Page 1

ISSN 1425-9001

Nr 7

lipiec 2011

cena1,50

(w tym 5% VAT)


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

lipiec

Pożegnanie skarbnika

T

ematy wiodące czerwcowej sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz dotyczyły debaty nad ewentualnym przekształceniem zakładów budżetowych w spółki prawa handlowego oraz udzielenia absolutorium burmistrzowi. Ale istotniejszym momentem sesji, zarówno od debaty jak i od absolutorium, było odwołanie skarbnika i powołanie nowego. Mirosława Górecka, pełniąca od początku samorządu gminnego III RP, tj. od 21 lat funkcję skarbnika gminy Rawicz, naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego i księgowej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, postanowiła, że po 39 latach pracy zawodowej w samorządzie odchodzi na emeryturę. M. Górecka dziękując za życzenia powiedziała: - Jest to moja, niczym niewymuszona decyzja, odchodzę na emeryturę, ale nadal będę śledziła wasze losy i decyzje, które podejmujecie dla dobra naszej gminy.

Burmistrz dziękując Mirosławie Góreckiej w imieniu wszystkich urzędników za współpracę powiedział, że to nie tylko znakomity skarbnik, ale niemal samodzielna instytucja w gminie, bo pani Mirka potrafiła zachować niezależność i być z dala od wszelkich politycznych potyczek. Na funkcję skarbnika od 1 lipca br. burmistrz zaproponował Arletę Przydrożną, która od 1992 r. pełni funkcję nieformalnego zastępcy skarbnika (takiej funkcji w samorządzie nie ma), a faktycznie jest zastępcą naczelnika Wydziału Finansowo-Budżetowego. To z kolei stanowisko obejmie Karol Zawieja, kierownik referatu podatków i opłat, a jego miejsce zajmie obecny podinspektor Bartosz Kuczyński. W części sesji dotyczącej udzielenia absolutorium burmistrz powiedział m.in.: - Wykonanie budżetu Gminy Rawicz za 2010 rok charakteryzowały następujące wielkości: - wykonane dochody - 67.750 tys. zł, - wykonane wydatki - 74.872 tys. zł.

G R

2

Rok XVIII, nr 211

Deficyt budżetu, rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami, wyniósł 7.122 tys. zł. Wykonane dochody budżetu w około 91% stanowiły dochody bieżące natomiast w około 9% dochody majątkowe. Wykonane wydatki bieżące stanowiły około 76%, natomiast wydatki majątkowe około 24%. Z punktu widzenia możliwości zaciągania c kredytów dla budżetu gmin najważniejsze znaczenie ma różny n nica pomiędzy wysokością wykonan nych dochodów bieżących, a wydatk kami bieżącymi. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, to między inn nymi te wielkości w przyszłych latach b będą miały decydujący wpływ na ustal lenie dopuszczalnych wskaźników zadłużenia d gminy. Z tego powodu musimy s wszyscy decydujący o kształcie budżetu b szukać takich realnych rozwiązań, które umożliwią uzyskiwanie w jak j najwyższych dochodów bieżących ooraz dążyć do najniżsszych możliwych koszttów funkcjonowania ggminy. W 2010 roku ggmina uzyskała przycchody w kwocie okołło 11.581 tys. zł oraz sspłaciła zobowiązania z tytułu zaciągniętych ppożyczek w kwocie 360 ttys. zł. Na koniec 2010 roku r zadłużenie gminy wyniosło w 9.131,766,31 zł. z W ogólnej kwocie długu d zaciągnięte zobowiązania na realizację programów, które uzyskały dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, wynosiły 4.153.171,99 zł. Z tytułu obsługi długu zapłaciliśmy odsetki w kwocie 24.463,17 zł. Wysokość zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniosło 13,48%. Przypomnę, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik ten może wynieść do 60% wykonanych dochodów ogółem. Na tej podstawie

Nr 7/2011

Gazeta Rawicka


Miesięcznik, nr 7 (211), lipiec 2011. Numer zamknięto 30.06.2011. mogę stwierdzić, że Gmina Rawicz ma bezpieczne zadłużenie i nadal ma możliwości do dalszego zaciągania zobowiązań. (...) Najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy jest podatek od nieruchomości, który stanowił około 18% wykonanych dochodów bieżących ogółem. Rada Gminy podejmując decyzję o obniżeniu maksymalnych stawek podatku od nieruchomości zrezygnowała z uzyskania przez gminę dochodów w kwocie 2.042.309,20 zł (około 3% wykonanych dochodów bieżących ogółem). Kolejnym ważnym źródłem dochodów bieżących są udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa tj. podatku PIT i CIT. Stanowiły one około 22% wykonanych dochodów bieżących ogółem. Z tytułu podatku PIT na początku każdego roku Ministerstwo Finansów podaje gminie wyliczenie tego dochodu w oparciu o prognozy, jakie zostały przyjęte do założeń projektu dochodów budżetu państwa. Z uwagi na to, że w trakcie roku przekazywane dochody były niższe od zakładanych, podjąłem decyzję o zmniejszeniu plan tej pozycji dochodów. Na koniec roku, w stosunku do założeń Ministerstwa Finansów gmina nie wykonałaby dochodów w kwocie około 280 tys. zł. Budżet państwa przekazywał dotacje celowe przede wszystkim na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej. Na zaplanowane 11.907 tys. zł, na realizacje tych zadań gmina otrzymała około 10.569 tys. zł. Na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE, gmina otrzymała łącznie kwotę około 425 tys. zł. Środki otrzymał przede wszystkim Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (kwota 379 tys. zł) oraz Szkoła Podstawowa nr 4 (kwota 46 tys. zł). (...) Na realizacje zadań statutowych w 2010 roku wydano kwotę 74.872 tys. zł, z czego na bieżące funkcjonowanie wydaliśmy 56.545 tys. zł, a na wydatki o charakterze majątkowym przeznaczyliśmy 18.328 tys. zł. Największe wydatki bieżące zostały

Gazeta Rawicka Wydawca: Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1 Redaktor naczelny: Henryk Pawłowski ul. Sobieskiego 1B/4, 63-900 Rawicz www.gazeta-rawicka.pl rawicka@gazeta.pl, tel. 660479973 Adres Redakcji: GR, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz Zdjęcia: I. Kasprzak, H. Pawłowski, M. Osiński DRUK: HAF s.c. Leszno, al. Konstytucji 3 maja 6 tel. 065 529 74 05 Nakład: 600 egzemplarzy Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania, adiustacji nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyny.

G azeta Rawicka

Rok XVIII, nr 211

azeta Gawicka R

W numerze: SPRAWY LOKALNE

Pożegnanie skarbnika .............................................................. 2 Kolegium sołtysów .................................................................... 4 Umowa na Zakątek .................................................................... 5 Urzędowy rzecznik .................................................................... 5 Zebranie w Związku Niewidomych ........................................... 6 Integracyjny Dzień Dziecka ...................................................... 6 Dzień Dziecka w Łaszczynie ..................................................... 7 Bez kamieni na plantach ............................................................ 8 Nowi dyrektorzy ............................................................. 8 Zawody OSP ........................................................................ 14 Do zapadek i tarczy ................................................................... 15 Tańce w Domu Kultury ............................................................. 15 Nowy pełnomocnik ................................................................. 16 Niebezpieczeństwo pożarów lasu ............................................. 19

KULTURA Portret Tytusa Działyńskiego ................................................... 18 Gitarą i pędzlem ....................................................................... 20 Wieczór sowich piosenek ......................................................... 20 Koncertowe Raz, Dwa, Trzy ..................................................... 22 Sprawca ............................................................................. 23

EDUKACJA Rawicki Konkurs Informatyczny ............................................ 9 Konkurs czytelniczy ............................................................... 9 Profesorski wykład ............................................................... 10 Matematyczne zabawy ...................................................... 11 Powiatowy konkurs o Europie ................................................... 11 Absolwenci gimnazjalnej jedynki ........................................... 12 Pożegnania w Gimnazjum w Sierakowie ............................... 12 Nagrody dla młodych fotografów ......................................... 13

GOSPODARKA Mniej bezrobotnych w Wielkopolsce ........................................ 16 Druga fala kryzysu ................................................................... 16

RELIGIA Eucharystyczna procesja ........................................................ 19

SPORT BOCK mistrzem Polski ........................................................... 14

LISTY Z AMERYKI Najważniejsze cnoty Ameryki ................................................. 17

FILATELISTYKA Fauna Bałtyku ......................................................................... 24

Nr 7/2011

G R

3


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

poniesione m.in. na realizację zadań w takich działach, jak: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” (około 43% wydatków bieżących), „Pomoc społeczna” oraz „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (około 25% wydatków bieżących), „Administracja publiczna” (około 11% wydatków bieżących), „Kultura fizyczna i sport” (około 6% wydatków bieżących) oraz „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (około 4% wydatków bieżących). Realizowaliśmy zadania inwestycyjne przede wszystkim w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej we wsi Masłowo, Szymanowo, Dębnie Polskim, we wsi Szymanowo na ul. Szczęśliwej. Wykonaliśmy remont świetlicy wiejskiej we Słupi Kapitulnej i Zielonej Wsi. Łącznie na te zadania wydaliśmy kwotę około 7.556 tys. zł. Budowaliśmy nowe i modernizowaliśmy istniejący system dróg gminnych. Wybudowaliśmy między innymi drogę od ul. Skrzetuskiego do ul. Broniewskiego w Rawiczu, drogę w Słupi Kapitulnej, dro-

gi w Sierakowie i na osiedlu Sierakowo, na osiedlu 350-lecia, na osiedlu Sarnowa. Na wszystkie zrealizowane zadania drogowe wydaliśmy kwotę 8.151 tys. zł. Zmodernizowaliśmy układ odpylania 4 kotłów w kotłowni ZUK w Rawiczu oraz uruchomiliśmy dodatkowy kocioł łącznie za około 260 tys. zł. Zakupiliśmy akcje MZO w Lesznie oraz przekazaliśmy dotację celową na wykonanie rekultywacji wysypiska śmieci zgodnie z podpisanym porozumieniem. Z tego tytułu ponieśliśmy wydatki w kwocie około 1.388 tys. zł. Dom Kultury w Rawiczu w ramach usuwania barier architektonicznych wybudował dla osób niepełnosprawnych windę za około 76 tys. zł. Ośrodek Sportu i Rekreacji zmodernizował kotłownię na stadionie przy ul. Grota-Roweckiego za kwotę 40 tys. zł. W 2010 r. gmina zleciła wykonanie projektów dwóch kompleksów boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Sarnowie oraz przy Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi. Na ten cel wydano kwotę 39 tys. zł. Boiska zostaną wykonane w tym roku. Rada udzieliła burmistrzowi absolu-

Kolegium sołtysów K

rystyna Zaporowska, przewodnicząca kolegium sołtysów gminy Rawicz na cykliczną naradę, oprócz naczelników wydziałów Urzędu MGR, zaprosiła 16 czerwca przedstawiciela powiatowej weterynarii, szefa ARiMR z Miejskiej Górki, kierownika Zarządu Dróg Powiatowych, przewodniczącego zarządu powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Głównym tematem narady był fundusz sołecki na 2012 r. Gmina Rawicz już po raz trzeci w budżecie na nowy rok

G R

4

wydzieli środki na fundusz sołecki. Dwa lata doświadczeń z rozdziałem i rozliczaniem środków w ramach tego funduszu pozwoliło na wyciągnięcie wniosków przez urzędników i na naradzie przekazano sołtysom kilka wskazówek dotyczących sposobu wykorzystywania środków przydzielonych każdemu sołectwu. Zaproszeni goście informowali sołtysów o sprawach dotyczących działalności instytucji, które reprezentują. (T)

Rok XVIII, nr 211

lipiec

torium przy jednym głosie wstrzymującym się. Debatę na temat ewentualnych przekształceń zakładów budżetowych rozpoczęło wystąpienie mec. Zygmunta Jerzmanowskiego, współwłaściciela firmy konsultingowej, mającej w swym dorobku udział w wielu przekształceniach zakładów wodociągowych w spółki prawa handlowego. Wystąpienie miało pokazać, czym różni się działalność zakładu budżetowego od spółki, jakie najogólniej są zalety spółki i jakie niesie ze sobą niedogodności. Mówca przypomniał, że przekształcenia zakładów w spółki należą do wyłącznej kompetencji rady, więc to radni o formie funkcjonowania zdecydują. Po wystąpieniu mec. Z. Jerzmanowskiego radni zadawali mu pytania. Jednak radnych opozycji najbardziej interesowało stanowisko burmistrza w sprawie przekształceń. G. Kubik kilkakrotnie domagał się od burmistrza opowiedzenia się, za jaką formą działalności ZWiK jest. T. Pawłowski odpowiedział, że decyzja o przekształceniu należy do rady i nie będzie wypowiadał swej opinii w tej sprawie. Jacek Gwizdek, przewodniczący Rady – inicjator tej debaty, po dłuższych konsultacjach z przewodniczącymi klubów uzgodnił zmianę treści uchwały intencyjnej (propozycję uchwały burmistrz, na wypadek, gdyby radni nie mieli żadnych propozycji, przygotował), umożliwiającej burmistrzowi poniesienie kosztów zlecenia analizy możliwości i skutków przekształcenia ZWiK w spółkę prawa handlowego. Konsultacje i spory na temat brzmienia uchwały ujawniły, jakie emocje wzbudzi w przyszłości podejmowanie decyzji o ewentualnym przekształceniu ZWiK w spółkę bądź pozostawienie go zakładem budżetowym. Świadczyć może o tym chociażby zachowanie się niektórych r radnych, gdy Z. Jerzmanowski w ramach m suplementu do swego wystąpienia wspomniał, w że spółka na przykład może ustalić u różne taryfy dla odbiorców wody w zależności od odległości odbiorców od o stacji uzdatniania wody. Wskazał (to miał m być tylko abstrakcyjny przykład), że inna i cena mogłaby obowiązywać w Rawiczu, w a inna (wyższa) w Sarnowie i Masłowie, s co wywołało gwałtowny sprzeciw c radnych Sarnowy, którym w tym momencie m przeszła ochota na przekształcenie. n (T)

Nr 7/2011

Gawicka azeta R


G R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

lipiec

Umowa na Zakątek sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego przedstawiciele wielkopolskich gmin,

II edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś 2010/2011” w ramach realizacji programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. K Kwota pomoc finansowej cy przyznawanej p

Burmistrz i skarbnik gminy Rawicz podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Rodzinny Zakątek w Kątach”. Projekt zakłada powstanie drewnianego domku - wiejskiej świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu działki, która gmina wykupiła w Katach w roku ubiegłym. Oczywiście kwota zwrotu z UM wyniesie do 40 tys. zł. Przetarg na realizację zadania odbędzie się w czerwcu. Jednocześnie gmina Rawicz cze-

których wnioski zostały zakwalifikowane do otrzymania dotacji z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, podpisali 20 czerwca umowy, które beneficjentom wręczyli Tomasz Bugajski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Emilia Dunal, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowy dotyczyły wniosków do

na realizację projektów złożonych w ramach II etapu konkursu może wynosić maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym suma pomocy dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć kwoty 40 000 zł. Realizacja zadań w ramach II etapu, nastąpi do dnia 15 października 2011 r., co oznacza, że ostateczny termin rozliczenia upływa z dniem 30 listopada 2011 r.

ka na rozstrzygnięcie kolejnej edycji programu, do którego nabór się już zakończył. W tym kolejnym rozdaniu złożony został wniosek na dofinansowanie zagospodarowania terenu przy świetlicy w Żylicach. Makieta obrazująca pomysł zagospodarowania była wystawiona przed salą sesyjną. (T)

W

Urzędowy rzecznik O

d 1 czerwca przestało funkcjonować Gminne Centrum Informacji i Dialogu Społecznego, a jego obowiązku, dotyczące m.in. badań profilaktycznych, konsultacji z organizacjami pożytku publicznego powróciły do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Od tego samego dnia utworzono nowe stanowisko w Urzędzie Miejskim - rzecznika prasowego, którym została Julita Augustyniak, dotychczas zatrudniona w GCI. (P)

Gawicka azeta R

Rok XVIII, nr 211

Nr 7/2011

G R

5


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

lipiec

Zebranie w Związku Niewidomych W

piwnicy Domu Kultury odbyło się 7 czerwca zebranie sprawozdawczo- wyborcze rawickiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. W obradach wzięło udział około 20 członków i opiekunów. Sprawozdanie z działalności Koła przedstawił prezes Roman Szczeszek. Na prezesa Koła ponownie został wybrany Roman Szczeszek, który tę funkcję sprawuje od wielu lat. Członkowie Koła wybrali także delegatów na zjazd regionalny. W zebraniu uczestniczył burmistrz, który przypomniał o możliwościach korzystania z ustawy o pożytku publicznym. (T)

Integracyjny Dzień Dziecka

S

towarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu zorganizowało po raz trzeci INTEGRACYJNY DZIEN DZIECKA, imprezę w całości sponsorowaną przez osoby fizyczne i firmy działające na ziemi rawickiej. - Kiedy pierwszy raz udało się zorganizować ten bal dla dzieci niepełnosprawnych, nie mieliśmy w planach ponownych imprez. Ale gdy zobaczyliśmy - mówi Renata Błaszczyszyn, przewodnicząca Stowarzyszenia - radość w oczach naszych podopiecznych, dało to nam motywację do dalszych działań. Tak wiec jest to już nasze trzecie spotkanie w tak dużym gronie. W imprezie zorganizowanej w hotelu „Brylant” udział wzięło 200 osób

G R

6

z 5 placówek. Nie zabrakło również gości specjalnych, wśród byli m.in.: starosta Zygmunt Wolny, przedstawicielka UMiG - Julita Augustyniak, dyrektorzy PCPR - Ewa Szczepaniak, OPS - Władysława Czajkowska, Zespół Szkół - Barbara Danielczyk, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Ewa Latusek, ks. proboszcz Józef Podemski, przedstawicielka Środowiskowego Domu Samopomocy - Edyta Naskręt, prezes Stowarzyszenia z Miejskiej Górki - Anna Hejducka, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej - Iwona Hejducka, Barbara Karkosz , Lidia Superczyńska, Renata Walus, Elżbieta Popielas, Sylwia Maj.

Rok XVIII, nr 211

Organizatorzy dziękują: Edycie Pieprzyk za bezpłatne udostępnienie pięknie udekorowanej sali i sponsoring, firmom Rawag, Sierpowscy, Bracia Kowalscy, Jackowi Gwizdkowi, Halinie Stachowskiej, Elżbiecie Matysiak, Alicji Legutce, Agnieszce Samol, Pawłowi Jackowskiemu, Państwu Ramerom, Handke, Piekarniom Michalczak, Małeccy, Skupin, Dżoker

Nr 7/2011

Gazeta Rawicka


G R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

lipiec

z Miejskiej Górki, Annie Nowak, hurtowni Maja, Czesławowi Stelmachowi

za oprawę muzyczną, Beacie Bąk za prowadzenie konkursu plastycznego. Sponsorzy otrzymali pięknie malowane obrazki na szkle od członka Stowarzyszenia -

różyczce. Nagrody w formie gadżetów ufundowali: Starostwo Powiatowe, UMiG Rawicz, Maciej Wróblewski, Getin Bank, Telefony Komórkowe Play. - Pragnę serdecznie podziękować - mówi R. Błaszczyszyn - rodzicom za pomoc: Bogumile Kuźni, Grażynie Stelmach, Annie Nowak, Michałowi Wyciskowi, Piotrowi Kubince. (P)

ści, puszek i różnego rodzaju złomu. Sołtys planuje dalsze zagospodarowanie placu, ma zamiar równiarką doprowadzić teren do takiego stanu, aby było można na nim organizować gry i zabawy. Zaś na tyłach gminnego gruntu przylegającego do lasu zamierza

zorganizować niepełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. Biorąc pod uwagę jego dotychczasowy zapał można powiedzieć, że jest szansa, że mu się to wraz z młodzieżą uda .(T)

Michała Wyciska oraz po

Dzień Dziecka w Łaszczynie

N

owy sołtys Łaszczyna Andrzej Wróblewski postawił sobie zadanie „rozruszać” wieś i zaczął od organizacji Dnia Dziecka. Na imprezę przyszło nie tylko wiele dzieci, zjawili się także zaciekawieni dorośli. Ale zanim sołtys zaprosił dzieci do zabawy, z grupą młodzieży zabrał się za porządkowanie placu zabaw. Znalazł wielu chętnych do pomocy i plac został uporządkowany z nieczysto-

Gawicka azeta R

Rok XVIII nr 211

Nr 7/2011

G R

7


Gawicka azeta R

G R

G a z e t a RAWICKA

lipiec

Bez kamieni na plantach W

czerwcu w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz odbyło się spotkanie burmistrza Tadeusza Pawłowskiego z kierownikiem leszczyńskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu – Małgorzatą Mikołajczak, które dotyczyło Plant Jana Pawła II. Od kilku lat samorząd gminy Rawicz realizuje etapami projekt rewitalizacji plant. Choć całe zadanie przerasta możliwości finansowe gminy (kilka razy składane wnioski o dotacje z funduszy unijnych nie uzyskały akceptacji), jednak corocznie z budżetu przeznaczane są pewne kwoty, które umożliwiają wykonanie prac w niewielkim zakresie. Ale dzięki temu uzyskane na podstawie projektu techniczno-budowlanego rewitalizacji plant pozwolenie na budowę nie traci ważności. Dotąd gmina wydała na realizację tego zadania ok. 600 tys. zł. W bieżącym roku przewidziano w budżecie kolejne 250 tys. - na utwardzenie alejek od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do Fisigórki.

Podczas spotkania pani konserwator zdecydowanie odrzuciła różne proponowane przez rawickich urzędników sposoby utwardzenia alejek za pomocą kostki, choćby z najbardziej szlachetnego kamienia. Wyraziła jedynie zgodę na okrawężnikowanie alejek. Natomiast sama nawierzchnia ciągu spacerowego musi pozostać naturalna. Jej utwardzenie jest tylko możliwe przez zastosowanie najnowszych technologii stosowanych obecnie w zabytkowych parkach – położenie nawierzchni żwirowej ze specjalnie przygoto-

wanej mieszanki materiałów naturalnych i wiążących. Jest to - oczywiście - technologia droższa. Burmistrz poinformował na ostatniej przed wakacjami konferencji prasowej, że po wyborze w trybie przetargu określonej technologii utwardzenie nawierzchni naturalnej zostanie - na próbę - zmodernizowany odcinek plant od kiosku do Domu Kultury. Konserwatywne stanowisko obecnej pani konserwator cieszy ortodoksyjnych miłośników rawickich plant. (P)

Szkole Podstawowej w Masłowie dyrektorem przez kolejną kadencję będzie Ryszard Preuss. Nie wyłoniono dyrektora w Szkole Podstawowej w Zielonej Wsi oraz w sarnowskiej „piątce”. W pierwszym przypadku - z przyczyn formalnych (dotychczasowy dyrektor Sławomir Gwizdek, startujący w konkursie, nie przedstawił wszystkich potrzebnych dokumentów). Do końca czerwca odbędzie się powtórnie konkurs.

W Sarnowie nikt nie stanął do konkursu. Dotychczasowy dyrektor Michał Bródka, nie znając ostatecznej decyzji Rady Miejskiej w sprawie przekształceń szkoły, nie wyraził chęci sprawowania funkcji. Jak poinformował wiceburmistrz Piotr Domaniecki, do końca miesiąca zostanie przeprowadzony konkurs lub gmina powoła na tę funkcję dotychczasowego dyrektora. (P)

Nowi dyrektorzy

Z

mieniło się kierownictwo w kilku placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Rawicz. W wyniku przeprowadzonych konkursów wybrano trzech dyrektorów, w dwóch przypadkach procedura jeszcze nie została zakończona. W Szkole Podstawowej nr 3 dyrektorem została dotychczasowa wicedyrektor - Małgorzata Mamot. W Przedszkolu nr 1 funkcję tę pełnić będzie Małgorzata Szymkowiak. W

G R

8

Rok XVIII, nr 211

Nr 7/2011

Gazeta Rawicka


G R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

lipiec

Rawicki Konkurs Informatyczny

J

uż po raz dziesiąty, 6 czerwca 2011 roku, w Gimnazjum w Sierakowie zorganizowano Rawicki Konkurs Informatyczny. Tym razem pod hasłem: „ Dbajmy o naszą przyrodę – sama się nie obroni”. Inicjatorami konkursu byli nauczyciele Gimnazjum w Sierakowie: Alicja Maciejak i Mariusz Kwiatkowski. Konkurs miał zasięg powiatowy, wzięli w nim udział uczniowie Szkół Podstawowych: z Bojanowa, Dłoni, Miejskiej Górki, Rawicza i Szkaradowa oraz Gimnazjum w Sierakowie i Szkaradowie.

Podstawowym celem konkursu była edukacja ekologiczna i rozwijanie świadomości młodzieży o potrzebie, a nawet o konieczności ochrony środowiska. Chodziło też o wykazanie, jak ważna jest codzienna dbałość o swoje najbliższe otoczenie i ochrona przyrody już na „swoim podwórku”. Innym, nie mniej ważnym celem konkursu, była próba spopularyzowania właściwego segregowania odpadów w gospodarstwie domowym oraz przełamanie obojętności na ciągle pojawiające się na terenach wiejskich dzikie wysypiska śmieci. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie prezentacji multimedialnych zgodnych z tematyką konkursu - za pomocą programów multimedialnych lub edytorów stron internetowych.

G azeta Rawicka

W tegorocznym Rat R wickim Konkursie Inforw matycznym wzięło udział m 25 2 uczniów. Ich prace oceniała komisja w składzie: n Sylwia Henkulak-MatyS ssiak, artysta plastyk, Beata Majer, nauczyciel matemaM ttyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 6 w RawiP cczu, Błażej Kasprzak, nauczyciel informatyki w Liu ceum Ogólnokształcącym c nr n 1 w Rawiczu. Pierwsze miejsce zajęły Aleksandra Czupryna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu i Julia Sierpowska ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu, drugie - Aleksandra Ratajczak ze Szkoły Podstawowej w Dłoni i Piotr

Zuter ze Szkoły Podstawowej w Bojanowie, trzecie - Adrianna Sztulpa ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu i Alicja Pawlak ze Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce. Wyróżnienia otrzymali: Maria Musielak ze Szkoły Podstawowej w Bojanowie, Aleksandra Głuszak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawiczu, Dawid Walczak z Gimnazjum w Szkaradowie. Według oceny jury, prace uczniów były przygotowane na bardzo wysokim poziomie, charakteryzowały się dobrym rozumieniem tematu i właściwym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym. Laureatom i uczniom wyróżnionym wręczone zostały nagrody oraz okolicznościowe dyplomy. ALICJA MACIEJAK MARIUSZ KWIATKOWSKI

Konkurs czytelniczy

S

zkolna biblioteka Gimnazjum w Sierakowie zorganizowała konkurs czytelniczy dla miłośników czteroksięgu Stephenie Meyer „Zmierzch”. Inicjatywa okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ ta popularna seria wydawnicza już od dawna zagościła w sercach młodych czytelników.

Rok XVIII, nr 211

Oprócz dobrej zabawy uczniowie mieli okazję za sprawą konkursu poznać bliżej innych fanów opowieści o nastoletnim wampirze. Zaowocowało to gorącymi dyskusjami na temat tej poczytnej serii oraz perypetii jej bohaterów. Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania sześćdziesiąt cztery zadania, za które można było zdobyć łącznie 142 punkty.

Nr 7/2011

G R

9


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

lipiec

W czytelniczych zmaganiach najlepsza okazała się Adriana Naskręt z klasy II B, zdobywając sto jedenaście punktów. Drugie miejsce zajęła Gloria Para (klasa II B), trzecie - Klaudia Matuszewska (klasa I B). Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. SYLWIA HENKULAK-MATYSIAK

Profesorski wykład

W

dniu 10 czerwca br. miało miejsce w Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-

G R

10

Przyjemskiego w Sierakowie niezwykle istotne wydarzenie naukowe. Interesujący wykład pod nazwą „O naturze symulacji k komputerowych” wygłosił prof. dr hab. Wojciech O Okrasiński z Politechniki Wrocławskiej. Wykład połączony z prezentacją multimedialn skierowany był do uczniów pracujących w uniną k katowym projekcie „Modelowanie matematyczn kluczem do przyszłości”, nad którego realizane c Patronat Naukowy objęła właśnie wrocławska cją u uczelnia politechniczna. Profesor W. Okrasiński zaprezentował cztery s symulacje komputerowe przygotowane przez grup międzynarodowych naukowców, które dotyczypę ł problematyki: sterowności nowo konstruowały n nych samochodów, robotów oraz promów i sond k kosmicznych. Istotą wykładu było między innym uzmysłowienie gimnazjalistom, jak ważną rolę mi p pełni matematyka we współczesnym rozwoju cyw wilizacyjnym oraz jak niebywale złożone bywają w współczesne projekty technologiczne. Kolejny profesorski wykład wpisany jest w s szeroko pojmowane upowszechnianie edukacji m matematycznej w sierakowskiej placówce, któr aktywnie współpracując z Politechniką Wrora c cławską realizuje wyjątkowy w skali kraju i Eur ropy projekt wspierający nauki ścisłe na poziomie g gimnazjalnym. Warto także wspomnieć, iż niniejs przedsięwzięcie zostało opisane w ostatnim nusze m merze prestiżowego naukowego periodyku „Mat tematyka Stosowana”, wydawanego przez Polskie T Towarzystwo Matematyczne. PIOTR MOSIEK

Rok XVIII, nr 211

Nr 7/2011

Gazeta Rawicka


G R

Matematyczne zabawy J

uż po raz ósmy w Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy Matematycznej „Jeden z dziesięciu”. Organizatorami były nauczycielki matematyki z tejże placówki: Elżbieta Kruś i Agnieszka Sęk. Celem konkursu było przede wszystkim zachęcenie młodych ludzi do lepszego opanowania pojęć i metod matematycznych, gdyż wraz z ich zrozumieniem zwiększają się u człowieka zdolności logicznego rozumowania, a zatem rozwiązywania problemów i tym samym – dokładniejszego pojmowania otaczającej rzeczywistości. Idea konkursu powstała na wzór telewizyjnego teleturnieju, jednakże pytania konkursowe dotyczyły jedynie matematyki. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych oraz klas pierwszych gimnazjów naszego powiatu. W ścisłym finale zwycięzcami okazali się: Miłosz Chlebowski, reprezentujący Gimnazjum w Jutrosinie, który zajął pierwsze miejsce, Marek Wolsztyniak z Gimnazjum w Miejskiej Górce – miejsce drugie i Jakub Kokociński ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Rawiczu – miejsce trzecie..

D

ziesiątą edycję Powiatowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Halo Europa, to My” zorganizował Szkolny Klub Europejski „€psylon” działający przy Gimnazjum w Sierakowie. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej, ale również o krajach europejskich niebędących w jej strukturze.

G azeta Rawicka

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

lipiec

Nagrody w konkursie ufundowali: Urząd Miejski Gminy Rawicz oraz indywi-

dualni sponsorzy. Konkurs od samego początku swego istnienia znakomicie wpisuje się w wielopłaszczyznowe upowszechnianie edukacji matematycznej w Gimnazjum w Sierakowie, nad którym Patronat Naukowy objęła od 2010 roku Politechnika Wrocławska. AGNIESZKA SĘK

Powiatowy konkurs o Europie Konkurs przebiegał na dwóch poziomach: szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Uczestniczyli uczniowie z gimnazjum bojanowskiego i dwóch gimnazjów z gminy Rawicz oraz trzy szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 6 oraz Szkoła Podstawowa nr 5 z Sarnowy. Rywalizacja była bardzo zacięta. Różnice punktowe były naprawdę niewielkie pomiędzy poszczególnymi zawodnikami, wynoszące czasami jeden lub pół punktu. W kategorii szkół podstawowych zwyciężył Jakub Kokociński z SP nr 6, drugie miejsce zajął Jakub Machowiak z SP nr 6, a trzecie Aleksandra Piechowiak z SP nr 5.

Rok XVIII, nr 211

Natomiast w kategorii gimnazjów zwyciężyła Katarzyna Murawska z Gimnazjum w Bojanowie, drugie miejsce zajęła Patrycja Nowak z Gimnazjum nr 1 w Rawiczu, a trzecie Adam Płóciennik, także z Gimnazjum nr 1 w Rawiczu. Nagrodami za poszczególne miejsca był sprzęt sportowo-turystyczny ufundowany przez Urząd Miejski Gminy Rawicz oraz Radę Rodziców działającą przy Gimnazjum w Sierakowie. Podczas gdy nauczyciele poprawiali prace uczniów, klubowicze z „€psylona” przygotowali warsztaty, dzięki którym poznali dokładniej sześć krajów europejskich. U Uczniowie dobrze się bawili i zostali nagroddzeni słodyczami ufundowanymi przez hurttownię KAMA z Łaszczyna. Po wręczeniu nagród i dyplomów p przez Piotra Moska, dyrektora Gimnazjum w Sierakowie, rozpoczęła się krótka z część artystyczna w wykonaniu zespołu c m muzycznego prowadzonego przez Przemysława Nowickiego – nauczyciela sieram kowskiej placówki. Uczniowie wykonali k kilka znanych utworów rockowych, końk cząc występ hymnem Unii Europejskiej – c „Odą do radości.” „ MACIEJ ŁUKOWIAK, RAFAŁ DZIEWIĘCKI

Nr 7/2011

G R

11


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

lipiec

Absolwenci gimnazjalnej jedynki

U

czniowie trzeciego roku Gimnazjum nr 1 im. H. Sienkiewicza w Rawiczu na uroczystym zakończeniu nauki na poziomie gimnazjalnym, które odbyło się w sali Widowiskowej Domu Kultury, otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Dyrektor Elżbieta Dudek wraz z wychowawcami klas i nauczycielami poszczególnych przedmiotów wręczyli upominki uczniom wyróżniającym się wynikami w nauce i działalności szkoły. Natomiast uczniowie młodszych klas przygotowali własne, dowcipnie umotywowane, „odznaczenia” dla swoich starszych kolegów. (T)

Pożegnania w Gimnazjum w Sierakowie

W

Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie pożegnano abiturientów jubileuszowego, dziesiątego rocznika uczęszczającego do tej placówki. Z tej okazji uroczystość miała szczególnie podniosły charakter. - Co pewien czas w biografii każdego człowieka rodzi się chwila skłaniająca do głębokiej refleksji nad minionym okresem życia. Czasami pojawia się niespodziewanie wywołując dodatkowo smutek lub radość, poczucie straty, ale też i uzasadnioną satys-

G R

12

fakcję. Bywa jednak i tak, że do chwili tej jesteśmy przygotowani, niespiesznie analizując miniony okres. Miarą takiej właśnie chwili jest uroczystość pożegnania szczególnie bliskich memu sercu abiturientów dziesiątego już rocznika Gimnazjum w Sierakowie, w której mamy okazję dziś wspólnie uczestniczyć - tymi słowy Piotr Mosiek, dyrektor Gimnazjum w Sierakowie, rozpoczął środową uroczystość pożegnania dziesiątego już rocznika uczniów tej placówki (cykl pożegnań zainicjowała odbyta dwa tygodnie wcześniej w restauracji „Maria” zabawa pożegnalna

Rok XVIII, nr 211

abiturientów, zainaugurowana uroczystym polonezem). Uczestniczyło w niej bardzo wielu rodziców oraz zaproszonych gości, między innymi: ks. kanonik Józef Podemski – proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP, Piotr Domaniecki – zastępca burmistrza i Agnieszka Dworecka – przewodnicząca Rady Rodziców. Gościem szczególnym był prof. dr hab. Wojciech Okrasiński z Politechniki Wrocławskiej, która sprawuje na gimnazjalną placówką Patronat Naukowy w zakresie upowszechniania edukacji matematycznej.

Nr 7/2011

Gazeta Rawicka


G R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

lipiec

Dyrektor szkoły w swym przemówieniu nawiązał do znaczących osiągnięć swych absolwentów, nie tylko naukowych (związanych chociażby z bardzo dobrymi wynikami tegorocznych egzaminów gimnazjalnych, które pozwoliły uplasować się szkole w ścisłej czołówce gimnazjów z terenu całego powiatu), ale również artystycznych i sportowych w różnorodnych dyscyplinach młodzieżowej rywalizacji. Życzył

powodzenia na kolejnym etapie kształcenia oraz osiągnięcia w życiu założonych celów i zamierzeń. W trakcie uroczystości trzecioklasistom wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem, nagrody, dyplomy gratulacyjne, rodzicom natomiast - podziękowania za efektywną współpracę. Paul lina Wojtyczka – reprezentantk opuszczających szkołę ka t trzecioklasistów w swym w wystąpieniu podziękowała dyrekcji d oraz nauczycielom s sierakowskiej placówki za trud włożony w codzienną t pracę dydaktyczną i wychop wawczą. w Również ze stron rodziców podobne pony dziękowania d do pracowników k szkoły skierowały we wspólnym w imieniu Urszula Wrąbel i Justyna s Wojtyczka, matki tegorocznych absolwentów. a Dyrekcji szkoły i wszystkim k jej pracownikom wręczone zostały

z tej okazji kwiaty. Całość wydarzenia znakomicie przeplatana była występami szkolnego chóru „Kameleon”, recytacjami poetyckimi, jak również występem zespołu muzycznego „HOS”. Na boisku szkolnym, jak corocznie, wykonane natomiast zostało z dachu budynku pamiątkowe zdjęcie wszystkich absolwentów oraz ich nauczycieli, które umieszczone zostanie w holu szkoły, dając tym samym świadectwo symbolicznemu wymiarowi ciągłości edukacyjnej pracy nauczycieli, rodziców i uczniów związanych z Gimnazjum w Sierakowie. (HP)

Nagrody dla młodych fotografów R

ozstrzygnięty został konkursu fotograficzny dla dzieci i młodzieży, zorganizowany przez Muzeum Ziemi Rawickiej, zespół do spraw edukacji ekologiczno-zdrowotnej gminy Rawicz i Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz - głównego sponsora oraz Szkołę Podstawową nr 6 w Rawiczu. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na problemy ochrony środowiska, piękno flory i fauny małej Ojczyzny - Wielkopolski. Komisja konkursowa w składzie: Bożena Rawluk-Raus - dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej, Beata Bąk - organizatorka konkursu, Jarosław Zawierucha Nadleśnictwo Piaski, Jacek Witczak – dziennikarz, Witold Giejdasz - asystent

G azeta Rawicka

muzealny, Dariusz Domaniecki - Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz oceniła prace fotograficzne i przyznała nagrody. Pierwsze miejsce jury przyznało - KAROLINIE STRÓŻYK (SP 6), drugie - MARTYNIE KIAŁCE (SP l), trzecie - PIOTROWI FLASZY (SP 6). Nagrodzeni uczniowie otrzymali aparaty fotograficzne. Ponadto komisja przyznała trzy wyróżnienia: WERONICE LIPOWCZYK (SP 6), PAU-

Rok XVIII, nr 211

LINIE WOJTYCCE (Gimnazjum Sierakowo), MARTYNIE MULARCZYK (SP 6). Wystawę fotografii nadesłanych na konkurs można oglądać w holu rawickiego Ratusza do końca sierpnia. (G)

Nr 7/2011

G R

13


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

Zawody OSP W

Dębnie Polskim odbyły się 19 czerwca zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP gminy Rawicz, w których udział wzięło 36 drużyn, w tym:

18 męskich, 4 kobiece, 7 chłopięcych i 7 dziewczęcych. Przeprowadzono trzy oceniane konkurencje: musztrę, sztafetę pożarniczą 7x50 m i ćwiczenia bojowe. Sędzią głównym zawodów był kpt. K Krzysztof Skrzypc czak. W zawodach z zwyciężyły reprezent tacje: „ w grupie A (męska p powyżej 18 lat): OSP Szymanowo, „ w grupie A-I (męska 16-18 lat): OSP R Rawicz,

lipiec

„ w grupie C (żeńska powyżej 16 lat): OSP Sarnowa, „ w grupie I-M (męska 12-15 lat): OSP Sarnowa I, „ w grupie I-Ż (żeńska 12-15 lat): OSP Dębno Polskie. Puchary i nagrody wręczyli dh Jan Solak, komendant zarządu powiatowego OSP, i Sławomir Rojda, komendant powiatowy PSP w Rawiczu. (T)

BOCK mistrzem Polski

W

dniach 16-19 czerwca 2011 r. we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w strzelaniach do rzutków, gdzie startowała cała krajowa czołówka. Zawodnicy Rawickiego Klubu Sportowego BOCK w składzie: Leszek Koprowicz, Jaromir Wojtasiewicz oraz Krzysztof Radzimski zdobyli złoty medal i uzyskali tytuł "Zespołowego Mistrza Polski" z wynikiem 347 pkt. w konkurencji TRAP 125. Drugie miejsce zajęła drużyna DIANAY Poznań z wynikiem 343 pkt., trzecie miejsce - drużyna ZAWISZY Bydgoszcz z wynikiem 335 pkt., czwarte miejsce - wielokrotny mistrz Polski ŚLĄSK Wrocław z wynikiem 333 pkt.,

G R

14

piąte miejsce - LEGIA Warszawa z wynikiem 331 pkt. i szóste miejsce WAWEL Kraków z wynikiem 319 pkt. Zawodnicy BOCK Rawicz w klasyfikacji indywidualnej także uzyskali dobre wyniki. Brązowy medal zdobyła Natalia Zejzafoun w konkurencji TRAP 75, natomiast w konkurencji TRAP 125 Leszek Koprowicz był czwarty, Jaromir Wojtasiewicz - szósty, Marcin Przyszlak - siódmy, Mikołaj Krysiak - ósmy, Krzysztof Radzimski - czternasty. W konkurencji

Rok XVIII, nr 211

Double Trap 150 Marcin Przyszlak zajął szóste miejsce. Jest to pierwszy mistrzowski tytuł działającego od pięciu lat Klubu BOCK. W roku 2010 BOCK zdobył srebrny medal i tytuł wicemistrza Polski. RYSZARD KAPŁON prezes RKS BOCK Rawicz

Nr 7/2011

Gazeta Rawicka


G R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

lipiec

Do zapadek i tarczy

C

parlamentarnych kandydować będzie pani Teresa Ząbczyńska, lekarz prowadząca praktykę lekarską w Rawiczu, Gostyniu i Krotoszynie. (T)

złonkowie i sympatycy Porozumienia Samorządowego uczestniczyli w turnieju strzeleckim. Strzelano z kbks do zapadek oraz do okazjonalnej tarczy drewnianej. W turnieju do zapadek najwięcej ich strącił Krzysztof Synoracki, miejsce drugie zajął Leszek Skupin, a trzeci był Norbert Rado. W strzelaniu do tarczy drewnianej najcelniej strzelił Tomasz Organistka,

drugie miejsce zajął Zbigniew Błaszczak, a trzeci był Krzysztof Synoracki. Na spotkaniu rekreacyjnym Tomasz Organistka, przewodniczący powiatowej organizacji SLD poinformował, że z listy SLD do sejmu w nadchodzących wyborach

P

Tańce w Domu Kultury

o raz ósmy w Domu Kultury w Rawiczu odbył się 19 czerwca Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza.

W tańcach klasycznych i latynoamerykańskich na parkiecie popisywało się kilkadziesiąt par amatorskich z Poznania, Leszna i miast Dolnego Śląska.

W poszczególnych kategoriach - od 7-latków do par dorosłych - tancerzy oceniało jury złożone z sędziów z Wrocławia i Poznania. W turnieju udział wzięła jedna para miejscowego Klubu Tańca Towarzyskiego „Spin” z Rawicza. (T)

G azeta Rawicka

Rok XVIII, nr 211

Nr 7/2011

G R

15


Gazeta Rawicka

Mniej bezrobotnych w Wielkopolsce N

a koniec maja w powiatowych urzędach pracy w Wielkopolsce pozostawało 134.867 zarejestrowanych osób bezrobotnych, o 5.087 mniej niż w kwietniu. Bezrobotnych było też mniej o 1.198 niż w maju rok temu. W maju w urzędach pracy zarejestrowały się 13.572 osoby, a z rejestrów osób bezrobotnych wykreślono 18.659 osób, z czego 8.915 z powodu podjęcia zatrudnienia. W tym samym miesiącu do wielkopolskich urzędów zgłoszono 6.369 ofert wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (miesiąc wcześniej zgłoszono 5.680), a na koniec miesiąca tych miejsc było jeszcze 4.399 (miesiąc wcześniej – 3.543).

N

owym pełnomocnikiem burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych jest od 1 czerwca 2011 r. Dorota Wysocka-Rapior (na fot. posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które odbyło się 11 czerwca). D. Wysocka-Lorek zastąpiła na stanowisku pełnomocnika zmarłą niedawno Gertudę Lorek.

Wśród bezrobotnych przeważały kobiety. Pod koniec maja było ich 77.145. Jednak dwukrotnie wolniej niż mężczyźni znajdowały pracę, bo liczba pozostających „na bezrobociu” zmniejszyła się o 1.279. Największe spadki liczby bezrobotnych odnotowano w maju w powiatach konińskim (o 591 osób), ostrowskim (o 577) oraz poznańskim (o 491), kaliskim (o 303) i leszczyńskim (o 297). W dwóch wielkopolskich powiatach liczba bezrobotnych nieznacznie wzrosła: w kępińskim o 16 osób

bserwując i analizując działania lub zaniechania rządu dochodzimy do wniosku, że państwo nasze pilnie potrzebuje reform finansów publicznych. Bez nich Polska może nie poradzić sobie z drugą falą kryzysu gospodarczego, który jest zjawiskiem prawdopodobnym. Rząd powinien zająć się pilnie reformami, jednak przed wyborami parlamentarnymi, raczej nie odważy się na radykalne zmiany. Za to jesienią może czekać nas nowelizacja złożonego już przez ministra finansów budżetu na 2012 rok i przyjętego przez rząd. Propozycje rządowe na pozór są optymistyczne, budżet „zamyka się”, nawet głośno się mówi o wzroście wynagrodzeń, rent i emerytur, o korzystnych wskaźnikach PKB. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej wa-

G R

16

lipiec

i w obornickim o 11 osób. Stopa bezrobocia w Wielkopolsce wynosi 9,4% (wobec 12,6% w skali kraju), natomiast w powiecie rawickim - 11,1%. Jak z powyższego wynika, maj był kolejnym miesiącem, gdy liczba bezrobotnych w Wielkopolsce spadła i to aż o przeszło 5 tysięcy osób, pomimo znacznie mniejszych niż rok wcześniej nakładów na aktywizację z Funduszu Pracy. Powodem poprawy sytuacji na rynku pracy może być kilka czynników: rozpoczęcie sezonu prac sezonowych, głównie polowych i budowlanych, oraz udział bezrobotnych w programach aktywizacyjnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy wspartych środkami Europejskiego Funduszu Społecznego. (BI)

Nowy pełnomocnik Osoby zainteresowane mogą kontaktować się osobiście z pełnomocnikiem burmistrza w Miejsko-Gminnym Ośrodku Wsparcia w poniedziałki od 13:00 do 16:00, w środy od 10:00 do 13:00, w piątki od 10:00 do 13:00 oraz telefonicznie pod numerami 519 518 593, 65 546 39 53. (P)

Druga fala kryzysu O

G R

G a z e t a RAWICKA

loryzacja rent i emerytur w marcu 2012 roku ma wynieść 4,2 proc. Z wyliczenia wynika, że miesięcznie emeryci i renciści otrzymają około 60 zł więcej niż obecnie. Na naszą gospodarkę ma także wpływ to, co dzieje się w innych krajach, a szczególnie krajach Unii Europejskiej - Grecji, Turcji, Irlandii czy Portugalii. Kraje te sieją niepewność na rynkach finansowych, co ma istotny wpływ na wartość polskiej waluty. Oby kryzys się oddalał, a nie przybliżał. Przewiduję, że po wyborach szybko dojdzie do nowelizacji budżetu na rok 2012 - będzie na kogo spędzić jego nierealność. Odkładane reformy wcześniej czy później muszą być zrealizowane. Po zagrożonych krajach Europy, Polska ma

Rok XVIII, nr 211

najwyższy deficyt sektora finansów publicznych (w 2010 roku wynosił 7,9%). Zakłada się jego obniżenie do 2,9%, ale wtedy trzeba podejmować decyzje niepopularne. Tymczasem rząd nie spieszy się z reformami emerytur górników, do których dopłacamy 8,1 mld zł, emerytur służb mundurowych (dopłacamy 13,1 mld zł) i reorganizacji ubezpieczeń KRUS, gdzie dopłacamy przeszło 15 mld zł. Nieoficjalnie mówi się o dalszych podwyżkach podatku VAT i zmniejszeniu wynagrodzeń w sferze budżetowej, zamrożeniu progów podatkowych, likwidacji jeszcze istniejących ulg, zmiany waloryzacji rent i emerytur, a także powrocie starych stawek PIT 19, 30, 40%, co pozwoliłoby zmniejszyć deficyt finansów publicznych o ponad 3% PKB. Jeżeli rząd nie zajmie się reformą finansów publicznych, wszyscy odczujemy skutki tego zaniechania. JAN ŚWIERZEWSKI

Nr 7/2011

Gazeta Rawicka


G R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

lipiec

Listy z Ameryki

Najważniejsze cnoty Ameryki

Z

nana jest bajka Jeana de La Fontaine'a o mrówce i koniku polnym. Konik śpiewał, tańczył

całe lato i gdzieś miał problemy związane z nadejściem ostrej zimy. Gdy tylko ta nadeszła, faktycznie, zaczął skomleć u drzwi mrówki: - Daj mi trochę zapasów! Na co pracowita mrówka, harująca całe lato, mająca przez to problemy z kręgosłupem od noszenia wiktuałów, odpowiedziała: - A wynocha, darmozjadzie! W ten oto sposób autor pochwala system oszczędzania, odkładania na bok „to put some grain for a rainy day”. Oczywiście, wybaczamy naiwność francuskiemu bajkopisarzowi, który myślał, a nawet wierzył, że tylko upartą, ciężka pracą można dojść do zaszczytów, bogactwa, szacunku u bliźnich itd. Dziś dróg do bogactwa jest niezliczona ilość, nie zawsze uczciwych. Kiedyś myślałam, że to wstyd przyznawać się, że moje dzieci we wczesnej młodości zbierały butelki i sprzedawały w punktach skupu, bo kto dziś myje butelki, zdziera z nich etykiety, żeby zanieść do punktu skupu, których praktycznie już nie ma w tzw. normalnych krajach. A że była to dobra lekcja

G azeta Rawicka

nauki oszczędzania, to już inna sprawa... Nie każdy zechce wierzyć, że tu, w Ameryce, są ppunkty skupu bbutelek i puszek ((automatyczne – nna fotografii), że wcale nie biedni w lludzie objeżdżajją samochodem cco tydzień ulice, nna których wysstawiane są kubbły ze śmieciam mi i zabierają tten asortyment ddający im 5 centtów za sztukę. Początkowo bardzo mnie to dziwiło, ale zdążyłam już się przyzwyczaić do skąpstwa Amerykanów. Że to skąpstwo? Jakie skąpstwo! To po prostu dwie z najważniejszych cnót prawdziwej Ameryki: skromność i rozwaga. Przykład, że tylko oszczędnością i pracą można osiągnąć cokolwiek w życiu dał Amerykanom (i naśladującym ich Polakom, samodzielnie remontującym swoje domy, gotującym pierogi i naprawiającym stare samochody) Warren Buffett – najbogatszy człowiek na świecie. Miliarder, który majątku dorobił się na giełdzie, a zaczynał od rozwożenia gazet. Zrealizował w praktyce mit kariery w amerykańskim stylu – od zera do milionera. Ale dla znakomitej większości zadłużonych po uszy rodaków Buffett, zamiast autorytetu, stanowi raczej współczesną personifikację Harpagona, słynnego skąpca z komedii Moliera. Bo rekin z Wall Street ciągle mieszka w skromnym domu kupionym za 30 tys. dolarów przed pół wiekiem. Jeździ starym lincolnem, bez szofera. Jeśli jada na mieście, to w barze po drugiej stronie ulicy (w którym ma udzia-

Rok XVIII, nr 211

ły). Natomiast uroczystą fetę z okazji swojego drugiego ożenku urządził w smażalni ryb. Też nieopodal. Pani Buffett prowadzi też, całkiem samodzielnie, ich skromne gospodarstwo domowe. Bowiem życiowe motto Buffetta brzmi: „Dont buy more, than you really need” (nie kupuj więcej, niż potrzebujesz). No a ile człowiek naprawdę potrzebuje? Okazuje sie, że w gruncie rzeczy bardzo niewiele. Ba, ale po co w takim razie te miliony? I jak rozpoznać, kiedy oszczędność przechodzi w obsesję, a skąpstwo zaczyna przybierać rozmiary patologii? Brak typowych dla naszych czasów aspiracji konsumpcyjnych trudno uznać za patologię. Bywają przecież ludzie z natury pozbawieni wyrafinowanych potrzeb materialnych. Oszczędności sprzyja też kryzys. Sprzyja jej również coraz bardziej modna ekologia, w rozumieniu szanowania naturalnych bogactw i zasobów. Finansowe umiarkowanie nie zawsze bywa chorobliwą obsesją. Dochodzi do tego jedynie, kiedy sknera czerpie ze świadomości bogactwa satysfakcję, prestiż i poczucie władzy. Tak czy inaczej – oszczędzanie na wszystkim tylko po to, aby kontemplować stan konta, normalne nie jest. Na szczęście bardzo rzadko skąpstwo jest atrybutem kobiet, a jak wiadomo, każdej niemal kobiecie pieniądze są potrzebne nie po to, żeby cieszyły, ale żeby je wydawać, przy okazji ratując świat przed kryzysem. A skoro jest pewne, że ani ja, ani przeciętny Amerykanin nie dorobimy się milionów, mimo oszczędzania, to na pewno nie powiemy, jak koń u Orwella: „To ja w takim razie muszę jeszcze więcej pracować, harować!” Wystarczy zbierać butelki i puszki, rozwozić gazety, grać na giełdzie... Ha, ha, ha - koń by się uśmiał! JANINA MIKOŁAJCZAK

Nr 7/2011

G R

17


Gazeta Rawicka

Portret Tytusa Działyńskiego

W

zbiorach Muzeum Ziemi Rawickiej od początku jego istnienia znajduje się obraz przedstawiający Tytusa Działyńskiego1). Jest to bardzo dobrze namalowany obraz, chociaż brak na nim sygnatury malarza. Został poddany konserwacji w Pracowni Konserwacji Zabytków w Poznaniu na zlecenie pierwszego dyrektora muzeum - Marii Sierpowskiej. Obraz przedstawia mężczyznę w średnim wieku en face, z kręconymi włosami i bokobrodami sięgającymi szyi łączącymi się z wąsami, siedzącego na fotelu. Postać o proporcjonalnej atletycznej budowie, twarzy pełnej, regularnych rysach i badawczym spojrzeniu ukazana jest do kolan, z głową zwróconą lekko w lewą stronę. Mężczyzna siedzi na fotelu skórzanym o prostym oparciu, poręcze zakończone jest kolumienkami, ozdobione wytłaczanym ornamentem, w tle z prawej strony widać kotarę. Tło obrazu jest szarozielone, rozbielone w partii głowy, kotara - w kolorze ciemnej czerwieni, fotel - brązowy z dodatkiem ugru i zieleni, surdut - w kolorze ciemnej zieleni, kołnierzyk i mankiety - białe z odcieniem szarym, karnacja - ugrowożółta z dodatkiem bieli, ręce w tym samym kolorze. Mężczyzna ubrany jest w czarną marynarkę z białym kołnierzykiem u szyi. Prawa ręka oparta na podłokietniku fotela, ręce dobrze malowane. Obraz był bardzo zniszczony (zrolowany) i został znaleziony na jednym ze strychów w Sielcu Starym, razem z innymi obrazami, m.in. z portretem hrabiny Zamoyskiej. Wymagał gruntownej konserwacji, przez zrolowanie w bardzo wielu miejscach występowały przetarcia warstwy malarskiej. Najwięcej ubytków występowało na prawym przedramieniu namalowanej postaci. Obraz przechowywany był w Urzędzie Powiatowym w Rawiczu. Autor, warstwa, krąg, szkoła - nieznane, czas powstania obiektu druga połowa XIX w. Pracami konserwatorskimi kierował zespół mgr. A. Jarkowskiego w 1973 r. Zakres prac, jakie

G R

18

G R

G a z e t a RAWICKA

lipiec

wykonano, to dublowanie na nowe płótno, oczyszczenie, kitowanie, punktowanie. Portret Tytusa Działyńskiego wisi w pięknie złoconej ramie rzeźbionej i przypomina o związkach rodziny Działyńskich z Rawiczem. W 1791 r. Ksawe-

nie brał udziału. Zajmował się wyłącznie sprawami ekonomicznymi w Wielkopolsce, propagował zakładanie szkół rolniczych i zmiany własnościowe na wsi mające zwiększy samodzielność chłopów. Sportretowany na obrazie Tytus Adam Działyński (1796-1861) także zapisał się w historii. Założył Bibliotekę Kórnicką, wydawał źródła historyczne. Przez całe swoje życie gromadził systematycznie rękopisy i druki z zakresu po-

ry Działyńskie, wojewoda kaliski, ojciec Tytusa Działyńskiego, przejął za długi Rawicz od ówczesnego właściciela miasta - Jana Nepomucena Mycielskiego z Mycielina. Ksawery Działyński (1756-1819) to ważna postać w historii Polski. Był posłem na Sejm Rzeczypospolitej, wojewodą, senatorem w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim. Brał udział w Sejmie Wielkim, należał do grona 60 osób, które w tajemnicy przygotowały ustawę 3 Maja. W czasach powstania kościuszkowskiego zasiadał w Radzie Tymczasowej, gdzie zajmował się sprawami dyplomatycznymi. Po zajęciu Poznania przez Napoleona jeździł do cesarza jako przedstawiciel wielkopolski. Aktywnie uczestniczył w życiu politycznym Księstwa Warszawskiego, był autorem projektu zmian w sądownictwie. Po proklamowaniu Wielkiego Księstwa Warszawskiego zatrzymał krzesło w senacie Królestwa Polskiego, ale w życiu politycznym tej dzielnicy

litycznych i kulturalnych dziejów dawnej Polski oraz zabytki muzealne. Od 1822 r. rozpoczął publikowanie źródeł historycznych ze swoich zborów, m.in. wydawała teksty praw litewskich czy pamiętniki Jana Kilińskiego. Za udział w powstaniu listopadowym rząd pruski obłożył sekwestrem dobra Działyńskiego i opieczętował zbiory w zamku kórnickim. Uzyskawszy w 1838 r. w wyniku procesu z rządem pruskim zniesieni sekwestru włości kórnickich, Działyński wrócił do Wielkopolski. Mieszkał odtąd w Kórniku albo w swym pałacu w Poznaniu. Zamek w Kórniku przebudował specjalnie na pomieszczenia zbiorów bibliotecznych i muzealnych. Tytus Działyński troszczył się o sprawy nauki i oświaty w Księstwie Poznańskim, w swym pałacu w Poznaniu organizował wykłady z różnych dziedzin wiedzy, zabiegał u władz o utworzenie uniwersytetu, był jednym założycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. W latach 1859-1861 był

Rok XVIII, nr 211

Nr 7/2011

Gazeta Rawicka


G R

G a z e t a RAWICKA

Gazeta Rawicka

posłem na sejm pruski i uczestniczył w pracach Koła Polskiego tego parlamentu. BOŻENA RAWLUK RAUS Bibliografia: Polski Słownik Biograficzny, tom VI, Kraków 1948.

Przypisy: Zbigniew Łukowiak jako dyrektor Domu Kultury w Rawiczu gromadził dla mającego powstać muzeum eksponaty, jeździł po wsiach i miasteczkach, na strychach znajdował cenne lecz w bardzo złym stanie eksponaty. Według opo-

wiadań Z. Łukowiaka, portret ten poddano konserwacji w PKZ w Poznaniu i został on tam zamieniony z portretem z Kórnika. W Kórniku nad kominkiem wisi identyczny portret Działyńskiego z sygnaturą autora, do Rawicza wrócił obraz bez sygnatury.

U

Eucharystyczna procesja

lipiec

roczystości Bożego Ciała w Rawiczu rozpoczęły się mszą św. w kościele św. Andrzeja Boboli. Potem z kościoła wyruszyła kilkutysięczna procesja eucharystyczna. Wierni przeszli do ołtarzy ustawionych przy „białym” kościele, na Rynku i ul. Kościelnej do kościoła Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP. Boże Ciało, czyli Święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu. Jest to jedno z najbardziej uroczystych świąt katolickich. (P)

1)

Niebezpieczeństwo pożarów lasu U

trzymujące się wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu, co wpływa na możliwość powstania pożaru - ostrzega Nadleśnictwo Piaski. Najbardziej zagrożone są lasy młode, w których ogień z pokrywy ściółkowej łatwo przeistacza się w trudny do opanowania i ugaszenia pożar wierzchołkowy. Dlatego korzystając z uroków naszych lasów, musimy pamiętać o kilku prostych i oczywistych regułach bez-

G azeta Rawicka

piecznego zachowania: 1. Zabronione jest wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. 2. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów zabronione jest: a) używanie ciągnika lub innej maszyny bez b należytego zabezpieczenia przed b iskrzeniem, i b) b rozniecanie ognia poza miejscami wyp znaczonymi do tego z celu c przez właściciela l lub zarządcę lasu, c) pozostawianie n roznieconego ognia, o d) d korzystanie z otwartego o płomienia, n

Rok XVIII, nr 211

e) wypalanie wierzchniej warstwy gleby lub pozostałości roślinnych, f) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, a także porzucanie niedopałków papierosów, g) dopuszczanie się innych czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru. 3. Zabronione jest wchodzenie na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 4 m, a także poruszanie się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi drogami leśnymi. Pamiętajmy, że wzniecić pożar lasu, w którym mogą zginąć ludzie i zwierzęta, można bardzo łatwo, a o wiele trudniej go ugasić. W przypadku zauważenia pożaru zaalarmuj STRAŻ POŻARNĄ TEL. 998 , POLICJĘ TEL. 997, TEL. ALARMOWY 112 lub inne osoby funkcyjne (może to być wójt, sołtys, leśniczy lub strażnik leśny). (AP)

Nr 7/2011

G R

19


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

Gitarą i pędzlem

W

Muzeum Ziemi Rawickiej wrocławscy artyści otworzyli 6 czerwca multimedialnie wystawę malarstwa Wojciecha Pukocza. I nie było to dziełem przypadku, bowiem autor wystawianych obrazów jest adiunktem w Pracowni Mediów Elektronicznych i kierownikiem Katedry Malarstwa Architektonicznego i Multimediów ASP we Wrocławiu. Wojciech Pukocz na gitarze elektrycznej i Michał Sikorski (także arty-

sta malarz, asystent we wrocławskiej uczelni) na saksofonie zagrali własną kompozycję ilustrującą autorski eksperymentalny film wideo. W ratuszowym holu muzyka wrocławskich artystów zabrzmiała bardzo oryginalnie. Malarstwo Wojciecha Pukocza sscharakteryzowałła Patrycja Sikorra, kurator wystawy. Zwróciła uwaw ggę na autorską technikę artysty (ston suje on między ins nymi wosk pszczen li), l główne motywy jego dzieł, symboj liczny sens obrazów. l

lipiec

Sylwetkę malarza przedstawił dr hab. Jacek Jarczewski. Pokazane na wystawie obrazy Wojciecha Pukocza balansują na granicy abstrakcji i sztuki figuratywnej, tematów serio i ironii, malarstwa i grafiki. (HP)

Wieczór sowich piosenek Na tegorocznej F FORMIE swoje prac plastyczne zace p prezentowało kilkuddziesięciu autorów o z zróżnicowanym dor robku artystycznym.

W

ernisażem w sali Widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu rozpoczął się 10 czerwca XI Ogólnopolski Przegląd Sztuki Współczesnej FORMA. Atrakcją wieczoru był wspaniały recital Grzegorza Turnaua.

G R

20

wie przyświeca zasada różnorodności tematu i formy. Ale czyż to właśnie nie różnorodność jest fundamentem wolności w sztuce?” Na ile ta wolność prowadzi do ciekawych artystycznie efektów, można się było przekonać oglądając przez kilka dni wystawę.

S. HenkulakMatysiak w pięknie wydanym katalogu wystawy napisała: „Tegorocznej wysta-

Rok XVIII, nr 211

Nr 7/2011

Gazeta Rawicka


G R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

lipiec

Po wernisażu nadkomplet widzów wysłuchał Grzegorza Turnaua w nietypowym koncercie pt. „Wieczór so-

wich piosenek”. Megagwieździe polskiej piosenki poetyckiej akompaniował gitarzysta Jacek Królik, bardzo ce-

niony muzyk sesyjny, członek zespołu Turnaua od 1996 roku, prowadzący także własny zespół. Mało już kto pamięta, że Jacek Królik był współtwórcą zespołu Chłopcy z Placu Broni. „Wieczór sowich piosenek” to nowa propozycja Turnaua. Zawiera wiele utworów, których Turnau zazwyczaj nie gra na koncertach, gdy występuje z zespołem. Oprócz największych swoich hitów, od „Znów wędrujemy” - piosenki do wiersza Baczyńskiego, która przyniosła Turnauowi zwycięstwo w Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie w 1984 roku i zapoczątkowała jego karierę, artysta zaśpiewał też ballady, standardy światowej muzyki w oryginalnym angielskim brzmieniu. Nie zabrakło również utworów z najnowszej płyty „Fabryka klamek”. Turnau zaprezentował w „Wieczorze sowich piosenek” inną twarz od tej, którą pokazuje na „typowych” koncertach. Okazuje się, że to człowiek o wielkim poczuciu humoru i niepospolitym talencie parodystycznym. Jego pastisz Grechuty i parodia Soyki były najwyższej próby. Koncert Turnaua potwierdził też, że są pierwsze efekty kampanii promocyjnej pro-

wadzonej przez gminę. Turnau podkreślił, że Kraków i Rawicz to miasta braterskie, bo mają planty. Owacją na stojąco rawicka publiczność nagrodziła Turnaua i Królika a kilkukrotnym bisom kres dało jednoznaczne „Dobranoc” Wasowskiego i Przybory. (P)

G azeta Rawicka

Rok XVIII, nr 211

Nr 7/2011

G R

21


Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

G R

lipiec

Koncertowe Raz, Dwa, Trzy

W

ramach FORMY, przy nadkomplecie publiczności, wystąpił 11 czerwca w rawickim Domu Kultury zespół Raz, Dwa, Trzy. Wykonawców dwugodzinnego koncertu widzowie nagrodzili owacją na stojąco.

re przyniosły zespołowi olbrzymi sukces komercyjny - „Czy te oczy mogą kłamać” piosenki z tekstami Agnieszki

Zespół Raz, Dwa, Trzy założyli w 1990 roku studenci Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Po kilku miesiącach wygrali Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. Od tego momentu zaczęła się wielka kariera Raz, Dwa, Trzy. W Rawiczu zespół zaśpiewał swoje największe autorskie przeboje, od „Talerzyka” poczynając, a na utworach z najnowszej płyty kończąc. Nie zabrakło również piosenek z dwu albumów, któ-

Osieckiej, i „Młynarski”. Choć lider zespołu Adam Nowak podczas koncertu był bardzo oszczędny w tzw. konferansjerce, to kontakt Raz, Dwa, Trzy z publicznością był znakomity. Doskonałe teksty piosenek, przejmująca i „transowa”, to znów rytmiczna i skoczna muzyka, charakterystyczny głos wokalisty, znakomici muzycy - złożyły się na to pierwszorzędne wydarzenie artystyczne w prowincjonalnym miasteczku. (HP)

G R

22

Rok XVIII, nr 211

Nr 7/2011

Gazeta Rawicka


G R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

lipiec

Sprawca

śpiewającym, i to z sukcesami – w 2006 roku zwyciężył w Konkursie Aktorskiej Interpretacji Piosenki we Wrocławiu. „Sprawca” to płyta wydana w kwietniu br. przez wytwórnię Luna Music. Porczyk jest autorem tekstów (razem z Patrycją Babicką) i muzyki (do spółki z Łukaszem Damrychem). Trudno jednoznacznie zaklasyfikować piosenki Porczyka. To pogranicze alternatywnego rocka i piosenki poetyckiej, ale nurtu, którego twórcą jest Marcin Świe-

dni w tak znakomitych koncertach sprawiła, że rawiccy miłośnicy piosenki z tekstem mogą czuć się usatysfakcjonowani, przynajmniej do przyszłorocznej FORMY. (P)

M

ocnym akcentem zakończyła się tegoroczna FORMA. Kilka tygodni po prapremierze rawicka publiczność mogła 12 czerwca w Domu Kultury uczestniczyć w koncercie, a właściwie w muzyczno-literacko-teatralnym spotkaniu promującym debiutancką

płytę Bartosza Porczyka pt. „Sprawca”. Bartosz Porczyk to jeden z najciekawszych aktorów młodego pokolenia, który wystąpił ostatnio m.in. w filmie „Sala samobójców”. Od kilku sezonów z wielkim powodzeniem prezentuje monodram „Smycz” w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Jest aktorem

G azeta Rawicka

tlicki. Zresztą nazwisko tego krakowskiego twórcy nie jest w kontekście Porczyka przypadkowe. Obaj mówią (bo przecież nie o śpiewanie tu głównie chodzi) o sytuacji artysty we współczesnym świecie popkultury, o beznadziei, braku autentyczności. U Porczyka satyra, sarkazm łączą się z krzykiem buntu. Być może tylko bunt, jeśli jest on jeszcze możliwy, może okazać się wartością. Rawicki koncert Porczyka, któremu towarzyszył zespół, był kolejną podczas tegorocznej FORMY propozycją sztuki wysokiej, rzeczywiście z najwyższej półki. Oczywiście, trudno je porównać, bo choć każdy z wykonawców przynależy do twórców nurtu piosenki poetyckiej czy literackiej, to prezentuje różną stylistykę. Możliwość uczestniczenia w ciągu kilku

Rok XVIII, nr 211

Nr 7/2011

G R

23


G R

N

iepewna sytuacja w nadmorskich krajach południowej Afryki i w Grecji, a także rosnący kurs euro sprawiają, że i tak zatłoczone podczas wakacji polskie morze jeszcze tłumniej będzie w tym roku odwiedzane. I choć w Bałtyku nie ma tak bogatej fauny, jak na przykład w Morzu Czerwonym, to przy okazji wakacyjnych wypraw warto zainteresować się typowymi dla tego akwenu gatunkami.

Poczta Polska wydała dwukrotnie serie znaczków z bałtycką fauną. Pierwsza wyemitowana została 28 kwietnia 1998 roku pod nazwą „Ochrona Bałtyku” (autor projektu: J. Brodowski). Znaczki wydrukowane zostały w arkuszach zawierających pięć pasków po sześć znaczków. Znaczki tej serii to tzw. współdruk - tworzą jeden obraz. Kolejno widać na nich: fokę szarą oraz następujące gatunki ryb: babkę piaskową, parposza, iglicznię, jesiotra zachodniego, łososia oraz morświna - gatunek walenia. Serię

Gazeta Rawicka

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

lipiec

Filatelistyka Fauna Bałtyku uzupełnia znaczek z foką wydany w formie bloku. Na znaczkach widnieje logo UNEP (United Nations Environ-

foka pospolita i foka obrączkowana. W Bałtyku żyją trzy gatunki fok, wszystkie objęte są ochroną. Niegdyś

mental Programme), czyli Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ta agenda ONZ powołana została rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1972 roku w celu prowadzenia działań w zakresie ochrony środowiska i stałego monitorowania jego stanu na świecie. Siedziba UNEP mieści się w Nairobi, stolicy Kenii. W 2009 roku Poczta Polska wydała serię czterech znaczków w pasku, również tworzących współdruk, prezentujących mieszkańców Bałtyku w jednej scenerii wybrzeża (autor

najliczniejsza w Bałtyku foka szara stała się gatunkiem zagrożonym wyginięciem. W latach 90. XX wieku przy Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu powstał duży kompleks basenów, gdzie realizowany jest program odtwarzania kolonii foki szarej. Przy odrobinie szczęścia można spotkać na plażach dziko żyjące foki, szczególnie na wybrzeżu zachodnim Bałtyku, zwłaszcza w Wolińskim Parku Narodowym. (Hape)

projektu A. Tobolczyk). Na znaczkach serii „Ssaki Bałtyku”, wyemitowanych 31 lipca 2009 roku, przedstawione są: morświn, foka szara,

R i ki K Rawickie Koło ł PZF zaprasza wszystkich ki h miłośników filatelistyki na comiesięczne spotkania, które odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.30 w piwnicy Domu Kultury.

Rok XVIII, nr 211

Nr 7/2011

G R

24

Gazeta Rawicka nr 7/2011  

Internetowe wydanie "Gazety Rawickiej"

Gazeta Rawicka nr 7/2011  

Internetowe wydanie "Gazety Rawickiej"

Advertisement