Issuu on Google+

Thai Alliance for Human Rights (TAHR) 1268 Grant Avenue, 3rd Floor, San Francisco, CA 94133 Email: president@thai-ahr.org Website: http://thai-ahr.org 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง

การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ ายแรง อันเป็ นผลจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทย

เรียน

ผู้เกี่ยวข้ องทุกท่าน โดยเฉพาะนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมขบวนการ และรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (Thai Alliance for Human Rights) ซึง่ เป็ นองค์กรไม่แสวงกําไร ไม่เลือกข้ าง เป็ น อิสระและไม่ขึ ้นกับรัฐบาล (NGO) ได้ เฝ้ามองพัฒนาการของความขัดแย้ งทางการเมืองในประเทศไทยมานาน และมีความห่วงใย อย่างยิ่งต่อพฤติการของผู้ประท้ วงรัฐบาล ที่นําโดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และเครื อข่ายอื่น ๆ ที่ตอ่ ต้ านรัฐบาลปั จจุบนั ด้ วยข้ อเรี ยกร้ องและการกระทําอันขัดต่อรัฐธรรมนูญ ขัดกับหลักประชาธิปไตยที่เสียงส่วน ใหญ่ของประชาชนผ่านการเลือกตังจะต้ ้ องถือเป็ นความฐานอันชอบธรรมของที่มาของรัฐบาล และขัดกับหลักนิตริ ัฐ-นิตธิ รรม และเราได้ ขอร้ องให้ ทกุ ฝ่ าย รวมทังฝ่้ ายรัฐบาล ละเว้ นการใช้ ความรุ นแรง และหันหน้ าเข้ าหากันเพื่อเจรจาหาทางออกของประเทศ ในฐานะองค์กรสิทธิมนุษยชน ที่ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด แต่ยดึ หลักการประชาธิปไตยสากลและหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็ นหัวใจการ ดําเนินการ ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนขอประนามการกระทําของนายสุเทพและเครื อข่าย อันอยู่ในข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนพื ้นฐาน อย่างร้ ายแรง และจะพยายามจับตาการกระทําของคณะนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ที่อยู่ในข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามหลักปฏิญญา สากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ดังต่อไปนี ้ ข้ อ 3 บุคคลมีสิทธิในการดําเนินชีวิต ในเสรี ธรรมและในความมัน่ คงแห่งร่ างกาย และ ข้ อ 12 การเข้ าไปสอดแทรกโดยพลการในกิจส่วนตัว ครอบครัว เคหะสถาน การส่งข่าวสาร ตลอดจนการโจมตีตอ่ เกียรติยศ และ ชื่อเสียงของบุคคลนันจะทํ ้ ามิได้ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ รับการคุ้มครองตามกฎหมายจากการสอดแทรก และการโจมตี ดังกล่าว นายสุเทพ เทือกสุบรรณ และคณะ เคลื่อนไหวในลักษณะก้ าวร้ าว รุ นแรง และละเมิดกฎหมายบ้านเมือง จนทําให้ เกิดการ เสียชีวติ และบาดเจ็บ ทัง้ ๆ ที่ฝ่ายรัฐบาล โดยเจ้ าหน้ าที่รัฐ และฝ่ ายเสื ้อแดงมีเจตนาชัดเจนที่จะไม่สานความรุ นแรงกับท่าน การเป่ า นกหวีดในลักษณะคุกคาม เป็ นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลดังกล่าวนี ้ และการบุกรุ กสถานที่ราชการ ขโมยหรื อทําลายทรัพย์สินส่วนตัว และของราชการ ซึง่ เป็ นสมบัตขิ องคนไทยทังชาติ ้ เป็ นการละเมิดที่ร้ายแรงยิ่ง ไม่สมควรเป็ นเยี่ยงอย่างหรื อให้ เกิดขึ ้นบนแผ่นดินไทยได้ อีก ข้ อ 5 บุคคลใดจะถูกทรมานหรื อได้ รับการปฎิบตั ิ หรื อลงทัณฑ์ซงึ่ ทารุ ณโหด ไร้ มนุษยธรรมหรื อเหยียดหยามเกียรติมิได้ การปราศรัย และการเคลื่อนไหวของนายสุเทพและคณะ เป็ นไปในลักษณะก้ าวร้ าว รุ นแรง ยุยง เหยียดหยามเกียรติฝ่ายตรง ข้ าม จงใจทําให้ เกิดการเกลียดชังและป้องร้ ายหมายชีวติ ข้ อ 9 บุคคลใดจะถูกจับ กักขัง หรื อเนรเทศโดยพลการมิได้


การประกาศหลาย ๆ ครัง้ ของนายสุเทพ เทือกสุ บรรณ และคณะผ่านการถ่ายทอดไปทัว่ ประเทศ มีหลักฐานชัดเจนว่า มีการ ประกาศเจตนาจะจับตัว ล้ อมบ้ าน ทําร้าย หรื อผลักไสไล่ส่งผู้คดิ ต่าง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนในตระกูลชินวัตร ออกนอกประเทศ ซึง่ เป็ นสิ่งไม่สามารถกระทําได้ ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนสากลข้ างต้ นนี ้ ข้ อ 10 บุคคล ชอบที่จะเท่าเทียมกันอย่างบริ บรู ณ์ ในอันที่จะได้ รับการพิจารณาอย่างเป็ นธรรมและเปิ ดเผย โดยศาลที่เป็ น อิสระและ ไร้ อคติ ในการวินิจฉัยชี ้ขาดสิทธิและหน้ าที่ ตลอดจนข้ อที่ตนถูกกล่าวหาใดๆ ทางอาญา และ ข้ อ 11 บุคคล ที่ถูกกล่าวหาด้ วยความผิดทางอาญา มีสิทธิ์ที่จะได้ รับการสันนิฐานไว้ ก่อนว่าบริ สทุ ธิ์ จนกว่าจะจะมีการพิสจู น์ ว่า มีความผิดตามกฎหมาย ในการพิจารณาโดยเปิ ดเผย ณ ที่ซงึ่ ตนได้ รับหลักประกันทังหมดที ้ ่จําเป็ นในการต่อสู้คดี... การที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณและคณะ กล่าวหาว่า รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คดโกง หรื อแม้ กระทัง่ เป็ นคณะทรราชย์ รวมทังข้ ้ อ กล่าวหาอื่น ๆ อันไม่ได้ ผ่านการพิสูจน์ทางกระบวนการยุตธิ รรมจนสิ ้นสุด แล้ วอาศัยเป็ นเหตุในการขับไล่รัฐบาลและจะล้ มล้ างตระกูลชิน วัตร ก็ถือเป็ นการกระทําผิดหลักสิทธิข้างต้ นนี ้เช่นกัน ประเทศไทยมีกฎหมายบ้ านเมือง การละเมิดหลักกฎหมายและหลักปฏิญญาสา ลสองข้ อนี ้ จึงไม่สมควรเกิดขึ ้นอีกต่อไป อนึง่ การเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทย ด้ านหนึง่ ถือว่าเป็ นการแสดงออกและมีส่วนร่ วมในทางการเมืองของ ประชาชนจริ ง ๆ แต่การแสดงออกที่ไร้ อารยธรรม ใช้ ความหยาบคาย สร้ างความเกลียดชัง ส่อเค้ ารุ นแรง และละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน ดังกล่าว อยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็ นห่วงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อกลุ่มผู้ประท้ วงภายใต้ การนําของนายสุเทพนี ้ ดูเหมือนจะได้ รับ วัคซีนป้องกันการถูกดําเนินการตามกฎหมาย โดยความผิดที่ปรากฎ ทังระดั ้ บรัฐธรรมนูญในฐานะกบฏ และความผิดอาญาอื่น ๆ นั้น เจ้าหน้าที่บา้ นเมืองยังไม่กล้าที่จะบังคับใช้กฎหมาย ทั้ง ๆ ที่การกระทําความผิดโจ่งแจ้ง รุ นแรง และท้าทายต่อหลักนิติรัฐอย่างที่สุด นอกจากนี ้ ความผิดของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในฐานะเจ้ าหน้ าที่รัฐสัง่ การให้ เกิดการเสียชีวติ ของ ประชาชนนับร้ อยศพนัน้ ก็ได้ รับการเลื่อนมากกว่าสามปี แล้ ว โดยนายสุเทพ สามารถเลื่อนได้ และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็เพิ่งจะไป รายงานตัวและได้ รับการประกันตัว (ซึง่ เราไม่ขดั ข้ อง เพราะเป็ นสิทธิพื ้นฐานที่ควรได้ รับ เพื่อสู้คดีอย่างเป็ นธรรมและเต็มที)่ ภาคีไทย เพื่อสิทธิมนุษยชน เกรงว่า หากการเจรจาต่อรองทางการเมืองต่อจากนี ้ไม่สําเร็ จ นายสุเทพและคณะอาจจะหันไปสร้ างความรุ นแรงและ ละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ อที่กล่าวข้ างต้ นและข้ ออื่น ๆ จนอาจจะนําไปสู่การนองเลือด หรื อแม้ แต่สงครามกลางเมืองในที่สดุ เพราะสิ่งที่ นายสุเทพและคณะพยายามจะทํานัน้ แม้ ว่าภาคีฯ จะไม่พยายามเลือกข้ าง แต่เราก็เห็นถึงความพยายามที่จะไม่ปฏิบตั ิตามหลัก รัฐธรรมนูญว่าด้ วยอํานาจของประชาชน ที่ยกให้ กบั ตัวแทนพวกเขาผ่านการเลือกตัง้ และการพยายามตังตนเป็ ้ นผู้ถืออํานาจรัฐ ทัง้ ๆ ที่ ตนเองเป็ นกลุ่มคนในหลักแสน (ในช่วงสองสามวันที่ผา่ นมา มีรายงานว่ามีมวลชนระหว่างหนึง่ แสนถึงสามแสนคน ตามรายงานข่าว นานาชาติ ในขณะที่ผ้ ชู มุ นุมและเครื อข่ายสื่อสารมวลชนไทยที่นําเสนอว่า มีขนาดถึงห้ าล้ านคน) โดยได้ เมินเฉยหรื อเหยียบยํ่าเสียงของ คนไทยร่ วมชาติที่สนับสนุนรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อีกนับ 20 ล้ านคน ทั้ง ๆ ที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ใน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 แล้ว ดังนัน้ ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน ขอเรี ยกร้ องให้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณและคณะ ได้ ถือแนวทางสันติอหิงสา พร้ อมกับ ยึดถือการเคารพหลักการประชาธิปไตย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล อย่างเคร่ งครัด และเราขอให้ รัฐบาลคุ้มครองสิทธิอนั ชอบธรรม ของผู้ประท้ วงต่อไป แต่ต้องบังคับใช้ กฎหมาย���พื่อรักษาความเป็ นนิตริ ัฐ พร้ อมกับพยายามให้ เกิดการเจรจากับแกนนําผุ้ประท้ วง และผู้ มีอํานาจเหนือรัฐธรรมนูญที่สามารถบงการทหาร ตํารวจ ศาล และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการเมืองอย่างแท้ จริ งด้ วย และที่สําคัญ ที่สดุ เราขอเรี ยนให้ ทกุ ท่านทราบว่า ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ ชิดต่อไป และจะดําเนินการกับผู้ละเมิด สิทธิมนุษยชนทุกฝ่ าย โดยจะส่งรายชื่อและพฤติกรรมการละเมิดต่าง ๆ พร้ อมหลักฐาน ให้ นานาประเทศรับทราบ ในฐานะผู้ละเมิด สิทธิมนุษยชน และวอนขอไม่ให้ ประเทศเหล่านัน้ ต้ อนรับผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเด็ดขาดต่อไป ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน


ผูส้ นับสนุนจดหมายนี้ (อาจจะมีเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป ณ http://wp.me/p1TLDG-5BS) • • •

ภาคีไทยเพื่อสิ ทธิมนุษยชน สาขาเบลเยีย่ ม สหภาพฝรั่งเศส (กลุ่มคุณวิไลลักษณ์) กลุ่มข้าวเหนียวแดงเดนมาร์ค


Tahr openletter hrabuses thailand dec13 2013