Page 1

Rawicz, dnia…………………………. ………………………….………… (imię , nazwisko )

……………………….…………… (adres zamieszkania) ………….…………………………

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego w związku z podjęciem z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

Wnioskuję o przyznanie dodatku aktywizacyjnego w związku z podjęciem z własnej inicjatywy zatrudnienia/ innej pracy zarobkowej* Oświadczenie 1. Oświadczam ,że zatrudnienie / inną pracę zarobkową* podjąłem od dnia ………..…………….. w……………………………………………………………..... …………………………………………………………………………………………. ( nazwa pracodawcy )

na czas nieokreślony/określony* do dnia………………………………………………. 2. Otrzymuję wynagrodzenie miesięczne brutto w kwocie …………………………….. 3. Zostałem pouczony o konieczności udokumentowania co miesiąc faktu

zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej !!! Załączniki: 1. Umowa o pracę lub dokument potwierdzający wykonywanie innej pracy zarobkowej (umowa agencyjna, umowa zlecenie , umowa o dzieło , zaświadczenie o nabyciu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych, spółdzielni usług rolniczych ) * niepotrzebne skreślić ……………………………… ( podpis )

/Wniosek%20-%20dodatki%2  

http://rawicz.pup.info.pl/getattachment/64885156-d897-49f3-8412-88697a7f503b/Wniosek%20-%20dodatki%20aktywizacyjne.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you