Page 1

Informacja o sytuacji na rynku pracy w sierpniu 2011 r. W końcu miesiąca sierpnia 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 2.636 osób bezrobotnych (w tym 1.625 kobiet, tj. 61,6% ogółu bezrobotnych). Zmiany w poziomie bezrobocia w poszczególnych gminach przedstawiają poniższe tabele: - w porównaniu do poprzedniego miesiąca: Gmina

Bojanowo Jutrosin M.Górka Pakosław Rawicz Ogółem powiat

Liczba bezrobotnych spadek/wzrost 31.07.2011= 100 31.07.2011 31.08.2011 liczba osób W % 425 402 - 23 94,6 272 245 - 27 90,1 423 416 - 7 98,3 177 178 + 1 100,6 1394 1395 + 1 100,1 2691 2636 - 55 98,0

- w porównaniu do grudnia 2010 roku: Gmina

Bojanowo Jutrosin M.Górka Pakosław Rawicz Ogółem powiat

Liczba bezrobotnych spadek/wzrost 31.12.2010= 100 31.12.2010 31.08.2011 liczba osób W % 520 402 -118 77,3 279 245 - 34 87,8 430 416 - 14 96,7 193 178 - 15 92,2 1577 1395 - 182 88,5 2999 2636 -363 87,9

- w porównaniu do miesiąca analogicznego w poprzednim roku: Gmina

Bojanowo Jutrosin M.Górka Pakosław Rawicz Ogółem powiat

Liczba bezrobotnych spadek/wzr ost 31.08.2010 439 267 463 156 1642 2967

31.08.2011 402 245 416 178 1395 2636

31.08.2010= 100

Liczba osób W % - 37 91,6 - 22 91,8 - 47 89,8 + 22 114,1 - 247 85,0 - 331 88,8


Spośród bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu pracy w końcu miesiąca sierpnia 2011r. 409 osób posiadało prawo do zasiłku, stanowiły one 15,5% ogółu bezrobotnych. W miesiącu sierpniu 2011r. zarejestrowano 317 nowych bezrobotnych, tj. o 14 osób więcej niż w miesiącu lipcu 2011r. Spośród nowych rejestrującji, większość tj. 83,6% - to osoby poprzednio pracujące (265 osób). W okresie sprawozdawczym zarejestrowało się 29 osób, które zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Na koniec miesiąca w ewidencji pozostało 241 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, co stanowiło 9,1% ogólnej liczby bezrobotnych. Wśród bezrobotnych rejestrowanych w sierpniu 2011r. było 141 mieszkańców wsi (44,5%), w końcu miesiąca stanowili oni 47,8%, (1260 osób). Osoby w wieku do 25 lat stanowiły 39,7% ogółu nowo rejestrowanych (126 osób) oraz 27,7% pozostających w ewidencji w końcu miesiąca (730 osób).

Rejestracje bezrobotnych w miesiącu sierpniu 2011r. Wyszczególnienie Ogółem Bojanowo Jutrosin Bezrobotni rejestrowani ogółem w tym: Kobiety Udział w rejestracjach og. w % bezrobotni z prawem do zas Udział w rejestracjach og. w % poprzednio pracujący Udział w rejestracjach og. w % zwolnieni z przyczyn dot pracod. Udział w rejestracjach og. w % zamieszkali na wsi Udział w rejestracjach og. w %

317

37

27

184 58,0 88 27,8 265 83,6 29 9,1 141 44,5

21 56,8 10 27,0 30 81,1 1 2,7 24 64,9

16 59,3 8 29,6 21 77,8 3 11,1 23 85,2

Gminy Miejska Pakosław Rawicz Górka 49 23 181 26 53,1 14 28,6 40 81,6 6 12,2 29 59,2

18 78,3 16 69,6 22 95,6 5 21,7 23 100

103 56,9 40 22,1 152 84,0 14 7,7 42 23,2

W sierpniu 2011r. zgłoszono w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu 185 ofert pracy o 85 więcej niż w poprzednim miesiącu. Na koniec bieżącego miesiąca pozostało do wykorzystania 45 ofert. Na jedną ofertę pracy przypadało w sierpniu średnio 14 bezrobotnych. Z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy wyłączono w sierpniu br. 372 bezrobotnych to jest o 113 osób więcej niż w lipcu 2011r. W miesiącu sprawozdawczym pracę podjęło 178 osób, w tym: pracę niesubsydiowaną - 147. Do prac interwencyjnych i robót publicznych skierowano 20 bezrobotnych. Szkolenie podjęło 10 bezrobotnych, natomiast staż rozpoczęło 31 osób. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu udzielił 11 osobom jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, tj. na handel (2 osoby), usługi: minikoparka, wodnokanalizacyjne (1 osoba), poligrafia (1 osoba), produkcja i naprawa sprzętu sportowego (1 osoba), zakład usługowo-ślusarski (1 osoba), tartak, handel drewnem, usługi (3 osoby), wulkanizacja i naprawa felg (1 osoba), naprawa urządzeń elektronicznych, instalacje antenowe ( 1 osoba) w kwocie łącznej 122.100,00zł.


Ponadto podpisano 6 umów na doposażenie dla 6 stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego w kwocie 68.000,00zł.

Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w sierpniu 2011 r. Wyszczególnienie

Ogółem Bojanowo Jutrosin

Wyłączenia w tym z powodu: podjęcia pracy Udział w wyłączeniach og. W % podjecia pracy niesubsydiow. Udział w podjęciach pracy og. w % podjęcia prac interwencyjnych Udział w podjęciach pracy og. w % podjęcia robót publicznych Udział w podjęciach pracy og. w % skierowania na staż lub szkol. Udział w wyłączeniach og. W % nie potwierdzania got. do pracy Udział w wyłączeniach og. w %

372

58

55

178 47,8 147 82,6 6 3,4 14 7,9 41 11,0 103 27,7

16 27,6 15 93,7 1 6,2 0 0,0 5 8,6 24 41,4

29 52,7 18 62,1 1 3,4 10 34,5 5 9,1 16 29,1

Gminy Miejska Pakosław Rawicz Górka 53 22 184 23 43,4 21 91,3 0 0,0 0 0,0 7 13,2 18 34,0

14 63,6 12 85,7 1 7,1 0 0,0 3 13,6 2 9,1

96 52,2 81 84,4 3 3,1 4 4,2 21 11,4 43 23,4

Wybrane kategorie bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy według stanu na dzień 31.08.2011r. Ogółem Wybrane kategorie bezrobotnych Wyszczególnienie Kobiety Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Zasiłkobiorcy Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Zwolnieni z przyczyn dot. pracod. Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Zamieszkali na wsi Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Osoby do 25 roku życia Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Bezrobotni z wykszt. gimn. I poniżej Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Długotrwale bezrobotni (pow.12m-cy) w tym pow. 24 miesięcy Udział w ogólnej liczbie bezrob. w %

Bojanowo Jutrosin 1625 61,6 409 15,5 241 9,1 1260 47,8 730 27,7 476 18,1 812 474 30,8

235 58,5 61 15,2 23 5,7 289 71,9 95 23,6 102 25,4 140 73 34,8

151 61,6 46 18,8 23 9,4 197 80,4 101 41,2 32 13,1 78 35 31,8

Gminy Miejska Pakosław Rawicz Górka 262 107 870 63,0 60,1 62,4 56 39 207 13,5 21,9 14,8 30 25 140 7,2 14,0 10,0 258 178 338 62,0 100 24,2 127 68 339 30,5 38,2 24,3 75 29 238 18,0 16,2 17,1 123 49 422 43 21 164 29,6 27,5 30,2

/B.%20Sytuacja%20na%20ry  

http://rawicz.pup.info.pl/getattachment/5ba6e2f1-edcc-4e86-adcb-8cec2a520a4f/B.%20Sytuacja%20na%20rynku%20pracy%20-%20sierpień%2020112012010...