Page 1

Powiatowy Urząd Pracy ul. Kamińskiego 19A 63 – 900 Rawicz tel./fax (0-65) 546-26-13 e-mail: pup@powiatrawicki.pl

INFORMACJA Z uwagi na ograniczenie środków finansowych Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu na rok 2012 tut. Urząd nie przewiduje organizacji szkoleń grupowych (planowych). Jednocześnie informujemy, że osoby bezrobotne, które mają możliwość podjęcia zatrudnienia po uprzednim przeszkoleniu mogą złożyć wniosek na szkolenie wskazane ( indywidualne). Tut. Urząd nie będzie jednak refundował kosztów dojazdu osoby skierowanej na szkolenie wskazane. Kryteria brane pod uwagę w przypadku oceny wniosku na szkolenie wskazane ( indywidualne): •

okres pozostawania w ewidencji osób bezrobotnych,

posiadane kwalifikacje zawodowe lub ich brak,

doświadczenie zawodowe,

aktywność osoby bezrobotnej w zakresie rozwoju zawodowego i poprawy własnej sytuacji na rynku pracy,

otrzymana pomoc z urzędu pracy (przed złożeniem wniosku),

szczególna sytuacja osoby bezrobotnej związana z rynkiem pracy,

możliwość zatrudnienia u konkretnego pracodawcy

analiza ofert pracy zgłaszanych w tut. Urzędzie w poprzednim roku oraz w latach ubiegłych w zakresie kwalifikacji, jakie osoba bezrobotna zamierza nabyć po ukończeniu szkolenia. Sławomir Wasilewski Z-ca Dyrektora PUP w Rawiczu Rawicz, dnia 08.02.2012r.

/szkolenia20122012020812  

http://rawicz.pup.info.pl/getattachment/f62f03bb-5d97-4dda-89e5-b2b6c8144471/szkolenia2012201202081206.doc