Page 1

01 THUEÁ THU NHAÄP CAÙ NHAÂN Ngaøy 11 thaùng 01 naêm 2010 Boä Taøi Chính ñaõ coù Thoâng tö soá 02/2010/TT-BTC Höôùng daãn boå sung Thoâng tö soá 84/2008TT-BTC ngaøy 30/9/2008 cuûa Boä Taøi Chính höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Luaät thueá thu nhaäp caù nhaân... (trang 4-5)


2


THÖ CHUÙC MÖØNG Caùc baïn ñoäc giaû thaân meán! Doanh nghieäp laø moät thöïc theå kinh teá coù muïc ñích lôïi nhuaän. Nhieäm vuï cô baûn cuûa noù laø cung caáp saûn phaåm ñaùp öùng caùc nhu caàu cuûa xaõ hoäi, ñoàng thôøi laøm taêng voán chuû sôû höõu tôùi möùc toái ña. Laøm theá naøo ñeå coù theå coù ñöôïc nguoàn löïc chuùng ta caàn vôùi giaù thaáp nhaát? Laøm theá naøo ñeå nhöõng nguoàn löïc naøy ñöôïc saép xeáp moät caùch hôïp lyù ñoàng thôøi phaùt huy ñöôïc hieäu quaû cao nhaát trong caùc doanh nghieäp? Laøm theá naøo ñeå nguoàn löïc maø chuùng ta ñaàu tö vaøo doanh nghieäp ñem laïi lôïi ích toái ña ñoàng thôøi laïi coù theå traùnh ñöôïc toån thaát do ruûi ro gaây neân? Duø khoâng ñöôïc mong ñôïi, nhöng ruûi ro vaãn luoân hieän dieän trong moïi quyeát ñònh ñaàu tö hay giao dòch kinh doanh cuûa doanh nghieäp vaø coù theå bieán nhöõng “giaác mô ngoït ngaøo” cuûa caùc oâng chuû thaønh “quaû ñaéng”. Tuøy theo möùc ñoä, ruûi ro coù theå gaây ra nhöõng thieät haïi veà taøi chính, nhöng cuõng coù theå ñaåy doanh nghieäp vaøo tình traïng khaùnh kieät, thaäm chí phaù saûn. Ñaëc bieät trong tình hình thöïc teá hieän nay caáu truùc taøi chính tieàn teä cuûa neàn kinh teá theá giôùi ñang bò phaù vôõ do nhu caàu naêng löôïng vaø khoaùng saûn gia taêng maïnh meõ, ñang ñaët ra cho caùc doanh nghieäp Vieät Nam, ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa gaëp nhieàu ruûi ro taøi chính. Ruûi ro taøi chính thöôøng laø caùc ruûi ro lieân quan tröïc tieáp ñeán taøi chính nhö mua baùn, ñaàu tö vay nôï, bò chieám duïng voán, nhöng cuõng laø heä quaû cuûa vieäc khoâng am hieåu heát ñöôïc thò tröôøng, khoâng am hieåu baïn haøng, ruûi ro do khoâng naém vöõng ñöôïc caùc thay ñoåi trong chính saùch phaùp luaät, qui ñònh taøi chính, nhaát laø trong ñieàu kieän

nöôùc ta hieän nay, heä thoáng phaùp luaät ñang trong giai ñoaïn hoaøn thieän, caùc chính saùch thueá, caùc chuaån möïc keá toaùn thöôøng xuyeân thay ñoåi, khoâng ít doanh nghieäp ñaõ bò phaït thueá, truy thu thueá… daãn ñeán ñang töø laõi chuyeån thaønh thua loã, phaù saûn. Ruûi ro taøi chính laø vaán ñeà “noùng boûng” cuûa caùc doanh nghieäp Vieät Nam hieän nay. Xuaát phaùt töø thöïc traïng ñoù, Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam trieån khai thöïc hieän döï aùn “Phaân tích, ñaùnh giaù vaø ñeà xuaát caùc bieän phaùp ngaên ngöøa ruûi ro taøi chính trong caùc doanh nghieäp”. Nhaân dòp Baûn tin Taøi chính ra soá ñaàu tieân, toâi xin chuùc Döï aùn coù nhieàu hoaït ñoäng thieát thöïc, vaø toâi tin töôûng raèng hoaït ñoäng cuûa döï aùn cuõng nhö Baûn tin Taøi chính seõ thöïc söï goùp phaàn cung caáp theâm nhieàu thoâng tin höõu ích cho caùc doanh nghieäp nhaèm giaûm thieåu caùc ruûi ro maø caùc doanh nghieäp gaëp phaûi. Chuùc caùc baïn thaønh coâng!

Tieán syõ Vuõ Tieán Loäc Chuû tòch Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp Vieät Nam


VAÊN BAÛN MÔÙI THUEÁ THU NHAÄP CAÙ NHAÂN Ngaøy 11 thaùng 01 naêm 2010 Boä Taøi Chính ñaõ coù Thoâng tö soá 02/2010/TT-BTC Höôùng daãn boå sung Thoâng tö soá 84/2008TT-BTC ngaøy 30/9/2008 cuûa Boä Taøi Chính höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Luaät thueá thu nhaäp caù nhaân vaø höôùng daãn thi haønh Nghò ñònh soá 100/2008/NÑ-CP ngaøy 8/9/2008 cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát moät soá ñieàu cuûa Luaät thueá Thu nhaäp caù nhaân. Trong ñoù coù caùc ñieåm caàn chuù yù nhö sau : - Khoâng tính vaøo thu nhaäp chòu thueá thu nhaäp caù nhaân ñoái vôùi thu nhaäp töø tieàn löông, tieàn coâng moät soá khoaûn maø caùn boä coâng chöùc, caùn boä chieán syõ thuoäc löïc löôïng vuõ trang ñöôïc chi traû hoaëc ñôn vò chi traû thanh toaùn hoä caùc caù nhaân treân theo cheá ñoä quy ñònh cuûa nhaø nöôùc. - Khoâng tính vaøo thu nhaäp chòu thueá caùc khoaûn ñöôïc nhaän cuûa caùn boä coâng chöùc vaø nhöõng caù nhaân khaùc nhaän ñöôïc töø caùc coâng vieäc sau: Tham gia yù kieán, thaåm ñònh, thaåm tra caùc vaên baûn phaùp luaät, Nghò quyeát, caùc baùo caùo chính trò; tham gia

4

caùc ñoaøn kieåm tra giaùm saùt; tieáp cöû tri, tieáp coâng daân; trang phuïc vaø caùc coâng vieäc khaùc coù lieân quan ñeán phuïc vuï tröïc tieáp hoaït ñoäng cuûa Vaên phoøng Quoác hoäi, Hoäi ñoàng daân toäc vaø caùc UÛy ban cuûa Quoác hoäi, caùc Ñoaøn ñaïi bieåu Quoác hoäi; töø Vaên phoøng Trung öông vaø caùc Ban cuûa Ñaûng; töø Vaên phoøng Thaønh uûy, Tænh uûy vaø caùc Ban cuûa Thaønh uyû, Tænh uûy. - Vieäc mieãn thueá thu nhaäp caù nhaân theo quy ñònh treân chæ aùp duïng ñoái vôùi caù nhaân chuyeån nhöôïng nhaø ôû, ñaát ôû duy nhaát maø nhaø ôû, ñaát ôû naøy ñaõ ñöôïc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn sôû höõu hoaëc quyeàn söû duïng. - Ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp nhaän thöøa keá, quaø taëng laø hôïp ñoàng goùp voán ñeå coù quyeàn mua neàn nhaø, caên hoä khoâng ñöôïc mieãn thueá thu nhaäp caù nhaân theo quy ñònh taïi khoaûn 1 vaø khoaûn 4 cuûa Nghò ñònh soá 100/2008/NÑ-CP ngaøy 08/9/2008 cuûa Chính phuû”.


Vaên baûn môùi

- Ñöôïc Giaûm tröø ñoái vôùi khoaûn baûo hieåm baét buoäc. - Caù nhaân coù thu nhaäp töø chuyeån nhöôïng baát ñoäng saûn aùp duïng thueá suaát 25% tính treân thu nhaäp tính thueá (coù moät soá ñieàu kieän keøm theo) - Veà ñaêng kyù thueá, khaáu tröø thueá, khai thueá, noäp thueá, quyeát toaùn thueá ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp khaùc. Caù nhaân cö truù coù thu nhaäp töø tieàn löông, tieàn coâng neáu chæ nhaän thu nhaäp töø moät ñôn vò chi traû duy nhaát coù soá thueá phaûi noäp lôùn hôn soá thueá phaûi khaáu tröø coù theå thöïc hieän quyeát toaùn qua ñôn vò chi traû thu nhaäp.

Ngaøy 08 thaùng 01 naêm 2010 Toång Cuïc Thueá ñaõ coù coâng vaên soá 90/TCT-TNCN Höôùng daãn veà vieäc quyeát toaùn thueá thu nhaäp caù nhaân vaø ñaêng kyù ngöôøi phuï thuoäc naêm 2010. Theo ñoù, Toång Cuïc thueá ñeà nghò Cuïc thueá caùc ñòa phöông thoâng baùo cho caùc toå chöùc caù nhaân chi traû thu nhaäp taïm döøng vieäc noäp tôø khai quyeát

toaùn thueá TNCN naêm 2009 trong thaùng 01/2010 vaø seõ thöïc hieän keâ khai theo maãu môùi ñeå noäp cô quan thueá töø ngaøy 01/02/2010. Ngoaøi ra, vieäc thöïc hieän ñaêng kyù giaûm tröø gia caûnh neáu ñaõ ñaêng kyù roài thì sang naêm 2010 vaø caùc naêm tieáp theo khoâng phaûi ñaêng kyù laïi; tröôøng hôïp coù thay ñoåi veà ngöôøi phuï thuoäc thì môùi phaûi ñaêng kyù ñieàu chænh theo höôùng daãn taïi thoâng tö 84/2008/TT-BTC cuûa Boä Taøi Chính.


HOÛI ÑAÙP VEÀ THUEÁ THU NHAÄP CAÙ NHAÂN Ñoái vôùi doanh nghieäp tö nhaân, sau khi noäp thueá Thu nhaäp doanh nghieäp, phaàn coøn laïi coù phaûi noäp thueá Thu nhaäp caù nhaân khoâng? Theo quy ñònh taïi ñieåm 1.1, phaàn A vaø tieát d, ñieåm 2.5, muïc IV, phaàn C Thoâng tö soá 130/2008/TT-BTC ngaøy 26/12/2008 höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp soá 14/2008/QH12 vaø höôùng daãn thi haønh Nghò ñònh soá 124/2008/NÑ-CP ngaøy 11/12/2008 cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát thi haønh Luaät thueá thu nhaäp doanh nghieäp thì doanh nghieäp tö nhaân thuoäc ñoái töôïng noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp vaø Coâng vaên soá 11971/ BTC –TCT ngaøy 26/8/2009 cuûa Boä Taøi chính thì doanh nghieäp tö nhaân do moät caù nhaân laøm chuû vaø töï chòu traùch nhieäm baèng toaøn boä taøi saûn cuûa mình veà moïi hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp vaø thuoäc ñoái töôïng noäp thueá thu nhaäp doanh nghieäp. Vì vaäy, chuû doanh nghieäp tö nhaân khoâng phaûi noäp thueá TNCN ñoái vôùi phaàn thu

Thu nhaäp cuûa ñaïi lyù/thaùng

6

nhaäp coøn laïi sau khi doanh nghieäp ñaõ noäp thueá TNDN. Tuy nhieân, ñoái vôùi caùc khoaûn thu nhaäp khaùc khoâng lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp (thu nhaäp töø truùng thöôûng, töø thöøa keá hay quaø taëng), chuû doanh nghieäp tö nhaân phaûi noäp thueá TNCN theo quy ñònh hieän haønh.

Ñoái vôùi caù nhaân laøm ñaïi lyù xoå soá coù kyù hôïp ñoàng vôùi coâng ty xoå soá kieán thieát thì thueá thu nhaäp caù nhaân phaûi noäp nhö theá naøo? Theo höôùng daãn taïi Ñieàu 3 Thoâng tö soá 42/2009/TT-BTC ngaøy 9/3/2009 cuûa Boä Taøi chính höôùng daãn khaáu tröø thueá thu nhaäp caù nhaân ñoái vôùi caù nhaân laøm ñaïi lyù xoå soá quy ñònh: Ñoái töôïng phaûi khaáu tröø thueá: Coâng ty xoå soá kieán thieát chi traû thu nhaäp cho caù nhaân tröïc tieáp kyù hôïp ñoàng ñaïi lyù vôùi Coâng ty xoå soá kieán thieát coù traùch nhieäm khaáu tröø thueá thu nhaäp caù nhaân cuûa caù nhaân ñaïi lyù theo möùc thu nhaäp vaø tyû leä nhö sau:

Tyû leä taïm thu treân thu nhaäp traû cho ñaïi lyù khaùch haøng

Ñeán 4.000.000

0%

Treân 4.000.000

5%


Thueá TNCN Coâng ty toâi ñang baên khoaên veà thu nhaäp chòu thueá khi thueá thu nhaäp caù nhaân cuûa moät soá khoaûn chi phí sau: 1. Löông ngoaøi giôø coù tính khoâng? 2. Traùch nhieäm: GÑ, KTT, Thuû quyõ coù ñöôïc tính traùch nhieäm vaø coù phaûi chòu thueá phaàn naøy khoâng? 3. Ñieän thoaïi: cuï theå treân bao nhieâu thì khoâng ñöôïc tính? 4. Khaùch vaõng lai thì tính 10% nhöng 10% cuûa toång thu hay 10% cuûa caùc phaàn löông thöïc khoâng keå phuï caáp? 1. Löông ngoaøi giôø: Theo qui ñònh cuûa Luaät thueá TNCN: Khoaûn tieàn löông, tieàn coâng traû cao hôn do phaûi laøm vieäc ban ñeâm, laøm theâm giôø ñöôïc mieãn thueá caên cöù vaøo tieàn löông, tieàn coâng thöïc traû do phaûi laøm ñeâm theâm giôø tröø ñi möùc tieàn löông, tieàn coâng tính theo ngaøy laøm vieäc bình thöôøng. Löông trong giôø laø 50.000ñ/h. Tröôøng hôïp laøm theâm giôø vaøo ngaøy thöôøng, caù nhaân ñöôïc traû : 75.000ñ/h (150%); Thu nhaäp ñöôïc mieãn thueá laø 75.000ñ/h – 50.000ñ/h = 25.000 ñ/h. Tröôøng hôïp laøm theâm giôø vaøo ngaøy nghæ hoaëc ngaøy leã , caù nhaân ñöôïc traû : 100.000ñ/h (200%) thì thu nhaäp ñöôïc mieãn thueá laø : 100.000ñ/h -50.000ñ/h =50.000ñ/h. Tuy nhieân theo luaät lao ñoäng thì toång soá laøm theâm giôø trong naêm khoâng ñöôïc vöôït quaù 4h/ngaøy vaø 200h-300h/1 naêm (Tuøy theo ngaønh ngheà cuï theå). 2. Phuï caáp traùch nhieäm: Noùi chung thì khoâng ñöôïc tröø, phuï caáp ñaëc thuø theo quy ñònh nhöõng ngaønh coù phuï caáp ñaëc thuø thì ñöôïc tröø. Caên cöù vaøo Ñieàu 3 Luaät thueá TNCN, ñieàu 3 Nghò ñònh 100/2008/

NÑ-CP thì caùc khoaûn phuï caáp, trôï caáp thuoäc ñoái töôïng noäp thueá TNCN. Tröø caùc khoaûn phuï caáp, trôï caáp theo qui ñònh cuûa Phaùp luaät veà öu ñaõi ngöôøi coù coâng, phuï caáp quoác phoøng an ninh; Caùc khoaûn phuï caáp theo qui ñònh cuûa Boä luaät lao ñoäng ( phuï caáp ñoäc haïi, nguy hieåm ñoái vôùi nhöõng ngaønh ngheà hoaëc coâng vieäc ôû nôi coù yeáu toá ñoäc haïi, nguy hieåm, phuï caáp thu huùt, phuï caáp khu vöïc theo qui ñònh cuûa phaùp luaät); Caùc khoaûn trôï caáp theo qui ñònh cuûa Luaät baûo hieåm xaõ hoäi vaø Boä luaät lao ñoäng ( trôï caáp khoù khaên ñoät xuaát, trôï caáp tai naïn lao ñoäng, beänh ngheà nghieäp, trôï caáp moät laàn khi sinh con hoaëc nhaän con nuoâi, trôï caáp do suy giaûm khaû naêng lao ñoäng, trôï caáp höu trí moät laàn, tieàn tuaát haøng thaùng, trôï caáp thoâi vieäc, trôï caáp maát vieäc laøm theo qui ñònh cuûa Boä Luaät lao ñoäng, caùc khoaûn trôï caáp khaùc do BHXH chi traû) vaø Caùc khoaûn trôï caáp giaûi quyeát teä naïn xaõ hoäi theo qui ñònh cuûa Phaùp luaät. 3. Ñieän thoaïi: Ñöôïc tröø neáu phuø hôïp vôùi möùc quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc cô quan Nhaø nöôùc. Chi phuï caáp ñieän thoaïi theo cheá ñoä ñònh möùc qui ñònh ñoái vôùi töøng vò trí, phuø hôïp vôùi hoaït ñoäng kinh doanh cuûa töøng ñôn vò theo qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc, tuy nhieân phaûi coù ñaày ñuû hoùa ñôn chöùng töø theo qui ñònh. 4. Tính 10% treân thu nhaäp thöïc nhaän: Thueá TNCN ñoái vôùi khaùch vaõng lai ñöôïc tính 10% treân thu nhaäp cuûa töøng laàn thöïc nhaän.

Ñoái vôùi caù nhaân Vieät Nam laøm vieäc taïi khu kinh teá vaø khu kinh teá cöûa khaåu thì coù ñöôïc mieãn giaûm thueá thu nhaäp caù nhaân hay khoâng?


Theo Thoâng tö soá 176/2009/TTBTC ngaøy 09/09/2009 cuûa Boä Taøi chính thì ñoái töôïng ñöôïc giaûm thueá thu nhaäp caù nhaân theo höôùng daãn taïi Thoâng tö naøy laø caù nhaân bao goàm ngöôøi Vieät Nam vaø ngöôøi nöôùc ngoaøi cö truù hoaëc khoâng cö truù taïi Vieät Nam theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät thueá, tröïc tieáp laøm vieäc taïi caùc khu kinh teá, cuï theå: a) Caùn boä, coâng chöùc vaø nhöõng ngöôøi kyù hôïp ñoàng lao ñoäng vôùi Ban quaûn lyù khu kinh teá, caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc ñoùng taïi khu kinh teá vaø thöïc teá laøm vieäc taïi khu kinh teá.

Thu nhaäp tính thueá laø phaàn giaù trò vöôït treân 10 trieäu ñoàng cuûa thu nhaäp töø truùng thöôûng trong moät cuoäc chôi. Thueá suaát thueá TNCN ñoái vôùi thu nhaäp töø truùng thöôûng trong caùc troø chôi taïi Ñieåm vui chôi giaûi trí coù thöôûng laø 10%. Baïn coù theå xem theâm thoâng tö soá 164/2009/TT-BTC ngaøy 13/08/2009 cuûa Boä Taøi chính ñeå bieát roõ hôn caùch thöùc tính thueá TNCN ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp naøy.

b) Ngöôøi lao ñoäng kyù hôïp ñoàng lao ñoäng vôùi caùc toå chöùc, caù nhaân coù cô sôû kinh doanh taïi khu kinh teá vaø thöïc teá laøm vieäc treân ñòa baøn khu kinh teá.

Ñoái vôùi caù nhaân Vieät Nam laøm vieäc taïi vaên phoøng ñaïi dieän cuûa caùc toå chöùc Lieân hieäp quoác taïi Vieät Nam thì coù phaûi noäp thueá thu nhaäp caù nhaân ?

c) Ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc cho caùc toå chöùc, caù nhaân ñoùng ngoaøi khu kinh teá, nhöng ñöôïc cöû ñeán laøm vieäc taïi khu kinh teá ñeå thöïc hieän caùc hôïp ñoàng kinh teá do toå chöùc, caù nhaân kyù keát vôùi Ban quaûn lyù khu kinh teá hoaëc vôùi caùc toå chöùc, caù nhaân coù hoaït ñoäng ñaàu tö vaø saûn xuaát kinh doanh trong khu kinh teá.

Theo Thoâng tö soá 57/2009/TTBTC ngaøy 24/3/2009 cuûa Boä Taøi chính thì caù nhaân Vieät Nam ñöôïc tuyeån duïng theo hôïp ñoàng, laøm vieäc taïi vaên phoøng ñaïi dieän cuûa caùc toå chöùc Lieân hôïp quoác taïi Vieät Nam thuoäc ñoái töôïng ñöôïc mieãn thueá thu nhaäp caù nhaân . Thu nhaäp ñöôïc mieãn thueá cho nhaân vieân theo quy ñònh taïi Thoâng tö naøy laø caùc khoaûn tieàn löông vaø thuø lao maø nhaân vieân nhaän ñöôïc do vaên phoøng ñaïi dieän cuûa caùc toå chöùc Lieân hôïp quoác traû. Caùc khoaûn thu nhaäp maø nhaân vieân nhaän ñöôïc töø caùc nguoàn khaùc khoâng do toå chöùc Lieân hôïp quoác traû thì caùc nhaân vieân phaûi thöïc hieän nghóa vuï noäp thueá theo quy ñònh hieän haønh.

d) Caù nhaân, nhoùm caù nhaân coù ñòa ñieåm kinh doanh coá ñònh taïi khu kinh teá, thöïc hieän caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh theo giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh taïi khu kinh teá coù thu nhaäp chòu thueá töø kinh doanh theo quy ñònh cuûa Luaät thueá thu nhaäp caù nhaân.

Coâng ty toâi kinh doanh troø chôi coù thöôûng thì coù phaûi khaáu tröø thueá thu nhaäp caù nhaân cuûa caùc caù nhaân truùng thöôûng hay khoâng? Theo Thoâng tö soá 164/2009/TTBTC ngaøy 13/08/2009 cuûa Boä Taøi chính thì ngöôøi truùng thöôûng trong caùc hình thöùc troø chôi taïi Ñieåm vui chôi giaûi trí coù thöôûng do caùc toå chöùc kinh doanh ñöôïc pheùp kinh doanh theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät laø ñoái 8

töôïng phaûi noäp thueá TNCN.

Caùc caù nhaân khaùc ñöôïc vaên phoøng ñaïi dieän cuûa caùc toå chöùc Lieân hôïp quoác taïi Vieät Nam tuyeån duïng vaø traû löông theo giôø khoâng thuoäc ñoái töôïng aùp duïng cuûa Thoâng tö naøy.

Trong TT 160/2009/TT-BTC Muïc 1.2 cuûa Ñieàu 3 coù ñeà caäp : cô quan chi traû thu nhaäp chæ phaûi keâ khai quyeát toaùn thu nhaäp vaø soá thueá ñaõ khaáu tröø phaùt sinh töø ngaøy 01/7/2009 ñeán ngaøy


Thueá TNCN 31/12/2009. Vaäy cho toâi hoûi laø cô quan chi traû thu nhaäp chæ phaûi keâ khai quyeát toaùn soá thueá ñaõ khaáu tröø trong thôøi gian treân hay coù vaên baûn höôùng daãn naøo khaùc? Theo coâng vaên 90/TCT-TNCN ngaøy 08/01/2010 cuûa Toång Cuïc Thueá

thì TCT ñaõ ñeà nghò Cuïc thueá caùc ñòa phöông thoâng baùo cho caùc toå chöùc caù nhaân chi traû thu nhaäp taïm döøng vieäc noäp tôø khai quyeát toaùn thueá TNCN naêm 2009 trong thaùng 01/2010 vaø seõ thöïc hieän keâ khai theo maãu môùi ñeå noäp cô quan thueá töø ngaøy 01/02/2010.


GOÙC CAFE NOÃI NIEÀM THUEÁ THU NHAÄP CHÖÙNG KHOAÙN ! Gaàn nhaø Nhaøn Ñaøm toâi coù oâng haøng xoùm, tuy laø caùn boä coâng chöùc ôû ngaønh Ngaân haøng, nhöng laïi coù veû phaùt ñaït ôû caùi maûng chôi chöùng khoaùn neân caû khu ñaët cho anh ta caùi teân Thöïc “chöùng”! Nhaân gaëp nhau ôû quaùn coùc ñaàu ngoõ xoùm, Nhaøn Ñaøm toâi laân la hoûi chuyeän.

ñoùng thueá caù nhaân treân coå phieáu thöôûng thì khoâng OK laém.

- Daïo naøy baùc “vaãn ñeàu chaân, ñeàu tay” caùi moùn chöùng khoaùn ñaáy chöù?

- Thì ñuùng. Nhöng coå phieáu thöôûng chæ laøm anh giaøu theâm veà soá löôïng coå phieáu thoâi chöù khoâng phaûi veà giaù trò. Ví duï nhö hieän nay chuù coù 1.000 coå phieáu A, doanh nghieäp chia thöôûng cho chuù tyû leä 1:1, töùc laø chuù coù theâm 1.000 coå phieáu nöõa maø khoâng phaûi traû tieàn. Nhöng khi chia thöôûng thì giaù coå phieáu A giaûm 50% ngay treân thò tröôøng. Töùc laø chuù coù nhöõng 2000 coå phieáu nhöng giaù trò taøi saûn coå phieáu thì… nhö cuõ!

- Ô, cuõng boû ra ít tieàn löôùt ngang löôùt doïc vôùi baø con vaäy thoâi! Chöù taèng taèng nhaän ñoàng löông haønh chính thì cuõng “khoù”! - Maáy ñôït “soùng saùnh” vöøa roài, chaéc cuõng kieám ñöôïc? - Caùi moùn naøy luùc thì leân voi, cuõng coù luùc xuoáng… buøn! - Thì theá môùi laø chöùng khoaùn chöù! Nhöng em nghe noùi baây giôø chôi chöùng khoaùn cuõng phaûi ñoùng thueá?! - Kinh doanh thì ñoùng thueá laø ñuùng roài. Nhöng

10

- Thì nhaän thöôûng theâm coå phieáu, phaûi ñoùng thueá laø ñuùng chöù sao? Baùc Thöïc “chöùng” voø ñaàu böùt tai.

- Vaäy laø loã khoaûn ñoùng thueá haû baùc? - Vaãn laø caùi “beänh” qui ñònh chöa roõ. Khi tính thueá thu nhaäp caù nhaân ñoái vôùi chöùng khoaùn khoâng thaáy noùi ñeán vieäc cho nhaø ñaàu tö ñöôïc giaûm tröø chi phí hôïp lyù gì caû.


Goùc cafe

- Hay ñaõ coù qui ñònh nhöng baùc ít ñoïc baùo nghe ñaøi? - Coù phaûi moät mình toâi noùi ñaâu, baùo chí cuõng noùi ñaáy thoâi. Tuy khoâng phaûi laø daân “chöùng” nhöng Nhaøn Ñaøm toâi cuõng thaáy coù vaán ñeà trong vieäc “phoå bieán kieán thöùc phaùp luaät” ôû ta. “Tö töôûng khoâng thoâng, bình toâng ñeo khoâng noåi”, huoáng hoà caùi thò tröôøng naøy laïi chòu aùp löïc cuûa nieàm tin vaø taâm lyù nhaø ñaàu tö… Coù leõ, caùc nhaø chính saùch cuõng neân taêng cöôøng “gaàn daân” hôn, ñeå cho nhöõng ngöôøi nhö baùc Thöïc “chöùng” nhaø toâi ñôõ phaûi laøu baøu, voø ñaàu böùt tai nhö vaäy./.


Ñeå bieát theâm thoâng tin chi tieát, xin lieân heä: TRAÀN HOÀ LAN Tröôûng ban Taøi chính Email: lanth@vcci.com Tel: 04 3574 2169 - 237 LEÂ HOAØI THU Phoù Tröôûng ban Taøi chính Email: thulh@vcci.com Tel: 04 3574 2169 - 218 NGUYEÃN THÒ MINH THU Tröôûng phoøng - Ban Taøi chính Email: thunm@vcci.com Tel: 04 3574 2169 - 313 NGUYEÃN HÖÕU VINH Tröôûng phoøng Keá toaùn - VCCI taïi TP.HCM Email: vinhnh@vcci.com Tel: 08 3932 1929

Soá 09 Ñaøo Duy Anh, Q. Ñoáng Ña, Haø Noäi ÑT: (84.8) 3574 2022 - 3577 1276 FAX: (84.8) 3574 2020 vcci@fmail.vnn.vn

12

www.vcci.com.vn

Ban Tin Tai Chinh - Mar 22  

Ban Tin Tai Chinh - Mar 22

Ban Tin Tai Chinh - Mar 22  

Ban Tin Tai Chinh - Mar 22