171 บ้านพุบอนบน 10 10.00 5.54 172 บ้านบึง 19 9.63 5.94 173 อนุบาลบ้านคา 38 9.42 5.43 174 ธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 27 8.56 4.64 175 บ้านตะโกล่าง 64 8.34 3.51 176 วัดโสดาประดิษฐาราม 19 8.11 5.22 177 บ้านทุ่งแฝก 23 8.00 4.46 178 บ้านกล้วย 12 7.50 6.95 179 บ้านทุ่งแจง 7 7.43 4.69 180 บ้านห้วยผาก 35 6.14 3.86

47.42 0.00 55.73 6.56 30.05 0.00 27.16 0.00 55.38 0.00 61.64 10.53 57.65 5.26 54.18 3.70 42.02 1.56 64.36 0.00 55.77 4.35 92.64 8.33 63.07 0.00 62.82 0.00

33.33 22.95 20.00 14.29 50.00 21.05 18.42 29.63 29.69 42.11 43.48 41.67 42.86 68.57

44.44 40.98 80.00 85.71 20.00 42.11 60.53 51.85 68.75 47.37 47.83 33.33 57.14 25.71

22.22 29.51 0.00 0.00 30.00 26.32 15.79 14.81 0.00 10.53 4.35 16.67 0.00 5.71


รวม/เฉลี่ย

3834

16.31

2.78

81.52

20.16

0.50

4.96

18.84 75.70

จากตารางที่ 11 พบว่าในระดับเขตพื้นที่ โรงเรียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 100.00 จานวน 10 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดใหม่นครบาล โรงเรียนวัดนาหนอง โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โรงเรียน บ้านปากสระ โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม โรงเรียนวัดหนองบัว โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ โรงเรียน วัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดวังมะนาว และโรงเรียนบ้านวังปลา

ตอนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพผู้เรี ยน ปี การศึกษา 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ตารางที่ 12 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน คะแนน ส่วน คะแนน C.V. ร้อยละของจานวนนักเรียน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย ปรับปรุง พอใช้ ดี มาตรฐาน ร้อยละ 1 ภาษาไทย 1027 23.70 5.05 47.40 22.25 27.55 62.10 10.35 2 คณิตศาสตร์ 1027 16.69 4.09 33.37 26.69 26.19 68.38 5.44 3 วิทยาศาสตร์ 1027 20.02 4.69 40.03 24.98 21.80 67.11 11.09 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1027 14.89 3.58 29.78 24.32 76.62 23.38 0.00 5 ภาษาต่างประเทศ 1027 15.42 4.57 30.84 31.09 53.31 39.51 7.18 เฉลี่ย 1027 18.14 4.40 36.28 25.87 41.09 52.10 6.81 จากตารางที่ 12 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ 47.40 รองลงมา คื อ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ มี ค ะแนนเฉลี่ ย 40.03


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 30.47 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 30.84 และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ย 29.78 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับดี พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าร้อยละของ นักเรียนระดับสูงที่สุด คือ 11.09 รองลงมา คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10.35 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 7.18 กลุ่มคณิตศาสตร์สาระการเรียนรู้ 5.44 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ย 00.00 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนที่ต้องปรับปรุง พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ย มี ค่ า ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง สู ง ที่ สุ ด คื อ 76.62 รองลงมาคื อ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 53.31 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 57.55 กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 26.19 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 21.80

ตารางที่ 13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากไปหาคะแนนน้อย ( คะแนนเต็ม 40 คะแนน ) ที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

โรงเรียน

วัดยางงาม บ้านหนองนกกะเรียน

ชุมชนวัดรางบัว วัดแจ้งเจริญ อนุบาลปากท่อ วัดป่าไก่ บ้านโป่งกระทิงบน

บ้านเบิกไพร มหาราช 7 วัดพิกุลทอง วัดเขาปิ่นทอง รุจิรพัฒน์

จานวน คะแนน ส่วน คะแนน C.V. ร้อยละของจานวนนักเรียน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย ปรับปรุง พอใช้ ดี มาตรฐาน ร้อยละ 10 32.90 3.26 65.80 9.90 0.00 30.00 70.00 15 32.27 3.57 64.53 11.06 0.00 46.67 53.33 51 31.66 4.11 63.31 12.99 0.00 56.86 43.14 12 30.71 2.53 61.42 8.23 0.00 83.33 16.67 29 29.48 5.41 58.97 18.36 3.45 68.97 27.59 13 28.92 3.96 57.85 13.68 0.00 84.62 15.38 33 26.39 6.14 52.79 23.26 15.15 75.76 9.09 51 26.23 4.50 52.45 17.15 7.84 88.24 3.92 48 25.83 5.05 51.67 19.54 10.42 85.42 4.17 33 25.62 6.45 51.24 25.19 15.15 72.73 12.12 31 24.89 6.29 49.77 25.28 16.13 77.42 6.45 45 24.80 4.72 49.60 19.04 11.11 82.22 6.67


13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

วัดเขาวัง วัดปากช่อง วัดพเนินพลู บ้านห้วยยางโทน บ้านทุ่งกระถิน วัดบางกระ วัดหนองพันจันทร์

วัดน้าพุ วัดเกาะลอย (ชุน ฯ)

วัดเจติยาราม วัดห้วยไผ่ วัดดอนตลุง ธรรมศาสตร์-จุฬา 2

161 29 13 12 41 24 22 29 21 24 76 62 22

23.19 22.79 22.65 22.13 21.80 21.65 21.61 21.50 20.83 20.06 19.64 19.53 19.09

6.00 6.20 6.68 5.16 5.64 6.78 4.82 6.63 3.08 6.56 4.47 6.12 5.37

46.39 45.59 45.31 44.25 43.61 43.29 43.23 43.00 41.67 40.13 39.29 39.06 38.18

25.89 27.22 29.47 23.33 25.87 31.34 22.31 30.82 14.76 32.69 22.76 31.33 28.13

26.09 24.14 38.46 25.00 34.15 37.50 31.82 41.38 23.81 45.83 42.11 50.00 59.09

70.81 3.11 65.52 10.34 61.54 0.00 66.67 8.33 65.85 0.00 58.33 4.17 68.18 0.00 58.62 0.00 76.19 0.00 50.00 4.17 57.89 0.00 48.39 1.61 40.91 0.00

ตารางที่ 13 (ต่อ) ที่

26 27 28 29

โรงเรียน

วัดบางลี่ บ้านลาพระ ไทยรัฐวิทยา 64 อนุบาลสวนผึ้ง รวม/เฉลี่ย

จานวน คะแนน ส่วน คะแนน C.V. ร้อยละของจานวนนักเรียน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย ปรับปรุง พอใช้ ดี มาตรฐาน ร้อยละ 26 18.90 5.11 37.81 27.03 53.85 46.15 0.00 15 18.63 3.51 37.27 18.82 33.33 66.67 0.00 15 17.27 3.40 34.53 19.70 73.33 26.67 0.00 64 16.25 4.90 32.50 30.17 79.69 20.31 0.00 1027 23.70 5.05 47.40 22.25 27.55 62.10 10.35

จากตารางที่ 13 พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 5 ลาดับแรก คือ วัดยางงาม มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 65.80 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.53 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.31 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.42 และโรงเรียนอนุบาลปากท่อ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.97 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด 5 ลาดับสุดท้าย คือ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 32.50 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.53 โรงเรียนบ้านลาพระ มีคะแนนเฉลี่ย


ร้อยละ 37.27 โรงเรียนวัดบางลี่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.81 และโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 38.18 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับดี 5 ลาดับแรก คือ วัดยางงาม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.00 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.33 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.14 และโรงเรียนอนุบาลปากท่อ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.59

ตารางที่ 14 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากไปหา คะแนนน้อย ( คะแนนเต็ม 40 คะแนน ) ที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน คะแนน C.V. ร้อยละของจานวนนักเรียน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย ปรับปรุง พอใช้ ดี มาตรฐาน ร้อยละ วัดป่าไก่ 13 32.62 6.42 65.23 19.69 0.00 23.08 76.92 ไทยรัฐวิทยา 64 15 28.67 6.34 57.33 22.13 6.67 53.33 40.00 บ้านเบิกไพร 51 28.02 2.77 56.04 9.90 0.00 74.51 25.49 ชุมชนวัดรางบัว 51 25.00 3.88 50.00 15.51 0.00 90.20 9.80 วัดแจ้งเจริญ 12 22.00 3.91 44.00 17.76 0.00 100.00 0.00 วัดเจติยาราม 24 21.96 5.59 43.92 25.46 8.33 87.50 4.17 วัดยางงาม 10 20.90 2.23 41.80 10.69 0.00 100.00 0.00 บ้านห้วยยางโทน 12 20.33 4.38 40.67 21.52 0.00 100.00 0.00 วัดปากช่อง 29 19.00 4.13 38.00 21.75 3.45 96.55 0.00 อนุบาลปากท่อ 29 18.61 2.87 37.21 15.43 0.00 100.00 0.00 บ้านหนองนกกะเรียน 15 17.67 3.75 35.33 21.25 13.33 86.67 0.00


12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

มหาราช 7 บ้านโป่งกระทิงบน

อนุบาลสวนผึ้ง รุจิรพัฒน์ บ้านทุ่งกระถิน วัดเขาปิ่นทอง วัดบางกระ วัดเขาวัง วัดเกาะลอย (ชุน ฯ)

วัดห้วยไผ่ วัดบางลี่ ธรรมศาสตร์-จุฬา 2

วัดน้าพุ วัดหนองพันจันทร์

48 33 64 45 41 31 24 161 21 76 26 22 29 22

16.17 15.58 14.94 14.07 13.88 13.87 13.54 12.73 12.48 12.37 12.19 12.18 11.66 11.55

4.18 4.85 4.24 3.69 3.31 4.42 5.52 4.93 3.27 3.71 3.61 3.96 4.53 3.96

32.33 31.15 29.88 28.13 27.76 27.74 27.08 25.47 24.95 24.74 24.38 24.36 23.31 23.09

25.85 31.17 28.37 26.23 23.85 31.85 40.80 38.69 26.17 30.02 29.62 32.51 38.87 34.31

14.58 15.15 20.31 24.44 19.51 25.81 45.83 45.96 42.86 42.11 38.46 50.00 58.62 36.36

85.42 84.85 79.69 75.56 80.49 74.19 54.17 52.80 57.14 57.89 61.54 50.00 41.38 63.64

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ตารางที่ 14 (ต่อ) ที่

26 27 28 29

โรงเรียน

วัดพิกุลทอง บ้านลาพระ วัดพเนินพลู วัดดอนตลุง รวม/เฉลี่ย

จานวน คะแนน ส่วน คะแนน C.V. ร้อยละของจานวนนักเรียน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย ปรับปรุง พอใช้ ดี มาตรฐาน ร้อยละ 33 10.97 4.31 21.94 39.31 54.55 45.45 0.00 15 10.67 3.54 21.33 33.18 66.67 33.33 0.00 13 10.38 2.81 20.77 27.11 53.85 46.15 0.00 62 9.90 3.47 19.81 35.01 72.58 27.42 0.00 1027 16.69 4.09 33.37 26.69 26.19 68.38 5.44

จากตารางที่ 14 พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 5 ลาดับแรก คือ วัดป่าไก่ มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 65.23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.33 โรงเรียนบ้านเบิกไพรมีคะแนน เฉลี่ย ร้อ ยละ 56.04 โรงเรีย นชุ ม ชนวั ดรางบัว มีคะแนนเฉลี่ย ร้ อยละ 50.00 และโรงเรีย นวัดแจ้งเจริ ญ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.00 โรงเรีย นที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด 5 ลาดับสุดท้าย คือ โรงเรี ยนวัดดอนตลุง มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 19.81 โรงเรียนวัดพเนินพลู มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 20.77 โรงเรียนบ้านลาพระ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ


21.33 โรงเรียนวัดพิกุลทอง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 21.94 และโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 23.09 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับดี 5 ลาดับแรก คือ โรงเรียนวัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.92 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.00 โรงเรียนบ้านเบิกไพรมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.49 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 9.80 และโรงเรียนวัดเจติยาราม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.17

ตารางที่ 15 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากไปหาคะแนน น้อย ( คะแนนเต็ม 40 คะแนน ) ที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน คะแนน C.V. ร้อยละของจานวนนักเรียน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย ปรับปรุง พอใช้ ดี มาตรฐาน ร้อยละ ไทยรัฐวิทยา 64 15 35.77 3.46 71.53 9.67 0.00 0.00 100.00 วัดป่าไก่ 13 30.58 5.44 61.15 17.79 0.00 38.46 61.54 วัดยางงาม 10 28.75 3.02 57.50 10.51 0.00 50.00 50.00 อนุบาลปากท่อ 29 26.31 3.23 52.62 12.27 0.00 86.21 13.79 รุจิรพัฒน์ 45 25.89 4.87 51.78 18.82 4.44 68.89 26.67 บ้านหนองนกกะเรียน 15 25.30 3.47 50.60 13.71 0.00 86.67 13.33 บ้านเบิกไพร 51 23.41 4.88 46.82 20.84 5.88 86.27 7.84 วัดปากช่อง 29 23.26 5.33 46.52 22.91 6.90 75.86 17.24 วัดเขาปิ่นทอง 31 21.74 6.14 43.48 28.24 6.45 83.87 9.68 บ้านห้วยยางโทน 12 20.42 4.89 40.83 23.97 8.33 91.67 0.00 มหาราช 7 48 20.20 6.20 40.40 30.69 16.67 79.17 4.17


12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

วัดแจ้งเจริญ บ้านโป่งกระทิงบน

อนุบาลสวนผึ้ง วัดเขาวัง ชุมชนวัดรางบัว วัดบางกระ วัดน้าพุ บ้านทุ่งกระถิน วัดเกาะลอย (ชุน ฯ)

วัดห้วยไผ่ วัดบางลี่ วัดหนองพันจันทร์

วัดพเนินพลู ธรรมศาสตร์-จุฬา 2

ตารางที่ 15 (ต่อ) ที่ โรงเรียน

26 27 28 29

วัดพิกุลทอง วัดดอนตลุง บ้านลาพระ วัดเจติยาราม รวม/เฉลี่ย

12 33 64 161 51 24 29 41 21 76 26 22 13 22

20.04 19.98 19.15 18.29 18.11 17.50 17.43 17.23 16.93 15.87 15.81 15.41 15.38 15.11

2.96 7.36 6.64 5.30 4.01 4.80 5.42 4.23 4.31 4.15 4.37 4.51 3.47 5.42

40.08 39.97 38.30 36.58 36.22 35.00 34.86 34.46 33.86 31.74 31.62 30.82 30.77 30.23

14.76 36.84 34.67 28.98 22.14 27.44 31.09 24.56 25.48 26.15 27.63 29.24 22.56 35.83

8.33 21.21 31.25 18.01 15.69 29.17 34.48 19.51 14.29 28.95 38.46 31.82 38.46 54.55

91.67 72.73 64.06 80.75 82.35 70.83 62.07 80.49 85.71 71.05 61.54 68.18 61.54 45.45

0.00 6.06 4.69 1.24 1.96 0.00 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จานวน คะแนน ส่วน คะแนน C.V. ร้อยละของจานวนนักเรียน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย ปรับปรุง พอใช้ ดี มาตรฐาน ร้อยละ 33 14.50 6.35 29.00 43.82 48.48 51.52 0.00 62 14.35 4.97 28.71 34.60 50.00 50.00 0.00 15 13.90 3.43 27.80 24.67 46.67 53.33 0.00 24 13.83 3.40 27.67 24.58 54.17 45.83 0.00 1027 20.02 4.69 40.03 24.98 21.80 67.11 11.09

จากตารางที่ 15 พบว่ า โรงเรี ย นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละสู ง สุ ด 5 ล าดั บ แรก คื อ โรงเรี ย น ไทยรัฐวิทยา 64 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 71.53 โรงเรีย นวัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.15 โรงเรีย น วัดยางงาม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.50 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.62 และโรงเรียน รุจิรพัฒน์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.78 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด 5 ลาดับสุดท้าย คือ โรงเรียนวัดเจติยาราม มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 27.67 โรงเรียนบ้านลาพระ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.80 โรงเรียนวัดดอนตลุง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ


28.71 โรงเรียนวัดพิกุลทอง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.00 และโรงเรียนธรรมศาสตร์ -จุฬา 2 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 30.23 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับดี 5 ลาดับแรก คือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 71.53 โรงเรียนวัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.54 โรงเรียนวัดยางงาม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.00 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.67 และโรงเรียนอนุบาลปากท่อ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 13.79

ตารางที่ 16 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละมากไปหา คะแนนน้อย ( คะแนนเต็ม 40 คะแนน ) ที่

โรงเรียน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ไทยรัฐวิทยา 64 บ้านเบิกไพร วัดยางงาม วัดแจ้งเจริญ วัดพิกุลทอง วัดเจติยาราม วัดป่าไก่ รุจิรพัฒน์ วัดปากช่อง ชุมชนวัดรางบัว

จานวน คะแนน ส่วน คะแนน C.V. ร้อยละของจานวนนักเรียน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย ปรับปรุง พอใช้ ดี มาตรฐาน ร้อยละ 15 21.77 5.13 43.53 23.55 26.67 73.33 0.00 51 19.83 3.58 39.67 18.05 21.57 78.43 0.00 10 17.65 2.58 35.30 14.63 70.00 30.00 0.00 12 16.42 3.72 32.83 22.64 41.67 58.33 0.00 33 16.08 4.55 32.15 28.32 54.55 45.45 0.00 24 16.00 3.36 32.00 20.97 79.17 20.83 0.00 13 15.92 2.81 31.85 17.66 84.62 15.38 0.00 45 15.83 3.13 31.67 19.79 64.44 35.56 0.00 29 15.55 4.03 31.10 25.90 72.41 27.59 0.00 51 15.48 3.34 30.96 21.58 64.71 35.29 0.00


11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

อนุบาลสวนผึ้ง มหาราช 7 วัดเขาวัง วัดบางกระ บ้านโป่งกระทิงบน บ้านหนองนกกะเรียน

วัดเขาปิ่นทอง วัดพเนินพลู อนุบาลปากท่อ วัดเกาะลอย (ชุน ฯ)

บ้านห้วยยางโทน บ้านทุ่งกระถิน วัดน้าพุ วัดบางลี่ ธรรมศาสตร์-จุฬา 2

64 48 161 24 33 15 31 13 29 21 12 41 29 26 22

15.27 15.03 14.68 14.65 14.30 14.20 14.16 14.15 13.75 13.67 13.67 13.37 13.36 13.35 12.93

3.10 3.20 3.93 3.45 4.31 3.86 4.18 3.33 3.30 3.69 3.72 3.31 3.54 2.97 3.97

30.53 30.06 29.37 29.29 28.61 28.40 28.32 28.31 27.50 27.33 27.33 26.73 26.72 26.69 25.86

20.27 21.30 26.76 23.53 30.11 27.20 29.52 23.54 23.97 27.02 27.21 24.76 26.48 22.25 30.66

81.25 83.33 81.37 75.00 75.76 73.33 77.42 92.31 89.29 90.48 83.33 92.68 89.66 96.15 90.91

18.75 16.67 18.63 25.00 24.24 26.67 22.58 7.69 10.71 9.52 16.67 7.32 10.34 3.85 9.09

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ตารางที่ 16 (ต่อ) ที่

26 27 28 29

โรงเรียน

วัดห้วยไผ่ วัดดอนตลุง วัดหนองพันจันทร์

บ้านลาพระ รวม/เฉลี่ย

จานวน คะแนน ส่วน คะแนน C.V. ร้อยละของจานวนนักเรียน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย ปรับปรุง พอใช้ ดี มาตรฐาน ร้อยละ 76 12.86 3.38 25.72 26.27 92.11 7.89 0.00 62 12.76 3.41 25.52 26.76 93.55 6.45 0.00 22 12.68 3.81 25.36 30.06 90.91 9.09 0.00 15 12.47 3.06 24.93 24.56 93.33 6.67 0.00 1027 14.89 3.58 29.78 24.32 76.62 23.38 0.00

จากตารางที่ 16 พบว่ า โรงเรีย นที่มี คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละสู ง สุด 5 ล าดั บ แรก คื อ โรงเรี ย น ไทยรัฐวิทยา 64 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.53 โรงเรียนบ้านเบิกไพร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.67 โรงเรียน วัดยางงาม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.30 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.83 และโรงเรียน วัดพิกุลทอง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.15


โรงเรียนที่มีค ะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด 5 ลาดับสุดท้าย คือ โรงเรียนบ้านลาพระ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 24.93 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.36 โรงเรียนวัดดอนตลุง มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 25.52 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.72 และโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 25.86 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับดี พบว่า ไม่มีโรงเรียนใดอยู่ในระดับดี ตารางที่ 17 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละมากไปหาคะแนนน้อย ( คะแนนเต็ม 40 คะแนน ) ที่

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน คะแนน C.V. ร้อยละของจานวนนักเรียน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย ปรับปรุง พอใช้ ดี มาตรฐาน ร้อยละ 1 วัดป่าไก่ 13 28.08 2.50 56.15 8.90 0.00 61.54 38.46 2 อนุบาลปากท่อ 29 27.29 8.66 54.57 31.73 14.29 32.14 53.57 3 ไทยรัฐวิทยา 64 15 24.13 5.44 48.27 22.53 0.00 73.33 26.67 4 วัดปากช่อง 29 23.03 8.29 46.07 36.00 20.69 48.28 31.03 5 วัดเจติยาราม 24 22.88 6.67 45.75 29.18 12.50 70.83 16.67 6 บ้านหนองนกกะเรียน 15 22.27 7.81 44.53 35.05 13.33 66.67 20.00 7 ชุมชนวัดรางบัว 51 21.12 5.80 42.24 27.44 15.69 74.51 9.80 8 วัดเขาปิ่นทอง 31 19.23 3.96 38.45 20.62 9.68 87.10 3.23 9 วัดแจ้งเจริญ 12 18.50 4.38 37.00 23.67 16.67 83.33 0.00 10 บ้านเบิกไพร 51 18.35 3.60 36.71 19.61 9.80 90.20 0.00 11 รุจิรพัฒน์ 45 17.04 4.41 34.09 25.85 33.33 66.67 0.00 12 วัดยางงาม 10 16.70 5.89 33.40 35.26 30.00 70.00 0.00 13 วัดพเนินพลู 13 16.38 3.55 32.77 21.66 38.46 61.54 0.00 14 วัดเกาะลอย (ชุน ฯ) 21 14.52 5.17 29.05 35.62 42.86 57.14 0.00 15 วัดเขาวัง 161 13.44 4.95 26.88 36.81 57.14 42.86 0.00 16 บ้านโป่งกระทิงบน 33 12.67 6.32 25.33 49.92 69.70 27.27 3.03 17 บ้านทุ่งกระถิน 41 12.41 4.11 24.83 33.11 68.29 31.71 0.00 18 วัดดอนตลุง 62 12.08 5.14 24.16 42.53 75.81 22.58 1.61 19 วัดบางกระ 24 10.96 5.87 21.92 53.58 83.33 12.50 4.17 20 วัดน้าพุ 29 10.24 2.94 20.48 28.66 96.55 3.45 0.00


21 22 23 24 25

อนุบาลสวนผึ้ง วัดบางลี่ บ้านห้วยยางโทน มหาราช 7 วัดห้วยไผ่

64 26 12 48 76

9.95 9.92 9.92 9.65 9.58

4.01 2.76 2.35 3.08 3.24

19.91 19.85 19.83 19.29 19.16

40.29 27.77 23.73 31.97 33.85

87.50 92.31 100.00 93.75 92.11

12.50 7.69 0.00 6.25 7.89

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ตารางที่ 17 (ต่อ) ที่

26 27 28 29

โรงเรียน

จานวน คะแนน ส่วน คะแนน C.V. ร้อยละของจานวนนักเรียน นักเรียน เฉลี่ย เบี่ยงเบน เฉลี่ย ปรับปรุง พอใช้ ดี มาตรฐาน ร้อยละ วัดหนองพันจันทร์ 22 9.45 3.14 18.91 33.24 86.36 13.64 0.00 วัดพิกุลทอง 33 9.33 2.61 18.67 27.92 96.97 3.03 0.00 บ้านลาพระ 15 9.33 3.24 18.67 34.76 93.33 6.67 0.00 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 22 8.77 2.65 17.55 30.25 95.45 4.55 0.00 รวม/เฉลี่ย 1027 15.42 4.57 30.84 31.09 53.31 39.51 7.18

จากตารางที่ 17 พบว่า โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 5 ลาดับแรก คือ โรงเรียนวัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.15 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.57โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.27 โรงเรียนวัดปากช่อง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.07 และโรงเรียนวัดเจติยาราม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.75 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด 5 ลาดับสุดท้าย คือ โรงเรียนธรรมศาสตร์ -จุฬา 2 มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 17.55 โรงเรียนบ้านลาพระ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 18.67 โรงเรียนวัดพิกุลทอง มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 18.67 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 18.91 และโรงเรียนวัดห้วยไผ่ มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 28.71 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับดี 5 ลาดับแรก คือ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 53.57 โรงเรียนวัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.46 โรงเรียนวัดปากช่อง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.03 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.67 และโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 20.00


ตารางที่ 18 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554 ที่ 1 2 3 4 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาฯ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยร้อย คะแนนเฉลี่ยร้อย ละ ละ ปี กศ. 2553 ปี กศ. 2554 27.74 47.40 26.37 33.37 24.17 40.03 29.78 30.84 26.09 36.28

+ เพิ่ม - ลด 19.66 7.00 15.86

หมายเหตุ

-

ปีการศึกษา 2553 ไม่มีการทดสอบ

-

จากตารางที่ 18 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในปีการศึกษา 2554 มีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ การศึกษาสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2553 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.40 สาหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ากว่า คือ กลุ่มสาระการ เรีย นรู้ วิท ยาศาสตร์ มีค ะแนนเฉลี่ย 40.03 และ กลุ่มสาระการเรีย นรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 33.37 ตามลาดับ


บทที่ 4 สรุปผลการประเมิน จากการวิ เ คราะห์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ยน ปี ก ารศึ ก ษา 2554โดยส านัก ทดสอบทางการศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสถานศึกษา สานักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี้ 1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับโรงเรียน 4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1ภาคปฏิบัติ 5. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับโรงเรียน 6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพผู้เรียนปี การศึกษา 2554 ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ( ปรนัย) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา การประเมิ นคุ ณภาพการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน เพื่ อ การประกั น คุณ ภาพผู้ เรี ย น ปีก ารศึก ษา 2554 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 58.00 รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนน เฉลี่ย 52.20 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 42.5 เมื่ อ พิ จารณาคุ ณภาพนั ก เรีย นในระดับ ดี พบว่า กลุ่มสาระการเรีย นรู้ภ าษาไทยมีค่ าร้อ ยละของ นัก เรีย นระดับสูง ที่สุด คื อ 52.43 รองลงมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คือ 28.56 และกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 14.06


เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนที่ต้องปรับปรุง พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าร้อยละ ของนักเรียนที่ต้องปรับปรุง สูงที่สุด คือ 35.58 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 23.74 และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 12.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเห็นว่า ค่าเบี่ยงเบนของทุก กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ระหว่าง 5.04 – 6.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด คือ 5.04 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงที่สุด คือ 6.11 2. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ปี การศึ ก ษา 2554 ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3 ระดับเครือข่ ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย เครือข่ายที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ เครือข่ายที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.40 เครือข่ายที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.39 และเครือข่ายที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.42 เครือข่ายที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด 3 ลาดับสุดท้าย คือ เครือข่ายที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.65 เครือข่ายที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.66 และเครือข่ายที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.58 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับดี 3 ลาดับแรก คือ เครือข่ายที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.86 เครือข่ายที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.92 และเครือข่ายที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.08 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับปรับปรุง 3 ลาดับแรก คือ เครือข่ายที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 23.30 เครือข่ายที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 15.32 และเครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 9.73 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เครือข่ายที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ เครือข่ายที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.38 เครือข่ายที่ 5 และ เครือข่ายที่ 6 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.83 เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.88 เครือข่ายที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด 3 ลาดับสุดท้าย คือ เครือข่ายที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.17 เครือข่ายที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.62 และเครือข่ายที่ 7 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.57 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับดี 3 ลาดับแรก คือ เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.08 เครือข่ายที่ 5 และเครือข่าย 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.47 และเครือข่ายที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.78 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับปรับปรุ ง 3 ลาดับแรก คือ เครือข่ายที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.77 เครือข่ายที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.19 และเครือข่ายที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.69


กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ เครือข่ายที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 3 ลาดับแรก คือ เครือข่ายที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.24 เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.90 และเครือข่ายที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.80 เครือข่ายที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด 3 ลาดับสุดท้าย คือ เครือข่ายที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.11 เครือข่ายที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.43 และ เครือข่ายที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.36 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับดี 3 ลาดับแรก คือ เครือข่ายที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 30.12 เครือข่ายที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 22.37 และเครือข่ายที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 19.64 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับปรั บปรุง 3 ลาดับแรก คือ เครือข่ายที่ 8 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.21 เครือข่ายที่ 9 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.92 และเครือข่ายที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.20 3. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ปี การศึ ก ษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ระดับโรงเรียน การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 ระดับโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 10 ลาดับแรก คือโรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 87.62 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.14โรงเรียนบ้านห้วยยางและโรงเรียน บ้ า นโกรกสิง ขร มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้อยละ 86.67 โรงเรีย นวัดหัวป่ า มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 84.44 โรงเรีย น วัดสนามสุทธาวาส มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.17 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.57 โรงเรียน วัดประเสริฐฯ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.33 โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.33 โรงเรียน บ้านนาคอก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.08 และโรงเรียนบ้านหนองตาเนิด มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 81.85 ตามลาดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 10 ลาดับแรก คือโรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 90.00 โรงเรียนบ้านพุเกตุ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.17โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด มีคะแนนเฉลี่ยร้อย ละ 82.22 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.43 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อย ละ 79.67 โรงเรียนบ้านเขาพระเอก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.58 โรงเรียนวัดนาหนอง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.89 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.75 โรงเรียนวัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.52 และ โรงเรียนบ้านเขากรวด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.62 ตามลาดับ


กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 10 ลาดับแรก คือโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มมีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 100.00 โรงเรียนบ้านพุเกตุ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.17โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 82.22 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.43 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 79.67 โรงเรียนบ้านเขาพระเอก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.58 โรงเรียนวัดนาหนอง มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 78.89 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.75 โรงเรียนวัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 78.52 และ โรงเรียนบ้านเขากรวด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.62 ตามลาดับ 4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพผู้เรียน ปี การศึกษา 2554 ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3 ระดับสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1ภาคปฏิบัติ การอ่านออกเสี ยง โรงเรียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00 จานวน 72 โรงเรียน และคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ากว่าร้อยละ 50.00 จานวน 2 โรงเรียน นอกนั้นมีคะแนนเฉลี่ยระหว่างร้อยละ 50.00 – 98.46 การเขียน โรงเรียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 10 ลาดับแรก คือโรงเรียนบ้านหนองขาม มีคะแนนเฉลี่ยร้อย ละ 92.27 โรงเรียนบ้านพุเกตุ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 89.21โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.94 โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด และโรงเรียนบ้านหนองโก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.67 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โรงเรียนวัดวิมลมรรคารามโรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.50 และโรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.23 ตามลาดับ การคิดคานวณ โรงเรียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 100.00 จานวน 10 โรงเรียน คือโรงเรียน มี โรงเรียนวัดใหม่ นครบาล โรงเรียนวัดนาหนอง โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โรงเรียนบ้านปากสระ โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม โรงเรียนวัดหนองบัว โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดวังมะนาว และโรงเรียน บ้านวังปลา


5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพือ่ การประกันคุณภาพผู้เรี ยน ปี การศึกษา 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 คะแนนเฉลีย่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ในปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คื อ 47.40 รองลงมา คื อ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ มี ค ะแนนเฉลี่ ย 40.03 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 30.47 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 30.84และกลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ย 29.78 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับดี พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าร้อยละของ นักเรียนระดับสูงที่สุด คือ 11.09 รองลงมา คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10.35 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 7.18 กลุ่มคณิตศาสตร์สาระการเรียนรู้ 5.44 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ย 00.00 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนที่ต้องปรับปรุง พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ย มี ค่ า ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง สู ง ที่ สุ ด คื อ 76.62 รองลงมาคื อ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาต่างประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 53.31 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 57.55 กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 26.19 และ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 21.80 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรีย นที่มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละสูงสุด 5 ล าดับแรก คือ วัดยางงาม มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 65.80 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.53 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.31 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.42 และโรงเรียนอนุบาลปากท่อ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.97 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด 5 ลาดับสุดท้าย คือ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 32.50 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.53 โรงเรียนบ้านลาพระ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 37.27 โรงเรียนวัดบางลี่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.81 และโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 38.18 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับดี 5 ลาดับแรก คือ วัดยางงาม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.00 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.33 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.14 และโรงเรียนอนุบาลปากท่อ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.59


กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรีย นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้อ ยละสู งสุด 5 ล าดับแรก คือ วัดป่า ไก่ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 65.23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.33 โรงเรียนบ้านเบิกไพรมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.04 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.00 และโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.00 โรงเรีย นที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด 5 ลาดับสุดท้าย คือ โรงเรียนวัดดอนตลุง มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 19.81 โรงเรียนวัดพเนินพลู มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 20.77 โรงเรียนบ้านลาพระ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 21.33 โรงเรียนวัดพิกุลทอง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 21.94 และโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 23.09 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับดี 5 ลาดับแรก คือ โรงเรียนวัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 76.92โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.00 โรงเรียนบ้านเบิกไพรมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.49 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 9.80 และโรงเรียนวัดเจติยาราม มีคะแนนเฉลี่ยร้อย ละ 4.17 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 5 ลาดับแรก คือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 71.53 โรงเรียนวัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.15 โรงเรียนวัดยางงาม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.50 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.62 และโรงเรียนรุจิรพัฒน์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.78 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด 5 ลาดับสุดท้าย คือ โรงเรียนวัดเจติยาราม มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 27.67 โรงเรียนบ้านลาพระ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.80 โรงเรียนวัดดอนตลุง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 28.71 โรงเรียนวัดพิกุลทอง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.00 และโรงเรียนธรรมศาสตร์ -จุฬา 2 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 30.23 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดั บดี 5 ลาดับแรก คือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 71.53 โรงเรียนวัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 61.54 โรงเรียนวัดยางงาม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.00 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.67 และโรงเรียนอนุบาลปากท่อ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 13.79 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 5 ลาดับแรก คือ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 43.53 โรงเรียนบ้านเบิกไพร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 39.67 โรงเรียนวัดยางงาม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.30 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.83 และโรงเรียนวัดพิกุลทอง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.15


โรงเรียนที่มีค ะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด 5 ลาดับสุดท้าย คือ โรงเรียนบ้านลาพระ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 24.93 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.36 โรงเรียนวัดดอนตลุง มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 25.52 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.72 และโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 25.86 เมื่อพิจารณาคุณภาพนักเรียนในระดับดี พบว่า ไม่มีโรงเรียนใดอยู่ในระดับดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อ ยละสูงสุด 5 ลาดับแรก คือ โรงเรียนวัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.15 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.57โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.27 โรงเรียนวัดปากช่อง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.07 และ โรงเรียนวัดเจติยาราม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 45.75 โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด 5 ลาดับสุดท้าย คือ โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 17.55 โรงเรียนบ้านลาพระ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 18.67 โรงเรียนวัดพิกุลทอง มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 18.67 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 18.91 และโรงเรียนวัดห้วยไผ่ มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 28.71 เมื่อพิจารณาคุ ณภาพนักเรียนในระดับดี 5 ลาดับแรก คือ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 53.57 โรงเรียนวัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 38.46 โรงเรียนวัดปากช่อง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 31.03 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 26.67 และโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรี ยน มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 20.00 ข้ อเสนอแนะ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2554 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 ของนักเรีย น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ที่ปรากฏภาพรวมในระดับประเทศ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระดับโรงเรียนนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้อง หาวิธีส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ควรศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ถึ ง สาเหตุ แ ละปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพ การศึกษาของผู้เรียนในทุกระดับ เพื่อให้มีแนวทางส่งเสริมพัฒนาในทุกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยอาจมี การแต่ง ตั้ง คณะท างานเฉพาะกิ จขึ้ นเพื่อช่วยเพิ่มความเข้มแข็ง และดูแลช่วยเหลือด้านอัตรากาลังในทุก โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 2. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร และงานกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ การสถานศึกษาควรวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่าลง โดยเฉพาะ


ในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และระดับประเทศเพื่อหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ โดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็น กลยุทธ์สาคัญในการพัฒนา และในทานองเดียวกันโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ สูงก็ควรส่งเสริมพัฒนาให้สูงยิ่งขึ้น 3. ครูประจาชั้น หรือครูประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรหาสาเหตุที่ทาให้ผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบค่อนข้างต่าอย่างรอบด้าน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข ควรศึกษาแนวทางการทาข้อสอบรูปแบบใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนและให้คาแนะนานักเรียน อีกทั้ง ควร ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือสาคัญ 4. โรงเรียนที่ครูไม่ครบชั้น แต่เพียงพอตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ควรศึกษาและบริหารจัดการรู ปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น สร้างเครือข่ายการเรียนร่วมในโรงเรียนหรือกับโรงเรียนใกล้เคียง หรือใช้นวัตกรรมอื่นๆ ในทุกรูปแบบ 5. โรงเรียนควรเน้นการวางระบบการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและส่งผลต่อนักเรียนโดยตรงมากกว่า การมุ่งทากิจกรรมเฉพาะกิจ


บรรณานุกรม สานักทดสอบทางการศึกษา. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. การประเมินคุณภาพการศึกษา, ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554


rbsupervision  

rbsupervision

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you