Page 1

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług W związku z realizacja projektu pt. „Kadry na miarę przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu w celu przeprowadzenia analizy rynku zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zorganizowania szkolenia dla personelu kluczowego tut. Urzędu.

Istotne warunki realizacji szkolenia: a. Planowane szkolenie jest skierowane do 20 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, w tym 12

kluczowych pracowników Centrum

Aktywizacji Zawodowej. b. Temat szkolenia: „Praca z klientem wykluczonym zawodowo i społecznie” c. Termin przeprowadzenia szkolenia: 08-10.06.2012r. d. Organizacja dojazdu na szkolenie. e. Minimalna liczba godzin dydaktycznych 16 f. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: wyjazdowe w maksymalnej odległości do 200 km od Rawicza. g. Uczestnicy

szkolenia

ubezpieczeniem NW

będą

objęci

kompletem

świadczeń,

w

tym


h. Wymagane jest przygotowanie materiałów szkoleniowych wykorzystywanych na szkoleniu, które na własność otrzyma każdy uczestnik szkolenia. Komplet materiałów powinien zawierać m.innymi.: prezentacje i konspekty z przeprowadzonych wykładów w formie

papierowej, zebrane w segregator lub zbindowane w formie książkowej A4. 

długopis

notatnik

Materiały szkoleniowe oraz sala wykładowa muszą być opatrzone w logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z informacją o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. i. Potwierdzenie uzyskanych uprawnień w formie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które powinno zawierać informację o współfinansowaniu szkolenia przez Europejski Fundusz Społeczny wraz z logotypami. j. W trakcie zajęć powinny być wykorzystywane następujące metody i techniki: wykłady,

debaty,

dyskusje,

prezentacje,

warsztaty,

ćwiczenia,

praca

indywidualna, praca w grupach, konsultacje, sale wykładowe spełniać powinny wymogi BHP i PPOŻ. k. Warunki płatności: Zleceniodawca pokryje koszty szkolenia 14 dni po zakończeniu szkolenia na podstawie faktury. l. Przedstawienie zagadnień tematycznych programu szkoleń przez instytucję szkoleniową, związanych tematycznie z planowanym szkoleniem. m. Wymagane jest aby instytucja szkoleniowa posiadała doświadczenie w organizacji szkoleń modułowych dla pracowników publicznych służb zatrudnienia w przedstawionej tematyce - przedstawienie referencji. n. W celu zapewnienia nadzoru wewnętrznego służącego podnoszeniu jakości szkolenia, wymagane jest aby instytucja szkoleniowa wyznaczyła osobę, która będzie sprawować stały, bezpośredni nadzór nad jakością realizowanego szkolenia.

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nie stanowi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych tekst


jednolity – Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. (wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro art. 4 pkt 8 ustawy), jak i złożenie tych ofert w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie nie jest równoznaczne z zaproszeniem do realizacji niniejszego szkolenia. Proszę o przesłanie propozycji organizacji szkolenia – do dnia 21.05.2012r. w nw. formie: 

listownie na adres Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu ul. Kamińskiego 19a, 63-900 Rawicz lub

fax na nr 65-546-26-13 lub

pocztą elektroniczną na email pup@powiatrawicki.pl,

wraz z wszystkimi dokumentami potwierdzającymi spełnienie istotnych warunków realizacji powyższego szkolenia. Spośród przesłanych propozycji organizacji szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu dokona, mając na względzie zapewnienie najwyższej i profesjonalnej jakości szkolenia przy najbardziej konkurencyjnej cenie, wyboru instytucji szkoleniowej, z którą przystąpi do negocjacji.

/zapytanie%20ofer2012062  

http://rawicz.pup.info.pl/getattachment/40e34d00-a9a4-4c1b-95ba-e9d6a72e0826/zapytanie%20ofer201206221112.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you