Page 1

Informacja o sytuacji na rynku pracy w listopadzie 2011 r. W końcu miesiąca listopada 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 2.613 osób bezrobotnych (w tym 1.614 kobiet tj. 61,8 % ogółu bezrobotnych). Zmiany w poziomie bezrobocia w poszczególnych gminach przedstawiają poniższe tabele: - w porównaniu do poprzedniego miesiąca Gmina

Bojanowo Jutrosin M.Górka Pakosław Rawicz Ogółem powiat

Liczba bezrobotnych spadek/wzrost 31.10.2011= 100 31.10.2011 30.11.2011 liczba osób W % 399 417 18 104,5 255 257 2 100,8 397 382 -15 96,2 171 176 5 102,9 1365 1381 16 101,2 2587 2613 26 101,0

- w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego Gmina

Bojanowo Jutrosin M.Górka Pakosław Rawicz Ogółem powiat

Liczba bezrobotnych spadek/wzr 30.11.2010= ost 100 30.11.2010 30.11.2011 Liczba osób W % 472 417 -55 88,3 246 257 11 104,5 399 382 -17 95,7 171 176 5 102,9 1513 1381 - 132 91,3 2801 2613 - 188 93,3

- w porównaniu do miesiąca grudnia 2010 roku: Gmina

Bojanowo Jutrosin M.Górka Pakosław Rawicz Ogółem powiat

Liczba bezrobotnych spadek/wzr 31.12.2010= ost 100 31.12.2010 30.11.2011 Liczba osób W % 520 417 -103 80,2 279 257 -22 92,1 430 382 -48 88,8 193 176 -17 91,2 1577 1381 -196 87,6 2999 2613 -386 87,1


Spośród bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu pracy w końcu m-ca listopada 2011r. 479 osób posiadało prawo do zasiłku, stanowiły one 18,3 % ogółu bezrobotnych. W m-cu listopadzie 2011r. zarejestrowano 376 nowych bezrobotnych, tj. o 7 osób mniej niż w m-cu październiku 2011r. Spośród nowo rejestrujących się, większość tj. 89,1 % - to osoby poprzednio pracujące ( 335 osób). W okresie sprawozdawczym wpisano do ewidencji urzędu pracy 47 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. 12,5 % nowo rejestrowanych bezrobotnych. Na koniec miesiąca w ewidencji pozostały 274 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, co stanowiło 10,5 % ogólnej liczby bezrobotnych. Wśród bezrobotnych rejestrowanych w listopadzie 2011r. było 193 mieszkańców wsi (51,3 %), w końcu miesiąca stanowili oni 48,7 %, (1272 os.). Osoby w wieku do 25 lat stanowiły 34,0 % ogółu nowo rejestrowanych (128 osób) oraz 28,9 % pozostających w ewidencji w końcu miesiąca (756 osób). Rejestracje bezrobotnych w miesiącu listopadzie 2011 r. Wyszczególnienie Ogółem Bojanowo Jutrosin Bezrobotni rejestrowani ogółem W tym: Kobiety Udział w rejestracjach og. w % bezrobotni z prawem do zas Udział w rejestracjach og. w % poprzednio pracujący Udział w rejestracjach og. w % Zwolnieni z przyczyn dot pracod. Udział w rejestracjach og. w % zamieszkali na wsi Udział w rejestracjach og. w %

376

59

31

202 53,7 104 27,6 335 89,1 47 12,5 193 51,3

32 54,2 19 32,2 51 86,4 4 6,8 43 72,9

14 45,2 8 25,8 28 90,3 0 0 26 83,9

Gminy Miejska Pakosław Rawicz Górka 45 33 208 27 60,0 8 17,8 42 93,3 7 15,5 28 62,2

12 36,4 17 51,5 31 93,9 14 42,4 33 100

117 56,2 52 25,0 183 88,0 22 10,6 63 30,3

W listopadzie 2011r. zgłoszono w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu 153 oferty pracy – o 6 więcej niż w poprzednim miesiącu. Na koniec bieżącego miesiąca pozostało do wykorzystania 120 ofert. Na jedną ofertę pracy przypadało w listopadzie średnio 17 bezrobotnych. Z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy wyłączono w m-cu sprawozdawczym 350 bezrobotnych to jest o 93 osoby mniej niż w październiku 2011r. W m-cu listopadzie pracę podjęły 162 osoby, w tym: pracę niesubsydiowaną -146 osób, w ramach prac interwencyjnych skierowano 5 osób, w ramach robót publicznych nie skierowano żadnej osoby. Na szkolenia skierowano 27 bezrobotnych, na staże skierowano 14 bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu w m-cu listopadzie udzielił 7 osobom jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej tj. handel - 4 os., naprawa i konserwacja komputerów – 1 os., naprawa i konserwacja pojazdów – 1 os, usługi stolarskie – 1 os. Urząd w m-cu sprawozdawczym podpisał 1 umowę na 1 stanowisko związane z refundacją poniesionych kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy na łączną kwotę: 16.000,00 zł.


Bezrobotni wyłączeni z ewidencji w listopadzie 2011 r. Wyszczególnienie

Wyłączenia w tym z powodu: podjęcia pracy Udział w wyłączeniach og. w % podjecia pracy niesubsydiow. Udział w podjęciach pracy og. w % podjęcia prac interwencyjnych Udział w podjęciach pracy og. w % podjęcia robót publicznych Udział w podjęciach pracy og. w % skierowania na staż lub szkol. Udział w wyłączeniach og. w % nie potwierdzania got. do pracy Udział w wyłączeniach og. w %

Ogółem Bojanowo

Jutrosin

350

48

31

162 46,3 146 90,2 5 3,1 0 0 41 11,7 79 22,6

20 41,7 17 85,0 3 15,0 0 0 0 0 13 27,1

10 32,2 10 100 0 0 0 0 4 12,9 9 29,0

Gminy Miejska Pakosław Rawicz Górka 57 29 185 35 61,4 32 91,4 1 2,8 0 0 9 15,8 7 12,3

12 41,4 9 75,0 0 0 0 0 2 6,9 8 27,6

85 45,9 78 91,8 1 1,2 0 0 26 14,0 42 22,7

Wybrane kategorie bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy według stanu na dzień 30.11.2011r. Ogółem Wybrane kategorie bezrobotnych Wyszczególnienie Kobiety Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Zasiłkobiorcy Udział w ogólnej liczbie bezrob. W % Zwolnieni z przyczyn dot. zakł. pracy Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Zamieszkali na wsi Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Osoby do 25 roku życia Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Bezrobotni z wykszt. gimn. I poniżej Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Długotrwale bezrobotni (pow. 12 mcy) w tym pow. 24 miesięcy Udział w ogólnej liczbie bezrob. w %

Gminy Miejska Pakosław Rawicz Górka 240 95 874 62,8 54,0 63,3 48 47 273 12,6 26,7 19,8 30 29 168 7,8 16,5 12,2 238 176 361 62,3 100 26,1 133 62 368 34,8 35,2 26,6 63 36 225 16,5 20,4 16,3

Bojanowo

Jutrosin

1614 61,8 479 18,3 274 10,5 1272 48,7 756 28,9 457 17,5

257 61,6 76 18,2 30 7,2 297 71,2 84 20,1 101 24,2

148 57,6 35 13,6 17 6,6 200 77,8 109 42,4 32 12,4

785 326

144 72

81 37

120 40

41 16

399 161

30,0

34,5

31,5

31,4

23,3

28,9

/E.%20Sytuacja%20na%20ry  

http://rawicz.pup.info.pl/getattachment/4f4ddb9e-c93e-4435-bab7-cd57bd8c32e9/E.%20Sytuacja%20na%20rynku%20pracy%20listopad%20201120120105085...