Issuu on Google+

Ziekte en het sacrament van het oliesel

E

c

c

l

e

s

i

o

l

o

g

i

e


Ziekte en het sacrament van het oliesel Raymond R. Hausoul Copyright Š april 2011

Ref. Raymond R. Hausoul, Ziekte en het sacrament van het oliesel, http://bijbelstudie.110mb.com, 2011. Download de nieuwste versie op: http://bijbelstudie.110mb.com 17-1458-8682-14:46

Š All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without permission in writing from the autor. The only exception are brief quotations with a reference mark (see ref. above).


Inhoudsopgave 1 | Ziekte kan van God komen..............................................................................5 2 | Ziekte als gevolg van demonische invloeden..................................................7 3 | Waardoor kan een gelovige genezen, waarbij zonde de ziekteoorzaak is?......9 3.1 Voorlichting...............................................................................................................9 3.2 Zelfonderzoek............................................................................................................9 3.3 Berouw.......................................................................................................................9 3.4 Belijdenis....................................................................................................................9 3.5 Wegnemen van de nevenverschijnselen.................................................................10 3.6 Aanvaardig van Gods vergeving..............................................................................10 3.7 Anderen vergeven...................................................................................................10

4 | Heeft de gave van genezing afgenomen in de tijd?........................................11 5 | Opvallendheden bij de genezingen van Christus..........................................13 6 | Hoort ziekte niet bij het lijden dat een gelovige voor Christus dient te dragen?................................................................................................................ 15


Over de auteur Raymond R. Hausoul, Th.M., werkte korte tijd als bouwkundig ingenieur en studeerde vanaf 2003 theologie aan de Evangelisch Theologische Faculteit (Leuven). Sinds 2006 werkt hij voor de Evangelische Christengemeenten Vlaanderen en is hij bedienaar van de eredienst in de Evangelische Kerk De Hoeksteen te Ieper. Zijn bediening spreidt zich echter uit over heel Vlaanderen en bestaat voornamelijk uit het geven van onderwijs door prediking, studies en artikelen in binnen- en buitenland. Hij doceert de vakken Oude Testament en Systematische Theologie aan de Evangelische Toerustingsschool Vlaanderen en aan Bijbelschool C7. In het verleden doceerde hij het vak Oude Testament (frequentie: 3-jaarlijks) aan het Instituut voor Bijbelse Vorming te Leuven. Naast zijn drukke werkzaamheden, is hij verder bezig met een promotieonderzoek over de kosmische eschatologie. Raymond is gehuwd met Belinda en zij genieten van hun twee kinderen, AdriĂŤl and Ilja. Email: rbhausoul@hotmail.com Twitter: twitter.com/rhausoul Facebook: http://www.facebook.com/raymond.hausoul


Afkortingen van Bijbelboeken Gn Genesis Js Ex Exodus Jr Lv Leviticus Kl Nm Numeri Ez Dt Deuteronomium Dn Jz Jozua Hs Re Rechters Jl Rt Rut Am 1Sm 1 Samuël Ob 2Sm 2 Samuël Jn 1Kn 1 Koningen Mi 2Kn 2 Koningen Na 1Kr 1 Kronieken Hk 2Kr 2 Kronieken Sf Ea Ezra Hg Ne Nehemia Zc Es Ester Ml Jb Job Mt Ps Psalmen Mc Sp Spreuken Lc Pr Prediker Jh Hl Hooglied Hd Andere werken Tob Tobit Jud Judit TEs Ester (Grieks) 1Mak1 Makkabeeën

Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joel Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Haggaï Zacharia Maleachi Matteüs Marcus Lucas Johannes Handelingen

2Mak2 Makkabeeën Wijs Wijsheid Sir Sirach Bar Baruch

Rm 1Ko 2Ko Gl Ef Fp Ko 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Tt Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jh 2Jh 3Jh Jd Op

Romeinen 1 Korintiërs 2 Korintiërs Galaten Efeze Filippenzen Kolossenzen 1 Tessalonicenzen 2 Tessalonicenzen 1 Timoteüs 2 Timoteüs Titus Filemon Hebreeën Jakobus 1 Petrus 2 Petrus 1 Johannes 2 Johannes 3 Johannes Judas Openbaring

BJr Brief van Jeremia TDn Daniël (Grieks) Man Manasse


Z I E K T E

E N

H E T

S A C R A M E N T V A N H E T O L I E S E L ZIEKTE KAN VAN GOD KOMEN

7

1 | Ziekte kan van God komen Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak den vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen. (Js45:6). • Zal de bazuin in de stad geblazen worden, dat het volk niet siddere? zal er een kwaad in de stad zijn, dat de HEERE niet doet? (Am3:6) • Toen ging Nathan naar zijn huis. En de HEERE sloeg het kind, dat de huisvrouw van Uria David gebaard had, dat het zeer krank werd. (2Sm12:15) • Gij dan maak u op, ga naar uw huis; als uw voeten in de stad zullen gekomen zijn, zo zal het kind sterven. En gans Israel zal hem beklagen, en hem begraven; want deze alleen van Jerobeam zal in het graf komen, omdat in hem wat goeds voor den HEERE, den God Israels, in het huis van Jerobeam gevonden is. (1Kn14:12-13) • Ziet nu, dat Ik, Ik DIE ben, en geen God met Mij, Ik dood en maak levend; Ik versla en Ik heel; en er is niemand, die uit Mijn hand redt! (Dt32:39) • Zie, gelukzalig is de mens, denwelken God straft; daarom verwerp de kastijding des Almachtigen niet. (Jb5:17). • En de HEERE zeide tot hem: Wie heeft den mens den mond gemaakt, of wie heeft den stomme, of dove, of ziende, of blinde gemaakt? Ben Ik het niet, de HEERE? (Ex4:11) •

Indien God alle mensen ziek maakt, hoeven we niet voor genezing te bidden, dat zou namelijk in dit geval tegen Gods wil zijn.


Z I E K T E

E N

H E T

S A C R A M E N T V A N H E T O L I E S E L

9

ZIEKTE ALS GEVOLG VAN DEMONISCHE INVLOEDEN

2 | Ziekte als gevolg van demonische invloeden Het was de satan die Job sloeg met boze zweren. (Jb2:7), Paulus doorn voor het vlees had een demonische oorsprong (2Ko12:7), • Het Grieks woord 'iaomai' (genezen) wordt vaak gebruikt voor bevrijding van demonen, aangezien in vele gevallen de bevrijding gepaard ging met genezing (Lk6:19; 9:42; Hd10:38), • Als we de gebeurtenissen van de Heer Jezus in Lukas 7:21 vergelijken met de beschrijving die de boden van Johannes de Doper eraan geven (Lk7:22), is het opvallend dat de uitdrijving van boze geesten niet genoemd wordt. • In Lukas 13:11 lezen we over een vrouw die achttien jaar een geest van ziekte had gehad em was kromgebogen. Dat het hier om een demonische invloed ging lezen we in Lukas 13:16. Deze vrouw is tevens een voorbeeld ervoor dat ook godvrezende mensen door de satan kunnen worden gebonden (Lk13:16). • De schrift spreekt over demonen die stomheid en doofheid veroorzaakten (Mt9:32; Lk11:14). • In Lukas 4:38 is het opvallend te zien dat de Heer Jezus de koorts bestraft, dit woord is hetzelfde woord als in vers 35 en 41 waar het gebruikt wordt voor het bestraffen van een demon. De koorts zakte tevens niet, maar verliet haar. • In Handelingen 19:12 wordt gezegd dat de geesten de zieken verlieten, hier wordt gesproken alsof het vanzelfsprekend is dat erin zieken soms demonen kunnen wonen. • •

Het feit dat een gelovige ziektemachten in zich kan hebben, betekent echter niet dat deze persoon 'bezeten' is (1Ko5:3-5; 2Ko2:10; 12:7; Ef4:27; 6.11; 1Tm1:20; 3:7; 4:1; 5:15; 2Tm2:26; Jk3:14; 1Pt5:8).


Z I E K T E

E N

H E T

S A C R A M E N T V A N H E T O L I E S E L WAARDOOR KAN EEN GELOVIGE GENEZEN, WAARBIJ ZONDE DE ZIEKTEOORZAAK IS?

11

3 | Waardoor kan een gelovige genezen, waarbij zonde de ziekteoorzaak is? 3.1

Voorlichting

Hoeveel christenen kunnen nog tegenwoordig zeggen dat de gedachte van de satan hun bekend zijn (2Ko2:10),

3.2

Zelfonderzoek

Alle onbeleden zonden in het leven die hij zich nog kan herinneren dienen beleden te worden, • Alle zonden die al vaak heeft beleden, maar die steeds weer terugkeren en hem dus nog steeds in de greep hebben dienen beleden te worden, • Alle contacten met verkeerde vrienden, occultisten en andere verzoekingen dienen verbroken te worden, • Alle zonden die anderen hem hebben aangedaan en die wrok en bitterheid in zijn hart oproepen dienen beleden te worden, • Alle demonische invloeden c.q. vloeken die zijn leven en lichaam zijn binnengedrongen en geheel of gedeeltelijk zijn ziekten en kwalen verklaren dienen beleden te worden. Ook dient degene zich vrijspreken van occulte bindingen en vervloekingen. •

3.3

Berouw

Berouw is pas echt als men niet meer met spijt aan bepaalde 'genietingen' van de zonde (Hb11:25) of aan bepaalde 'voordelen' van occulte contacten terugdenkt. Echte bekering is geen emotie, maar een beslissing van de wil.

3.4

Belijdenis

Dit is niet vergeving vragen, maar voor de Heer specifiek uitspreken welke zonden men gedaan heeft.


12

3.5

Wegnemen van de nevenverschijnselen

Ingeval men tegenover medemensen gezondigd heeft, moeten deze zonden tegenover hen beleden worden.

3.6

Aanvaardig van Gods vergeving

Sommigen vinden geen genezing of bevrijding, doordat zij niet kunnen aannemen dat God hun vergeven heeft. Zij lijken erg nederig als zij Gods genade niet 'durven' aannemen, maar vaak is dat niets anders als valse ootmoed.

3.7

Anderen vergeven

Wij moeten alle mensen vergeven die ons ooit op enigerlei wijze benadeeld of schade toegebracht hebben.


Z I E K T E

E N

H E T

S A C R A M E N T V A N H E T O L I E S E L HEEFT DE GAVE VAN GENEZING AFGENOMEN IN DE TIJD?

13

4 | Heeft de gave van genezing afgenomen in de tijd? Sommige uitleggers zijn van mening dat de gave van genezingen (en sommige andere gaven) afgenomen hebben, aangezien de genezing veel gevonden werd in de evangeliën. maar later in het boek Handelingen steeds minder gebeurde. In de laatst gedateerde brieven van Paulus komt genezing helemaal niet meer voor, waardoor de gave geleidelijk verdwenen is. Met deze theorie kunnen we echter alles bewijzen, zo vinden we bijvoorbeeld in de evangeliën driekeer de instelling van het avondmaal, in Handelingen wordt het echter maar nog twee keer genoemd (Hd2:42,46; 20:7-11), en in de brieven slechts eenmaal (1Ko10:16; 11:23-29) en in de latere brieven geen keer meer. Moeten we nu ook hieruit afleiden dat het avondmaal alleen maar voor de begintijd was, en dat wij er in de eindtijd dus niets meer mee te maken hebben? Victor Emenike zei eens: “satan wijst je op mensen die dachten dat ze genezen waren maar die nu weer ziek zijn. Maar als bepaalde mensen zeiden dat ze gered zijn geworden, maar die nu weer in zonde leven, dan gebruik je hen toch ook niet als voorbeeld om de werkelijkheid van de redding te ontkennen?”


Z I E K T E

E N

H E T

S A C R A M E N T V A N H E T O L I E S E L OPVALLENDHEDEN BIJ DE GENEZINGEN VAN CHRISTUS

15

5 | Opvallendheden bij de genezingen van Christus • Christus genas uit medelijden met de zieke (Mt20:34; Mk1:41; 5:19; 9:22; Lk7:13), • Christus genas met weinig woorden 1 (Mt8:32; Mk7:34; Lk8:54) of geen woorden (Mt9:20,25; 14:36; 20:34; Lk14:4), • Christus genas ogenblikkelijk 2 (Mt8:3,13; 15:28; 17:18; Mk1:31,42; 2:12; 5:29,42; 7:35; 10:52; Lk4:39; 5:13; Jh4:53), • Christus genas de persoon geheel (Mt12:13; 14:36; 15:28; Mk3:5; 5.34; 6:56; Lk6:10; 7:10; 8:48,50; Jh5:9,11), • De mensen die Christus genas gaven eer aan God (Mt9:8; 15:31; Mk2:12; Lk5:25; 7:16; 13:13; 17:15; 18:43).

1 2

Max.18 woorden in Mk9:25. Sommigen zien in de gebeurtenis van de genezing van de blinde in Markus 8:22-26 een bewijs voor een stapsgewijze genezing. Hierbij moeten we er echter goed op letten dat we deze uitzondering niet tot norm maken in de genezingsdienst. Tevens word daarbij ook vaak over het hoofd gezien dat de man toen Christus weg ging volkomen gezond was, en niet aan zijn lot overgelaten werd.


Z I E K T E

E N

H E T

S A C R A M E N T V A N H E T O L I E S E L HOORT ZIEKTE NIET BIJ HET LIJDEN DAT EEN GELOVIGE VOOR CHRISTUS DIENT TE DRAGEN?

17

6 | Hoort ziekte niet bij het lijden dat een gelovige voor Christus dient te dragen? Het normale Griekse woord voor lijden (pascho), wordt in het Nieuwe Testament meer dan veertig keer gebruikt, waarbij het nooit voor zieken wordt gebruikt. De uitzondering hierin is Markus 5:26 waar gezegd wordt dat de bloedvloeiende vrouw veel leed door de artsen. Deze uitzondering zegt dus niet dat ziekte hoort bij het lijden van de gelovige. De NBG51 vertaling vertaald dan ook ten onrecht in Lk4:40 en Jk5:15 het daar gebruikte Griekse woord met 'lijden'.


Het sacrament van het oliesel