Page 76

per JOSEP BERTRAN

(Foto Ros-Roca)

I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I

Aqque AAquesta uest staa és uuna na ddee les les pr prim primeres imer eres es ccisternes istern ist te nes ddee trac ttracció racció ciió an animal nim imall qque ue eess fei ffeien eien en se serv servir rviir ppel ell rreg eg uurbà rbbà i ag rbà agrícola ríco rí ícola la qque ue vvaa fa fab fabricar bricar bri icar RRosos-os Roca. Era a finals dels anys 50 del segle XX. Les instal·lacions de la firma eren “en un magatzem de la plaça del Pou. Allà tres operaris i un aprenent sota les ordres dels senyors Ros i Roca es dedicaven al tracte en fustes, a tallar troncs per fer taulons...”, segons la documentació de la pròpia firma. El magatzem de la dreta de la foto, aleshores en construcció, encara hi és. A l’esquerra sí que ha canviat la cantonada del taller de cal Sabateret. Del Pou enllà, no cal ni parlar-ne.

76

sió 595

[SETEMBRE 2013]

Sió 595  

Revista del mes de setembre de 2013

Sió 595  

Revista del mes de setembre de 2013

Advertisement