Page 1

1 ______________________, dnia __________ Powiatowy Urząd Pracy ul. Kamińskiego 19a 63-900 Rawicz

(pieczątka zakładu pracy)

Wniosek o organizację prac interwencyjnych

1. Nazwa i adres siedziby zakładu pracy: __________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Tel. ____________________, fax ________________, e –mail ___________________________________

Miejsce prowadzenia działalności:________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Osoba do kontaktu _________________________________________________________________________ - numer REGON ____________________ NIP ____________________________ 2. Imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób upoważnionych do podpisania umowy: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 3. Forma organizacyjno-prawna pracodawcy ___________________________________________________ 4. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe (%) uiszczana do ZUS za pracowników:___________________

5. Wniosek złożony w celu (zaznaczyć odpowiednio): - rekrutacji pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji ¹

/ pracownik uprawniony do zatrudnienia przez okres 12 miesięcy/

- rekrutacji pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji ²

/ pracownik uprawniony do zatrudnienia przez okres 24 miesięcy/

6. Liczba osób bezrobotnych przewidzianych do zatrudnienia z podaniem nazwy zawodu oraz okres zatrudnienia: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 7. Miejsce wykonywania pracy , rodzaj wykonywanej pracy, niezbędne lub pożądane kwalifikacje i inne wymogi. __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________

1


2 8. Liczba zatrudnionych pracowników ³ w poszczególnych 12 miesiącach poprzedzających dzień złożenia wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: 12 m-cy poprzedzających złożenie wniosku (w przeliczeniu na pełne etaty) /należy podać miesiąc i rok/

W dniu złożenia wniosku

Liczba zatrudnionych ogółem Liczba zatrudnionych będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy² Liczba zatrudnionych będących w bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy³

9. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy w przypadku spadku zatrudnienia (jeżeli średnia z ostatnich 12 miesięcy jest wyższa niż stan zatrudnienia na dzień złożenia wniosku): __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ 10. Rozliczenie kosztów zatrudnienia

Proponowana stawka wynagrodzenia miesięcznego (brutto) Ogólne koszty zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych (koszty obejmują wynagrodzenie brutto oraz składki na ubezpieczenie społeczne –emerytalne, rentowe i wypadkowe ponoszone przez okres 12 lub 24 m-cy).

Wnioskowana wysokość refundacji iloczyn kwoty refundacji wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i ilości miesięcy refundacji.).

11. Rachunek bankowy zakładu pracy (pełna nazwa banku) ________________________________________________________________________________________________ ____________________________ ¹/ Na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008), Pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oznacza każdą osobę, która: - jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy; lub -nie ma wykształcenia ponadgimnazjaknego lub zawodowego ; lub -jest w wieku ponad 50 lat; lub -jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; lub -pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość; lub -jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodwe ²/ Na podstawie ww. rozporządzenia, pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji oznacza każdą osobę, która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące

³/ Do zatrudnionych nie zalicza się: -

osób wykonujących pracę nakładczą, uczniów, którzy zawarli z zakładem pracy umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia, osób przebywających na urlopach bezpłatnych trwających łącznie powyżej 30 dni.

2


3

Pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k., który stanowi : „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.”

OŚWIADCZAMY ŻE: 1. Nie posiadamy/posiadamy * zadłużeń w Urzędzie Skarbowym z tytułu zobowiązań podatkowych.

2. Nie posiadamy/posiadamy * zadłużeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opłat na ubezpieczenie społeczne. 3. Znajduję się/ nie znajduję się* w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3) oraz wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw ( Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2)-treść przepisu dostępna na stronie internetowej PUP: www.pup.powiatrawicki.pl 4.

Kwota udzielonej pomocy, na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2009 r Nr 5, poz. 25.), w jednym roku przyznana przedsiębiorcy przekroczyła / nie przekroczyła * kwoty 5 mln euro.

5.

Spełniam warunki o dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej, o której mowa w rozporządzeniu MPiPS z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2009 r. Nr 5, poz.25.).

6. Otrzymałem / nie otrzymałem * decyzję(ji) Komisji Europejskiej o obowiązku zwrotu pomocy uzyskanej w okresie wcześniejszym uznającą pomoc za niezgodną z prawem i ze wspólnym rynkiem. 7. Otrzymałem / nie otrzymałem * pomoc(y) publiczną (ej) przeznaczoną(ej) na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą , na to samo przedsięwzięcie, na którego realizację wnioskuję.

8.

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wystąpieniu zmian dotyczących informacji zawartych w niniejszym wniosku, mających wpływ na zawieraną umowę o organizację prac interwencyjnych w tytułu rekrutacji pracownika znajdującego się w szczególnie niekorzystnej lub bardzo niekorzystnej sytuacji .

9. Wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym. *niepotrzebne skreślić

...................................................... / Pracodawca pieczątka i podpis/ Załączniki: 1. Aktualny dokument potwierdzający status prawny firmy

2.

Dokument potwierdzający nr REGON.

3.

Dokument potwierdzający nr NIP.

4.

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wg wzoru do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 (Dz.U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312)-dostępny na stronie internetowej PUP: www.pup.powiatrawicki.pl Kserokopie świadectw pracy w przypadku spadku zatrudnienia

5.

3


4 Uwaga: Wszystkie kserokopie dokumentów proszę potwierdzić za zgodność z oryginałem!

4

wniosek-organizacja%20prac%20interwencyjnych201301081145  

http://rawicz.pup.info.pl/getattachment/fca9ccfd-b12f-44f7-a1c9-f6fbdf20450c/wniosek-organizacja%20prac%20interwencyjnych201301081145.doc