Page 1

INFORMACJA Powiatowego Urzędu Pracy o realizacji „Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007-2013” w 2010 roku

Rawicz,

marzec 2011


A. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I.

Poziom i dynamika bezrobocia. Na koniec grudnia 2010 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 2.999 bezrobotnych, tj. o 5,5 % mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, i o 22,5 % więcej niż na koniec 2006 roku. Kształtowanie się bezrobocia na terenie miast i gmin Powiatu Rawickiego przedstawia poniższa tabela:

Miasto i gmina,

Liczba bezrobotnych wg stanu na: 31.12.2006 31.12.2009 31.12.2010

Dynamika w % 12.2010/ 12.2010/ 12.2006

Gmina

12.2009

Rawicz

1.326

1.722

1.577

118,9

91,6

Jutrosin Miejska Górka Bojanowo Pakosław Razem powiat

195 380 442 105 2.448

303 446 522 179 3.172

279 430 520 193 2.999

143,1 113,2 117,6 183,8 122,5

92,1 96,4 99,6 107,8 94,5

Na zmianę poziomu bezrobocia wpływ mają z jednej strony ilość rejestrujących się bezrobotnych, z drugiej ilość bezrobotnych wyłączonych z ewidencji. W okresie 12 miesięcy 2009 roku zarejestrowano 5.098 bezrobotnych, a wyłączono z ewidencji 3.957 - bilans+ 1141. W 2010 roku zarejestrowano 4.949 bezrobotnych, a wyłączono z ewidencji 5.122 bilans - 173

Liczb

2


Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w Powiecie Rawickim na tle kraju, Województwa Wielkopolskiego i powiatów ościennych Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych wg stanu na koniec: 2006

2009

Dynamika

Stopa bezrobocia wg stanu na koniec

2010

w% 2010/

2010/

2006 81,9 79,9

2009 103,3 101,0

14,9 11,8

73,4 88,3 104,8 73,9 122,5 96,2 91,2 70,0

100,0 96,5 108,2 91,9 94,5 114,8 100,7 98,1

15,5 10,6 9,2 14,8 9,5 28,1 18,9 20,6

Polska Województwo

2.309.410 169.089

1.892.680 133.863

1.954.906 135.172

Wielkopolskie Powiaty Gostyński Kościański Leszczyński*) Krotoszyński Rawicki Górowski Milicki Trzebnicki

4.952 2.826 4.423 4.575 2.448 3.418 2.438 5.030

3.930 2.584 4.284 3.679 3.172 2.863 2.209 3.585

3.930 2.495 4.634 3.382 2.999 3.287 2.224 3.519

2006

2009

*) łącznie powiat ziemski i grodzki

3

Wzrost-spadekw p.p.

2010

2010/

2010/

11,9 9,2

12,3 9,2

2006 -2,6 -2,6

2009 +0,4 0

12,6 9,5 8,2 11,7 12,1 24,0 17,1 14,1

12,5 9,1 8,8 10,8 11,4 27,4 17,3 13,8

-2,9 -1,5 -0,4 -4,0 +1,9 -0,7 -1,6 -6,8

- 0,1 - 0,4 +0,6 -0,9 -0,7 +3,4 +0,2 -0,3


II.

Struktura bezrobocia

1. Bezrobotni nie posiadający prawa do zasiłku Na koniec grudnia 2010 roku zarejestrowanych bez prawa do zasiłku było 2543 osób, co stanowi 84,8 % ogółu bezrobotnych, podczas gdy na koniec grudnia 2009 roku 74,9% a na koniec 2006 roku 83,0%. Kształtowanie się liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku na terenie miast i gmin Powiatu Rawickiego obrazuje poniższa tabela:

Liczba bezrobotnych bez prawa do Miasto i gmina,

zasiłku wg stanu na : 31.12.2006

Gmina

Dynamika w %

31.12.2009

31.12.2010

12.2010/

12.2009/

12.2006

12.2008

Rawicz

1.102

1.284

1.317

119,5

102,6

Jutrosin

160

232

231

144,4

99,6

Miejska Górka

305

325

387

126,9

119,1

Bojanowo

386

410

450

116,6

109,7

Pakosław

80

125

158

197,5

126,4

Razem powiat

2033

2376

2.543

125,1

107,0

2.

Bezrobotne kobiety Na koniec grudnia 2010 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawały 1.763 kobiety, co

stanowi 58,8 % ogółu bezrobotnych podczas gdy w 2009 roku kobiety stanowiły 53,7 % a na koniec 2006 roku 60,7%. Kształtowanie się udziału kobiet w populacji bezrobotnych na terenie miast i gmin Powiatu Rawickiego przedstawia poniższa tabela:


Udział kobiet w populacji bezrobotnych w % wg stanu na: Miasto i Gmina, Gmina Rawicz Bojanowo Jutrosin Miejska Górka Pakosław Powiat

31.12.2006

31.12.2009

31.12.2010

59,5 62,0 66,2 62,1 55,2

52,3 53,1 53,8 60,3 52

58,8 56,1 55,5 61,4 59,1

60,7

53,7

58,8

3. Bezrobotni wg wykształcenia Dominującą grupą bezrobotnych, są osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (35,1% ogółu bezrobotnych) oraz policealnym i średnim zawodowym (27,8%), najmniejszą osoby z wykształceniem wyższym (7,1%) i średnim ogólnokształcącym (9,5%). Strukturę bezrobotnych wg. wykształcenia obrazuje poniższy wykres

5


4. Bezrobotni wg wieku Największy udział w populacji bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat– 30 % oraz osoby młode do 24 lat – 27,5%.Wysoki jest również udział osób w przedziale wieku od 35 do 44 lat i od 45 do 54 lat wynoszący odpowiednio 16,9 i 18,7%. Strukturę bezrobotnych wg. wieku w latach 2009 i 2010 obrazuje poniższy wykres:

6


5. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy Cechą charakterystyczną struktury bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy jest wysoki odsetek osób oczekujących na pracę ponad rok – 26,8%. Strukturę bezrobotnych wg. czasu pozostawania bez pracy przedstawia poniższa tabela: Czas pozostawania bez pracy

Udział bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w % wg stanu na 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 12,2 10,9 14,2

Do 1 miesiąca

Wzrost/spadek w p.p. -1,3

Pow. 1 miesiąca do 3 miesięcy

26,2

23,7

21,5

-2,5

Pow. 3 miesięcy do 6 miesięcy

14,9

23,4

18,1

+8,5

Pow. 6 miesięcy do 12 miesięcy

15,8

19,3

19,4

+3,5

Pow.12 miesięcy do 24 miesięcy

10,4

12,1

16,1

+1,7

Pow. 24 miesięcy

20,5

10,6

10,7

-9,9

6. Bezrobotni zamieszkali na wsi Według stanu na 31.12.2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 1.438 osób zamieszkałych na wsi co stanowi 47,9% ogółu zarejestrowanych. W analogicznym okresie 2009 roku mieszkańcy wsi stanowili 47,2 % ogółu zarejestrowanych, a na końcu 2006 roku 45,8%.

Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w populacji Miasto i Gmina, Gmina Rawicz Bojanowo Jutrosin Miejska Górka Pakosław Powiat

bezrobotnych w % wg stanu na: 31.12.2008 31.12.2009

31.12.2010

24,5 72,5 86,7 60,1 100

23,6 72,8 84,5 61,7 100

23,6 72,8 84,5 61,7 100

46,6

47,2

47,9 7


8


7. Bezrobotni zwolnieni z przyczyn nie dotyczących pracownika W 2010 roku nastąpił dalszy wzrost rejestracji bezrobotnych zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika. Ogółem w 2010 zarejestrowało się 548 osób, o 87 więcej niż w roku poprzednim. Na koniec roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało 296 osób zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika (9,9% ogółu bezrobotnych). Kształtowanie się liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn nie dotyczących pracownika w latach 2007- 2010 przedstawia poniższy wykres

450 400

Zarejestrowani bezrobotni zwolnieni z przyczyn nie dotyczących pracownika 419

414

418

411

405

396

360

371 340

350

314

300 246

250 200 150 100 50

159

152 115 104 81 80 75 73 72 68 46 45 45 42 42 32

69 33

180

61 34

242

297296 278 243

205

85 51 31

43 27

38 40 41 29

44

0 I

II

III

IV

V 2007

VI

VII

2008

2009

VIII

IX

X

XI

XII

2010

9


Realizacja celów określonych w „Powiatowym programie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2007-2013„ I.

Przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia i jego skutkom społecznym

1. Zahamowanie procesów emigracyjnych młodego pokolenia- osób do 25 roku życia

Dla realizacji tego celu podjęto następujące działania: - objęto usługami poradnictwa zawodowego 1121 osób, w tym 693 kobiety, - usługami Klubu Pracy objęto 495 osób poprzez zajęcia aktywizujące (3-4 dniowe) w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy - instrumentami i usługami rynku pracy objęto 688 osób (w 2009r. – 506, w 2008r. -513, w 2007r. 449, w 2006 r.- 599 osób) w tym: •

40 osób pracami interwencyjnymi (w 2009 -16 osób)

44 osobom przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej (w 2009 – 37 osobom)

57 osób skierowano na miejsca pracy utworzone przez pracodawców w ramach refundacji wyposażenia lub doposażenia (w 2009 roku – 25 osób)

• • •

388 osób skierowano do odbycia stażu (w 2009 roku -302 osoby) 1 osoba zostały zatrudnione w ramach robót publicznych (w 2009r. – 4 osoby) 141 osób przeszkolono (w 2009 roku -116)

6 osób objęto stypendiami z tytułu podjęcia dalszej nauki (w 2009 – 2 osoby)

9 osób skierowano do wykonywania prac społecznie użytecznych ( w 2009r.– 4 osoby)

2 osobom sfinansowano studia podyplomowe

2. Ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn Dla realizacji tego celu podjęto następujące działania: - objęto usługami poradnictwa zawodowego 862 osoby, w tym 536 kobiet - usługami Klubu Pracy objęto 118 osób, które uczestniczyły w zajęciach aktywizujących w zakresie poszukiwania pracy. 10


W ramach instrumentów i usług rynku pracy zaktywizowano 586 osób (w 2009r. -332, w 2008r.- 317, w 2007r. – 367, w 2006 roku -535) z tego: - 260 osób z tej grupy objęto szkoleniami i przekwalifikowaniem (w 2009 - 69) - 21 osób skierowano do robót publicznych (w 2009 – 27) - 19 osób podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych (w 2009- 20) - 89 osób skierowano na staż (w 2009 -35) - 32 osób podjęło zatrudnienie u pracodawców, którzy otrzymali refundację wyposażenia stanowisk pracy (w 2009 – 6) - 50 osobom udzielono środki na podjecie działalności gospodarczej (w 2009 - 28) - 107 osób skierowano do wykonywania prac społecznie użytecznych (w 2009- 147) -

4 osoby objęto stypendiami z tytułu podjęcia dalszej nauki

-

4 osobom sfinansowano studia podyplomowe

Ponadto 270 osobom (w tym 126 kobietom) posiadającym prawo do zasiłku, które podjęły pracę z własnej inicjatywy wypłacono dodatki aktywizacyjne. Instrument ten przyczynia się do zwiększenia aktywności w samodzielnym poszukiwaniu pracy w okresie przysługiwania zasiłku, zapobiegając tym samym długotrwałemu pozostawaniu bez pracy. 3. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego związanego z potrzebami rynku pracy Dla realizacji tego celu Powiatowy Urząd Pracy opracowuje informację o zawodach deficytowych i nadwyżkowych. Podstawą tego opracowania jest rejestr ofert pracy, rejestr bezrobotnych wg zawodów oraz informacje ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu. Ponadto tut. Urząd współuczestniczy w opracowaniu przez WUP informacji na temat sytuacji absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Wielkopolskiego. Informacja ta zawiera również dane dotyczące absolwentów szkół Powiatu Rawickiego. W celu dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy podległe powiatowi placówki oświatowe kształcenia zawodowego uruchamiają nowe kierunki kształcenia starając się uwzględnić potrzeby lokalnego rynku pracy, jednocześnie rezygnując z tych kierunków, których absolwenci mają znaczne trudności ze znalezieniem zatrudnienia na rynku pracy. Problemem nie jest jednak brak możliwości uruchamiania nowych kierunków kształcenia w zawodach, na które jest popyt na lokalnym rynku pracy, ale brak chętnych do kształcenia się w tych zawodach. W 2010 roku udzielano także informacji zawodowej na temat aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Głównym celem spotkań z uczniami oraz rodzicami była analiza tendencji zmian na rynku pracy ( zawody nadwyżkowe i 11


deficytowe), przedstawienie metod aktywnego poszukiwania pracy, omówienie form aktywizacji zawodowej ( staże, szkolenia, samozatrudnienie). Przeprowadzono 10 spotkań z uczniami i rodzicami, w których udział wzięło łącznie: - 200 uczniów ostatnich klas Gimnazjum w Sierakowie, - 198 rodziców uczniów Gimnazjum w Sierakowie, - 180 uczniów kończących naukę w Gimnazjum w Pakosławiu, - 103 uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Bojanowie -

72 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu

-

25 uczniów I LO w Rawiczu

-

45 uczniów ostatniej klasy Gimnazjum w Szkaradowie

Ponadto w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu przygotował opinię a Powiatowa Rada Zatrudnienia zaopiniowała pozytywnie powstanie czterech nowych kierunków kształcenia w Powiecie Rawickim w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu – technik rachunkowości, technik mechanik, technik handlowiec, technik technologii żywienia. 4. Wspieranie procesów integracji i adaptacji zawodowej osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy Na podstawie analizy danych statystycznych do grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Rawickim należy zaliczyć: - bezrobotne kobiety - osoby powyżej 50 roku życia - osoby niepełnosprawne. Ponadto w szczególnej sytuacji na rynku pracy znajdują się: - osoby długotrwale bezrobotne - osoby do 25 roku życia - osoby bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego - osoby zwolnione z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika. Wynika to z wysokiego poziomu ich udziału w ogólnej populacji bezrobotnych. W celu zahamowania tych tendencji osoby te wspierano instrumentami i usługami rynku pracy oraz realizowano projekt współfinansowany z Europejskiego funduszu Społecznego oraz dwa projekty finansowane ze środków Funduszu Pracy pozostających w rezerwie Ministra Pracy i polityki Społecznej. 12


Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu kontynuował realizację projektu systemowego, którego okres realizacji dotyczy całego okresu wdrażania PO KL tj. od 01.01.2008r. do 31.12.2013r. Projekt pod nazwą „Powrót – readaptacja zawodowa osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków EFS w ramach Priorytetu VI Działania 6.1, poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od początku realizacji projektu wsparciem objęto 891 osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym 503 kobiety W poszczególnych latach: •

W roku 2008 działaniami objęto ogółem 299 osób, w tym 162 kobiety. Działaniami projektowymi objęto zarówno osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 oraz osoby bezrobotne z grup potencjalnie zagrożonych długotrwałym bezrobociem lub osoby nie posiadające kwalifikacji gwarantujących powrót na rynek pracy w szczególności: -

5 osób powyżej 50 roku życia,

- 116 osób do 25 roku życia - 59 osób długotrwale bezrobotnych - 17 osób z wykształceniem gimnazjalnym -

5 osób niepełnosprawnych

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 447 595,00 PLN. •

W roku 2009 zaktywizowano ogółem 192 osoby, w tym 112 kobiet. Działaniami projektowymi objęto zarówno osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 oraz osoby bezrobotne z grup potencjalnie zagrożonych długotrwałym bezrobociem lub osoby nie posiadające kwalifikacji gwarantujących powrót na rynek pracy w szczególności: − 12 osób długotrwale bezrobotnych −

5 osób niepełnosprawnych

− 96 osób z terenów wiejskich − 88 osób młodych (15-24 lata) −

7 osób w wieku starszym (55-64 lata)

− 15 osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym. •

W roku 2010 zaktywizowano ogółem 399 osoby, w tym 227 kobiet. Działaniami projektowymi objęto zarówno osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 oraz osoby bezrobotne z grup potencjalnie zagrożonych długotrwałym bezrobociem lub osoby nie posiadające kwalifikacji gwarantujących powrót na rynek pracy w szczególności: 13


− 157 osób długotrwale bezrobotnych −

24 osoby niepełnosprawne

− 178 osób z terenów wiejskich − 161 osób młodych (15-24 lata) − −

8 osób w wieku starszym (55-64 lata) 46 osób z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i niższym.

Celem realizowanego projektu w 2010 roku była readaptacja zawodowa osób bezrobotnych, w szczególności osób ze zidentyfikowanych grup ryzyka. Realizacja projektu wymagała zastosowania kompleksowego, zindywidualizowanego oraz zorientowanego na konkretne problemy i potrzeby osób bezrobotnych wsparcia w postaci specjalistycznego doradztwa oraz efektywnych dla tej grupy instrumentów rynku pracy. Opracowano Indywidualne Plany działania w celu nakreślenia problemów i sposobów ich rozwiązania. W ramach projektu szkoleniami ogólnymi objęto 134 osoby bezrobotne, stażami 204 osób. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymały 101 osoby objęte ponadto kompleksowym wsparciem poprzez doradztwo oraz specjalistyczne szkolenia z zakresu prowadzenia własnego biznesu. Całkowita wartość projektu w 2010 roku wyniosła 2 285 213,60 PLN.

Ponadto w 2010r. realizowano dwa programy finansowane ze środków Funduszu Pracy pozostających w rezerwie Ministra Pracy i polityki Społecznej: 1. Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia, którego beneficjentami były osoby do 30 roku życia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Głównym działaniem projektowym były szkolenia realizowane pod potrzeby lokalnego rynku pracy oraz staże w celu nabycia przez beneficjentów niezbędnego doświadczenia zawodowego. Szkoleniami zwiększającymi szansę na uzyskanie zatrudnienia objęto 45 osób do 30 roku życia, natomiast staże ukończyło 23 beneficjentów. Ponadto 15 osób posiadających wizję na kreowanie własnej ścieżki zawodowej otrzymało jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej, a 11 osób skierowano do pracodawców, którym zrefundowano utworzenie stanowisk pracy. Całkowita wartość projektu wynosiła 500 500,00 zł. Całkowite wydatki w roku 2010 ukształtowały się na poziomie 99,37% ogólnej wartości.

14


2. Program na rzecz osób zwalnianych z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego, którego beneficjentami były osoby zwolnione z przyczyn nie dotyczących pracownika w wyniku likwidacji SEWS POLSKA Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Rawiczu. Projekt realizowany był w ramach wniosku o wkład finansowy ze środków Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla zwalnianych pracowników SEWS POLSKA Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Rawicz i Leszno oraz ostrzeszowskiej firma Leoni Autokabel Polska S.A. Głównym działaniem projektowym były szkolenia realizowane pod potrzeby lokalnego rynku pracy. Szkoleniami zwiększającymi szansę na uzyskanie zatrudnienia przez osoby zwalniane z SEWS objęto 116 osób. Ponadto 20 osób posiadających wizję na kreowanie własnej ścieżki zawodowej otrzymało jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej, a 18 skierowano do pracodawców, którym zrefundowano utworzenie stanowisk pracy. Kwota uzyskana z rezerwy Ministra na realizację programu wyniosła 454 500,00 PLN, natomiast całkowite wydatki wyniosły 673 210,31 PLN.

15


Liczbę osób z tych grup objętych w 2010 roku poszczególnymi formami wsparcia przedstawia poniższa tabela: Nazwa instrumentu lub usługi Roboty publiczne Prace interwencyjne Szkolenia Staże Przygotowanie zawodowe

2008

Kobiety 2009

Niepełnosprawni 2008 2009 2010

Osoby powyżej 50 roku życia 2008 2009 2010

2010

8 18 180 188 21

7 22 132 266 2

9 36 250 307 0

0 0 18 5 2

1 6 15 16 1

2 2 20 12 0

29 9 27 0 4

32 19 36 2 0

28 4 32 5 0

42

52

76

8

7

11

11

13

11

42

23

54

10

5

9

9

4

10

474 403 124

1099 478 136

1685 421 84

15 9 0

88 16 17

193 19 20

21 29 89

229 17 141

289 22 65

(instrument realizowany do lutego 2009r.) Środki na podjęcie działalności gospodarczej z FP i pożyczki na uruchomienie działalności gosp. z PFRON Skierowanie na stanowiska utworzone w ramach refundacji doposażenia z FP lub PFRON Poradnictwo zawodowe Klub Pracy Prace społecznie użyteczne


5.Poprawa jakości usług rynku pracy W celu podniesienia jakości usług świadczonych na rzecz bezrobotnych i biernych zawodowo PUP w Rawiczu kontynuował w 2010r. realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI działanie 6.1 poddziałanie 6.1.2 pod nazwą „Profesjonalne Kadry”. Beneficjentami projektu są kluczowi pracownicy urzędu zajmujący się przede wszystkim usługami i instrumentami rynku pracy. W celu poprawy jakości usług rynku pracy świadczonych przez urząd działania projektowe określono w trzech głównych obszarach wsparcia: sfinansowanie zatrudnienia doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy, system szkoleń i specjalistycznego doradztwa oraz dofinansowanie studiów dla kluczowych pracowników. Szkolenia i specjalistyczne doradztwo oraz dofinansowanie studiów wzmocni oraz podwyższy jakość usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Kluczowi pracownicy podwyższają swoje kwalifikacje w ramach projektu w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie na kierunkach: Pedagogika specjalność: 1 osoba - Doradztwo Zawodowe i Personalne oraz Terapia Pedagogiczna i 3

osoby - Doradztwo Zawodowe i Personalne. Ponadto 3 kluczowych pracowników podwyższa kwalifikacje na studiach podyplomowych z zakresu Pośrednictwa Pracy w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. W ramach powyższego projektu w roku 2010 podniosła swoje kwalifikacje 1 osoba uzyskując dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu „Akademii trenera” w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Kontynuacja zatrudnienia doradcy zawodowego i pośrednika pracy spowoduje natomiast zwiększenie dostępności do realizowanych usług oraz pozwoli na pełną diagnozę problemów, którymi obarczone są osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Projektem objęto 14 kluczowych pracowników. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2009 - 2011 wynosi 211 764,00 PLN, współfinansowanie EFS 179 999,40 PLN. W 2010 roku kwalifikacje zawodowe do poziomu wykształcenia wyższego magisterskiego podniosło 2 pracowników uzyskując tytuł magistra na kierunku doradztwo zawodowe i personalne. Ponadto jeden pracownik uzyskał dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu „Akademii trenera” w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, a jedna osoba rozpoczęła studia podyplomowe na kierunki Ekonomia Społeczna w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej. 27 pracowników urzędu uczestniczyło w szkoleniach mających na celu poprawę jakości oferowanych usług oraz elastyczne dostosowanie systemu pracy do zmieniających się warunków na rynku pracy. Szkolenia odbyły się w kierunkach: 

Podatek dochodowy od osób fizycznych - obowiązki płatnika,

Kontrola zarządcza

i standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów

publicznych z uwzględnieniem zmian w ustawie o Finansach Publicznych,


Zastosowanie pomocy publicznej w instrumentach wyniku pracy w 2010 r. Nowe Rozporządzenia i prawidłowe jej udzielenie, wyliczanie, monitoring i kontrola,

Tworzenie procedur kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych ,

Jak radzić sobie z trudnym klientem, czyli jak komunikować się asertywnie z klientem trudnym,

Zasady gospodarowania i księgowania środków publicznych UE oraz innych bezzwrotnych środków

zagranicznych,

uwzględniając

zmiany

jakie

wprowadza

z dniem 01.01.2010 ustawa i Finansach Publicznych, 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i nowe świadczenia zwolnione z podatku w 2010r.

Szkolenie okresowe dla pracownika służby BHP,

Zasady w obowiązujących przepisach kancelaryjno-archiwalnych w PUP po wprowadzeniu elektronicznej skrzynki podawczej i dokumentu elektronicznego,

Wypalenie zawodowe - jak z nim walczyć by odbudować jakość i efektywność pracy oraz własną satysfakcję,

Profesjonalizm i efektywność działań w realizacji usług rynku pracy w Centrach Aktywizacji Zawodowej w świetle proponowanych zmian ustawowych i aktów wykonawczych,

Szkolenie

dla

pracowników

UP

bezpośrednio

związanych

z

przygotowaniem

i przekazywaniem danych do sprawozdania Rb 33, 

Nowe zasady rachunkowości jednostek i zakładów budżetowych,

Zasady realizacji i rozliczania dotacji pochodzących z UE,

Nowe rozwiązania wspomagające pracę UP,

Współpraca pracowników Centrum Aktywizacji Zawodowej w zakresie prowadzenia usług rynku pracy oraz tworzenia i realizacji JPD,

Płatnik dla Urzędów Pracy - z zakresu wdrażania działań naprawczych w posiadanej bazie danych programu Płatnik ,

Nowe zasady realizacji projektów w ramach POKL (6.1.2 oraz 6.1.3),

Konwent Dyrektorów Województwa Wielkopolskiego (Sprawozdanie z 2 lat kadencji, wybory Prezydium Konwentu, bieżące sprawy,

Wypełnianie i składanie wniosków o dofinansowanie projektu systemowego oraz ich rozliczania w ramach Poddziałania 6.1.3 "Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych",

Zajęcia aktywizacyjne dla 18stu mieszkańców Gminy Bojanowo,

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z mieszkańcami Gminy Bojanowo z doradcą zawodowym,

Realizacja i sprawy dotyczące planu EFG,

Spotkanie dla specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, 18


Szkolenie kadry EURES "Praca za granicą i utrudnienia w zatrudnianiu obcokrajowców w Polsce - szanse i zagrożenia" ,

szkolenie w zakresie "Kontroli zarządczej organizowane przez WUP Poznań,

Szkolenie dla doradców zawodowych w zakresie przygotowania Indywidualnego Planu Działania IPD,

Zabezpieczenie społeczne w części dotyczącej bezrobocia - nowe przepisy, dokumenty, procedury,

Pomoc publiczna - aktualne zmiany, sprawozdawczość, kontrole, pomoc de minimis w rolnictwie, w rybołówstwie.

Ewidencja księgowa, budżet zadaniowy i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach POKL 2007-2013

Zmiana, uchylenie lub stwierdzenie nieważności oraz wygaśnięcie ostatecznych decyzji administracyjnych

Szkolenie z zakresu "Klasyfikacja zawodów i specjalności"

Szkolenie dla Liderów Klubów Pracy z terenu województwa wielkopolskiego pt. "Szukam pracy. Program szkolenia w Klubie Pracy"

Realizacja Usług EURES na polskim i Europejskim rynku pracy

PUP i OPS - płaszczyzny współpracy

Tworzenie i funkcjonowanie CAZ oraz zastosowanie procedur wdrożeniowych standardów usług rynku pracy w CAZ

II. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i sektora MSP 1. Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej Dla realizacji tego celu zwiększono w 2010 roku pulę środków Funduszu Pracy na wsparcie samozatrudnienia. Zwiększono również liczbę beneficjentów korzystających ze wsparcia na samozatrudnienie w ramach projektów współfinansowanych EFS. Podjęte działania promocyjne o charakterze informacyjnym, na stronie internetowej Urzędu, oraz w trakcie rozmów doradczych i zajęć aktywizujących doprowadziło do dalszego zainteresowania samozatrudnieniem. Wsparcie doradcze poza jednostkami Powiatu oferują też Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości też, Gminne Centra Informacji, Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa. W 2010 roku wsparcie finansowe podjęcia działalności gospodarczej realizowane z Funduszu Pracy oraz w ramach projektów z EFS było poprzedzone dla większości beneficjentów szkoleniem w zakresie przedsiębiorczości. Ogółem wsparciem na samozatrudnienie objęto 208 osób (w 2009r.140, w 2008r. -124 osoby, w 2007r.-106 osób, w 2006r.- 71) w tym: 19


- w ramach projektów z działania 6.1.3 PO KL – 101 osób na kwotę 1.285,1 tys. zł - w ramach Programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia finansowanego z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej - 15 osób na kwotę 189,0 tys. zł - w ramach Programu na rzecz osób zwalnianych z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego finansowanego z rezerwy Ministra- 20 osób na kwotę 296,0 tys. zł - ze środków algorytmowych FP – 66 osób na kwotę 811,0 tys. zł Ponadto 6 osób niepełnosprawnych otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie łącznej 88,0 tys. zł. W 2010r. na zlecenie tut. Urzędu została przeprowadzona ocena efektywności wykorzystania środków na podjęcie działalności przyznanych w latach 2006-2009. Przeprowadzono 333 indywidualne wywiady kwestionariuszowe w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Z przeprowadzonego badania wynika, że przyznana dotacja przyczyniła się do zmiany w życiu zawodowym 72,7 % badanych. Zdecydowana większość - 75,3% beneficjentów swoją aktualną pozycje na rynku ocenia pozytywnie, w tym co trzeci ankietowany określa ją jako ustabilizowaną z wyraźną tendencją wzrostową. Pozytywnym aspektem udzielonych dotacji jest fakt, iż 18% beneficjentów stało się pracodawcami, generując nowe miejsca pracy dla 112 osób bezrobotnych. Wyniki badań empirycznych potwierdzają wysoką efektywność wykorzystania środków na podjecie działalności gospodarczej. 2. Wspieranie istniejących podmiotów gospodarczych sektora MSP W 2010 roku wsparciem w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy objęto 101 podmiotów z sektora MSP na kwotę 1.359,4 tys. zł w ramach których utworzono 130 stanowiska pracy dla bezrobotnych. Ponadto ze środków PFRON utworzono 5 miejsc pracy na kwotę 91,0 tys. zł. W ramach subsydiowanego zatrudnienia udzielono wsparcia 31 podmiotom gospodarczym na 43 miejsca pracy.

20


WSKAŹNIKI DO MONITOROWANIA EFEKTÓW REALIZACJI PROGRAMU Wskaźnik

Okres

Wartość

Realizacja

Wzrost/spadek

1. Liczba zarejestrowanych

odniesienia Stan na

wyjściowa 2.448

2010 2.999

+ 551

bezrobotnych 2. Stopa bezrobocia w % 3. Liczba zarejestrowanych

31.12.2006 -„-„-

9,5 1.486

11,4 1.763

+ 1,9 pp + 277

kobiet 4. Udział kobiet w populacji

-„-

60,7

58,8

- 1,9 pp

bezrobotnych w % 5.Udział bezrobotnych do 25

-„-

27,8

27,5

- 0,3 pp

lat w % 6. Udział długotrwale

-„-

39,05

26,8

- 12,25 pp

bezrobotnych w % 7.Udział bezrobotnych pow.50

-„-

19,9

17,8

- 2,1 pp

roku w % 8. Liczba niepełnosprawnych

-„-

158

229

+ 71

-„-

6,45

7,64

- 1,19

- osoby do 25 lat

598

688

+ 90

- długotrwale bezrobotni

539

586

+ 47

- kobiety

621

829

+ 208

- niepełnosprawni

54

77

+ 23

-osoby powyżej 50 lat 11.Liczba pracowników PUP

168

156

- 12

7

8

+1

46,2

74,1

+ 27,9 pp

bezrobotnych 9.Udział niepełnosprawnych w % 10.Bezrobotni z grup ryzyka

Rok 2006

objęci instrumentami rynku pracy i usługami szkoleniowymi:

podwyższających

Rok 2006

wykształcenie (studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe)wg stanu na koniec roku 12.Udział pracowników z wyższym wykształceniem wg stanu na koniec roku w %

Rok 2006


13.Liczba ofert pracy w

Rok 2006

1826

1954

+ 128

pracy 14.Liczba wydanych

Rok 2006

4875

4872

-3

skierowań 15. Liczba podjęć pracy

Rok 2006

- ogółem

2134

2342

+ 208

- w tym na skierowanie PUP 16. Liczba osób, którym

1252 71

1037 208

- 215 + 137

65

135

+70

69

43

- 26

dyspozycji PUP w okresie całego roku –ilość stanowisk

przyznano środki na podjęcie

Rok 2006

działalności gospod. : 17.Liczba stanowisk pracy w

Rok 2006

podmiotach gospodarczych, którym - zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk - subwencjonowano zatrudnienie

22


Wydatki na realizację instrumentów rynku pracy w latach 2006 – 2010 Nazwa instrumentu 2006 351,3 290,5

Wydatki w tys. zł. 2009 126,4 362,9

2010 163,7 226,4

321,1 1.265,6 706,5

515,4 1.445,5 1.579,0

822,1 2.072,0 2.581,1

283,0 163,7 365,3

159,5 143,3 163,5

535,8 103,2 29,4 21,1

569,9 129,8 19,4 6,0

1.359,4 137,2 28,2 42,0

253,7 132,9 95,9 199,1

238,5 105,7 145,4 700,0

podejmujących dalszą naukę Studia podyplomowe Refundacja składki KRUS Razem wydatki limitowane Dodatki aktywizacyjne

3.624,5 67,3

1,1 4.755,4 122,7

12,3 0,9 7445,3 151,7

205,4 225,4

1.118,2 156,6 123,6

Razem

3.691,8

4.878,1

7.597,0

205,8

155,7

Prace interwencyjne Roboty publiczne Szkolenia Staże* Środki na podjęcie działalności gospodarczej Refundacja wyposażenia stanowiska pracy Prace społecznie użyteczne Koszty dojazdu do miejsca pracy Badania lekarskie i stypendia dla

Dynamika w % 2006=100 2009=100 46,6 129,5 77,9 62,4

Wydatki łącznie z przygotowaniem zawodowym w miejscu pracy, które realizowane były do lutego 2009r.

Wykonanie planu FP na realizację usług i instrumentów rynku pracy w 2010

Nazwa instrumentu- usługi Roboty publiczne

Plan środki L.osób 226443,39

Wykonanie środki osoby 41 226443,39

%planu środki 45

23

osoby 100 109,76


Prace interwencyjne Szkolenia -algorytm PO KL 6.1.3. projekt EFG do 30 lat Razem,szkolenia Staże - algorytm PO KL 6.1.3. do 30 lat Razem staże Środki na działalność - algorytm PO KL 6.1.3. projekt EFG do 30 lat Razem śr.na działalność Refundacja kosztów doposażenia - alg. Projekt EFG do 30 lat Razem ref.kosztów dopos. Stypendia Prace społecznie użyteczne Koszty dojazdu Studia Podyplomowe refundacja składki KRUS Badania lekarskie RAZEM Algorytm PO KL 6.1.3.

163710,11 315482,25 258928,6 168710,3 80452,87 823574,02 1234980,31 729720 111876,89 2076577,2 811000 1285146 296000 189000 2581146 1031706,63 208500,01 119170,24 1359376,88 34339,4 137153,7 28240,97 12299,93 898 7735 7451494,6 4003989,69 2273794,6

36 140 184 107 50 481 180 120 20 320 60 92 20 15 187 90 16 10 116 9 75 75 6 1 1347 713 396

163710,11 315482,25 259001,83 168710,3 78879,34 822073,72 1234980,31 726645,58 110303,56 2071929,45 811000 1285146 296000 189000 2581146 1031706,63 208500,01 119170,24 1359376,88 34339,4 137153,7 28240,97 12299,93 898 7735 7445346,55 4003989,69 2270793,41

60 162 204 116 45 527 234 203 23 460 66 101 20 15 202 101 18 11 130 9 75 122 6 1 1637 881 508 24

100 100 100,03 100 98,04 99,82 100 99,58 98,59 99,78 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,92 100 99,87

166,67 115,71 110,87 108,41 90 109,56 130 169,17 115 143,75 110 109,78 100 100 108,02 112,22 112,5 110 112,07 100 100 162,67 100 100 121,53 123,56 128,28


EFG do 30 lat

673210,31 500500

Razem

7451494,6

143 95

673210,31 497353,14

154 94

100 99,37

107,69 98,95

1347 7445346,55

1637

99,92

121,53

25


26

/Informacja%20z%20realiz  

http://rawicz.pup.info.pl/getattachment/8980e6f3-152d-4889-9add-2e33c55fcfb2/Informacja%20z%20realizacji%20powiatowego%20programu%20w%20roku...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you