Page 1

Goo to nakhonratchasima zoo


สารบัญ

ประวัติสวนสัตวนครราชสีมา

1

กิจกรรมที่ใหบริการภายในสวนสัตว

2

รานอาหารเคียงบึง

6

ของที่ระลึก

8

สวนน้ํา Korat Zoo Lagoon

10


บรรณาธิการ สวัสดีคะ ทานผูอานทุกทาน ของฝากนิตยสารนองใหมไวในหัวใจของทุกทานดวยนะคะ นิตยสารฉบับนี้จะนําเสนอเรื่องราวประวัติความเปนมาของสวนสัตวนครราชสีมา เพื่อใหรูวาภายใน สวนสัตวมีกิจกรรมตางๆ ใหบริการแกนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมสวนสัตว ไมวาจะเปนการบริการ รถไฟพวงนั่งชมสัตว รถจักรยานใหเชา รถกอลฟใหเชา จัดโชวแสดงความสามารถของแมวน้ํา และ อื่นๆอีกมากมาย นอกจากนั้นสวนสัตวไดมีการขายของฝากที่ระลึกเกี่ยวกับสวนสัตวไวใหนักทองเที่ยว ไดซื้อติดไมติดมือกลับบานไปฝากญาติพี่นอง คนรัก เพื่อนอีกดวย หลังจากที่ชมสัตวเสร็จแลวสวน สัตวก็มีสวนน้ํา Korat Zoo Lagoon ที่ใหญที่สดุ ในภาคอีสานไดเลนดับความรอน สวนสัตวมี รานอาหารเคียงบึงบรรยากาศดี มีอาหารอรอยเตรียมไวใหนักทองเที่ยวรับประทานดวย เมื่อทุกทานไดอานเนื้อหาหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนนะคะ

จิรนันท ลมไธสง


1

สวนสัตวนครราชสีมา สวนสัตวลําดับที่ ๔ ใน องคการสวนสัตวในพระบรม ราชูปถัมภ สังกัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมจัดตั้งขึ้นตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๒ ในสมัย พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรีภายใตชื่อ “โครงการสวนสัตวนครราชสีมา” จนกระทั่งมีพิธี เปดอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ โดยมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เปนประธานในพิธี และใชชื่อวา “สวนสัตว นครราชสีมา” เปนตนมา สวนสัตวนครราชสีมาจัดเปนสถานที่พักผอนเชิงนิเวศของประชาชน เปนแหลงเรียนรู เรื่องสัตวปาและธรรมชาติศึกษาของเยาวชนที่มีความทันสมัยตามมาตรฐานการสวนสัตวใหมีคุณภาพในระดับ สากล ภายใตนิยาม “ททองเที่ยว เรียนรู สูธรรมชาติ” สวนสัตวนครราชสีมา ...ซา ซาฟารีอีสาน..ดวยพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๕๔๕ ไร มีการแสดงสัตวปานานา ชนิด อยูในความดูแลทั้งหมดประมาณ ๑,๘๐๐ ตัว เนื่องจากสภาพภูมิอากาศอํานวย จึงมีการปรับพื้นที่ เสมือน ทุงหญาสะวันนาซึ่งเปนการเชื่อมโยงระหวางสภาพทางภูมิศาสตรและการจัดแสดงสัตวปาที่เหมาะสมตามหลั หมาะสมตามห ก ภูมิศาสตร การนําสัตวจากแอฟริกามาจัดแสดงไดแก “The Big Five” ๕ สัตวผูยิ่งใหญแหงทุงหญาแอฟริกา ไดแกสิงโต เสือดาว-เสื เสือดํา ชางแอฟริกา แรดขาว ควายปาแอฟริกา ยีราฟ มาลาย แอนติโลป นอกจากนั้นยังมี ความโดดเดนเฉพาะในเรื่องของการเพาะขยายพันธุนกกระเรียนพันธุ นธุไทย และสัตวชนิดอื่นจากทวีปตางๆมาจัด แสดงไวใหนักทองเที่ยวไดมาเขาชมมากมาย อีกทั้งยังไดรับใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตตนแบบ จากสํานักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ขอบคุณ : http://www.koratzoo.org http://www.koratzoo.or


2

ก ก

ก ก

สวนสัตวนครราชสีมา เปดทําการทุกวัน ตั้งแตเวลา 08.00 น. - 17.00 น. อัตราคาบริการ คาบัตรผานประตู (รวมการใชบริการสวนน้ํา) : ผูใหญ 100 บาท เด็ก 20 บาท : นักศึกษา ปวช.-มหาวิ ปวช ทยาลัย ครู ทหาร ตํารวจ (ในเครื่องแบบ) 50 บาท : ชาวตางชาติ

ผูใหญ 150 บาท

เด็ก 70 บาท

: ผูสูงอายุ (60 60 ป ขึ้นไป) คนพิการ พระภิกษุ สามเณร ยกเวนคาบัตรผานประตู ** หมายเหตุ : ผูที่มีความสูงเกิน 130 ซม. คิดเปนผูใหญ คาจอดรถ : รถจักรยานยนต คันละ 10 บาท : รถยนต 4 ลอ

คันละ

: รถ 6 ลอ รถบัส

คันละ 60 บาท

การใหบริการรถไฟพวงชมสัตว

ผูใหญ 20 บาท เด็ก 10 บาท

50 บาท


3

รถจักรยานใหเชา คาบริการเริม่ ตน 20 บาท ตอคัน / ชัว่ โมง

รถกอลฟใหเชา คาบริการ 300 บาท / ชั่วโมง


4

รถ ATV เด็ก

เจ็ทโบทเล็ก


5

การแสดงความสามารถแมวน้ํา

ผูใ หญ 20 บาท เด็ก 10 บาท

แมวน้ําแสดงไดดีมากๆเลย ทุกทานควรเขาไปรับชม ถาทานพลาดชมแลวเสียดายแทนทานจริงๆนะคะ


6

! บรรยากาศเย็นสบาย บริเวณทางเขาสวนสัตวนครราชสีมา บริการอาหารไทยนานาชนิด เปดบริการทุก วัน ตั้งแตเวลา 10.00 น. - 20.00 น.


7

อาหารอรอย ราคาเปนกันเอง

ขอบคุณ : http://www.koratzoo.org


8

!ก

ผาขนหนูโลโกสวนสัตว ผืนละ 120 บาท

หมวกแกบลายสัตว ราคา 199 บาท

หมวกปาน ราคาใบละ 299 บาท

หมวกผูหญิงโลโกสวนสัตว ราคาใบละ 199 บาท


9

หนังสือสวนสัตวนครราชสีมา ราคาเลมละ 79 บาท

สมุดโนตเลมเล็ก ราคา 39 บาท

ลูกแกวสวนสัตว ราคาอันละ 89 บาท

แม็กเนตติดตูเย็น ราคาอันละ 39 บาท

ขอบคุณ : http://www.koratzoo.org


10

2

" “Korat Zoo Lagoon”

สวนน้ําสันทนาการเพื่อการเรียนรูสําหรับทุกคนในครอบครัว ในพื้นที่สวนสัตวนครราชสีมา ดวยพื้นที่ ขนาด 12 ไร ที่ใหญที่สุดในภาคอีสาน สระน้ําวนใสสะอาด พรอมกับสไลดเดอรยักษ โลมาปลาหมึก และชาง พนน้ําพรอมสนามพลัสกอลฟ จํานวน 19 หลุม

ชุดวายน้าํ มีใหเชาบริการ

รายการ ชุดวายนํ้าเด็กชายรวมหมวก ชุดวายนํ้าเด็กหญิงรวมหมวก ชุดวายนํ้าผูใหญชายรวมหมวก ชุดวายนํ้าผูใหญหญิงรวมหมวก ชุดหมีกระโปรงแขนยาวรวมหมวก ชุดเสื้อแขนยาวกระโปรงรวมหมวก

คาเชา 40 40 60 70 110 150

คามัดจํา 110 160 140 180 190 250

รวม 150 200 200 250 300 400


11

ชุดหมีกางเกงเสื้อแขนสั้นรวมหมวก ชุดกางเกงพรอมเสื้อแขนยาวรวมหมวก กางเกงวายนํ้าเด็กชาย ชุดกระโปรงวายนํ้าเด็กหญิง กางเกงวายนํ้าผูใหญชาย ชุดกระโปรงวายนํ้าผูใหญหญิง หมวกวายนํ้า ผาเช็ดตัว ชุดคลุม กุญแจตูเก็บของ ชูชีพ หวงยาง/แผนโฟม รองเทาแตะ

#

110 150 30 20 50 60 10 30 30 30 50 40 10

190 250 70 120 100 140 40 70 170 70 100 60 20

300 400 100 150 150 200 50 100 200 100 150 100 30

"

ขอบคุณ : http://www.koratzoo.org

Go to nakhonratchasima Zoo  
Go to nakhonratchasima Zoo  
Advertisement