Page 1

ISSN 1425-9001

Nr 3

marzec 2011

cena1,50

(w tym 5% VAT)


Gazeta Rawicka

G marzec R

G a z e t a RAWICKA

Laury od samorządowców

W

rawickim i ki D Domu Kultury odbyła się 11 lutego samorządowa impreza, która w samej nazwie: „Laury Przedsiębiorczości i Powiatowa Gala Społeczno-Kulturalna” podkreślała - po rocznym rozbracie, kiedy to starostwo zorganizowało osobną imprezę - wspól-

n honorowanie ne przez samorządy gminne i powiat firm oraz osób za działalność na rzecz ziemi rawickiej. Na uroczystość przybyli samorządowcy, przedstawiciele przedsiębiorstw, reprezentanci różnych stowarzyszeń i środowisk. Wśród gości było także troje parlamentarzystów: senator Małgorzata Adamczak oraz posłowie Wiesław Szczepański i Łukasz Borowiak.

G R

2

Rok XVIII, nr 207

Ok li ś i ó i i wygłosił ł ił starosta t t ZygZ Okolicznościowe przemówienie m munt Wolny. Włodarze poszczególnych gmin oraz staros wręczyli wyróżniającym się firmom w regionie „Laury sta P Przedsiębiorczości”. Otrzymały je: „ z gminy Bojanowo: ƒ „Hesko” s.c. PPHU Henryk Błachowiak, Ireneusz Skotarek z Boc janowa, j ƒ Stacja Paliw LOTOS S.A. z Gołaszyna, ł „ z gminy Jutrosin: ƒ P.H.U. KRZY-KOL Krzysztof Kolber z Jutrosina, K ƒ Zakład Usługowo-Handlowy „„MARPOL” Mariusz Błażejowski z Jutrosina, „ z gminy Miejska Górka: ƒ Piekarnia Wiesławy Nowakowsskiej z Sobiałkowa, ƒ Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Eugeniusz Sow basik z Konar, b „ z gminy Pakosław: ƒ Agencja Ochrony BOSS S.C. S z Pakosławia,

ƒ Stadnina Koni Golejewko Spółka z o.o., „ z gminy Rawicz: ƒ Zakład Wyrobów Jubilerskich „RAVIA” Spółka z o.o. z Rawicza, ƒ MWD Zakład Odzieżowy z Rawicza,

Nr 3/2011

Gazeta Rawicka


Miesięcznik, nr 3 (207), marzec 2011. Numer zamknięto 6.03.2011. ƒ Odlewna Rawicz Sp. z o.o., ƒ Stolarstwo Bracia Kowalscy Sp.j. z Szymanowa. Statuetki „Działacz Społeczny Roku” przyznano: Inter Import Export z Bojanowa, Boj-Trans z Bojanowa. Fundacji PKM DUDA im. Maksymiliana Duda z Grąbkowa. Tadeuszowi Błochowiakowi z Miejskiej Górki, Andrzejowi Gajowemu z Pakosławia, Zbigniewowi Lipowiczowi z Rawicz, Markowi Polowczykowi z Rawicz, Michałowi Gertchenowi z Rawicza. Statuetkami „Mecenas Kultury” uhonorowano: Mariannę Juchnowicz z Bojanowa, Kazimierza Pernaka z Jutrosina, Bank Spółdzielczy w Jutrosinie, „Walbet” A.D.K. Walkowiak Sp.j. z Miejskiej Górki, firmę Usługi Dźwigowe Józef Mosiek z Golejewa, Bank Zachodni WBK Oddział w Rawiczu.

W numerze:

azeta Gawicka R

SPRAWY LOKALNE Laury od samorządowców ......................................................... 2 Woda wokół Masłówki ............................................................... 4 Ostatnie takie kolegium ............................................................. 5 Policyjne podsumowane roku ................................................... 6 O oczyszczalni ........................................................................... 7 Ropa z kanalizacji ...................................................................... 7 Dofinansowanie inwestycji ...................................................... 7 Obrady Rady .............................................................................. 8 Leśna i Wzgórze ..................................................................... 9 Wybory w OSP ......................................................................... 10 Olimpijskie O nadzieje radnych ................................................... 10 Zielona Z energia ........................................................................ 11 Rada R Osiedla o kierunku .......................................................... 11 N powitanie wiosny ............................................................... 14 Na Szkolenie S budżetowe ............................................................... 12 Promocja P plant ..................................................................... 14 R Rowerem z Łaszczyna .............................................................. 17 E w Wielkopolsce ............................................................ 17 Elfy K Karnawałowy bal .................................................................... 19

KULTURA Nagrodę za osiągnięcia artystyczne - „Kryształową Kulę”otrzymał artysta malarz Witold Adamczyk z Rawicza. W części artystycznej gali wystąpił Smart Big Band z Miejskiej Górki. (P)

Gazeta Rawicka Wydawca: Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1 Redaktor naczelny: Henryk Pawłowski ul. Sobieskiego 1B/4, 63-900 Rawicz www.gazeta-rawicka.pl rawicka@gazeta.pl, tel. 660479973 Adres Redakcji: GR, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz Zdjęcia: I. Kasprzak, H. Pawłowski, M. Osiński DRUK: HAF s.c. Leszno, al. Konstytucji 3 maja 6 tel. 065 529 74 05 Nakład: 600 egzemplarzy Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania, adiustacji nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyny.

G azeta Rawicka

Rok XVIII, nr 207

Tomasz Raczek będzie latarnikiem ......................................... 13 Jubileusz "Katarzynek" ...................................................... 13 Wystawa szczerych emocji .................................................... 21 Dworak w Piecowej ................................................................ 22 Rysopis z szyszynką ................................................................. 23

EDUKACJA Walentynkowe zmagania ......................................................... 14 Poznawali okolicę .................................................................... 15 Konkurs o Vivaldim ................................................................. 18

POLITYKA Zmiany notowań partii ............................................................. 12

HISTORIA 20 lat odrodzonego Bractwa ..................................................... 20

LISTY Z AMERYKI Głupota made in USA ................................................................ 16

FILATELISTYKA Wiosenny bukiet .................................................................... 24

Nr 3/2011

G R

3


Gazeta Rawicka

G marzec R

G a z e t a RAWICKA

Woda wokół Masłówki

R

ozlewiska spowodowane przez wody z Masłówki oraz z jej dopływu Grobelki są w tym roku wyjątkowo rozległe. Takiego stanu wód nie pamiętają najstarsi mieszkańcy Masłowa i Załęcza. Jednak, jak dotąd, woda nie zagroziła budynkom mieszkalnym i inwentarskim. Woda podtopiła łąki i pola uprawne, zalała także tereny, przez które ma przebiegać budowana obecnie obwodnica na drodze ekspresowej S5. Rolników martwi skala rozlewisk. Woda na polach, ich zdaniem, może zalegać jeszcze parę miesięcy, uniemożliwiając rolnikom obsianie pól i uprawę w tym roku. Niepokój bierze się stąd, że z tego całego obszaru, który obecnie jest zalany, woda spływa pod Masłówką przez syfon o średnicy 80 cm. Oprócz pól, areał których rolnicy w gminie Rawicz szacują na około 1000 ha, zalane są także połacie lasu, przez które przepływa Grobelka. Rozlewiska spowodowały 3 lutego ogłoszenie kolejnego już tej zimy alarmu przeciwpowodziowy w gminie Rawicz w sołectwach: Izbice, Żylice, Masłowo, Załęcze i Folwark. 16 lutego Burmistrz Gminy Ra-

Masłówka widziana z mostu przed Laskową w kierunku południowym do ujścia - tereny gminy Żmigród.

Masłówka widziana z mostu przed Laskową w kieM rrunku północnym - tereny gminy Żmigród, w oddali Warszewo w gminie Rawicz. d

w wicz, działajjąc jako szef Gminnego g Zespołu Zarządzania Z KryzysoweK

G R

4

Rok XVIII, nr 207

go, po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji powodziowej i obniżeniu się poziomu wody na rzece Masłówka odwołał stan pogotowia przeciwpowodziowego dla gminy Rawicz. (T)

Nr 3/2011

Gawicka azeta R


G marzec R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Ostatnie takie kolegium

O

statnie spotkanie sołtysów (kadencja szefów dwudziestu dwóch sołectw w gminie Rawicz minie w połowie marca), które odbyło się w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz 10 lutego, miało być podsumowaniem przed zbliżającymi się wyborami rad sołeckich i sołtysów. Jednak z uwagi na sytuację powodziową w zachodniej części gminy, spowodowaną przez Masłówkę i Grobelkę, większą część dyskusji zdominowała sprawa usuwania skutków rozlewisk.

W zebraniu - oprócz tradycyjnie uczestniczących przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa: powiatowego weterynarza, szefa ARiMR z Miejskiej Górki, rawickiego powiatowego zespołu doradczego ODR - po raz pierwszy wziął udział podinsp. Tomasz Trawiński, komendant powiatowy Policji. Komendan-

Gawicka azeta R

towi towarzyszył asp. sztab. Dariusz Perykietka, szef rewiru dzielnicowych, szczególnie zainteresowany stanem wód, ponieważ mieszka w Załęczu w pobliżu rozlewiska Masłówki. Pierwszy raz w naradzie sołtysów uczestniczył wicestarosta Krzysztof Synoracki oraz radny sejmiku województ twa wielkopolskiego k Maciej Wiś śniewski. Zbigniew Lubawy, p przewodniczący koleggium sołtysów, zaprossił na spotkanie Francciszka Halca, dyrektora lleszczyńskiego oddziałłu Wojewódzkiego Zarrządu Melioracji i Urząddzeń Wodnych, ale nie pprzyjechał, delegując P Piotra Kozdroja. Przybyli także na sspotkanie przedstawicciele firmy Alpine Bau, bbudującej obwodnice w wokół Rawicza, którzy ttakże zainteresowani są jak j najszybszym osus szeniem terenów wokół M Masłówki, którędy ma przebiegać p obwodnica drogi d ekspresowej p S W poS5. r rozumieniu z rolnikami przedstawiciele Alpine Bau zadeklarowali, że dysponując na placu budowy ciężkim sprzętem rozbiorą fragment wału na Grobelce i na Masłówce, aby woda z pól mogła szybciej spłynąć do rzeki. Po

Rok XVIII, nr 207

osuszeniu deklarowali, że przywrócą wały do stanu pierwotnego. P. Kozdrój stwierdził, że nie jest władny do wydania zgody na żadne roboty bez akceptacji swojego przełożonego. Więc prowadzący zebranie Z. Lubawy zarządził kilkuminutową przerwę na to, aby pracownik WZMiUW mógł skontaktować się z dyrektorem. W rozmowie telefonicznej F. Halec zażyczył sobie pisemnie sformułowanego wniosku, więc zainteresowani sołtysi wraz z pracownikami Urzędu MGR sporządzili stosowny dokument i wysłali faksem do WZMiUW w Lesznie. Odpowiedź faksem z WZMiUW nadeszła pod koniec dnia następnego. Dyrektor zażądał wykonania stosownej dokumentacji, określenia, kto będzie wykonywał roboty i kto imiennie będzie odpowiedzialny za ich przebieg. Robert Szudra, naczelnik wydziału Gospodarki Gruntami i Ochrony Śro-

Nr 3/2011

G R

5


Gazeta Rawicka

G marzec R

G a z e t a RAWICKA

dowiska, stwierdził na spotkaniu sołtysów, że żyjemy w absurdalnym świecie. Tam, gdzie gminy godziły się na zabudowę terenów zalewowych i podczas powodzi są zalewane domostwa, państwo przychodzi gminom z pomocą. Paradoksalnie zaś w tych gminach, gdzie popowodziowe szkody są tylko w uprawach, państwo nie kwapi się do rozwiązania problemu z urządzeniami wodnymi po cyklicznych powodziach. Widocznie, konkludował naczelnik, państwu bardziej opłaca się wypłacać rolnikom odszkodowania, aniżeli modernizować urządzenia przeciwpowodziowe. (T)

Policyjne podsumowanie roku

N

a rocznej naradzie Komenda Powiatowa Policji dokonała 2 lutego podsumowania swojej działalności w 2010 roku. W uroczystej odprawie w rawickim Ratuszu uczestniczyli insp. Wojciech Ołdyński, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Michał Kordek, prokurator rejonowy oraz szefowie gmin i starosta powiatu rawickiego. Po zaprezentowaniu statystyk, obrazujących wyniki, wskaźniki i mierniki osiągnięte przez Komendę Powiatową Policji w 2010 roku, podinsp. Tomasz Trawiński, komendant powiatowy Policji w Rawiczu podziękował przedstawicielom władz samorządowych za udzielone wsparcie finansowe, natomiast swoim podwładnym za

G R

6

zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu obowiązków służbowych. Inspektor W. Ołdyński ocenił pracę rawickiej Policji jako bardzo dobrą. Wspomniał, że osiągane przez rawicką Policję wskaźniki plasują komendę w czołówce placówek w Wielkopolsce. Prokurator rejonowy M. Kordek za-

cuje w Rawiczu od niedawna i dobre wyniki w 2010 roku są zasługą jego poprzednika. Stwierdził, że wyniki współpracy osiągnięte w styczniu rokują dobrze. Wyraził nadzieję na rozwijanie dalszej dobrej współpracy z Policją.

żżartował, że dobre wyn Policji są mu nie niki n rękę, bo odbierana na j jest praca Prokuratur Zauważył, że prarze.

Starosta Zygmunt Wolny podkreślił, że społeczeństwo powiatu rawickiego czuje się bezpiecznie. Zapewnił, że samorządy nadal będą starały się wspierać Policję. (T)

Rok XVIII, nr 207

Nr 3/2011

Gazeta Rawicka


G marzec R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

O oczyszczalni W

ubiegłym roku minęło 6 lat od zakończenia budowy oczyszczalni ścieków w Rawiczu i jednocześnie zakończył się okres 6-letniej gwarancji, jakiej udzieliła firma Hydrobudowa 9. W Urzędzie MGR z dyrektorem ZWiK i burmistrzem spotkał się 4 lutego przedstawiciel Hydrobudowy, aby omówić sposób usunięcia ostatnich już wad, które w trakcie 6-letniej eksploatacji oczyszczalni się pojawiły. Jednym z problemów na oczyszczalni jest cykliczne pojawianie się przecieków na dylatacjach betonowych ścian reaktora.

Uszczelnienia tam zastosowane tracą właściwości średnio raz w roku. Rzecz w tym, że spośród kilkunastu dylatacji tylko dwie z nich się co jakiś czas rozszczelniają. Przedstawiciel Hydrobudowy stwierdził, ze jest znaczny postęp technologiczny w tej dziedzinie i nowe materiały winny zapewnić szczelność zbiornika. Ustalono, że firma dokona uszczelnienia tych

Ropa z kanalizacji 8

lutego w godzinach wieczornych pracownicy Zakładu Wodociągów i Ka-

nalizacji zauważyli, że z kolektora kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni napływa czerwona maź o zapachu ropy. Substancja ropopochodna w kolorze czerwonym i mazistej konsy-

feralnych dylatacji po zimie i to zakończy okres gwarancyjny, w którym, zdaniem kierownictwa ZWiK, współpraca z Hydrobudową była bardzo owocna. (T) stencji, prawdopodobnie olej opałowy, napływała w dużej ilości przez ponad trzy godziny, a więc nie był to jakiś niewielki zrzut do kanalizacji. Dyrektor ZWiK poinformował Policję, Straż Pożarną i WIOŚ o zdarzeniu. Przez noc pracownicy ZWiK wypompowywali tę substancję do odizolowanego zbiornika. Wszczęto postępowanie w sprawie ustalanie sprawcy zrzutu do kanalizacji sanitarnej substancji ropopochodnej. (T)

Dofinansowanie inwestycji W

departamencie zajmującym się Programami Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Emilia Dunaj, dyrektor Departamentu PROW, podpisała 11 lutego z kilkoma samorządami umowy na dofinansowanie projektów, które zostały zakwalifikowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do udzielenia wsparcia finansowego. Burmistrz i skarbnik gminy Rawicz podpisali umowę na dofinansowanie rozbudowy świetlicy w Zawadach. Natomiast dyrektor i księgowa ZWiK podpisali umowę na dofinansowanie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Dębnie Polskim. Ostateczne wartości dofinansowania wynikną po rozstrzygnięciu przetargów. (t)

Gawicka azeta R

Rok XVIII nr 207

Nr 3/2011

G R

7


Gawicka azeta R

G marzec R

G a z e t a RAWICKA

Obrady Rady

P

iąta sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz, która odbyła się 23 lutego, poświęcona była głównie sprawom edukacji. Jednak nie sprawy szkół i przedszkoli wywołały najwięcej emocji, lecz rozpatrzenie skargi na burmistrza. Piotr Domaniecki, w związku z planami aktualizacji sieci szkolnej i przedszkolnej, zapoznał radnych z sytuacją w placówkach oświatowych na terenie gminy. Zmieni się ona od nowego roku szkolnego, w związku z nowelizacją systemu oświaty od 1 września br. wchodzi obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 5-letnie, a od roku następnego - wprowadzony zostaje obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich. Wprawdzie sześciolatki już teraz mogą rozpoczynać edukację, ale w naszej gminie jest takich dzieci pięcioro, od września zapisanych jest ośmioro. Tak więc od września br. do zerówek będą uczęszczały dwa roczniki dzieci. Obecnie do przedszkoli publicznych w naszej gminie uczęszcza 759 dzieci, do niepublicznych - 217. Wskaźnik objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym w gminie Rawicz wynosi 72%. Konieczność optymalizacji sieci w związku ze zmianami demograficznymi i ustawowymi znalazła odbicie w trzech uchwałach, które radni na sesji przyjęli. Pierwsza z nich dotyczy zamiaru likwidacji Przedszkola nr 4 w Sarnowie wraz z oddziałem zamiejscowym w Żołędnicy. Ma ona charakter formalny - Przedszkole nr 4, mające swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, pozostanie tam, zmieni się jedynie jego status, tzn. zostanie podporządkowane organizacyjnie, wraz z oddziałem zamiejscowym, szkole. Przed podjęciem uchwały Marek Heinze zaproponował, aby umieścić w niej zapis, gwarantujący ten fakt (ujęty w uzasadnieniu uchwały). Po wyjaśnieniach naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, dyrektora SP 4 i pani dyrektor Przedszkola nr 4, M. Heinze wniosek wycofał i uchwała przeszła bez sprzeciwu radnych. Druga uchwała dotyczyła zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 1. Jego oddziały zamiejscowe zostaną przyporządkowane organizacyjnie do szkół podstawowych. Przy okazji tej uchwały wyjaśniona została też kwestia naboru w tym roku do tego przedszkola.

G R

8

Otóż do września zostaje wstrzymany nabór dzieci trzyletnich i czteroletnich, by zagwarantować miejsce dla obowiązkowego objęcia wychowaniem przedszkolnym dzieci pięcioletnich i sześcioletnich. Jeśli we wrześniu będę wolne miejsca przedszkole przyjmie też dzieci młodsze. Ponadto w sytuacjach przedszkolnych rodzeństw, dla młodszych dzieci są miejsca zagwarantowane. Trzecie uchwała - podobnego charakteru, dotyczyła przekształcenia Przedszkola nr 3. Znaczna część sesji poświęcona została informacji na temat funkcjonowania Platformy Edukacyjnej FRONTER. Funkcjonuje ona w poszczególnych szkołach gmi-

młodych dziennikarzy, przedsiębiorców. Udział w zajęciach jest nieobowiązkowy. Obecnie w salach jest 727 odwiedzających, co (w związku z udziałem uczniów w kilku zajęciach) oznacza udział ok. 580 uczniów. FRONTER to doskonałe narzędzie wspomagające zindywidualizowany proces dydaktyczny. Pozwala uczniom o zróżnicowanym poziomie na rozwijanie wiedzy i umiejętności. Dla uczniów uzdolnionych jest to doskonały sposób na poznawanie treści nauczania wykraczające poza podstawę programową. Dlatego też systematycznie rośnie liczba chętnych do udziału w tych wirtualnych zajęciach. Warto też dodać, że sale FRONTERA w poszczególnych szkołach są także przeznaczone dla samych nauczycieli. Prezentacja możliwości FRONTERA wywarła - jak się wydaje - duże wrażenia na radnych (wcześniej dały się słyszeć głosy poddające w wątpli-

ny Rawicz oraz w systemie międzyszkolnym jako Wirtualna Szkoła Gminna, uruchomiona w 2009 roku jako pierwsze takie przedsięwzięcie w Polsce, polegające na realizowaniu zajęć międzyszkolnych w ramach struktur Platformy Edukacyjnej FRONTER. Informację i prezentację przedstawiła Hanna Giera, wicedyrektor Gimnazjum nr 1, administratorka WSG. Zajęcia w tej wirtualnej szkole odbywają się obecnie w 14 salach. Są wśród nich typowe zajęcia przedmiotowe - sale matematyczna, chemiczna, fizyczna, religii, angielskiego, niemieckiego, jak i międzyprzedmiotowe oraz rozwijające różne zainteresowania - sala humanistyczna, grafiki i multimediów, projektowania stron www,

wość sensowność wydawania przez gminę pieniędzy na to przedsięwzięcie). Radni podjęli na sesji również uchwały w sprawach: „ udzielenia w 2011 r. dotacji w wysokości 100 tys. zł na sfinansowanie remontu dachu kościoła św. Andrzeja Apostoła w Sarnowie, „ ustanowienia stypendium Burmistrza Gminy Rawicz pod nazwą "Nadzieje Olimpijskie", nagród jednorazowych oraz nagród specjalnych dla zawodników legitymujących się wybitnymi osiągnięciami sportowymi, „ ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe na terenie miasta i gminy Rawicz (średnio podwyżka o ok. 30%),

Rok XVIII, nr 206

Nr 3/2011

Gazeta Rawicka


G marzec R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

dę W. Pospiech chodzi i że sama sobie zaprzecza. Ponadto podkreśliła, że radni mają wystarczająco dużo problemów ludzkich do rozwiązania, a one na pewno są ważniejsze. I w ogóle to jest przeciwna kastracji kotów. Do czego ona prowadzi - obrazowo W. And dersch omówiła na przykładzie biednego stworzenia s swego sąsiada. Radną sala nagrodziła g rzęsistymi brawami. Sprawę skargi g omawiał też sekretarz gminy, do którego w styczniu 2010 r. burmistrz przekazał petyc przysłaną przez Wiesławę Pospiech. Po cję w wpłynięciu do Urzędu Miejskiego petycji, Sławomir S Figisiak nie przygotował pisemn odpowiedzi. Na sesji przyznał się do tego nej faktu f i stwierdził, że poczuwa się do odpow wiedzialności za nieudzielenie odpowiedzi. Ostatecznie O radni niejednogłośnie uznali, że skarga s W. Pospiech jest merytorycznie bezz zasadna, formalnie zaś zasadna. W tej sytuaacji W. Pospiech otrzyma stosowne pismo z UM będące odpowiedzią na petycję, nap pisane przez sekretarza gminy i podpisane pprzez burmistrza. (P)

„ wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Rawicz. Najwięcej emocji wzbudził punkt dotyczący rozpatrzenia skargi na burmistrza. W styczniu 2010 roku Wiesława Pospiech (na fot. pierwsza z lewej) skierowała do burmi-

Natomiast na blogu wyraził swoją osobistą opinię. Nieoczekiwanie z obroną pospieszyła burmistrzowi Waleria Andersch (PiS) - na fot. po prawej. Stwierdziła, że nie dziwi się, że burmistrz nie odpowiedział na pismo, bo sama nie rozumie, o co tak napraw-

strza pismo „z prośbą o przeanalizowanie sprawy (...) dotyczącej wprowadzenia systematycznych działań związanych z ograniczeniem populacji dziko bytujących kotów.” Było ono także podpisane przez grupę rawiczan. W związku z tym, że W. Pospiech nie otrzymała na pismo odpowiedzi, wystosowała w listopadzie 2010 roku do wojewody „skargę na Burmistrza Miasta Rawicz wobec jego bezczynności w działaniach oraz wobec nieudzielenia odpowiedzi na nasze pismo”. Wojewoda, zgodnie z procedurą, przekazał skargę do rozpatrzenia przez Radę Miejską. Podczas sesji W. Pospiech przedstawiła - na prośbę burmistrza - treść pierwszego pisma. Najogólniej rzecz ujmując, chodzi w nim o to, by gmina znalazła środki w budżecie na sterylizację i kastrację kotów, a także by wybudowała schronisko dla bezpańskich zwierząt. W. Pospiech odniosła się również do słów T. Pawłowskiego, zamieszczonych na jego blogu, które uznała za obraźliwe i naruszające jej dobra, domagając się publicznego przeproszenia. Burmistrz tłumaczył, że jako urzędnik nie udzielił odpowiedzi na pismo, ponieważ uznał je tylko za wyrażenie opinii, zaś w sprawach merytorycznych wielokrotnie wypowiadał się publicznie, co więcej - osobiście rozmawiał z W. Pospiech, przedstawiając działania samorządu w kwestii bezpańskich zwierząt (ta z kolei temu faktowi zaprzeczyła, podobnie jak i twierdzeniu, że kandydowała w ostatnich wyborach samorządowych z listy PO).

Leśna i Wzgórze

G azeta Rawicka

W

iesław Sędłak, sołtys Sierakowa, zorganizował w Gimnazjum 18 lutego zebranie mieszkańców ul. Leśnej i Wzgórze w związku z przystąpieniem Urzędu MGR do projektowania przebudowy tych ulic. Burmistrz i zastępca naczelnika Wydziału Inwestycyjno-Technicznego zaprezentowali wstępne koncepcje rozwiązań drogowych dla odcinka ul. Leśnej, od skrzyżowania z ul. Zieloną do ul. Przyjemskiego koło Ronda „Biały Orzeł”. Jak zwykle w takich sytuacjach, gdy ulica nie ma pełnych parametrów, część mieszkańców chce, aby budowana droga służyła tylko jako dojazd do domu, a inna część mieszkańców chce drogi o najlepszych parametrach, aby miała chodniki i

Rok XVIII, nr 207

odpowiednio szeroką jezdnię. Pogodzenie rozbieżnych interesów jest więc trudne. Po burzliwej dyskusji na temat parametrów, jakie ma mieć przebudowywana ul. Leśna, burmistrz omówił koncep-

cję przebudowy ul. Wzgórze. Ulica Leśna, zdaniem urzędników, powinna być zaprojektowana z jezdnią dwukierunkową i chodnikami po obu stronach jezdni, zaś ulica Wzgórze jako ciąg pieszo-jezdny. (T)

Nr 3/2011

G R

9


Gazeta Rawicka

G marzec R

G a z e t a RAWICKA

Wybory w OSP

W

ostatnich tygodniach odbywał się cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Rawicz. W jednostce ratowniczo-gaśniczej OSP Sarnowa, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, zebranie odbyło się 5 lutego (na fot. powyżej). Druh Aleksander Hauza, prezes OSP Sarnowa, przedstawił sprawozdanie z działań jednostki w 2010 r. Poinformował, że brała ona udział w 41 akcjach ratowniczych, w tym 8 razy

uczestniczyła w gaszeniu pożarów, a w pozostałych przypadkach brała udział w likwidacji miejscowych zagrożeń. W wyborach nowych władz jednostki licznie zebrani strażacy powierzyli ponownie główne stanowiska w zarządzie dotychczasowym osobom funkcyjnym. Prezesem jednogłośnie pozostał dh Aleksander Hauza. W 2011 r. jednostka OSP w Sarnowie będzie obchodziła okrągłą rocznicę 100-lecia udokumentowanej działalności. Zebrani upoważnili zarząd jednostki do przygotowania programu obchodów niecodziennego jubileuszu.

Olimpijskie nadzieje radnych

R

adni podczas lutowej sesji podjęli uchwałę, która kompleksowo reguluje sprawy przyznawania stypendiów i nagród dla sportowców. Konieczność jej podjęcia wynikała z wejścia w życie nowej ustawy o sporcie, a przy okazji uregulowano w jednej uchwale to, co dotąd było oddzielnie ujęte - tzn. stypendia i nagrody specjalne - w gminnych aktach prawnych. Nowa uchwała regulu-

G R

10

je tryb przyznawania trzech rodzajów finansowej gratyfikacji za wyniki sportowe: stypendium, nagrody jednorazowe oraz specjalne. Stypendium pod nazwą „Nadzieje Olimpijskie” przyznawane jest od kilku już lat zawodnikom klubów sportowych działających na terenie gminy Rawicz za wysokie wyniki sportowe (uchwała zawiera również szczegółowe kryteria, które określają, za jakie

Rok XVIII, nr 207

A oto lista wybranych prezesów i naczelników wszystkich jednostek OSP ma terenie gminy Rawicz: OSP Dębno Polskie - prezes Zbigniew Mikołajczak, naczelnik Mieczysław Cichowlas, OSP Izbice - Mieczysław Ptaszyński (na fot. po lewej), naczelnik Krzysztof Skrzypczak, OSP Łaszczyn prezes Mateusz Zalisz, naczelnik Jacek Wawrzyniak, OSP Łąkta - Leon Dolny, naczelnik Hubert Nowak, OSP Rawicz - prezes Kazimierz Mikołajczak, naczelnik Sławomir Mikołajczak, OSP Sarnowa - prezes Aleksander Hauza, naczelnik Łukasz Zmuda, OSP Słupia Kapitulna - prezes Jerzy Boryczka, naczelnik Rafał Kupczyk, OSP Szymanowo - prezes Bogdan Mikołajczak, naczelnik Sebastian Bawolski, OSP Ugoda - prezes Paweł Szwarc, naczelnik Waldemar Konieczny, OSP Wydawy - prezes Dariusz Funka, naczelnik Krzysztof Zieliński, OSP Zawady prezes Czesław Wódczyński, naczelnik Mateusz Eliasz, OSP Zielona Wieś prezes Leon Świtała, naczelnik Roman Małecki, OSP Żołędnica - prezes Mirosław Macherek, naczelnik Piotr Świentek. (P) konkretne wyniki stypendium może zostać przyznane). Nagrody jednorazowe mogą otrzymać zawodnicy za osiągnięcia uzyskane w rywalizacji drużynowej. W obu przypadkach pieniądze z gminnej kasy mogą otrzymywać tylko zawodnicy w wieku od lat 13 do 20 za osiągnięcia sportowe w sportach objętych systemem współ-

Nr 3/2011

Gazeta Rawicka


G marzec R zawodnictwa sportowego w dyscyplinach mieszczących się w Państwowym Systemie Sportu Młodzieżowego. Ich wysokość jest określona corocznie w uchwale budżetowej, jednak stypendium nie może być niższe niż 100 zł miesięcznie. Nagrody specjalne przyznawane będą sportowcom, którzy są mieszkańcami naszej gminy bez ograniczenia wiekowego i przynależności klubowej. Kryteria jednak są bardzo trudne do spełnienia: nagrodzeni muszą zająć pierwsze miejsce wśród seniorów na mistrzostwach świata w dyscyplinach olimpijskich lub igrzyskach olimpijskich. Wysokość nagrody uchwała nie precyzuje, określa jedynie, że zależeć będzie od możliwości finansowych gminy. (P)

W

Pakosławiu odbyła się 25 lutego cykliczna narada wójta i burmistrzów gmin powiatu rawickiego. Na naradzie omó-

Zielona energia

wiono organizację „Powiatowego tygodnia zielonej energii”, jaki gmina Pakosław zamierza w połowie maja nad zalewem zorganizować z udzia-

Rada Osiedla o kierunku

R

ada Osiedla 350-lecia jednogłośnie przegłosowała 21 lutego wniosek do burmistrza o ograniczenie na ulicy Nowiaszaka ruchu do

G azeta Rawicka

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

jednokierunkowego. Ma być możliwy jedynie wjazd na ul. Nowiaszaka z Wałów Tadeusza Kościuszki. Obecnie samochody jeżdżą tą ulicą w obu kierunkach.

Rok XVIII, nr 207

łem Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią. Włodarze gmin porównali ostateczne wartości subwencji dla poszczególnych gmin, jakie w zawiadomieniu otrzymali od ministra finansów. Omówiono także sposoby naliczania kosztów za pobyt powyżej 5 godziny przedszkolaków w przedszkolach. (T) Zdaniem wnioskodawców, ulica Nowiaszaka na odcinku od plant do skrzyżowania z ulicą Emilii Plater jest na tyle wąska, że mijanie się tam dwóch pojazdów jest manewrem karkołomnym i niebezpiecznym nie tylko dla pojazdów, ale przede wszystkim dla pieszych. Gdy gmina wprowadzi na ulicy Nowiaszaka ruch jednokierunkowy, to GDDKiA zmieni organizację ruchu na łuku łączącym Wały Tadeusza Kościuszki z Wałami Jarosława Dąbrowskiego. Wówczas wyjazd z ulicy Kadeckiej będzie możliwy w oba kierunki: w lewo - do świateł na ul. Przyjemskiego oraz w prawo - do ul. Piłsudskiego. Obecnie wyjazd z Kadeckiej jest dozwolony tylko w tym drugim kierunku. (T)

Nr 3/2011

G R

11


Gazeta Rawicka

G marzec R

G a z e t a RAWICKA

Zmiany notowań partii M

amy za sobą wybory samorządowe, a przed nami za kilka miesięcy - parlamentarne. Platforma Obywatelska, ugrupowanie Donalda Tuska, jest dziś w najtrudniejszym momencie od trzech lat, a być może od początku istnienia. Wojny wewnętrzne, kłopoty zewnętrzne, pierwsze oznaki rozmijania się z emocjami wyborców i pierwsze tak poważne spadki w kilku różnych sondażach. W związku ze zbliżającymi się jesienią wyborami parlamentarnymi wewnątrz PO odbywa się batalia o wpływy, o miejsca na listach wyborczych. Ich kształt w dużej mierze będzie decydował o przyszłym układnie sił w Platformie. Zresztą w innych partiach dzieje się podobnie. Innym problemem Platformy są media. Jeszcze nigdy dotąd PO i rząd nie

były tak krytykowane przez dziennikarzy, zwykle bardzo im życzliwych, którzy zarzucają brak działań reformatorskich rządu i bałagan w wielu dziedzinach życia społeczno- gospodarczego. Właściwie trudno precyzyjnie określić, kiedy PO powinęła się noga. Przez kryzys gospodarczy rządowi udało się przejść obronną ręką. Wydawało się, że najgorsze jest już za nim - a tu wpadki. Kryzys na kolei, zmiany w OFE, emeryturach itp. Potężny atak przyszedł ze strony ekonomistów, coraz bardziej sprzyjających opozycji. Ataki L. Balcerowicza i K. Rybińskiego znacznie trudniej odpierać niż dobrze znaną krytykę J. Kaczyńskiego. Ciosem w Donalda Tuska było precyzyjnie przygotowane wystąpienie Tatiany Anodiny w sprawie raportu MAK.

Szkolenie budżetowe R

egionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu przeprowadziła w lutym dwudniowe szkolenia dla włodarzy samorządów powiatowych i gminnych oraz głównych księgowych i skarbników na temat wieloletniej prognozy finansowej (WPF) i z zakresu tworzenia budżetu przez samorządy i planów finansowych jednostek i zakładów będących w strukturach samorządu.

Donald Tusk sprawia wrażenie polityka osamotnionego i zmęczonego trzyletnimi rządami. W kampanii wyborczej trudno mu będzie się chwalić konkretnymi dokonaniami rządu. Platformie i jej liderowi nie będzie łatwo. Słabość opozycji, a szczególnie PiS, błędy partii Jarosława Kaczyńskiego i agresywna retoryka pozwolą Donaldowi Tuskowi „grać na strachu przed PiS”. Platforma wciąż jest najpoważniejszym kandydatem do zwycięstwa w jesiennych wyborach parlamentarnych, chociaż wygrana nie jest już tak oczywista. Biorąc pod uwagę istniejące realia i możliwości, Platforma zwróci się o współdziałanie do PSL i SLD lub jednego z nich. Gdyby tak się stało, na polskiej scenie politycznej może dojść do różnego rodzaju przegrupowań. Czas robi swoje, PJN będzie również partią ciekawą i chyba liczącą się, a Jarosława Kaczyńskiego zgubi zemsta za Smoleńsk i brata. Polską na pewno nie rządzą „źli ludzie”, a Smoleńsk nie musi być polem walki dwóch obozów PO i PiS. Mamy już tego dosyć, jesienne wybory powinny być nowym otwarciem. Podobno polityką rządzi duch czasu, więc wszystko jeszcze przed nami. JAN ŚWIERZEWSKI

Nowy sposób tworzenia planów finansowych na kolejne, przynajmniej 4 lata w samorządach obowiązuje od 2011 r. Jest to dość skomplikowana materia, wystarczy tylko wspomnieć, że te samorządy, które na 2011 r. uchwaliły budżety i od 2011 r. WPF jeszcze w starym roku, będą musiały je poprawić, bo pod koniec grudnia 2010 r. już zmieniła się ustawa o finansach publicznych wprowadzając inny sposób zapisu przedsięwzięć w WPF. Na razie nie tylko samorządowcy są zdezorientowani, ale także ci, którzy kontrolują samorządy - co kolejne spotkanie mają nową interpretacje przepisów, zaś przeciętny obywatel kompletnie z tego księgowo-finansowego języka nic nie będzie w stanie zrozumieć. A ustawodawca, zamiast upraszczać i uchwalać prawo bardziej przyjazne obywatelom, dalej je komplikuje. Zacierają pewnie ręce jedynie różni kontrolerzy, dla nich otwierają się nowe obszary działania, bo o pomyłki w samorządach będzie jeszcze łatwiej, niż przed wprowadzeniem WPF. (T)

G R

12

Rok XVIII, nr 207

Nr 3/2011

Gazeta Rawicka


G marzec R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

T. Raczek będzie latarnikiem W

Domu Kultury w Rawiczu gościł 2 marca Tomasz Raczek, krytyk filmowy, publicysta, człowiek od lat związany z telewizją, ostatnio dyrektor dwóch kanałów filmowych na Platformie n. Na spotkanie pt. „Magia kina” licznie przybyła głównie młodzież rawickich szkół ponadgimnazjalnych. T. Raczek zaczynał swoją karierę dziennikarską jako krytyk... teatralny, z wykształcenia jest bowiem teatrologiem. Ale po trzech latach tej profesji, kiedy poznał „na wylot” teatralny światek, uznał, że niemoralne jest uprawianie tego zawodu. Osobiste kontakty z dość wąskim jednak środowiskiem teatralnym powodowały, że czasami trudno było zdobyć się na tak potrzebny w zawodzie krytyka obiektywizm. To mię-

dzy innymi skłoniło go do zajęcia się krytyką filmową. Uprawiał różne zawody, zwykle związane z mediami, ale i dość niezwykłe - przez rok był oficerem rozrywkowym na transatlantyku „Stefan Batory”. Mało już kto pamięta, że stworzył od podstaw polską edycję „Playboya”. Najbardziej do dziś kojarzony jest przez szerszą publiczność z wieloletniego programu telewizyjnego, w którym rozmawiał o filmach z Zygmuntem Kałużyńskim. Jako krytyk filmowy T. Raczek szuka w kinie doskonałości. Dlatego szybko zapomina filmy, które nie spełniają jego oczekiwań. Wśród laureatów tegorocznych Oscarów również nie dostrzegł filmów wybitnych. Zdobywców złotych statuetek przyrównał do sprawnych w swym zawodzie szewców, którzy potrafią zreperos wać w buty. On oczekuje, by reżyser s był kimś, kto potrafi w środku miasta zbudować katedrę. Zresztą, m zzdaniem Raczka, Oscary to nagroddy, które mają spełniać rolę marketingową k wobec filmów rokując cych spory zysk producentom, a nie n honorować dzieła wybitne. Kino to niewątpliwie jedna z w ważnych pasji T. Raczka, ale nie t treść życia. Filmy pozwalają - i na t tym polega ich główna wartość -

W

Jubileusz Katarzynek

Słupi Kapitulnej Zespół Wokalny „Katarzynki” zorganizował 26 lutego rocznicowy koncert z okazji 10lecia istnienia. Wśród zaproszonych gości był ks. Marian Podlasz z Miejskiej Górki, założyciel grupy wokalnej, która nazwę swą otrzymała od patronki słupeckiej parafii, gdzie 10 lat temu ks. Marian był proboszczem. Wśród zaproszonych gości byli samorządowcy - starosta rawicki, wójt Pakosławia i burmistrz Rawicza, a także ks. Zbigniew Uramowski, obecny proboszcz parafii św. Katarzyny w Słupi Kapitulnej, delegacje zespołów folklorystycznych z pobliskich miejscowości i miejscowi strażacy. Krystyna Sobota, szefowa Katarzynek, opowiadając historię działalności zespołu od założenia poprzez pierwsze występy, przedstawiła współpracujących z grupą wokalną w poszczególnych okresach muzyków. (T)

G azeta Rawicka

Rok XVIII, nr 207

„przećwiczyć” ć i ć” różne óż scenariusze i ttak, k bby w życiu wybrać dla siebie właściwe rozwiązania, uczą przeżywania i wyrażania emocji, pozwalają odnajdywać prawdę o sobie. Dlatego równie ważne jak oglądanie (dobrych!) filmów, jest rozmawianie o nich. Ale najważniejsze jest - realizowanie własnych marzeń. Dobrze jest o nich mówić, bo wtedy mają one szanse się spełnić. Marzeniem T. Raczka jest wybudowanie własnej latarni morskiej. Ktoś, kto był na spotkaniu z T. Raczkiem, nie ma wątpliwości, że je spełni i swą jesień życia spędzi jako latarnik. Podczas spotkania można było dostać dedykację Raczka na jego książkach (wydanych we własnym wydawnictwie, oczywiście o nazwie „Latarnik”, które od 2005 roku nosi imię Z. Kałużyńskiego - przyjaciela i mistrza, jak nazwał go Raczek). (HP)

Nr 3/2011

G R

13


Gazeta Rawicka

G marzec R

G a z e t a RAWICKA

Na powitanie wiosny

P

o raz dziewiąty Urząd Miejski Gminy Rawicz, Gminne Centrum Informacji i Dialogu Społecznego oraz Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie organizują Rawickie Targi Edukacyjne i Targi Pracy. Odbędą się one 21 marca. Wzorem lat ubiegłych organizatorzy umożliwią szkołom prezentację oferty edukacyjnej, która pomo-

że uczniom i potencjalnym studentom podjąć decyzję dotyczącą dalszej edukacji. Na targach zaprezentują się szkoły ponadgimnazjalne, policealne i pomaturalne, uczelnie wyższe, szkoły językowe i inne placówki kształcenia, a także wydawnictwa szkolne i pedagogiczne oraz placówki informacji zawodowej. Do udziału w targach organizatorzy zaprosili również pracodawców, którzy dyspo-

Walentynkowe zmagania D

zień Świętego Walentego, obchodzony od dawna w USA i krajach

Europy Zachodniej, od pewnego czasu coraz bardziej wpisuje się we współcze-

O

rganizatorzy imprez, które w 2011 i 2012 będą promowały Planty Jana Pawła II na kolejnym spotkaniu, które odbyło się 18 lutego, omawiali możliwości skorzystania z ofert mediów różnych szczebli - od lokalnych poprzez regionalne do centralnych w celu prezentacji wydarzeń kulturalnych i sportowych. Dopracowane są szczegóły biegu 24godzinnego wokół plant, poczyniono wstępne uzgodnienia dotyczące udziału w programie „Kawa czy herbata”, który prawdopodobnie na antenie TVP „pójdzie” z Rawicza na żywo. (T)

G R

14

sną, także polską rzeczywistość. Najlepszym tego przykładem może być coroczny konkurs organizowany przez bibliotekę Gimnazjum w Sierakowie z okazji obchodów tego święta. Dnia 14 lutego br. dwuosobowe drużyny składające się z uczniów klas trzecich miały szansę spróbować swoich sił w konkursie multimedialnym pod tytułem „Walentynkowy Quiz”. Tematyka zmagań korespondowała z założeniami tego pozytywnego święta. Uczestnicy w pierwszej części mieli za zadanie odgadnięcie tytułów, reżyserów oraz bohaterów prezentowanych filmów

nują ofertami praktyk, stażu, zatrudnienia lub zamierzają przyjąć młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego. Będą także obecne instytucje działające na rynku pracy. IX Rawickie Targi Edukacyjne i Targi Pracy odbędą się w poniedziałek 21 marca w Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie w godz. od 10.00 do 14.00. (P) o tematyce miłosnej. Drugą część stanowiła prezentacja fragmentów literatury pięknej, w których pojawił się wątek miłosny. Uczniowie musieli podać tytuły, autorów oraz imiona bohaterów prezentowanych scenek. Po ocenie prac konkursowych jury wyłoniło laureatów: I miejsce zajęły Weronika Sobota, Marlena Neumann z klasy III G, II miejsce - Agnieszka Poślednik, Beata Grodziska z klasy III D, III miejsce zajął duet Mateusz Kupczyk, Monika Konieczna z klasy III C. Wyróżnieni uczniowie otrzymali z rąk organizatorów konkursu oraz dyrektora szkoły Piotra Mośka szkoły atrakcyjne nagrody książkowe pozyskane z corocznych kiermaszy książek organizowanych przez bibliotekę. SYLWIA HENKULAK-MATYSIAK

Promocja plant

Rok XVIII, nr 207

Nr 3/2011

Gazeta Rawicka


G marzec R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Poznawali okolicę

M

uzeum Ziemi Rawickiej w ramach programu zajęć dla uczniów w czasie ferii zorganizowało 10 lutego wycieczkę z cyklu „Poznajemy najbliższą okolicę”. W edukacyjno-wychowawczej wycieczce wzięła udział kilkunastoosobowa grupa uczniów ze szkół podstawo-

dzieci zwiedziły pałac, zbudowany pod koniec XVIII wieku dla ówczesnego właściciela Pakosławia - Michała Krzyżanowskiego. Prawdo-

wych. Jej trasa biegła przez okolice Szymanowa, gdzie złożono kwiaty przed głazem upamiętniającym miejsce śmierci powstańca Stanisława Kamińskiego, a następnie Golejewko i Pakosław. W dawnym Czestramie dzieci zwiedziły noerenesansowy kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych oraz Stadninę Koni w Golejewku. Na grobie Stani-

podobnie budowla powstała według projektu Carla Gottharda Langhansa, który był twórcą Bramy Brandenburskiej w Berlinie. W rolę przewodnika wyciecz-

sława Kukli, artysty malarza związanego z ziemią rawicką, złożono kwiaty. Ostatnim punktem wycieczki był Pakosław. Tam

ki wcieliła się pani dyrektor MZR Bożena Raus.

G azeta Rawicka

Rok XVIII, nr 207

Wycieczki po najbliższej okolicy rawickie muzeum organizuje dla dzieci i młodzieży od lat, w ramach swego programu edukacyjnego. (P, fot. WG)

Nr 3/2011

G R

15


Gazeta Rawicka

G marzec R

G a z e t a RAWICKA

Listy z Ameryki

Głupota made in USA

O

wszem, wysyłamy ludzi na Księżyc, rozszczepiamy atom i komponujemy symfonie, i jeszcze wiele innych rzeczy potrafimy. Czasem jednak odznaczamy się, jakby to delikatnie powiedzieć..., horrendalną głupotą. Oto garść przykładów z życia. Nowojorskiego. W połowie szerokości schodów wiodących ze stacji metra do dworca autobusowego Port Authority ustawiono metalową poręcz. W intencji miała ona oddzielać ludzi wchodzących od schodzących, porządkować ruch, dzielić na dwa strumienie. Mimo upływu kilku lat, ludzie nadal nie rozumieją idei tej barierki i rozpoczynają schodzenie i wchodzenie zarówno prawą, jak i lewa stroną, zderzając się z nacierającym z naprzeciwka tłumem. Choć ludzkość zna schody już tysiąc lat, a wózki dla dzieci - bo ja wiem, sto, może więcej lat - nadal znikomy procent wie, jak wózek wnosić i znosić. Przyjęło się uważać, że pasażer, także niemowlak, woli siedzieć twarzą do kierunku jazdy. Tak więc osoba z przodu wnosząca wózek idzie w kucki, niemal się czołga trzymając ręce tuż przy ziemi, zaś osoba z tyłu trzyma wózek wysoko nad głową, niczym sztangista. A niemowlę o mało co nie wypada z mocno przechylonego wózka. Ludzie nadal nie zorientowali się, że jeśli najpierw pozwolić innym wyjść z wagonu metra, a dopiero potem wejść, to nie tylko cały ruch będzie odbywał się szybciej, płynniej i milej, ale i pasażerowie, którzy wpierw wyjdą, spowodują, że w wagonie będzie luźniej, że właśnie ustępują nam miejsca siedzące. Wszyscy nowojorczycy chodzą od kwietnia do września w klapkach (flip flops). W butach takich nie można poruszać się szybko, nie da się podbiec, trzeba uważać na schodach ruchomych i przejściach dla pieszych. Ponadto po pewnym czasie dostaje się platfusa, odparzeń lub odbija sobie stopy od stą-

G R

16

pania po betonie. Codzienne chodzenie w klapkach zmusza też do chodzenia na pedicure do Koreanek, co uszczupla oszczędności z powodu posiadania jednej tylko pary obuwia. Miłość do flip flops jest tak ogromna, że zaraz jak stopnieją pierwsze śniegi, gdy jeszcze chodzi się w bluzach i kapturach, stopy ma się już bose. Chociaż w każdej drogerii, właściwie w każdym niemal sklepie kupi się przeróżne papierowe chusteczki, a w każdym sklepie czy barze leżą papierowe napkins, ludzie nie wiedzą, co to jest

na każdym ekranie telewizora i komputera, w radiu i gazecie, na high-way. Mimo to ludzie wychodzą rano z domów do pracy, jakby mieli zamurowane okna. Ma być np. średnio ciepło i padać, ale i tak część osób wychodzi w ciepłych kurtkach, a inni, patrzący raczej na kalendarz niż termometr - w szortach i klapkach. W szortach, klapkach i podkoszulkach zobaczyć można także wiernych w katolickich kościołach. I tu zawstydzić ich mogę Murzyni, odpowiednio ubrani do miejsca. Tysiące osób nie zauważa zależno-

Autorka felietonu bez reflektora, bez dzwonka i bez kasku... chusteczka do nosa. Smarkają, pociągają nosem, wycierają w rękaw, męczą się. Nie ma dziś urządzenia elektronicznego, które nie wyświetlałoby godziny: kuchenka mikrofalowa, telewizor, telefon komórkowy. Zegarki na rękę można natomiast kupić za grosze. Mimo to, co chwilę ktoś nieśmiało pyta nas na ulicy, która teraz jest godzina. Równie niedoinformowane jest społeczeństwo, jeśli chodzi o pogodę. Aktualną temperaturę powietrza oraz prognozę na resztę dnia znajdzie się

Rok XVIII, nr 207

ści między faktem trzymania w uszach słuchawek grających głośną muzykę a rezultatem, że się wtedy nie słyszy mówiących do nas ludzi. Nieświadomi tego fenomenu podchodzą do lady w barze lub kasy w sklepie, pytają o coś i są zaskoczeni, że nie słyszą odpowiedzi. Wyprowadzeni z równowagi, z ociąganiem wyjmują słuchawkę z ucha i pytają: „What’s that?” Co prawda w szkołach uczy się matematyki i geografii, ale mało rozpowszechniona jest wiedza, że po jednej stronie uli-

Nr 3/2011

Gazeta Rawicka


G marzec R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

cy numery domów są nieparzyste, po drugiej - parzyste i że idąc w jedna stronę rosną, a w przeciwną - maleją. Miliony samochodów jeździ po drogach, ale kierowcy nadal nie rozumieją, że jeśli wjadą na skrzyżowanie już na czerwonym świetle, najprawdopodobniej utkną w korku dokładnie na przecięciu ulic, blokując totalnie ruch. Zablokowani kierowcy trąbią i pomstują na tych ludzi bez wyobraźni i kultury, żeby sami zrobić to samo na kolejnym skrzyżowaniu. Z zemsty. Moi rodacy, naród o bogatej historii i tradycji, także edukacji, nadal mają problemy z zapamiętaniem, jak jest

różnica czasu między naszym krajem a Nowym Jorkiem. Nawet gdy ludzie znają różnicę, nie potrafią sobie owej liczby (6) dodać lub odjąć. Atawistyczny instynkt zmusza ludzi do otwierania okien, żeby był przewiew, w wagonach metra i autobusach. W największy nawet upał. Nie zostaje zauważony fakt, że klimatyzacja wnętrza pojazdu wychładza, a gorące powietrze zza okna - ogrzewa. Mimo wielkiego rozpowszechnienia się w ostatnich latach rowerów na ulicach Nowego Jorku, rowerzyści nadal nie wiedzą, jak ostrzegać innych, np. pieszych, że się zbliżają. Poczci-

Rowerem z Łaszczyna

F

irma budująca obwodnicę drogi krajowej nr 36 w styczniu br. zamknęła drogę powiatową łączącą Łaszczyn z Rawiczem. Od strony Rawicza fragmentem drogi na Łaszczyn dopuszczony jest ruch pojazdów dojeżdżających do posesji. Dalej, w okolicach rowu - Nowej Pijawki, droga dla pojazdów jest już zamknieta. Wkrótce na tej drodze, w połowie odległości pomiędzy Rawiczem a Łaszczynem, rozpoczną się prace ziemne związane z budową wiaduktu drogowego, który będzie wzniesiony nad budowaną obwodnicą drogi krajowej DK36. Do Łaszczyna będziemy przejeżdżać wiaduktem górą .

Jak zapewnili na spotkaniu z burmistrzem przedstawiciele Alpina Bau, zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami, z Łaszczyna do Rawicza drogą powiatową będą mogli nadal jeździć rowerzyści, bo na czas zamknięcia tej drogi dla innych pojazdów firma przygotuje ścieżkę dla rowerów omijającą z boku plac budowy wiaduktu. (T)

Elfy w Wielkopolsce M

arszałek województwa wielkopolskiego i prezes firmy PESA Bydgoszcz SA podpisali 8 lutego umowę na dostawę 22 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (etz) „Elf” do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Wielkopolsce. Zakup pociągów za blisko pół miliarda złotych jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskie-

G azeta Rawicka

wy dzwonek pozostaje tutaj wynalazkiem nieznanym. Rowerzyści zwalniają więc, chrząkają znacząco, kaszlą, gwiżdżą, imitują syrenę karetki, krzyczą „excuse me”, a gdy to wszystko zawiedzie, co mają robić? Rozjeżdżają niczego niespodziewającego się pieszego... Jego wina - niech gamoń patrzy, co mu jedzie za plecami. Rowerzyści nie wiedzą także o znanych w innych regionach świata reflektorach, lampkach, które pozwalają im widzieć drogę, a innym - zobaczyć pojazd po ciemku. Korzystając z tego, że już wkrótce zawita wiosna, wybieram się na rowerowe przejażdżki (bez światła i dzwonka), do czego Was, Drodzy Czytelnicy, zachęcam. Pamiętajmy też o spacerach, ogrodach, a przede wszystkim - o uśmiechu! JANINA MIKOŁAJCZAK

go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Podpisanie umowy na dostawę ezt nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, który wygrała PESA. Firma zaoferowała pojazd typu 22WE „Elf”, przeznaczony do obsługi pasażerskiego ruchu regionalnego i międzyregionalnego na liniach zelektryfikowanych. Pojazd może poru-

Rok XVIII, nr 207

szać się z maksymalną prędkością eksploatacyjną 160 km/h, ma ponad 75 metrów długości i na stałych miejscach siedzących może przewozić 204 pasażerów. Pociągi będą dostarczane sukcesywnie w okresie od 18 do 40 miesięcy od daty podpisania umowy. Jak zapewniają samorządowcy, nowy taboru, w powiązaniu z utworzeniem przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego własnej spółki przewozowej Koleje Wielkopolskie i rosnącymi nakładami budżetowymi w obszarze transportu kolejowego, zapewni w najbliższym czasie nową jakość usług transportowych w Wielkopolsce. (P)

Nr 3/2011

G R

17


Gazeta Rawicka

G marzec R

G a z e t a RAWICKA

Konkurs o Vivaldim

Z

akończyła się trzynasta edycja Powiatowego Konkursu Muzyczno-Plastycznego dla uczniów podstawówek i gimnazjów, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Rawiczu i koordynatorkę Jeanette Jarczewską. 21 lutego w sali Portretowej Ratusza rozdano uczestnikom nagrody i dyplomy. Bohaterem tegorocznego konkursu był Antonio Vivaldi (corocznie kon-

kurs poświęcony jest innemu kompozytorowi muzyki klasycznej). Ucznio-

G R

18

wie rywalizowali w części plastycznej - zgłaszając do konkursu pracę plastyczną, album, prezentację multimedialną, poświęconą kompozytorowi „Czterech pór roku”, oraz w części sprawdzającej wiedzę o biografii Vivaldiego i jego twórczości - pisząc wczoraj test (wcześniej odbywały się eliminacje szkolne). Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Gorszka, Agnieszka Stachowska, Maria Dąbrowska, Grażyna Neimann, Regina Dybowska, Maciej Pląskowski po sprawdzeniu testów przyznała nagrody i wyróżnienia. Najlepszą wiedzą o kompozytorze wykazała się w kategorii szkół podstawowych Joanna Waleń-

Rok XVIII, nr 207

ska (SP 4). Drugie miejsce zajął Marcin Stachowski (SP 6), trzecie Marcin Swoiński (SP 4). Wyróżnienia otrzymali: Monika Chróścińska (SP Golina), Piotr Kupczyk (SP 3), Patryk Olszak (SP Bojanowo). Wśród gimnazjalistów zwyciężyła Magdalena Maciejak, kolejne miejsca zajęli Kacper Krzyżosiak i Marzeną Pulka (wszyscy z Gimnazjum w Pakosławiu). Wyróżnienia otrzymały Anna Wyrwa (Gimnazjum w Szkaradowie), Anna Wodyńska i Weronika Dudkowiak (obie z Gimnazjum w Bojanowie). W konkursie plastycznym jury w składzie Bożena Raus, Jacek Jarczewski, Henryk Pawłowski przyznało w kategorii szkół podstawowych pierwszą nagrodę Zygmuntowi Aszkiełowiczowi (SP 4), drugą - Karolinie Szenfisz (SP Golina). W kategorii gimnazjów pierwszą nagrodę otrzymał Damian Nowacki (Gimnazjum w Pakosławiu). Przyznano też wyróżnienia: Piotrowi Zuterowi, Robertowi Lewandowskiemu, Kamili Mackiewicz i Aleksandrze Głuszak, Arturowi Kempińskiemu, Natalii Jankowiak i Damianowi Podolskiemu (uczniowie podstawówek) oraz Annie Woźnicy, Marcie Rychlik (uczennice gimnazjów). Podsumowanie Powiatowego Konkursu Muzyczno-Plastycznego tradycyjnie połączone było z ogłoszeniem wyników innego konkursu, również organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 i koordynatorkę Jeanette Jarczewską. Był to VIII Rawicki Ma-

Nr 3/2011

Gazeta Rawicka


G marzec R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Nagrodzeni i wyróżnienie uczniowie obydwu konkursów otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. W części artystycznej wystąpiły śpiewające uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Maciejem Pląskowskim, który grał na instrumencie klawiszowym, oraz z chóru "Ósemeczki", działającego w „tysiąclatce”. Organizator Powiatowego Konkursu Muzyczno-Plastycznego składa serdeczne podziękowanie za wspieranie i propagowanie kultury muzycznej i plastycznej wśród dzieci i młodzieży: Urzędowi Miejskiemu Gminy Rawicz, Starostwu Powiatowemu w Rawiczu oraz Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4. (P) raton t Filatelistyczny, Fil t li t poprzedzony d warsztatat t mi. Temat konkursu wiązał się z hasłem promocyjnym „Mazury - cud natury”. Wyróżniono w nim, na podstawie pisanego wcześniej testu, 9 uczniów: Paulinę Mosiek, Natana Ślusarczyka, Darię Twardowską, Kacpra Klimczaka, Joannę Waleńską, Oliwię Materkowską, Dawida Lisa, Aleksandrę Materkowską, Paulinę Chmielarczyk (na fot. powyżej). Zdobyli oni prawo uczestnictwa (na własny koszt) w finale 49. Młodzieżowego Ogólnopolskiego Konkursu Filatelistycznego, który odbędzie się w czerwcu br. w Oławie.

Karnawałowy bal

S

towarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu zorganizowało już po raz dziewiąty Bal Karnawałowy, z którego dochód zostanie przeznaczony na cele statutowe stowarzyszenia. - Jestem dumna, że wokół naszego stowarzyszenia zgromadziła się grupa ludzi, którzy nadają sens naszej pracy - tak przywitała uczestników balu przewodnicząca Renata Błaszczyszyn. - To dzięki Wam możemy realizować cele statutowe. To dzięki Waszej ofiarności możemy pomagać dzieciom i wreszcie to dzięki Wam możemy stworzyć lepszy świat niepełnosprawnych. Tradycyjnie podczas balu Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych przyznaje tytuł Sponso-

G azeta Rawicka

ra Roku. W tym roku przypadło on firmie państwa Dworeckich. Oprócz tytułu sponsor otrzymał także pobyt weekendowy w Świeradowie Zdroju. Wśród uczestników balu wylosowano podobną nagrodę - weekend w Kotlinie Kłodzkiej. Organizatorzy balu dziękują wszystkim, którzy pomogli w jego przygo-

Rok XVIII, nr 207

towaniu: rodzicom za pyszne domowe ciasta, firmom Dworecki i Langner za sponsorowanie menu, za nagrody w loterii fantowej: firmom Projs, Kortylewscy, Dworak, Wo-Gaz, Arkan, Studio Piękności Barbary Karosz, sklepom Dom i Ty, Andora, Arteks, Pod

Nr 3/2011

G R

19


Gazeta Rawicka

G marzec R

G a z e t a RAWICKA

Filarem, Kodka, Beta, Adidasy, MWD, Kuba, Ina, salonom fryzjerskim Angel, Andżelika Gadzińska, Lidia Grajewska, Elżbieta Malak, kwiaciarniom Janiczak, Małgosia, Kwiatogród, Karolinie Maćkowiak, Janinie Polowczyk, Jolancie Przybylskiej, Edycie Czerniak, Annie Słowińskiej, stolarni Wrzesień-Bis, Zakładowi Karnemu w Rawiczu. W balu, który odbył się hotelu „Brylant”, uczestniczyło 160 osób. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Clamor. (P)

Dwadzieścia lat odrodzonego Bractwa

R

awicz ma piękną i bogatą tradycję (24 marca br. przypada 373. rocznica założenia miasta). Zaledwie cztery lata po powstaniu miasta - 8 sierpnia 1642 roku zostało założone Bractwo Strzeleckie. Jego głównym celem było doskonalenie kunsztu strzeleckiego członków, rekrutujących się spośród rzemieślników, kupców i urzędników. Bractwo istniało w Rawiczu do 1949 roku - wtedy działalność stowarzyszenia, z przyczyn politycznych, została zawie-

szona przez Wojewódzką Radę NaroNaro dową w Poznaniu. Zawsze żywa tradycja Bractw Kurkowych wśród mieszkańców Rawicza,

G R

20

jak również sprzyjająca atmosfera wokół powrotów do historycznych korzeni spowodowały, że 30 kwietnia 1991 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Rawicza 19 członków założycieli reaktywowało Bractwo Kurkowe w Rawiczu, przyjmując statut i rejestrując stowarzyszenie w sądzie. Rawickie BK znajduje się w pierwszej dziesiątce bractw założycieli Zjednoczenia Kurkowych k Bractw Strzeleckich k RP. Członek rawick kiego BK - Roman Rybacki k był pierwszym jego król lem, a także pierwszym w historii h Polakiem, który w strzelaniu s w 2003 roku w Austrii A zdobył tytuł króla l Europejskich Strzelców H Historycznych (EGS). Aktualnie BK w Rawiczu c prowadzi działalność statutową s w trzech kategoriach: braci sstarszych, młodzieżowców, młodzików i liczy łącznie 76 członków. Poza działalnością statutową BK jest stowarzyszeniem widocznym w po-

Rok XVIII, nr 207

czynaniach środowiskowych, rocznicowych, patriotyczno-religijnych. W związku z dwudziestoleciem reaktywacji zbliża się okres podsumowań. Na szczególną uwagę zasługuje ciągłe doskonalenie kunsztu strzeleckiego, doskonałe wyniki sportowe, ciągłe modernizowanie strzelnicy kulowej przy Domu Kultury i pomieszczenia na salkę bracką. Wszystkie prace wykonane zostały w ramach własnych, w czynie i wsparciu rzeczowym członków stowarzyszenia. Nic nie dzieje się bez ludzi szczerze oddanych idei, zaangażowanych w działaniu. W minionym okresie Bractwem Kurkowym w Rawiczu kierowali: Piotr Mądry, Tadeusz Pawłowski, Maciej Osiński. Rawickie BK zrzeszone jest w Okręgu Leszczyńskim Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, którego siedziba od 2003 roku jest w Rawiczu. Prezesem okręgu jest Maciej Osiński, trzon kierownictwa wywodzi się z naszego miasta. We władzach krajowych zjednoczenia działają Maciej Osiński, Andrzej Pawłowski i Jan Świerzewski. Funkcję kapelana BK w Rawiczu i Okręgu Leszczyńskim pełni od lat ks. Henryk Marczewski, proboszcz Borzęciczek, obecnie ks. senior z Krotoszyna, też rawiczanin z pochodzenia. Podsumowanie dwudziestoletniej działalności BK w Rawiczu zbiegnie się z tegorocznym Świętem Rawicz. JAN ŚWIERZEWSKI

Nr 3/2011

Gazeta Rawicka


G marzec R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Wystawa szczerych emocji

W

Galerii „Sala Piecowa”, usytuowanej w piwnicy rawickiego Domu Kultury, otwarto 7 lutego wystawę prac kilkunastu podopiecznych Domu Opieki Społecznej w Osieku. Na wernisażu obecny był wójt gminy Pakosław - Kazimierz Chudy.

Pokazane w galerii prace wykonane są bardzo różną techniką, często

G azeta Rawicka

niesłychanie pracochłonną. Na wystawie można było podziwiać m.in. patchworki, czyli obrazy wykonane z kawałków materiału na styropianie, prace w drewnie, obrazy wyklejane z ziaren, szkice, obrazy olejne, gobeliny, fantazyjne prace dekoracyjne, a nawet kilometrowy łańcuch z papieru. Nie zabrakło też prac, które tematycznie wiązały się z niedawnymi świętami i zimą, jak np. żłóbek czy wielki futrzany renifer. Autorzy prezentowanych prac niejednokrotnie mają na swym koncie już spory dorobek artystyczny - są aktorami teatru „Pod Dębami”, działającego w DPS w Osieku, nie tylko uczestnikami zajęć plastycznych i muzycznych, ale i zdobywcami nagród na środowiskowych przeglądach, m.in. w Gostyniu. Podczas

Rok XVIII, nr 207

wernisażu w Rawiczu otrzymali pamiątkowe dyplomy Otwarcie wystawy ubarwił występ muzyczno-poetycki grupy licealnej z Jutrosina. Kolorową i pełną szczerych emocji wystawę można było oglądać w Rawiczu tylko tydzień. (P)

Nr 3/2011

G R

21


Gazeta Rawicka

G marzec R

G a z e t a RAWICKA

Dworak w Piecowej

W

Galerii „Sala Piecowa” otwarto 18 lutego wystawę malarstwa i rzeźby Romana Dworaka. Z ogromnego dorobku artysta wybrał prace, które charakteryzują jego poszukiwania artystyczne. Roman Dworak w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych współtworzył z innymi rawickimi malarzami Grupę „Urbi”. Później poświęcił się głównie rzeźbie. Bardzo wiele jego prac znajduje się w

mimo że przecież ma do niego najbliżej - mieszka wszak „po sąsiedzku”. Zaprezentowane obrazy świadczą o szukaniu przez Dworaka nowych rozwiązań artystycznych. Szczególnie interesujące są jego ekspresyjne obrazy abstrakcyjne. Na wystawie pokazał też kilka swoich prac w drewnie i brązie, świadczące o kunszcie rzeźbiarskim.

kościołach. Realizuje zamówienia na rzeźby nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Jego prace znajdują się też w prywatnych zbiorach, nawet w Arabii Saudyjskiej. Wystawa w piwnicy Domu Kultury jest jego pierwszą w tym obiekcie,

Roman Dworak podczas wernisażu zaapelował ponownie do miejscowych artystów, aby przekazali swoje prace na aukcje, by w ten sposób wspomóc finansowo Zenona Porzucka, znanego rysownika pochodzącego z Rawicza, który jest ciężko chory. (P)

Rysopis z szyszynką

W

Muzeum Ziemi Rawickiej kolejną wystawę ma Henryk Pawłowski, miejscowy fotograf i poeta. Zaprezentował fotogramy pod nazwą ,,Rysopis”. To piękne, jak zwykle oryginalne prace. Pokazuje w nich siebie. Tradycyjnie wystawie towarzyszy kolejny, dziesiąty już tomik jego poezji, zatytułowany ,,Szyszynka”, który zawiera czterdzieści wierszy napisanych na przełomie 2009 i 2010 roku. Cykl autoportretów składa się z 35 wielkoformatowych fotogramów. - Każdy, kto choć trochę zajmował się fotografią, wie, że to jedne z najtrudniejszych zdjęć - mówi Henryk Pawłowski. W fotografii artystycznej autoportretów po-

G R

22

wstaje chyba najmniej, bo odsłaniają one brutalną prawdę o portretowanym. Można spróbować się schować, przybierając miny, jak to w swoich fotografiach czynił Witkacy. Ja zdecydowałem się na ,,fotografię poetycką”, tworząc obrazy będące odbiciem moich przeżyć wewnętrznych. Akcentuję w nich swoją osobowość. Zdaję sobie sprawę, że autoportrety są balansowaniem na linie. Nie chodzi tylko o zarzut próżności, ale też o monotematyczność, bo takie zdjęcia pokazują kilkadziesiąt ,,jednakich pysków”. Ale zaryzykowałem. W ,,Rysopisie” nie chodzi mi o pokazanie katalogu cech zewnętrznych, nawet znaków szczególnych, ale raczej własnego portretu psychologicznego.

Rok XVIII, nr 207

Najnowszy tomik poezji jest ,,rysopisem'' w formie literackiej. Autor uważa go za najlepszy w swojej twórczości. Nie chodzi tylko o to, że najbardziej przywiązany jest do swojego ostatniego dzieła. ,,Szyszynka” po prostu, jak mówi, porusza do żywego, bo tematem tomiku jest ciało. - Dokładniej - moje ciało, choć może to zabrzmieć jak manifest poezji kobiecej - tłumaczy Pawłowski. - Ale w ,,Szyszynce” nie ma ani ekstatycznych uniesień, ani lekcji anatomii, bo ciało w poetyckim wymiarze traci wymiar biologiczny. Mimo to żyje. Mówię w wierszach o doświadczeniach życiowych, lecz w uniwersalnym kontekście.

Nr 3/2011

Gazeta Rawicka


G marzec R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Tradycyjnie T d j i jjużż wernisaż, i ż który k ó odbył db ł się i 4 marca, i promocja nowego tomiku poezji miały również charakter teatralny, bo Pawłowski przed wielu laty mocno zajmował się teatrem, współtworząc grupę teatralną ,,Koniugacja'', a później prowadząc już własne zespoły: ,,Koniugację 2” i Teatr Prywatny w klubie studenckim ,,Nurt” w Poznaniu. - Od kilku lat, przy okazji wernisaży, wracam do działań teatralnych, ale nietypowych, jednorazowych. Nie przygotowuję się do nich po aktorsku, żeby coś ,,zagrać”, lecz traktuję jako wyjątkowe, niepowtarzalne spotkanie z widzami - zapraszanymi imiennie przyjaciółmi i znajomymi. H. Pawłowski debiutował jako poeta na łamach czasopism w 1977 r. Jest laureatem wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich. Jest także autorem tekstów piosenek i scenariuszy teatralnych. Od kilku lat daje się poznać jako twórca fotografii kreacyjnej. Swoje prace przedstawiał również na IV Biennale Sztuki Europejskiej w Rawi-

czu i Rokosowie, I Festiwalu Poezji, Fotografii i Muzyki w Sieradzu, Rawickich Mostach Sztuki Europejskich Spotkaniach na Prowincji. W 2009 r. za swoją twórczość został uhonorowany ,,Kryształową Kulą”, rawicką nagrodą kulturalną. (J.W.)

G azeta Rawicka

Rok XVIII, nr 207

Nr 3/2011

G R

23


G marzec R

K

wiaty bardzo często pojawiają się na znaczkach pocztowych. Piękne kolory motywów roślinnych sprawiają, że atrakcyjny wygląd znaczków przekłada się również na estetyczne walory przesyłek. Poczta Polska, szczególnie w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, wydała piękne wieloznaczkowe serie prezentujące kwiaty - ogrodowe, polne, drzew i krzewów. Warto też dodać, że kwiatowa tematyka edycji często powiązana jest z kształtowaniem świadomości ekologicznej, ponieważ serie ukazują głównie rośliny chronione, zagrożone wyginięciem. Spośród kwiatowej różnorodności wybieramy dziś symbole wiosny. Kwiaty są bowiem bez wątpienia najpiękniejszymi zwiastunami tej pory roku. Do najwcześ śniejszych zap powiedzi wiosny należy śnieżyczka pprzebiśnieg. Rośnie R dziko

w lasach l h liściastych liś i t h i mieszanych i h oraz w zaroślach i na łąkach. Z podziemnej cebuli wyrastają wąskie liście oraz łodyga, często przebijając się przez leżący jeszcze śnieg, a na jej szczycie pojawiają się białe kwiaty. Przebiśnieg widniej na znaczku z serii „Dzikie zwierzęta i rośliny - gatunki zagrożone wyginięciem” (data edycji 10.07.2001) wraz z rysiem oraz w serii „Rośliny chronione” (8.08.1962, projekt A. Balcerzak). Z tej samej serii pochodzą kolejne znaczki z wczesnowiosennymi kwiatami. Sasanka, z rodziny jaskrowatych, to bylina, często o efektownych kwiatach. W Polsce rośnie dziko 7 gatun-

Gazeta Rawicka

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Filatelistyka Wiosenny bukiet ków sasanki, przeważnie dość rzadkich, wszystkie pod ochroną. Szafran spiski, czyli krokus występuje w Karpatach Zachodnich, w Polsce najliczniej występuje w Tatrach. Krokusy kwitną tak wczesną wiosną, że często w czasie ich kwitnienia spada śnieg. Ciekawym kwiatem jest wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), który kwitnie późną zimą lub wczesną wiosną. Łacińska nazwa wawrzynka pochodzi od pięknej rusałki Daphne z mitologii greckiej, którą Apollo prześladował miłością. Chcąc wymknąć się z jego sideł, poprosiła ona Geę, aby zmieniła ją w wawrzyn. Autor nazwy - Linneusz przeniósł

zakwita miłek wiosenny, zresztą z tej samej rodziny. Do najbardziej wiosennych kwiatów ogrodowych należą rośliny cebulowe - narcyz, który kwitnie już od marca, oraz popularny tulipan (oba na znaczkach z serii „Kwiaty ogrodowe” (data emisji 30.11.1964).

tę Daphne t nazwę na rodzaj d j D h na zasadzie pewnego podobieństwa jego

j ki znaczku k z 1962 roku). k ) szwajcarskim Już na początku kwietnia zakwit jeszcze przed ta, pojawieniem s liści, pięksię n magnolia (na na z znaczku Poczty P Polskiej z serii „ „Kwiaty ogrodow z datą emisji we” 1.12.1962). (Hape)

owoców ó (pestkowców) ( tk ó ) do d owoców (jagód) wawrzynu. Kwitnący od kwietnia zawilec wielkokwiatowy należy do rodziny jaskrowatych. W tym samym czasie

Rok XVIII, nr 207

N j ś i j kkwitnącym it k Najwcześniej krzewem ozdobnym jest forsycja (na

R Rawickie k K Koło ł PZF zaprasza wszystkich miłośników filatelistyki na comiesięczne spotkania, które odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.30 w piwnicy Domu Kultury.

Nr 3/2011

G R

24

Gazeta Rawicka nr 3/2011  

Internetowe wydanie "Gazety Rawickiej"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you