Page 1

ISSN 1425-9001

Nr 2

luty 2011

cena1,50

(w tym 5% VAT)


Gazeta Rawicka

Hojni rawiczanie R

ekordową kwotę 42.204,18 zł uzbierano w rawickim sztabie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na ulicach Rawicza, Sarnowy, Słupi Kapitulnej, Pakosławia i Chojn kwestowało na 9 stycznia 220 w wolontariuszy. Przygotowan nia do dziewiętnastego f finału WOŚP

t trwały od paźddziernika. Ra-

wicki sztab był jednym z pierwszych, które zostały zarejestrowane. W grudniu i na początku stycznia orkiestra grała w szkołach. W większości placówek sprzedawano placki, organizowano loterie i konkursy z nagrodami. Nie zabrakło również meczów i zawodów sportowych, a także występów samych uczniów. Niedzielny finał rozpoczął się rozpoczął się trzecim już przemarszem plantami w ramach akcji „Policz się z cukrzycą” i „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Sama impreza odbyła się w Domu Kultury. Prowadzili ją Rafał Chamioła i Kacper Kwiatkowski. Rozpoczęła się ona od występpów dzieci i młodzież z rawicży kich k szkół. P Pokaz tańcca towarzysskiego zaprezentow wała para z L Leszna. Na-

G R

2

G R

G a z e t a RAWICKA

Rok XVIII, nr 206

luty

stępnie przyszedł czas na loterię fantową oraz licytacje. Wśród wielu atrakcyjnych rzeczy do licytacji były m.in. złote i srebrne serduszka, obrazy i wielkie maskotki. Najwięcej, bo za 1300 zł, sprzedano koszulkę z autografem Louisa Enriqueza z Lecha Poznań. Odbyła się też licytacja, w której stawką było „zastąpienie” Tadeusza Pawłowskiego na fotelu

burmistrza. Zwycięży-

ł koalicja (Jacek Gwizdek, Tomasz Organistka, ła D Dariusz Klupś i Andrzej Walus), która solidarnie z zapłaciła 750 zł. Zwycięzcy ustalili, że na fotelu b burmistrza ma zasiąść najmłodszy wolontariusz W WOŚP. Spośród młodych ludzi, którzy zbierali w Rawiczu datki, najmłodszym obecnym w sali D Domu Kultury okazał się Dominik Dyndor. On tteż wylosował w w loterii t swego zastępcę. z Tradycyjnie d o godz. g 20.00 przed p Domem m Kultury t zapalono l „światełko do nieba”. n (P)

Nr 2/2011

Gazeta Rawicka


Miesięcznik, nr 2 (206), luty 2011. Numer zamknięto 1.02.2011.

azeta Gawicka R

Młodzi burmistrzowie

W numerze: SPRAWY LOKALNE

W

Hojni rawiczanie ........................................................................ 2 Młodzi burmistrzowie .............................................................. 3 W komisjach stałych ................................................................... 4 O budżecie z przedsiębiorcami ................................................... 4 Powiatowa narada ...................................................................... 4 Oklaski na sesji ........................................................................... 5 Uzgodnienia z wykonawcami drogi ekspresowej ........................ 6 Lek bezcenny ............................................................................. 7 Zebranie hodowców gołębi ....................................................... 7 Kolejarz Rawag Rawicz ............................................................. 8 Zawody LOK ............................................................................. 8 Dla Jakuba ................................................................................. 9 Wielka woda ............................................................................ 10 Zebranie OSP ........................................................................... 11 Mniej z Funduszu Pracy ........................................................... 12 Rada osiedlowa ........................................................................ 12 O Oszpecony Rawicz ................................................................. 13 D Dyżury wolontariatu ................................................................ 15 117 Stycznia .............................................................................. 18 P Podziękowanie ........................................................................ 19 F Farna i Zakopower .................................................................... 20

śród fantów przeznaczonych do licytacji podczas IXX Finału WOŚP w Rawiczu były m.in. objęcie na jeden dzień stanowiska burmistrza i wiceburmistrza Rawicza. Już następnego dnia w tym celu do Urzędu Miejskiego przybyli Dominik Dyndor, któremu - jako najmłodszemu wolontariuszowi - „fotel burmistrza” podarowali zwycięzcy licytacji - obecni i byli działacze samorządowi, oraz Adrian Molka, wylosowany na „fotel wiceburmistrza”. Dominik, dziesięcioletni uczeń IV klasy Szkoły Podstawowej nr 3, zbierał datki na WOŚP już piąty raz. Adrian to uczeń Gimnazjum nr 1 im. H. Sienkiewicza. Podczas konferencji z redaktorami obaj młodzi burmistrzowie wyrazili zainteresowanie pełnieniem w przyszłości funkcji zastępcy burmistrza, bo bardziej interesował ich udział w imprezach sportowych, zaś nie za bardzo podobały się im zajęcia administracyjne burmistrza i zajmowanie się inwestycjami. (T)

KULTURA Dorosłe kolędowanie .............................................................. 20 Śpiewali kolędy i pastorałki ...................................................... 21 Wakacyjna wystawa ................................................................ 22 Kolory emocji ......................................................................... 23

Gazeta Rawicka Wydawca: Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1 Redaktor naczelny: Henryk Pawłowski ul. Sobieskiego 1B/4, 63-900 Rawicz www.gazeta-rawicka.pl rawicka@gazeta.pl, tel. 660479973 Adres Redakcji: GR, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz Zdjęcia: I. Kasprzak, H. Pawłowski, M. Osiński DRUK: HAF s.c. Leszno, al. Konstytucji 3 maja 6 tel. 065 529 74 05 Nakład: 600 egzemplarzy Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania, adiustacji nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyny.

G azeta Rawicka

Rok XVIII, nr 206

EDUKACJA Warcaby sposobem na nudę ....................................................... 14 Kosmiczna przygoda ............................................................... 15 Romantyczne recytacje ........................................................... 19

GOSPODARKA Przeobrażenia w handlu ............................................................ 13

WSPOMNIENIA Notatki genealogiczne ............................................................. 17

LISTY Z AMERYKI Amerykańskie paradoksy ....................................................... 16

FILATELISTYKA Pierwszy lot w kosmos ............................................................. 24

Nr 2/2011

G R

3


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

luty

W komisjach stałych Z

godnie z procedurą uchwalania budżetu, przed sesją budżetową przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej Gminy Rawicz spotkali się 17 stycznia br. z burmistrzem i skarbnikiem gminy. Podczas takiego spotkania przedstawiciele komisji mają obowiązek zapoznać burmistrza z opiniami, które w sprawie projektu budżetu wypracowali podczas obrad poszczególnych komisji. Wszystkie komisje o projekcie budżetu na 2011 r. wyraziły opinie pozytywne. Jednocześnie radni chcieliby wprowadzić do budżetu jeszcze parę dodatkowych zadań inwestycyjnych. Burmistrz ma czas do sesji, aby dokonać autopoprawki w projekcie bu-

dżetu przed głosowaniem uchwały budżetowej, jeśli uzna, że może na któreś

z proponowanych zadań znaleźć środki jeszcze w 2011 r. (T)

O budżecie z przedsiębiorcami

projektem budżetu gminy na 2011 r. Przedsiębiorcy wyrazili chęć częstszych kontaktów z samorządem i zaproponowali, aby kolejne spotkania odbywały się co kwartał. (T)

N

a zaproszenie burmistrza w Urzędzie MGR odbyło się 24 stycznia spotkanie rawickich przedsiębiorców. T. Pawłowski przedstawił podsumowanie działalności gminy w minionej kadencji i wręczył zebranym bro-

szurkę „Gmina Rawicz w latach 20062010”. Burmistrz zapoznał przedsiębiorców z planami gminy na nadchodzące lata, prezentując projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz 20112023, oraz z

Powiatowa narada G

łównym tematem spotkania wójta, burmistrzów i starostów powiatu rawickiego, które odbyło się w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz 19 stycznia br., była współpraca władz gmin i powiatu w zakresie budowy dróg gminnych i powiatowych oraz ścieżek rowerowych. Na spotkaniu omówiono ponadto przygotowania do XII edycji Laurów

G R

4

Przedsiębiorczości połączonych z Powiatową Galą Społeczno-Gospodarczą. Na zakończenie wójt Pakosławia przedstawił propozycje zorganizowania powiatowego tygodnia zielonej energii z udziałem Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią. (T)

Rok XVIII, nr 206

Nr 2/2011

Gawicka azeta R


G R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

luty

Oklaski na sesji

R

adni Rady Miejskiej Gminy Rawicz jednogłośnie przyjęli dziś budżet gminy Rawicz na rok 2011. Fakt ten zgromadzeni na sali obserwatorzy oraz sami radni przyjęli oklaskami. Przed podjęciem uchwały budżetowej radni debatowali nad uchwaleniem wieloletniej prognozy finansowej gminy Rawicz. Wcześniej takich uchwał radni nie podejmowali, teraz ich konieczność wynika ze zmian w ustawie o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem zawierającym prognozę finansowania tych wydatków gminy, które realizowane będą przez co najmniej dwa lata z rzędu. WPF ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy i zapoznanie z nią Rady Miejskiej, instytucje kredytujące, organy nadzorcze oraz inne zainteresowane podmioty. Prognozę finansowania gmina zobowiązana jest przygotować na taki okres, na jaki ma podpisane zobowiązania finansowe. W przypadku gminy Rawicz jest to okres od 2011 do 2023 r. z uwagi na to, że wraz z osiemnastoma samorządami nasza gmina zaciągnęła - realizując wspólną gospodarkę odpadami - zobowiązanie, które wygaśnie z końcem 2023 roku. W wieloletniej prognozie finansowej określono m.in. prawdopodobną wysokość środków w rawickim budżecie w latach 2011-2023. Wskazano też zakres realizowanych przedsięwzięć oraz prawdopodobne kwoty wydatków bieżących i majątkowych zaplanowanych na ich realizację. Na podstawie tego dokumentu można obliczyć wskaźniki zadłużenia, których gmina nie może przekroczyć - wysokość maksymalnych progów zadłużenia określa ustawa o finansach publicznych. W dyskusji nad przedstawioną prognozą wiceprzewodniczący Grzegorz Kubik (SAW) ocenił, że zachwianie w stronę wzrostu zadłużenia jest znaczne. W 2014 r. ma wynieść 37 mln zł.

Gawicka azeta R

Zdaniem radnego, zgoda na realizację wschodniej obwodnicy w poprzedniej kadencji spowodowałaby, że dług gminy wyniósłby za trzy lata prawie 50 mln zł. Dodał też, że gmina może brać kredyty, ale tylko jeśli to pomoże w uzyskaniu dotacji unijnej oraz na

wstrzymujących przyjęli uchwałę. Najważniejsza uchwała na tej sesji dotyczyła tegorocznego budżetu. Projekt uchwały przedstawił burmistrz Tadeusz Pawłowski. Gmina uzyska w 2011 r. dochody w wysokości ok. 77,3 mln zł i wyda ok. 80,2 mln zł. Różnica pomiędzy prognozowanymi dochodami a zaplanowanymi wydatkami będzie ujemna i wyniesie około 9,9 mln zł. Deficyt zostanie sfinansowany dzięki pożyczkom i kredytowi.

realizację inwestycji, które przyciągną nowych inwestorów. Ocenił, że przedstawiona przez burmistrza wieloletnia prognoza finansowa jest „na krawędzi ryzyka”. Wiceprzewodniczący Tomasz Organistka (PS) ripostował, że idea wschodniej obwodnicy była dokładnie taka, jak określił przedmówca, tzn. pozyskanie dotacji (7 mln zł) oraz przyciągnięcie inwestorów. Dodał też, że kilka lat temu opozycyjni radni zarzucali burmistrzowi, że gmina nie wykorzystuje zdolności kredytowych. Burmistrz wówczas twierdził, że kredyty gmina winna zaciągać wtedy, kiedy skończy się okres prosperity. Czas kryzysu jest właściwym na zwiększanie kredytu. Inne gminy, lekkomyślnie wcześniej się zadłużając, teraz znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Nie dotyczy to gminy Rawicz, więc - mówił T. Organistka - straszenie zadłużeniem jest bezzasadne. W głosowaniu radni przy jednym głosie sprzeciwu i dwóch

W 2011 r. gmina planuje spłacić zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ok 4 mln zł. Tak więc na koniec 2011 r. zadłużenie gminy wyniesie około 19,7 mln zł. Wszystkie wskaźniki ostrożnościowe w zakresie zadłużenia gminy - podkreślił burmistrz - określone ustawą o finansach publicznych, są zachowane. Ok. 25% zaplanowanych wydatków to pieniądze na realizację zadań o charakterze majątkowym, m.in. na budowę infrastruktury drogowej (ok. 11,3 mln zł), budowę infrastruktury na terenach wiejskich takiej, jak np. kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociągi (ok. 6,4 mln zł), budowę infrastruktury sportowej (ok. 940 tys. zł), realizację zadań w zakresie kultury (ok. 746 tys. zł). Przewodniczący komisji Rady pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu, zgłaszając wnioski o wprowadzenie do budżetu bądź uwzględnienie przy podziale nadwyżki kilku nowych za-

Rok XVIII, nr 206

Nr 2/2011

G R

5


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

dań. Część z nich burmistrz przyjął w autopoprawce. W imieniu klubu radnych PO głos zabrał Marek Heinze. Pozytywnie ocenił on projekt budżetu, wskazując, że część zgłaszanych zadań w programie wyborczym kandydatów PO do samorządu została ujęta, co dobrze rokuje współpracę radnych PO z burmistrzem w Radzie Miejskiej. - Musimy w pełni wykorzystywać możliwości inwestycyjne naszej gminy - powiedział M. Heinze. - Wskaźniki dotyczące zadłużenia są obecnie na dobrym poziomie. Zwiększenie deficytu w roku 2011 i w kolejnych latach pozwoli na realizację zaplanowanych zadań, w tym Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP zaproponowanych w programie Platformy Obywatelskiej, co może przyczynić się do rozwoju i w perspek-

tywie przynieść korzyści dla budżetu gminy. G. Kubik wyraził zadowolenie, że w projekcie zawarto realizację tzw. wschodniej obwodnicy w wersji tańszej i etapami. Pozytywnie też przyjął zapowiedź burmistrza, że wnioski zgłaszane w komisjach Rady będą rozpatrywane. Wyraził też nadzieję, że decyzja o podziale nadwyżki będzie wynikała z uzgodnień burmistrza z radnymi. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową, co zostało przyjęte oklaskami. Dobry humor radnych wynikał też z podjęcia uchwały o wysokości diet. Przyjęto dla radnych określenie ich wysokości procentowo (w stosunku do kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe), co

luty

faktycznie oznacza wzrost o ok. 10%, oraz kwotowo w stosunku do sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych, co oznacza brak podwyżki. Ponadto radni przyjęli uchwały w sprawie: „ określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości, „ przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla gminy Rawicz na rok 2010, „ planu pracy Rady Miejskiej Gminy Rawicz na 2011 rok, „ planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2011 r., „ planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ZWiK w Rawiczu. (P)

Uzgodnienia z wykonawcami drogi ekspresowej

W

Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz kierownictwo firmy Alpine Bau, prowadzącej budowę drogi ekspresowej S5 oraz obwodnicy drogi krajowej nr 36, spotkało się 31 stycznia z burmistrzem i urzędnikami magistratu. W trakcie rozmów uzgadniano zasady korzystania przez wykonawcę inwestycji z dróg gminnych w celu dojazdu do budowanych obiektów drogowych. Firmie potrzebne są cztery ciągi komunikacyjne, którymi będą dojeżdżać do budowanych mostów na Masłówce i wiaduktu nad torami kolejowymi relacji Wrocław - Poznań. Na północy gminy będą korzystali z drogi prowadzącej od drogi krajowej nr 1 za Izbicami w kierunku Pakówki. W miejscu starego mostu drewnianego, który jest już wyłączony z użytkowania, powstanie przepust na

G R

6

Masłówce. Po zakończeniu budowy przepust będzie pełnił rolę mostu na drodze do lasu. Kolejny ciąg pobiegnie przez Żylice, a następnie przez tory kolejowe

Rok XVIII, nr 206

w kierunku Doliny Świętojańskiej. Trzeci szlak wiedzie od ulicy Świętojańskiej przez dawny poligon do planowanego wiaduktu w ciągu obwodnicy drogi krajowej nr 36, nad

Nr 2/2011

Gazeta Rawicka


G R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

luty

torami, między Rawiczem a Żylicami. Najwięcej problemów stwarza ustalenie przebiegu czwartego szlaku. Gmina nie wyraziła zgody na korzystanie z ulicy Kołłątaja, ponieważ trwają tam roboty przy budowie kanalizacji. Szlak ten jest niezbędny do budowy mostu na Masłówce w okolicy Warszewa. Przebieg szlaku zostanie uzgod-

niony po przeanalizowaniu możliwości wykorzystania dróg śródpolnych. Na tych czterech szlakach nie będzie transportowane kruszywo do budowy nasypów drogowych, co jest przy tego typu inwestycjach najbardziej uciążliwe. Te materiały firma będzie wozić tzw. drogami serwisowymi, które powstaną wzdłuż budowanych obwodnic.

Kierownictwo Alpine Bau poinformowało, że obecne roboty są dopiero na etapie przygotowywania najważniejszych robót ziemnych. Polegają m.in. na palowaniu (na fot. rejon głównego węzła komunikacyjnego pomiędzy Masłowem a Załęczem). Tegoroczna aura mocno dała się we znaki wykonawcy tej najważniejszej obecnie w naszym rejonie inwestycji. Takich rozlewisk, jakie powstały po roztopach, nie pamiętąją najstarsi mieszkańcy Masłowa i Załęcza. Przedstawiciele Alpine Bau potwierdzili - zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, że droga z Rawicz do Łaszczyna jest już zamknięta. Będą jednak mogli tą drogą przejeżdżać rowerzyści (wyłącznie). Nastąpi to po wyznaczeniu przez wykonawcę inwestycji odpowiedniej ścieżki dla cyklistów, omijającej teren budowy wiaduktu na trasie łaszczyńskiej. (P)

Lek Zebranie hodowców gołębi bezcenny C R

ekordową liczbę bezcennego leku - krwi honorowo oddali rawiczanie podczas akcji prowadzonej przez Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK oraz Gminne Centrum Informacji i Dialogu Społecznego, którą przeprowadzono 27 stycznia w Domu Kultury. Podczas czterech akcji ubiegłorocznych 148 osób oddało 67 litrów krwi. Teraz w ciągu jednej akcji 61 krwiodawców podzieliło się darem życia z potrzebującymi oddając 27,45 litra. Chętnych było jeszcze więcej, ale z przyczyn organizacyjnych nie zdołano od wszystkich pobrać krwi - 20 osób poproszono o zgłoszenie się podczas kolejnej zbiórki, która przeprowadzona będzie wiosną. (P)

Gawicka azeta R

złonkowie rawickiego oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych obradowali 16 stycznia na zebraniu sprawozdawczowyborczym. Podsumowano sezon współzawodnictwa lotowego sekcji Rawicz za 2010 r. Najlepszy wynik w punktacji łącznej za loty gołębi dorosłych i gołębi młodych uzyskał Daniel Stankiewicz, który otrzymał puchar burmistrza gminy Rawicz.

Rok XVIII nr 206

W kategorii mistrzostwa gołębi typowanych na krótkim i długim dystansie najwięcej punktów zdobył Rafał Kulik, który także zwyciężył w prestiżowej kategorii maratonu. (T)

Nr 2/2011

G R

7


Gawicka azeta R

G R

G a z e t a RAWICKA

Kolejarz Rawag Rawicz

W

holu Gimnazjum w Sierakowie odbyła się 28 stycznia oficjalna prezentacja drużyny RKS Kolejarz Rawicz. Licznie zgromadzeni kibice dowiedzieli się też, kto został sponsorem tytularnym drużyny w tegorocznych t rozgrywkach r II ligi spee edwaya. Kadrę raw wickich Niedźw wiadków w tym r roku tworzą: S Sebastian Ald (Szwecja), den E Eric Anders-

ski, Marcin Nowaczyk, Piotr Dziatkowiak, Marcin Sekula oraz juniorzy: Andre Hertzberg (Szwecja), Simon Nielsen (Dania), Aleksander Schaaf (Austria), Lukas Simon (Austria), Anton Rosen (Szwecja), Marek Łozowicki. Trenerem został Piotr Żyto, który ostatnio prowadził drużynę Falubazu

son, Claus Vissing (Dania), Simon Walker (Wielka Brytania), Alan Marcinkow-

Z Zielona Góra. Sponsorem tytularn - po raz pierwszy nym w historii Kolejarza udało się działaczom pozyskać takiego partnera - została Rawicka Fabryka Wy-

luty

posażenia Wagonów RFWW RAWAG Sp. z o.o. w Rawiczu. Umowę sponsorską podpisali Andrzej Woziwodzki - prezes Zarządu Rawagu oraz Dariusz Cieślak - prezes Kolejarza, który to klub te-

raz przemianowany został na RKS Kolejarz Rawag Rawicz. Życzenia sukcesów drużynie przekazali obecni na prezentacji samorządowcy - starosta i burmistrz Rawicza. (P)

Zawody LOK

N

a strzelnicy Bractwa Kurkowego odbyła się 22 stycznia inauguracja sezonu strzeleckiego Ligi Obrony Kraju. Lech Rzepecki - prezes LOK i Jan Świerzewski - sędzia zawodów przeprowadzili dwie konkurencje strzeleckie. Z pistoletu bocznego zapłonu do sylwetki najcelniej trafiał Zbigniew Świerczyński (na 100 wystrzelał 96 punktów), drugie miejsce zajął Waldemar Łoza, a trzecie Ludwik Sobieraj. Z kbks do zapadek najlepszy był Waldemar Łoza, drugie miejsce wystrzelał Piotr Tyl, a trzeci był Tadeusz P awłowski. (T)

G R

8

Rok XVIII, nr 206

Nr 2/2011

Gazeta Rawicka


G R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

luty

Dla Jakuba

K

olejarz Rawag Rawicz i grono przyjaciół żużlowego klubu to organizatorzy charytatywnego turnieju siatkarskiego, który zgromadził 30 stycznia w hali sportowej Gimnazjum w Sie-

rakowie kibiców, którzy szczelnie zapełnili trybuny. Celem imprezy było zebranie pieniędzy dla choz prezesem Dariuszem Cielakiem na czele, znalazł się m.in. przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego - Piotr Szymański. Kapitanem drużyny zawodników rawickiego klubu był oczywiście trener Piotr Żyto. Kadrę żużlowców z plastronem Niedźwiadka (prezes Cieślak wręczył taki plastrom Kubie) wzmocnił Rafał Dobrucki. Drużyny rozgrywały mecze systemem każdy z każdym. W finale drużyna żużlowców po emocjonującej grze na przewagi pokonała reprezentację Gimnazjum w Sierakowie. Organizatorom udało się też zrealizować główny cel - zebrano pokaźną kwotę dla Jakuba. (P) rego 10-letniego chłopca r o imieniu Jakub. W pokazowym turniej o zabawowym charakju terze wystąpiły cztery drut żyny. Zespół gwiazd skłaż dał d się głównie z samorządowców różnych opcji r p przewodnictwem stapod rosty Zygmunta Wolnego. r D Drużynę gospodarzy - sierakowskiego gimnazjum r p poprowadził do boju dyr rektor Piotr Mosiek. W zes spole działaczy Kolejarza,

G azeta Rawicka

Rok XVIII, nr 206

Nr 2/2011

G R

9


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

Wielka woda

P

o nadejściu z początkiem stycznia br. dodatnich temperatur, topniejący śnieg wraz z padającym

od czasu do czasu deszczem spowodowały wezbranie wody w lokalnych rzekach. Najpierw z 9 na 10 stycznia br. groźnie zapowiadała się sytuacja na Orli, bo na terenie gminy Pakosław od zbiornika wodnego zaczęto kruszyć na rzece lód. Kra spływająca w kierunku terenów gminy Rawicz na granicy gmin utworzyła zator lodowy. Kruszenie lodu od góry rzeki w dół jej biegu to był błąd, który mógł spowodować, że woda, nie mając ujścia w kierunku biegu rzeki, mogła się rozlać nie tylko na pobli-

skie pola, ale także zagrozić wioskom wzdłuż Orli. Na całe szczęście w nocy z 11 na 12 l lód na Orli pon niżej tego zatoru s spłynął w kierunk Baryczy, a poku t również spłytem n i kra tworząnęła c zator. Oczyszca c czona z lodu Orla o południa 12 od stycznia przestas ła ł zagrażać zalaniem pobliskim n wsiom. w W tym czasie s woda w Dąbroczni, mimo b wysokiego jej w

10

Baryczy, a w konsekwencji podniesienie się wody w Orli spowodowało, że i w Masłówce woda podniosła się do takiego poziomu, który zagroził niżej położonym terenom. Masłówka przerwała w kilku miejscach słabsze wały i zalała okoliczne pola powyżej wsi Izbice. W sytuacjach występowania lokalnych zagrożeń strażacy OSP próbowali uszczelniać wały, kruszyć lody na rzekach i przepompowywać wodę do rzek. Trzeba też dodać, że na złą sytuację wpłynął też poziom wód gruntowych - jest najwyższy od bardzo wielu lat. Woda pojawiła się więc nie tylko na polach, ale także w piwnicach domów, w których wcześniej nigdy ten problem nie występował. Kiedy na Dąbroczni zanotowano poziom przekraczający stan ostrzegawczy, burmistrz 17 stycznia wprowadził stan pogotowia przeciwpowodziowego dla gminy Rawicz. Najwyższy poziom wód w rzekach płynących przez gminę Rawicz pojawił

stanu od początku stycznia, mieściła się nadal w korycie i nie powodowała zalewania. Wokół Dąbroczni na polach wystąpiły rozlewiska, ale spowodowane bardziej topiącym się śniegiem i padającym deszczem, niż wodą pochodzącą z rzeki.

Dużo bardziej kapryśną d rzeką w pierwszej r połowie stycznia p 2011 r. okazała 2 się s Masłówka. Początkowo niP ski s poziom Orli umożliwiał szybu ki k spływ wody z Masłówki. JedM nak n wzrost poziomu m najpierw wód

G R

luty

Rok XVIII, nr 206

się z poniedziałku 17 stycznia na wtorek 18 stycznia. Był on spowodowany tak zwaną cofką na Baryczy, która podniosła poziom Orli i uniemożliwiła spływ wody Dąbroczni i Masłówce. I tym razem najgroźniejszą rzeką stała się Masłówka. Jej poziom osiągnął wysokość nienotowaną od 2005 r. Rzeka na terenie Dolnego Śląska nie mieściła się pod mostem na drodze do Laskowej i rozlewała się na pobliskie pola tworząc rozlewisko o powierzchni kilkuset hektarów, podchodząc pod

Nr 2/2011

Gazeta Rawicka


G R

luty

zabudowania do wsi Kąty oraz dalej do Izbic. W tym czasie Orla po stronie Dolnego Śląska rozlała się na dużej przestrzeni, uniemożliwiając korzystanie z drogi krajowej nr 5 w pobliżu Korzeńska. Dolnośląscy strażacy OSP, chcąc ratować sytuację wokół Korzeńska, wrzucali z mostu na Orli w Wydawach baloty słomy, które bosakami wyławiali 4 km dalej, utykając nimi przerwy w wałach na Orli po stronie Dolnego Śląska. Niestety, o akcji strażaków ze spławianiem balotów Orlą nie zostały powiadomione odpowiednie służby po stronie wielkopolskiej i rano 18 stycznia została zaalarmowana policja przez burmistrza Rawicza. Sprawę policja wyjaśniła dopiero na miejscu. Od rana w piątek 21 stycznia poziom wody w Orli i Dąbroczni znacznie się obniżył, tak że te rzeki przestały być zagrożeniem dla terenów gminy Rawicz. Jednak nadal wysoki poziom utrzymywał się na Masłówce. Woda z tej rzeki zalała nie tylko pola uprawne, ale także uniemożliwia prace budowlane na S5. W ciągu następnych kilku dni stan wody w Masłówce obniżył się o 6 cm, o kilkadziesiąt - na Dąbroczni i Orli. W tej sytuacji 24 stycznia burmistrz odwołał stan pogotowia przeciwpowodziowego w gminie Rawicz. Woda w Masłówce zaczęła płynąć już w wałach. Jednak pola na znacznej powierzchni pozostawały zalane, zwłaszcza w okolicach Warszewa. W ubiegłych latach takie rozlewiska utrzymywały się nawet do maja.

G a z e t a RAWICKA

Gazeta Rawicka

Mimo że formalnie został przez burmistrza odwołany stan pogotowia przeciwpowodziowego w gminie Rawicz, to z uwagi na ciągle wysoki stan wody w Masłówce, służby zarządzania kryzysowego były nadal w pogotowiu, na bieżąco monitorując jest stan. Kilkakrotnie drużyna OSP i sołtys Masłowa wspierali pracowników WZMiUW w uzupełnianiu rozmywanych wałów i podczas łatania dziur w wałach, jakie czynią zadomowione na Masłówce i na Grobelce bobry. W ciągu kolejnych dni woda w Masłówce w ciągu tygodnia opadła niewiele, około 6 cm, i z końcem stycznia jej stan nadal jest wy-

soki. Rzeka ciągle zagraża okolicznym wsiom w gminie Rawicz. Woda z Masłowki, najpierw bezpośrednio, a później poprzez dopływy, w tym także przez Grobelkę rozlewa się na okoliczne pola. Służby zarządzania kryzysowego musiały w ostatnim tygodniu stycznia znowu kilka razy interweniować, dostarczając worków z piaskiem w miejsca, gdzie obie rzeczki miały przerwane wały. Ostatnie prognozy meteorologiczne nie są pomyślne, dlatego też odpowiednie służby gminne przygotowane są na ponowny alert przeciwpowodziowy w gminie Rawicz. (P)

Zebranie OSP Z

początkiem roku rozpoczęły się w Ochotniczej Straży Pożarnej zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Jedno z pierwszych zebrań spośród kilkunastu jednostek OSP w gminie Rawicz, odbyło się w Zawadach. Na prezesa tamtejszej jednostki OSP wybrano dotychczasowego długoletniego prezesa Czesława Wódczyńskiego. W tym samym dniu, tzn. 21 stycznia, miało odbyć się zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostki OSP w Ugodzie, jednak z uwagi na brak zainteresowania większości członków nie doszło ono do skutku. (T)

G azeta Rawicka

Rok XVIII, nr 206

Nr 2/2011

G R

11


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

luty

Mniej z Funduszu Pracy

W

ielkopolskie samorządy powiatowe mają otrzymać w tym roku z Funduszu Pracy o blisko 190 milionów złotych mniej na aktywizację bezrobotnych. Stanowisko w tej sprawie podjęła 27 stycznia Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Poznaniu na pierwszym w tym roku posiedzeniu. W ubiegłym roku region dysponował największymi - jak dotychczas środkami Funduszu Pracy na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Decyzją Ministra Pracy Polityki Społecznej Wielkopolska w roku 2010 otrzymała 275.535.400 zł. Z tej kwoty 179 mln zł podzielone zostały na 31 samorządów powiatowych, pozostała kwota, tj. blisko 96,5 mln zł, stanowiła rezerwę samorządu województwa, która została przeznaczona na współfinansowanie (w połączeniu ze środkami unijnymi) projektów powiatowych urzędów pracy podnoszących aktywność zawodową bezrobotnych. W tym roku region będzie miał do podziału 86.636.400 zł z Funduszu Pracy. Z tego przeszło 56 mln zł otrzymają powiatowe urzędy pracy, a prze-

szło 30 mln zł stanowić będzie rezerwę województwa na dofinansowanie projektów unijnych dla bezrobotnych, realizowanych zresztą także przez powiatowe urzędy pracy. To o 70 procent mniej niż w ubiegłym roku. Choć w ciągu roku Wielkopolska liczyć może jeszcze na dodatkowe środki z rezerwy ministerstwa na programy dla określonych grup bezrobotnych (w 2010 roku otrzymała ich przeszło 87 mln zł), to zapewne i one również będą okrojone. - To dramat - stwierdził jeden z członków WRZ. Inni zabierający głos w dyskusji wskazywali na takie niekorzystne zjawiska jak niepodpisywanie, np. przez OHP, umów o szkolenia pracowników z pracodawcami, a także na generalny brak perspektyw szkolenia i zatrudnienia, co zaczynają wykorzystywać Niemcy, zachęcając polskich gimnazjalistów do podejmowania u nich nauki zawodu, za którą oferują im wysokie stypendia i utrzymanie, potem zaś pracę. Wojewódzka Rada Zatrudnienia, jako organ opiniodawczo-doradczy Marszałka Województwa Wielkopol-

Rada osiedlowa

skiego, postanowiła wnieść o dokonanie zmian w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 w części dotyczącej planu finansowego Funduszu Pracy. W swoim stanowisku prosi o niezmniejszanie, w stosunku do roku ubiegłego, puli środków przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Przewidziane w projekcie nie gwarantują bowiem możliwości oczekiwanego społecznie zakresu i poziomu zdań na rzecz promocji zatrudnienia. Spadek wydatków oznaczać będzie ograniczenia ofert pracy subsydiowanej, zmniejszenie liczy tworzonych, ze wsparciem publicznym, nowych miejsc pracy. Członkowie WRZ w Poznaniu postulują także zwiększenie wydatków Funduszu na finansowanie kształcenia młodych pracowników. Ograniczenie wydatków w tym względzie spowoduje brak możliwości realizacji: zawartych przez OHP na kilka lat umów dotyczących refundacji wynagrodzeń a także ustawowego zadania gmin w zakresie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Stanowisko WRZ w Poznaniu zostanie wysłane do marszałka Sejmu oraz wielkopolskich parlamentarzystów. (BI)

P

ierwsze w nowym roku spotkanie Rady Osiedla 350-lecia, które odbyło się 17 stycznia, rozpoczęło się od życzeń, jakie swoim współpracownikom w Radzie złożył Zenon Piaszczyński, przewodniczący Osiedla. Później było podsumowanie działalności Rady w 2010 r., które przedstawił przewodniczący. Omówiono projekt budżetu na 2011 r., w szczególności zaś planowane inwestycje na osiedlu. (T)

G R

12

Rok XVIII, nr 206

Nr 2/2011

Gazeta Rawicka


G R

Gawicka azeta R

G a z e t a RAWICKA

luty

OSZPECONY Rawicz

Z

akończyła się budowa masztu telekomunikacyjnego dla sieci Orange (poprzedni runął w czasie nawałnicy w 2009 roku). Być może wielu rawickich użytkowników tej sieci cieszy się. Są jednak i tacy, którzy załamują ręce, bo twierdzą, że Rawicz został oszpecony! Okazały maszt, postawiony na prywatnym gruncie, w sposób oczywisty zniszczył panoramę miasta. Znajduje się on kilkadziesiąt metrów od zabytkowych plant. Miejscy urzędnicy twierdzą, że nie mieli podstaw do zablokowania inwestycji. Niestety, ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tzw. megaustawa), która weszła w życie w lipcu 2010 roku, spowodowała, że w zasadzie nie można teraz stawiać żadnych ograniczeń urządzeniom telekomunikacyjnym. Ponoć konserwatorzy zabytków też niewiele mogą. Ale na przykład na niektórych starówkach wielkomiej-

skich udało się uzgodnić z operatorami, by zamaskowali swoje urządzenia. W Rawiczu zamaskować się nic nie da. Ustawiony 200 metrów dalej maszt nikomu by nie wadził. A teraz - szkoda

patrzeć, szkoda gadać. Ład przestrzenny Rawicza został zakłócony. W dodatku maszt wydaje się nadzwyczaj solidny... (HP)

Przeobrażenia w handlu

H

andel to działalność gospodarcza polegająca na obrocie towarowym poprzez dokonywanie kupna i sprzedaży towarów w celu zaspokojenia potrzeb konsumentów. Swoje zadanie handel musi spełniać tak, aby nabywca mógł otrzymać potrzebne towary w odpowiednim czasie i miejscu, w odpowiedniej ilości, jakości i cenie. Działalność handlu splata się z działalnością producentów, co pomaga kształtować produkcję, obrót towarowy z punktu widzenia potrzeb rynku. Przejście z gospodarki nakazoworozdzielczej na system gospodarki rynkowej ukształtowało i kształtuje nadal nowe formy i metody działalności handlowej, tak w hurcie jak i detalu.

G azeta Rawicka

Z danych statystycznych wynika, że pierwszy w Polsce hipermarket sieci francuskiej Auchan powstał w 1996 roku w Piasecznie k. Warszawy. W tym samym czasie poważnie zaczęło inwestować w swą sieć supermarketów Tesco. I tak zaczął się rozwijać w Polsce na nowych zasadach handel wielkopowierzchniowy, zastępujący wysłużone dotychczasowe domy towarowe. Od tego czasu wielkie sieci zainwestowały w Polsce 35 miliardów dolarów, zmieniając gruntownie krajobraz niektórych miejscowości i naturalnie szeroko pojęty rynek. Sieci wykorzystały to, co określamy postępem technicznym i organizacyjnym, wprowadzając zmiany w ofertach, cenach, kasowaniu należności itp.

Rok XVIII, nr 206

Handel tradycyjny odbierał to jako rewolucję i koniec ich bytu. Okazało się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Czas pokazał, ze w naszej gospodarce wolnorynkowej jest miejsce dla wszystkich. W Polsce, w naszym województwie i w Rawiczu funkcjonuje handel wielkopowierzchniowy, ale i tradycyjny, ze wspaniałymi butikami włącznie. Naprawdę, nie mamy się czego wstydzić, a zaspokojenie potrzeb jest coraz lepsze i doskonalsze. Od 1997 roku działa w Polsce aktywnie firma Carrefour. Trend się utrzymuje i choć hipermarketów otwiera mniej, to jednak powstają ciągle nowe supermarkety czy dyskonty, i to w coraz mniejszych miejscowościach.

Nr 2/2011

G R

13


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

Rynek w dalszym ciągu się zmienia. Od kilku lat widać ekspansję sieci delikatesów i sklepów internetowych. Rosnąca konkurencja i rosnące potrzeby konsumentów wymuszają na firmach - poza otwieraniem nowych sklepów - także wprowadzanie różnego rodzaju usług.

Ciekawymi sieciami na rynku są: dyskontowa Biedronka, sprzedająca około 85 procent towarów pochodzenia polskiego, oraz Lidl, sprzedający około7o procent towarów polskiej produkcji. Lidl tygodniowo odwiedza 3 miliony Polaków. Wyniki badań wskazują,

luty

że jest to jedna z sieci najbardziej odpowiadająca Polsce powiatowej. Gospodarka rynkowa, a w niej działające przez 15 lat sieci handlowe, gruntownie zmieniły nasz krajobraz i rynek (np. „Wrocławskie Bielany”). Najmniej dużych sieci handlowych działa w województwie podkarpackim. Z informacji firmy badawczej IMS Health wynika, ze w Polsce działa aktualnie 13,5 tys. aptek. I w tych firmach coraz widocznej zaczynają działać mechanizmy rynkowe, w wyniku których kurczą się marże. Wszystko wskazuje na to, że zmniejszy się udział aptek indywidualnych na rynku. Apteki, żeby się utrzymać, tworzą sieci, grupy zakupowe i stosunkowe nowe na rynku sieci franczyzowe oraz bardziej zawansowane odmiany programów lojalnościowych hurtowni branżowych. JAN ŚWIERZEWSKI

Warcaby sposobem na nudę

W

dniu 25 stycznia br. już po raz siódmy w Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie odbył się Szkolny Turniej Warcabowy. Gra w warcaby, choć wciąż popularna, ucząca logicznego myślenia i zdrowej rywalizacji, bywa dzisiaj jednakże wypierana przez rozmaitej treści gry internetowe. Komputer (w szczególności niewłaściwie stosowany) może rodzić poczucie wyobcowania i nie rozwija właściwych stosunków interpersonalnych. Warcaby natomiast są wspaniałą grą towarzyską i dobrym sposobem na nudę. Przekonali się o tym uczestnicy turnieju, na czele z Dawidem Adamiakiem z klasy III G - zwycięzcą rywalizacji, Sebastianem Pruchnikiem z klasy III G i Jakubem Chudym z klasy I G - zdobywcami drugiego i trzeciego miejsca (na fot. z organizatorkami turnieju). Rozpowszechnieniem gry w warcaby oraz coroczną organizacją szkol-

G R

14

nego turnieju zajmują się nauczycielki gimnazjum: Weronika Stankiewicz oraz Barbara Strugała. Zwycięzcom turnieju, w obecności dyrektora szkoły Piotra Mośka, wrę-

Rok XVIII, nr 206

czone zostały okolicznościowe dyplomy i upominki ufundowane przez Radę Rodziców Gimnazjum w Sierakowie. BARBARA STRUGAŁA

Nr 2/2011

Gazeta Rawicka


G R

Gawicka azeta R

G a z e t a RAWICKA

luty

Kosmiczna przygoda

N

ietypowy przebieg miało spotkanie burmistrzów z przedstawicielami lokalnych mediów 17 stycznia w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz. Po informacjach bieżących urzędników na pytania dziennikarzy odpowiadała Kinga Kuczyńska, uczennica klasy III D Gimnazjum w Sierakowie. Na początku marca Kinga poleci - może jeszcze nie w kosmos, ale do US Space & Rocket Center - muzeum i ośrodka edukacyjnego, usytuowanego w Huntsville (Alabama), obok Centrum Lotów Kosmicznych NASA. Będzie tam uczestniczyła w tygodniowym programie szkoleniowym Space Academy, sponsorowanym przez amerykańską korporację Honeywell. Jest to intensywny program skoncentrowany na poznawaniu i badaniu kosmosu. W jego ramach uczestnicy biorą udział w 45-godzinnym kursie, obejmującym zajęcia i laboratoria odbywające się na terenie kampusu US Space & Rocket Center. Program przewiduje m.in. symulowany lot wahadłowcem czy wędrówkę skafandrze lunonauty w warunkach przyciągania księżycowego. W marcowym szkoleniu weźmie udział troje uczniów z Polski. Kinga, która jest jedną z najlepszych uczennic

sierakowskiego gimnazjum i od dawna interesuje się naukami ścisłymi, o programie dowiedziała się z informa-

oraz wykaz ocen. Wszystkie dokumenty - oczywiście po angielsku. Autorzy zaakceptowanych aplikacji zostali za-

cji z Gazometu - zakład ten jest częścią amerykańskiego koncernu. Podczas konferencji gimnazjalistka przedstawiła szczegóły rygorystycznej kwalifikacji. Oprócz aplikacji z danymi osobowymi, chętni musieli przesłać dwa eseje. Jeden dotyczył oczekiwań wobec programu szkoleniowego, drugi - planów życiowych. Ponadto należało też przesłać opinię szkoły o uczniu

proszeni do udziału w jednej z dwóch sesji. Koszt szkolenia i pobytu pokrywa Honeywell, natomiast za przelot muszą zapłacić sami uczestnicy. Kinga z wielką radością czeka na wylot. Liczy na poznanie rówieśników z całego świata (w poprzednim szkoleniu wzięli udział uczniowie z 19 krajów) oraz wzbogacenia swej wiedzy o przestrzeni kosmicznej. Przede wszystkim - jest to dla niej wielka przygoda, o której - jak obiecała - opowie po powrocie. (P)

Dyżury wolontariatu

A

kcja Katolicka przy Parafii Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu ustaliła harmonogram dyżurów wolontariatu prawnego w roku 2011. Bezpłatne porady, udzielane w Biurze Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości w Rawiczu, Rynek 12/13 (I piętro), pełnione są przez Zespół Doradztwa Administracyjno-Prawnego Akcji Katolickiej. W br. obowiązuje następujący plan dyżurów:

G azeta Rawicka

„ radca prawny Krzysztof Bojarczuk - od godz. 15.00 do 16.00 w dniach: 7 kwiecień, 21 lipiec i 10 listopad; „ adwokat Grzegorz Chojaczyk - od godz. 17.00 do 18.00 w dniach: 9 maj, 22 sierpień i 21 listopad; „ adwokat Tomasz Kirstajn - od godz. 17.00 do 18.00 w dniach: 9 luty, 25 maj, 7 wrzesień i 7 grudzień; „ radca prawny Janina Nawrot - od godz. 17.00 do 18.00 w dniach: 23 luty, 8 czerwiec i 21 wrzesień;

Rok XVIII, nr 206

„ prawnik Józef Niemczynowski od godz. 17.00 do 18.00 w dniach: 27 kwiecień i 3 sierpień; „ radca prawny Maciej Świerzewski od godz. 17.00 do 18.00 w dniach: 10 marzec, 23 czerwiec, 6 październik i 21 grudzień; „ mecenas Ewa Tobolska - od godz. 12.00 do 13.00 w dniach: 26 marzec, 9 lipiec i 29 październik. Pierwsze w br. dyżury odbyły się już w styczniu. (P)

Nr 2/2011

G R

15


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

luty

Listy z Ameryki

Amerykańskie paradoksy

A

ch, te amerykańskie paradoksy! Nie wolno jeździć na rowerze bez kasku, bo dostanie się mandat. Kask powinno mieć nawet małe dziecko na rowerku. Ale żadne prawo nie zmusza, aby na rowerze był reflektor i dzwonek ostrzegający przechodniów. Rowerzysta może więc jechać nocą bez świateł, pod prąd, po jezdni lub chodniku, roztrącając przechodniów. Nie musi też zdawać najprostszego testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Ale jak kasku nie ma, mandat dostanie. No, chyba że jest Meksykaninem lub Chińczykiem rozwożącym szybko jedzenie. Wtedy wszyscy przymykają oko. Najwyżej się zabije... Alkohol wolno spożywać w miejscach publicznych. No, właściwie to nie wolno, ale jak jest w papierowej torebce, to policjant nie może do niej zajrzeć. Jeśli jest w torebce przeźroczystej, grozi mandat. Mandat grozi także, choć jeszcze nie widziano, aby ktoś go wystawiał, gdy niesie się w ręce na ulicy butelkę np. coca-coli bez torebki. Dlaczego? Solidarność z pijakami? Tłumaczenia są niejasne. Karę pieniężną płaci się za jazdę samochodem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, ale mało kto dostaje mandat za zmianę pasa ruchu i w ogóle kierunku bez sygnalizowania tego migaczem, za wpakowanie się na skrzyżowanie, kiedy już wiadomo, że utknie się po zmianie świateł na jego środku, za nieustanne używanie klaksonu. Przechodnie teoretycznie powinni dostawać mandat za przechodzenie na czerwonym świetle, ale w rzeczywistości pchają się pod koła samochodów, nawet gdy obok stoi policjant. Bo przecież kierowca mnie nie zabije, przecież nie chce iść do więzienia. Na wszelki wypadek przecho-

G R

16

dzień wystawia kierowcy palec. Policjant to wszystko widzi, ale nie reaguje. Zajęty jest wystawianiem mandatu nielicencjonowanym grajkom na ulicy czy w metrze, albo ściganiem sprzedawców podrabianych torebek Louis Vuitton. Na plaży policjanci zajęci są natomiast tropieniem i karaniem osób, które: słuchają głośnej muzyki, pija piwo, chodzą w topless, fotografują dzieci. Za fotografowanie cudzego dziecka, także w miejskim parku czy okolicach szkoły, można być zaaresztowanym. Do aresztu trafić też można za klapsa danego własnemu, rozbrykanemu dziecku. Kara grozi też za

wiązku nakładania psom kagańców. Nawet w windzie. Ale za to nie wolno psa, choćby miał kaganiec, wprowadzać do autobusu lub metra albo lokalu, gdzie sprzedaje się żywność. W metrze nie wolno poza tym jeść, pić, sprzedawać, żebrać, grać, słuchać głośnej muzyki, ale akurat nikt tego nie sprawdza. Sprawdzają natomiast torby, gdy wchodzimy do metra, choć sporadycznie, chyba że jest alert terrorystyczny. Karane jest sprzedawanie alkoholu osobie, która dopiero jutro skończy 21 lat. Ale można z nią uprawiać seks, a 18-latka może iść do wojska i ma prawo głosować. Natomiast w dyskotece

W Ameryce nie wolno smucić się, narzekać...

dotknięcie cudzego dziecka, pogłaskanie po główce i oczywiście za wzięcie na ręce (tu dochodzi zarzut porwania). Pogłaskanie cudzego psa bez zgody właściciela nie jest jeszcze nielegalne, ale jest niegrzeczne. Jeśli pies wtedy ugryzie, właściciel nie ponosi odpowiedzialności, gdyż nie ma obo-

Rok XVIII, nr 206

musi się wylegitymować i dostanie na przegub dużo różnych opasek i pieczątek. Gdy tajny policjant zauważy uchybienia od tej procedury, właściciel klubu nie wykaraska się od odpowiedzialności karnej. Karę zapłaci także właściciel restauracji, która nie posiada „cabaret

Nr 2/2011

Gazeta Rawicka


G R

luty

licence”, a raptem jakaś para konsumentów zacznie sobie tańczyć. Grzywnę zapłacą osoby, które zapalą papierosa. Gdziekolwiek. Kiedy się buduje albo kupuje dom, wszystko musi sprawdzić inspektor. Gdy komin jest za krótki, okno za wąskie, a trawa za ruda i za długa, płaci się karę. Płaci się też za wysłanie o dzień za późno spłaty na kartę kredytową. Już nie grzywna, ale wiele lat więzienia grozi za posiadanie marihuany, nie mówiąc już o kokainie. Ale syrop na kaszel, który także działa narkotycznie, można pić litrami. Kupi go także dziecko, i to bez kasku na główce. Są kary za chodzenie po plaży w topless, a mężczyzn w speedo. Nie wolno pokazywać w telewizji sutków kobiety, ale wolno - mężczyzny. Nie wolno pokazywać genitaliów. Można natomiast głośno mówić o nich przez całą dobę w programach telewizyj-

G a z e t a RAWICKA

Gawicka azeta R

nych, ale muszą być one określane tylko pewnymi słowami. Te wulgarne zostają zagłuszone, a wstydliwe miejsca ciała - elektronicznie zasłonięte. Nie wolno kąpać się w morzu, gdy nie ma ratowników. Ani w basenie osiedla kondominiów, kiedy jest już po sezonie. Sezony wyznacza naczelnik. Kara grozi za wejście do lasu, na polanę i do jeziora, gdyż to wszystko jest czyjeś. A jak jest niczyje, to można biwakować tylko w miejscach do tego wyznaczonych, a siedzieć - na miejscach do siedzenia. Znudzi się mąż czy boyfriend można się go pozbyć pod byle pretekstem, nawet wsadzić do więzienia. We wszystko uwierzą. Za ciężkie zbrodnie grozi kara śmierci, ale na jej wykonanie czeka się wiele lat. Skazaniec ma w tym czasie prawo do telewizora i książek w celi, a przed samą egzekucją – do smacznego posiłku i chyba też papierosa. Tu

nie jestem pewna, czy skazaniec musi wyjść na zewnątrz, czy może zapalić w zamkniętym pomieszczeniu, za co normalnie grozi przecież kara. Poza tym nie wolno: filmować, opisywać, dotykać, komplementować, chodzić bez stanika pod spodem, mówić słowa na „f”, opowiadać kawałów o Żydach i Polakach, wrzucać piłki do kosza po gwizdku, parkować we wtorki po stronie parzystej, zatrzymywać się koło pompy, pobierać z niej wodę, fotografować dworca używając statywu, jeździć bez czterostronnego ubezpieczenia, pukać do sąsiadów po 22.00, strzyc trawnika w niedzielę, wyrzucać butelki z pozostawioną zakrętką, całować się w miejscu publicznym, karmić piersią, gdy patrzą ludzie, smucić się, narzekać, łowić ryby przed i po sezonie, zapomnieć o Walentynkach... A poza tym - wszystko wolno. JANINA MIKOŁAJCZAK

Notatki genealogiczne

W

minionym roku ukazała się książka Eugeniusza Nowaka pt. „Rodzina Nowaków - notatki genealogiczne”, którą bez wątpienia można uznać za interesujące raviciana. Eugeniusz Nowak, znany ornitolog mieszkający w Bonn, gromadzenie materiałów do tego opracowania rozpoczynał trzydzieści lat temu przy współudziale braci - Bogumiła i Jacka. Po ich przedwczesnej śmierci pracę odłożył. Decydującym momentem, by do pisania wrócić, była uroczystość odsłonięcia pamiątkowego głazu na rawickich plantach poświęconemu Leonowi Nowakowi. We wrześniu 1993 r. ustawiono obok armatki wielki głaz narzutowy z tablicą metalową następującej treści: „Leonowi Nowakowi, 1905-1987, zasłużonemu dla Ziemi Rawickiej: nauczycielowi, działaczowi społecznemu i kulturalnemu, krajoznawcy, przewodnikowi turystycznemu - O/PTTK,

G azeta Rawicka

TPR, Nauczyciele. A.D. 1993”. Wnuk Grzegorz podsumowując uroczystość odsłonięcia głazu stwierdził: „Rawicz istnieje prawie 400 lat, ale żaden z jego obywateli nie dorobił sie takiej tablicy jak dziadek”. Kiedy wnuczka Weronika wróciła do Bonn, opowiadając o uroczystości była dumna, że uhonorowano pamięć dziadka. „To wzniosłe wydarzenie - pisze autor we wstępie - nadało moim badaniom historii rodziny nowego impulsu. Wspólnie z Piotrem (prof. UAM w Poznaniu - przyp. CB) i Nukiem (moim synem)

Rok XVIII, nr 206

Nr 2/2011

G R

17


Gazeta Rawicka uporządkowaliśmy ogromne archiwum rodzinne mojego Ojca w Rawiczu. Znaleźliśmy tam sporo materiałów i dokumentów o przodkach, także rozległą korespondencję z licznymi informacjami o krewnych oraz obejrzeliśmy archiwum fotograficz-

ne Ojca. Rozpoczęliśmy wymianę listów z USC i urzędami parafialnymi oraz z żyjącymi krewnymi. Skuteczną pomoc uzyskałem w Centrum Genealogiczno-Badawczym Kościoła Mormonów w Bonn, gdzie udostępniono mi mikrofilmy starych polskich ksiąg metrykalnych. Ich lekn tura na spet cjalnym czytc niku i możlin wość wykow nania kopii n ważniejszych w zapisów doz tyczących członków roc dziny umożd liwiła sporząl dzenie tablicy d rodowej obejr

17 STYCZNIA

W

91. rocznicę powrotu Rawicza do Polski przedstawiciele gminnego samorządu złożyli kwiaty przed pomnikiem Żołnierza Polskiego. W delegacji składającej kwiaty, oprócz przedstawicieli władz samorządowych byli reprezentanci Bractwa Kurkowego. *** W tym samym dniu, ale w Jutrosinie, władze powiatowe i gminy Jutrosin zorganizowały obchody rocznicy

18

luty

mującej osoby z przestrzeni pięciu wieków...” Książka Eugeniusza Nowaka ma ponad 300 stron. Zawiera tablicę rodową, spis biogramów ze skorowidzem oraz rozdziały, których tytuły mówią same za siebie: „Moi bracia, ja i nasze żony”, „Nasi rodzice, ich rodzeństwo, niektórzy ich krewni i powinowaci”, „Pradziadowie i niektórzy z ich rodzeństwa”, „Prapradziadowie”, „Praszczurowie”, „Prapraszczurowie”, „Publikacje”. Teksty są zilustrowane fotografiami. Niektóre spośród nich są bardzo stare, przedstawiają przodków w regionalnych strojach. „Notatki genealogiczne” to nie tylko cenna pamiątka dla rodziny Nowaków, ich krewnych i powinowatych, ale również ciekawa publikacja dotycząca także ziemi rawickiej. W tym miesiącu przypada - w ten sam dzień: 2 lutego - 24. rocznica śmierci Leona Nowaka i 80. rocznica urodzin Bogumiła Nowaka. CECYLIA BOHDZIEWICZ

powrotu ziemi rawickiej do Polski. Jutrosin od stycznia 1919 r. był tymczasową siedzibą polskich władz powiatowych do czasu przejęcia 17 stycznia 1920 r. Rawicza przez polskie władze. Wówczas to 17 stycznia 1920 r. z Jutrosina władze powiatowe wyruszyły do Rawicza, dokąd przybyły dnia następnego. *** Z okazji rocznicy powrotu Rawicza do Macierzy Muzeum Ziemi Rawickiej zor-

G R

G R

G a z e t a RAWICKA

Rok XVIII, nr 206

ganizowało edukacyjną wystawę. Pokazano na niej materiały ikonograficzne związane z Powstaniem Wielkopolskim i wydarzeniami, które bezpośrednio doprowadziły do włączenia 17 stycznia 1920 roku Rawicza do Polski. Wystawa czynna będzie do połowy lutego i organizatorzy zachęcają młodzież do jej obejrzenia, zwłaszcza w czasie ferii zimowych. (P)

Nr 2/2011

Gazeta Rawicka


G R

Gawicka azeta R

G a z e t a RAWICKA

luty

Podziękowanie

W

sali Domu Strażaka w Szymanowie Piotr Niedźwiedzki, tradycyjnie na początku roku, zorganizował 6 stycznia spotkanie darczyńców Parafii Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP.

mie pomagali w minionym roku w działalności parafii. Potem darczyńcy łamali się z księdzem

Bożonarodzeniowe jasełka przedstawiły szymanowskie przedszkolaki. Ks. kan. Józef Podemski, proboszcz parafii farnej, pełniący rolę gospodarza uroczystości, podziękował zaproszonym gościom, którzy w różnej for-

proboszc z e m opłatkiem. Dla zebranych gości na zakończenie wystąpił zespół „Katarzynki” z sąsiedniej parafii św. Katarzyny w Słupi Kapitulnej. (T)

Romantyczne recytacje

W

Gimnazjum w Sierakowie odbyły się 20 stycznia br. zorganizowane przez tamtejszą bibliotekę eliminacje szkolne Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Twórczości Adama Mickiewicza oraz Polskich Romantyków. Konkurs, organizowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Muzeum Narodowe w Poznaniu, przebiega w trzech kategoriach, odpowiednio w: szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Każda szkoła, w myśl regulaminu, wyłania jednego laureata, który bierze udział w kolejnym etapie. Spośród 7 zgłoszonych do eliminacji w Sierakowie uczestniczek, komisja konkursowa w składzie: Henryk Pawłowski - przewodniczący, Hanna Gowarzewska oraz Kinga Helińska-Szpajda - członkinie postanowiła wyróżnić uczestnictwem w eliminacjach rejonowych w

G azeta Rawicka

Lesznie Beatę Grodziską. Nagrodę i dyplom uczennicy wręczył dyrektor Piotr Mosiek.

Rok XVIII, nr 206

Finał konkursu odbędzie się w kwietniu w Muzeum im. Adama Mickiewicza w Śmiełowie. (P)

Nr 2/2011

G R

19


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

luty

Święto Rawicza 2011

FARNA i ZAKOPOWER

O

d ponad dwóch miesięcy trwają prace organizacyjne dotyczące tegorocznego Święta Rawicza. Znane są już zarysy programu i pierwsze gwiazdy. W bieżącym roku cykl imprez związanych ze Świętem Rawicza będzie koncentrował się na promocji Plant Jana Pawła II. Rozpocznie go 28 maja sportowo-rekreacyjna impreza, jakiej jeszcze w naszym mieście nie było: 24-godzinny bieg wokół plant z bazą w Domu Kultury i na Targowisku Miejskim. Podczas

tej imprezy nie zabraknie też koncertów. Pomysł na powiązanie Święta Rawicza z promocją Plant Jana Pawła II wynika z uzyskania przez gminę dofinansowania w wysokości ponad 550 tys. zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Promocyjne działania w ramach projektu prowadzone będą w latach 2011 2012. Tradycyjnie kulminacją miejskiego święta będzie dwudniowy program na stadionie rawickiego OSiR

Dorosłe kolędowanie

P

olski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie, koordynator regionalny Programu MKiDN „Śpie-

G R

20

wszystkich zespołów pamiątkowe dyplomy oraz statuetki. Warto dodać, że do grona stałych sponsorów imprezy - gminy Rawicz i starostwa, w tym roku po raz pierwszy

rów oraz widzowie, złożeni głównie z występują-

cych, odśpiewali razem kolędę przy wająca Polska” oraz Dom Kultury w Rawiczu zorganizowały XXI Wielkopolski Przegląd „Śpiewamy kolędy i pastorałki”, połączony - wzorem lat ubiegłych - z przeglądem chórów szkolnych. 8 stycznia kolędowali młodzi, dzień później - dorośli. W Domu Kultury wystąpiło 12 chórów i zespołów wokalnych z południowo-zachodniej Wielkopolski. Na zakończenie dyrygenci wszystkich chó-

przy ulicy Spokojnej, z wieloma atrakcjami pod hasłem "dla każdego coś miłego". Imprezy na stadionie odbęda się w sobotę i niedzielę 4 i 5 czerwca. Są już znani pierwsi wykonawcy, z którymi organizatorzy podpisali wstępne umowy. W Rawiczu wystąpią: wschodząca gwiazdka muzyki pop, urodziwa Ewa Farna, oraz uznany już artysta Sebastian Karpiel-Bułecka z zespołem ZAKOPOWER. Oj, będzie się działo! (P)

dołączył Wielkopolski Urząd Marszałkowski. (P)

akompaniamencie dyrektora Andrzeja Walusa. Burmistrz, starosta, prezes oddziału PZChiO w Lesznie oraz koordynator programu „Śpiewająca Polska” wręczyli przedstawicielom

Rok XVIII, nr 206

Nr 2/2011

Gazeta Rawicka


G R

Gawicka azeta R

G a z e t a RAWICKA

luty

Śpiewali kolędy i pastorałki P

o raz piąty spotkały się w Rawiczu chóry szkolne na Wojewódzkim Przeglądzie „Śpiewamy kolędy i pastorałki”. W sierakowskim gimnazjum wystąpiło 8 stycznia br. 21 chórów z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, głównie z powiatu rawickiego, ale także odleglejszych miejscowości województwa wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. Przegląd odbywał się pod patronatem Narodowego Centrum Kultury oraz Międzynarodowego Festiwalu „Wrati-

organizatorami przeglądu były: Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie, Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Urząd Miejski Gminy Rawicz, Dom Kultury w Ra-

wiczu, Gimna-

slavia Cantans”. Głównym organizatorem była Jowita Augustyniak - koordynator regionu leszczyńskiego Programu „Śpiewająca Polska”. Współ-

G azeta Rawicka

chórom brązowe, srebrne i złote Pasma oraz wyróżnienia. Najwyższą nagrodę

zjum w Sierakowie. Jury pod przewodnictwem prof. Jadwigi GałęskiTritt przyznało najlepszym

Rok XVIII, nr 206

Nr 2/2011

G R

21


Gazeta Rawicka

G R

G a z e t a RAWICKA

luty

- Złote Pasmo z Wyróżnieniem - otrzymały: Chór Kameralny I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu i Chór „Muza” Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie. Oprócz zespołów uczestniczących w przeglądzie konkursowym wystąpili także goście. Gościem z zagranicy był rosyjski Zespół Tańca „Istok” z Miejskiego Centrum Kultury z Zelenovodshka. Wystąpił również Igor Demuth, absolwent Gimnazjum w Sierakowie, obecnie student ASP we Wrocławiu. Zaśpiewał kolędy i pastorałki w jazzujących aranżacjach. (P)

Wakacyjna wystawa

E

sencja życia - tak zatytułowana jest wystawa fotografii Karoliny Miśkowiak-Kolańczyk, którą otwarto w Muzeum Ziemi Rawickiej 13 stycznia br..

G R

22

Autorka, rawiczanka, absolwentka policealnego studium fotografii we Wrocławiu, na co dzień zajmuje się ekonomią i finansami. Od kilkunastu lat fotografia stanowi jej pasję. Na wystawie K. Miśkowiak-Kolańczyk pokazała ponad trzydzieści czarno-bia-

Rok XVIII, nr 206

łych fotografii, głównie stanowiących pokłosie wakacyjnych, także zimowych, wędrówek. Zdjęcia ukazują ple-

nerowe portrety, przyrodę, zwierzęta, elementy architektury. Wystawa "Esencja życia" Karoliny Miśkowiak-Kolańczyk czynna będzie do 18 lutego br. W czasie zimowych wakacji można ją oglądać bezpłatnie. (P)

Nr 2/2011

Gazeta Rawicka


G R

Kolory emocji W

Galerii „Sala Piecowa” otwarto 28 stycznia br. wystawę malarstwa

G azeta Rawicka

Gawicka azeta R

G a z e t a RAWICKA

luty

Pauliny Kowalczyk, rodowitej rawiczanki, absolwentki poznańskiej ASP, obecnie asystentki w Pracowni Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Artystka zaprezentowała swoje najnowsze obrazy (na niektórych farba jeszcze nie wyschła), które stano-

Rok XVIII, nr 206

wią kontynuację jej prac dyplomowych. Tematycznie dzielą się one

- jak to określiła artystka na wernisażu - są „uabstrakcyjnione”. Obrazy Kowalczyk w istocie można by zaliczyć do nurtu abstrakcjonizmu

na portrety (także autoportrety) oraz pejzaże, w których często pojawia się motyw torów kolejowych. Wszystkie jednak obrazy

ekspresyjnego, doszukać się w pejzażach malarstwa barwnych płaszczyzn. Emocjonalny przekaz jest w jej obrazach najistotniejszy. Stąd zamiast dywagować o malarstwie Kowalczyk, lepiej skupić się na oglądaniu jej prac - w „Sali Piecowej” tylko do 4 lutego. (P)

Nr 2/2011

G R

23


G R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

luty

W

krótce minie pół wieku od pierwszego lotu człowieka w kosmos. 12 kwietnia 1961 Jurij Gagarin odbył w statku kosmicznym Wostok 1 lot po orbicie satelitarnej Ziemi, dokonując jednokrotnego jej okrążenia w ciągu 1 godziny 48 minut. Lot Gagarina nie przebiegał bez zakłóceń. Nastąpiła m.in. awaria silnika hamującego, w wyniku której wyciekł utleniacz, co spowodowało kilkuminutową rotację statku. Były też kłopoty z odłączeniem kapsuły powrotnej od reszty statku. Ciekawa jest sprawa lądowania. Otóż Ga-

Filatelistyka

i został t ł katapultowany k t lt garin z kkapsuły powrotnej przed jej lądowaniem, na wysokości około 7 km i wylądował, tak jak kapsuła, na spadochronie. Władze ZSRR wiele lat zaprzeczały katapultowaniu Gagarina, bowiem powrót kosmonauty wraz ze statkiem był warunkiem koniecznym do uznania przez FAI (Międzynarodową Federację Lotniczą) rekordów prędkości, wysokości i długości lotu osiągniętych podczas misji. Pierwszy kosmonauta zginął w 1968 roku w katastrofie samolotu t treningowego. Do dziś przyd czyny kac tastrofy nie t zostały jedz noznacznie n wyjaśnione. n Poczta Polska uhoP norowała lot l Gagari-

żenie Moskwy oraz ż i M k linia orbity okołoziemskiej. Komunistyczne gwiazdy są nieprzypadkowe - lot Gagarina był w okresie zimnej wojny dowodem ideologicznej wyższości socjalizmu nad kapitalizmem oraz mocarstwowej hegemonii Kraju Rad. Gagarin był bohaterem nie tylko ZSRR, ale i całe-

Gazeta Rawicka

Pierwszy lot w kosmos na nadspodziewanie szybko - już 27 kwietnia 1961 roku wydała dwa znaczki (projekt A. Heidricha) serii „Pierwszy lot człowieka w kosmos”. Na pierwszym widnieje portret Gagarina i czerwona gwiazda, na drugim - stylizowany glob ziemski z gwiazdą oznaczającą geograficzne poło-

go Krag obozu b K jów j Demokracji c Ludowej, j jak nazywano n wówczas p państwa zależne od Mol s skwy. Jednak n znaczkach na l ki h nie i pojawiał j i ł się i zbyt często. polskich 30 grudnia 1964 roku znalazł się na

Rok XVIII, nr 206

ośmioznaczkowej serii „Badanie kosmosu”. Taką samą nazwę nosi seria wydana 28 grudnia 1979 roku. Znaczki (projekt Z. Stasika), wydane także w bloku, przedstawiają: statek kosmiczny Sojuz 30 i stację orbitalną Sojuz 29 - Salut 6, statki badawcze Copernicus i Kopernik 500, J. Gaga-

i i rakietę ki t Wostok W t k 1, 1 N. N ArmstronA t rina ga, lądownik księżycowy LM i statek kosmiczny Apollo 11. Ostatni znaczek serii przedstawia sondy księżycowe - Ranger 7 i (na przywieszce) Łunnik 2. (HAPE) Rawickie Koło PZF zaprasza wszystkich miłośników filatelistyki na comiesięczne spotkania, które odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.30 w piwnicy Domu Kultury.

Nr 2/2011

G R

24

Gazeta Rawicka nr 2/2011  

Internetowe wydanie "Gazety Rawickiej"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you