Page 1

Informacja o sytuacji na rynku pracy w kwietniu 2012 r. W końcu miesiąca kwietnia 2012r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych były 2.834 osoby bezrobotne (w tym 1.691 kobiet, tj. 59,7 % ogółu bezrobotnych). Zmiany w poziomie bezrobocia w poszczególnych gminach przedstawiają poniższe tabele: - w porównaniu do poprzedniego miesiąca Gmina Bojanowo Jutrosin M.Górka Pakosław Rawicz Ogółem powiat

Liczba bezrobotnych 31.03.2012 30.04.2012 476 440 292 292 461 442 191 188 1495 1472 2915 2834

spadek/wzrost

liczba osób - 36 0 -19 - 3 -23 -81

31.03.2012=100 w% 92,4 100,0 95,9 98,4 98,5 97,2

- w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego Gmina Bojanowo Jutrosin M.Górka Pakosław Rawicz Ogółem powiat

Liczba bezrobotnych 30.04.2011 30.04.2012 461 440 289 292 441 442 192 188 1576 1472 2959 2834

spadek/wzrost

Liczba osób - 21 + 3 + 1 - 4 -104 - 125

30.04.2011=100 w% 95,4 101,0 100,2 97,9 93,4 95,8

- w porównaniu do grudnia 2011 roku: Gmina

Bojanowo Jutrosin M.Górka Pakosław Rawicz Ogółem powiat

Liczba bezrobotnych 31.12.2011 454 294 419 191 1401 2759

30.04.2012 440 292 442 188 1472 2834

spadek/wzrost

liczba osób - 14 - 2 + 23 - 3 + 71 + 75

31.12.2011=100 w% 96,9 99,3 105,5 98,4 105,1 102,7


Spośród bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu pracy w końcu miesiąca kwietnia 2012 roku 516 osób posiadało prawo do zasiłku, stanowiły one 18,2 % ogółu bezrobotnych. W miesiącu kwietniu 2012 roku zarejestrowało się 246 nowych bezrobotnych, tj. o 38 osób mniej niż w miesiącu marcu 2012 roku. Spośród noworejestrujących się, większość tj. 89,0% - to osoby poprzednio pracujące ( 219 osób). W okresie sprawozdawczym wpisano do ewidencji urzędu pracy 29 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. 11,8% noworejestrowanych bezrobotnych. Na koniec miesiąca w ewidencji pozostało 320 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, co stanowiło 11,3% ogólnej liczby bezrobotnych. Wśród bezrobotnych rejestrowanych w kwietniu 2012 roku było 116 mieszkańców wsi (47,1%), w końcu miesiąca stanowili oni 49,6%, (1405 osób). Osoby w wieku do 25 lat stanowiły 28,4% ogółu noworejestrowanych (70 osób), oraz 24,1% pozostających w ewidencji w końcu miesiąca kwietnia 2012 roku (682 osoby).

Wyszczególnienie

Bezrobotni rejestrowani ogółem W tym: Kobiety Udział w rejestracjach og. w % bezrobotni z prawem do zas Udział w rejestracjach og. w % poprzednio pracujący Udział w rejestracjach og. w % Zwolnieni z przyczyn dot pracod. Udział w rejestracjach og. w % zamieszkali na wsi Udział w rejestracjach og. w %

Rejestracje bezrobotnych w miesiącu kwietniu 2012 r. Ogółem Gminy Bojanowo Jutrosin Miejska Pakosław Górka 246 36 23 36 20 124 50,4 81 32,9 219 89,0 29 11,8 116 47,1

17 47,2 12 33,3 32 88,9 4 11,1 27 75,0

16 69,6 13 56,5 22 95,6 4 17,4 20 87,0

17 47,2 9 25,0 33 91,7 1 2,8 23 63,9

10 50,0 8 40,0 18 90 3 15,0 20 100

Rawicz 131 64 48,8 39 29,8 114 87,0 17 13,0 26 19,8

W kwietniu 2012 roku zgłoszono w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu 90 ofert pracy – o 7 mniej niż w poprzednim miesiącu. Na koniec bieżącego miesiąca pozostały do wykorzystania 42 oferty. Na jedną ofertę pracy przypadało w kwietniu średnio 31 bezrobotnych. Z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu wyłączono w miesiącu sprawozdawczym 327 bezrobotnych to jest o 28 osób mniej niż w marcu 2012 roku. W miesiącu kwietniu pracę podjęło 185 osób, w tym: pracę niesubsydiowaną - 171 osób, do pracy w ramach prac interwencyjnych oraz robót publicznych nie skierowano żadnej osoby. Szkolenie rozpoczęło 9 osób bezrobotnych, na staże skierowano 28 bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu w miesiącu kwietniu udzielił 12 osobom jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie: usługi ślusarskie (1 osoba), instalatorstwo elektryczne (1 osoba), korepetycje i tłumaczenia (1 osoba), usługi stolarskie (2 osoby), usługi gastronomiczne (1 osoba), usługi blacharsko-dekarskie (1 osoba), usługi fotograficzne (1 osoba), usługi związane z użyciem koparki (1 osoba), kwiaciarnia (1osoba), wynajem i dzierżawa pojazdów (1osoba), produkcja elementów z granitu (1osoba) na łączną kwotę 143.000zł. Ponadto podpisano dwie umowy na stworzenie dwóch stanowisk pracy związanych z refundacją poniesionych kosztów wyposażenia i doposażenia tych stanowisk pracy na łączną kwotę 24.300zł.


Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w kwietniu 2012 r. Wyszczególnienie

Ogółem Bojanowo

Wyłączenia w tym z powodu: podjęcia pracy Udział w wyłączeniach og. w % podjecia pracy niesubsydiowanej Udział w podjęciach pracy og. w % podjęcia prac interwencyjnych Udział w podjęciach pracy og. w % podjęcia robót publicznych Udział w podjęciach pracy og. w % skierowania na staż lub szkolenie Udział w wyłączeniach og. w % nie potwierdzania gotowości do pracy Udział w wyłączeniach og. w %

327

73

185 56,6 171 99,4 0 0,0 0 0,0 37 11,3 56 17,1

40 54,8 40 100,0 0 0,0 0 0,0 4 5,5 13 17,8

Gminy Jutrosin Miejska Górka 26 50 15 57,7 13 86,7 0 0,0 0 0,0 5 19,2 6 23,1

28 56,0 25 89,3 0 0,0 0 0,0 6 12,0 5 10,0

Pakosław

Rawicz

24

154

8 33,3 8 100 0 0,0 0 0,0 6 25,0 7 29,2

94 61,0 85 90,4 0 0,0 0 0,0 16 10,4 25 16,2

Wybrane kategorie bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy według stanu na dzień 30.04.2012r. Ogółem Wybrane kategorie bezrobotnych Wyszczególnienie Kobiety Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Zasiłkobiorcy Udział w ogólnej liczbie bezrob. W % Zwolnieni z przyczyn dot. zakł. pracy Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Zamieszkali na wsi Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Osoby do 25 roku życia Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Bezrobotni z wykszt. gimn. I poniżej Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Długotrwale bezrobotni (pow. 12 m-cy) w tym pow. 24 miesięcy Udział w ogólnej liczbie bezrob. w %

Bojanowo

1691 59,7 516 18,2 320 11,3 1405 49,6 682 24,1 552 19,4 832 353 29,2

267 60,7 83 18,9 33 7,5 329 74,8 81 18,4 121 27,5 136 68 30,9

Gminy Jutrosin Miejska Górka 174 245 59,6 55,4 50 72 17,1 16,3 21 36 7,2 8,1 241 279 82,5 63,1 99 131 33,9 29,6 36 88 12,3 19,9 89 127 39 52 30,5 28,7

Pakosław

Rawicz

111 59,0 62 33,0 47 25,0 188 100 46 24,5 35 18,6 41 12 21,8

894 60,7 249 16,9 183 12,4 368 25,0 325 22,1 272 18,5 439 182 29,8

/J.Sytuacja%20na%20rynku  

http://rawicz.pup.info.pl/getattachment/b58ee2fd-5024-4139-a321-18a234bbdd54/J.Sytuacja%20na%20rynku%20pracy%20-%20kwiecie%C5%84%20201220120...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you