Page 1

Informacja o sytuacji na rynku pracy w wrześniu 2011 r. W końcu miesiąca września 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu zarejestrowanych było 2.647 osób bezrobotnych (w tym 1.646 kobiet tj. 62,2 % ogółu bezrobotnych). Zmiany w poziomie bezrobocia w poszczególnych gminach przedstawiają poniższe tabele: - w porównaniu do poprzedniego miesiąca Gmina

Bojanowo Jutrosin M.Górka Pakosław Rawicz Ogółem powiat

Liczba bezrobotnych spadek/wzrost 31.08.2011= 100 31.08.2011 30.09.2011 liczba osób W % 402 411 9 102,2 245 253 8 103,3 416 402 -14 96,6 178 186 8 104,5 1395 1395 2636 2647 11 100,4

- w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego Gmina

Bojanowo Jutrosin M.Górka Pakosław Rawicz Ogółem powiat

Liczba bezrobotnych spadek/wzr 30.09.2010= ost 100 30.09.2010 30.09.2011 Liczba osób W % 451 411 -40 91,1 272 253 -19 93,0 439 402 -37 91,6 174 186 12 106,9 1627 1395 - 232 85,7 2963 2647 - 316 89,3

- w porównaniu do miesiąca grudnia 2010 roku: Gmina

Bojanowo Jutrosin M.Górka Pakosław Rawicz Ogółem powiat

Liczba bezrobotnych spadek/wzr 31.12.2010= ost 100 31.12.2010 30.09.2011 Liczba osób W % 520 411 -109 79,0 279 253 -26 90,7 430 402 -28 93,5 193 186 -7 95,8 1577 1395 -182 88,4 2999 2647 -352 88,3


Spośród bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu pracy w końcu m-ca września 2011r. 409 osób posiadało prawo do zasiłku, stanowiły one 15,4 % ogółu bezrobotnych. W m-cu wrześniu 2011r. zarejestrowano 457 nowych bezrobotnych, tj. o 140 osób więcej niż w m-cu sierpniu 2011r. Spośród nowo rejestrujących się, większość tj. 82,0 % - to osoby poprzednio pracujące ( 375 osób). W okresie sprawozdawczym wpisano do ewidencji urzędu pracy 62 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. 13,6 % nowo rejestrowanych bezrobotnych. Na koniec miesiąca w ewidencji pozostały 249 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, co stanowiło 9,4 % ogólnej liczby bezrobotnych. Wśród bezrobotnych rejestrowanych we wrześniu 2011r. było 239 mieszkańców wsi (52,3 %), w końcu miesiąca stanowili oni 48,9 %, (1294 os.). Osoby w wieku do 25 lat stanowiły 50,5 % ogółu nowo rejestrowanych (231 osób) oraz 30,5 % pozostających w ewidencji w końcu miesiąca (808 osób). Rejestracje bezrobotnych w miesiącu wrześniu 2011 r. Wyszczególnienie Ogółem Bojanowo Jutrosin Bezrobotni rejestrowani ogółem W tym: Kobiety Udział w rejestracjach og. w % bezrobotni z prawem do zas Udział w rejestracjach og. w % poprzednio pracujący Udział w rejestracjach og. w % Zwolnieni z przyczyn dot pracod. Udział w rejestracjach og. w % zamieszkali na wsi Udział w rejestracjach og. w %

457

58

39

272 59,5 109 23,8 375 82,0 62 13,6 239 52,3

37 63,8 10 17,2 47 81,0 5 8,6 42 72,4

25 64,1 6 15,4 31 79,5 2 5,1 29 74,3

Gminy Miejska Pakosław Rawicz Górka 79 46 235 46 58,2 7 8,9 60 75,9 3 3,8 47 59,5

28 60,9 12 26,1 41 89,1 3 6,5 46 100

136 57,9 74 31,5 196 83,4 49 20,8 75 31,9

We wrześniu 2011r. zgłoszono w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawiczu 150 ofert pracy – o 35 mniej niż w poprzednim miesiącu. Na koniec bieżącego miesiąca pozostało do wykorzystania 92 oferty. Na jedną ofertę pracy przypadało w kwietniu średnio 18 bezrobotnych. Z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy wyłączono w m-cu sprawozdawczym 446 bezrobotnych to jest o 74 osoby więcej niż w sierpniu 2011r. W m-cu wrześniu pracę podjęło 239 osób, w tym: pracę niesubsydiowaną -230 osób, w ramach prac interwencyjnych skierowano 1 osobę, w ramach robót publicznych nie skierowano żadnej osoby. Na szkolenia skierowano 22 bezrobotnych, na staże skierowano 29 bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu w m-cu wrześniu udzielił 3 osobom jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej tj. kursy językowe -1 os., usługi minikoparka – 1 os., czyszczenie i pranie karcherem – 1 os. Urząd w m-cu sprawozdawczym podpisał 6 umów na 6 stanowisk związanych z refundacją poniesionych kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy na łączną kwotę: 63.100 zł


Bezrobotni wyłączeni z ewidencji we wrześniu 2011 r. Wyszczególnienie

Wyłączenia w tym z powodu: podjęcia pracy Udział w wyłączeniach og. w % podjecia pracy niesubsydiow. Udział w podjęciach pracy og. w % podjęcia prac interwencyjnych Udział w podjęciach pracy og. w % podjęcia robót publicznych Udział w podjęciach pracy og. w % skierowania na staż lub szkol. Udział w wyłączeniach og. w % nie potwierdzania got. do pracy Udział w wyłączeniach og. w %

Ogółem Bojanowo

Jutrosin

446

49

34

239 53,6 230 96,2 1 0,4 0 0 51 11,4 77 17,3

25 51,0 25 100 0 0 0 0 6 12,2 6 12,2

20 58,8 19 95,0 0 0 0 0 4 11,8 6 17,6

Gminy Miejska Pakosław Rawicz Górka 94 38 231 56 59,6 56 100 0 0 0 0 6 6,4 19 20,2

24 63,1 23 95,8 1 4,2 0 0 3 7,9 7 18,4

114 49,3 107 93,8 0 0 0 0 32 13,8 39 16,9

Wybrane kategorie bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy według stanu na dzień 30.09.2011r. Ogółem Wybrane kategorie bezrobotnych Wyszczególnienie Kobiety Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Zasiłkobiorcy Udział w ogólnej liczbie bezrob. W % Zwolnieni z przyczyn dot. zakł. pracy Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Zamieszkali na wsi Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Osoby do 25 roku życia Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Bezrobotni z wykszt. gimn. I poniżej Udział w ogólnej liczbie bezrob. w % Długotrwale bezrobotni (pow. 12 mcy) w tym pow. 24 miesięcy Udział w ogólnej liczbie bezrob. w %

Gminy Miejska Pakosław Rawicz Górka 255 114 879 63,4 61,3 63,0 41 38 232 10,2 20,4 16,6 27 21 155 6,7 11,3 11,1 255 186 355 63,4 100 25,4 141 81 376 35,1 43,5 26,9 70 28 227 17,4 15,0 16,3

Bojanowo

Jutrosin

1646 62,2 409 15,4 249 9,4 1294 48,9 808 30,5 466 17,6

242 58,9 60 14,6 27 6,6 299 72,7 104 25,3 106 25,8

156 61,7 38 15,0 19 7,5 199 78,6 106 41,9 32 12,6

815 343

149 77

80 39

124 45

46 19

411 160

30,8

36,2

31,6

30,8

24,7

29,5

C.%20Sytuacja%20na%20rynku%20pracy%20-wrzesien%202011201201050849  

http://rawicz.pup.info.pl/getattachment/ea63ece2-d62c-4b89-b95f-a6498b708351/C.%20Sytuacja%20na%20rynku%20pracy%20-wrzesien%2020112012010508...

C.%20Sytuacja%20na%20rynku%20pracy%20-wrzesien%202011201201050849  

http://rawicz.pup.info.pl/getattachment/ea63ece2-d62c-4b89-b95f-a6498b708351/C.%20Sytuacja%20na%20rynku%20pracy%20-wrzesien%2020112012010508...

Advertisement