Page 1

1

RenĂŠ Beier Fogtmann Multimediedesigner Erhvervsakademi Sydvest 4. Semester 2012


E D I P T 2


Empathy Empati Define Definer Ideate Idedannelse Prototype Prototype Test Test 3


1

19

15

6

17

24

3 4 12

Indholdsfortegnelse

13

Design Thinking ..... 6 Bootcamp Bootleg ..... 9 Problemformulering ..... 11 Semco Maritime ..... 12 Tak til ..... 13

22

14

E ..... 14 Interview for empathy ..... 17 Assume a Beginner’s Mindset ..... 18 Observations ..... 19 Composite Character Profiles ..... 22

8

D ..... 24 Sådan definerede jeg mit problem ..... 26 Problem Statement ..... 28

18

23

I ..... 30 Brainstorm ..... 33 Affinity Diagram ..... 35 Selection ..... 36

52

P ..... 38 Prototype to test ..... 40 Prototype: PowerPoint ..... 41

11

7

T ..... 42 Testing with users ..... 44 Test: PowerPoint ..... 44 Men der skulle mere til... ..... 45 Prototype: Æske ..... 46 Test: Æske ..... 47 Forslag ..... 51 Æske 2.0 ..... 52

25

16 20

9 16 10 Konklusion ..... 54 Kildeliste ..... 55 Bibliografi ..... 55

21

4


71

42

6

91

34 21 61 02

7 52

51

31

22

41

32

5 2 Tak til

1

81

8 11

9 01 61 Semco Maritime A/S Lund Skilte A/S EsaTryk ApS

12

5


Design Thinking Der findes mange måder hvorpå man kan definere Design Thinking, men ens for alle er den enorme fokus på slutbrugeren. Sagt med andre ord, så bruges Design Thinking til at designe efter behov, og ikke efter trends. Ved at gøre brug af en anden tilgang til de traditionelle tankegangsmetoder, om det er indenfor videnskab, lov, forretning, kunst eller medicin, kan man via Design Thinking takle de problemer som kunne opstå. Design Thinkers er i stand til at opnå empati for deres slutbrugere, ved at arbejde igennem en proces kaldet EDIPT. Disse færdigheder, som måske kommer naturligt for folk med en designer baggrund, er ikke så ligetil for andre. Derfor kan Design Thinking hjælpe de ”traditionelle” tænkere, med at forbedre deres måde at se tingene på. Nogle af de karakteristika, som definerer en Design Thinker, er måden hvorpå der opnås empati for slutbrugeren, integrerende tænkning, optimisme i svære situationer og en vilje til at tage nogle risici igennem eksperimenterende løsninger. Betydningen af mangfoldighed i Design Thinking teams skal ikke undervurderes, da det giver mulighed for forskellige perspektiver for nye ideer, grundet det bredere sortiment af viden, forståelse og erfaring. “A method of problem-solving strategy wherein the data collected is expressed visually in order to create new strategies, ways and methods to solve problems, create opportunities or strengthen weaknesses.”1

6


Design

7


8


Bootcamp Bootleg Stanford, d.school: Bootcamp Bootleg2 er et værktøj, eller guide, i dokumentform, med den hensigt at understøtte Design Thinking i praksis. Guiden har til formål, ikke blot at blive læst, men også brugt som en hjælp, hvortil man kan genskabe metoderne fra guiden, og gøre brug af disse i virkelige situationer. De 7 grundsten, som ligger til baggrund for denne guide, skal ses som tankegange til at åbne op, for de holdninger som en Design Thinker skal besidde Disse tankegange er: Show dont tell Encouraging visual aids to communication vision. Focus on human values Listening to feedback from the most important people in your process; the user. Craft clarity Tackling wicked problems to create a clearer vision for final solutions. Embrace experimentation Using prototyping as a tool to build on ideas and learn further. Be mindful of process Tracking your project’s stage and keeping the goal in site. Bias toward action Keeping the ‘doing’ action more prevalent rather than the ‘thinking’. Radical collaboration Diversity in different people from varying backgrounds. Diversity creates radical views and insights.

9


Problem Det er ikke altid lige nemt at være nyansat i en virksomhed, der kan være stor forvirring omkring arbejdsprocesser, kulturen, jargonen og ikke mindst virksomhedens omfang. Som en del af den proces, som nyansatte hos Semco Maritime skal igennem, for at blive fuldt integreret i virksomheden, er den såkaldte intro-dag, eller intro-dage da disses varighed er spredt ud over 2 dage (1 dag for de engelsksprogede). På intro-dagene bliver de nyansatte introduceret til alt fra trivsel til brandalarmer, indenfor murene kaldes dette at få sit Semco kørekort. Alle emner nøje udvalgte til at klæde de nyansatte godt på til en god start. Dog mangler den sidste beklædningsgenstand, for at de nyansatte kan føle sig parate til at arbejde, nemlig et par gode “arbejdshandsker”. Med andre ord, så mangles der en måde eller metode til hvordan de nyansatte hurtigere kan finde sig godt til rette, og virkeligt føle sig som en del af virksomheden. Derfor stiller jeg spørgsmålet: Hvordan kan jeg, ved hjælp af Design Thinking, forbedre måden hvorpå nyansatte hos Semco Maritime bliver introduceret til virksomheden? Således at de hurtigere kommer ind i kulturen, og derved hurtigere kan leve op til mottoet: ”Dedicated people, exceeding expectations”. Jeg vil redegøre for min fund og data ved hjælp af Stanford d.school (http://dschool. stanford.edu/): Bootcamp Bootleg, med tilhørende analyser af disse, samt metoder modtaget i undervisningen på Swinburne Univserity – Faculty of Design, i faget Design Thinking (HDC011). Rapportens opbygning vil blive baseret på det forløb, som jeg skal igennem for at opnå et tilfredsstillende resultat til overstående spørgsmål. *Navnene på de forskellige metoder vil forblive, som de oprindeligt er skrevet, på engelsk.

10


formulering

11


Semco Maritime Semco Maritime er en førende entreprenør- og ingeniørvirksomhed, der arbejder internationalt i marine og energisektoren både offshore og onshore. Der samarbejdes med fabrikanter, operatører, entreprenører og slutbrugere. Som leverandør af komplette løsninger og innovativt design prioriterer Semco Maritime langsigtede relationer med kunder på det globale marked. I Danmark er der 5 kontorer, og i Esbjerg er der tre adresser: Stenhuggervej 12-14: Hovedkontoret for hele virksomheden. Her arbejder ca. 165 medarbejdere på kontoret fordelt på følgende afdelinger: Administrationen, samt stabsfunktioner som IT, HR, Salg/Marketing, Indkøb og HSE&Q. Staget 1: På Staget arbejder der ca. 60 medarbejdere på kontoret fordelt på følgende afdelinger: Oil & Gas Projects samt Rig Projects. Ligeledes er Yarden samt Steel workshoppen placeret her. Niels Bohrs Vej 3 – Semco Institute: På Niels Bohrs Vej arbejder der ca. 52 medarbejdere på kontoret fordelt på følgende afdelinger: Energy Infrastructure og Communication Systems. Derudover ligger her Semco Academy, som er vores interne uddannelsesforløb. Kolding og Stenløse: På kontorerne i Kolding og Stenløse arbejder der hhv. 9 og 20 medarbejdere, som er en del af Energy infrastructure afdelingen. USA: Der er to afdelinger i hhv. Californien og Houston. UAE, Dubai: Afdelingen i Dubai udfører projekter i samarbejde med de forskellige afdelinger i Danmark. Der er også værkstedsfaciliteter og et lager for komponent salgsafdelingen. Norge: Afdelingen har en projektafdeling, som beskæftiger sig med projektledelse og offshore installation. I projektafdelingen er der 80 personer. Derudover er der en offshore labour & staff afdeling. Singapore: Udfører installationsprojekter indenfor offshore telecommunication og brandslukningssystemer. Afdelingen arbejder også som salgssupport samt backup for forskellige afdelinger i forbindelse med projekter, der udføres i Singapore.

12


Guatemala – projektselskab: Som hovedentreprenør på et nyt kraftværk. El Salvador – projektselskab: Som hovedentreprenør på kraftværksbyggeriet. Vietnam: Her er opført nye bygninger, der blev indviet i februar 2010. Det er Power Projects, som hovedsagelig vil benytte faciliteterne til opgradering af rigge i området.

13


E

14


Empati er en af de fundamentale hjørnesten indenfor Design Thinking og giver startskudet for EDIPT metoden. Det er i denne proces at man opnår medfølelse for slutbrugeren, hvilket giver en indsigt i hvad slutbrugeren virkeligt har brug for, og ikke hvad man tror at de har brug for. Ved at observere og interagere med slutbrugerne, kan man som designer opnå en meget større forståelse for problemets omfang, hvilket er utroligt vigtigt, især når der er tale om design til mennesker. Ligeledes er det i denne process at man som designer opdager, og sorterer, de håndgribelige samt de uhåndgribelige behov. Der findes flere metoder til hvordan denne proces kan håndteres, dog handler de hovedsageligt om at observere, tage del i og fordybe sig.

15


16


Interview for empathy En af de mest basale metoder, hvorpå man kan opnå empati og information omkring sin slutbruger, er igennem interviews. Ved at fysisk involvere sig med slutbrugerne, er det muligt at indsamle data omkring oplevelser og tankegange og derved få en god indgangsvinkel til problemet. For at dette kan lade sig gøre, kræver det selvfølgeligt at man stiller de rigtige spørgsmål. Det er vigtigt at man får en dialog i gang med slutbrugerne, da de data man får ud, på denne måde, er bedre end ved normale ja-nej spørgsmål (synes du, at intro-dagene er gode: ja/nej Etc.). Dette kaldes, at stille open-end spørgsmål, altså spørgsmål hvorved der kan tillægges endnu et spørgsmål, og derved skabe en samtale. For at kunne stille de rigtige spørgsmål, fandt jeg en medarbejder i HR-afdelingen (Human Ressource). Personen står også for disse intro-dage, og sammen med hende brainstormede vi os til følgende spørgsmål: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hvad synes du om intro-dagene? Med udgangspunkt i spørgsmål 1, hvad var det bedste ved intro-dagene? Hvilke informationer fandt du mest brugbare? Hvad manglede der ved intro-dagene? Hvad tror du, at meningen med intro-dagene er? Hvordan levede intro-dagene op til dine forventninger?

I alt foretog jeg mig 8 interviews, 5 dansksprogede og 3 engelsksprogede, hvor alle de deltagende havde været på intro-dag i den samme uge. Igennem disse interviews, fik jeg det indblik, at de nyansatte så meget frem til intro-dagene, hvor de håbede på at blive bedre integreret i virksomheden, og få en masse brugbar information omkring det at arbejde hos Semco Maritime. Dertil håbede de fleste på, at møde og snakke med andre fra virksomheden, og derved skabe et internt netværk. Dog var det sidstnævnte svært, da der ikke blev lagt op til dette. Ellers mente ca. 70 % at den praktiske information, som de fik, var rigtig god – og disse informationer blev også noteret til senere brug.

17


Assume a Beginner’s Mindset For at opnå en bedre forståelse for slutbrugeren, kan det ikke undgås at man må sætte sig i deres sted. Det er på denne måde, at forståelsen for slutbrugerens behov, samt en bredere forståelse for problemets omfang, bliver opnået. Ved at sætte sig i slutbrugernes position, og agere som disse, får man en uundværlig indsigt i negative og positive sider. Det er vigtigt, at man ikke er fordomsfuld når man optræder som begynder, og at man sætter spørgsmåltegn ved alting – ligesom en nyansat ville. Men vigtigst af alt, så er det vigtigt at lytte, og virkeligt blive en del af atmosfæren. Jeg deltog i intro-dagene som ”ny” 2 gange, både i starten af mit praktikforløb, men også i forbindelse med dette projekt. Her opdagede jeg, først og fremmest, at lokalet var svært at finde, selvom jeg havde været derude før. Efter at have fundet lokalet, opdagede jeg den simple glæde ved at sidde sammen med andre, som også var nye, og at få en snak om hvor de kom fra, og hvordan de var kommet til Semco Maritime. Men jeg opdagede også, at den velkendte generthed kom tilbage, for det var ikke alle som var lige snaksaglige, og nogle, inklusivt mig selv, sad bare og kiggede og drak kaffe i pausen, der manglede et skub af en art. Jeg modtog en masse gode informationer, og jeg skrev dem alle ned, for jeg var jo ny. Alle de medvirkende havde fået et navneskilt, og når jeg rakte hånden op, så blev jeg også tiltalt herefter, hvilket gav en god fornemmelse – nemlig at være ny, og allerede være på fornavn med en ansat. Den første intro-dag, varede 4 timer, og med kun 2 pauser indsat, kunne jeg godt mærke at min koncentration var dalende, som tiden gik. Der blev ligeledes refereret meget til en såkaldt ”Husguide”, en som jeg ikke vidste hvad var.

18


Observations Ved observere, kan man, som design thinker, distancere sig en smule fra slutbrugeren. Efter at have været meget tæt på de ny-ansatte igennem interviews, kan man observere adfærd og gøren på en helt anden måde. Den empati som man har opbygget indtil videre, ligger nemlig til baggrund for disse observationer. Selv deltog jeg i alt 4 gange til disse intro-dage (1 gang for at teste), 3 gange til den danske intro-dag, og 1 gang på den engelske. Dagene forløber stort set ens, med den undtagelse af ”klassernes” størrelse, hvor den førstnævnte er langt den største. Igennem mine observationer, opdagede jeg hvordan de nyansatte agerede når de igen blev sat på skolebænken. Her var nogle mere højrystende en andre, hvor de sidstnævnte blot sad og lyttede med. Når der var spørgsmål, så blev der rakt en hånden op, og det hele mindede lidt om en skoleklasse, både på godt og ondt. Gruppearbejdet forløb ganske godt, og her havde de deltagende mulighed for at udtrykke sig. Da dagen nærmede sig frokost, blev deltagerne mere og mere utålmodige og larmende. Observationerne kan læses på næste side. Den danske observation er et gennemsnit og en krydsrefereret oversigt over dagene.

19


Dansk intro-dag Deltagere: ~28 Lokale: 254

20

/ Tidspunkt

0800 - 900

900 - 1000

1000 - 1100

1100 - 1130

Objekter

Navneskilte Kuglepenne Notatblokke

(Samme) + Kaffekopper Rundstykker

(Samme)

(Samme)

Aktivitet

Start Præsentation Medarbejderintroduktion

Pause Morgenmad Præsentation

Præsentation

Præsentation Slut Frokost

Opførsel

Stille Kaffe

Snakken Spørgsmål Spisen

Stille Spørgsmål Kaffe

Snakken Spørgsmål Kigger på uret

Følelser

Trætte Nysgerrige

Glade

Trætte

Trætte


Engelsk intro-dag Deltagere: 10 Lokale: 305

/ Tidspunkt

0800 - 900

900 - 1000

1000 - 1100

1100 - 1130

Objekter

Navneskilte Kuglepenne Notatblokke Kaffekopper Rundstykker

(Samme)

(Samme)

(Samme)

Aktivitet

Start Præsentation Medarbejderintroduktion

Pause Morgenmad Præsentation

Præsentation

Præsentation Slut Frokost

Opførsel

Stille

Snakken Kaffe Spisen

Stille Historien? Kaffe

Snakken Spørgsmål

Følelser

Nysgerrige

Glade

Trætte

Glade

21


Composite Character Profiles Denne metode gennemføres for at samle sine observationsdata omkring en eller flere fiktive personer, således at det endelige produkt bliver baseret på baggrund af de rigtige behov. Det sker ofte, at der skabes ikke-essentielle fokus områder, på baggrund af de observationer som man har samlet, hvilket kan medføre at det endelige produkt vil have en meget alsidig udformning, og i værste tilfælde ende som et wicked problem*. Ved at bruge denne metode, skabes der ligeledes et samlingspunkt for projektet, samt kan metoden hjælpe med at overkomme eventuelle fordomme omkring slutbrugerne. Jeg lavede 2 profiler, henholdsvis en dansk-sproget og en engelsk-sproget, som kan læses på den næste side. *Et wicked problem er et paradoks, som i Design Thinking’s sammenhæng kan beskrives som værende et problem hvor der ikke findes løsninger. Dette kan skyldes at for mange faktorer spiller ind, eller at problemet har for mange løsninger, altså at problemet er for stort. Sagt med andre ord: et wicked problem opstår, når der kan stille spørgsmål ved spørgsmålet.

22


Garsivaz Alder: 32 Køn: Mand Nationalitet: Iraner Position: Telecom Ingeniør Motivation: Erfaring og viden Om: Garsivaz, eller Garsi, som han til dagligt gerne vil tiltales, er en iransk ingeniør, som har valgt at søge job i Danmark efter at have været bosat i Norge i en kortere periode. Han havde hørte om Semco Maritime igennem en bekendt, og grundet at virksomheden søgte ingeniører tog han chancen. Det er ikke altid nemt at være ny i et firma, for slet ikke at tale om at være ny i et land, derfor håber Garsi at valget af Semco Maritime, som en arbejdsplads, kan hjælpe ham med at finde sig til rette og derved skabe en lys fremtid.

Kristina Alder: 25 Køn: Kvinde Nationalitet: Dansk Position: Salgsassistent Motivation: Personlig udvikling og socialhed Om: Kristina er lige blevet færdig med sin uddannelse indenfor Value Chain Management, og jobbet hos Semco Maritime er hendes første fuldtidsjob. Efter en længere proces, er hun nu sluppet igennem nåleøjet, og blevet fastansat. Da det er hendes første job efter færdiggørelsen af sin uddannelse, er hun lidt nervøs, er hun har lidt svært ved at komme i kontakt med personer omkring hende, og hun har mange spørgsmål. Kristina håber på, at hun vil blive taget godt imod, og med tiden lære at blive mere åben. Hun ser frem til mange år hos Semco Maritime.

23


D

24


Definitions processen skiller sig ud fra de andre processer ved at fokusere fremfor at ekspandere ens synspunkt på problemet. Det er i denne proces at man samler sine data og skaber et overblik over de bruger-indsigt, som empati processen gav. Dette er med til at give en kort, men dybere forståelse for problemet, og skaber grundstenene for en løsning. Ved hjælp af et ”problem statement”, som har til hensigt at samle teamet omkring én vision. Samtidigt skal denne proces inspirere designeren til at færdiggøre projektet.

25


S책dan definerede jeg Overblik Sammenfatte Organisere Konstruere

26


mit problem Igennem empati har jeg fået data omkring slutbrugerne, ved at bruge: a) b) c) d)

Interviews (hvad de siger) Observations (hvad de gør) Deltagelse (hvad de laver) Profiler (hvordan jeg ser dem)

Efterfølgende ryddes op i de indsamlede empati data, samtidigt med at der findes mønstre og tendenser. Dette blev gjort ved at: a) b)

Udvælge data fra interessante øjeblikke fra interviews samt observationer. Nedskrive disse key-words, fra ovenstående, ned på post- its, og derved lave dem til ”quoteable quotes” (citerede citater). Hvilket betyder, at de kan refereres til.

Disse key-words organiseres nu ind i 3 kategorier: a) Slutbrugere b) Behov c) Indsigt

Nu kan der oprettes et problem statement ved at indsætte de valgte data i følgende sætning: (Hvem) … (Har brug for) … (Fordi) Slutbrugerne Behov Indsigt

27


Problem Statement Nyansatte hos Semco Maritime har brug for en bedre måde, hvorpå de kan blive integreret i virksomheden og derved få en bedre start, fordi den nuværende metode er mangelfuld.

ON

28


29


I

30


Adspredelse er her nøgleordet. Med de 2 forrige processer i baghovedet, er det i denne proces tid til at fokusere på ideskabelse. Her er det vigtigt, at man igen spreder sig ud, for at få en så stor variation, blandt mulige løsninger, som muligt, og ikke sidde fast på én løsning. Hjernen arbejder bedst hvis man tænker stort, og alle ideer er velkomne. Idedannelsen, kan beskrives som overgangen fra at definere problemet, til at finde på løsninger. Udfra disse ideer bygges prototyperne.

31


Navneskilt Flere pauser Bedre husguide Værktøj

Slik på bordene Karaoke introduktion

Stående undervisning Virtuel tour Middagslur

32

Hvem er hvem

Kaffekopper

Sjove hatte Personligt Øvelser Intro-rejse


Brainstorm Brainstorming er kreativ proces, der har maksimal innovationspotentiale foretages den over en kortere periode. Det er en meget innovativ proces uden dom. I stedet for at sige “nej” opfordres der til at viderebygge idéer baseret på andre. Som accepteret i brainstorm metoden havde jeg kun en kuglepen, og et stykke papir, til at skrive ideer ned. Normalt starter brainstorming ud langsomt, men efter at de første ideer begyndte det virkeligt at tage fat. Som sædvanlig varierede disse ideer fra realistiske, til nyskabende, til langt ude og humoristiske. Brainstorming skal være en sjovt og spændende proces, således at man kan slappe af og være kreativ. Det er ofte oplevet, at der udfra de humoristiske og out-of-the-box ideer, findes ade mest innovative og kreative løsninger, som også har en realistisk kerne. På billedet til venstre, kan der ses nogle af de ideer, som jeg kom op med.

33


34


Affinity Diagram Igennem de forskellige processer og metoder (hovedsageligt empati-delen, brainstormdelen og dataanalyse-delen) havde jeg opsamlet en masse data, som alle var nedskrevet på post-its, hvilket resulterede i en stor bunke af gule notater, som nærmere kunne betegnes som rod. For at komme videre herfra, og for at kunne bruge disse data i den videre proces, blev jeg nødt til at organisere og inddele alle mine data. Et affinity diagram hører under metoden ”Saturate and Group”, og er en metode til at inddele og organisere sine data fra de tidligere processer og derved skabe et bedre overblik over forløbet og måske opdage nye informationer, som før var overset. Jeg inddelte mine post-its i følgende 4 kategorier: Observations Ideer Problemer Opførsel

Observations

Ideer

Problemer

Opførsel

35


Selection Normalt vil udvælgelsesprocessen forekomme direkte efter brainstorming. Her handler det om, at “høste”, så at sige, ideerne, således at de ikke kun er at finde på sit affinity diagram. Man bruger Selection metoden til at finde frem til prototyperne. “Høsten” af disse ideer kan være ligetil, men givet at man befinder sig i en designproces, skal der gerne være nogle tanker bag de valgte ideer. Derfor er det vigtigt, at man ikke fokuserer på én løsning for hurtigt, da nogle ideer måske ikke virker til at være plausible, men stadig kan give mening som en mulig løsning. Der er 3 udvælgelsesmetoder oplyst igennem Bootcamp Bootleg: 1. 2. 3.

Post-it voting: Der stemmes om hver ide. 3 stemmer per medlem. The four categories method: Ideerne inddeles i 4 kategorier, og der vælges 1-2 ideer per kategori, som der arbejdes videre på. De 4 kategorier er: De Rationelle, De glædespredende, yndlingerne, De langt sigtende. Bingo selection method: Her vælges ideerne baseret på deres fremtidige udformning, gerne én ide til hver kategori: fysisk prototype, digital prototype og oplevelses prototype.

Jeg valgte at bruge Selection metoden efter at have lavet mit affinity diagram, da jeg gerne ville have styr på alle mine nedskrevne noter på forhånd. Efterfølgende valgte jeg at tage brug af ”Bingo selection method”, med den indgangsvinkel at mine ideer skulle ramme minimum 2 kategorier, da jeg mente at oplevelsen var vigtig for min problemstilling.

36


37


P

38


Oftest nøglen til succes for ethvert Design Thinking projekt, det er her at ideen bliver testet og bearbejdet. Dog, vigtigst af alt, er der her kun tale om prototyper og ikke et endeligt produkt! En prototype kan være alt, dog med den betingelse at det skal være et fysisk objekt, eller noget hvorved slutbrugeren kan involvere sig med. Dette er med til at skabe en visuel forståelse for en mulig løsning, da det giver mulighed for at være interaktiv med den mulige løsning. Ligeledes opfordres der her til at skabe en forbindelse imellem designer og slutbruger.

39


Prototype to test Som navnet antyder, lavede jeg en prototype med den hensigt at teste den overfor min slutbruger. Det var vigtigt for mig, at slutbrugerne fik en oplevelse således at jeg kunne observere samt studere deres reaktioner på prototypen. Jeg valgte at bruge mere tid på mine prototyper, end hvad EDIPT metoden lægger op til. Dette modstrider d.school Bootcamp Bootleg’s principper en smule, da denne beskriver, at prototyper helst skal være “low-end”. Dog mente jeg at dette var en nødvendighed for at modtage tilstrækkelig feedback, grundet antallet af deltagere.

40


Prototype: PowerPoint Intro-dagene bliver i stor stil styret af det slideshow, som er specielt lavet til dagene. Hvilket også er grunden til, at jeg valgte at fokusere på PowerPoint præsentationerne. Præsentationerne findes i 2 versioner, til henholdsvis de udenlandske medarbejdere (på engelsk) og de danske medarbejdere (på dansk) – grunden er den, at versionerne ikke er helt ens, da det ikke er alle informationer, som er gældende for den udenlandske medarbejder. Som nævnt tidligere fokuserede jeg på den først intro-dag, da det var her, at de nye medarbejdere blev introduceret for Semco Maritime, til denne dag tilhørte præsentationen (Semco Academy – Welcome). På baggrund af mine indsamlede data, med fokus på mine observationer samt Assume a beginner’s mindset-metoden, udarbejde jeg en præsentation, med henblik på at skabe en bedre forståelse for indholdet af præsentationen, og for at give de deltagende bedre muligheder for at konversere med hinanden. Her skal det nævnes, at det meste af indholdet af præsentationen er baseret på de forrige, da HR-afdelingen ikke ser nogen grund til at ændre på dette. Jeg valgte at bruge den engelske version til begge intro-dage, på det grundlag, at kulturen hos Semco Maritime bliver mere og mere engelsk, og derfor mente jeg at det var vigtigt at teksten i præsentationerne også afspejlede dette. Efterfølgende valgte jeg at inddele præsentationen i oplagte emner, selvfølgeligt med nogle relevante forsider. Dette gjorde jeg for at skabe et pusterum, således at præsentationen ikke flyder ud i en og derved ikke føles længere. For hver gang, at der var tale om en bestemt afdeling, valgte jeg at placere et billede samt kontaktoplysningerne til personen for denne afdeling, for at gøre det nemmere for de deltagende at finde frem til den rette person, hvis de havde tillægsspørgsmål hertil. Til sidst placerede jeg nogle strategiske pauser (baseret på mine observationer, alt efter hvor aktive de deltagende virkede) med påskrevne tale-emner, for at hjælpe de deltagende med at starte konversationer. Præsentationen i sin fulde længde, kan ses i bilag A. Taleemnerne var som følgende: Smoking is allowed outside: Da denne pause også fungerede som spisepausen, ville der ikke blive plads til megen tale her. Så en praktisk information til de rygende deltagere faldt meget naturligt. What have you worked with before?: Et oplagt emne at tale om, da alle de deltagende var nyansatte, eller var blevet ansat tæt omkring intro-dagene. Her er det muligt at for et indblik i de andres fortid, og derved skabe en mulig fremtidig kontakt. What is your position in Semco Maritime?: Som værende den sidste pause, ville det, efter min mening, være relevant at vide hvor man efterfølgende kunne finde personerne.

41


T

42


Den sidste del af EDIPT processen, men det skal ikke betyde at test-delen skal ses som et endeligt stop. Det er i denne fase at prototypen, eller prototyperne, bliver tilrettet til slutbrugerne for at sikre at det endelige produkt bliver perfekt. I teorien kan prototypeog test processen køre i ring i Ên uendelighed. Ved at gøre brug af prototypen i en given situation, kan man observere og samle data for at underbygge empati-processen.

43


Testing with users Testing with users er en af de fundamentale dele af menneske-centreret design. Man tester med slutbrugerne for at forbedre sin løsning, og samtidigt forbedre forståelsen for behovet omkring problemstillingen. En bonus ved denne metode, er muligheden for at opnå større empati for slutbrugeren. Når man tester med slutbrugeren, skal man være opmærksom på flere ting for sikre en god test sektion. Man skal bl.a. have en forståelig prototype, miljøet hvori testen skal foregår, skal være relevant. Ligeledes skal man være opmærksom på hvordan man selv påvirker slutbrugerne. Under testen er det vigtigt at observere og indfange førstehåndsindtryk.

Test: PowerPoint 2. Maj 2012 Da jeg gerne ville opnå et realistisk resultat fra min test, valgte jeg at teste min PowerPoint prototype på intro-dagen for de danske nyansatte, selvfølgeligt med tilladelse fra HR-afdelingen. På denne måde kunne jeg sikre mig, at prototyperne blev testet i et passende miljø, samt at de deltagende også fungerede som slutbrugere. Selv havde jeg placeret mig bagerst i lokalet, og observerede. Testen forløb ganske udmærket, og der var ikke nogle problemer for de deltagende at forstå den engelske tekst, da undervisningen stadig foregik på dansk. Dog var der nogle spørgsmål i starten, om hvorfor at det var på engelsk, dette spørgsmål blev besvaret med: ”Sådan er kulturen”. I den første pause gik rygerne, som forventet, udenfor og de resterende deltagere tog for sig at rundstykker og kaffe. Forsiderne gav et fint pusterum imellem emnerne, og de deltagende brugte pusterummet til at skrive deres notater færdige. De resterende pauser virkede til at have haft en effekt, da de deltagende virkede mere koncentrerede hen imod slutningen af præsentationen.

44


Men der skulle mere til... Selvom de nye PowerPoint prÌsentationer blev godt modtaget, sü kunne jeg godt se, at der skulle mere. Derfor gik jeg tilbage til min Ideation proces, for at undersøge andre prototyper.

... Og projektet blev delt i 2

45


Prototype: Æske Selvom den information, som de nyansatte modtog igennem PowerPoint præsentationerne var relevant og vigtig for deres fremtidige færden hos Semco Maritime, så kom de ikke rigtigt ind i kulturen som en helhed. Bortset fra den engelske præsentation, som de blev præsenteret for. Der manglede noget, hvorpå de nyansatte kunne føle sig værdsat og klargjort. Min 2. prototype blev, på baggrund af mine data fra Ideation, valgt til at være en æske med remedier, som jeg mente ville gøre det nemmere for de nyansatte at være nye. Denne æske blev derfor designet med en symbol værdi og indholdet blev baseret på mine observationer, både igennem intro-dagene, men også baseret på mine oplevelser som ansat hos Semco Maritime. For at symbolisere ”klar til arbejde”, valgte jeg at pryde æskens udvendige areal med arbejdshandsker, da disse beklædningsgenstande associeres med arbejde, og er oftest den sidste påklædningsgenstand man påfører sig inden at arbejdet går i gang. Disse arbejdshandsker holdt omkring æsken for både at symbolisere omsorg og sikkerhed, men også at der tages fat om tingene – noget der ligges stor vægt på hos Semco Maritime. På bagsiden findes historien bag Semco Maritime, da denne blev efterspurgt på begge intro-dage. Indholdet af æsken var som følgende (alle ting med Semco logo): 2 Kuglepenne: 2 standard kuglepenne i henholdsvis sort og pink. 1 Skriveblok: Med kuglepennene klar, så krævede det også at man havde noget at skrive sine notater på, skulle man falde over noget vigtig information, såsom kontaktoplysninger på fx socialrådgiveren. 1 Company guide: Da der blev refereret til denne under præsentationerne (Husguide), mente jeg at det var vigtigt at vedlægge denne, således at der ikke opstod forvirring. 1 Profilbrochure: Da mange af de deltagende var helt nye, og derfor ikke vidste ret meget om Semco Maritimes størrelse og omfang, kunne de ved hjælp af profilbrochuren få et lille indblik i dette. Denne brochure kunne også fungere som læsestof i pausen. 1 USB-stik: På dette USB-stik var der at finde præsentationerne for intro-dagene, på baggrund af en efterspørgsel fra de deltagende. Ligeledes kunne man finde en strategifilm, som beskrev den nye strategi ”First Choice 2015”. Ideen bag USB-stikket var muligheden for at holde de nyansatte opdaterede med det nyeste materiale.

46


1 Navneskilt: Nok den vigtigste del af æsken. Navnskiltet havde til hensigt at vise den nyansatte at personen var værdsat, og at der var tænkt på personens tilkomst til virksomheden.

Test: Æske Ligesom ved testen af min PowerPoint, brugte jeg metoden: Testing with users, til denne test. Dog på en mere utraditionel måde denne gang, grundet at den næste intro-dag først ville finde sted 1. juni 2012. Derfor besluttede jeg mig for at tage en mere direkte kontakt til et antal af nyansatte og bad dem møde op til en samtale omkring det at være ny. Til mødet præsenterede jeg de nyansatte for æsken, og bad dem komme med deres første reaktioner på denne, og spurgte dem efterfølgende hvad de ville mene, hvis de modtog denne på den første intro-dag. Til at starte med, vidste de ikke helt hvad det skulle betyde, for jeg havde nemlig ikke fortalt noget til dem forinden, dette gjorde jeg da jeg gerne ville fange deres første opfattelse af æsken. Jeg fortalte dem herefter hensigten med æsken, og de blev meget interesserede – jeg gjorde opmærksom på, at dette var en simpel prototype. Der var ikke nogen kommentarer til indholdet, da alle de deltagende mente at disse remedier var meget basale, og ikke altid nogle man tænkte på, på ens første dag. Et par stykker mente, at æsken skulle leveres på første arbejdsdag, i stedet for på intro-dagen, da dette ville give en bedre følelse af, at man blev værdsat.

47


Forside Bagside

48


Indhold

49


50


Forslag Igennem test fasen på min første prototype, PowerPoint, opdagede jeg at der skulle mere til for at opnå mit mål, om at give en bedre modtagelse til de nyansatte hos Semco Maritime. Løsningen blev derfor, på baggrund af mine indsamlede data, en kombination af flere elementer kombineret i en æske. Nogle af mine test personer mente, at denne æske skulle leveres på første arbejdsdag, i stedet for på intro-dagen, noget som jeg godt kunne følge dem i. Til dette ville jeg dog mene, at, når hensigten med intro-dagene er at introducere de nye medarbejdere til Semco Maritime, både det kulturmæssige men også det generelle, så skulle denne æske gives ud hertil – for at samle hele introduktionen omkring intro-dagene. Dette ville også give de nyansatte en følelse af, at de fik noget igen, efter at have deltaget. Indholdet af æsken ville forblive, som det var, her ønskes ikke nogle ændringer. Dog, som også nævnt før, ville indholdet af USB-stikket kunne variere alt efter ønske fra ledelsen, på nær PowerPoint præsentationerne fra dagen, hvilke ville have deres faste plads (efter ønske fra de deltagende). For eksempel var der ved at blive lavet en introduktions-film til Semco Maritime, en film som jeg selv har skrevet og instrueret i samarbejde med en kollega, med den hensigt at samle virksomheden omkring et projekt. Denne film, ville være oplagt at placere på USB-stikket. Ligeledes, var der ved at blive udarbejdet en opdateret version af Company guiden, med mere fokus på nyansatte, denne ville ved færdiggørelse erstatte den nuværende company guide til æsken. Af andre nævneværdige ændringer ved den første intro-dag, kan nævnes et skilt, eller andet, som skulle vejlede de nyansatte omkring lokalets placering, da lokalet ikke var til at finde, havde man ikke været der før.

51


Æske 2.0 Efter at have fået den positive respons fra min prototype æske, valgte jeg at forbedre æskens udseende, både indvendigt og udvendigt. Dette gjorde jeg på baggrund af de kommentarer, som jeg havde fået igennem den tilhørende test, hvor der havde været nogle deltagende, som ikke vidste hvad hensigten med denne æske var, før jeg havde forklaret dette. For at løse dette problem, lavede jeg et logo til projektet, baseret på titlen til projektet: ”SEMSTART”. Logoet er et såkaldt logotype, hvilket betyder at det er baseret på ren typografi. Fonten, som jeg brugte til at lave logoet stammer fra det såkaldte CWOalfabet, som er en font, Semco Maritime selv bruger til deres produkter samt logo (som det ses i øverste venstre hjørne på æsken). Jeg valgte at gøre æsken sort, for at den bedre kunne matche indholdet (sort profilbrochure, sort company guide), hvilket også betød at logoet blev hvidt, for at skabe et bedre kontrastforhold imellem de 2 farver. Handskerne, der omsvøber æsken fik ligeledes en blå farve for at symbolisere det maritime ved virksomheden, ligeledes bliver den blå farve brugt meget hos Semco Maritime. Jeg fjernede også grafikken på handskerne – da handskerne stammede fra en ekstern producent, og måtte derfor ikke bruges, medmindre der var givet tilladelse til dette. Indholdet blev lavet i sort skum, for at give det samme udseende som resten af æsken. Der kan ses eksempler på æske 2.0 på siden til venstre.

52


Forside Indhold

53


Konklusion Jeg har været utroligt positivt overrasket over udfaldet at mit projekt, samt det samarbejde som jeg har indgået undervejs med de medvirkende – både de nyansatte men også HR- og marketing-afdelingen. Alle parter var med til at gøre projektet til virkelighed, og jeg ville ikke have kunnet klare det uden deres hjælp. Jeg lærte desuden, at kommunikation er en nøglefaktor, hvorved der kan løses mange problemer. Jeg fandt det oplagt at bruge Design Thinking med EDIPT processen, til dette projekt, da projektet var meget menneske-centreret, og derfor krævede at man havde slutbrugerne i bagtankerne. Selvfølgeligt, er der stadig mulighed for at forbedre produktet, blandt andet ved at forbedre måden hvorpå remedierne tages op af æsken, men da jeg selv skar det medfølgende skum ud, valgte jeg ikke at gøre dette. Her er nogle af de problemer, der opstod i forbindelse med mit projekt, samt hvordan jeg taklede dem: Design Thinking team: Ved at gøre brug af Design Thinking, opnås der de bedste resultater ved at arbejde i et hold bestående af optil flere personer, der tales oftest om et Design Thinking team (Bootcamp Bootleg). Dette er med til at skabe en mere varieret proces. Hvilket især afspejles i brainstorm delen. Dette klarede jeg ved, at tænke meget åbent og længe over tingene, samt ved at bruge de valgte metoder fra d.school Bootcamp Bootleg til fulde. Valg af prototype: Valget af den første prototype (PowerPoint) var relativt let, da jeg selv havde været igennem intro-dagene tidligere og jeg vidste at de trængte til en forbedring. Den oprindelige ide, var at udarbejde et helt nyt indhold, indeholdende mindre information og generelt kortere. Dette kom jeg fra, da jeg igennem mine observationer, fandt frem til, at de nyansatte gerne ville have denne information – derfor lod jeg al teksten overføre samt oversætte til engelsk. Min 2. prototype (æsken) var sværere at finde frem til, her var det især ”Assume a Beginner’s Mindset”-metoden samt ”Composite Character Profiles”-metoden, som hjalp. Disse metoder gav mig indsigt i hvad det ville sige at være ny, samt hvad der var behov for. Prototype test: Det var et problem, at intro-dagene kun afholdes 2 gang i måneden (dansk og engelsk), dette var med til at gøre det svært for mig, at teste mine prototyper samt at observere over flere gange. Dette gav mig, til tider, nogle strenge deadlines, dog var de med til at skubbe projektet i den rigtige retning. Jeg klarede dette ved altid at være et skridt foran, og bruge intro-dagene som inddeling til mit projekt. Ved testen af min æske, valgte jeg som sagt at invitere nogle nyansatte til et kortere møde.

54


Kildeliste 1. http://www.businessdictionary.com/definition/design-thinking.html 2. http://dschool.stanford.edu/wp-content/uploads/2011/03/ BootcampBootleg2010v2SLIM.pdf

Bibliografi Rittel, H. W. J., & Webber, M. M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning . Policy Sciences, 4(2), 155-169. doi: 10.1007/BF01405730. Buchanan, R. (1992). Wicked problems in design thinking . Design Issues, 8(2), 5- 21. Duncan, A. K., & Breslin, M. A. (2009). Innovating health care delivery the design of health services Journal of Business Strategy, 30(2/3), 13-20. Holloway, M. (2009). How tangible is your strategy? How design thinking can turn your strategy into reality. Journal of Business Strategy, 30(2/3), 50-56. doi: 10.1108/02756660910942463 Jenkins, J 2010, ‘Creating the right environment for design, Design management review’, vol. 19, no. 3, pp. 16-22. Brown, B. T., & Wyatt, J. (2010). Design thinking for social innovation. Stanford Social Innovation Review, Winter, 30-35. Keinonen, T 2010, ‘Design in business: views from the nucleus and the periphery’, Design management review, vol. 19, no. 3, pp. 30-36.

55


56

Semstart  

http://www.mnpwr.dk/files/semstart.pdf