Page 1

crezytalk animator โดย 1.นางสาวทิมพิกา

มีนิล

รหัส 53012968 กลุม 53204

2.นางสาวสุมาริน

สีบู

รหัส 53013361 กลุม 53204

3.นางสาวศศิอาภา เจะเลาะ รหัส 53015012 กลุม 53204 รายงานเลมนี้เปนสวนหนึ่งของวิชาการพัฒนามัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556


คํานํา รายงานเลมนีเ้ ปนสวนหนึง่ ของวิชาการ พัฒนามัลติมีเดีย (มอ.421) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ โปรแกรม crezytalk animator จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาการตั้งคาพื้นฐานของโปรแกรม Import Sound & Object การ Export & Format Setting Scene & Background การใชงาน Actor การใชงาน Animation & Motion การใชงาน Special Effect ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อนําความรูที่ไดมาประยุกตใชในงานแอนนิเมชั่นของตนเองตอไปใน ภายภาคหนา ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานเลมนี้อาจจะเปนประโยชนแกผูอานดวยเชนกันไมมากก็นอย และ ขอขอบคุณเจาของเอกสาร ตํารา และบทความตางๆ ทัง้ ทีอ่ า งอิงไวโดยตรงและโดยออมตลอดจนคัดตัดตอนมา จนสําเร็จเปนรายงานเลมนี้ คณะผูจัดทํา


สารบัญ เรื่อง คํานํา

หนา ง

บทที่ 1 การตั้งคาพื้นฐานของโปรแกรม

1

Import Sound & Object

4

การ Export & Format Setting

6

Scene & Background

8

การใชงาน Actor

12

การใชงาน Animation & Motion

16

การใชงาน Special Effect

21

บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 เอกสารอางอิง


1

บทที่ 1 การตั้งค่าพื้นฐานของโปรแกรม 1. การเข้าใช้งานโปรแกรมสามารถทําได้โดยการคลิกที่ไอค่อนด้านล่างนี้

2. เมื่อเปิ ดโปรแกรมขึ้นมาจะพบกับหน้าจอโปรแกรมซึ่งจะมีแถบเครื่ องมือให้เลือกใช้งานมากมายดัง รู ป

• Tool Bar กล่องเครื่ องมือ • Navigation Panel แผงนําทาง • Content Manager ส่วนจัดการเนื้ อหา • Scene Manager ส่วนจัดการกับฉาก • Timeline ส่ วนกํากับเวลา 3. เราสามารถตั้งค่าพื้นฐานโปรแกรมได้โดยการคลิกที่ไอค่อน 4. จากนั้นจะมีหน้าต่าง Project Setting ขึ้นมาให้เราปรับแต่งดังภาพ • Time Setting การตั้งค่าการแสดงผลของ Time Line ซึ่งค่า เริ่ มต้นจะเป็ น 30 เฟรมต่อ 1 วินาที


2

• Camera Setting การตั้งค่ากล้องถ่ายในการบันทึกวีดีโอขณะแสดงผลของตัวการ์ตูนหรื อฉาก • Background Setting การปรับสี พ้นื หลัง • Video การนําเข้าวีดีจากข้างนอกโปรแกรมมาใช้งาน 5. อีกส่วนคือส่ วน Export (ส่งออก) ส่ วนนี้จะเป็ นการตั้งค่าชนิดของไฟล์งานของเราซึ่งสามารถแบ่ง ได้เป็ น 3 ประเภท • Video การส่ งออกไฟล์ในรู ปแบบของวีดีโอ • Image การส่ งออกไฟล์ในรู ปแบบของรู ปภาพ • Web การส่ งออกไฟล์ในรู ปแบบของงานที่ใช้สาํ หรับเว็บไซต์

6. ชนิดของไฟล์วีดีโอที่มีให้เลือกหลายประเภท สามารถเลือกได้ตามต้องการ


3

7. การปรับขนาดของการแสดงผลของหน้าจอวีดีโอตามความเหมาะสม

8. การส่ งออกที่เป็ นชนิ ดรู ปภาพ ซึ่งมีให้เลือกมากมายหลายประเภท ซึ่งสามารถนําไปใช้ให้เหมาะกับ งานนั้นๆ

9. การส่ งออกประเภทของการใช้งานบนเว็บไซต์ซ่ึงสามารถ ปรับแต่งค่าต่างๆดังรู ป • Video Quality ความละเอียดของไฟล์วีดีโอ • Audio Quality ความละเอียดของไฟล์เสียง • Standard Size ขนาดมาตรฐานของหน้าจอแสดงผล ซึ่ง ค่ามาตรฐานของหน้าจอโดยทัว่ ไปจะอยูท่ ี่ 800 x 600


4

บทที่ 2 Import Sound & Object 1. ในการ Import Sound สามารถทําได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 2. จากนั้นจะมีหน้าต่าง Import Sound ให้เราได้เลือกชนิดของไฟล์เสียงที่เราต้องการแทรกเข้ามาในใช้ งาน • Sound FX1 คือ เสียงเอฟเฟ็ ค • Sound FX2 คือ เสี ยงเอฟเฟ็ ค • Background Music คือ เสี ยงเพลงพื้นหลัง

3. โดยไฟล์เสียงที่โปรแกรมนี้ รองรับมีอยู่ 2 นามสกุล ได้แก่ไฟล์นามสกุล .wav และ .mp3

4. การแทรกสื่ ออื่นเช่นไฟล์รูปภาพต่างๆสามารถทําได้โดยการคลิกที่ปุ่ม

(Import Media)

5. เมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าต่าง Import Media ให้เราได้เลือกดังนี้ • Props คือ วัตถุยอ่ ยที่สามารถนํามาใช้งานได้ • Image Layer คือ รู ปภาพที่เป็ นเลเยอร์ • Background คือ ภาพพื้นหลัง

6. และเมื่อต้องการแทรกเสี ยงให้กบั ตัวละครของเราก็สามารถทําได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Add Voice


5

7. จากนั้นจะมีเมนูให้เลือกว่าต้องการแทรกเสียงแบบใน

• Record Voice การบันทึกเสี ยงด้วยไมโครโฟน • Text to Speech ให้โปรแกรมอ่านตามคําพูดที่เราได้พิมพ์ลงไป (ใช้ได้เฉพาะภาษาอังกฤษ เท่านั้น) • Wave File การนําเข้าไฟล์ที่บนั ทึกไว้แล้ว • CrazyTalk Scipt นําเข้าจากไฟล์ของโปรแกรมที่มีให้


6

บทที่ 3 การ Export & Format Setting 1. ในการ Export หรื อส่ งออกนั้นเราสามารถทําได้โดยการคลิกที่แถบ Export บน Navigation Bar

2. จากนั้นจะมีรูปแบบไฟล์ที่เราจะส่ งออกให้เลือกว่าต้องการที่จะให้ออกมาในรู ปแบบใด 3. ชนิด Video

4. ก็จะมีไฟล์วีดีโอแต่ละนามสกุลให้เราได้เลือก

5. จากนั้นให้เลือก Export

6. โปรแกรมจะทําการแปลงไฟล์ของเราให้เป็ นนามสกุลตามที่ได้เลือกไว้ในข้อที่ 4

7. ชนิด Image หรื อรู ปภาพ

8. ก็จะมีไฟล์รูปภาพให้เราเลือกหลายนามสกุล ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความต้องการ


7

9. จากนั้นโปรแกรมจะให้เราบันทึกเป็ นไฟล์นามสกุลตามที่เราได้เลือกไว้ในตอนแรก

10. นอกจากนั้นเรายังสามารถบันทึกรู ปภาพให้เป็ นภาพพื้นหลังแบบโปร่ งใสได้ดว้ ย โดยการเลือก Transparent

11. การส่ งออกในรู ปแบบของไฟล์ที่เหมาะสําหรับการใช้งานประเภทเว็บไซต์

12. ซึ่งเมื่อเราบันทึกโปรแกรมจะให้เราบันทึกเป็ นไฟล์นามสกุล .flv ( Flash Video ) เพียงอย่างเดียว


8

บทที่ 4 Scene & Background ในการใช้งานฉากและพื้นหลังนั้นเราสามารถใช้งานได้โดยการนําฉากที่โปรแกรมมีไว้ให้มาใช้งาน ได้เลย แค่เพียงลากเอามาวางที่หน้าจอ โดยมีข้ นั ตอนดังนี้ 1. ให้เราเลือกที่แถบ Scene บน Navigation Panel

2. จากนั้นจะมีเมนูยอ่ ยให้เราได้เลือกอีก 4 หมวด

3. หมวด Scene คือ หมวดที่เป็ นไฟล์ที่เกี่ยวกับฉากต่างๆที่โปรแกรมมีให้ ซึ่งเราสามารถนํามาใช้งาน ได้เลย

4. ในส่ วนของ Content Manager คือส่วนที่แสดงข้อมูลของไฟล์ยอ่ ยในแต่ละหมวด ซึ่งในหมวดของ Scene ก็จะมีฉากให้เลือกมากมาย

5. ซึ่งเราสามารถนําเมาส์ไปเลือกฉากที่ตอ้ งการแล้วลากวางที่หน้าจอแสดงผลได้เลยทันที


9

6. เมื่อนําฉากมาใช้งานหน้าจอแสดงผลก็จะแสดงฉากตามที่เราได้เลือกไว้ออกมาแสดง

7. หมวด Image Layer คือการเลือกใช้งานเลเยอร์รูปภาพ ซึ่งจะเป็ นรู ปภาพที่โปร่ งใส การใช้งานจะใช้ หลักการเดียวกันกับการใช้งาน Scene


10

8. ก็จะมีเลเยอร์ ให้เราได้เลือกใช้งานกันมากมาย

9. หมวด Props เป็ นหมวดที่เก็บไฟล์รูปภาพย่อยให้เราเลือกใช้งานกัน

10. ซึ่งจะแบ่งเป็ นหมวดๆ ให้เราได้ใช้งานกัน ซึ่งเราสามารถดึงมาใช้งานได้เลย


11

11. หมวด Background เป็ นหมวดที่เก็บพื้นหลังของแต่ละฉากไว้

12. มีพ้นื หลังให้ใช้งานมากมายเราสามารถนํามาใช้งานได้โดยการเลือกแล้วลากวางที่หน้าจอ


12

บทที่ 5 การใช้งาน Actor 1. การใช้งาน Actor หรื อตัวละครนั้น เราสามารถใช้งานได้โดยการเลือกที่แถบ Actor บน Navigation Bar

2. จากนั้นจะมีหมวดให้เราเลือกอีก ซึ่งหมวดแรกจะเป็ นหมวด Character หรื อตัวละคร

3. ซึ่งจะเป็ นข้อมูลไฟล์ตวั ละครที่โปรแกรมมีให้เราเลือกใช้งานกันหลายชนิด

4. เราสามารถนํามาใช้งานได้โดยการเลือกตัวละครนั้นๆแล้วนํามาวางไว้บนหน้าจอแสดงผล


13

5. หมวด Head จะเป็ นหมวดที่เก็บส่ วนหัวของตัวละครที่โปรแกรมมีให้ใช้งานกัน

6. ซึ่งมีให้เราได้เลือกใช้งานกันหลายประเภท

7. เราสามารถใช้เรี ยกใช้งานได้โดยการคลิกเลือกที่รูปภาพแล้วลากเอามาวางที่ตวั ละครที่มีอยู่ จากนั้น หัวของตัวละครตัวนั้นๆก็จะเปลี่ยนไป


14

8. หมวด Body หมวดนี้ จะเก็บข้อมูลที่เป็ นส่ วนตัว (ตั้งแต่ส่วนคอจนถึงเท้า)

9. ซึ่งจะแบ่งเป็ นประเภทให้เราได้เลือกใช้

10. โดยการเลือกที่ชุดของตัวละครและนํามาวางที่ตวั ละครที่มีอยูเ่ ดิม


15

11. จากนั้นตัวละครของเราก็จะเปลี่ยนชุดไปเป็ นชุดที่เราได้เลือกไว้


16

บทที่ 6 การใช้ งาน Animation & Motion ในบทนี้จะเป็ นการใช้งานตัวละครให้สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ซ่ึงมีข้ นั ตอนดังนี้ 1. ให้เลือกที่แถบ Animation บน Navigation Bar

2. จากนั้นจะมีหมวดให้เลือกอีก 4 หมวด

3. ในหมวด Motion จะเป็ นหมวดที่เก็บการแสดงท่าทางอารมณ์ของตัวละครซึ่งจะแบ่งเป็ นประเภท มากมายให้เราได้เลือกใช้งานกัน

4. มีประเภทให้เราได้เลือกใช้งานมากมาย

5. จากนั้นให้เราเลือก ท่าทางของตัวละครแล้วนําไปวางที่ตวั ละครที่มีอยูบ่ นหน้าจอ


17

6. และเมื่อนําท่าทางมาวางที่ตวั ละครนั้นแล้ว ตัวละครจะทําการแสดงท่าทางตามที่เราได้เลือกไว้

ในการควบคุมระยะเวลาในการแสดงผลของตัวละครจะขึ้นอยูก่ บั

Timeline หรื อเส้นกํากับเวลา เรา

สามารถเรี ยกใช้งาน Timeline ได้โดยการคลิกที่ปุ่ม ShowTimeline 7. จากนั้นจะมีหน้าต่าง Timeline แสดงขึ้นมาให้เราได้ปรับแต่ง โดยให้เราเปิ ดใช้งานในหมวด Transform และ Body Motion ซึ่งเป็ นการจัดการกับตัวละครขึ้นพื้นฐานก่อน


18

8. จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Puppet Editor คือ จะเป็ นการจัดการกับท่าทางของตัวละคร

9. จากนั้นจะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้เราได้เลือกดังนี้ • Move การเคลื่อนที่ • Idle เพิกเฉย • Talk พูดคุย • Mood การแสดงอารม

10. เราสามารถดูตวั อย่างการเคลื่อนไหวของตัวละครได้โดยการคลิกที่ปุ่ม 11. หรื อถ้าต้องการบันทึกให้ตวั ละครนั้นแสดงผลเลยก็ให้เราเลือกเป็ นแบบ 12. จากนั้นกดที่ปุ่ม Spacebar ที่แป้ นพิมพ์ ตัวละครก็จะทําตามท่าทางที่เราได้เลือกไว้


19

13. จากนั้นเมื่อเริ่ มบันทึกโปรแกรมจะแสดงเวลาในการแสดงผลเป็ นวินาทีให้เราดู และเมื่อต้องการ หยุดการบันทึกก็ให้เรากดที่ปุ่ม Spacebar ที่แป้ นพิมพ์อีก 1 ครั้งเพื่อหยุด

14. จากนั้นจะสังเกตเห็นเส้นแสดงเวลา (แสดงสีแดง) จะเคลื่อนที่ไปตามจํานวนเฟรม คิดจากการตั้งค่า (ค่าเดิมจะเป็ น 30 เฟรม ต่อ 1 วินาที) เพราเฉพาะฉะนั้น ถ้า 210 เฟรมก็จะใช้เวลาประมาณ 7 วินาที ในการแสดงการเคลื่อนไหวของตัวละค

15. เราสามารถเลื่อนเส้นแสดงเวลาได้ดงั รู ป

16. จากนั้นให้เราคลิกที่เครื่ องหมาย + เพื่อเพิ่ม KeyFrame ให้กบั Timeline


20

17. จากนั้นให้ยา้ ยตัวละครจากตําแหน่ งเดิมไปวางไว้ที่ตาํ แหน่งใหม่

18. แล้วจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม

Play เพื่อแสดงผลการเคลื่อไหวของตัวละคร


21

บทที่ 7 การใช้งาน Special Effect ในโปรแกรมนี้ มีเอฟเฟ็ คพิเศษให้เราได้เรี ยกใช้งานกันมากมายโดยมีข้นั ตอนดังนี้ 1. ไปที่แถบ Special FX บน Navigation Bar

2. จากนั้นจะมีหมวดให้เราได้เลือก 3 หมวด

3. ในหมวด Object จะเป็ นหมวดที่เก็บวัตถุที่เป็ นรู ปภาพเคลื่อนไหวต่างๆไว้ให้เราได้ใช้งานกัน

4. ซึ่งใช้หลักการเลือก ลาก วาง เหมือนเดิม

5. การใช้งาน Object ให้เราเลือกวัตถุที่เราต้องการนํามาใช้งาน จากนั้นให้ลากนํามาวางไว้ที่ตาํ แหน่งที่ เราต้องการให้แสดงผลดังรู ป


22

6. ในหมวด Text หรื อกล่องข้อความ หมวดนี้จะเก็บกล่องข้อความที่มีให้เราได้เลือกใช้งานกันใน ลักษณะต่างๆมากมาย

7. ซึ่งการใช้งานสามารถทําได้โดยการเลือกที่กล่องข้อความแล้วลากเอามาวางไว้ที่หน้าจอแสดงผล

8. หมวด Sound หรื อเสียง หมวดนี้ จะเก็บเสียงที่เป็ นเสียง Effect หรื อเสียงต่างๆที่โปรแกรมมีให้

9. เราสามารถนําไฟล์เสี ยงที่โปรแกรมมีไว้มาใช้งานได้โดยการเลือกที่เสียงแล้วลากนํามาวางที่ตวั ละครหรื อวัตถุน้ นั ๆ ดังรู ป


23


เอกสารอางอิง http://www.xn--9525zeo9ib7wla5e.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E 0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2 %E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8% A1-crazy-talk-animator-pro-1-0/

Crazytalk animator  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you