Page 1

REGULAM I N KONKURSU „EUROLADY” O NAGROD Ę POS ŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO MARKA SIWCA I. INFORMACJE OGÓLNE: §1 1. Organizatorem Konkursu „EuroLady” jest poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Siwiec. 2. Konkurs organizowany jest corocznie, pierwsza edycja w 2012 roku. 3. Administratorem Konkursu, danych osobowych i informacji związanych z uczestnictwem w konkursie jest Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Siwca. 4. Dane osobowe przetwarzane w ramach Konkursu mogą być udostępniane przez organizatorów w formie publikacji papierowych i elektronicznych. §2 Celem konkursu jest promowanie i wyró żnienie kobiet , które pozyskały i wykorzystały Fundusze Europejskie (zawarły umowę na współfinansowanie projektu ze środków europejskich) na realizację przedsięwzięćgospodarczych lub społecznych oraz nagrodzenie autorki projektu , który zdaniem jury konkursu i internautów został najwyżej oceniony. §3 Konkurs obejmuje swoim zasięgiem: miasto Leszno oraz powiaty: gostyński, kościański, krotoszyński, leszczyński i rawicki. II. UDZIA Ł W KONKURSIE §4 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie kobiety, które przyczyniły się do powstania i realizacji projektu/projektów, dofinansowanych z Funduszy Europejskich. 2. Pod pojęciem „Fundusze Europejskie” należy rozumieć środki pochodzące ze wszystkich programów operacyjnych wdrażanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013. 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane: • pomysłodawczynie projektu, • autorki/współautorki wniosku o dofinansowanie projektu/projektów, • osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektów, jako przedstawicielki beneficjenta. 4. Do Konkursu nie mogą być zgłaszane zespoły osób zaangażowanych w ten sam projekt.

II I. ZASADY ZG ŁASZANIA KANDYDATEK §5 Kandydatki do Konkursu zgłaszane są przez instytucje i organizacje , działające na terenie objętym konkursem. §6 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie kandydatki na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. Kandydatka wyraża zgodę na udział w Konkursie poprzez podpisanie oświadczenia w części IV formularza zgłoszeniowego. Brak pisemnej zgody kandydatki na udział w Konkursie spowoduje odrzucenie zgłoszenia. 3. Za prawdziwośćinformacji zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym odpowiedzialność ponosząinstytucje i organizacje zgłaszającekandydatkę.


§7 1. Oceny kandydatek dokonuje Kapituła Konkursu na podstawie formularza zgłoszeniowego. 2. Dodatkowymi materiałami do formularza zgłoszeniowego mogą być między innymi: załączniki zawierające zdjęcia projektów, prezentacje multimedialne, filmy, wycinki prasowe na temat projektów realizowanych przez kandydatkę oraz inne podobne materiały pozwalające ocenić zasługi kandydatki w wykorzystaniu Funduszy Europejskich. 3. Załączniki do formularza zgłoszeniowego będą wykorzystywane do oceny końcowej kandydatki. 4. Dokumentacja przesłana wraz z formularzem zgłoszeniowym nie będzie zwracana. §8 1. Instytucje i organizacje wskazane w § 5 mogą zgłosić do udziału w Konkursie więcej niż jedną kandydatkę. 2. Nie można zgłaszaćkandydatek realizujących ten sam projekt. §9 1. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny: •

w Biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Siwca w Lesznie, ul. Poniatowskiego 7/2.

na stronie internetowej organizatora: www.mareksiwiec.pl,

2. Zgłoszenia kandydatek, do Konkursu, należy dostarczyć do: Biura Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Siwca, ul. Poniatowskiego 7/2, 64 – 100 Leszno z dopiskiem Konkurs „Eurolady”. w terminie do dnia 15 lutego 2012 roku , do godz. 14.00 Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będąrozpatrywane. 3. Dodatkowych informacji udziela Sandra Żywicka – asystentka posła do Parlamentu Europejskiego Marka Siwca. (tel. 504 164 732).

IV. OCENA I WYBÓR LAUREATEK KONKURSU § 10 1. Oceny zgłoszeńi wyboru nominowanych kobiet dokonuje Kapituła Konkursu, „EuroLady”. 2. Kapituła dokonuje oceny kandydatek na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz załączników, stanowiących informacje o kandydatce i realizacji jej projektu. § 11 1. Podstawowymi kryteriami oceny merytorycznej kandydatek, dokonywanej przez Kapitułę Konkursu są: • zgodnośćzgłoszenia z celem konkursu, • działania, jakie kandydatka zrealizowała po otrzymaniu dofinansowania ze środków europejskich, • kreatywnośćw realizacji projektu, • zakres zaangażowania kandydatki w realizację projektu, • innowacyjne podejście do przygotowania i realizacji projektu, • efekty i rezultaty projektu,

§ 12 Finalistki w Konkursie wybiera się w dwóch etapach.


Etap pierwszy 1.

Spośród zgłoszonych kandydatek Kapituła nominuje nie więcej niż 5, na podstawie oceny merytorycznej.

2.

Ogłoszenie oraz prezentacja 5 nominowanych kandydatek nastąpi do dnia 20 lutego.

3.

W okresie od 20 lutego do 6 marca nominowane kandydatki prezentowane będą w lokalnych mediach ( prasa, radio, telewizja, portale internetowe) oraz na stronie www.mareksiwiec.pl. Prezentacje zostaną przygotowane alfabetycznie na podstawie informacji umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym.

Etap drugi 4. W dniach od 23 lutego do 6 marca z grona nominowanych kandydatek, internauci wybierają laureatkę, oddając głosy w sondzie zamieszczonej na stronie www.mareksiwiec.pl. § 13 5. W dniu 6 marca odbędzie się posiedzenie Kapituły, na którym zostaną wyłonione laureatki Konkursu, biorąc pod uwagęgłosowanie internautów jak również ocenęjury. 6. Kapituła Konkursu przyznaje punkty na podstawie oceny projektów finalistek. 7.

Każdy juror może przyznać tylko jeden punkt, jednej kandydatce.

8. Ocena jury jest sumowana z punktacją internautów. § 14 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

V. OCENA KO ŃCOWA § 15 1.

Zwyciężczyniami Konkursu zostaną trzy Kobiety, które uzyskają największą liczbę głosów, będących sumą punktów przyznanych przez jury oraz głosów oddanych w sondach internetowych.

2.

Laureatki otrzymają nagrodę główną oraz tytuł „EuroLady”.

3.

Rozstrzygnięcie i podanie wyników konkursu nastąpi 9 marca 2012 roku na Gali „EuroLady”. O miejscu uroczystego podsumowania i wręczenia nagród, finalistki zostaną pisemnie poinformowane.

VI. NAGRODY W KONKURSIE •

Nagrodą główną będzie wycieczka do Parlamentu Europejskiego w Brukseli oraz spotkanie i kolacja z posłem Markiem Siwcem.

Promocja w mediach lokalnych.

Nagrody rzeczowe dla laureatek Konkursu i nominowanych, ufundowane przez sponsorów.

/Regulamin_konkursu_euro  

http://rawicz.pup.info.pl/getattachment/a5b625e8-1651-4d9a-b109-ab3e88953050/Regulamin_konkursu_eurolady_2012201202070902.doc

Advertisement