Page 1

Z A S A D Y PRZYZNAWANIA BEZROBOTNYM JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Postanowienia ogólne § 1 Przyznanie bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywa się na podstawie: 1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), 2) rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 62,poz.512) 3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5), albo pomoc de minimis w rybołówstwie, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str. 6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa, i są udzielane zgodnie z przepisami tych rozporządzeń, z wyłączeniem środków przyznawanych w zakresie krajowego transportu osób taksówkami. 4) kodeksu cywilnego, 5) niniejszych zasad. § 2 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Starosta udziela pomocy bezrobotnym w formie jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej, zwanych dalej „środkami na podjęcie działalności”, Pomoc, o której mowa wyżej realizowana jest przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu w ramach udzielonego przez Starostę Rawickiego pełnomocnictwa i przyznanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na jej finansowanie, Środki na podjęcie działalności, przyznawane są na wniosek bezrobotnego, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszych zasad. Wnioski , o których mowa w ust.3 opiniowane są przez komisję w co najmniej 4 osobowym składzie. Skład komisji i jej tryb pracy reguluje odrębne zarządzenie. Komisja opiniuje wnioski w oparciu o następujące kryteria a. preferowane obszary działalności: - produkcja - usługi z wyłączeniem usług transportowych, b. rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia, w aspekcie możliwości prowadzenia jej przez okres co najmniej 12 miesięcy, c. zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności na obszarze jego działania, d. wielkość kapitału własnego zaangażowanego w podjęcie działalności (lokal, środki pieniężne, maszyny i urządzenia itp.), e. realność zabezpieczenia zwrotu środków w przypadku naruszenia warunków umowy, f. sytuacja bezrobotnego na rynku pracy. § 3

1. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania albo w trybie konkursowym. 2. O przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej, w okresie nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów.


3.

Wysokość przyznanych bezrobotnemu środków na podjęcie działalności nie może przekraczać 6-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy działalności jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do niej po założeniu spółdzielni.

4.

Pod pojęciem „przeciętne wynagrodzenie” rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U. 2004r. Nr 39, poz.353 z późn.zm.). Wysokość przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustępie 3 jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy.

5.

Umowy o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszych Zasad, zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana warunków umowy wymaga również formy pisemnej pod rygorem nieważności i może mieć miejsce na wniosek każdej ze stron.

6.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu może dokonać kontroli wstępnej w miejscu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza, przed przyznaniem środków na jej podjęcie przez bezrobotnego oraz kontroli w zakresie wykorzystania tych środków zgodnie z celem określonym w umowie.

7.

Przekazanie środków na podjęcie działalności następuje na konto bankowe bezrobotnego w dniu podpisania umowy lub w innym dniu wskazanym przez strony w umowie.

8.

Przyznane bezrobotnemu środki z Funduszu Pracy, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszych zasad stanowią pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji WE Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis Warunki przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej § 4

1.

Ubiegający się o uzyskanie środków na podjęcie działalności składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu wniosek określający: 1) kwotę wnioskowanych środków, 2) rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć, 3) kalkulację kosztów wiązanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania oraz wskazanie działań podjętych na rzecz podjęcia działalności, dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń, 4) szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków, 5) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej (biznes plan), 6) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na podjęcie działalności.

2.

Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może we wniosku, wnioskować także o refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności. Refundacja udokumentowanych przez bezrobotnego kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podejmowanej działalności gospodarczej może być przewidziana w umowie o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej i udzielona ze środków Funduszu Pracy do 80 % kosztów, o których mowa wyżej, nie wyższych jednak niż przeciętne wynagrodzenie. Koszty te muszą być poniesione w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3.

Do wniosku bezrobotny dołącza: 1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości : • w przypadku nieruchomości lub lokalu własnego – aktualny wypis z księgi wieczystej lub inny dokument potwierdzający własność, (uzyskane w okresie do 3 m-cy przed dniem złożenia wniosku)


• w przypadku nieruchomości lub lokalu wynajmowanego lub wydzierżawianego albo użyczonego – umowa najmu, dzierżawy, użyczenia na okres nie krótszy niż 12 m-cy od rozpoczęcia planowanej działalności lub zobowiązanie właściciela nieruchomości do zawarcia z wnioskodawcą takiej umowy 2) oświadczenia, określone w § 6 ust.3 rozporządzenia wymienionego w § 1ust.2 niniejszych zasad, 3) oświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu zobowiązań cywilnoprawnych, w tym zobowiązań alimentacyjnych. 4.

Bezrobotny zamierzający przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej dołącza do wniosku pisemną informację tej spółdzielni o: 1) przyjęciu bezrobotnego do spółdzielni socjalnej jako członka, po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w tej informacji, 2) nie zaleganiu przez spółdzielnię socjalną w dniu wydania informacji z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Prac, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, innych danin publicznych oraz nie posiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, 3) nieznajdowaniu się w stanie likwidacji.

5.

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być uwzględniony, po spełnieniu przez bezrobotnego następujących warunków: 1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych; 2) nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; 3) rezygnacji z możliwości zawieszenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, 4) spełnia warunki, o których mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 ust.3 niniejszych zasad, 5) spółdzielnia socjalna, do której ma zamiar przystąpić, nie zalega z opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; 6) nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej; 7) nie był w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; 8) wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony; 9) na dzień złożenia wniosku miesięczne zobowiązania kredytowe i cywilno-prawne wnioskodawcy nie przekraczają łącznie 15% maksymalnej wysokości środków określonych w § 3 ust.3 niniejszych zasad. §5

1.

Środki na podjęcie działalności nie mogą być przeznaczone na pokrycie następujących kosztów: 1) kosztów nabycia udziałów i akcji w spółkach, 2) zakupu ziemi i nieruchomości, 3) leasing pojazdów, maszyn i urządzeń 4) opłat administracyjnych i skarbowych, 5) zakupu ruchomości od małżonka, wstępnych, zstępnych, teściów i rodzeństwa, 6) zakupu samochodu, z wyjątkiem: a. samochodu ciężarowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej, której przedmiotem nie jest świadczenie usługi transportu, b. samochodu osobowego wykorzystywanego do nauki jazdy lub jako taksówka; 7) wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontów kapitalnych 8) kosztu zakupu towaru, o wartości przekraczającej 15% przyznanych środków na podjęcie działalności, 9) bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. czynsz najmu, opłaty za energię elektryczną, gaz, energię itp.) 10) zakup telefonów komórkowych,


11) reklamę w środkach masowego przekazu ( prasa, radio, tv, Internet itp. ), 12) koszty transportu zakupionych w ramach umowy rzeczy np. opłaty na rzecz Poczty i firm kurierskich . 2.

Środki na podjęcie działalności nie mogą być udzielane na: - działalność mającą charakter tzw. „ handlu obwoźnego”, - działalność w sektorze transportu - na założenie spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej z inną osobą, - działalność gospodarczą prowadzoną wyłącznie poza granicami kraju.

3.

O środki na podjęcie działalności gospodarczej nie może ubiegać bezrobotny, którego współmałżonek jest w trakcie realizacji takiej umowy lub umowy o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

4.

Wnioskodawca obowiązany jest złożyć zabezpieczenie w formie poręczenia cywilnego, weksla z poręczeniem wekslowym (awalem), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokadzie rachunku bankowego albo w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji na wypadek obowiązku zwrotu udzielonych środków wraz z ustawowymi odsetkami w okolicznościach wskazanych w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w § 1 pkt 2 niniejszych zasad.

5.

Poręczenie jako zabezpieczenie powinno być dokonane przez co najmniej 2 osoby, których stałe dochody miesięcznie wynoszą nie mniej niż 1.600,-zł brutto. Jeżeli kwota przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej nie przekracza 200% przeciętnego wynagrodzenia wystarczające jest poręczenie jednej osoby. Poręczenie jednej osoby jest również wystarczające, jeżeli kwota przyznanych środków nie przekracza 250% przeciętnego wynagrodzenia, a udokomentowane wynagrodzenie poręczyciela przekracza 2.000,-zł. Wskazanym jest w przypadku bezrobotnych pozostających w związku małżeńskim, aby poręczycielem był również współmałżonek. Poręczycielem nie może być osoba będąca dłużnikiem Funduszu Pracy lub która poręczyła taką formę pomocy lub pożyczkę z Funduszu Pracy innej osobie. Przy poręczeniu należy przedłożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy zaświadczenia o osiąganych przez poręczycieli dochodach. Poręczycielem może być osoba pozostająca w stosunku pracy w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony, do zakończenia którego pozostało nie mniej niż 2,5 roku, a jego pracodawca nie pozostaje w stanie likwidacji lub upadłości. Z zaświadczenia pracodawcy musi ponadto wynikać, że pracownik nie jest w okresie wypowiedzenia oraz że jego wynagrodzenie wolne jest od zajęć komorniczych. Kandydaci na poręczycieli osiągający przychody z działalności gospodarczej przedstawić muszą zaświadczenie Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego przychodu w roku poprzednim, zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków. Dyrektor PUP może zażądać dodatkowo innych dokumentów potwierdzających kondycję finansową poręczyciela, w tym opinię banku, w którym posiada rachunek bankowy. Kandydat na poręczyciela prowadzący gospodarstwo rolne przedstawia: a) zaświadczenie wystawione przez właściwego Wójta lub Burmistrza: - o wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego, - o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego, - o braku zaległości w podatkach i opłatach lokalnych, b) odpis aktualny z Księgi wieczystej. W przypadku poręczycieli pobierających emerytury lub renty (do zakończenia której pozostało nie mniej niż 2,5 roku) Dyrektor PUP może wyrazić zgodę na udzielenie poręczenia przez osoby o niższych dochodach miesięcznych niż określone powyżej nie mniejszych jednak niż 1.100 zł

6.

Do zawarcia umowy o udzielenie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności konieczna jest zgoda współmałżonka wnioskodawcy pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej i współmałżonka poręczyciela pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej, wyrażona podpisem złożonym w obecności pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu.

7. W przypadku bezrobotnych posiadających nieuregulowane zobowiązania cywilnoprawne, w tym alimentacyjne, Dyrektor PUP może zażądać dodatkowo zabezpieczenia zwrotu środków lub udzielenia poręczenia przez osoby o wyższych dochodach niż określone w ust.5.


§ 6 1.

Bezrobotny, który otrzyma środki na podjęcie działalności zobowiązany jest do rozpoczęcia działalności wskazanej we wniosku w terminie określonym w umowie – nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Przez rozpoczęcie działalności rozumie się zgłoszenie jej do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie miejskim lub gminnym, do opodatkowania w Urzędzie Skarbowym oraz do ubezpieczenia społecznego we właściwym terenowo ZUS lub KRUS. Działalność winna być prowadzona nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, pod rygorem zwrotu udzielonych środków. Za datę rozpoczęcia działalności przyjmuje się datę zgłoszenia łącznie: w ZUS lub KRUS w Urzędzie Skarbowym, w Urzędzie Miejskim lub Gminy według miejsca zamieszkania. W przypadku rozbieżności dotyczących dat poszczególnych zgłoszeń, za datę rozpoczęcia działalności przyjmuje się datę najpóźniejszego zgłoszenia z tym jednak zastrzeżeniem, że datą utraty statusu osoby bezrobotnej, zgodnie z art.33 ust.4 pkt 2) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest data przekazania środków.

2.

Bezrobotny, który otrzyma środki na podjęcie działalności jest zobowiązany do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem i przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających zakup zgodnie ze specyfikacją przedstawioną do wniosku, w terminie określonym w umowie. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu dokonuje rozliczeń dokonanych zakupów z przyznanych środków. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu przeprowadza kontrolę w celu sprawdzenia wiarygodności informacji i złożonych dokumentów.

3.

W przypadku wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków, prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy lub naruszenia innych warunków umowy, Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu żądać będzie zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi. Środki te powinny zostać zwrócone w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania. Do dwunastomiesięcznego okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej. §7

Osoba, która otrzyma środki na podjęcie działalności gospodarczej zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu o zmianach: nazwiska, miejsca zamieszkania, miejsca prowadzenia działalności lub innych okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy. §8 Niniejsze zasady stosuje się również do przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w ramach realizowanych projektów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

/Zasady%20przyznawania%2  

http://rawicz.pup.info.pl/getattachment/89bbe786-1009-4019-80cb-43f713304a30/Zasady%20przyznawania%20bezrobotnym%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20na%20...

/Zasady%20przyznawania%2  

http://rawicz.pup.info.pl/getattachment/89bbe786-1009-4019-80cb-43f713304a30/Zasady%20przyznawania%20bezrobotnym%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20na%20...

Advertisement