Page 1

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Kamińskiego 19a, 63-900 Rawicz tel. 65/546-26-13, fax 65/545-21-17 wew. 55 www.pup.powiatrawicki.pl; e-mail: pup@powiatrawicki.pl

BANK PROGRAMÓW PORAD GRUPOWYCH W PORADNICTWIE ZAWODOWYM ORAZ ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH W KLUBIE PRACY


„Dokumenty aplikacyjne. Wizytówka zawodowa”. 1. Czas trwania i sposób organizacji: Porada grupowa jednodniowa, przeprowadzona w formie warsztatów w siedzibie PUP w Rawiczu, sala nr 15

2. Wymagania wstępne dla uczestników porady grupowej: Grupa do 16 osób – osoby zarejestrowane w PUP w Rawiczu, które posiadają deficyt wiedzy i umiejętności w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Grupa różnorodna pod względem płci, wieku, wykształcenia

3. Cel porady grupowej: poznanie zasad i kształtowanie umiejętności pisania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego, napisanie życiorysu i listu motywacyjnego, identyfikacja umiejętności, zainteresowań i mocnych stron uczestników porady.

4. Główne zagadnienia: •

rola życiorysu i listu motywacyjnego w poszukiwaniu pracy

zasady redagowania dokumentów aplikacyjnych

najczęściej występujące błędy w dokumentach

schemat i rodzaje życiorysu zawodowego oraz listu motywacyjnego

identyfikacja umiejętności i zainteresowań uczestników porady

5. Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych: materiały z podręcznika „Szukam pracy” L. Kulczycka „Jak napisać najlepsze CV i list motywacyjny”, wykład, prezentacja, ćwiczenia grupowe, praca indywidualna – samodzielne pisanie dokumentów aplikacyjnych


„Komunikacja werbalna i niewerbalna. Asertywność”. 1. Czas trwania i sposób organizacji: zajęcia jednodniowe, przeprowadzone w formie warsztatów w siedzibie PUP w Rawiczu, sala nr 15

2. Wymagania wstępne dla uczestników zajęć: Grupa do 16 osób – osoby zarejestrowane w PUP w Rawiczu, które posiadają deficyt wiedzy i umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz zachowań asertywnych. Grupa różnorodna pod względem płci, wieku, wykształcenia

3. Cel zajęć aktywizacyjnych: poszerzenie wiedzy dotyczącej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, relacji interpersonalnych, kształtowanie umiejętności stosowania zachowań asertywnych w procesie poszukiwania zatrudnienia, poznanie praw asertywności

4. Główne zagadnienia: • • • • •

sposoby komunikowania się: komunikacja werbalna i niewerbalna typy zachowań w komunikacji interpersonalnej: asertywność, uległość, agresja pojęcie asertywności prawa asertywności zatrudnianie asertywnych pracowników

5. Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych: materiały z podręcznika „Szukam pracy” wykład, prezentacja, dyskusja, praca indywidualna, w parach, w grupach, „burza mózgów”, ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę


„Siła motywacji”

1.Czas trwania i sposób organizacji: zajęcia jednodniowe, przeprowadzone w formie warsztatów w siedzibie PUP w Rawiczu sala nr 15

2.Wymagania wstępne dla uczestników: Grupa do 16 osób –osoby zarejestrowane w PUP w Rawiczu, które oczekują wsparcia z zakresu motywacji do działania.

3. Cele porady grupowej- utrwalenie wiedzy o mechanizmach regulujących zachowanie się człowieka, - wzbudzenie refleksji nad własną motywacją w dążeniu do osiągania wyznaczonych celów.- określenie hierarchii potrzeb człowieka, - rozumienie znaczenia motywów w działaniach człowieka, - uświadomienie sobie swoich przekonań , preferencji i zachowań w rozmaitych sytuacjach, - rozróżnianie motywacji osiągnięć od motywacji unikania niepowodzeń, - określanie czynników wpływających na własną motywację do działania,

4. Główne zagadnienia: - Wiadomości o mechanizmach regulujących zachowanie się człowieka - Analiza potrzeb-ćwiczenie - Kwestionariusz do mierzenia motywacji osiągnięć oraz indywidualna analiza wyników - Ćwiczenie w grupach – dopasowanie reakcje osób nastawionych na sukces lub nastawionych na unikanie niepowodzeń do cechy badanej -Hierarchia wartości w życiu człowieka

5.Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych: Gregorczyk S., Romanowska M., Solińska A., Wachowiak P., Przedsiębiorczość bez tajemnic,WSIP,Warszawa2003 Korba J., Smutek Z., Podstawy przedsiębiorczości, WydawnictwoPedagogiczneOPERON,Gdynia2003 Sepkowska Z., Przedsiębiorczość. Kreowanie ról na rynku pracy, WSIP Warszawa 19994.Widerszal-Bazyl M., Kwestionariusz do mierzenia motywu osiągnięć, "Przegląd Psychologiczny" 1978, t. XXI, nr 2 Załączniki-załącznik: Potrzeby człowieka -załącznik: Czynniki wpływające na motywy działalności człowieka, -załącznik: Cechy osób o motywacji skierowanej na osiągnięcia i unikanie niepowodzeń, -kwestionariusz do mierzenia motywacji - hierarchia wartości-koperty z układanką różnicująca motywację osiągnięć i motywację unikania niepowodzeń -kolorowe kartki papieru samoprzylepne, -duży arkusz papieru.


„Poczucie własnej wartości” 1.Czas trwania i sposób organizacji: zajęcia jednodniowe, przeprowadzone w formie warsztatów w siedzibie PUP w Rawiczu sala nr 15

2.Wymagania wstępne dla uczestników: Grupa do 16 osób –osoby zarejestrowane w PUP w Rawiczu, które oczekują wsparcia z zakresu poczucia własnej wartości.

3. Cele porady grupowej:

zaznajomienie uczestników szkolenia z wiedzą dotyczącą poczucia własnej wartości, zwiększenie świadomości w zakresie własnych postaw, nabycie podstawowych umiejętności niezbędnych do podniesienia własnej wartości poznanie definicji poczucia własnej wartości, poznanie, w jaki sposób przejawia się nieadekwatne poczucie własnej wartości. poznanie niektórych metod pracy nad podniesieniem poczucia własnej wartości, pogłębienie wiedzy na temat własnych mocnych stron, ćwiczenie umiejętności mówienia innym komplementów, ćwiczenie umiejętności przyjmowania komplementów, ćwiczenie umiejętności przeformułowywania negatywnych myśli na pozytywne, dostrzeżenie różnic pomiędzy tym, jak widzimy siebie sami i jak widzą nas inni.

4. Główne zagadnienia:- Mini wykład połączony z dyskusją: Definicja poczucia własnej wartości, nieadekwatne poczucie własnej wartości, główne przyczyny nieadekwatnego poczucia własnej wartości, znaczenie adekwatnego poczucia własnej wartości, sposoby budowania własnego poczucia wartości -Ćwiczenia: Moje pozytywne cechy, Krąg różnorodnych darów, Zniekształcanie myśli

5.Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych: Dodziuk Anna (2003) Pokochać siebie i zacząć żyć od nowa, Warszawa Atkinson Sue (2006) Budowanie poczucia własnej wartości, Poznań Branden Nathaniel (2006) 6 filarów poczucia własnej wartości, Łódź Eason Adam (2008) Docenić siebie i własną wartość, Gliwice 2008 Eichelberger Wojciech, Forthomme Wojciech, Nail Francois (2007) Quest Twoja droga do sukcesu, Warszawa Schiraldi Glenn R. (2007) Jak zwiększyć poczucie własnej wartości? Trening, Gliwice Szmidt K. J. (2001) Szkice do pedagogiki twórczości, Kraków Seligman Martin E. P. (2007) optymizmu można się nauczyć, Poznań Wegscheider – Cruse Sharon (2001) Poczucie własnej wartości, Gdańsk 2001


„Spotkanie informacyjne dla nowo rejestrujących się klientów PUP Rawicz”

1.Czas trwania i sposób organizacji: zajęcia dwugodzinne, przeprowadzone w formie spotkania informacyjnego w siedzibie PUP w Rawiczu sala nr 15

2.Wymagania wstępne dla uczestników: Grupa do 16 osób –osoby zarejestrowane w PUP w Rawiczu po raz pierwszy lub sprzed 2006r., które oczekują informacji z zakresu usług świadczonych przez Urząd Pracy.

3. Cele informacji grupowej:

zapoznanie uczestników spotkania z zasadami

funkcjonowania PUP

4. Główne zagadnienia:

Zapoznanie z prawami i obowiązkami wynikającymi z rejestracji w PUP Rawicz Przedstawienie aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy Zaznajomienie z zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi na terenie Powiatu Rawickiego Omówienie instrumentów rynku pracy oraz zasad kierowania osób bezrobotnych na formy aktywizacji zawodowej


„Spotkanie informacyjne dla absolwentów PUP Rawicz”

1.Czas trwania i sposób organizacji: zajęcia dwugodzinne, przeprowadzone w formie spotkania informacyjnego w siedzibie PUP w Rawiczu sala nr 15

2.Wymagania wstępne dla uczestników: Grupa do 16 osób –osoby zarejestrowane w PUP w Rawiczu po raz pierwszy po ukończeniu szkoły, które oczekują informacji z zakresu usług świadczonych przez Urząd Pracy.

3. Cele informacji grupowej:

zapoznanie uczestników spotkania z zasadami

funkcjonowania PUP

4. Główne zagadnienia:

Zapoznanie z prawami i obowiązkami wynikającymi z rejestracji w PUP Rawicz Przedstawienie aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy Zaznajomienie z zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi na terenie Powiatu Rawickiego Omówienie instrumentów rynku pracy oraz zasad kierowania osób bezrobotnych na formy aktywizacji zawodowej


„Metody poszukiwania pracy. Rozmowa kwalifikacyjna”. 1. Czas trwania i sposób organizacji: zajęcia jednodniowe, przeprowadzone w formie warsztatów w siedzibie PUP w Rawiczu, sala nr 15

2. Wymagania wstępne dla uczestników zajęć: Grupa do 16 osób – osoby zarejestrowane w PUP w Rawiczu, które posiadają deficyt wiedzy i umiejętności w zakresie metod poszukiwania pracy i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Grupa różnorodna pod względem płci, wieku, wykształcenia

3. Cel zajęć aktywizacyjnych: Charakterystyka rynku pracy, poznanie metod i technik poszukiwania pracy, zidentyfikowanie barier utrudniających poszukiwanie pracy, przygotowanie uczestników do prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zapoznanie z rodzajem najczęściej zadawanych pytań

4. Główne zagadnienia: • • • • • • •

metody poszukiwania pracy rynek pracy jawny i ukryty umiejętność analizowania ogłoszeń określenie własnych predyspozycji i umiejętności zawodowych jak skutecznie zaprezentować się pracodawcy rodzaje najczęściej zadawanych pytań o co mogę spytać pracodawcę

5. Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych: materiały z podręcznika „Szukam pracy” film – „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”, wykład, pogadanka, dyskusja, praca indywidualna, w parach, w grupach, „burza mózgów”, ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę


„Autoprezentacja. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”. 1. Czas trwania i sposób organizacji: zajęcia jednodniowe, przeprowadzone w formie warsztatów w siedzibie PUP w Rawiczu, sala nr 15

2. Wymagania wstępne dla uczestników zajęć: Grupa do 16 osób – osoby zarejestrowane w PUP w Rawiczu, które posiadają deficyt wiedzy i umiejętności w zakresie autoprezentacji i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Grupa różnorodna pod względem płci, wieku, wykształcenia

3. Cel zajęć aktywizacyjnych: przygotowanie uczestników do prezentowania własnych możliwości, umiejętności, wiedzy, zasady autoprezentacji, poznanie zasad prowadzenia rozmów z pracodawcą

4. Główne zagadnienia: • • • • •

diagnoza predyspozycji i umiejętności zawodowych autoprezentacja przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej rodzaje najczęściej zadawanych pytań jak poradzić sobie ze stresem

5. Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych: materiały z podręcznika „Szukam pracy”, film – „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”, wykład, dyskusja, praca indywidualna, w parach, w grupach, „burza mózgów”, ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę

Bank%20programów%20201107211054  

http://rawicz.pup.info.pl/getattachment/9741617a-a3a5-4619-b0a5-056ec4e1deab/Bank%20programów%20201107211054.doc

Bank%20programów%20201107211054  

http://rawicz.pup.info.pl/getattachment/9741617a-a3a5-4619-b0a5-056ec4e1deab/Bank%20programów%20201107211054.doc

Advertisement