Page 1

จดโดเมนเนม / เช่า Hodtding

Download Joomla เข้าไปจัดการโดเมน

สร้างฐานข้อมูล MySQL Upload File Joomla to Server ติดตั้งเว็บสาเร็ จรู ป Joomla ปรับแต่งการใช้งาน


เตรียมความพร้อมสู่การติ ดตัง้ Joomla บน Server จริ ง Joomla คือ อะไร Joomla เป็ น CMS ตัวหนึ่งใน หลาย ๆ ตัวทีไ่ ด้รบั ความนิยมในปจั จุบนั สาหรับคุณทีย่ งั ไม่รจู้ กั ว่า CMS คืออะไร ขออธิบายสัน้ ๆ เพิม่ เติมดังนี้ครับ CMS นั น้ เป็ น อัก ษรย่ อ ของ ค าว่ า "Content Management System" ซึง่ เมื่อแปล รูปที่ 1 Joomla Logo เป็ นภาษาไทย หมายถึง ระบบบริหาร จัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ นัน่ หมายความว่า สิง่ ทีเ่ ราจะต้องดูแลก็คอื เนื้อหาของเว็บไซต์ เช่น การเพิม่ บทความ การเพิม่ รูปภาพ หรือการ ปรับแต่งโยกย้ายโมดูลต่าง ๆ ไม่จาเป็ นจะต้องมานัง่ เขียน Code ด้วย ภาษา HTML, PHP, SQL เพียงแต่เรียนรูว้ ธิ กี ารติดตัง้ การปรับแต่ง การใช้งาน CMS เท่านัน้ สาหรับ Code ต่าง ๆ ที่นามาสร้าง และ ออกแบบเว็บไซต์ จะทาโดยทีมงานของผู้พฒ ั นา CMS ของแต่ละทีม ซึ่ ง ท าให้ ป ระหยั ด เวลาในการสร้ า ง และอ อกแบบเว็ บ ไซต์ ได้อย่างมาก


ตัวอย่างเว็บที่ใช้ joomla http://portal.gs.kku.ac.th เว็บบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รูปที่ 2 เว็บบัณฑิตวิทยาลัย http://www.se-ed.com/ เว็บร้านขายหนังสือออนไลน์ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ รูปที่ 3 เว็บร้านหนังสือซีเอ็ด http://www.udru.ac.th เว็บสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รูปที่ 3 เว็บมหาวิทยาลัยราช ภัฏอุดรธานี http://www.zoothailand.org

องค์การสวนสัตว์ในบรม ราชูปถัมภ์ รูปที่ 4 องค์การสวนสัตว์


สิ่ งที่ผใ้ ู ช้ต้องเตรียมในการติ ดตัง้ เว็บสาเร็จรูป Joomla 1. ผูใ้ ช้ต้องมี Host ding และ Domain name ทีม่ คี วามพร้อม และรองรับการใช้งานเว็บสาเร็จรูป Joomla 2. ทาการดาวน์โหลดเว็บสาเร็จรูป Joomla ได้ท่ี www.joomla.org หรือ www.joomlacorner.com

รูปที่ 1 www.joomlacorner.com คาอธิ บายเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ในการใช้งานร่วมกับหนังสือ 1. ทางผู้เ ขีย นได้ท าการจัด โดเมนในการ ติดตัง้ เว็บสาเร็จรูป Joomla โดยใช้โดเมน www.kic.ac.th , http://www.kic.ac.th/joomla) 2. ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ น MySQL คือ Joomla เช็ตการจัดเรียงตัวอักษรเป็ นแบบ TH-UTF-8


1. ก้าวแรกของการลงมือติ ดตัง้ เข้าไปจัดการระบบโดเมนทีผ่ ใู้ ช้ได้เช่าไว้ เพื่อทาการสร้าง ตาแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ และการสร้างฐานข้อมูล หน้าแรกของระบบจัดการ โดเมน (อาจแตกต่างขึน้ อยู่กบั ผูใ้ ห้บริการ) ทาการ Login เข้าสู่ระบบ รูปที่ 2 login ระบบจัดการโดเมน

รูปที่ 3 หน้าเพจจัดการโดเมน หน้ าจัดการข้อ มูล ของโดเมนซึ่งมีค วามแตกต่ างกันขึ้นอยู่กับ ผูใ้ ห้บริการ ให้ผใู้ ช้มองหาตาแหน่ งของการสร้าง ฐานข้อมูลในที่น้ี คือ MySQL DB (สร้างฐานข้อมูลทีเ่ ป็น MySQL)


คลิกทีไ่ อคอน

เพื่อทาการสร้างฐานข้อมูล

รูปที่ 4 ฐานข้อมูล MySQL อธิ บายส่วนต่ าง ๆ ในการสร้างฐานข้อมูล - MySQL Sparc คือ ความจุของฐานข้อมูล (ขึน้ อยู่กบั ความ ต้องการ) - DB & User Name คือ ชื่อฐานข้อมูลและชื่อผูใ้ ช้ (ในทีน่ ้ี ใช้เป็นชื่อเดียวกัน) - Password คือ รหัสผ่านในการเข้าใช้งานฐานข้อมูล (ห้ามเปิดเผยให้คนอื่นรูจ้ กั )

รูปที่ 5 สร้างฐานข้อมูล MySQL


เมื่อทาการกรอกข้อมูลเสร็จก็ทาการคลิกที่ป่มุ add เพื่อทา การสร้างฐานข้อมูล

รูปที่ 6 การเพิม่ ฐานข้อมูล ระบบจะทาการแจ้งชื่อฐานข้อมูล ชื่อผูใ้ ช้ และรหัสผ่านให้ ทราบ (ส่วนนี้ตอ้ งจาให้ด)ี

รูปที่ 7 แสดงรายการฐานข้อมูล เสร็จขัน้ ตอนการสร้างฐานข้อมูล


2. ก้าวที่สองของการลงมือติ ดตัง้ ทาการแตกไฟล์เว็บสาเร็จรูป Joomla ทีไ่ ด้ดาวว์โหลดมาด้วย โปรแกรมบีบอัดไฟล์ เช่น WinRAR , WinZip

รูปที่ 8 ไฟล์ Joomla ทาการอัพโหลดไฟล์ขน้ึ สู่ server หรือ โดเมนเนมทีเ่ ตรียมไว้ ด้วยโปรแกรมอัพโหลดไฟล์ เช่น filezilla โปรแกรม filezilla ผู้ใ ช้ อ า จ ศึ ก ษ า ก า ร ใ ช้ ง า น โปรแกรม filezilla ได้จาก http://www.siamwebhost .com/tutorials/filezilla2.html รูปที่ 9 โปรแกรม filezilla


ทาการอัพ โหลดข้อมูลเว็บสาเร็จรูป joomla ขึ้นสู่ server (ดัง รู ป ที่ 10) รอจนกว่ า โปรแกรมจะท าการอัพ โหลดข้อ มูล เสร็จ เรียบร้อย

รูปที่ 10 การอัพโหลดข้อมูลด้วย filezilla


3. ก้าวที่สามของการติ ดตัง้ หลังจากทีผ่ ใู้ ช้ได้ทาการอัพโหลดข้อมูลเว็บสาเร็จรูปเรียบร้อยแล้ว ขัน้ ตอนต่อไปคือขัน้ ตอนลงมือติดตัง้ Config ระบบ ให้ผใู้ ช้ทาการเปิดหน้าต่าง Internet Exploer (IE) หรือโปรแกรม เว็บบราวว์เชอร์อ่นื ๆ ขึน้ มา

รูปที่ 11 Internet Exploer ทาการป้อน URL Address ในช่อง URL ตาแหน่ งทีเ่ ราอัพ โหลดไฟล์ขอ้ มูลขึน้ ไปเก็บไว้ (ตัวอย่างคือ http://www.kic.ac.th/joomla) แล้วกด Enter URL คือ Domain Name ทีเ่ ราไปจดทะเบียนมา (กรอก URL แล้วกด Enter) รูปที่ 12 การป้อน URL


จากนัน้ ระบบจะเข้าสู่ระบบติดตัง้ Jooomla

รูปที่ 13 การเลือกภาษาสาหรับการติดตัง้ ท าการเลื อ กภาษาที่ จ ะติ ด ตั ง้ ในที่ น้ี เ ลื อ กเป็ นภาษาไทย จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ ถัดไป ระบบจะตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ จ ะติ ด ตั ้ง และแนะน าการแก้ ไ ข ข้อ ผิด พลาดต่ า ง ๆ ที่เ กิด ขึ้น ก่ อ นติด ตัง้ ระบบ (ส่ ว นมากไม่ ค่ อ ย ได้ปรับ) จากนัน้ ให้คลิกปุม่ ถัดไป

รูปที่ 14 การตรวจสอบความพร้อมของระบบ


ระบบจะแจ้งเรือ่ งของลิขสิทธิ ์ในการใช้งานให้ทราบ จากนัน้ คลิก ปุม่ ถัดไป

รูปที่ 15 ลิขสิทธิ ์ จากนั น้ ให้ผู้ ใ ช้ ท าการป้ อนข้อ มูล ลงในช่ อ ง การตัง้ ค่ า พื้น ฐาน เพื่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล (ให้ใส่ตามทีเ่ ราได้ไปสร้างฐานข้อมูลใน MySQL มาแล้ว)

รูปที่ 16 ตัง้ ค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล (ค่าพืน้ ฐาน)


ชนิ ดฐานข้อมูลที่ใช้ MySQL ชื่อโฮสล์ Localhost (ค่ามาตรฐาน) ชื่อผูใ้ ช้ฐานข้อมูล kic_joomla (ตามทีผ่ ใู้ ช้ได้สร้างไว้ใน MySQL) รหัสผ่าน xxxxxxxx (ตามทีผ่ ใู้ ช้ตงั ้ ไว้) ชื่อฐานข้อมูล kic_joomla (ตามทีผ่ ใู้ ช้สร้าง) จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ ถัดไป จากนัน้ ระบบจะให้ตงั ้ ค่าบริการ FTP ให้เลือก ไม่สนับสนุ น จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่ ถัดไป

รูปที่ 17 การตัง้ ค่าบริการ FTP จากนัน้ จะเข้าการตัง้ ค่าระบบหลัก ของเว็บไซต์ ชื่อเว็บไซต์ ใส่ช่อื เว็บทีเ่ ราต้องการลงไป อีเมล์ของท่าน ใส่อเี มล์ทต่ี อ้ งการติดต่อสื่อสาร รหัสผ่านผูด้ แู ลระบบ ใส่รหัสของผูท้ จ่ี ะดูแลระบบ (ตัง้ เอง) ยืนยันรหัสผ่านผูด้ แู ลระบบ กรอกให้ตรงกับช่องรหัสผูด้ แู ลระบบ


รูปที่ 18 การใส่รายละเอียดในเว็บไซต์ จากนัน้ ให้คลิกเลือกติดตัง้ ข้อมูลตัวอย่าง (จอจนกว่าติดตัง้ ข้อมูล ตัวอย่างเสร็จ) แล้วคลิกทีป่ มุ่ ถัดไป

รูปที่ 19 การติดตัง้ ข้อมูลตัวอย่าง


ระบบจะแจ้งให้เราไปลบไฟล์หรือแก้ไขชื่อไฟล์ INSTALLATION เพื่อความปลอดภัยของระบบ

รูปที่ 20 แจ้งลบไฟล์ในการติดตัง้ ให้ผู้ใช้เข้าไปลบไฟล์ INSTALLATION ออก โดยใช้โปรแกรม ประเภท FTP ทีไ่ ด้กล่าวก่อนหน้านี้ ดังตัวอย่าง

รูปที่ 21 การลบไฟล์ INSTALLATION


เมือ่ ผูใ้ ช้ทาการลบโฟล์เดอร์ INSTALLATION แล้วให้กลับไปลอง Refresh หรือกดปุม่ F5 ในหน้าเพจเดิม จะแสดงผลลัพดังรูปภาพ

รูปที่ 22 หน้าเพจ joomla เสร็จขัน้ ตอนการติดตัง้ เว็บสาเร็จรูป Joomla บน Server จริง แล้วครับ สาหรับรายละเอียดการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้สามารถค้นหา ข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ได้ เช่น www.joomla.org , www.joomlacorner.com เป็นต้น สาหรับส่วนเข้าไปแก้ไขข้อมูลของเว็บไซต์หรือเทีเ่ รียกกันว่าระบบ Admin มีวธิ กี ารเข้าไปจัดการแก้ไขดังนี้ครับ


ให้พมิ พ์คาว่า administrator เว็บบราวว์เชอร์ จากนัน้ กด Enter

ต่อท้ายในช่อง URL ของ

รูปที่ 23 การป้อน URL administrator ระบบจะให้เราป้อน Username และ Password ในการเข้าสู่ ระบบ ให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลลงในช่อง Username และ Password ตามทีผ่ ไู้ ด้สร้างไว้ในขัน้ ตอนการติดตัง้ Joomla

รูปที่ 24 หน้าเพจ Login เมือ่ ผูใ้ ช้ป้อน Username และ Password ถูกต้อง แล้วคลิกทีป่ ุ่ม Login ระบบจะเข้าสู่หน้าจัดการข้อมูลของเว็บไซต์


รูปที่ 25 หน้าเพจจัดการข้อมูล joomla สาหรับ การใช้งานเว็บ ส าเร็จ รูป ให้ ผู้ใ ช้ล องศึกษาตามเว็บ ไซต์ เช่น www.joomla.org , www.joomlacorner.com เป็นต้น

Joomla  

การทำเว็ปไซค์ด้วยJoomla

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you