Page 1

ISSN 1425-9001

Nr 5 majj 2012

cena1,50

(w tym 5% VAT)


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

maj

Majowe święta 1

Maja złożono kwiaty przed tablicą ku czci poległych w 1921 r. demonstrantów. Tego samego dnia PTTK zorganizowało "Rower Piknik" ze startem sprzed Ratusza i metą na sarnowskim stadionie (fot. M. i J. Hamielec). 3 Maja msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona została w kościele św. Andrzeja Boboli. Następnie złożono kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II. Patriotyczna uroczystość odbyła się przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki na placu Wolności.

W ratuszowym holu Muzeum Ziemi Rawickiej zorganizowało edukacyjną wystawę poświęconą Konstytucji 3 maja. (P)

G R

2

Rok XIX, nr 221

Nr 5/2012

Gazeta Rawicka


Miesięcznik, nr 5 (221), maj 2012. Numer zamknięto 3.05.2012.

ORLIK w Zielonej Wsi

W

Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Wsi został uroczyście otwarty 13 kwietnia kompleks boisk sportowych, wybudowanych w ramach programu „Orlik 2012”.

azeta Gawicka R

W numerze: SPRAWY LOKALNE

Majowe święta ........................................................................... 2 Orlik w Zielonej Wsi .................................................................. 3 Dotacja na kanalizację ................................................................ 4 Dokończy pierwszy etap ............................................................. 5 Inwestycyjne ekoprojekty .......................................................... 5 O przekształceniu ZWiK ............................................................ 5 Ustawa śmieciowa w związku międzygminnym ............. 6 Walne zebranie działkowców ..................................................... 7 Otwarcie świetlicy w Zawadach ................................................. 8 Nowa biblioteka .................................................................. 8 Droga na ul. Długiej ..................................................... 8 Szukanie inwestorów ................................................................ 9 Święto rzemieślników ............................................................. 9 Obrady Rady ...................................................................... 10 Bieg pamięci gen. T. Buka ......................................................... 10 W rocznicę śmierci ................................................................... 11 Jubileusz Sapera na Pontonie ................................................... 18 Życzenia 200 lat ...................................................................... 20

KULTURA W kolejce po autograf ................................................................ 20 Książkowe fotografie .............................................................. 22 Obrazy, obrusy, hafty ................................................... 23

To już trzeci „Orlik” w naszej gminie. Wcześniej powstały boiska w Szkole Podstawowej nr 1 w Rawiczu, Szkole Podstawowej nr 5 w Sarnowie. Jednak pierwszym z tej „serii” obiektów sportowych było boisko wielofunkcyjne w Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu, któcd. na str.4

Gazeta Rawicka Wydawca: Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1 Redaktor naczelny: Henryk Pawłowski ul. Sobieskiego 1B/4, 63-900 Rawicz www.gazeta-rawicka.pl rawicka@gazeta.pl, tel. 660479973 Adres Redakcji: GR, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz Zdjęcia: I. Kasprzak, H. Pawłowski, M. Osiński DRUK: HAF s.c. Leszno, al. Konstytucji 3 maja 6 tel. 065 529 74 05 Nakład: 600 egzemplarzy

EDUKACJA Dziesiąte targi ................................................................... 11 Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego .................. 18 Rawicki sport w roku olimpijskim ............................................. 19 Kwantowe kreski i kropki ......................................................... 21 Egzystencjalne poszukiwania gimnazjalistów ........................ 21

POLITYKA Populistyczne programy .......................................................... 14 Potyczki sejmowe ......................................................... 15

SPORT 24-godzinny Rawicki Festiwal Sportu ............................... 12

HISTORIA 21 maja - Dzień Kadeta ............................................................. 16

LISTY Z AMERYKI Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania, adiustacji nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyny.

G azeta Rawicka

Rok XIX, nr 221

Spring break - wiosenna przerwa .............................................. 14

FILATELISTYKA Biało-czerwona ...................................................................... 24

Nr 5/2012

G R

3


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

maj

„Orlika”, podobnie jak na Osiedlu Sarnowa, zrealizowało konsorcjum składające się z Zakładu Robót Ogrodniczych SPIRAEA w Lesznie i z firmy Panpro-Sport z Warszawy za kwotę około 1.100 tys. zł. W tej sumie dotacja z Ministerstwa Sportu wyniosła 500 tys. zł, a z Urzędu Wojewódzkiego - 333 tys. zł. Obie kwoty były maksymalnymi dotacjami, jakie gmina mogła uzyskać, sama zaś dołożyła około 280 tys. zł. Sławomir Gwizdek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Zielonej Wsi, na ceremonię otwarcia zaprosił absolwentów szkoły, młodych zawodników, którzy kontynuują przygodę ze sportem w uprawianych przez siebie dyscyplinach na wyższym poziomie. Zaproszony został także rawiczanin Piotr Kaczmarek, zwycięzca w 2002 r. prestiżowych re wybudowano w 2009 roku w ramach rządowego progra- zawodów "Trofeo Topolino" - nieoficjalnych mistrzostw świata dzieci i młodzieży, wielokrotny mistrz Polski, wielomu „Blisko boisko”. letni członek kadry Polski. (T)

Dotacja na kanalizację

W

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pani skarbnik Gminy Rawicz z burmistrzem podpisali 17 kwietnia aneks na dofinansowanie budowy kanalizacji w Masłowie i Szymanowie. Była to chyba ostatnia wersja umowy na dofinansowanie. W styczniu 2011 r. Ministerstwo Środowiska wstrzymało dofinansowanie inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w celu ponownego przeliczenia tzw. luki finansowej. Po kilkunastu miesiącach Ministerstwo Środowiska zdecydowało o ostatecznej wielkości przyznanej gminom dotacji na budowę

G R

4

kanalizacji w ramach funduszu POIiŚ. Dlatego też instytucja pośrednicząca, WFOŚiGW w Poznaniu, przy-

Rok XIX, nr 221

gotował aneks z ostateczną wartością dofinansowania, którą wkrótce gmina otrzyma. (T)

Nr 5/2012

Gawicka azeta R


G R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

maj

Dokończy Inwestycyjne ekoprojekty pierwszy etap

P

o rocznej przerwie od czasu, gdy Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Żmigrodzie w wyniku upadłości przerwało roboty na budowie kanalizacji w Dębnie Polskim, został wyłoniony na początku kwietnia nowy wykonawca, który dokończy budowę tego odcinka. Przetarg na dokończenie pierwszego etapu wygrała za 1,17 mln zł firma "Mażur" z Rawicza (oferta z najwyższą ceną wynosiła 3 mln zł.). (T)

O przekształceniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

W

sali sesyjnej odbyło się 18 kwietnia wspólne posiedzenie radnych

wszystkich komisji, na którym Łukasz Ciszewski, radca z Kancelarii Prawnej Zygmunta Jerzmanowskie-

W

starostwie odbyło się 18 kwietnia spotkanie, na którym dr Adam Szymański z "AS ENERGY" we Wrocławiu zaprezentował Grzegorzowi Matysiakowi, dyrektorowi ZWiK, ofertę budowy zakładu produkcji nawozów z osadów, z oczyszczalni ścieków komunalnych w Rawiczu. Później odbyły się rozmowy na temat możliwości gazyfikacji Sarnowy. (T)

go, przedstawił opinię kierunkową w zakresie przekształcenia zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w jednoosobową spółkę Gminy Rawicz. Mecenas Ł. Ciszewski omówił także analizę ekonomiczno-finansową ZWiK w Rawiczu za lata 2009 - 2011. Ustalono, że radni - po zapoznaniu się z tymi dwoma opracowaniami - będą jeszcze debatowali o dalszych krokach prowadzących do przekształcenia przed kolejną sesją Rady Miejskiej Gminy Rawicz. (T)

Gawicka azeta R

Rok XIX, nr 221

Nr 5/2012

G R

5


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

maj

Ustawa śmieciowa w związku międzygminnym

W

Trzebani przedstawiciele gmin, udziałowców spółki MZO, skwitowali 11 kwietnia działalność zarządu i rady nadzorczej za 2011 r. Ponieważ przed gminami, udziałowcami spółki MZO do podjęcia są ważne decyzje, które będą skutkowały na wiele

lat w zakresie sposobu realizacji "ustawy śmieciowej", druga część zebrania specjalnie była temu tematowi poświęcona. Od początku 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. Na terenie całego kraju nowy porządek powinien zapanować najpóźniej do połowy 2013 r. O tym, kiedy nowy system zacznie działać w poszczególnych miejscowościach, mieszkańcy powinni dowiedzieć się w swoich urzędach gminy. Każda gmina ma bowiem obowiązek przeprowadzić kampanię informującą mieszkańców o nowych zasadach. Nowy sposób zarządzania odpadami komunalnymi polega na tym, że to gminy odpowiadają za zbiórkę śmieci we współpracy z wyłonionymi w przetargach firmami wywożącymi odpady. Ponadto gmina wprowadzi "podatek śmieciowy",

G R

6

z którego dochody mają pokryć koszty obowiązkowego systemu zagospodarowania odpadów. Mieszkańcy będą więc płacić nie za wywóz śmieci zgodnie z umowami, które do tej pory mieli zawarte z firmą wywozową, a będą mieli naliczone przez gminę opłaty za śmieci. De facto będzie to kolejny podatek. Według ustawodawcy, nowa ustawa stwarza szanse na uporanie się z plagą śmieci w Polsce. Od stycznia gminy rozpoczęły przygotowania do zmian, które dla wszystkich mieszkańców - najpóźniej do połowy 2013 r. - będą oznaczać odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę w obrębie danego sektora. Sektorem może być np. cała gmina. W naszej gminie wstępnie planuje się dwa sektory: jeden sektor - to miasto, a drugi - wszystkie wsie. Dla właściciela nieruchomości oznacza to po pierwsze brak umów, które do tej pory musiał podpisywać z przedsiębiorcami odbierającymi jego śmieci. Teraz zrobi to za niego gmina. Po drugie, gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru odpadów np. gabarytowych, takich jak stare telewizory, pralki, meble, itp. Po trzecie, mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczona w drodze uchwały stawką dla danego sektora. W Polsce wciąż brakuje specjalistycznych zakładów recyklingu: kompostowni do przetwarzania odpadów mokrych, spalarni dla aglomeracji i sortowni, gdzie możliwe jest odzyskanie ze zmieszanych odpadów tych, które mogą mieć drugie życie i stać się surowcami do ponowne-

Rok XIX, nr 221

go wykorzystania. Natomiast gmina Rawicz, jako udziałowiec spółki MZO, taką instalację, spełniającą wszelkie wymogi i d d jjużż posiada. i d Dl ól i standardy Dla nas wspólników MZO ustawa śmieciowa niesie jednak inne zagrożenia. Podczas zebrania w Trzebani 11 kwietnia przedstawiciele większości gmin deklarowali, że są zwolennikami utworzenia związku międzygminnego, który będzie realizował prawa i obowiązki wynikające z ustawy od 1 lipca 2013 r. w jednolity sposób dla całego regionu. Jednak wówczas żadne decyzje nie zapadły. 24 kwietnia odbyło się w Trzebani kolejne spotkanie, na którym burmistrzowie, wójtowie i prezydent 17 gmin wyrazili wolę zawiązania związku międzygminnego. Do związku chce przystąpić 15 gmin subregionu leszczyńskiego, które są udziałowcami MZO w Lesznie. Nie wyraziły woli trzy gminy - dwie, w których są perturbacje związane z brakiem organu, który mógłby podjąć decyzję, oraz jedna, z której z niewiadomych przyczyn nikt nie dojechał na spotkanie. Ponadto do związku chcą przystąpić dwie gminy, które do tej pory nie są udziałowcami spółki MZO. Aby było możliwe zawiązanie związku międzygminnego, niezbędne jest wypracowanie i przyjęcie przez rady miast i gmin stosownych uchwał i przygotowanie statutu związku, który pozwoli na faktycznie przejęcie obowiązków i realizację ustawowych zadań. W celu przygotowania stosownych dokumentów, które będą uchwalały rady gmin, prezydent Leszna został upoważniony do wyboru i przeprowadzenia negocjacji z wybraną kancelarią adwokacką czy biurem konsultingowym odnośnie warunków przygotowania stosownych materiałów. Najpierw (maj - lipiec) musi zostać opracowana strategia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W ramach strategii - dla każdej gminy indywidualnie - przeprowadzona zostanie analiza zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami, zdefiniowane zostaną kluczowe problemy i wskazane kierunki działania w celu uzyskania

Nr 5/2012

Gazeta Rawicka


G R

określonych w ustawie poziomów ekologicznych, z uwzględnieniem specyfiki gminy, ilość odpadów, mieszkańców, instalacji, a także opublikowanego projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Opracowanie zawierać będzie analizę funkcjonujących systemów selektywnej zbiórki, wskazanie propozycji rozwiązań dotyczących punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wraz z pomocą w wyborze optymalnej lokalizacji dla takiego punktu w każdej z gmin. Kolejny krok to opracowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie związku (45 dni od dnia uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami) wraz z przygotowaniem wzorów i wytycznych do wszystkich niezbędnych uchwał,w tym m.in.: o wyborze jednej z metod naliczania opłaty i o ustaleniu stawki tej opłaty, o wzorze deklaracji, o zakresie usług świadczonych w ramach tej opłaty oraz innych, które ze względu na przyjęte założenia i model gospodarowania odpadami komunalnymi będą niezbędne do prawidłowego wprowadzenia nowego systemu, np. o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, o podziale związku na sektory, o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez związek. W opracowaniu zostanie dokonana kompleksowa analiza każdej z uchwał w zakresie możliwych modeli funkcjonowania systemu, wraz z analizą kosztów systemu oraz wskazaniem propozycji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. W terminie do 45 dni od dnia uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami musi nastąpić przygotowanie jednolitej treści regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin związku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 75 dni od dnia uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami nastąpi opracowanie wzorów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz opracowanie wzoru umowy z wybranym przedsiębiorcą, który odbierać będzie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości objętych nowym systemem.

Gawicka azeta R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

maj

Zadania na poziomie planowanego związku międzygminnego to: oferta kancelarii prawnej w zakresie czynności formalnoprawnych: doradztwa prawnego, przygotowania niezbędnych dokumentów - uchwał, treści statutu związku, nadzór nad procesem rejestracji i opublikowania statutu, przygotowanie niezbędnych dokumentów (maj 2012), nadzór nad procedurą (do czasu rejestracji związku). Ze wstępnych szacunków wynika, że koszt tej całej operacji netto dla każdej z gmin regionu, w zależności od wielkości gminy, wyniesie odpowiednio dla: gminy do 10 tys. mieszkańców - 12 000 zł, gminy od 10 do 20 tys. mieszkańców - 15 000 zł, gminy od 20 do 30 tys. mieszkańców - 18 000 zł, dla Leszna - 24 000 zł. Ponadto do tego dojdą jeszcze koszty za: pomoc w przygotowaniu jednolitych zasad organizacji i funkcjonowania rejestrów działalności regulowanej na poziomie każdej z gmin oraz docelowo na poziomie związku międzygminnego, wytyczne dotyczące formy i treści rejestru, analiza aspektów prawnych, przy-

gotowanie wymaganych wzorów dokumentów, przygotowanie kampanii informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uwzględniające opracowanie materiałów (bez druku) w formie ulotek, broszur, artykułów w lokalnej prasie, wzorów stron internetowych, pism kierowanych bezpośrednio do właścicieli nieruchomości itp., jedno spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli i pracowników urzędów gmin, w celu przybliżenia zakresu prac i koniecznych do podjęcia działań na poziomie każdej z gmin, koszty konsultacji z radami gmin w celu przedstawienia wyników prac dla każdego z etapów, wdrożenie specjalistycznego oprogramowania komputerowego i innych narzędzi informatycznych, które będą wymagane dla prawidłowego przygotowania i prowadzenia nowego systemu, koszty innych usług, działań i czynności niedookreślonych jeszcze na tym etapie rozmów, w szczególności związanych z powołaniem i prowadzeniem związku międzygminnego. (T)

Walne zebranie działkowców

W

ROD "Zielony Fort" odbyło sie 20 kwietnia walne zebranie. Prezes Karol Golembka zaprosił na nie prezesa Okręgowego Zarządu PZD dra Zdzisława Śliwę, który zaapelował do działkowców o podpisanie się pod protestem w związku z kolejną próbą wprowadzenia zmian w ustawie o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Prezes OZ PZD w Poznaniu zwrócił się do wszystkich członków Związku o pilne i aktywne włączenie się do obrony ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zdaniem prezesa, kampania sprawozdawcza w rodzinnych ogrodach powinna stać się okazją do poinformowania jak najszerszego grona działkowców o zagrożeniu, jakie niesie próba ingerencji w zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Z.

Rok XIX nr 221

Śliwa stwierdził, że wniosek I Prezesa SN do Trybunału Konstytucyjnego godzi w interes działkowców i grozi pozbawieniem tytułu prawnego do działki oraz tytułu własności altany, urządzeń i nasadzeń, które zgodnie z art.15 ust. 2 ustawy są jego własnością. Zagrożone stają się prawa do zwolnień podatkowych i coraz bardziej realna może stać się konieczność dzierżawy lub innej płatnej formy użytkowania działki. Zagrożony staje się byt wielu grodów działkowych z powodu możliwej likwidacji przepisów prawa, chroniących te tereny przed nieuzasadnionymi likwidacjami, w tym na cele czysto komercyjne. W zebraniu uczestniczył Grzegorz Goździk, przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu rawickiego. (T)

Nr 5/2012

G R

7


Gawicka azeta R

G R

G a z e t a RAWICKA

maj

Otwarcie świetlicy w Zawadach rzecięciem wstęgi 27 kwietnia zakończyła się przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zawadach.

P

ty przekraczały środki, jakie przeznaczył na to zadania inwestor) kwotę 678 tys. zł. W ramach robót budowlanych wykonano przebudowę istniejącego budynku o pow. użytkowej 42m2, oraz dobudowę budynku nowej świetlicy wiejskiej o powierzchni

Roboty wykonała Firma Handlowo Usługowa Mariana Bzdęgi z Pępowa, która zaoferowała w powtórzonym przetargu (pierwszy 15 czerwca 2011 r. nie doszedł do skutku, bo złożone dwie ofer-

224,30 m 2 . Powierzchnia użytkowa świetlicy wynosi 191,5 m2, a kubatura 933 m3. Roboty dodatkowe, związane z remontem garaży OSP oraz przebudową zaplecza kuchennego, kosztowały dodatkowe 18.000 zł. W tym było wykonanie instrukcji ppoż, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, różne koszty związane odbiorami budynku. (T)

Nowa biblioteka W

Dębnie Polskim zakończył się remont i wyposażenie budynku poszkolnego dla Filii Rawickiej Biblioteki Publicznej w Dębnie Polskim wraz z zagospodarowaniem terenu. Adaptację budynku dawnej szkoły wykonywał Zakład Ogólnobudowlany "ELIOS II" z Krobi, który wygrał przetarg w czerwcu 2011 r. Otwarcie oficjalne obiektu nastąpi 10 maja br. (T)

Droga na ul. Długiej D

obiegły końca prace remontowe na ul. Długiej w Rawiczu. Wykonano nowa drogę na ul. Długiej i odcinku ul. Miodowej w Folwarku wraz z chodnikami, zjazdami do przyległych posesji, odwodnieniem, w tym budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz przebudową nawierzchni przejazdu kolejowego i przebudową sieci elektroenergetycznej. Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogowo Transportowe DROGTRANZ z Góry za 535 tys. zł. (T)

G R

8

Rok XIX, nr 221

Nr 5/2012

Gazeta Rawicka


G R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

maj

Szukanie inwestorów C

zy będą nowe miejsca pracy w Rawiczu? Czy nie będą zamykane dotąd działające firmy? To pytania od wielu miesięcy są zadawane nieustannie na różnych spotkaniach włodarzom gminy. Odpowiedź na nie była tematem zorganizowanej 16 kwietnia konferencji prasowej burmistrza Rawicza. Burmistrz poinformował, że 29 marca otrzymał informację o zapowiedzi likwidacji "Gazometu". Już następnego dnia rozpoczęły się spotkania i negocjacje (na zdjęciu - spotkanie w UMG 16 kwietnia). Burmistrz podkreślił, że samorząd nie może ingerować w wewnętrzne sprawy prywatnego przedsiębiorcy, jakim jest właściciel "Gazometu". - Dlatego też nasza rola - samorządu gminnego i powiatowego - powiedział burmistrz - może polegać na wysyłaniu sygnałów, że w wypadku najgorszego scenariusza likwidacji zakładu, samorządy wyciągną rękę do inwestora gotowego nabyć mienie od właściciela "Gazometu". W tym też celu odbyły i jeszcze odbędą się kolejne, już zaplanowane, spotkania i negocjacje. Takie spotkania odbyły się nie tylko w Rawiczu. Burmistrz powiedział, że o ich efektach będzie mógł poinformować dopiero po decyzji rozstrzygającej o losie załogi i zakładu, ale widzi "światełko w tunelu". Niezależnie od sprawy ratowania "Gazometu", są od dawna prowadzone przez Urząd Miejski negocjacje w celu pozyskania innych inwestorów, zainteresowanych lokacją zakładów w Rawiczu - powiedział na konferencji burmistrz. W październiku 2011 roku do gminy zwróciła się firma konsultingowa o podanie dwóch potencjalnych lokalizacji dla zakładu o określonych parametrach. Inwestor planuje w Polsce otworzyć zakład nieuciążliwy dla środowiska, tzn taki, który nie emituje hałasu, zapachów i nie wytwarza materiałów szkodliwych. - Oczywiście, że natychmiast wyszła z Urzędu informacja o hali do kupienia od SEWS oraz wskazaliśmy, że mamy miejsce około 5-7 ha w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Invest-Park", wolne i niezabudowane tereny koło Dęb-

G azeta Rawicka

na Polskiego. Przekazano nam, że przedsiębiorstwo "spoza kontynentu europejskiego", zebrało podobne informacje o innych lokalizacjach i teraz bada, która z nich może być najkorzystniejsza - powiedział burmistrz. Po wysłaniu wstępnych informacji z Urzędu MGR, firma rozważa ewentualną lokalizację na terenach należących do strefy. Od tego czasu miejscy urzędnicy jeszcze dwukrotnie sporządzali zestawienia już konkretnych danych dla inwestora. - Jesteśmy w stałym kontakcie z firmą pośredniczącą w negocjacjach - zapewnił T. Pawłowski. - Od niej usłyszeliśmy, że dalsze procedury potrwają długo, a na-

sza gmina jest w czołówce rozważanych lokalizacji. Na początku tego roku z innego źródła dotarła do magistratu informacja, że obiektem SEWS jest zainteresowane przedsiębiorstwo spoza Polski. - Firma ma już zaawansowane negocjacje w sprawie nabycia hali SEWS i zapowiedziała, że szefostwo chce się spotkać z burmistrzem za kilka tygodni. Jeśli do takiego spotkania dojdzie, to poinformujemy o jego wynikach - zapewnił bur-

mistrz.

(P)

Święto rzemieślników T

radycyjnie w kwietniu Cech Rzemiosł Różnych w Rawiczu zorganizował uroczystości z okazji święta rzemieślników. 21 kwietnia po mszy w kościele św. Andrzeja Boboli rzemieślnicy złożyli kwiaty przez pomnikiem Żołnierza Polskiego.

Rok XIX, nr 221

Oficjalne uroczystości odbyły się w siedzibie Cechu, gdzie zasłużonym rzemieślnikom wręczone zostały odznaczenia resortowe. W części artystycznej koncertowała Orkiestra OSP „Miejska Górka”. (T)

Nr 5/2012

G R

9


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

maj

Obrady Rady

N

a sesji Rady Miejskiej 25 kwietnia Władysława Czajkowska (na fot.), dyrektor OPS, przedstawiła informację o funkcjonowaniu pomocy społecznej w gminie Rawicz. Wśród uchwał między innymi radni podjęli decyzję o przystąpieniu w okresie od 1.09.2012 r. do 30.06.2014 r. do realizacji dwóch projektów konkursowych. Pierwszy projekt będzie realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Nowe wyzwania – nowe kompetencje” pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt zakłada organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje, umiejętności i zainteresowania uczniów, zajęć specjalistycznych, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz zwiększenie jakości usług edukacyjnych poprzez podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej. Wnioskowana kwota dofinansowania projektu wyniesie ok. 768 tys. zł. Drugi projekt będzie realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Chcę i potrafię” w ramach „Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszani różnic w jakości usług edukacyjnych”. Projekt zakłada organizację takich samych zajęć jak w pierwszym projekcie i obejmie uczniów klas IV – VI szkół podstawowych gminy Rawicz. Wnioskowana kwota dofinansowania projektu wyniesie 1.201.434 zł. Wszystkie koszty przewidziane w obu projektach są kosztami kwalifikowanymi, a wnioskowany poziom dofinansowania wynosi 100%. Środki finansowe w 85% pochodzą z Unii Europejskiej, a w 15% z dotacji celowej udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Radni wyrazili zgodę na nieodpłatne przejęcie przez gminę Rawicz linii kolejowej nr 362 Kobylin – Rawicz na odcinku położonym na terenie gminy Rawicz wraz z powierzeniem powiatowi rawickiemu zarządzania przewozami linią kolejowa nr 362 na odcinku położonym na

G R

10

terenie gminy Rawicz. Rada podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w 2012 r. dla powiatu rawickiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie „Remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 5484 P Rawicz – Dubin w Słupi Kapitulnej” w kwocie 70.000 zł. Radni zatwierdzili Plan Odnowy Miejscowości Masłowo, przyjęty 4 kwietnia 2012 r. uchwałą zebrania w Masłowie, który jest załącznikiem do wnio-

sku o pozyskanie funduszy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi” na budowę sali sportowo-kulturalnej przy Szkole Podstawowej w Masłowie. (T)

Bieg pamięci gen. T. Buka P

rzez Rawicz przebiegała 18 kwietnia sztafeta biegaczy, składająca się

Rok XIX, nr 221

z żołnierzy 34. Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania, którzy dla uczczenia pamięci gen. broni Tadeusza Buka, już po raz drugi pokonali trasę ze Spały do Zagania. W rawickim kinie "Promień" st. chor. sztab. Wojciech Ziółkowski przedstawił sylwetkę gen. Buka, który przed katastrofą w Smoleńsku, gdzie zginął wraz z innymi członkami delegacji, udającymi się na uroczystości rocznicowe do Katynia, był dowódcą jednostki wojskowej w Żaganiu. Samorząd gminy Rawicz chętnie wspiera biorących udział w sztafecie, co zostało docenione przez uczestników biegu, którzy wręczyli burmistrzom pamiątkowe medale wydane dla uczczenia pamięci gen. Buka. (T)

Nr 5/2012

Gazeta Rawicka


G R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

maj

W rocznicę śmierci N

a rawickich Plantach Jana Pawła II wokół pomnika, po godzinie dwudziestej pierwszej, zebrali się mieszkańcy Rawicza, aby oddać hołd Papieżowi Polakowi.

kwia Przed pomnikiem złożono kwiaty oraz zapalono znicze. Na miejsce

Dziesiąte targi C

zwartego kwietnia w Gimnazjum w Sierakowie odbyły się X Rawickie

Targi Edukacyjne i Targi Pracy. Jego organizatorami były: Urząd Miejski Gminy Rawicz i Gimnazjum w Sierakowie. Oferty edukacyjne przedstawiło w tym roku 11 szkół ponadgimnazjalnych oraz ponad 30 placówek pomaturalnych, wyższych uczelni, szkół językowych. Swoje stoiska miały też: Powiatowy

G azeta Rawicka

kontemplacji przybyli księża rawickich parafii, aby w siódmą rocznicę odejścia do Domu Ojca wraz z wiernymi odmówić modlitwy i wspomnieć dzieło bł. Jana Pawła II. Na zakończenie modlitewnego czuwania nie zabrakło też ulubionej przez Papieża "Barki". (T) Urząd Pracy w Rawiczu, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Rawiczu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawiczu, OHP Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Lesznie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, dBP Products Sp. z o.o. w Rawiczu.

Po raz pierwszy w tym roku w ramach imprezy towarzyszącej odbyły się Targi Pasji

Rok XIX, nr 221

i Talentów. Zorganizowano m.in. wystawę prac plastycznych i fotograficznych. Swoje talenty muzyczne prezentowały zespoły. Chętni mogli skorzystać podczas targów także z zajęć dodatkowych – pokazowych lekcji językowych, indywidualnych prezentacji wystawców, warsztatów i konsultacji. (P)

Nr 5/2012

G R

11


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

maj

24-godzinny RAWICKI

2

4-godzinny Bieg Plantami Jana Pawła II wkroczył do sportowego kalendarza w ubiegłym roku. Otrzymał wysokie oceny uczestników i obserwatorów. Znalazł się na liście nagrodzonych certyfikatem „Złote Biegi 2011”, przyznawanym przez portal internetowy www.maratonypolskie.pl. Zajął drugie miejsce w kategoriach: „Debiut organizacyjny” (46 kandydatur) i „Biegi niezwykłe” (18), a co ważne - trzecie miejsce wśród biegów organizowanych w Wielkopolsce (40), wyprzedzając 12 Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza, a także II Koleżeński Maraton Leszno. Jego kolejna edycja będzie jedną z czterech imprez, składających się na 24godzinny Rawicki Festiwal Sportu, który rozpocznie się 19 maja o godzinie 17.00. Po raz pierwszy w Polsce, całą dobę potrwa turniej streetballa (koszykówka

G R

12

uliczna 3x3). Na boisku, umiejscowionym na targowisku, zobaczymy medalistów mistrzów kraju w tej dyscyplinie, a 24-godzinne zmagania polegać będą na rywalizacji : „Rawicz - Reszta Polski”. Nie zbraknie pokazów i konkursów dla publiczności. Na basenie równolegle zostaną rozegrane zawody drużynowe i masowe, o charakterze rekreacyjnym. Piłkarski maraton odbędzie się na obiekcie „Orlika” przy SP 1. Do współzawodnictwa staną żaki, orliki, juniorzy, seniorzy, oldboje i zespoły uczestniczące w Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej Halowej. W ramach festiwalu wystartuje również bieg na 5 km jako etap przygotowań do III edycji „Złotej Setki”, półmaratonu organizowanego z inicjatywy osadzonych w rawickim zakładzie karnym. Festiwalowi będą towarzyszyć imprezy o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. Festiwal będzie doskonałą okazją do zobaczenia wspaniałych postaci polskiego sportu. Organizatorzy wystosowali zaproszenia do byłych i obecnych gwiazd sportu. Do Rawicza mają zawitać m.in. Eugeniusz Kijewski wybitny przed laty koszykarz i trener. Czynione są starania, by pojawiła się Ilona Mądra, koszykarka, była reprezentantka Polski, Agnieszka Ostrowska, rawiczanka, medalistka mistrzostw Polski w pływaniu, oraz Dariusz Skrzypczak, były zawodnik Rawii Rawicz i Lecha Poznań, obecnie trener w Szwajcarii. Nie może zabraknąć Roberta Maćkowiaka, naszego byłego olimpijczyka. Organizatorzy zaprosili też Anitę Włodarczyk. Lista gości nie jest zamknięta.

Rok XIX, nr 221

DATY I GODZINY Rozpoczęcie 24-godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu nastąpi w sobotę 19 maja 2012 r. o godz. 17.00, zakończenie rywalizacji sportowej - w niedzielę 20 maja 2012 r. godz. 17.00. Podsumowanie Festiwalu przewidziano na godz. 18.30. CHARAKTER IMPREZY Zachęceni ubiegłorocznym sukcesem 24-godzinnego biegu Plantami Jana Pawła II organizatorzy podjęli się kolejnego wyzwania, stąd pomysł organizacji 24godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu. Do podjęcia wyzwania zaproszono biegaczy, koszykarzy, piłkarzy i pływaków. Do aktywnego udziału w festiwalu organizatorzy zachęcają również mieszkańców Rawicza, którzy będą mogli wystartować w wybranej przez siebie dyscyplinie festiwalowej wpisując się w regulamin. Ponadto w miasteczku festiwalowym będzie ustawiony ergometr wioślarski, na którym każdy będzie mógł spróbować swoich sił. Na terenie miasteczka będą także dmuchane zjeżdżalnie dla najmłodszych i sprawnościowe tory przeszkód. Wszystko będzie nieodpłatne. Równolegle, na scenie w miasteczku festiwalowym na targowisku, DJ prezentował będzie muzykę dla każdego. SPODZIEWANA LICZBA UCZESTNIKÓW Uczestników zmagań festiwalowych, tj. 24-godzinnego Biegu Plantami Jana Pawła II, 24-godzinnego Streetballu, 24godzinnego Maratonu Pływackiego i 24godzinnego Maratonu Piłkarskiego, organizatorzy szacują na około 800 osób, nie licząc kibiców i mieszkańców chcących skorzystać z oferty rekreacyjnej.

Nr 5/2012

Gazeta Rawicka


G R

maj

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

FESTIWAL SPORTU PROGRAM IMPREZY SOBOTA, 19.05.2012 MIEJSCE: Planty Jana Pawła II, Targowisko Miejskie (miasteczko festiwalowe), zespół boisk im. Tadeusza Konata ,,ORLIK’’ przy Szkole Podstawowej nr 1, kryta pływalnia OSiR-u w Rawiczu. 17.00 - Start 24-godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu: start 24 godzinnego Biegu Plantami Jana Pawła II, prezentacja uczestników i gości biegu o godz. 16.40, rozpoczęcie meczu 24-godzinnego Streetballa: Rawicz – Reszta Polski, prezentacja uczestników i gości koszykówki o godz. 17.20, rozpoczęcie 24-godzinnego Turnieju Piłki Nożnej na Orliku, prezentacja uczestników i gości piłki nożnej o godz. 18.00, rozpoczęcie 24-godzinnego Maratonu Pływackiego na pływalni OSiR, prezentacja uczestników i gości pływania o godz. 18.30; od 16.30 - Imprezy towarzyszące - plac zabaw w miasteczku festiwalowym na targowisku czynny 19.05.2012 do godz. 23.00 oraz 20.05.2012 od godz.8.00 do 19.00; na terenie miasteczka festiwalowego czynny będzie ogródek z gastronomią. Uwaga! W trakcie trwania imprezy na terenie miasteczka oraz obiektów festiwalu sportu obowiązuje zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu. NIEDZIELA, 20.05.2012 MIEJSCE: Planty Jana Pawła II, Targowisko Miejskie (miasteczko festiwalowe), zespół boisk im. Tadeusza Konata ,,ORLIK’’ przy Szkole Podstawowej nr 1, kryta pływalnia OSiR-u w Rawiczu. Ciąg dalszy 24-godzinnego festiwalu – rywalizacji sportowych, 17.00 - Zakończenie części sportowych 24-godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu, 18.30 - Podsumowanie rywalizacji sportowej festiwalu, rozdanie nagród – miasteczko festiwalowe. PLAN ZABEZPIECZENIA 24-GODZINNEGO BIEGU PLANTAMI JANA PAWŁA II

G azeta Rawicka

Rok XIX, nr 221

Nr 5/2012

G R

13


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

maj

Listy z Ameryki

Spring break - wiosenna przerwa

Z

jeżdżają z całych Stanów, żeby odpoczywać, bawić się, pić i korzystać z erotycznych uciech. Polscy studenci nie znają tego zwyczaju, ale dla ich amerykańskich rówieśników to niemal świętość, czyli spring break. Na różnych uczelniach wypada ona w różnych terminach. Trochę zależy to od tego, czy szkoła jest bardziej katolicka, wtedy przerwa planowana jest w okolicy Wielkanocy, czy bardziej żydowska, wówczas wypada bliżej święta Paschy. Oczywiście, każdy ma swój własny pomysł na wykorzystanie wolnego tygodnia. Jedni jeżdżą do rodziny, inni wybierają krótką podróż w jakieś egzotyczne strony, ale od ponad pół wieku amerykańską tradycją stało się spędzenie tego czasu na Florydzie. Przyczyn tej masowej migracji młodych Amerykanów w tamtym właśnie kierunku jest co najmniej kilka. Jedną z nich są kwestie klimatyczne, bowiem w tym czasie, kiedy duża część kraju dopiero zaczyna się otrząsać z zimy, na Florydzie jest już pełnia lata, więc cały spring break można tam spędzić na plaży, kąpiąc się w oceanie. Ale powodów jest więcej. Florydzkie wiosenne szaleństwo zaczęło się tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej, za sprawą działania jednej tylko osoby – George’a Warrena Gilla, który postanowił wypromować swoje miasto jako wiosenną stolicę USA. Dzięki jego zabiegom udało się to znakomicie i nikt nie miał wątpliwości, że jeśli spring break, to tylko w Fort Lauderdale. To niewielkie miasteczko wiosną przyjmowało turystów w liczbie przekraczającej wielokrotnie ilość stałych mieszkańców. Oprócz samych studentów zjeżdżało tam tysiące osób, które szukały łatwego zarobku, oferując im wszystko, co potrzebne do dobrej zabawy, z alkoholem na pierwszym miejscu.

G R

14

I to właśnie alkohol okazał się końcem sławy miasteczka, a dokładniej – wprowadzona w połowie lat osiemdziesiątych ustawa, w której zawarty był, obowiązujący zresztą do dzisiaj, zakaz sprzedaży alkoholu osobom poniżej 21 roku życia. A że większość studentów nie przekroczyła tej granicy, spring break przestał być tak atrakcyjny jak kiedyś. Trzeba więc było szukać innych wrażeń. Stolica wiosennego wypoczynku przeniosła się do florydzkiego Panama City Beach, gdzie jest znakomity dostęp do morza. Ale nie tylko o morze chodzi przecież studentom. Przemilczaną w oficjalnych ofertach wycieczkowych stroną spring break jest oczywiście seksualny wymiar tych dni. Każdy amerykański student wie, że to znakomita okazja , żeby zrealizować swoje erotyczne fantazje. Nie dość, że miasto jest wówczas pełne studentów obu płci, na Florydę przybywa wtedy prawdziwa armia prostytutek z całego kraju, wiedząc, że nie będą musiały specjalnie szukać klientów. Co mają w zamian polscy studenci? Spring break nie istnieje w rodzimej tradycji edukacyjnej, ale za to wiosna

to czas kilku, następujących tuż po sobie, długich weekendów, które raczej nie skłaniają do szalonej zabawy i seksualnego rozpasania. JANINA MIKOŁAJCZAK

Autorka artykułu na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge koło Bostonu.

Populistyczne programy

Z

uwagi na wiedzę i doświadczenie oraz na to, że jestem życiowym realistą, szczególnie mnie denerwują programy uzdrowicielskie w gospodarce. Programy te są chętnie podchwytywane i lansowane przez polityków o ciągotkach populistycznych. Twórcy i propagatorzy cudownych rozwiązań ekonomicznych popełniają wiele podstawowych błędów równocześnie. Po pierwsze, nie doce-

Rok XIX, nr 221

niają problemów, jakie niesie ze sobą skomplikowana obecnie gospodarka rynkowa. Po drugie, koncentrują się na ogół na pewnym wybranym wyniku badawczym z poglądem, że naprawa tego fragmentu uzdrowi globalnie gospodarkę. Po trzecie, szukają własnych, oryginalnych, niesprawdzonych w praktyce pomysłów. Po czwarte, korzystają z wiedzy ekonomicznej obciążonej poglądami politycznymi.

Nr 5/2012

Gazeta Rawicka


G R

G a z e t a RAWICKA

Gazeta Rawicka

Niewątpliwie najtrudniejszym problemem do rozwiązania w polskiej gospodarce jest bezrobocie. Uzdrowiciele gospodarki ze główny cel stawiają sobie jego ograniczenie, a co ambitniejsi – nawet likwidację. A właściwie powinno się usuwać źródła i przyczyny, a nie skutki. Okazuje się, że we współczesnej gospodarce skuteczne są programy reformatorskie stworzone przez zespoły niezależnych ekspertów naukowców wspólnie z praktykami, np. w latach dziewięćdziesiątych przez Balcerowicza. Jednym z warunków udanych reform jest przyzwolenie społeczne na ich realizację i częściowe ponoszenie

wyrzeczeń. Nie ma w zasadzie programów reformatorskich, które nie zawierałby elementów odbierania przywilejów. U nas w kraju znaczne przywileje jeszcze mają: pracownicy wymiaru sprawiedliwości, mundurowi, nauczyciele, kolejarze, artyści i twórcy. W gospodarce cudownych kuracji nie ma, ale tam istnieją jeszcze rezerwy. Rząd Donalda Tuska jest w trakcie trudnych reform emerytalnych. Dyskusje są różne i ciekawe. Przed wyborami PO lansowała hasło „Godna emerytura i większa liczba miejsc pracy”. Ładnie

brzmiące hasło wyborcze, a jaka realizacja? Emerytury nie są godne, bezrobocie rośnie i podnosi się wiek emerytalny. Te trudności dość często przerastają możliwości polityków. Zdają sobie sprawę, że odbieranie ludziom czegoś raz danego, zwykle prowadzi do utraty popularności i tym samym do utraty władzy w kolejnych wyborach. Niech myślą, od tego mamy swych przedstawicieli, też z godnymi przywilejami. JAN ŚWIERZEWSKI

S

zły i kluby prawa i nie chce dopuścić, aby przez sejm stała się poprawa nieładu i niemocy krajowej. Prawdać to jest, że król sam przez się nie wdawał się w interesa państwa szczególnie, ale ile tylko mógł, starał się ogólnie, żeby Rzeczpospolita z nieładu dawnego przyszła do sprawy i

maj

iedzę w wygodnym fotelu przed telewizorem i oglądam obrady Sejmu RP. Nie, tego spektaklu nie sposób spokojnie przeżywać. Tyle inwektyw, oskarżeń, posądzeń – jeden na drugiego. Czy to się nigdy nie zmieni? Sięgam do starej księgi (wydanie z 1925 r.) pt. „Opis obyczajów za panowania Augusta III” autorstwa ks. Jędrzeja Kitowicza (ur. w 1728, zm. w 1804; pierwsze, acz okrojone wydanie „Opisu...”, z usuniętymi fragmentami zbyt kompromitującymi magnaterię, w tym wielkopolskie rody, ukazało się staraniem Edwarda Raczyńskiego w Poznaniu w 1840 r.). Na ukojenie nerwów zacytuję kilka zdań z rozdziału „O sejmach”. Dobry pan ze wszech miar August III był tak nieszczęśliwy, że za jego panowania trzydziestoletniego żaden sejm nie doszedł. Dom Czartoryskich (...) zrywał sejmy przez subordynowane osoby, zwalając winę na króla, utyskując na jego nieszczęśliwe panowanie, że nie masz w kraju żadnego rządu, że król jak bałwan bez znajomości interesów publicznych o niczym nie wie, na niczym się nie zna, że cały rząd królestwa oddał jednemu ministrowi, swojemu ziomkowi Sasowi, że przeto wyuzdana wolność tak daleko się rozbrykała, że z lada pozoru odważa się targać wszystkie wę-

G azeta Rawicka

Potyczki sejmowe

do aukcji wojska. Nie wdawał się sam w układy i projekta, bo nie znał praw polskich, ale ile tylko mógł, łaskami swymi, szafunkiem urzędów i starostw ujmował tych wszystkich, którzy się do interesów publicznych zdatnymi być widzieli, godząc między nimi zawiści, uśmierzając niechęci uroszczone ku swojej osobie albo ku swemu ministrowi, bez którego jako Sas bez Sasa obejść się nie mógł, a który też w żaden sposób interesami polskimi bez rady i decyzji panów polskich nie tylko nie rządził, ale też bardzo gorliwie przy swoich zdaniach szczególnych nie obstawał, ogólnie tylko około tego pracując, żeby się panowie polscy aby na jeden sejm zgodzili i dojść mu pozwolili. Lecz to była robota próżna tak z strony

Rok XIX, nr 221

królewskiej, jak z strony ministra jego i tych wszystkich panów polskich, którzy wraz z królem około dojścia sejmów pracowali, bo partia Czartoryskich, radząc z nimi pospołu i układając materie sejmowe oraz utyskując wzajemnie na nieszczęśliwość sejmów, sekretnie obmyśliła każdemu zrywacza, który zapłacony kilkąset czerwonych złotych sejm zerwał i uciekł z Warszawy. Do zerwania sejmu nie zażywano osób rozumem i miłością dobra publicznego obdarzonych, bo też tego i nie potrzeba było. Lada poseł ciemny jak noc, utrzymany tym końcem na sejmiku posłem przez partią Czartoryskich, nie szukając pozornych przyczyn, odezwał się w poselskiej izbie: "Nie ma zgody na sejm!" - i to było dosyć do odebrania wszystkim mocy sejmowania. A gdy go marszałek spytał: "Co za racja?" - odpowiedział krótko: - "Jestem poseł, nie pozwalam" - i to powiedziawszy usiadł jak niemy diabeł, na wszystkie prośby i nalegania innych posłów o danie przyczyny zatamowanego sejmu nic więcej nie odpowiadając, tylko to jedno: "Jestem poseł." A potem wymknąwszy się nieznacznie z poselskiej izby, zaniósł do kancelarii manifest o nieważności sejmu racjami w gabinecie Czartoryskich nataszowany i w ułożeniu swoim całkowitym podsunięty zrywaczowi... Czy te cytaty mogą ukoić nerwy? CECYLIA BOHDZIEWICZ

Nr 5/2012

G R

15


Gazeta Rawicka

21 maja - Dzień Kadeta

K

orpusy Kadetów to najstarsze szkoły wojskowe w Polsce. Tworzenie takich szkół wiązało się z rozwojem taktyki wojennej, wprowadzaniem nowego rodzaju uzbrojenia: przybocznej broni palnej oraz artylerii. Dlatego od kadry oficerskiej wymagano wszechstronnego wykształcenia wojskowego i ogólnego. Tego rodzaju edukacja wojskowa rozpowszechniła się w Europie w XVII w. W Rzeczpospolitej szlacheckiej do utworzenia szkoły wojskowej zobowiązał się w pactach conventach król Władysław IV, jednak obietnicy nie wypełnił. Rzeczpospolita w tym czasie toczyła tak dużo wojen, że młodzież szkolono na polu walki. Szkołę kadecką utworzono dopiero za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, powstała wówczas w Warszawie w 1765 r. Szkoła Rycerska. Była to jedna z najlepszych szkół w ówczesnej Polsce. W początkowym okresie większość kadry nauczycielskie stanowili cudzoziemcy, zrezygnowano ze średniowiecznej metody nauczania podręczników na pamięć, posługiwano się pomocami naukowymi, przy szkole działała drukarnia, w której drukowano podręczniki. Szkołę ukończyło wielu później wybitnych dowódców: gen. Tadeusz Kościuszko, gen. Karol Kniaziewicz, płk Jan Kozietulski, gen. Stanisław Fiszer. W niepodległej Polsce w 1918 r. powstał Korpus Kadetów w Krakowie, mający swą siedzibę w krakowskiej dzielnicy Łobzów, w zamku, który wybudował król Kazimierz Wielki, oraz Korpus Kadetów w Warszawie, mający swą siedzibę w twierdzy Modlin. Korpusy Kadetów w okresie międzywojennym przejęły ceremoniał ze Szkoły Rycerskiej, podobną formę miały: przyrzeczenie nowicjuszy, obłóczyny, wręczenie broni, pożegnanie absolwentów, mundury z kolei nawiązywały do tradycji Kaliskiego Korpu-

G R

16

G R

G a z e t a RAWICKA

su Kadetów z czasów Królestwa Polskiego (mundur granatowy z żółtymi wypustkami, srebrny galon na kołnierzu, szary kolor spodni ćwiczebnych i płaszcza). Szkoła kadecka była ważnym etapem w edukacji wojskowej, ponieważ przygotowywała młodzież do nauki w szkołach oficerskich. Kadeci brali udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r., uczniom, którzy ukończyli 17 lat umożliwiono wstępowanie na ochotnika do oddziałów liniowych. Ważnym wydarzeniem był udział kadetów ze szkół w Krakowie i Modlinie w III powstaniu śląskim w 1921 r. Na wieść o wybuchu powstania kadeci zaczęli samowolnie opuszc z a ć szkoły i przedostawać się na Śląsk. Teren Górnego Śląska w latach 1920 – 1922 podlegał Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej ustanowionej na mocy traktatu wersalskiego, Polska oficjalnie nie mogła się angażować w działalność powstańczą na Śląsku. Ucieczka kadetów bardzo poruszyła polską opinię publiczną wspierającą powstańców, zwłaszcza że państwo polskie unikało zdecydowanego poparcia powstania. Początkowo władze wojskowe chciały ukarać zbiegłych kadetów. Minister spraw wojskowych wydał rozkaz, aby wszystkich uczniów, którzy samodzielnie opuszczą szkoły, wydalać z Korpusu. Takie represje do-

Rok XIX, nr 221

maj

tknęły 33 kadetów. Rozkaz jednak pod wpływem opinii publicznej musiał zostać odwołany. W III powstaniu śląskim wzięło udział 120 kadetów, poległo siedmiu, czterech odniosło ciężkie rany. Jeden kadet odznaczony został Orderem Wojennym Virtuti Militari, dwóch Krzyżem Walecznych, pozostali Śląską Wstęgą Waleczności. W 1930 r. minister spraw wojskowych ustanowił święto Korpusu Kadetów nr 1 w dniu 21 maja - na pamiątkę bitwy pod Lechynią i Gogolinem w III powstaniu śląskim. Ostatecznie po reorganizacjach i zmianach lokalizacyjnych przed II wojną światową działały w Polsce trzy szkoły kadetów: we Lwowie, Chełmnie i Rawiczu. Korpus Kadetów nr 3 w Rawiczu powstał w 1925 r. Po przeniesieniu Korpusu Kadetów nr 2 z Chełmna do Rawicza w 1936, szkoła w Rawiczu została przemianowana na Korpus Kadetów nr 2. Budynek szkolny Korpusu Kadetów w Rawiczu, wybudowany na koszt miasta w 1928 r., znajdował się w budynku obecnego szpitala, ponadto korpus posiadał 3 budynki internatowe, budynek administracyjny, Salę Rycerską (obecnie sala gimnastyczna), izbę chorych, kino, stajnię, rusznikarnię, szklarnię, boisko sportowe. Korpus Kadetów miał charakter ogólnokształcącej szkoły średniej. Kadetów dzielono na pięć kompanii, co odpowiadało pięciu najwyższym klasom gimnazjalnym (starego typu ośmioletniego). Po reformie oświaty stworzono w 1934 sześć kompanii. Aby ubiegać się o przyjęcie do Korpusu Kadetów kandydat musiał ukończyć 12 lat i nie przekroczyć 14 lat. Wymagano też świadectwa ukończenia 6 klasy szkoły powszechnej oraz tego, aby rodzice mieli obywatelstwo polskie. Egzaminy do Korpusu Kadetów były trudne, na jedno miejsce przy-

Nr 5/2012

Gazeta Rawicka


G R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

maj

padało kilka osób. Zdawali je najlepsi i najlepiej protegowani (pierwszeństwo mieli synowie zawodowych żołnierzy, w dalszej kolejności przyjmowano synów kawalerów orderu Virtuti Militari, synów policjantów, którzy stracili życie pełniąc obowiązki służbowe, synów inwalidów wojennych). W pierwszym dniu egzaminu rozwiązywano testy psychologiczne, w dniu drugim był egzamin pisemny z języka polskiego i matematyki, a w trzecim zdawano egzaminy ustne z języka polskiego, historii, geografii, matematyki. Egzamin kończył się przemarszem bez ubrania przed komendantem i lekarzem. Młodzi ludzie wstępując do Korpusu kierowali się różnymi względami. Najczęściej decydowały zapewne tradycje rodzinne - ojciec zawodowy wojskowy lub były powstaniec. Życie w Korpusie Kadetów, szczególnie na początku nauki, stwarzało szereg trudności. Zamknięcie w koszarach, rygor, potrzeba ścisłego przestrzegania planu dnia dawały się we znaki trzynastolatkom wypuszczonym spod opieki troskliwych rodziców. Oprócz lekcji, jak w cywilnym gimnazjum, kadeci mieli raz w tygo-

Defilada przed budynkiem Korpusu Kadetów nr 3 w Rawiczu po przysiędze kadetów - czerwiec 1931.

dniu szkolenie wojskowe, a w czasie wakacji sześciotygodniowy obóz połączony z ćwiczeniami wojskowymi. Celem kształcenia i wychowania było ukształtowanie „nie tylko oficera w mundurze lecz oficera w pełni wartości moralnych”. Dlatego wychowawcy stwarzali kadetom szerokie możliwości działalności kulturalnej i sportowej. W rawickim Korpusie działała orkiestra dęta i zespoły muzyczne, wydawano czasopismo “Zew Kadecki”, w którym kadeci mogli drukować swoje opowiadania, reportaże i wiersze. Działały kółka: krótkofalarskie, polonistyczne, krajoznawcze. Można było Popiersie komendanta KK nr 3 ppłk. Witolda Czachow- uprawiać takie skiego w Izbie Kadeckiej rawickiego muzeum.

G azeta Rawicka

Rok XIX, nr 221

dyscypliny sportowe, jak: boks, piłka nożna, lekka atletyka, szermierka. Korpus przygotowywał kandydatów do szkół oficerskich. Początkowo kadeci po zdaniu matury mieli prawo wstępu bez egzaminu do szkoły oficerskiej. Przywilej ten zlikwidowano w roku szkolnym 1929/30. Korpusy były faktycznie gimnazjami matematyczno-przyrodniczymi z internatem i ze szkoleniem wojskowym. Korpus Kadetów w Rawiczu ukończyło 706 kadetów, gdy rozpoczynała się druga wojna światowa w 1939 r. w Korpusie uczyło się 500 kadetów. W Muzeum Ziemi Rawickiej znajduje się Izba Kadecka, powstała dzięki darom byłych kadetów i ich rodzin, której patronem jest mjr Jan Kamiński, wychowanek rawickiego Korpusu Kadetów, w latach 1940-42 komendant inspektoratu ZWZ AK w Wielkopolsce i szef sztabu okręgu, w 1943 aresztowany i rozstrzelany przez hitlerowców w Żabikowie. Ekspozycja obejmuje m. in. zdjęcia archiwalne, mundur kadecki galowy, mundur Junackiej Szkoły Kadetów, czasopismo „Zew Kadecki”, uzbrojenie oraz pamiątki związane ze światowymi zjazdami absolwentów szkół kadeckich, które odbywały się w Rawiczu. WITOLD GIEJDASZ

Nr 5/2012

G R

17


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

maj

Jubileusz SAPERA na Pontonie

W

tym roku Wojskowe Koło Polskiego Związku Wędkarskiego „Saper” obchodzi swoje trzydziestolecie. Z okazji jubileuszu zorganizowane zostały 15 kwietnia br. na Pontonie Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Gminy Rawicz. Koło „Saper” powstało 3 lutego 1982 roku i skupiało wędkarzy z Jed-

nostki Wojskowej 1431, a po jej likwidacji w 1995 roku – z miasta i gminy Rawicz. Działalność Koła PZW „Saper” kieruje zarząd wywodzący się ze środowiska wojskowego z prezesem Stanisławem Dziedzicem na czele. Koło użytkuje zbiornik wodny Ponton, który otrzymało od ROD „Zielony Fort”. Sam zbiornik oraz przyległe tereny zielone, piękne miejsce wypo-

czynku działkowiczów i mieszkańców Rawicza, to oczko w głowie wędkarzy „Sapera”, którzy dbają o czystość Pontonu i infrastrukturę terenu. Jubileuszowe zawody rozegrane zostały w typowej pogodzie wędkarskiej – w deszczu, chłodzie i wietrze. Ryby brały jedna jak zwykle, czyli słabo. Siedemnastu zawodników złowiło 21 kilogramów ryb, które – zgodnie z tradycją – odzyskały wolność i wróciły do wody. Pierwsze miejsce w zawodach zajął Tomasz Urbanowicz, drugie – Zdzisław Pietrzak, trzecie – Jerzy Kleszczyński, czwarte – Tomasz Aleksanderek, piąte – Maciej Żyto, szóste – Adam Banach. Zwycięzca otrzymał puchar, wszyscy startujący dostali dyplomy i upominki, w tym piękne albumy promujące nasze miasto. Ognisko, grill, gorące napoje i nagrody wprawiły startujących w bardzo dobry humor. Wędkarze zgodnie orzekli, że jubileuszowe zawody były jednymi z najlepszych w trzydziestoletniej historii „Sapera”. (D)

Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego

W

dniu 19 kwietnia br. w Gimnazjum w Sierakowie odbył się VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Do konkursu przystąpiło piętnastu uczniów z gimnazjów w: Rawiczu, Jutrosinie, Konarach, Bojanowie i Sierakowie. Wyłonieni oni zostali po wcześniejszych eliminacjach szkolnych. Konkurs składał się z części teoretycznej w formie testu oraz praktycznej - jazdy na czas rowerem po wyznaczonym torze przeszkód.

G R

18

Rok XIX, nr 221

Nr 5/2012

Gazeta Rawicka


G R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

maj

Pierwsze miejsce zajęła Klaudia Dolna z Gimnazjum w Bojanowie, drugie miejsce – Paulina Kaczmarek z Gimnazjum w Konarach, a trzecie miejsce – Szymon Bzodek z Gimnazjum w Jutrosinie. Zwycięzcy otrzymali z rąk organizatorów oraz Piotra Mośka – dyrektora szkoły, bardzo cenne nagrody ufundowane przez Urząd Miejski Gminy Rawicz. Organizatorami tegorocznej edycji konkursu byli: Mariusz Kwiatkowski, Piotr Łukasiewicz i Przemysław Nowicki, nauczyciele Gimnazjum w Sierakowie. PRZEMYSŁAW NOWICKI

Rawicki sport w roku olimpijskim wreszcie o uczestnictwie w ogólnopolskich zawodach oraz swych przygodach, tych związanych z sukcesami podczas wielkich wydarzeń światowych, ale i też o niepowodzeniach na olimpiadach. Barwną opowieść ilustrował trofeami zdobytymi na największych na świecie zawodach lekkoatletycznych. W drugiej części konferencji występowała młodzież. Reprezentacje składające się z uczniów rawickich szkół otrzymały zadanie wykonania plansz tematycznie związanych z wybranymi klubami sportowymi działającymi w gminie Rawicz oraz przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami na temat ich wiedzy o klubach. Z wycieczek do miasta i z wywiadów, jakie uzyskali od mieszkańców napotkanych w mieście, reprezentacje szkół podczas konferencji zdały relacje. (T)

T

owarzystwo Przyjaciół Rawicza po raz siódmy zorganizowało Międzyszkolną Konferencję „Kocham moje miasto”. W tym roku, jak we wstępie podkreślił Walerian Stanek, prezes TPR, będziemy świadkami ważnych imprez sportowych. W Londynie odbędą się Igrzyska XXX Olimpiady, zaś po raz pierwszy w Polsce i na Ukrainie odbędą się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Dlatego też tegoroczna konferencja była zatytułowana „Rawicki sport w roku olimpijskim”. Gościem specjalnym konferencji był dwukrotny olimpijczyk Robert Maćkowiak, biegacz na dwieście i czterysta metrów. Opowiadał o swych początkach uprawiania różnych dyscyplin sportowych, najpierw w Sarnowie, później w Rawiczu,

G azeta Rawicka

Rok XIX, nr 221

Nr 5/2012

G R

19


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

maj

W kolejce po autograf

J

oanna Kwaśnik, uczestniczka programu „X Factor” w TVN, spotkała się 24 kwietnia ze swoimi fanami na rawickim deptaku. Wszyscy chętni mogli otrzymać zdjęcie z autografem piosenkarki. Wcześniej, 12 kwietnia, J. Kwaśnik w Urzędzie Miejskim spotkała się z burmistrzami, aby omówić zasady sponsorowania oraz ustalić plany wykorzystania sukcesu wokalistki do promowania miasta.

Po dwóch odcinkach programu live (w momencie zamknięcia numeru GR) Joanna Kwaśnik jest w gronie 7 wykonawców, którzy mają szansę wygrać kontrakt płytowy i 100 tys. zł. (P)

Życzenia 200 lat!

P

ani Helena Winna obchodziła w gronie licznej rodziny setne urodziny. Dostojnej jubilatce serdeczne życzenia złożył ks. kanonik Józef Podemski, proboszcz parafii Chrystusa Króla i Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Kosz kwiatów wraz z drobnymi upominkami od samorządu gminnego wręczyli Stulatce 28 kwietnia Burmistrz Gminy Rawicz Tadeusz Pawłowski i Beata Aszkiełowicz, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rawiczu. (T)

G R

20

Rok XIX, nr 221

Nr 5/2012

Gazeta Rawicka


G R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

maj

Kwantowe kreski i kropki K

lasy matematyczne I E, II F oraz kilkoro uczniów z klasy I B Gimnazjum im. Adama Olbrachta PrzyjmyPrzyjemskiego w Sierakowie pod opieką p. Agnieszki Sęk i p. Moniki Ogrodowicz, wyjechały 18 kwietnia do Wrocławia na Politechnikę Wrocławską, by uczestniczyć w wykładzie pt.: p „Krop„ p ki i kreski kwantowe”. Informacje na ten temat przybliżył im dr hab. inż. Grzegorz Sęk z Instytutu Fizyki wrocławskiej uczelni. Wykład miał charakter otwarty. Prowadzący wyjaśnił słuchaczom

m.in.: czym są kropki oraz kreski kwantowe, jak i gdzie się je bada. Pokazał ponadto, w jaki sposób można je otrzymać, czym jest skala nano i jak można wykorzystać informacje j na jjejj temat w ppraktyy ce. Uczniowie słuchali wykładu z wielkim zaciekawieniem, mimo iż niektóre pojęcia czy nano wielkości były dla nich jeszcze czymś abstrakcyjnym. Uczestnictwo w wykładzie akademickim stanowi element wdrażanego od kilku już lat w gimnazjum unikatowego projektu „Modelowanie matematyczne kluczem do przyszłości”, który realizowany jest pod naukowym patronatem Politechniki Wrocławskiej. ADRIANNA SZTULPA, uczennica klasy I E AGNIESZKA SĘK, nauczycielka matematyki

Egzystencjalne poszukiwania gimnazjalistów W

Gimnazjum w Sierakowie odbyło się 17 kwietnia 2012 r. podsumowanie kolejnej edycji gminnego konkursu literackiego pt. „Jedynie dzieci wiedzą czego szukają…” - czego Ty szukasz, kim pragniesz być? Odbywa się on corocznie, w ramach Gminnego Programu Wspierająco-Profilaktycznego. W związku z zapotrzebowaniem na tego rodzaju przedsięwzięcia, od bieżącego roku formuła konkursu została zmieniona tak, aby mogli w nim brać udział również uczniowie klas piątych szkół podstawowych i klas drugich gimnazjum. Tym sposobem w dwóch kategoriach wiekowych komisja konkursowa wyłoniła laure-

atów: w kategorii szkół podstawowych I miejsce przyznała Martynie Pietruszce z kl. VI SP nr 6, II miejsce - Aleksandrowi Golembce z kl. V SP na 4, III miejsce - Kindze Laskowskiej z kl. VI z SP nr 5. W kategorii gimnazjum najwyżej ocenio-

G azeta Rawicka

Rok XIX, nr 221

no: Martynę Kiałkę z kl. I, Kingę Osmelak z kl. II i Hannę Lipkę z kl. I – uczennice z Gimnazjum nr 1 w Rawiczu. Prace przybierały zróżnicowaną formę, łączyło je natomiast jedno: dziecięca wizja życia pełna dojrzałych refleksji nad przyszłością. Laureaci konkursu otrzymali z rąk organizatorów cenne nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Miejski Gminy Rawicz. KINGA HELIŃSKA-SZPADA

Nr 5/2012

G R

21


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

maj

Książkowe FOTOGRAFIE

W

Galerii Sala Piecowa odbył się 13 kwietnia wernisaż fotografii Michała Burzyńskiego. Wystawę, zatytułowaną „Godzinami o książkach”, zorganizowano z okazji pięciolecia Dyskusyjnego Klubu Książki.

G R

22

Działający w Rawickiej

dysków) w Galerii Sala Piecowa tylko w części ma charakter reportażo-

nią środę każdego miesiąca. Organizowane są spotkania autorskie, wykłady poświęcone literaturze, warsztaty. Kolejna wystawa fotografii Michała Burzyńskiego (także muzyka o pseudonimie Bud2aY i autora offowych filmów i tele-

wy, dokumentujący działalność DKK. Fotogramy Burzyńskiego są interesującymi, także pod względem czysto formalnym, impresjami na „zadany” temat. Na wernisażu nie mogło zabraknąć jubileuszowego tortu oraz tradycyjnych „stu lat” dla miłośników książki. I fotografii. (P)

Bibliotece Publicznej klub skupia grono najzagorzalsze grono miłośników dobrej książki. Klubowicze spotykają się w ostat-

Rok XIX, nr 221

Nr 5/2012

Gazeta Rawicka


G R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

maj

Obrazy, obrusy, hafty

W

Muzeum Ziemi Rawickiej odbył się 23 kwietnia finisaż, czyli uroczyste zakończenie wystawy prac słuchaczy Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Obrazy, obrusy, hafty, świąteczne dekoracje oraz inne prace wykonane różnymi technikami pokazali w muzeum: Halina Gruczek, Helena Klimczak, Joanna Kot, Henryk Krawczyk, Agata Kubiak, Maria Kwinecka-Maćkowiak, Halina

Na podsumowaniu obecni byli autorzy prac, ich rodziny, znajomi, instruktorzy oraz przedstawiciele władz - wicestarosta Krzysztof Synoracki, dwaj wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Grzegorz Kubik i Tomasz Organistka. Dyrektor Jacek Jarczewski podkreślił, że MZR będzie systematycznie promowało twórczość rodzimych amatorów, nie tylko corocznie w okresie wielkanocnym. Zapowiedział także, że planuje umożliwienie twórcom pięknych przedmiotów nie tylko wystawia-

tystom amatorom wysokiego kunsztu. G. Kubik w imieniu zarządu RUTW podziękował dyrektorowi J. Jarczewskiemu za zorganizowanie wystawy. (P)

Murkowska, Helena Szczypko, Włodzisława Walczak, Krystyna Wojtera.

nie swych prac, ale i sprzedaż w formie jarmarku czy "galerii - cepelii". Wicestarosta K. Synoracki pogratulował ar-

G azeta Rawicka

Rok XIX, nr 221

Nr 5/2012

G R

23


G R

U

stawą sejmową z 2004 r. wprowadzono Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony 2 maja. Biało-czerwona flaga, obok godła i hymnu, jest naszym symbolem narodowym. Te „polskie” barwy pojawiały się już za czasów pierwszych władców Polski na tarczach i chorągwiach rycerskich. Po raz pierwszy biały orzeł umieszczony na czerwonym polu pojawił się na chorągwi Przemysła II w XIII wieku. Biel i czerwień jako nieoficjalne symbole narodowe na szerszą skalą zaczęły pojawiać się w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, kiedy to patriotyczne damy przepasywały białe suknie czerwonymi wstęgami, panowie przypinali biało-czerwone kokardy. Oficjalnie kolory biały i czerwony uznane zostały za barwy narodowe w czasie powstania styczniowego Uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego z 7 lutego 1831 r. Po okresie zaborów barwy i kształt flagi RP uchwalił sejm odrodzonej Polski w 1919 r. Obecny wzór i barwy flagi określono w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U. z 2005 nr 235, poz. 2000). Ciekawostką jest fakt, że do 1980 r. zarówno opis słowny, jak i wzór graficzny flagi odnosiły się do potocznego rozumienia barw, bez podawania ich konkretnych parametrów. W załączniku do ustawy z 1980 r. określono po raz pierwszy barwy flagi za pomocą współrzędnych trójchromatycznych (RGB). Do tej pory jednak nie określono barw w systemie CMYK. Biało-czerwona flaga wielokrotnie pojawia się na znaczkach Poczty Polskiej, zwykle jednak jako jeden z elementów graficznych. Stosunkowo rzadko jest tematem edycji. 21 lipca 1966 r ukazała się seria znaczków zatytułowana „Tysiąclecie

Gazeta Rawicka

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

maj

Filatelistyka Biało-czerwona Państwa Polskiego” (autor projektu: F. Winiarski) z flagą i godłem (w okresie PRL Orzeł Biały pozbawiony był korony).

Te same elementy symboli narodowych pojawiły się na znaczkach (autor projektu: J. W. Brzoza) wydanych 21 lipca 1974 r. z okazji trzydziestolecia PRL.

nie z hasłem „Naród z Partią”, miała kojarzyć się z przewodnią siłą narodu, czyli Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą. Dobitnym tego przykładem jest znaczek z 15 grudnia 1973 r. wydany z okazji 25-lecia PZPR, przedstawiający reprodukcję plakatu K. Śliwki. Obecnie obowiązujący wzór godła i flagi RP

W czasach PRL często barwy naro- widnieje dowe były elementem komunistycznej na znaczindoktrynacji. Nie miały one być ele- ku z przymentem tożsamości narodowej, skład- w i e s z k ą nikiem narodowej tradycji - np. 2 maja (autor projektu: J. Golik) wydanym nakazywano zdejmowanie flag naro- 1 maja 2004 r. z okazji wejścia Polski dowych (po Święcie Pracy ), aby nie do Unii Europejskiej. (HAPE) wisiały w czasie nieuznawanego przez komunistyczne Rawickie Koło PZF zaprasza wszystkich miłośników władze święta 3 filatelistyki na comiesięczne spotkania, które odbywaMaja. Flaga nają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.30 w piwnicy Domu Kultury. rodowa, zgod-

Rok XIX, nr 221

Nr 5/2012

G R

24

Gazeta Rawicka nr 5/2012  

Internetowe wydanie "Gazety Rawickiej"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you