Page 1

คานา รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เล่ ม นี้ จ าท าขึ้ น จากข้ อ มู ล ผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐ าน โดยสถาบั น ทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์ การมหาชน) จาแนกข้อมูลเป็นคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระดับโรงเรียนตามรายวิชาที่ประเมิน ในแต่ละระดับชั้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการศึกษาทุกระดับ จะนาข้อมูลไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


2

สารบัญ คานา สารบัญ สารบัญตาราง บทที่ 1 บทนา เหตุผลและความสาคัญ ................................................................................................... วัตถุประสงค์ ................................................................................................................... ขอบเขตการประเมิน ....................................................................................................... ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ............................................................................................. โครงสร้างและรูปแบบของแบบทดสอบ ........................................................................ 2 การดาเนินงาน ...................................................................................................................... ตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 ...... 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล .......................................................................................................... ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ..................................................................................... ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ....................................................................................... 4 สรุปผลการประเมิน............................................................................................................... รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6................................................................................ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.................................................................................. ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................. บรรณานุกรม................................................................................................................................. ภาคผนวก...................................................................................................................................... ภาคผนวก ก คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา 2554 ......

หน้า ก ข ค 1 1 2 2 2 3 12 13 15 16 29 38 38

40 43 44 45


3

สารบัญตาราง ตารางที่ หน้า 1 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (61)................ 16 2 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (62)............. 16 3 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (63)............ 17 4 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (64)............. 17 5 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (65)........... 18 6 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา (66)................... 18 7 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (67)..................... 19 8 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี (68)............................................................................................................... 19 9 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที.่ ................... 20 10 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1................................................. 21 11 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 จาแนกตามเครือข่าย............................................................................ 22 12 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากไปหาคะแนนน้อย..................................................................................................... 23 13 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (91)..................................................... 30


4

สารบัญตาราง (ต่อ) ตารางที่ หน้า 14 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (92)................................................. 30 15 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (63)............................................... 31 16 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (94)................................................ 31 17 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (95)................................................ 32 18 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา (96)..................................................... 32 19 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (97).......................................................... 33 20 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (98)..................... 33 21 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 2554............................................................................. 34 22 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1................................................. 35 23 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 36 ปีการศึกษา 2554 จาแนกตามเครือข่าย............................................................................ 24 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 37 ปีการศึกษา 2554 เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากไปหาคะแนนน้อย.....................................................................................................


5

บทที่ 1 บทนา เหตุผลและความสาคัญ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 47 ก าหนดให้ มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพ การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด และ สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็น ส่วนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารการศึก ษาที่ต้องดาเนินการอย่ างต่อ เนื่อง โดยให้มีก ารจัดทารายงาน ประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การประเมินคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐานจึงเป็นกระบวนการ วิธีการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงผลสาเร็จในการจัดการศึกษา ซึ่ง เป็นส่วนประกอบสาคัญส่วนหนึ่งในการประกันคุณภาพภายใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงกาหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่แสดง พัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสาเร็จทางการเรียนของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผล การเรียนให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกั น ทั้งในระบบชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และคุณภาพการจัด การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง และเพื่อเป็นสารสนเทศรองรับบริบทของการประเมินภายนอก การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ มหาชน) ดาเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2554 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินในแต่ละระดับโรงเรียนสามารถนามาพิจารณาเปรียบเทียบความก้าวหน้า ของนักเรียนเป็นรายบุคคล ผลการประเมินจะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม และใช้ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย วางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขต พื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา และเป็นข้อมูลสาคัญในการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาตนเองของผู้เรียน และการบริหารจัดการศึกษาต่อไป


6 วัตถุประสงค์ 1. เพื่ อ ประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาระดับ ชาติ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน พุทธศักราช 2551 2. เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 3. เพื่อรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 4. เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ สาหรับใช้ในกระบวนการตัดสินใจและกาหนดแผนพัฒนาคุณภาพการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน เพื่อให้เ กิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ขอบเขตการประเมิน การทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2554 ครั้งนี้ใช้การสอบ นักเรียนทุกคน ได้แก่ 1. ประชากร 1.1 นักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1.2 นักเรียนทุกคนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่คะแนนเฉลี่ย รายวิชาของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดังนี้ 2.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. สถานศึกษาในสังกัดได้ทราบจุดเด่น จุดด้อยและคุณภาพผู้เรียนของตนเอง สาหรับใช้เป็นข้อมูล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ คุณภาพผู้เรียนในทุกรายวิชาที่จัดสอบตามระดับชั้น ทั้งรายโรงเรียนและภาพรวมของเขตพื้นที่ สาหรับใช้ เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


โครงสร้างและรูปแบบของแบบทดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้แบบทดสอบที่ดาเนินการโดยสถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีโครงสร้างและรูปแบบของแบบทดสอบ ดังนี้ ที่

รูปแบบ

วิชา ภาษาไทย

1

2 3 4 5

ปรนัย แบบเลือกตอบ 1.1) 4 ตัวเลือก 1 คาตอบ 1.2) 4 ตัวเลือก 2 คาตอบ 1.3) 5 ตัวเลือก 1 คาตอบ 1.4) 5 ตัวเลือก 2 คาตอบ ปรนัย หลายตัวเลือก 1 คาตอบ ปรนัย หลายตัวเลือก มากกว่า 1 คาตอบ แบบเลือกคาตอบจากแต่ละหมวดที่ สัมพันธ์กัน แบบระบายคาตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข รวม จานวนเวลาที่ใช้สอบ (นาที)

สังคมศึกษา

อังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สุขศึกษาและพละศึกษา

ศิลปะ

การงานฯ

จานวนข้อ

คะแนน

จานวนข้อ

คะแนน

จานวนข้อ

คะแนน

จานวนข้อ

คะแนน

จานวนข้อ

คะแนน

จานวนข้อ

คะแนน

จานวนข้อ

คะแนน

จานวนข้อ

คะแนน

20 -

80 -

40 10 -

80 20 -

34 -

85 -

16 -

80 -

34 3

85 15

25 2 -

90 10 -

17 -

85 -

22 -

88 -

5

20

-

-

2

15

-

-

-

-

-

-

3

15

1

12

25

100

50

100

36

100

4 20

20 100

37

100

27

100

20

100

23

100

50 นาที

50 นาที

50 นาที

50 นาที

50 นาที

30 นาที

30 นาที

30 นาที


จานวนข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย O – NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประจาปี การศึกษา 2554 ระดับ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน ท 3.1 สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา มาตรฐาน ท 4.1 สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 รวม จานวนเวลาที่ใช้สอบ

ป.6 ข้อ

คะแนน

6

24.0

4

16.0

4

16.0

7

28.0

4 25

16.0 100.0 50 นาที


จานวนข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ O – NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2554

ระดับ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มาตรฐาน ส 1.1 มาตรฐาน ส 1.2 สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม มาตรฐาน ส 2.1 มาตรฐาน ส 2.2 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ มาตรฐาน ส 3.1 มาตรฐาน ส 3.2 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ มาตรฐาน ส 4.1 มาตรฐาน ส 4.2 มาตรฐาน ส 4.3 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ มาตรฐาน ส 5.1 มาตรฐาน ส 5.2 รวม จานวนเวลาที่ใช้สอบ

ป.6 ข้อ

คะแนน

5 5

10.0 10.0

3 5

6.0 10.0

6 4

12.0 8.0

3 3 6

6.0 6.0 12.0

6 4 50

12.0 8.0 100.0 50 นาที


จานวนข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ O – NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2554 ระดับ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 มาตรฐาน ต 1.2 มาตรฐาน ต 1.3 สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม มาตรฐาน ต 2.1 มาตรฐาน ต 2.2 สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น มาตรฐาน ต 3.1 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก มาตรฐาน ต 4.1 มาตรฐาน ต 4.2 รวม จานวนเวลาที่ใช้สอบ

ป.6 ข้อ

คะแนน

8 9 4

22.0 22.5 10.0

5 2

12.5 5.0

6

15.0

2

15.0

36

100.0 50 นาที


จานวนข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ O – NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2554 ระดับ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 จานวนและการดาเนินการ มาตรฐาน ค 1.1 มาตรฐาน ค 1.2 มาตรฐาน ค 1.3 มาตรฐาน ค 1.4 สาระที่ 2 การวัด มาตรฐาน ค 2.1 มาตรฐาน ค 2.2 สาระที่ 3 เรขาคณิต มาตรฐาน ค 3.1 มาตรฐาน ค 3.2 สาระที่ 4 พีชคณิต มาตรฐาน ค 4.1 มาตรฐาน ค 4.2 สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น มาตรฐาน ค 5.1 มาตรฐาน ค 5.2 มาตรฐาน ค 5.3 สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาตรฐาน ค 6.1 รวม จานวนเวลาที่ใช้สอบ

ป.6 ข้อ

คะแนน

2 4 1 2

10.0 20.0 5.0 10.0

1 3

5.0 15.0

1 1

5.0 5.0

1 1

5.0 5.0

1 1 -

5.0 5.0 -

1 20

5.0 100.0 50 นาที


จานวนข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ O – NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2554 ระดับ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดารงชีวิต มาตรฐาน ว 1.1 มาตรฐาน ว 1.2 สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ว 2.1 มาตรฐาน ว 2.2 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร มาตรฐาน ว 3.1 มาตรฐาน ว 3.2 สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ มาตรฐาน ว 4.1 มาตรฐาน ว 4.2 สาระที่ 5 พลังงาน มาตรฐาน ว 5.1 สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก มาตรฐาน ว 6.1 สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ มาตรฐาน ว 7.1 มาตรฐาน ว 7.1 สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรฐาน ว 8.1 รวม จานวนเวลาที่ใช้สอบ

ป.6 ข้อ

คะแนน

5 3

12.5 7.5

2 1

5.0 2.5

3 2

7.5 5.0

4 -

10.0 -

5

12.5

5

12.5

3 1

7.5 2.5

3 37

15.0 100.0 50 นาที


จานวนข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ O – NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประจาปี การศึกษา 2554 ระดับ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ มาตรฐาน พ 1.1 สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน พ 2.1 สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและกีฬาสากล มาตรฐาน พ 3.1 มาตรฐาน พ 3.2 สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค มาตรฐาน พ 4.1 สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต มาตรฐาน พ 5.1 รวม จานวนเวลาที่ใช้สอบ

ป.6 ข้อ

คะแนน

3

12.2

4

14.4

6 6

21.6 21.6

4

14.4

4 27

15.8 100.0 30 นาที


จานวนข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ O – NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประจาปี การศึกษา 2554 ระดับ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ มาตรฐาน ศ 1.1 มาตรฐาน ศ 1.1 สาระที่ 2 ดนตรี มาตรฐาน ศ 2.1 มาตรฐาน ศ 1.1 สาระที่ 3 นาฏศิลป์ มาตรฐาน ศ 3.1 มาตรฐาน ศ 3.2 บูรณาการ รวม จานวนเวลาที่ใช้สอบ

ป.6 ข้อ

คะแนน

5 1

25.0 5.0

4 2

20.0 10.0

4 1 3 20

20.0 5.0 15.0 100.0 30 นาที


จานวนข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ O – NET จาแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ประจาปีการศึกษา 2554 ระดับ สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 การดารงชีวิตและครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี มาตรฐาน ง 2.1 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐาน ง 3.1 สาระที่ 4 การอาชีพ มาตรฐาน ง 4.1 รวม จานวนเวลาที่ใช้สอบ

ป.6 ข้อ

คะแนน

17

68.0

2

8.0

3

12.0

1 23

12.0 100.0 30 นาที


บทที่ 2 การดาเนินงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการตามแผน การดาเนินการจัดสอบ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่ดาเนินการทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2554 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์เรื่องการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียนที่สมัครสอบทุกโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ต้องเข้ารับการประเมิน 3. ดาเนินการ เพิ่ม ลด แก้ไข ข้อมูลสนามสอบ 4. แต่งตั้งคณะทางานดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับสนามสอบ 6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อรับผิดชอบการจัดสอบ ได้แก่ 6.1 คณะอนุกรรมการตรวจรับเก็บรักษาแบบทดสอบระดับเขตพื้นที่ 6.2 คณะอนุกรรมการรับ -ส่งแบบทดสอบ และกระดาษคาตอบแยกเป็นศูนย์ประสานการสอบ ตามจานวนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6.3 คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ 6.4 คณะอนุกรรมการนาส่งกระดาษคาตอบ 6.5 คณะอนุกรรมการยานพาหนะ 7. ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 8. ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับสนามสอบ 9. กาหนดวันรับเอกสาร และอุปกรณ์การสอบ แบบทดสอบ และจัดเก็บรักษา โดยลับในสถานที่ ที่ เหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมกระจายให้สนามสอบ ป.6 และ ม.3 10. ดาเนินการจัดสอบ ตามกาหนดเวลา 11. กากับ ติดตาม และตรวจสอบ การจัดสอบของสนามสอบให้เกิดประสิทธิภาพ 12. กากับสนามสอบให้ส่งกล่องกระดาษคาตอบ พร้อมเอกสารและรายงานผลการดาเนินการจัด สอบ ระดับสนามสอบ ให้ศูนย์สอบตามกาหนดเวลา


13. ส่งมอบกล่องกระดาษคาตอบ และบัญชีส่งจานวนกล่องกระดาษคาตอบและเอกสารอื่นๆ จาก ศูนย์สอบถึงเจ้าหน้าที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ตามกาหนดเวลา 14. ส่งรายงานผลการดาเนินการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ ตารางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบทดสอบ 6 ฉบับ วัน เดือน ปี วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

เวลาสอบ 08.30-09.20 น. 09.20-10.10 น.

10.30-11.20 น. 11.20-12.10 น. 13.10-14.00 น. 14.20-14.50 น. 14.50-15.20 น. 15.20-15.50 น.

รหัสวิชา วิชาที่สอบ เวลาสอบ ระยะเวลา 64 คณิตศาสตร์ 50 นาที 1 ชั่วโมง 40 นาที 62 สังคมศึกษา ศาสนา 50 นาที และวัฒนธรรม พัก 20 นาที 61 ภาษาไทย 50 นาที 1 ชั่วโมง 40 นาที 63 ภาษาอังกฤษ 50 นาที พัก 1 ชั่วโมง 65 วิทยาศาสตร์ 50 นาที 50 นาที พัก 20 นาที 66 สุขศึกษาและพลศึกษา 30 นาที 1 ชั่วโมง 30 นาที 67 ศิลปะ 30 นาที 68 การงานอาชีพและ 30 นาที เทคโนโลยี โรงเรียนดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2555


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบทดสอบ 6 ฉบับ วัน เดือน ปี วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

เวลาสอบ 08.30-10.00 น. 10.30-12.00 น. 13.00-14.30 น. 08.30-10.00 น. 10.30-12.00 น.

13.00-13.40 น. 13.40-14.20 น. 14.20-15.00 น.

รหัสวิชา วิชาที่สอบ เวลาสอบ ระยะเวลา 94 คณิตศาสตร์ 90 นาที 1 ชั่วโมง30 นาที พัก 30 นาที 91 ภาษาไทย 90 นาที 1 ชั่วโมง30 นาที พัก 1 ชั่วโมง 93 ภาษาอังกฤษ 90 นาที 1 ชัว่ โมง30 นาที 95 วิทยาศาสตร์ 90 นาที 1 ชัว่ โมง30 นาที พัก 30 นาที 92 สังคมศึกษา ศาสนา 90 นาที 1 ชัว่ โมง30 นาที และวัฒนธรรม พัก 1 ชั่วโมง 96 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 นาที 2 ชั่วโมง 97 ศิลปะ 40 นาที 98 การงานอาชีพและ 40 นาที เทคโนโลยี โรงเรียนดูผลได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2555


บทที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี้ ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (61) 1.2 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (62) 1.3 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (63) 1.4 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (64) 1.5 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (65) 1.6 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา (66) 1.7 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (67) 1.8 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (68)


ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (61)

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ

จานวน ผู้เข้าสอบ

คะแนน สูงสุด

คะแนน ต่าสุด

คะแนนเฉลี่ย

3,656 543,748 780,305

96.00 100.00 100.00

6.00 0.00 0.00

51.59 49.51 50.04

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 14.53 14.93 15.01

จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.59 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 1.55 ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (62)

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ

จานวน ผู้เข้าสอบ

คะแนน สูงสุด

คะแนน ต่าสุด

คะแนนเฉลี่ย

3,656 543,734 780,258

90.00 98.00 100.00

8.00 0.00 0.00

53.77 51.08 52.22

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 14.38 14.95 15.17

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับเขตพื้นที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.77 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 1.55


ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (63)

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ

จานวน ผู้เข้าสอบ

คะแนน สูงสุด

คะแนน ต่าสุด

คะแนนเฉลี่ย

3,656 543,748 780,305

100.00 100.00 100.00

7.50 0.00 0.00

42.86 37.12 38.37

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 18.16 16.41 17.77

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 42.86 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 4.49 ตารางที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (64)

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ

จานวน ผู้เข้าสอบ

คะแนน สูงสุด

คะแนน ต่าสุด

คะแนนเฉลี่ย

3,656 543,734 780,258

100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00

55.95 51.69 52.40

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 19.53 19.38 19.81

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.95 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 3.55


ตารางที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (65)

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ

จานวน ผู้เข้าสอบ

คะแนน สูงสุด

คะแนน ต่าสุด

คะแนนเฉลี่ย

3,656 543,815 780,370

95.00 97.50 97.50

5.00 0.00 0.00

41.71 40.45 40.82

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 13.49 13.41 13.79

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.71 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 0.89 ตารางที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา (66)

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ

จานวน ผู้เข้าสอบ

คะแนน สูงสุด

คะแนน ต่าสุด

คะแนนเฉลี่ย

3,656 543,717 780,268

92.80 100.00 100.00

3.60 0.00 0.00

60.28 58.17 58.87

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 15.12 14.88 14.76

จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่ม สาระการเรีย นรู้สุขศึก ษาระดับเขตพื้ นที่มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 60.28 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 1.41


ตารางที่ 7 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ (67)

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ

จานวน ผู้เข้าสอบ

คะแนน สูงสุด

คะแนน ต่าสุด

คะแนนเฉลี่ย

3,656 543,717 780,268

90.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00

49.17 46.20 46.75

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 16.04 15.79 15.89

จากตารางที่ 7 พบว่ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะระดั บ เขตพื้ น ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 49.17 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 2.42 ตารางที่ 8 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (68)

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ

จานวน ผู้เข้าสอบ

คะแนน สูงสุด

คะแนน ต่าสุด

คะแนนเฉลี่ย

3,656 543,717 780,268

96.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00

58.05 54.45 55.38

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 17.82 17.68 17.71

จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 58.05 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 2.67


ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับประเทศ คะแนน เฉลี่ย 50.04 52.22 38.37 52.40 40.82 58.87 46.75 55.38

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 15.01 15.17 17.77 19.81 13.79 14.76 15.89 17.71

ระดับเขตพื้นที่ คะแนน เฉลี่ย 51.59 53.77 42.86 55.95 41.71 60.28 49.17 58.05

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 14.53 14.38 18.16 19.53 13.49 15.12 16.04 17.82

คะแนน เฉลี่ยสูง กว่า/ ต่ากว่า 1.55 1.55 4.49 3.55 0.89 1.41 2.42 2.67

จากตารางที่ 9 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลาดับจากมากไปน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 60.28 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 58.05 กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 55.95 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 53.77 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 51.59 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ 49.17 กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ภาษาอั งกฤษ 42.86 และกลุ่ม สาระการเรีย นรู้ วิทยาศาสตร์ 41.71 และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละระดั บ เขตพื้ น ที่ สู ง กว่ า ระดั บ ประเทศมากที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม สาระ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ


ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ปี กศ. 2553 ปี กศ. 2554 32.01 51.59 49.18 53.77 26.50 42.86 38.75 55.95 40.80 41.71 52.38 60.28 43.78 49.17 54.47 58.05 42.23 51.67

+ เพิม่ - ลด 19.58 4.59 16.36 17.20 0.91 7.90 5.39 3.58 9.44

หมายเหตุ

จากตารางที่ 10 พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ข องนั ก เรี ย น ในปี ก ารศึ ก ษา 2554 มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ เรียงตามลาดับจากมากไปน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 60.28 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 58.05 กลุ่ม สาระการเรีย นรู้คณิต ศาสตร์ 55.95 กลุ่มสาระการเรีย นรู้สังคมศึก ษา 53.77 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 51.59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 49.17 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 42.86 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 41.71 และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในปีการศึกษา 2554 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูง กว่า ปีก ารศึ ก ษา 2553 กลุ่ม สาระการเรีย นรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละสูงกว่ามากที่สุด คือ กลุ่มสาระ การเรียนรูภ้ าษาไทย 19.58


ตารางที่ 11 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 จาแนกตามเครือข่าย เครือข่าย 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ภาษาไทย

สังคมฯ

อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา

ศิลปะ การงานฯ

52.31 54.14 51.52 55.61 56.34 40.91 51.00 51.38 49.89

54.75 58.42 52.28 60.61 58.88 45.27 51.54 54.18 50.85

46.90 48.27 37.44 52.59 54.92 28.86 40.12 44.56 32.47

50.16 51.47 46.56 52.83 58.24 45.91 48.25 49.68 45.32

60.82 64.95 55.29 65.54 61.73 38.18 58.52 52.75 50.78

43.76 46.18 38.02 49.38 44.98 34.55 41.29 40.56 37.22

61.34 66.18 61.64 62.23 61.95 53.29 59.62 58.72 58.52

60.55 63.95 56.64 60.30 61.47 45.82 56.47 58.20 55.49

จากตารางที่ 11 พบว่าในระดับเขตพื้นที่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ สูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เครือข่ายที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.34 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เครือข่ายที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ เครือข่ายที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.92 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เครือข่ายที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.54 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เครือข่ายที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.38 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษาฯ เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 66.18 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เครือข่ายที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.24 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เครือข่ายที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.55


ตารางที่ 12 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย มากไปหาคะแนนน้อย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่

โรงเรียน ภาษาไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สุขศึกษา และพล ศึกษา

เฉลี่ย

ศิลปะ

การงาน อาชีพและ เทคโนโลยี

1

บ้านโป่ง

72.50

76.00

87.81

83.13

68.75

74.35

80.00

93.00

79.44

2

วัดสนามสุทธาวาส

81.71

74.57

86.07

83.57

60.36

71.43

75.00

78.86

76.45

3

วัดใหญ่อ่างทอง

70.00

72.62

83.08

69.23

62.12

73.58

74.62

76.92

72.77

4

บ้านหนองนางแพรว

63.17

71.33

75.00

90.00

47.08

83.36

59.17

81.33

71.31

5

บ้านเขากรวด

59.33

68.83

64.17

86.67

51.67

69.44

81.25

80.00

70.17

6

วัดช่องลาภ

76.80

68.00

66.50

77.00

47.00

73.08

71.00

76.00

69.42

7

บ้านหนองตาเนิด

60.55

77.09

50.00

75.45

66.14

74.06

64.09

87.27

69.33

8

บ้านชัฎหนองหมี

55.00

67.50

69.06

69.38

59.38

78.15

70.63

84.50

69.20

9

วัดห้วยตะแคง

64.73

69.64

66.82

69.55

56.14

72.33

66.36

81.09

68.33

10

บ้านหนองบัวหิ่ง

53.50

71.17

68.96

69.58

65.42

67.96

67.08

74.67

67.29

11 12 13

บ้านหนองวัวดา บ้านหนองขาม บ้านพุเกตุ

68.17 62.57 66.00

67.83 62.00 59.67

58.54 60.18 67.08

68.33 75.00 76.67

61.88 58.93 61.67

78.74 78.64 68.38

72.08 68.21 66.67

62.00 71.43 69.33

67.20 67.12 66.93

14

วัดเขาช้าง

56.89

72.00

61.67

80.56

54.17

71.50

61.67

75.56

66.75

15

วัดป่าเขาสัมมะงา

73.60

70.80

63.00

66.00

54.00

62.66

65.00

75.20

66.28

16

วัดท่าโขลง

51.33

71.33

50.83

80.00

54.17

81.07

65.00

73.33

65.88

17

วัดอรัญญิกาวาส

58.00

66.50

41.88

88.75

53.13

75.70

58.75

82.00

65.59

18 19 20

วัดทุ่งหญ้าคมบาง

บ้านสวนผึ้ง วันครู 2503

55.23 68.64 73.00

60.46 71.79 72.83

73.27 66.16 58.96

66.35 67.86 63.75

46.83 42.77 45.00

73.58 79.11 63.62

66.54 63.21 70.42

81.85 64.00 75.67

65.51 65.44 65.41

21

บ้านยางคู่

66.00

66.80

62.50

64.00

42.50

66.54

74.00

76.80

64.89

22 23 24

บ้านหนองศาลเจ้า

56.67 54.00 64.00

63.33 61.00 70.57

65.00 71.88 72.14

70.00 63.75 80.00

39.17 44.38 46.43

72.77 79.78 63.76

68.33 58.75 48.57

77.33 76.00 64.00

64.08 63.69 63.68

จรูญศรีวิทยา วัดชัฎใหญ่


กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

โรงเรียน

บ้านหนองไผ่ วัดหนองกระทุ่ม บ้านไพรสะเดา วัดเขาไก่แจ้ วัดห้วยหมู วัดหนองตาหลวง ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

บ้านหนองโก วัดหนองบัว บ้านอ่างหิน วัดสว่างอารมณ์ อนุบาลปากท่อ วัดพิบูลวนาราม วัดบ้านโพธิ์ วัดวิมลมรรคาราม

วัดวังมะนาว บ้านเขาอีส้าน สมนึกวทิศวรการ

บ้านเขาถ้า บ้านโกรกสิงขร วัดเขาปิ่นทอง นารีวิทยา วัดพุคาย บ้านทุ่งแฝก วัดหัวป่า วัดเจติยาราม วัดศาลเจ้า วัดแคทราย วัดรางเสน่ห์นครจันทร์

บ้านพุแค วัดยางงาม วัดดอนทราย

ภาษาไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ภาษาอังกฤษ

55.57 51.64 57.14 63.78 58.00 60.29 61.96 74.25 69.33 55.20 60.67 69.69 54.94 52.80 49.20 66.00 75.50 56.33 62.89 61.25 64.26 56.03 53.75 59.69 50.00 46.60 62.25 63.00 68.80 52.17 54.17 61.25

61.57 68.73 65.81 80.33 62.22 56.86 64.83 71.00 78.67 73.00 61.27 60.76 66.71 44.00 62.80 57.00 65.50 61.00 69.89 57.75 60.37 64.17 49.50 53.54 64.00 53.90 57.25 67.77 58.80 61.17 62.00 55.75

66.43 60.00 65.71 70.56 53.61 48.21 71.47 69.06 49.17 71.75 47.25 34.11 58.97 55.75 56.00 73.75 60.63 49.17 28.89 48.75 75.92 54.73 61.56 53.65 59.17 61.00 60.63 48.37 58.83 56.04 62.50 51.56

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

69.29 73.18 61.19 63.06 75.00 88.57 71.52 74.38 66.67 68.50 83.00 71.22 66.47 75.00 62.00 67.50 51.25 60.83 85.83 75.63 55.66 64.06 70.63 55.77 63.33 73.25 53.75 64.81 57.00 72.92 78.33 63.13

59.46 49.09 51.79 44.17 59.44 41.43 51.20 60.94 56.67 41.25 48.00 62.06 55.88 50.50 51.50 66.25 46.25 52.50 46.67 57.19 51.45 47.79 51.88 55.77 55.83 67.63 34.38 45.77 45.17 51.67 54.58 45.00

สุขศึกษา และพล ศึกษา

70.50 64.08 61.58 69.08 68.89 72.23 68.13 63.40 60.30 70.23 68.56 63.85 63.66 68.07 74.24 63.85 66.90 68.57 64.07 72.10 59.87 69.07 60.95 67.23 59.93 70.13 77.88 64.04 54.32 53.93 63.51 65.94

เฉลี่ย

ศิลปะ

การงาน อาชีพและ เทคโนโลยี

57.14 56.36 65.95 48.06 56.11 60.00 49.78 39.38 51.67 58.50 58.83 60.33 71.76 62.50 59.00 45.00 55.00 55.83 60.00 43.75 42.24 55.43 63.13 61.92 55.00 40.50 60.63 55.58 52.67 64.17 44.17 58.75

65.14 79.64 73.14 62.67 67.56 72.57 61.22 45.00 64.00 57.60 68.13 71.82 55.29 78.40 71.20 46.00 64.00 78.00 60.89 62.00 68.42 65.29 64.50 67.69 68.00 61.00 66.50 63.38 75.73 57.33 50.00 67.50

63.14 62.84 62.79 62.71 62.60 62.52 62.51 62.18 62.06 62.00 61.96 61.73 61.71 60.88 60.74 60.67 60.63 60.28 59.89 59.80 59.77 59.57 59.49 59.41 59.41 59.25 59.16 59.09 58.92 58.68 58.66 58.61


กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

โรงเรียน

ชุมชนวัดรางบัว บ้านห้วยท่าช้าง บ้านหนองน้าใส บ้านหนองกระทุ่ม บ้านชัฎเจริญ วัดหนามพุงดอ บ้านเขาพระเอก บ้านหินสี (ลานคา) บ้านนาคอก บ้านทุ่งกระถิน วัดนาหนอง วัดพิกุลทอง บ้านเบิกไพร อนุบาลราชบุรี วัดนาขุนแสน ธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 เรืองวิทย์พระหฤทัย บ้านหนองปากชัฎ อนุบาลวัดเพลง บ้านไทรงาม วัดยอดสุวรรณคีรี บ้านแม่ประจัน วัดสูงเนินราษฎร์บารุง

บ้านท่ายาง ธรรมจารินีวิทยา บ้านทุ่งแจง วัดวันดาว บ้านรางม่วง บ้านห้วยยาง พิบูลสงครามอุปถัมภ์ บ้านมะขามเอน วัดเกาะศาลพระ

ภาษาไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

56.30 56.67 55.80 60.50 58.33 51.80 53.54 58.75 58.29 58.71 54.00 57.86 65.81 55.35 54.83 52.42 54.54 48.57 54.10 49.43 60.93 56.67 48.00 47.17 46.92 57.33 43.71 55.33 46.00 55.43 46.00 56.00

51.90 55.60 61.80 58.13 57.00 60.30 59.85 60.75 57.71 57.36 58.00 65.24 58.52 58.74 58.17 58.50 66.04 65.43 57.14 57.14 61.60 56.67 63.00 51.00 52.92 45.11 53.43 53.50 52.00 58.86 47.33 46.00

สุขศึกษา และพล ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษา

64.00 30.50 57.75 55.63 55.00 46.00 46.54 52.50 50.71 33.30 58.00 51.55 57.18 49.35 35.00 55.83 41.04 60.00 36.62 61.79 34.83 28.33 40.00 50.63 44.04 50.28 41.07 53.75 50.00 45.00 63.75 62.50

82.50 71.00 51.50 80.94 61.67 64.00 74.62 46.88 60.71 66.43 69.00 69.14 53.39 59.53 67.92 55.42 58.96 61.43 66.9 52.14 62.67 63.33 65.00 65.00 61.15 73.33 65.00 50.42 60.00 57.86 62.50 50.00

50.13 50.50 49.50 39.22 51.25 48.88 40.96 40.31 45.36 58.21 58.00 42.67 41.21 46.35 48.54 52.71 44.95 46.07 44.05 45.36 43.00 42.50 43.75 41.04 48.08 28.61 42.86 37.92 37.50 43.21 37.50 53.75

64.48 71.73 65.79 58.33 74.98 65.27 57.88 59.53 62.37 73.25 62.16 63.05 77.18 67.80 63.81 62.45 66.22 57.10 69.90 54.81 64.18 71.57 60.88 74.27 58.65 67.13 63.40 64.76 57.90 62.80 70.58 69.40

เฉลี่ย

ศิลปะ

การงาน อาชีพและ เทคโนโลยี

45.25 57.67 63.00 51.25 52.50 57.75 63.85 68.13 60.00 55.89 45.00 50.86 53.87 52.00 57.92 49.58 53.23 51.43 53.10 59.29 52.33 55.00 55.00 42.08 59.62 49.44 50.71 54.58 52.50 42.86 44.17 40.00

52.40 72.00 60.40 61.50 50.00 66.60 63.08 72.50 64.00 55.57 52.00 55.03 46.45 63.11 63.33 62.17 63.17 56.57 61.52 61.14 60.27 65.33 62.00 65.33 64.62 62.67 72.00 60.33 74.00 62.86 55.33 48.00

58.37 58.21 58.19 58.19 57.59 57.58 57.54 57.42 57.39 57.34 57.02 56.93 56.70 56.53 56.19 56.14 56.02 55.83 55.42 55.14 54.98 54.93 54.70 54.57 54.50 54.24 54.02 53.82 53.74 53.61 53.40 53.21


รายวิชา ที่

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

โรงเรียน

วัดศรัทธาราษฎร์ วัดด่านทับตะโก วัดไผ่ล้อม วัดคุ้งกระถิน บ้านพุตะเคียน วัดโคกพระเจริญ บ้านหนองแร้ง วัดเกตุน้อย วัดปากท่อ วัดใหม่ราษฎร์บารุงฯ

บ้านหุบพริก บ้านวังปลา วัดโพธิศรี วัดประเสริฐฯ บ้านพุบอนบน วัดเวียงทุน วัดโพธิ์ดก บ้านห้วยศาลา วัดสันติการาม ไทยรัฐวิทยา 64 ดรุณาราชบุรี อนุบาลเมืองราชบุรี วัดดอนตะโก วัดหนองบัวค่าย วัดเขากลิ้ง บ้านหนองลังกา สุริยวงศ์ วัดดอนแจง วัดเกาะลอย วัดเขางูสันติธรรม บ้านห้วยยางโทน วัดน้าพุ

ภาษาไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

61.08 53.95 49.00 59.00 56.00 57.25 53.23 53.20 54.59 54.59 49.25 36.67 52.00 54.62 51.50 52.00 57.09 49.29 47.46 45.00 50.11 49.56 44.57 54.00 51.71 49.27 49.66 52.67 51.00 58.33 44.00 45.14

58.62 51.76 58.50 57.67 57.00 54.50 56.31 61.60 52.70 52.59 58.25 46.00 52.67 47.54 57.75 54.00 52.91 50.93 53.95 61.11 52.14 50.27 59.71 47.00 53.14 60.00 54.93 53.67 48.45 49.00 60.20 50.29

สุขศึกษา และพล ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษา

35.19 37.89 37.00 25.83 47.50 47.50 37.69 36.00 58.11 28.68 35.94 66.67 31.67 32.50 34.38 38.86 35.23 60.27 49.32 47.50 39.39 35.42 68.57 63.13 49.64 42.05 35.24 34.17 53.30 47.08 48.50 48.75

60.77 62.11 58.25 65.00 30.00 48.13 71.54 60.00 61.76 67.06 82.50 78.33 54.17 62.31 60.63 55.91 54.55 45.54 61.89 76.39 53.48 55.00 38.57 60.00 57.14 61.36 47.93 58.33 39.77 47.50 69.00 48.93

40.58 47.92 42.63 35.00 46.88 43.13 43.46 45.00 41.49 40.29 39.38 45.83 40.42 42.69 42.50 38.18 41.36 41.70 33.31 41.67 41.94 41.69 34.64 36.88 38.93 30.68 41.10 30.42 39.55 41.67 36.25 38.39

64.81 59.05 61.39 63.67 59.35 59.80 62.22 58.40 56.72 63.35 63.13 31.40 60.85 66.45 61.33 60.95 56.21 57.08 52.84 57.42 61.55 59.28 53.19 64.00 52.91 54.60 63.57 61.50 59.49 49.68 47.29 60.76

เฉลี่ย

ศิลปะ

การงาน อาชีพและ เทคโนโลยี

42.69 51.81 50.75 54.17 61.25 42.50 47.69 44.00 45.27 49.12 44.38 41.67 56.67 47.31 45.00 46.36 47.27 45.36 48.51 39.72 46.88 46.44 37.86 31.25 40.71 49.55 47.44 48.33 45.45 41.67 42.50 50.48

61.85 60.48 66.60 62.67 65.00 69.50 48.92 62.40 49.84 62.59 44.50 69.33 66.67 61.23 55.00 61.82 62.91 53.71 56.22 34.67 57.80 65.36 65.71 46.00 57.14 52.73 59.22 56.67 57.09 58.67 40.00 44.38

53.20 53.12 53.02 52.88 52.87 52.79 52.63 52.58 52.56 52.28 52.17 51.99 51.89 51.83 51.01 51.01 50.94 50.49 50.44 50.44 50.41 50.38 50.35 50.28 50.17 50.03 49.89 49.47 49.26 49.20 48.47 48.39


รายวิชา ที่

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

โรงเรียน

วัดเขาวัง (แสงช่วงสุวนิช)

บ้านมณีลอย บ้านหินสี บ้านหัวเขาจีน วัดราษฎร์สมานฉันท์

อนุบาลบ้านคา วัดอรุณรัตนคีรี น้าตกห้วยสวนพลู บ้านจอมบึง บ้านห้วยผาก วัดแจ้งเจริญ ชุมชนวัดคูบัว ชุมชนบ้านบ่อ บ้านหนองไก่เถื่อน วัดโสดาประดิษฐาราม

บ้านหนองจอก บ้านตลาดควาย บ้านท่ามะขาม บ้านรางเฆ่ โรตารี่ 1 บ้านพุน้าร้อน

วัดป่าไก่ วัดเหนือวน บ้านทุ่งน้อย มหาราช 7 วัดห้วยไผ่ บ้านหนองไผ่ วัดบ้านกล้วย อนุบาลจอมบึง รุจิรพัฒน์ บ้านเก่าต้นมะค่า วัดพเนินพลู ทบอ. โยธินวิทยา

ภาษาไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

49.41 49.08 46.59 66.00 48.77 50.36 46.67 51.14 47.31 48.93 46.00 57.60 52.24 47.33 50.46 47.56 48.59 45.20 44.89 49.56 36.57 50.75 55.67 47.20 41.36 45.54 47.33 44.52 40.99 41.67 46.00 47.71

52.17 53.08 47.41 54.00 50.92 45.27 49.47 50.86 49.38 51.29 50.29 56.00 50.03 54.00 52.46 49.56 46.94 48.47 48.44 49.78 47.43 52.50 55.00 46.98 45.92 46.38 46.83 49.52 39.65 44.00 42.91 49.36

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

32.94 38.65 47.35 40.00 57.88 34.32 29.33 26.79 38.78 31.34 30.54 22.50 34.73 35.83 30.58 25.56 35.74 28.75 27.22 25.28 39.82 27.19 31.67 33.11 51.32 31.73 28.96 40.25 41.51 27.50 33.86 26.07

55.33 48.46 47.65 50.00 63.08 53.48 54.67 42.86 53.00 52.14 67.86 69.00 45.00 58.33 55.38 52.78 57.94 48.00 62.78 55.00 62.14 43.13 67.50 50.00 43.21 60.77 46.25 43.80 35.55 45.83 55.91 51.43

40.10 45.00 38.09 27.50 34.04 36.67 38.83 33.93 39.64 35.36 36.79 42.50 37.80 30.83 38.27 39.44 36.62 42.17 34.17 37.78 54.46 39.69 34.17 36.50 41.65 33.85 32.92 35.45 32.31 39.17 30.68 33.21

สุขศึกษา และพล ศึกษา

54.66 54.53 57.28 42.40 47.95 60.48 58.84 63.67 56.04 60.56 51.36 54.62 57.86 50.65 60.12 57.22 57.98 65.52 58.06 59.26 52.46 57.83 53.05 60.81 54.31 57.12 65.49 56.97 41.66 61.08 57.36 54.08

เฉลี่ย

ศิลปะ

การงาน อาชีพและ เทคโนโลยี

46.03 45.00 47.94 60.00 36.92 42.27 44.67 52.14 42.61 49.11 46.43 37.00 43.71 45.83 38.46 45.56 49.71 46.33 47.78 44.44 42.14 45.00 34.17 46.00 41.32 47.88 49.17 44.30 60.44 47.50 43.64 44.82

56.09 51.38 52.24 44.00 43.38 58.91 59.20 59.43 52.98 51.00 50.29 40.00 57.52 56.00 52.92 60.89 44.94 53.73 54.22 55.56 41.14 60.00 43.33 53.42 54.57 48.62 52.00 52.72 74.68 60.00 54.91 52.86

48.34 48.15 48.07 47.99 47.87 47.72 47.71 47.60 47.47 47.47 47.45 47.40 47.36 47.35 47.33 47.32 47.31 47.27 47.20 47.08 47.02 47.01 46.82 46.75 46.71 46.49 46.12 45.94 45.85 45.84 45.66 44.94


รายวิชา ที่

153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184

โรงเรียน

บ้านพุม่วงราษฎร์บารุง

สินแร่สยาม บ้านโป่งเจ็ด บ้านกล้วย บ้านโป่งกระทิงบน วัดบางลี่ บ้านร่องเจริญ บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านหนองขนาก วัดบางกระ อนุบาลสวนผึ้ง บ้านเขาถ่าน วัดใหม่นครบาล วัดเขาถ้ากุญชร บ้านหนองสีนวล วัดปากช่อง ประชาพัฒนาวิทย์ วัดหนองพันจันทร์ วัดดอนตลุง บ้านตะโกล่าง บ้านหนองนกกะเรียน

ทบอ. บูรณวิทยา บ้านบ่อหวี(กลุ่มนักข่าวฯ)

ชุมชนวัดทุ่งหลวง บ้านบึง วัดอัมพวัน วัดนาสมอ วัดท้ายเมือง บ้านหนองหม้อข้าว บ้านสันดอน บ้านหนองปรือ บ้านทุ่งศาลา

ภาษาไทย

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

49.20 53.25 47.00 51.60 47.08 47.90 45.25 44.67 47.33 46.36 43.02 44.33 47.33 37.33 40.83 41.45 41.33 41.47 41.28 46.97 40.91 42.51 40.56 45.54 39.30 40.22 41.20 43.43 35.33 43.20 41.50 40.73

45.60 50.25 49.00 50.80 47.88 47.14 47.00 52.08 42.89 48.55 52.62 47.33 43.33 44.22 45.83 43.82 46.67 44.53 47.67 43.44 45.27 45.70 42.88 40.77 40.20 41.56 36.00 42.67 51.67 39.80 40.75 38.18

สุขศึกษา และพล ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศึกษา

23.50 29.19 21.25 28.50 28.75 28.81 27.19 28.54 32.50 26.02 41.00 55.10 25.83 40.83 26.46 26.93 25.00 25.39 27.05 28.72 28.86 27.09 41.80 27.12 25.13 24.72 38.00 24.76 30.83 22.75 31.56 21.14

46.00 38.50 42.50 43.00 40.19 45.71 45.00 37.92 43.33 45.91 38.44 41.04 45.00 61.11 57.08 39.77 58.33 44.47 38.18 42.44 38.18 38.21 46.60 37.69 39.00 46.11 34.00 40.24 44.17 38.00 31.25 37.73

36.00 31.25 25.00 36.50 33.94 32.50 36.56 32.71 36.39 33.86 36.72 28.13 37.50 31.39 34.17 31.02 29.72 35.13 32.14 30.13 34.55 31.42 28.90 29.23 30.38 26.94 36.00 31.31 27.50 27.50 26.56 32.50

57.62 57.95 65.65 52.14 55.80 57.80 57.05 58.49 59.28 55.15 50.95 54.60 57.80 46.44 46.82 58.87 48.84 54.88 55.99 50.39 53.29 54.22 44.86 51.40 48.88 52.88 46.60 53.53 28.82 55.09 45.40 44.83

เฉลี่ย

ศิลปะ

การงาน อาชีพและ เทคโนโลยี

44.00 44.88 47.50 50.00 43.37 41.79 40.00 41.46 43.89 41.14 37.44 34.17 38.33 37.22 37.50 44.55 36.11 43.16 43.45 40.90 45.91 39.10 43.40 42.69 42.00 37.22 41.00 38.33 37.50 35.50 38.75 38.64

56.80 52.00 58.00 40.80 53.92 48.76 51.75 52.67 41.33 47.45 44.18 39.17 45.33 40.89 50.67 52.00 52.00 48.84 51.05 52.10 45.82 48.84 33.28 44.62 52.80 48.00 44.80 43.24 49.33 40.00 43.00 39.27

44.84 44.66 44.49 44.17 43.87 43.80 43.73 43.57 43.37 43.06 43.05 42.98 42.56 42.43 42.42 42.30 42.25 42.23 42.10 41.89 41.60 40.89 40.29 39.88 39.71 39.71 39.70 39.69 38.14 37.73 37.35 36.63


185 186

วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม

บ้านลาพระ

44.17 38.19

39.77 39.31

27.71 26.48

34.71 31.25

30.71 28.83

42.31 41.49

32.57 37.19

33.94 42.25

จากตารางที่ 12 พบว่าในระดับเขตพื้นที่ โรงเรียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 10 ลาดับแรก คือ โรงเรียนบ้านโป่ง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.44 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ76.45 โรงเรีย นวัดใหญ่อ่า งทอง มีค ะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72.77 โรงเรีย นบ้านหนองนางแพรว 71.31 โรงเรีย น บ้ า นเขากรวด มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 70.17 โรงเรี ย นวั ด ช่ อ งลาภ มี ค ะแนนร้ อ ยละ 69.42 โรงเรี ย น บ้านหนองตาเนิด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.33 โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.20 โรงเรียนวัดห้วยตะแคง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.33 และโรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.29 ตามลาดับ ตอนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2.1 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (61) 2.2 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (62) 2.3 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (63) 2.4 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (64) 2.5 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (65) 2.6 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา (66) 2.7 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (67) 2.8 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (68)

35.74 35.62


ตารางที่ 13 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (91)

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ

จานวน ผู้เข้าสอบ

คะแนน สูงสุด

คะแนน ต่าสุด

คะแนนเฉลี่ย

1,006 606,670 790,325

81.50 93.60 95.20

13.70 0.00 0.00

50.49 48.35 48.11

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 11.34 12.85 13.02

จากตารางที่ 13 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.49 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 2.38 ตารางที่ 14 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (92)

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ

จานวน ผู้เข้าสอบ

คะแนน สูงสุด

คะแนน ต่าสุด

คะแนนเฉลี่ย

1,007 606,567 789,050

78.00 92.00 94.00

16.00 0.00 0.00

44.91 42.88 42.73

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 11.63 10.99 11.11

จากตารางที่ 14 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.91 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 2.18


ตารางที่ 15 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (63)

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ

จานวน ผู้เข้าสอบ

คะแนน สูงสุด

คะแนน ต่าสุด

คะแนนเฉลี่ย

1,006 606,239 789,661

66.00 94.00 94.00

8.00 0.00 0.00

33.91 30.13 30.49

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 11.17 10.18 10.79

จากตารางที่ 15 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.91 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 3.42 ตารางที่ 16 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (94)

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ

จานวน ผู้เข้าสอบ

คะแนน สูงสุด

คะแนน ต่าสุด

คะแนนเฉลี่ย

1,006 605,840 789,295

65.60 100.00 100.00

7.20 4.00 4.00

35.26 32.19 32.08

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 10.13 11.27 11.33

จากตารางที่ 16 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.26 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 3.18


ตารางที่ 17 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (95)

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ

จานวน ผู้เข้าสอบ

คะแนน สูงสุด

คะแนน ต่าสุด

คะแนนเฉลี่ย

1,007 605,430 788,851

68.00 100.00 100.00

8.00 0.00 0.00

37.39 32.28 32.19

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 11.21 11.51 11.63

จากตารางที่ 17 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.39 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 5.20 ตารางที่ 18 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา (96)

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ

จานวน ผู้เข้าสอบ

คะแนน สูงสุด

คะแนน ต่าสุด

คะแนนเฉลี่ย

1,007 604,915 788,119

85.00 87.50 87.50

15.00 0.00 0.00

53.00 51.16 50.87

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 11.88 10.48 10.62

จากตารางที่ 18 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาระดับเขตพื้นที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.04 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 1.84


ตารางที่ 19 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (97)

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ

จานวน ผู้เข้าสอบ

คะแนน สูงสุด

คะแนน ต่าสุด

คะแนนเฉลี่ย

1,007 604,915 788,119

77.50 90.00 90.00

10.00 0.00 0.00

44.88 43.61 43.50

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 11.59 10.83 11.02

จากตารางที่ 19 พบว่ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะระดั บ เขตพื้ นที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ยร้ อ ยละ 44.88 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 1.38 ตารางที่ 20 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (98)

ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด ระดับประเทศ

จานวน ผู้เข้าสอบ

คะแนน สูงสุด

คะแนน ต่าสุด

คะแนนเฉลี่ย

1,007 604,915 788,119

82.00 86.00 88.00

14.00 0.00 0.00

50.51 47.59 47.29

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 13.79 13.03 13.29

จากตารางที่ 20 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 50.51 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ คิดเป็น ร้อยละ 3.22


ตารางที่ 21 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ระดับประเทศ วิชา

คะแนน เฉลี่ย

ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

48.11 42.73 30.49 32.08 32.19 50.87 43.50 47.29

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 13.02 11.11 10.79 11.33 11.63 10.62 11.02 13.29

ระดับเขตพื้นที่ คะแนน เฉลี่ย 50.49 44.91 33.91 35.26 37.39 53.00 44.88 50.51

ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน 11.34 11.63 11.17 10.13 11.21 11.88 11.59 13.79

คะแนน เฉลี่ยสูง กว่า/ ต่ากว่า 2.38 2.18 3.42 3.18 5.20 1.84 1.38 3.22

จากตารางที่ 21 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลาดับจากมากไปน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 53.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 50.51 กลุ่มสาระ การเรี ย นรู้ ภ าษาไทย 50.49 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา 44.91 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ 44.88 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 37.39 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 35.26 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ 33.91 และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา สูงกว่าระดับประเทศทุกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่สูงกว่าระดับประเทศมากที่สุด คือ กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์


ตารางที่ 22 เปรียบเทียบผลการประเมินระดับชาติ (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2553 และ ปีการศึกษา 2554 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวม/เฉลี่ย

ค่าเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยปี การศึกษา 2553 44.91 43.83 18.26 27.04 31.13 74.56 29.09 49.24 40.91

คะแนนเฉลี่ยปี การศึกษา 2554 50.49 44.91 33.91 35.26 37.39 53.00 44.88 50.51 43.79

คะแนนเฉลี่ยสูง กว่า/ ต่ากว่า 5.58 1.08 15.65 8.22 6.26 -21.56 15.79 1.27 2.88

จากตารางที่ 22 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเรียงตามลาดับจากมากไปน้อย คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 53.00 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 50.51 กลุ่มสาระ การเรี ย นรู้ ภ าษาไทย 50.49 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา 44.91 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ 44.88 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 37.39 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 35.26 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ 33.91 และพบว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา สูงกว่าระดับประเทศทุกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่สูงกว่ าระดับประเทศมากที่สุด คือ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ


ตารางที่ 23 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 จาแนกตามเครือข่าย เครือข่าย 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ภาษาไทย สังคมฯ อังกฤษ 52.31 54.75 46.90 54.14 58.42 48.27 51.52 52.28 37.44 55.61 60.61 52.59 56.34 58.88 54.92 40.91 45.27 28.86 51.00 51.54 40.12 51.38 54.18 44.56 44.71 37.20 24.60

ค่าเฉลี่ยร้อยละ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ 60.82 43.76 61.34 50.16 64.95 46.18 66.18 51.47 55.29 38.02 61.64 46.56 65.54 49.38 62.23 52.83 61.73 44.98 61.95 58.24 38.18 34.55 53.29 45.91 58.52 41.29 59.62 48.25 52.75 40.56 58.72 49.68 26.80 26.49 45.47 38.97

การงานฯ 60.55 63.95 56.64 60.30 61.47 45.82 56.47 58.20 40.97

จากตารางที่ 23 พบว่าในระดับเขตพื้นที่ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ สูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เครือข่ายที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.34 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เครือข่ายที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.61 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ เครือข่ายที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.92 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เครือข่ายที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.54 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เครือข่ายที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.38 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุข ศึกษาฯ เครือข่ายที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.18 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เครือข่ายที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.24 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เครือข่ายที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.55


ตารางที่ 24 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มากไปหาคะแนนน้อย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

โรงเรียน

วัดดอนตลุง วัดเกาะลอย (ชุน ฯ) อนุบาลสวนผึ้ง วัดบางลี่ วัดเจติยาราม วัดน้าพุ วัดพเนินพลู วัดพิกุลทอง วัดบางกระ วัดเขาวัง วัดห้วยไผ่ มหาราช 7 บ้านทุ่งกระถิน บ้านเบิกไพร วัดเขาปิ่นทอง วัดปากช่อง ชุมชนวัดรางบัว บ้านหนองนกกะเรียน

รุจิรพัฒน์ ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 อนุบาลปากท่อ ไทยรัฐวิทยา 64 วัดป่าไก่ วัดยางงาม บ้านห้วยยางโทน วัดแจ้งเจริญ บ้านลาพระ บ้านโป่งกระทิงบน วัดหนองพันจันทร์ รวม/เฉลี่ย

ภาษาไทย 45.60 41.64 52.90 46.68 60.97 42.34 49.37 65.83 45.47 45.92 45.71 56.39 49.51 55.94 51.77 49.47 59.66 52.97 50.09 57.99 45.76 50.96 74.10 63.71 49.98 63.38 40.84 49.94 43.34 52.01

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ 37.78 23.57 35.10 27.50 47.14 43.91 39.92 26.46 51.28 33.68 35.46 26.08 44.57 30.71 65.39 40.79 36.00 26.38 39.25 28.34 38.94 26.08 41.93 44.29 35.81 23.00 59.80 54.65 47.94 29.39 51.89 38.32 44.72 39.83 48.00 26.15 52.79 40.04 52.33 34.67 49.22 41.56 54.37 41.93 65.50 59.50 44.17 29.33 49.67 24.33 64.20 38.20 32.67 24.11 39.38 24.92 39.56 24.78 46.37 33.53

คณิตสา สตร์ 31.48 24.64 40.33 31.05 36.90 30.06 40.40 44.63 28.60 28.58 30.54 37.37 30.65 40.29 30.84 33.19 51.84 49.29 40.98 37.42 41.19 52.56 57.00 28.47 33.87 46.88 26.67 27.51 26.22 36.53

วิทยาศาสตร์ 27.30 24.00 48.09 36.46 30.24 29.35 34.86 51.15 35.63 30.16 29.29 37.61 33.50 44.90 44.47 50.32 32.78 41.23 44.46 51.22 42.39 50.89 58.00 42.00 57.33 43.60 24.33 31.03 24.11 38.99

สุขศึกษา และพล ศึกษา 53.24 47.75 50.96 49.13 50.90 46.25 53.57 60.76 53.59 48.28 49.12 58.71 43.91 60.71 56.03 56.82 78.54 56.35 45.00 57.92 57.74 64.35 59.06 52.29 50.83 61.75 42.22 48.21 45.97 53.79

ศิลปะ 42.23 36.75 37.64 37.88 50.10 40.05 48.57 52.58 37.34 40.73 39.61 50.49 36.80 54.18 50.96 66.49 60.42 44.62 41.67 48.89 44.82 45.46 64.38 39.58 38.75 59.25 37.08 42.05 37.78 45.76

การงาน อาชีพและ เทคโนโลยี 44.27 38.50 51.00 45.00 53.04 42.81 42.00 71.33 46.00 44.98 44.08 57.54 41.44 54.00 62.06 57.08 43.67 57.54 50.83 67.44 68.10 55.78 62.00 57.33 51.67 62.80 35.78 46.36 40.78 51.56

เฉลี่ย 38.18 34.49 46.50 39.07 45.89 36.55 43.01 56.56 38.63 38.28 37.92 48.04 36.83 53.06 46.68 50.45 51.43 47.02 45.73 50.99 48.85 52.04 62.44 44.61 44.55 55.01 32.96 38.68 35.32 44.82


จากตารางที่ 24 พบว่าในระดับเขตพื้นที่ โรงเรียนที่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด 10 ลาดับแรก คือ โรงเรียนวัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.44 โรงเรียนวัดพิกุลทอง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ56.56 โรงเรียน วัดแจ้งเจริญ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.01 โรงเรียนบ้านเบิกไพร มีคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.06 และโรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 64 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.04 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 51.43 โรงเรียน ธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.99 โรงเรียนวัดปากช่อง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.45 โรงเรียนมหาราช 7 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.04 และ โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.02 ตามลาดับ


บทที่ 4 สรุปผลการประเมิน จากการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 โดยสถาบั นทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ง ชาติ (องค์ก ารมหาชน) ของนัก เรีย นชั้นประถมศึก ษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมราชบุรี เขต 1 ขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี้ 1. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2554 ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2554 ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 1. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2554 ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับประเทศ การทดสอบทางการศึ กษาระดับชาติขั้นพื้ นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2554 ด้านผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา สูงกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ คือ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 58.87 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 55.38 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 52.40 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 52.22 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 50.04 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ศิลปะ 46.75 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 40.82 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด คือ 38.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ค่าเบี่ยงเบนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ระหว่าง 13.79 – 19.81 กลุ่ม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด คือ 13.79 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงที่สุด คือ 19.81 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2554 ด้านผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ สูงกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ คือ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.28 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 58.05 กลุ่มสาระการเรียนรู้


คณิตศาสตร์ 55.95 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 53.77 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 51.59 กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ศิลปะ 49.17 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 42.86 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด คือ 41.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ค่าเบี่ยงเบนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ระหว่าง 13.49 – 19.53 กลุ่ม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด คือ 13.49 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงที่สุด คือ 19.53 ระดับโรงเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 ระดับโรงเรียน ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรี ย นที่ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง สุ ด 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ โรงเรี ย นวั ด สนามสุ ท ธาวาส มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.71 โรงเรียนวัดช่องลาภ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.80 โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.50 โรงเรียนบ้านหนองโก มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.25 และโรงเรียนวัดป่าเขา สัมมะงา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.60 ตามลาดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แ ก่ โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 80.33 โรงเรียนวัดหนองบัว มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.67 โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 77.09 โรงเรียนบ้านโป่ง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 76.00 และโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 74.57 ตามลาดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่ง มีคะแนนเฉลี่ยร้อย ละ 87.81 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.07 โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 83.08 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง มีค ะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.92 และโรงเรียนบ้านหนองนางแพรว มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.00 ตามลาดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรีย นที่ มี ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นสูง สุด 5 อันดับแรก ได้แ ก่ โรงเรีย นบ้า นหนองนางแพรว มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 90.00 โรงเรี ย นวั ดอรั ญ ญิ ก าวาส มี คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 88.75 โรงเรี ย น วัดหนองตาหลวง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.57 โรงเรียนบ้านเขากรวด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.67 และ โรงเรียนบ้านเขาถ้า มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.83 ตามลาดับ


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่ง มีคะแนนเฉลี่ยร้อย ละ 68.75 โรงเรียนวัดเจติยาราม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 67.63 โรงเรียนวัดวังมะนาว มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.25 โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 66.14 และโรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 65.42 ตามลาดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา โรงเรีย นที่ มี ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นสูง สุด 5 อันดับแรก ได้แ ก่ โรงเรีย นบ้า นหนองนางแพรว มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 83.36 โรงเรียนวัดท่าโขลง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.07 โรงเรียนจรูญศรีวิทยา มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.78 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.11 และโรงเรียนบ้านหนองวัวดา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.74 ตามลาดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขากรวด มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ ร้อยละ 81.25 โรงเรียนบ้านโป่ง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.00 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.00 โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.62 และโรงเรียนบ้านยางคู่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.00 ตามลาดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ร้อยละ 93.00 โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.27 โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.50 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 82.00 และโรงเรียนวัดทุ่งหญ้า คมบาง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.85 ตามลาดับ คะแนนเฉลี่ยร้อยละทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่ง มีคะแนนเฉลี่ยร้อย ละ 79.44 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส มีคะแนนเฉลี่ ยร้อยละ 76.45 โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 72.77 โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.31 และโรงเรียนบ้านเขากรวด มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.17 ตามลาดับ


2. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2554 ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับประเทศ การทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ปี ก ารศึ ก ษา 2554 ด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา สูงกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ คือ มี คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 50.87 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.11 กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.29 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีคะแนน เฉลี่ย ร้อ ยละ 43.50 กลุ่ม สาระการเรีย นรู้สังคมศึก ษา มี คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 42.73 กลุ่ มสาระการเรีย นรู้ วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.19 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 32.08 และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่าสุด คือ 30.49 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ค่าเบี่ยงเบนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ระหว่าง 10.62 – 13.29 กลุ่ม สาระการเรียนรู้สุขศึกษา มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด คือ 10.62 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงที่สุด คือ 13.29 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 ด้านผลสัมฤทธิ์ทาง การเรีย นของส านักงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา สูงกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ คือ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.00 กลุ่มสาระ การเรีย นรู้การงานอาชี พและเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.51 กลุ่มสาระการเรีย นรู้ภาษาไทย มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.49 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.91 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ศิลปะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 44.88 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.39 กลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 35.26 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละต่าสุด คือ 33.91 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเห็นว่า ค่าเบี่ยงเบนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ระหว่าง 10.13 – 13.79 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยที่สุด คือ 10.13 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงที่สุด คือ 13.79


ระดับโรงเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับโรงเรียน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 74.10 โรงเรียนวัดพิกุลทอง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.83 โรงเรียนวัดยางงาม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.71 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63.38 และโรงเรียนวัดเจติยาราม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.97 ตามลาดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อย ละ 65.50 โรงเรียนวัดพิกุลทอง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.39 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.20 โรงเรียนบ้านเบิกไพร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ59.80 และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.37 ตามลาดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อย ละ 59.50 โรงเรียนโรงเรียนบ้านเบิกไพร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.65 โรงเรียนมหาราช 7 มีคะแนนเฉลี่ยร้อย ละ 44.29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41.93 และโรงเรียนอนุบาลปากท่อ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 41.50 ตามลาดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อย ละ 57.00 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.56 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว มีคะแนนเฉลี่ยร้อย ละ 51.84 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.29 และโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 46.88 ตามลาดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อย ละ 58.00 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 57.33 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 มีคะแนน


เฉลี่ยร้อยละ 51.22 โรงเรียนวัดพิกุลทอง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 51.15 และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 มี คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.89 ตามลาดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 78.54 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.35 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 61.75 โรงเรียนวัดพิกุลทอง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60.76 และโรงเรียนบ้านเบิกไพร มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 60.71 ตามลาดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนวัดปากช่อง มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ร้อยละ 66.49 โรงเรียนวัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 64.38 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 60.42 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.25 และโรงเรียนบ้านเบิกไพร มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 54.18 ตามลาดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนวัดพิ กุลทอง มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 71.33 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 68.10 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 67.44 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.80 และโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 62.06 ตามลาดับ คะแนนเฉลี่ยร้อยละทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าไก่ มีคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 62.44 โรงเรียนวัดพิกุลทอง มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.56 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.01 โรงเรียนบ้านเบิกไพร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 53.06 และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 52.04 ตามลาดับ ข้อเสนอแนะ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย น ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ที่ปรากฏภาพรวมในระดับประเทศ ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระดับโรงเรียนนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้อง หาวิธีส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ควรศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ถึ ง สาเหตุ แ ละปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพ การศึกษาของผู้เรียนในทุกระดับ เพื่อให้มีแนวทางส่งเสริมพัฒนาในทุกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยอาจมี


การแต่ง ตั้ง คณะท างานเฉพาะกิ จขึ้ นเพื่อช่วยเพิ่มความเข้ มแข็ง และดูแลช่วยเหลือด้านอัตรากาลังในทุก โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 2. ผู้บ ริหารสถานศึ ก ษา และคณะกรรมการบริหารหลัก สูตร และงานกลุ่มสาระการเรีย นรู้ก าร สถานศึกษาควรวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่าลง โดยเฉพาะใน รายกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ มี ค ะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละต่ ากว่ า คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และระดับประเทศ เพื่ อหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ โดยใช้ระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึ ก ษาเป็ นกลยุ ท ธ์ส าคัญในการพั ฒนา และในทานองเดีย วกั นโรงเรีย นที่มีผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาอยู่ในเกณฑ์สูงก็ควรส่งเสริมพัฒนาให้สูงยิ่งขึ้น 3. ครูประจาชั้น หรือครูประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ ควรหาสาเหตุที่ทาให้ผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบค่อนข้างต่าอย่างรอบด้าน เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข ควรศึกษาแนวทางการทาข้อสอบรูปแบบใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนและให้คาแนะนานักเรียน อีกทั้งควร ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือสาคัญ 4. โรงเรียนที่ครูไม่ครบชั้น แต่เพียงพอตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ควรศึกษาและบริหารจัดการรูปแบบการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับตนเอง เช่น สร้างเครือข่ายการเรียนร่วมในโรงเรียนหรือกับโรงเรียนใกล้เคียง หรือใช้นวัตกรรมอื่นๆ ในทุกรูปแบบ 5. โรงเรียนควรเน้นการวางระบบการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและส่งผลต่อนักเรียนโดยตรงมากกว่า การมุ่งทากิจกรรมเฉพาะกิจ


O-net  

O-net 2554,rb1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you