Page 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, do składania propozycji ofert szkoleniowych oraz programów w zakresie niżej wskazanego szkolenia: I.

Nazwa szkolenia: „Pracownik kadr i płac”

II

Cel i zakres szkolenia:

- przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy w działach kadrowo - płacowych - teoretyczne a w szczególności praktyczne opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji kadrowej z wykorzystaniem programów komputerowych oraz dokumentacji płacowej z wykorzystaniem programu Płatnik. III. Program nauczania: Program szkolenia powinien obejmować takie tematy, aby uczestnik po ukończeniu szkolenia potrafił obsługiwać komputerowy program do prowadzenia kadr i płac czyli: - naliczanie wynagrodzenia - rozliczanie składki z ubezpieczenia społecznego oraz podatków - posługiwanie się programem „Płatnik” i przekazywaniem składek do ZUS - określenie obowiązków pracodawców wobec pracowników - kompletowanie wniosków o emerytury i renty - kompletowanie akt pracowniczych oraz poznać zagadnienia z zakresu: - prawa pracy, urlopów, zasiłków, ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych i innych; IV. Ilość osób: 14 osób V. Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień 2011r.. VI. Proponowana ilość godzin: 150 godzin. Szkolenie powinno odbywać się w jednej grupie. W celu zapewnienia optymalnych warunków szkolenia należy zapewnić każdemu uczestnikowi szkolenia oddzielne stanowisko komputerowe zaopatrzone w odpowiedni program komputerowy adekwatny do realizowanego programu w danym dniu szkolenia. Materiały szkoleniowe powinny być przygotowane i rozdane wszystkim uczestnikom w pierwszym dniu szkolenia. Uczestnicy kwitują ich odbiór własnym podpisem a oryginał pokwitowania należy niezwłocznie po rozpoczęciu szkolenia przekazać do tut. Urzędu. VII. Szkolenie powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w taki sposób, aby przeciętna ilość godzin w tygodniu wynosiła 25 godzin zegarowych. Godzina zegarowa to 60 min. i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 min oraz przerwę liczącą 15 min. Długość przerw może być ustalana elastycznie.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego VIII. Cena szkolenia powinna zawierać: - koszt materiałów szkoleniowych na własność dla każdego uczestnika ( max. 70 zł) zawierających: aktualny kodeks pracy , kalkulator, długopis, zeszyt na notatki, teczkę formatu A4 - koszt dowozu uczestników z Rawicza do miejsca szkolenia i z powrotem w sytuacji, gdy szkolenie miałoby się odbywać poza miastem Rawicz - koszt codziennego poczęstunku dla każdego uczestnika w postaci ciastek. gorących oraz chłodzących napojów: kawa, herbata, woda lub sok IX. 1. Podczas procedury wyłaniania jednostki szkoleniowej, której zlecone będzie szkolenie Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu będzie brał pod uwagę następujące kryteria: a/ Jakość programu szkolenia (w tym wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra) b/ Dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia ( imię i nazwisko oraz poziom i kierunek wykształcenia, posiadana kwalifikacje, doświadczenie zawodowe) c/ Dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczenia do potrzeb szkolenia z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki. ( ilość i jakość pomieszczeń oraz wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb szkolenia, d/ Certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową e/ Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji f/ Sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia ( liczba stanowisk i ich wyposażenie) g/ Koszt organizacji szkolenia h/ Indywidualna ocena oferty szkoleniowej.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Całościową ocenę oferty szkoleniowej stanowił będzie iloraz sumy punktów (tabela poniżej) przyznanych przez członków Komisji według indywidualnej karty oceny instytucji szkoleniowych oraz liczby członków Komisji. 2. Ocena poszczególnych kryteriów, mających wpływ na wybór instytucji szkoleniowej, dokonywana będzie indywidualnie przez każdego z członków Komisji w oparciu o następującą skalę punktową:


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3.

Lp. Rodzaj kryterium

Skala ocen (od – do)

I. JAKOŚĆ SZKOLENIA (0 – 15 pkt.)

1.

Jakość programu szkolenia (w tym wykorzystanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra)

2.

Kwalifikacje kadry dydaktycznej (w tym w szczególności: poziom i kierunek wykształcenia, posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe )

3.

Dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki (w tym w szczególności: jakość wykorzystywanego podczas szkolenia sprzętu i urządzeń , pomocy dydaktycznych ) Posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji Sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie

4. 5. 6. 7.

Indywidualna ocena oferty szkoleniowej na podstawie z łożonych dokumentów, w tym: m.in. przedstawionych referencji, wykazów stwierdzających posiadane doświadczenie w prowadzeniu danego typu szkol eń . Innowacyjność programu szkolenia oraz atrakcyjność metod jego realizacji.

0 pkt – 2 pkt

0 pkt – 3 pkt

0 pkt – 2 pkt

0 pkt – 2 pkt 0 pkt – 2 pkt 0 pkt – 3 pkt 0 pkt – 1 pkt

II. KOSZT SZKOLENIA (0 – 10 pkt.)

1.

Koszt szkolenia (w tym w szczególności: koszt jednostkowy szkolenia, koszt osobogodziny szkolenia)

Maksymalna liczba punktów:

0 pkt – 10 pkt w/g wzoru cena najniższej oferty/cena badanej oferty x 10 pkt 25 pkt

4. Informację o wyborze instytucji szkoleniowej Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu umieszcza na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym. 5. W przypadku szkoleń współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6. Dane zawarte w ofercie a mające istotny wpływ na wybór Wykonawcy nie mogą ulec zmianie bez zgody Zleceniodawcy. 7. Termin składania propozycji ofert szkoleniowych upływa z dniem 29.08.2011r. do godz. 09.00. Miejsce składania: Powiatowy Urząd Pracy - Rawicz ul. Kamińskiego 19a (pok. 17-sekretariat) Propozycje ofert szkoleniowych należy składać w opieczętowanych, zamkniętych kopertach z dopiskiem – „„Pracownik kadr i płac - 29.08.2011r”, wyłącznie na wskazanym formularzu oferty szkoleniowej z załączeniem wymaganych dokumentów. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu Kazimierz Maciaszek

Rawicz, dnia 17 sierpień 2011r.

/s%20kadr%  

http://rawicz.pup.info.pl/getattachment/276c4bea-9611-4a8e-97fc-258d3bd8bd2c/Pracownik%20d/s%20kadr%20i%20prac.%20Zaproszenie%20do%20skladan...

/s%20kadr%  

http://rawicz.pup.info.pl/getattachment/276c4bea-9611-4a8e-97fc-258d3bd8bd2c/Pracownik%20d/s%20kadr%20i%20prac.%20Zaproszenie%20do%20skladan...

Advertisement