Page 1


ความจำ ความจำาาเป็เป็นที นทีต่ ต่ ้ อ้ องใช้ งใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีสสารสนเทศกั ารสนเทศกับบการเรี การเรียยนการสอน นการสอน เทคโนโลยี เทคโนโลยีสสารสนเทศที ารสนเทศที่เกี่เกี่ย่ยวข้ วข้อองกั งกับบการศึ การศึกกษาในลั ษาในลักกษณะที ษณะที่ช่ชดั ดั เจนที เจนที่ส่สุ ดุ ดนันั้ น้ นจะ จะ อยู อยูใ่ ใ่ นรู นรูปปลัลักกษณ์ ษณ์ขของสื องสื่ อ่ อต่ต่าางๆ งๆทีที่ร่รวมเรี วมเรียยกว่ กว่าาสืสื่ อ่ อการศึ การศึกกษา ษาอาจจะสรุ อาจจะสรุปปได้ ได้ววา่ า่ สืสื่ อ่ อการศึ การศึกกษา ษา สามารถส่ สามารถส่งงผลต่ ผลต่ออการเรี การเรียยนรู นรู้แ้และการศึ ละการศึกกษาในด้ ษาในด้าานต่ นต่าางๆ งๆดัดังงนีนี้ ้ ••ด้ด้าานคุ นคุณณภาพการเรี ภาพการเรียยนรู นรู้ สื้ สื่ อ่ อการศึ การศึกกษาจะสามารถช่ ษาจะสามารถช่ววยให้ ยให้คคุณุณภาพการเรี ภาพการเรียยนรู นรู้ด้ดีขีข้ ึน้ ึน ••ในด้ ในด้าานเวลาผู นเวลาผูเ้ รีเ้ รียยนผ่ นผ่าานสื นสื่ อ่ อสามารถเรี สามารถเรียยนรู นรู้ไ้ได้ด้มมากขึ ากขึ้ น้ น ••การตรึ การตรึงงพฤติ พฤติกกรรมการเรี รรมการเรียยนรู นรู้ สื้ สื่ อ่ อการศึ การศึกกษาสามารถสร้ ษาสามารถสร้าางแรงจู งแรงจูงงใจและเร้ ใจและเร้าาความสนใจ ความสนใจ ได้ ได้เป็เป็นนอย่ อย่าางดีงดี ••การมี การมีสส่ ว่ วนร่ นร่ววมการเรี มการเรียยนนผูผูเ้ รีเ้ รียยนสามารถมี นสามารถมีสส่ ว่ วนร่ นร่ววมในกระบวนการเรี มในกระบวนการเรียยนรู นรู้ ้ ••ความทรงจำ ความทรงจำาาต่ต่ออสาระเนื สาระเนื้ อ้ อหา หาการเรี การเรียยนรู นรู้จ้จากสื ากสื่ อ่ อการศึ การศึกกษาจะทำ ษาจะทำาาให้ ให้ผผเู ้ รีเู ้ รียยนจำ นจำาาได้ ได้นนาน าน เรีเรียยนรู นรู้ไ้ได้ด้เร็เร็ววและดี และดีขข้ ึน้ ึน ••ความเข้ ความเข้าาใจในสาระ ใจในสาระผูผูเ้ รีเ้ รียยนมี นมีปประสบการณ์ ระสบการณ์คความเข้ วามเข้าาใจจากรู ใจจากรูปปธรรมไปสู ธรรมไปสู่ น่ นามธรรม ามธรรม


สืสื่ อ่ อการศึ การศึกกษาสามารถเอาชนะข้ ษาสามารถเอาชนะข้ออจำจำาากักัดดต่ต่าางๆได้ งๆได้เช่เช่นน --ทำทำาาสิสิ่ ง่ งทีที่ซ่ซบั บั ซ้ซ้ออนหรื นหรืออมีมีหหลากหลายมุ ลากหลายมุมมมองให้ มองให้ดดูงูง่า่ายขึ ยขึ้ น้ น --ทำทำาาสิสิ่ ง่ งทีที่อ่อยูยูใ่ ใ่ นลั นลักกษณะนามธรรมสร้ ษณะนามธรรมสร้าางให้ งให้เกิเกิดดรูรูปปร่ร่าางเป็ งเป็นนรูรูปปธรรม ธรรม --ทำทำาาสิสิ่ ง่ งทีที่เคลื ่เคลื่อ่อนไหวเร็ นไหวเร็ววให้ ให้ดดูชูชา้ า้ ลง ลง --ทำทำาาสิสิ่ ง่ งทีที่เคลื ่เคลื่อ่อนไหวช้ นไหวช้าาให้ ให้ดดูเร็ูเร็ววขึขึ้ น้ น --ทำทำาาสิสิ่ ง่ งทีที่ม่มีขีขนาดใหญ่ นาดใหญ่มมากให้ ากให้ลลดขนาดหรื ดขนาดหรืออย่ย่ออขนาดลง ขนาดลง --ทำทำาาสิสิ่ ง่ งทีที่เล็่เล็กกมากให้ มากให้ขขยายขนาดขึ ยายขนาดขึ้ น้ น --นำนำาาข้ข้ออมูมูลลย้ย้ออนเวลาจากอดี นเวลาจากอดีตตนำนำาามาศึ มาศึกกษาเรี ษาเรียยนรู นรู้ไ้ได้ด้ --นำนำาาสิสิ่ ง่ งทีที่อ่อยูยูไ่ ไ่ กลหรื กลหรืออลึลึกกลัลับบมาวิ มาวิเคราะห์ เคราะห์ศศึกึกษาได้ ษาได้


แหล่ แหล่งงข้ข้ออมูมูลลการสื การสืบบค้ค้นนบนเครื บนเครืออข่ข่าายอิ ยอินนเทอร์ เทอร์เน็เน็ตต หลั หลักกการค้ การค้นนหาข้ หาข้ออมูมูลลความรู ความรู้ ผ้ ผ่า่ านเครื นเครืออข่ข่าายคอมพิ ยคอมพิววเตอร์ เตอร์ 1.1.ต้ต้อองมี งมีคความรู วามรู้เบื้เบื้อ้องต้ งต้นนเกีเกี่ย่ยวกั วกับบข้ข้ออมูมูลลทีที่ต่ตอ้ อ้ งการ งการ คืคืออ 1)1) รูรู้ว้วา่ า่ ข้ข้ออมูมูลลทีที่ต่ตอ้ อ้ งการนั งการนั้ น้ นเป็เป็นนข้ข้ออมูมูลลเกีเกี่ย่ยวกั วกับบเรืเรื่ อ่ องอะไร งอะไร 2)2) รูรู้ว้วา่ า่ แหล่ แหล่งงข้ข้ออมูมูลลทีที่ม่มีขีขอ้ อ้ มูมูลลนันั้ น้ นน่น่าาจะเป็ จะเป็นนหน่ หน่ววยงานใด ยงานใด 3)3) รูรู้ว้วา่ า่ สิสิ่ ง่ งสำสำาาคัคัญญทีที่เกี่เกี่ย่ยวข้ วข้อองกั งกับบข้ข้ออมูมูลลนันั้ น้ น มีมีออะไรบ้ ะไรบ้าางง 2.2. ต้ต้อองรูงรู้จ้จกั กั วิวิธธี เข้ี เข้าาเว็เว็บบไซต์ ไซต์ตต่า่างๆ งๆ 3.3. ต้ต้อองรูงรู้จ้จกั กั วิวิธธี ใี ใช้ช้โโปรแกรมสื ปรแกรมสืบบค้ค้นนข้ข้ออมูมูลล หรื หรืออ เซิเซิรร์จ์จเอ็เอ็นนจิจินน ((Search Search Engine Engine)) 4.4. ต้ต้อองรูงรู้จ้จกั กั ใช้ ใช้ดดุลุลพิพินนิจิจว่ว่าา 11)) ข้ข้ออมูมูลลทีที่ไ่ได้ด้มมาเป็ าเป็นนข้ข้ออมูมูลลทีที่ต่ตรงกั รงกับบความต้ ความต้อองการหรื งการหรืออไม่ ไม่ 22)) ข้ข้ออมูมูลลทีที่ไ่ได้ด้มมาเป็ าเป็นนข้ข้ออมูมูลลทีที่เชื่เชื่อ่อถืถืออได้ ได้หหรืรืออไม่ ไม่


การค้ การค้นนหาข้ หาข้ออมูมูลล 1.1. เครื เครืออข่ข่าายคอมพิ ยคอมพิววเตอร์ เตอร์แแบบต่ บบต่าางๆและข้ งๆและข้ออมูมูลลทีทีม่ ม่ อี อี ยูยู่ ใ่ ในเครื นเครืออข่ข่าายย เครื เครืออข่ข่าายคอมพิ ยคอมพิววเตอร์ เตอร์ทที่จี่จะกล่ ะกล่าาวถึ วถึงงต่ต่ออไปนี ไปนี้ ้ เป็เป็นนเครื เครืออข่ข่าายประเภทต่ ยประเภทต่าางๆ งๆ ทีที่ส่สร้ร้าางขึ งขึ้ น้ นเพืเพือ่ ่อ วัวัตตถุถุปประสงค์ ระสงค์ขของการจั องการจัดดเก็เก็บบและแลกเปลี และแลกเปลี่ย่ยนข้ นข้ออมูมูลลโดยตรง โดยตรง 1.1 1.1อิอินนทราเน็ ทราเน็ตต((Intranet Intranet)) เป็เป็นนเครื เครืออข่ข่าายภายในสำ ยภายในสำาาหรั หรับบองค์ องค์กกรหนึ รหนึ่ ง่ งๆข้ ๆข้ออมูมูลล ส่ส่ววนใหญ่ นใหญ่จจะเป็ ะเป็นนข้ข้ออมูมูลลเกีเกี่ย่ยวกั วกับบองค์ องค์กกรร หรื หรืออข้ข้ออมูมูลลเพืเพือ่ อ่ การใช้ การใช้ปประโยชน์ ระโยชน์ขขององค์ ององค์กกรร 1.2 1.2เอกซ์ เอกซ์ททราเน็ ราเน็ตต((Extranet Extranet)) เป็เป็นนเครื เครืออข่ข่าายภายในสำ ยภายในสำาาหรั หรับบองค์ องค์กกรเช่ รเช่นนเดีเดียยวว กักับบอิอินนทราเน็ ทราเน็ตตแต่ แต่เปิเปิดให้ ดให้สสมาชิ มาชิกกภายนอกที ภายนอกที่ไ่ได้ด้รรับับอนุ อนุญญาตต่ าตต่ออเชืเชื่อ่อมกั มกับบเครื เครืออข่ข่าายได้ ยได้ดดว้ ว้ ยย 1.3 1.3 อิอินนเทอร์ เทอร์เน็เน็ตต((internet internet))เป็เป็นนเครื เครืออข่ข่าายสาธารณะที ยสาธารณะที่ไ่ไม่ม่มมีเจ้ีเจ้าาของ ของ ทุทุกกคนที คนที่ ่ อยากต่ อยากต่ออเชืเชื่อ่อมกั มกับบเครื เครืออข่ข่าายสามารถต่ ยสามารถต่ออเชืเชื่อ่อมได้ มได้ เพีเพียยงแต่ งแต่ปปฏิฏิบบตั ตั ิติตามกติ ามกติกกาซึาซึ่ ง่ งมีมีคคณะ ณะ กรรมการอิ กรรมการอินนเทอร์ เทอร์เน็เน็ตตระหว่ ระหว่าางประเทศเป็ งประเทศเป็นนผูผูก้ ก้ าำ าำ หนด หนด


การสื การสืบบค้ค้นนข้ข้ออมูมูลลจากอิ จากอินนเทอร์ เทอร์เน็เน็ตต ใช้ ใช้ววธิ ธิ ีกี การาร ทีที่เรี่เรียยกว่ กว่าาเซิเซิรร์จ์จเอ็เอ็นนจิจินน (Search (Searchengine) engine) ซึซึ่ ง่ งเป็เป็นนโปรแกรม โปรแกรม ค้ค้นนหาข้ หาข้ออมูมูลลอัอัตตโนมั โนมัตติ ิ การค้ การค้นนหาทำ หาทำาาได้ ได้โโดยการพิ ดยการพิมมพ์พ์ คำคำาาสำสำาาคัคัญญ หรื หรืออ คีคียยเ์ วิเ์ วิรร์ด์ด (Key (Key Word) Word) เข้เข้าาไปในช่ ไปในช่อองที งที่ก่กาำ าำ หนด หนด แล้ แล้ววคลิ คลิกกทีที่ป่ปุ่ มุ่ ม SEARCH SEARCH หรื หรืออ GO GO โปรแกรม โปรแกรม ค้ค้นนหาจะเริ หาจะเริ่ ม่ มทำทำาางาน งาน การแสดงผลการค้ การแสดงผลการค้นนหาจะแสดงชื หาจะแสดงชื่อ่อเว็เว็บบไซต์ ไซต์ URL URL และมั และมักกจะ จะ แสดงสาระสั แสดงสาระสังงเขปของเว็ เขปของเว็บบไซต์ ไซต์นน้ นั ้ นั ๆๆ ด้ด้ววยย เพืเพือ่ ่อช่ช่ววยให้ ยให้ผผคู ้ คู ้ นหา นหาสามารถตั สามารถตัดดสิสินนใจใน ใจใน เบืเบื้อ้องต้ งต้นนว่ว่าาเว็เว็บบไซต์ ไซต์นน้ นั ้ นั มีมีขขอ้ อ้ มูมูลลทีที่ต่ตอ้ อ้ งการหรื งการหรืออไม่ ไม่


ไปรษณี ไปรษณียย์ อ์ อเิ ล็เิ ล็กกทรอนิ ทรอนิกกส์ส์ (e-mail) (e-mail) เป็เป็นนการติ การติดดต่ต่ออสืสื่ อ่ อสารผ่ สารผ่าานเครื นเครืออข่ข่าายคอมพิ ยคอมพิววเตอร์ เตอร์ทที่มี่มีปีประสิ ระสิททธิธิภภาพสู าพสูงงมากแบบ มากแบบ หนึ หนึ่ ง่ ง แต่ แต่มมีขีขอ้ อ้ จำจำาากักัดดตรงที ตรงที่ท่ท้ งั ้ งั ผูผูส้ ส้ ่ ง่ งและผู และผูร้ ร้ ับับต้ต้อองมี งมีออีเมลแอดเดรส ีเมลแอดเดรส (email (email address) address) หลั หลักก การเช่ การเช่นนเดีเดียยวกั วกับบการส่ การส่งงจดหมายทางไปรษณี จดหมายทางไปรษณียย์ กล่ ์ กล่าาวคื วคืออผูผูส้ ส้ ่ ง่ งใช้ ใช้โโปรแกรมรั ปรแกรมรับบส่ส่งงอีอีเมล เมล 6.6.Digital DigitalLibrary Libraryห้ห้อองสมุ งสมุดดบนเครื บนเครืออข่ข่าายคอมพิ ยคอมพิววเตอร์ เตอร์ Digital DigitalLibrary Library(ห้(ห้อองสมุ งสมุดดอิอิเล็เล็กกทรอนิ ทรอนิกกส์ส์)) หมายถึ หมายถึงง การจั การจัดดเก็เก็บบสารสนเทศ สารสนเทศ ในรู ในรูปปของสื ของสื่ อ่ ออิอิเล็เล็กกทรอนิ ทรอนิกกส์ส์ แทนที แทนที่จ่จะจั ะจัดดเก็เก็บบในรู ในรูปปของสื ของสื่ อ่ อพิพิมมพ์พ์ ขณะนี ขณะนี้ ไ้ ได้ด้เริเริ่ ม่ มมีมีกการใช้ ารใช้ วิวิธธี กี การเช่ ารเช่นนนีนี้ แ้ แล้ล้วว ห้ห้อองสมุ งสมุดดอิอิเล็เล็กกทรอนิ ทรอนิกกส์ส์ ต่ต่าางกั งกับบห้ห้อองธรรมดาตรงที งธรรมดาตรงที่ห่หอ้ อ้ งสมุ งสมุดด อิอิเล็เล็กกทรอนิ ทรอนิกกส์ส์ ไม่ ไม่จจาำ าำ เป็เป็นนต้ต้อองมี งมีออาคารสถานที าคารสถานที่ ่ เพีเพียยงแต่ งแต่มมี ี คอมพิ คอมพิววเตอร์ เตอร์แแม่ม่ขข่า่ายย(Sever) (Sever) สำสำาาหรั หรับบเก็เก็บบข้ข้ออมูมูลล มีมีเครื เครืออข่ข่าายย(Network) (Network) ต่ต่ออเชืเชื่อ่อมไปยั มไปยังงเครื เครื่ อ่ องคอมพิ งคอมพิววเตอร์ เตอร์ ลูลูกกข่ข่าายย (Clients) (Clients) ทีที่ใ่ให้ห้บบริริกการารซึซึ่ ง่ งอาจกระจายอยู อาจกระจายอยูต่ ต่ ามที ามที่ต่ต่า่างๆ งๆ ก็ก็ไได้ด้ เครื เครืออข่ข่าายนั ยนั้ น้ นจะเป็ จะเป็นนเครื เครืออข่ข่าายย ส่ส่ววนตั นตัวว Private Private Network Network หรื หรืออ Intranet) Intranet)ทีที่ใ่ใช้ช้ภภายในองค์ ายในองค์กกรก็ รก็ไได้ด้ หรื หรืออจะเป็ จะเป็นนเครื เครืออข่ข่าายย สาธารณะ สาธารณะ เช่เช่นน อิอินนเทอร์ เทอร์เน็เน็ตต


แหล่ แหล่งงข้ข้ออมูมูลลของประเทศไทยบนเครื ของประเทศไทยบนเครืออข่ข่าายคอมพิ ยคอมพิววเตอร์ เตอร์ เครื เครืออข่ข่าายอิ ยอินนเทอร์ เทอร์เน็เน็ตตเป็เป็นนเครื เครืออข่ข่าายที ยที่ม่มีคีคอมพิ อมพิววเตอร์ เตอร์แแม่ม่ขข่า่ายย ทีที่ต่ติดิดตัตั้ ง้ งอยู อยูท่ ท่ วั่ วั่ โลกเชื โลกเชื่อ่อมโยง มโยง กักันนจำจำาานวนมาก ่ เช่นน นวนมาก เครื เครื่ อ่ องแม่ งแม่ขข่า่ายแต่ ยแต่ลละเครื ะเครื่ อ่ องมี งมีขขอ้ อ้ มูมูลลข่ข่าาวสารบางอย่ วสารบางอย่าางบางประเภทบรรจุ งบางประเภทบรรจุออยูยู่ เช่ เว็เว็บบไซต์ ไซต์ปประเภทของการศึ ระเภทของการศึกกษา ษา เว็เว็บบไซต์ ไซต์กการศึ ารศึกกษาในประเทศไทย ษาในประเทศไทย มีมีจจาำ าำ นวนมากทั นวนมากทั้ ง้ งของสถานบั ของสถานบันนอุอุดดมศึ มศึกกษา ษา และของ และของ โรงเรี โรงเรียยนต่ นต่าางๆ งๆ เว็เว็บบไซต์ ไซต์ทที่อี่อาจถื าจถืออได้ ได้ววา่ า่ เป็เป็นนเว็เว็บบไซต์ ไซต์ชชุมุมทางประเภทการศึ ทางประเภทการศึกกษา ษา ได้ ได้แแก่ก่ 1.1. เว็เว็บบไซต์ ไซต์โโครงการ ครงการ Schoolnet Schoolnet @@ 1509 1509 (http://www.school.net.th) (http://www.school.net.th) เป็เป็นนเว็เว็บบไซต์ ไซต์ ชุชุมมทางสำ ทางสำาาหรั หรับบเว็เว็บบไซต์ ไซต์ตต่า่างๆ งๆ ทีที่เป็่เป็นนสมาชิ สมาชิกกโครงการ โครงการ SchoolNet SchoolNet และที และที่เกี่เกี่ย่ยวข้ วข้อองกั งกับบการศึ การศึกกษา ษา ำ ากว่ ำ าาอุอุดดมศึ ระดั ระดับบต่ต่ากว่ มศึกกษา ษา 2.2.เว็เว็บบไซต์ ไซต์Learn LearnOnline Online (http://www.learn.in.th) (http://www.learn.in.th) ของสถาบั ของสถาบันนบับัณณฑิฑิตตวิวิททยาศาสตร์ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเทคโนโลยีไไทย ทย (Thailand (Thailand Graduate GraduateIInstitute nstitute ofof Science Science and and Technology Technology TGIST) TGIST) เป็เป็นนเว็เว็บบไซต์ ไซต์สสาำ าำ หรั หรับบการเรี การเรียยนรู นรู้ด้ดว้ ว้ ยตนเอง ยตนเองผ่ผ่าานเครื นเครืออข่ข่าายอิ ยอินนเทอร์ เทอร์เน็เน็ตตเน้เน้นนสาขาวิ สาขาวิททยาศาสตร์ ยาศาสตร์แและ ละ เทคโนโลยี เทคโนโลยี ในทุ ในทุกกระดั ระดับบการศึ การศึกกษา ษา และมี และมีททาำ าำ เนีเนียยบเชื บเชื่อ่อมโยงไปสู มโยงไปสู่ เว็่ เว็บบไซต์ ไซต์ออื่นื่น ทีที่ใ่ให้ห้บบริริกการใน ารใน ลัลักกษณะเดี ษณะเดียยวกั วกันน


ภาพแสดงว็ ภาพแสดงว็บบไซต์ ไซต์ขของ องSchoolNet SchoolNet


เว็บไซต์ ประเภทศิลปวัฒนธรรม เว็บไซต์วฒั นธรรมไทย http://www.culture.go.th ของ สำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดว่าเป็ น เว็บไซต์หลักในเว็บไซต์ประเภทนี้ นอกจากนี้ ข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรม มักจะมีปรากฏอยูบ่ า้ งตามเว็บไซต์ ของสถานบันอุดมศึกษาต่างๆ และของภาคเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจ การท่องเที่ยว ·


เว็บไซต์ ประเภทท้ องถิ่น เว็บไซต์ประเภทนี้ กาำ ลังเพิ่มจำานวนขึ้นอย่างรวดเร็ ว เว็บไซต์ชุม ทางของประเภทนี้ ได้แก่ http://www.thaitambon.com ซึ่งเป็ นที่รวบรวม เว็บไซต์ของตำาบลต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการหนึ่งตำาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ จงั หวัดใหญ่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จังหวัดที่เป็ น แหล่งท่องเที่ยวก็มกั จะมีเว็บไซต์ของจังหวัด และสถานบันการศึกษาทั้ง ระดับอุดมศึกษาและระดับโรงเรี ยน ก็มกั จะบรรจุขอ้ มูลเกี่ยวกับท้องถิ่นไว้ ในเว็บไซต์ของสถานบันด้วย


เว็บไซต์ ประเภทวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เว็บไซต์ของ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ชาติ หรื อ สวทช. (http://www.nstda.or.th) เป็ นเว็บไซต์หลักสำาหรับ สารสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยัง เว็บไซต์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เว็บไซต์ของศูนย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งสาม ได้แก่ http://www.nectec.or.th http://www.mtec.or.th http://www.biotec.or.th และ เว็บไซต์ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เว็บ ไซต์ป ระเภทพาณิช ย์อ ิเ ล็ก ทรอนิก ส์ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - Commerce) หมายถึง การทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้าขายผ่าน สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ขณะนี้การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์กาำ ลังขยายตัวอย่างรวดเร็ วทัว่ โลก ทั้งการค้าปลีกหรื อค้าส่ ง การซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การ ในยุค โลกาภิวตั น์น้ ี ทำาให้ประเทศไทยสามารถค้าขายกับต่างประเทศได้ถึง ในระดับผูค้ า้ ปลีก


เทคโน  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you