Page 1

Thai Alliance for Human Rights (TAHR) 1268 Grant Avenue, 3rd Floor, San Francisco, CA 94133 Email: president@thai-ahr.org Website: http://thai-ahr.org 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง

การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ ายแรง อันเป็ นผลจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทย

เรียน

ผู้เกี่ยวข้ องทุกท่าน โดยเฉพาะนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมขบวนการ และรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (Thai Alliance for Human Rights) ซึง่ เป็ นองค์กรไม่แสวงกําไร ไม่เลือกข้ าง เป็ น อิสระและไม่ขึ ้นกับรัฐบาล (NGO) ได้ เฝ้ามองพัฒนาการของความขัดแย้ งทางการเมืองในประเทศไทยมานาน และมีความห่วงใย อย่างยิ่งต่อพฤติการของผู้ประท้ วงรัฐบาล ที่นําโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และเครื อข่ายอื่น ๆ ที่ตอ่ ต้ านรัฐบาลปั จจุบนั ด้ วยข้ อเรี ยกร้ องและการกระทําอันขัดต่อรัฐธรรมนูญ ขัดกับหลักประชาธิปไตยที่เสียงส่วน ใหญ่ของประชาชนผ่านการเลือกตังจะต้ ้ องถือเป็ นความฐานอันชอบธรรมของที่มาของรัฐบาล และขัดกับหลักนิตริ ัฐ-นิตธิ รรม และเราได้ ขอร้ องให้ ทกุ ฝ่ าย รวมทังฝ่้ ายรัฐบาล ละเว้ นการใช้ ความรุ นแรง และหันหน้ าเข้ าหากันเพื่อเจรจาหาทางออกของประเทศ ในฐานะองค์กรสิทธิมนุษยชน ที่ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด แต่ยดึ หลักการประชาธิปไตยสากลและหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็ นหัวใจการ ดําเนินการ ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนขอประนามการกระทําของนายสุเทพและเครื อข่าย อันอยู่ในข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนพื ้นฐาน อย่างร้ ายแรง และจะพยายามจับตาการกระทําของคณะนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่อยู่ในข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามหลักปฏิญญา สากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ดังต่อไปนี ้ ข้ อ 3 บุคคลมีสิทธิในการดําเนินชีวิต ในเสรี ธรรมและในความมัน่ คงแห่งร่ างกาย และ ข้ อ 12 การเข้ าไปสอดแทรกโดยพลการในกิจส่วนตัว ครอบครัว เคหะสถาน การส่งข่าวสาร ตลอดจนการโจมตีตอ่ เกียรติยศ และ ชื่อเสียงของบุคคลนันจะทํ ้ ามิได้ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ รับการคุ้มครองตามกฎหมายจากการสอดแทรก และการโจมตี ดังกล่าว นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และคณะ เคลื่อนไหวในลักษณะก้ าวร้ าว รุ นแรง และละเมิดกฎหมายบ้านเมือง จนทําให้ เกิดการ เสียชีวติ และบาดเจ็บ ทัง้ ๆ ที่ฝ่ายรัฐบาล โดยเจ้ าหน้ าที่รัฐ และฝ่ ายเสื ้อแดงมีเจตนาชัดเจนที่จะไม่สานความรุ นแรงกับท่าน การเป่ า นกหวีดในลักษณะคุกคาม เป็ นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลดังกล่าวนี ้ และการบุกรุ กสถานที่ราชการ ขโมยหรื อทําลายทรัพย์สินส่วนตัว และของราชการ ซึง่ เป็ นสมบัตขิ องคนไทยทังชาติ ้ เป็ นการละเมิดที่ร้ายแรงยิ่ง ไม่สมควรเป็ นเยี่ยงอย่างหรื อให้ เกิดขึ ้นบนแผ่นดินไทยได้ อีก ข้ อ 5 บุคคลใดจะถูกทรมานหรื อได้ รับการปฎิบตั ิ หรื อลงทัณฑ์ซงึ่ ทารุ ณโหด ไร้ มนุษยธรรมหรื อเหยียดหยามเกียรติมิได้ การปราศรัย และการเคลื่อนไหวของนายสุเทพและคณะ เป็ นไปในลักษณะก้ าวร้ าว รุ นแรง ยุยง เหยียดหยามเกียรติฝ่ายตรง ข้ าม จงใจทําให้ เกิดการเกลียดชังและป้องร้ ายหมายชีวติ ข้ อ 9 บุคคลใดจะถูกจับ กักขัง หรื อเนรเทศโดยพลการมิได้


การประกาศหลาย ๆ ครัง้ ของนายสุเทพ เทือกสุ บรรณ และคณะผ่านการถ่ายทอดไปทัว่ ประเทศ มีหลักฐานชัดเจนว่า มีการ ประกาศเจตนาจะจับตัว ล้ อมบ้ าน ทําร้าย หรื อผลักไสไล่ส่งผู้คดิ ต่าง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนในตระกูลชินวัตร ออกนอกประเทศ ซึง่ เป็ นสิ่งไม่สามารถกระทําได้ ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนสากลข้ างต้ นนี ้ ข้ อ 10 บุคคล ชอบที่จะเท่าเทียมกันอย่างบริ บรู ณ์ ในอันที่จะได้ รับการพิจารณาอย่างเป็ นธรรมและเปิ ดเผย โดยศาลที่เป็ น อิสระและ ไร้ อคติ ในการวินิจฉัยชี ้ขาดสิทธิและหน้ าที่ ตลอดจนข้ อที่ตนถูกกล่าวหาใดๆ ทางอาญา และ ข้ อ 11 บุคคล ที่ถูกกล่าวหาด้ วยความผิดทางอาญา มีสิทธิ์ที่จะได้ รับการสันนิฐานไว้ ก่อนว่าบริ สทุ ธิ์ จนกว่าจะจะมีการพิสจู น์ ว่า มีความผิดตามกฎหมาย ในการพิจารณาโดยเปิ ดเผย ณ ที่ซงึ่ ตนได้ รับหลักประกันทังหมดที ้ ่จําเป็ นในการต่อสู้คดี... การที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณและคณะ กล่าวหาว่า รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คดโกง หรื อแม้ กระทัง่ เป็ นคณะทรราชย์ รวมทังข้ ้ อ กล่าวหาอื่น ๆ อันไม่ได้ ผ่านการพิสูจน์ทางกระบวนการยุตธิ รรมจนสิ ้นสุด แล้ วอาศัยเป็ นเหตุในการขับไล่รัฐบาลและจะล้ มล้ างตระกูลชิน วัตร ก็ถือเป็ นการกระทําผิดหลักสิทธิข้างต้ นนี ้เช่นกัน ประเทศไทยมีกฎหมายบ้ านเมือง การละเมิดหลักกฎหมายและหลักปฏิญญาสา ลสองข้ อนี ้ จึงไม่สมควรเกิดขึ ้นอีกต่อไป อนึง่ การเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทย ด้ านหนึง่ ถือว่าเป็ นการแสดงออกและมีส่วนร่ วมในทางการเมืองของ ประชาชนจริ ง ๆ แต่การแสดงออกที่ไร้ อารยธรรม ใช้ ความหยาบคาย สร้ างความเกลียดชัง ส่อเค้ ารุ นแรง และละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน ดังกล่าว อยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็ นห่วงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อกลุ่มผู้ประท้ วงภายใต้ การนําของนายสุเทพนี ้ ดูเหมือนจะได้ รับ วัคซีนป้องกันการถูกดําเนินการตามกฎหมาย โดยความผิดที่ปรากฎ ทังระดั ้ บรัฐธรรมนูญในฐานะกบฏ และความผิดอาญาอื่น ๆ นั้น เจ้าหน้าที่บา้ นเมืองยังไม่กล้าที่จะบังคับใช้กฎหมาย ทั้ง ๆ ที่การกระทําความผิดโจ่งแจ้ง รุ นแรง และท้าทายต่อหลักนิติรัฐอย่างที่สุด นอกจากนี ้ ความผิดของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะเจ้ าหน้ าที่รัฐสัง่ การให้ เกิดการเสียชีวติ ของ ประชาชนนับร้ อยศพนัน้ ก็ได้ รับการเลื่อนมากกว่าสามปี แล้ ว โดยนายสุเทพ สามารถเลื่อนได้ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็เพิ่งจะไป รายงานตัวและได้ รับการประกันตัว (ซึง่ เราไม่ขดั ข้ อง เพราะเป็ นสิทธิพื ้นฐานที่ควรได้ รับ เพื่อสู้คดีอย่างเป็ นธรรมและเต็มที)่ ภาคีไทย เพื่อสิทธิมนุษยชน เกรงว่า หากการเจรจาต่อรองทางการเมืองต่อจากนี ้ไม่สําเร็ จ นายสุเทพและคณะอาจจะหันไปสร้ างความรุ นแรงและ ละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ อที่กล่าวข้ างต้ นและข้ ออื่น ๆ จนอาจจะนําไปสู่การนองเลือด หรื อแม้ แต่สงครามกลางเมืองในที่สดุ เพราะสิ่งที่ นายสุเทพและคณะพยายามจะทํานัน้ แม้ ว่าภาคีฯ จะไม่พยายามเลือกข้ าง แต่เราก็เห็นถึงความพยายามที่จะไม่ปฏิบตั ิตามหลัก รัฐธรรมนูญว่าด้ วยอํานาจของประชาชน ที่ยกให้ กบั ตัวแทนพวกเขาผ่านการเลือกตัง้ และการพยายามตังตนเป็ ้ นผู้ถืออํานาจรัฐ ทัง้ ๆ ที่ ตนเองเป็ นกลุ่มคนในหลักแสน (ในช่วงสองสามวันที่ผา่ นมา มีรายงานว่ามีมวลชนระหว่างหนึง่ แสนถึงสามแสนคน ตามรายงานข่าว นานาชาติ ในขณะที่ผ้ ชู มุ นุมและเครื อข่ายสื่อสารมวลชนไทยที่นําเสนอว่า มีขนาดถึงห้ าล้ านคน) โดยได้ เมินเฉยหรื อเหยียบยํ่าเสียงของ คนไทยร่ วมชาติที่สนับสนุนรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อีกนับ 20 ล้ านคน ทั้ง ๆ ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ใน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 แล้ว ดังนัน้ ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ขอเรี ยกร้ องให้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณและคณะ ได้ ถือแนวทางสันติอหิงสา พร้ อมกับ ยึดถือการเคารพหลักการประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล อย่างเคร่ งครัด และเราขอให้ รัฐบาลคุ้มครองสิทธิอนั ชอบธรรม ของผู้ประท้ วงต่อไป แต่ต้องบังคับใช้ กฎหมายเพื่อรักษาความเป็ นนิตริ ัฐ พร้ อมกับพยายามให้ เกิดการเจรจากับแกนนําผุ้ประท้ วง และผู้ มีอํานาจเหนือรัฐธรรมนูญที่สามารถบงการทหาร ตํารวจ ศาล และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการเมืองอย่างแท้ จริ งด้ วย และที่สําคัญ ที่สดุ เราขอเรี ยนให้ ทกุ ท่านทราบว่า ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ ชิดต่อไป และจะดําเนินการกับผู้ละเมิด สิทธิมนุษยชนทุกฝ่ าย โดยจะส่งรายชื่อและพฤติกรรมการละเมิดต่าง ๆ พร้ อมหลักฐาน ให้ นานาประเทศรับทราบ ในฐานะผู้ละเมิด สิทธิมนุษยชน และวอนขอไม่ให้ ประเทศเหล่านัน้ ต้ อนรับผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเด็ดขาดต่อไป ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน


ผูส้ นับสนุนจดหมายนี้ (อาจจะมีเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป ณ http://wp.me/p1TLDG-5BS) • • •

ภาคีไทยเพื่อสิ ทธิมนุษยชน สาขาเบลเยีย่ ม สหภาพฝรั่งเศส (กลุ่มคุณวิไลลักษณ์) กลุ่มข้าวเหนียวแดงเดนมาร์ค

Tahr openletter hrabuses thailand dec13 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you