Page 1

ISSN 1425-9001

Nr 8

sierpień pi ń 201 2010 10

cena1,50

(w tym 0% VAT)


Gazeta Rawicka

G sierpień R

G a z e t a RAWICKA

Pod dębami

W

Dębnie Polskim już jedenasty raz odbył się przegląd zespołów folklorystycznych „Pod Dębami Śpiewanie”. Organizatorami imprezy, która odbyła się 11 lipca, były: Rada Sołecka wsi Dębno Polskie, Koło Gospodyń Wiejskich w Dębnie Polskim, Starostwo w Rawiczu, Urząd Miejski Gminy Rawicz, Dom Kultury

w Rawiczu, Ośrodek S Sportu i Rekreacji w R Rawiczu. Tradycyjnie przed g główną imprezą, któr odbywa się na scenie ra rrozstawionej na boisku sportowym pom między dwoma rozłożystymi dębami, zespoły z i zaproszeni goście uczestniczyli c w nabożeństwie odprawionym w kaplicy k w Dębnie Polskim przez księdza d Dominika z parafii św. A. Boboli. Tradycyjnie też Andrzej Walus spiritus s movens imprezy, prowadząc p przegląd przedzierzgnął się tym raz zem w barwną postać kibica w nawiązaniu w do odbywającego się w

G R

2

Rok XVII, nr 200

Nr 8/2010

Gazeta Rawicka


Miesięcznik, nr 7 (200), sierpień 2010. Numer zamknięto 31.07.2010. t dniu meczu finałowego tym mistrzostw świata w piłce m nnożnej. Na scenie pod dęb bami wystąpiło w tym roku o 20 zespołów folkloryok. s stycznych. Swój happening miał też g główny organizator imprez Zbigniew Lubawy, sołzy t Dębna Polskiego, zgłatys s szając podczas występów c chęć wystartowania na burm mistrza w nadchodzących w wyborach samorządowych. N Na tę okoliczność przygotow wał odpowiedni plakat wybborczy. (T)

azeta Gawicka R

W numerze: SPRAWY LOKALNE

Obrady Rady .............................................................................. 4 Rawicz-Wschód ........................................................................ 4 Twój wybór - Twoja szansa ........................................................ 6 Pomoc dla powodzian ................................................................ 6 Pomóż i Ty ................................................................................ 7 Najlepszy wynik ........................................................................ 7 Złoci jubilaci ............................................................................ 10 Muzealny remont ..................................................................... 11 Praca na wakacje ....................................................................... 11 Parkomaty działają .................................................................. 12 Remont Konopnickiej .............................................................. 13 Leśne rondo ............................................................................. 13 Problem z prądem przy garażach .............................................. 14 Czysta Masłówka .................................................................... 16 Lato na poligonie ...................................................................... 17 Goście G z Francji ........................................................................ 22

EDUKACJA Świadectwo nagrodą ................................................................ 10 Ś

KULTURA Pod dębami ................................................................................ 2 Rawickie Mosty Sztuki ............................................................ 20 Mongolskie dzieci .................................................................. 23

SPORT Sukcesy Wodnika .................................................................... 16

Gazeta Rawicka Wydawca: Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1 Redaktor naczelny: Henryk Pawłowski ul. Sobieskiego 1B/4, 63-900 Rawicz www.gazeta-rawicka.pl rawicka@gazeta.pl, tel. 660479973 Adres Redakcji: GR, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz Zdjęcia: I. Kasprzak, H. Pawłowski, M. Osiński DRUK: HAF s.c. Leszno, al. Konstytucji 3 maja 6 tel. 065 529 74 05 Nakład: 600 egzemplarzy Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania, adiustacji nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyny.

G azeta Rawicka

Rok XVII, nr 200

SPRAWY SPOŁECZNE Mniej bezrobotnych .................................................................. 8 Na problemy - obserwatorium .................................................... 9

POLITYKA Wybór Prezydenta RP ............................................................... 14 Powyborcze refleksje ............................................................... 15

OBYCZAJE Z Madagaskaru do Szymanowa ................................................. 18

WARTO WIEDZIEĆ Dlaczego mdlejemy? .............................................................. 17

WSPOMNIENIA E. Sławiński - powracająca historia Rawicza (15) ...................... 21

FILATELISTYKA 63 powstańcze dni .................................................................... 24

Nr 8/2010

G R

3


Gazeta Rawicka

G sierpień R

G a z e t a RAWICKA

Obrady Rady

T

ematami specjalnymi 38. sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz były stan bezpieczeństwa oraz bezrobocie w gminie Rawicz. O wynikach zwalczania przestępstw i różnych patologii informował radnych asp. sztab. Dariusz Perykietka, kierownik rewiru dzielnicowych. O wsparcie finansowe apelował mł. insp. Sławomir Śmiełowski, komendant powiatowy, informując, że rawickiej policji w tym roku brakuje środków na paliwo do samochodów.

i w budżecie gminy, do której starosta zwrócił się o współfinansowanie. Teraz będzie ten odcinek dokończony.

Rada zaakceptowała propozycję burmistrza, aby zlecić wykonanie projektu ulicy Świętojańskiej oraz kolejnego projektu promenady (ciągu spacerowego) przez tereny rekreacyjne na dawnym poligonie przy zbiornikach wodnych. (T)

Rawicz-Wschód

P

O statystykach na rynku pracy informował Sławomir Wasilewski, zastępca kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu. Na 31.05.2010 r. w gminie Rawicz było 1.695 bezrobotnych Na sesji radni wyrazili zgodę na nieodpłatne przekazanie starostwu gminnego gruntu przy ul. Młyńskiej z przeznaczeniem na poszerzenie terenu Zespołu Szkół Zawodowych. Jest to transakcja wiązana - w zamian za przekazany grunt starosta polecił wykonanie nawierzchni drogi powiatowej od krzyżówki w Stwolnie w kierunku do Zawad. Odcinek ten nie został zrealizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych podczas przebudowy drogi w Stwolnie z uwagi na brak środków zarówno w budżecie powiatu, jak

G R

4

odczas majowej sesji Rady MGR radny Grzegorz Kubik po tym, jak opozycja storpedowała prace zmierzających do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz-Wschód” na tereny przeznaczone pod przemysł, wyraził chęć spotkania z burmistrzem radnych, ale „w węższym gronie, bez mediów, aby przedyskutować i wypracować jakieś rozwiązanie”. Aby wyjaśnić, o co chodzi, przypomnieć trzeba, że na sesji grudniowej ubiegłego roku, po trzech latach przygotowań i po wydaniu 370 tys. zł na wykonanie projektu, radni opozycji wykreślili z budżetu na 2010 rok zadanie: „budowa wschodniej obwodnicy Rawicza”. Stało się to na dwa dni przez upływem terminu, w którym należało dowieźć do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu projekt drogowy i przede wszystkim uchwałę budżetową na 2010 r., zawierającą planowane środki na wschodnią obwodni-

Rok XVII, nr 200

cę, aby złożony w grudniu 2008 r. wniosek o dofinansowanie ze środków UE był uznany za kompletny i gmina znalazła się na liście rankingowej do dofinansowania w kwocie do 7,2 mln zł. Według dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego, który zajmuje się tymi wnioskami, po dowiezieniu tych dokumentów dotacja dla Rawicza była pewna w stu procentach. Aby ratować projekt wschodniej obwodnicy Rawicza, a także projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rawicz-Wschód”, burmistrz podejmował jeszcze dwukrotnie próbę przekonania radnych opozycji. Pierwszy raz 15 lutego br. na specjalnie w tym celu zwołanym przez przewodniczącego Rady MGR spotkaniu wszystkich radnych z udziałem przedstawicieli rawickich przedsiębiorców, a drugi raz 31 marca br. na sesji Rady MGR, kiedy była jeszcze jakaś szansa na zdobycie

Nr 8/2010

Gawicka azeta R


G sierpień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, który ogłosił dogrywkę na środki unijne. Burmistrz także deklarował przyjęcie postulatów opozycji, że zrealizowana zostanie budowa drogi osiedlowej na ul. Cechowej, skoro od tego uzależniają radni realizację wschodniej obwodnicy. Obydwa spotkania nie zmieniły zdania opozycji. Brak zgody na budowę wschodniej obwodnicy spowodował, że burmistrz musiał wystąpić do wojewody wielkopolskiego z wnioskiem o unieważnienie

dawca, czyli burmistrz, mógł wycofać sam tenże wniosek ze starostwa. Temat wschodniej obwodnicy - po paru miesiącach ciszy - wrócił. Podczas majowej sesji Rady MGR Robert Szudra, naczelnik Wydziału GGPPiOŚ, omawiając zaawansowanie prac nad poszczególnymi planami zagospodarowania przestrzennego w naszej gminie, przy referowaniu stanu realizacji projektu planu na tereny przeznaczone pod przemysł pn.: „Ulica 1000-Lecia, Rawicz-Wschód i Szymanowo”, stwierdził, że w związku k z odstąpieniem przez Radę Miejp sską Gminy Raw wicz od realizaccji tzw. „wschodnniej obwodnicy”, w wykonawca planu m miejscowego będdzie musiał doprow wadzić do zgodnności rozwiązań pprzyjętych w projjekcie miejscow wego planu zago-

Spotkanie, o które wnioskował G. Kubik w sprawie planu „RawiczWschód”, odbyło się 5 lipca. Przedstawiciele opozycji zapowiedzieli, że zgodzą się na przystąpienie do realizacji drogi od ulicy Kamińskiego do zaprojektowanego ronda na końcu ul. Armii Krajowej (za dawnym Elbudem). Nie wyrazili zgody na rozwiązanie zaproponowane przez burmistrza, aby dokonać podziałów gruntów pod wschodnią obwodnicę Rawicza według nadal aktualnej dokumentacji drogowej, a realizację budowy drogi rozłożyć na lata, według finansowych możliwości gminy. To pozwoliłoby jeszcze w tym roku uchwalić plan zagospodarowania „Rawicz-Wschód”. Każda poważniejsza zmiana dokumentacji na drogę zbiorczą (zastępującą w jakimś zakresie wschodnią obwodnicę Rawicza) oraz zmiana planu musi wymagać czasu, więc w tym roku planu nie udałoby się uchwalić. Dlatego też przewodniczący Rady Adam Aleksander stwierdził na zakończenie spotkania, że udział w pracach nad jakimiś gorszymi rozwiązania-

decyzji starosty rawickiego w sprawie podziałów gruntów potrzebnych na realizację tej drogowej inwestycji, bo nie miał w budżecie 2010 r. środków na wypłatę odszkodowań za ewentualne przejęcie gruntów. Wojewoda znalazł kilka uchybień proceduralnych w decyzji starosty i wezwał do ich usunięcia. Z kolei burmistrz, wezwany przez starostę do uzupełnienia „braków”, nie mógł tego zrobić, więc decyzja o przejęciu gruntów pod wschodnią obwodnicę nie weszła w życie. Opozycyjni radni podnoszą to jako argument twierdząc, że nie byłoby dotacji na budowę wschodniej obwodnicy, bo wojewoda unieważnił decyzję starosty. Zdaniem burmistrza, jest to argument absurdalny, bo najpierw opozycja wykreśliła z budżetu środki na realizację obwodnicy, a dopiero potem burmistrz odwołał się do wojewody od decyzji starosty. Dzięki takiemu zabiegowi burmistrz miał więcej czasu na przekonywanie opozycji, by nie torpedowali dobrze przygotowanego projektu. Ostatecznie, gdyby wojewoda nie znalazł podstaw do unieważnienia decyzji starosty, to wniosko-

spodarowania przestrzennego do ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawicz”. Mówiąc w dużym uproszczeniu chodzi o to, że skreślając wschodnią obwodnicę Rawicza radni opozycji spowodowali wstrzymanie procedury uchwalania planu „Rawicz-Wschód”. Obecnie radni mają do wyboru albo powrócić do realizacji (teraz bez dotacji unijnej, a więc etapami przez kilka lat) wschodniej obwodnicy Rawicza i jednocześnie dokończyć procedurę uchwalania planu na tereny „Rawicz-Wschód” przeznaczone pod przemysł, albo rozpocząć od nowa tworzenie zgodnego ze „Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego” projektu planu na te tereny, co potrwa kilkanaście miesięcy lub dłużej.

mi zastępczymi w stosunku do tego, co proponuje burmistrz, aby opozycja mogła do wyborów jedynie pozorować zachowania koncyliacyjne, nie ma sensu Zarówno burmistrz T. Pawłowski jak i radny G. Kubik w wypowiedziach po spotkaniu zarzucają sobie nawzajem brak chęci współpracy. Obaj też odwołują się do wyborców, by w jesiennych wyborach ocenili, kto z nich ma rację i kto chce rzeczywiście działać na rzecz Rawicza i jego mieszkańców. (P)

Gawicka azeta R

Rok XVII, nr 200

Nr 8/2010

G R

5


Gazeta Rawicka

G sierpień R

G a z e t a RAWICKA

Twój wybór - Twoja szansa

W

Domu Strażaka w Zielonej Wsi odbyło się kolejne spotkanie w sprawie realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pod nazwą „Twój wybór - Twoja szansa”, współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Naradę prowadził Rafał Jaworski z Centrum PISOP w Lesznie. Na spotkanie oprócz pracowników OPS przyszli przedstawiciele środowiska wiejskiego, dla którego ten projekt jest przeznaczony. Obecne na spotkaniu były głównie panie z Zawad, Zielonej Wsi i Stwolna. Moderator spotkania zachęcał uczestników do tworzenia programu, który ma odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców wyrażone w ankiecie zorganizowanej wśród mieszkańców Hazów na początku br. Jest to kontynuacja projektu „Działając indywidualnie - gospodarujemy wspólnie. Zwiększanie uczestnictwa mieszkańców Gminy Rawicz w życiu społecznym swojej gminy”, który w ubiegłym roku zaowocował zorganizowaniem spotkania integracyjnego w Zielonej Wsi z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. (T)

G R

6

Pomoc dla powodzian M

iejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu i Gimnazjum z w Sierakowie przeprowadziły akc zbiórki darów dla powodzian. cję

Rok XVII, nr 200

Zebrane dary - produkty spożywcze, środki czystości i wiadra, miski i inne plastikowe przedmioty do utrzymywania czystości, różne artykuły go-

Nr 8/2010

Gazeta Rawicka


G sierpień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

spodarstwa domowego oraz odzież zostały załadowane przez pracowników sierakowskiego gimnazjum do samochodu, który udostępniła nieodpłatnie firma AMIT. Transport darów dotarł na początku lipca do gminy Wilków w województwie lubelskim, jednej z najdotkliwiej zniszczonych przez tegoroczną powódź. (T)

Pomóż i Ty

F

undacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty" - organizacja pozarządowa działająca od 1995 roku, zwraca się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc finansową dla Karolka. Rodzice - Aneta i Krzysztof Jasińscy proszą o pomoc dla swego kilku-

miesięcznego synka, który przyszedł na świat zdrowy. Niestety, w trzeciej

Gawicka azeta R

dobie jego życia nastąpiło zakażenia (sepsa), które spowodowało nieodwracalne zmiany w bezbronnym, malutkim organizmie. Karol w przyszłości nie będzie mówił ani chodził. Potrzebne są pieniądze na jego rehabilitację.

Wszyscy, którzy pragną pomóc, mogą wpłacać datki na konto Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty" - nr konta: 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273, koniecznie z dopiskiem "Rehabilitacja Karola Jasińskiego". (P)

Najlepszy wynik

1

7,100 litra - to wynik akcji Gminnego Centrum Informacji i rawickiego PCK, która odbyła się 16 lipca. W trzeciej tym roku zbiórce krwi przed Ratuszem w Rawiczu zgromadzono jak dotąd najwięcej cennego leku. Pomimo wakacyjnych wyjazdów i żaru z nieba aż 38 osób oddało krew, wśród nich wiele po raz pierwszy. 47 dawców, mimo panującej na dworze gorączki, postanowiło wspomóc rawicki szpital oddając krew. Wynik jest tym bardziej imponujący, że tzw. klubowicze (to oni głownie do tej pory oddawali krew podczas cyklicznej akcji gminnej) w większości oddali krew 18 czerwca we Warszawie. Z 47 dawców 38 zakwalifikowano do oddania krwi. Podczas ak-

Rok XVII nr 200

cji udało się też pomóc konkretnej osobie. Jedna z dawczyń oddawała krew z zastrzeżeniem dla siostry. By jednak uzbierać wymaganą ilość, potrzebowała jeszcze jednej osoby. Chętnych nie brakowało, ostatecznie Karolina Iżykowska - stażystka Gminnego Centrum Informacji przeznaczyła swoje 450 ml właśnie na ten cel.

Nr 8/2010

G R

7


Gawicka azeta R

G sierpień R

G a z e t a RAWICKA

- Najczęściej, niestety, nie wiemy, c któryś z mieszkańców naszej gmiczy nny potrzebuje krwi. Gdybyśmy mieli ttakie zgłoszenia, wówczas możemy od rrazu rozmawiać z dawcami, czy zgoddzą się przekazać swoją krew na konkkretnego potrzebującego. Najczęściej ddowiadujemy się o tym w momencie, kkiedy osoba oddające krew jest spoza kklubu honorowych dawców krwi i nie zznając procedur pyta się nas, co ma zzrobić, by mieć pewność, że krew trafi na konto osoby, dla której ją oddajje - mówi Julita Augustyniak z rawickkiego GCI. Organizatorzy zachęcają, b zgłaszać takie sytuacje. Wówczas by ł łatwiej będzie uzbierać potrzebną na d dany cel ilość krwi. Kolejna akcja odbędzie się 15 paźd dziernika. Organizatorzy już dziś serd decznie zapraszają przed Ratusz. (JA)

Mniej bezrobotnych

O

5319 osób w stosunku do maja spadła liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu czerwca 2010 roku w wielkopolskich powiatowych urzędach pracy. Bezrobotnych było 130746, z tego 72259 stanowiły kobiety. Sytuacja na rynku pracy od marca powoli poprawia się. W ubiegłym roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych była niższa - w czerwcu 2009 r. w rejestrach urzędów pracy pozostawały 114083 osoby. Jednak liczba bezrobotnych rejestrujących się w urzędach była wyższa (17908), a liczba wyrejestrowań - niższa (19372) od tegorocznej. W czerwcu w urzędach pracy zarejestrowało się 16629 bezrobotnych, z rejestrów wykreślono 21948 osób, z tego z powodu podjęcia pracy - 8842 osoby. Spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich powia-

G R

8

tach Wielkopolski, choć w poszczególnych powiatach w różnym zakresie. W powiecie rawickim stopa bezrobocia na koniec czerwca wynosiła 11,6% i jest ciągle wyższa od średniej wojewódzkiej. Bez pracy pozostawało w naszym powiecie 3086 osób (w maju - 3145; sys-

Rok XVII, nr 200

tematyczny spadek trwa kolejny miesiąc, od marca; w lutym br. liczba bezrobotnych osiągnęła apogeum - 3485). W czerwcu pracodawcy zgłosili do wielkopolskich urzędów pracy 6941 ofert zatrudnienia i miejsc aktywizacji zawodowej. (BI)

Nr 8/2010

Gazeta Rawicka


G sierpień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Na problemy - obserwatorium

S

amorząd Województwa Wielkopolskiego zamierza uruchomić w 2010 roku Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy. Śledzić ono będzie zjawiska i trendy zachodzące na regionalnym rynku pracy oraz na bieżąco podejmować decyzje dotyczące kierunków działań na rzecz tego rynku. Obserwatorium będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki, Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. O planach oraz o podejmowanych działaniach w walce z bezrobociem w ostatnich latach można dowiedzieć się z lektury najnowszego raportu z realizacji Strategii Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013. Jest to pierwszy taki dokument ewaluacyjny, kolejne zaplanowano po roku 2011 i na koniec 2013 r. W latach 2007-2009 aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto 139.947 zarejestrowanych w Wielkopolsce bezrobotnych. Na realizację wszystkich działań wspierających różne grupy społeczne oraz instytucje w ich funkcjonowaniu na regionalnym rynku pracy łącznie wydano 1.372.966.176 zł. Wynikiem

G azeta Rawicka

jest poprawa jakości zasobów ludzkich, która jest warunkiem rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Z wymienionej na początku liczby aktywizowanych, 42,5 tysiąca młodych bezrobotnych osób zdobyło pierwsze doświadczenia zawodowe poprzez odbycie stażu u pracodawców, a kwalifikacje zawodowe podniosło blisko 38,5 tysiąca osób. Dzięki dotacjom uruchomiono przeszło 16 tysięcy nowych działalności gospodarczych. c Pracodawcy otrzyd mali m także dof finansowanie na n utworzenie przeszło p 10 tysięcy s nowych miejsc m pracy. B Blisko tysiąc o osób znalazło zatrudnienie w z ramach przygotowania zawodowego, a prawie 23 tysiące innych zostało zatrudnionych do wykonywania prac publicznych, społecznie użytecznych i interwencyjnych. W minionych trzech latach przeszło 50 tysięcy pracujących Wielkopolan podniosło lub uzupełniło swoje niepełne kwalifikacje zawodowe w rezultacie ukończenia kursu lub szkolenia. Znaczną część stanowiły kadry kierownicze i instruktorzy nauki zawodu, wśród podnoszących kwalifikacje było niemal 17 tysięcy nauczycieli. Kwalifikacje zdobyło lub je podniosło 939 niepełnoletnich osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Stypendia o charakterze pomocy socjalnej wypłacano 379 uczniom oraz 340 słuchaczom i studentom, wsparciem objęto także przeszło 20 tysięcy uczniów i studentów. Z usług poradnictwa zawodowego skorzystało prawie 103 tysią-

Rok XVII, nr 200

ce osób. Na rynku pracy wspierano także osoby niepełnosprawne. Dofinansowano koszty tworzenia i działania 9 zakładów aktywności zawodowej, 1308 niewidomym kupiono specjalistyczny sprzęt komputerowy, kształceniem ustawicznym objęto przeszło 4 tysiące osób niepełnosprawnych, dofinansowano kształcenie blisko 5,5 tys. niepełnosprawnych uczniów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Instytucje rynku pracy w Wielkopolsce wykonywały także liczne zadania uzupełniające. Promowały przedsiębiorczość i samozatrudnienie, wspierały wielkopolskich pracodawców, publiczne służby zatrudnienia oraz instytucje pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce. Pomagały społecznościom lokalnym poprzez poradnictwo i informację zawodową, prowadziły i udostępniały rejestry i informacje na temat regionalnego, krajowego i unijnego rynku pracy, i jego instytucji. Prowadziły także działania na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej oraz wsparcia zwalnianych pracowników Wykonywały badania, sporządzały analizy, raporty i informatory na temat wielkopolskiego rynku pracy i szkolnictwa. Realizowały także projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Mimo sporych nakładów sił i środków i poprawy kompetencji mieszkańców, światowy kryzys gospodarczy i jego skutki, także w Wielkopolsce, dowiodły, że trzeba nadal z uwagą monitorować sytuację, by móc odpowiednio szybko reagować. Dlatego też Samorząd Województwa Wielkopolskiego zamierza uruchomić Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy. (I)

Nr 8/2010

G R

9


Gazeta Rawicka

G sierpień R

G a z e t a RAWICKA

ZŁOCI JUBILACI

T

rzydzieści rawickich par otrzymało na początku lipca br. przyznane przez Prezydenta RP Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Z uwagi na tak dużą liczbę wyróżnionych, jubilaci odznaczenie odbierali w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rawiczu w dwóch grupach. Pierwszą grupę złotych jubilatów Burmistrz Gminy Rawicz odznaczył 6, a drugą - 7 lipca br. W sali Portretowej Ratusza czekał na dostojnych jubilatów szampan raz wspaniały tort. W części artystycznej przygrywał Andrzej Walus, dyrektor Domu Kultury, tym chętniej, że i jego rodzice obchodzili pięćdziesięciolecie małżeństwa i byli odznaczeni medalami w pierwszej grupie. (T)

Świadectwo nagrodą

W

irtualna Szkoła Gminna w Rawiczu zakończyła pierwszy rok działalności. To nowatorskie przedsięwzięcie, pierwsze w Polsce, polega na prowadzeniu zajęć międzyszkolnych w ramach Platformy Edukacyjnej FRONTER. Tak jak w prawdziwej szkole, również i w tej wirtualnej były na zakończenie roku świadectwa, całkiem papierowe.

G R

10

Rok XVII, nr 200

Nr 8/2010

Gazeta Rawicka


G sierpień R - Początkowo - informuje Julita Augustyniak, administrator sali Wirtualnej Szkoły Gminnej - zamierzaliśmy wydać około 500 świadectw uczniom, którzy zalogowali się ponad 50 razy w poszczególnej sali. Ostatecznie ustaliliśmy z prowadzącymi zajęcia, że to nauczyciele będą decydowali, których uczniów chcą wyróżnić. W efekcie około 200 uczniów otrzymało świa-

G a z e t a RAWICKA

Gazeta Rawicka

dectwa jako formę swoistej nagrody za aktywność. O tym, że Wirtualna Szkoła Gminna w Rawiczu zdała egzamin, może świadczyć chociażby fakt, że i w wakacje jest ona czynna. Zna-

leźli się chętni uczniowie, chcący zdobywać także latem wiedzę, oraz nauczyciele, którzy całkowicie społecznie prowadzą wirtualne zajęcia. (P)

Muzealny remont

W

czerwcu i lipcu przeprowadzany był długo oczekiwany remont dwóch sal w Muzeum Ziemi Rawickiej przeznaczonych na wystawy czasowe. Za ponad 15 tysięcy złotych odnowiono parkiet (po raz pierwszy od jego położenia) i wymalowano ściany oraz sufity muzealnych sal. (P)

Praca na wakacje

N

a budowie parkingu i drogi od ul. Broniewskiego firma wykonuje instalację elek-

tryczną do oświetlenia drogi. Układany jest też nowy chodnik na ul.

Broniewskiego. W ramach nauki zawodu pracują na budowie uczniowie ostatniej klasy szkoły zawodowej, zarabiając tym samym na sierpniowe wakacje. (T)

G azeta Rawicka

Rok XVII, nr 200

Nr 8/2010

G R

11


Gazeta Rawicka

G sierpień R

G a z e t a RAWICKA

Parkomaty działają

O

d 1 lipca funkcjonuje w Rawiczu nowy sposób poboru opłat w strefach płatnego parkowania. Parkingowych zastąpiły parkomaty. Dziewięć parkomatów w kolorze szarym, zgodnie z wymogiem konserwatora, ustawiono na Rynku, Placu Wolności i przy Wałach Kościuszki. System obsługuje trzech pracowników - dwóch zatrudnionych przez Urząd Miejski na umowy zlecenia oraz jeden stażysta - tzw. służba parkingowa. Jeden z pracowników monitoruje działania parkomatów w Urzędzie na komputerze, do którego przesyłane są wszystkie dane dotyczące funkcjonowania urządzeń, dwóch reaguje na powiadomienia SMS (system sam wysyła komunikaty dotyczące serwisowania, a nawet prób włamania czy uszkodzenia parkomatów) oraz sprawdza prawidłowość uiszczania opłat przez kierowców. STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA - uchwalona przez Radę Miejską Gminy Rawicz, zawiera obszary, na których parkując pojazd samochodowy należy wnieść stosowną opłatę: „ Rynek - wewnętrzna część w obrębie pasów zieleni, z pominięciem postoju TAXI oraz 4 miejsc postojowych dla USC, „ Rynek - zewnętrzna część, strona wschodnia, od ul. Wazów do ul. 17 Stycznia, „ Rynek - zewnętrzna część, strona północna, od ul. Królowej Jadwigi do ul. 3 Maja, „ Wały Kościuszki - strona wewnętrzna, odcinek od ul. Wojska Polskiego do Wałów Dąbrowskiego, „ Plac Wolności, część z miejscami parkingowymi wokół pawilonów handlowych. Opłatę należy uiścić w parkomatach za parkowanie na wyznaczonych miejscach postojowych od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00, a w soboty od 8.00 do 14.00. Opłaty

G R

12

nie pobiera się w dni ustawowo wolne od pracy. Za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

„kupując” bilet parkingowy w dowolnym parkomacie, można parkować na miejscach parkingowych w dowolnym miejscu strefy, ale tylko w czasie ważności biletu. Kierowcy, którzy nie dokonają opłaty parkingowej, za szybą samochodu znajdą „wezwanie do dokonania opłaty dodatkowej”. W takim przypad-

w strefach płatnego parkowania na wyznaczonych miejscach obowiązują opłaty w następujących wysokościach: „ za pierwsze pół godziny parkowania - 1,00 zł, „ za pierwszą godzinę parkowania 2,00 zł, „ za każdą kolejną rozpoczętą godzinę parkowania - 2,00 zł, „ dla właściciela imiennej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej lub kierowcy przewożącego właściciela takiej karty - 0,00 zł, „ za abonament - opłata miesięczna 100 zł (wniesienie opłaty miesięcznej nie zapewnia wolnego miejsca). Zainstalowane parkomaty nie wydają reszty. Po wrzuceniu określonej kwoty kierowca otrzymuje bilet, na którym wydrukowany jest czas do wykorzystania na parkowanie. Potwierdzenie wniesienia opłaty parkingowej do dowolnego parkomatu jest ważne w całej strefie płatnego parkowania. Praktycznie oznacza to, że

ku kierowca, który w ciągu trzech dni w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz zechce uregulować należność, zapłaci 25 zł tytułem opłaty dodatkowej. Natomiast po tych trzech dniach opłata dodatkowa wyniesie 50 zł. Jeśli kierowca sam nie uiści opłaty dodatkowej, będzie przeprowadzone postępowanie windykacyjne, które kosztować będzie kierowcę 50 zł oraz jeszcze dodatkowe koszty związane z windykacją. Służba parkingowa wyposażona jest w aparaty fotograficzne, którymi dokumentuje wszelkie nieprawidłowości związane z parkowaniem. Jak każda zmiana, nowy sposób poboru opłat na początku funkcjonowania wzbudził różne kontrowersje. Ci kierowcy, którzy na co dzień spotykają się w innych miastach z parkomatami, radzili sobie z rawickimi całkiem nieźle i ten sposób pobierania opłaty przyjęli przychylnie. Są i tacy, którzy narzekają, m.in. na to, że parkomaty nie wydają reszty. Urzędnicy tłumaczą, że zakup parkomatów tego rodzaju koszto-

Rok XVII, nr 200

Nr 8/2010

Gazeta Rawicka


G sierpień R wałbym gminę nie ok. 200 tys. zł, które zostały wydane z gminnej kasy, ale ponad 400 tys. zł. Urząd Miejski będzie analizował działanie nowego systemu. Niewykluczone, że strefy płatnego parkowania powiększą się. Już wpłynęły od przedsiębiorców do magistratu wnioski o ustanowienie takich stref przy ul. Podzamcze, Głowackiego i Marcinkowskiego. Szczególnie kupcom zależy na tym, aby istniały parkingi płatne - większa jest wtedy ich przepustowość, co wpływa na zwiększenie liczby klientów. Jednak ewentualne nowe strefy nie powstaną szybko, ich ustanowienie leży w gestii Rady Miejskiej, niezbędna jest także opinia starosty. (P)

R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

ozpoczął się remont ulicy Konopnickiej. W związku z tym nastąpiła zmiana istniejącej organizacji ruchu - ul. Konopnickiej została zamknięta, objazd przebiega ul. Mickiewicza i Ratuszową. Tej najważniejszej w tym roku inwestycji drogowej w centrum miasta miało nie być. Opozycja w grudnio-

Remont Konopnickiej

wym głosowaniu nad budżetem gminy na rok 2010 to zadanie wykreśliła (przeznaczając pieniądze na spa w basenie). Burmistrz jednak ponownie wprowadził inwestycję, wnosząc w marcu projekt zmian do budżetu. Inwestycja obejmuje budowę nowej jezdni i chodników wraz z odwodnieniem ulicy. Przetarg na realizację zada-

Leśne rondo

nia wygrało za około 700 tys. zł konsorcjum: POL-DRÓG z Kościana - lider i Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane INFRAKOM z Wolsztyna. Umowa przewiduje, że roboty zostaną zakończone do 30 listopada br. Tak więc utrudnienia w ruchu potrwają kilka miesięcy. Będą obejmować nie tylko ul. Konopnicką. Na czas włączenia projektowanego kolektora deszczowego do istniejącej sieci zamknięta zostanie także jezdnia przy Wałach Kościuszki. (P)

N

a powstającym na ulicy Leśnej w Sierakowie rondzie zamontowano już znaki drogowe. Gotowe są też wysepki, wybudowana została część chodników. Upłynie jednak jeszcze trochę czasu, zanim kierowcy tamtędy przejadą. Inwestycję realizuje Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne ze Żmigrodu. Budowa drogi wraz z odwodnieniem kosztuje ok. 1,8 mln zł. Cała ulica Leśna ma zostać oddana do ruchu jesienią br. (P)

G azeta Rawicka

Rok XVII, nr 200

Nr 8/2010

G R

13


Gazeta Rawicka

G sierpień R

G a z e t a RAWICKA

Problem z prądem przy garażach N

a budowie drogi pomiędzy garażami znajdującymi się przy łączniku od ul. Skrzetuskiego do ul. Broniewskiego, na zapleczu Szkoły Podstawowej nr 4, pojawił się problem z przewodami elektrycznymi, którymi zasilane są instalacje wewnętrzne garaży. Po odkryciu okazało się, że wykonana, chyba w czynie społecznym, sieć przewodów zasilających wewnętrzne instalacje garaży, składa się z przewodów elektrycznych bezładnie umieszczonych w drodze i bez zachowania odpowiednich norm. Firma realizująca inwestycję, EKA-BRUK Edmunda Kaszuba, musiała w tej sytuacji skontaktować się z właścicielami wszystkich garaży, które są przyłączone

do sieci, żeby przed ułożeniem nawierzchni drogi sprawdzić, czy sieć elektryczna doprowadzająca prąd do

poszczególnych garaży jest sprawna. (T)

Wybór Prezydenta RP

4

lipca wyborcy w drugiej turze zdecydowali, że przez najbliższe 5 lat Prezydentem Rzeczypospolitej R Polskiej będzie Bronisław B Komorowski. Na kandydata Platformy Obyw watelskiej głosowało 8.933.887 w wyborców (53,01% oddanych głossów ważnych), na Jarosława Kaczyńskiego, c kandydata Prawa i Sprawiedliwości S - 7.919.134 wyborców b (46,99%). Frekwencja wyniosła w 55,31%. Również w gminie Rawicz zwyciężył c Bronisław Komorowski. W drugiej d turze wyborów na prezyd denta RP w głosowaniu w naszej gminie g wzięło udział 51,2% upraw-

G R

14

Rok XVII, nr 200

Nr 8/2010

Gazeta Rawicka


G sierpień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

nionych. Na Bronisława Komorowskiego oddało głosy 8332 wyborców (68,01%), na Jarosława Kaczyńskiego głosowało 3920 wyborców (31,99%). Kandydat Platformy Obywatelskiej zdecydowaną przewagę w gminie Rawicz, o wiele wyższą niż w całym kraju, nad konkurentem utrzymał z pierwszej tury. W naszej gminie wyborcy wybraliby Komorowskiego prezydentem (podobnie jak w całej Wielkopolsce) już w pierwszej turze - głosowało na niego 6601 wyborców, czyli 51,70%. Kaczyńskiego w pierwszej turze poparło 2879 rawiczan (22,21%), niwiele więcej niż Grzegorza Napieralskiego. Kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej uzyskał 2357 głosów (18,19%). (P)

Powyborcze refleksje

N

aród, najwyższy suweren, wybrał, podjął ważką decyzję w sprawie przyszłości państwa polskiego. Wybrał prezydentem Bronisława Komorowskiego niedużą przewagą głosów nad Jarosławem Kaczyńskim. Kampania wyborcza była podobna do innych, pełna nierealnych obietnic. Przypomnę poprzednich prezydentów. Lech Wałęsa zapewniał każdemu 100 milionów złotych, Aleksander Kwaśniewski - mieszkanie dla każdego młodego małżeństwa. Nie sądzę, by ktoś chciał rozliczyć z obietnic aktualnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Większym testem będzie dla prezydenta i rządu przeprowadzenie szeroko pojętych reform finansów publicznych, gospodarczych i społecznych. Prezydent Bronisław Komorowski zadeklarował, że nie będzie dzia-

G azeta Rawicka

łaczem partyjnym. Z wypowiedzi autorytetów popierających Komorowskiego wynika, że zawsze kierował się on hasłem zgody, porozumienia i współdziałania. Na pewno tak będzie. Jego kwalifikacje nie budzą wątpliwości pod względem powagi i prestiżu, godności reprezentowania, co jest głównym zadaniem prezydenta, czy umiejętności współdziałania. Według mojej skromnej oceny, prezydent Komorowski będzie się zachowywał w sposób, który może satysfakcjonować wszystkich chcących spokoju, reform i uznania w Europie. Prezydent nie potrzebuje porad, bo to daje mu konstytucja. A ta mówi bardzo wyraźnie, że prezydent reprezentuje państwo. Ponadto konstytucja stanowi, że prezydent Rzeczypospolitej współdziała z rządem w realizacji jego celów politycznych,

Rok XVII, nr 200

bo rząd ma legitymację z wyborów parlamentarnych - jest wyłoniony przez parlament. Jeżeli prezydent nie współdziała, to znaczy, że nie dotrzymuje przysięgi. Prezydent winien też krytycznie patrzeć na to, co czyni rząd i parlament. Po to ma prawo inicjatywy ustawodawczej. Ma prawo, wręcz obowiązek, rozmawiania z przywódcami partii, środowiskami pozapolitycznymi i pozarządowymi o sprawach, w których widzi dobro państwa. Część społeczeństwa - wyborców, która uwierzyła w przemianę PiS i Jarosława Kaczyńskiego, została zawiedziona i oszukana. Obserwujemy po wyborach powrót do starej retoryki. Pozorny spokój PiS był tylko trikiem wyborczym. JAN ŚWIERZEWSKI

Nr 8/2010

G R

15


Gazeta Rawicka

Sukcesy Wodnika

W

G sierpień R

G a z e t a RAWICKA

ostatnim czasie zawodnicy Uczniowskiego Pływackiego Klubu Sportowego Wodnik w Rawiczu odnieśli sporo znaczących sukcesów, zdobywając medale w Otwartych Letnich Mistrzostwach Dolnośląskiego Okręgu Związku Pływackiego i punktowane miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów. Mistrzostwa DOZP rozegrano w Wołowie na basenie 50-metrowym.

Zawodnicy Wodnika spisali się znakomicie, zdobywając 13 medali we wszystkich kategoriach wiekowych. Na szczególną uwagę zasługują starty Zuzanny Lis oraz Adama Rojdy. Pływaczka Wodnika poprawiła wszystkie

rów Młodszych (14 lat), które odbyły się od 2 do 4 lipca br. w Dębicy. W finale na 200 m stylem klasycznym otarł się o medal, zajmując w finale czwarte miejsce. Na 100 m tym samym stylem był w biegu finałowym siódmy, taką samą lokatę zajął na dystansie o połowię krótszym. Na pływalni w Dębicy Adam Rojda pobił też swoje życiówki. W mistrzostwach startował również drugi zawodnik Wodnika - Je-

r rekordy klubowe w stylu grzbietowym, a Adam Rojda dokonał tego samego w s stylu klasycznym. Bardzo dobrze zaprezentował się A Adam Rojda (na fot.) w Letnich Mis strzostwach Polski w Pływaniu Junio-

rzy Gniazdowski. W najlepszym biegu uzyskał 67. czas, ale warto podkreślić, że pobił własne rekordy życiowe w stylu dowolnym na 50 m, 100 m, 200 m i 400 m. (P)

Czysta Masłówka P

o uzgodnieniach burmistrza Tadeusza Pawłowskiego z Franciszkiem Halcem, dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie, w sprawie s udrożnienia koryta Masłówki, pprzeprowadzono na przełomie czerwcca i lipca mechaniczne wykaszanie ddna tej rzeki. Roboty specjalistycznym sprzętem w wykonała firma na zlecenie WZMiUW w Lesznie na odcinku od mostu na Warszewie w górę rzeki do mostu na W d drodze 36 w Masłowie. (T)

G R

16

Rok XVII, nr 200

Nr 8/2010

Gazeta Rawicka


G sierpień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Lato na poligonie

T

ropikalne upały na początku lipca sprawiły, że zbiorniki wodne na dawnym poligonie stały się miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców Rawicza.

30o C w cieniu i bezchmurne niebo podczas kolejnych lipcowych weekendów sprawiły, że akwen jest oblegany przez amatorów kąpieli. Ponieważ zbiornik do kąpieli jest oddzielony od stawu „Płoć” przezna-

Wysoki stan wody w zbiornikach sprawia, że są tam dobre warunki do pływania. Temperatura powyżej

czonego do wędkowania, to i amatorzy łapania ryb mają zapewnione warunki do wypoczynku.

Warto wiedzieć

Dlaczego mdlejemy?

O

mdlenie nie jest całkowitą utratą przytomności. Osoba, która mdleje, postrzega otoczenie, ale jakby przez mgłę, słyszy także, co się wokół niej dzieje. Zasłabnięcia zwiastują zawsze zaburzenia słuchu, wzroku, pocenie się, mdłości, słanianie się na nogach. Przyczyny omdlenia bywają różne: obniżenie poziomu cukru we krwi, zażywanie niektórych lekarstw, stres, zmęczenie, brak świeżego powietrza, upał, nagły spadek ciśnienia tętniczego. Prowadzą one do przejściowego zaburzenia dopływu krwi do mózgu, który w efekcie jest za mało dotleniony, przestaje kontrolo-

G azeta Rawicka

wać organizm i wyłącza się na kilka chwil. Omdlenie szybko mija, gdyż osunięcie się cierpiącego na ziemię powoduje natychmiastowe przemieszczenie się krwi do mózgu i jego lepsze dotlenienie. Kiedy nie zjemy rano śniadania lub będzie ono zbyt skromne, albo mieliśmy pobieraną krew, może wystąpić obniżenie poziomu cukru we krwi, prowadzące do utraty przytomności. Chwilowej utracie przytomności sprzyja zażywanie dużych ilości leków przeciwko depresji oraz tych, które przepisuje się przy problemach z sercem lub krążeniem.

Rok XVII, nr 200

Można też skorzystać tam z bazy gastronomicznej. (T) Zła wiadomość, wypadek, strach lub ostry ból mogą wywołać u osób wrażliwych omdlenie. W stresie dochodzi do przyspieszenia oddechu i łomotania serca, powodującego zaburzenia krążenia krwi. Podczas upału czy zaduchu organizm reaguje na nie obniżeniem temperatury ciała. Naczynia krwionośne rozszerzają się wtedy, sprawiając, że napływa do nich więcej krwi i zaczyna brakować jej w mózgu. Kiedy poczujemy się słabo, powinnyśmy usiąść i opuścić głowę między kolana, aby krew mogła dopłynąć do mózgu, mocno poklepać się po policzkach. Otwieramy okno, kładziemy się z nogami uniesionymi w górę i głęboko oddychamy, wypijamy chłodną, mocno osłodzoną wodę lub zjadamy kostkę cukru. Tak samo postępujemy z osobą, która mdleje w naszej obecności. JAN ŚWIERZEWSKI

Nr 8/2010

G R

17


Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

G sierpień R

Z MADAGASKARU do Szymanowa szerza. Misjonarze oblaci są na niej od 30 lat. Stolicą wyspy jest Antanarywa, czyli miasto tysiąca wojowników i szalonej królowej. Jest ono położone wśród 12 świętych wzgórz. Na jednym z nich stoi odbudowany pałac królo-

M

adagaskar - wyspa na Oceanie Indyjskim. Rawiczanom jej nazwę i życie na niej bardzo przybliżył o. Grzegorz Janiak - misjonarz Zgromadzenia Oblatów Maryi, który tam przebywa od 13 lat. Ojciec Grzegorz trzy miesiące w tym roku spędził na urlopie w Polsce. My, jadąc na wakacje, odpoczywamy, a on właściwie tu ciężko pracuje odwiedzając parafie, głosząc kazania, spotykając się z dziećmi w szkołach, zbierając fundusze na misje. Tegoroczny festyn misyjny zorganizowany w Szymanowie z udziałem ojca Grzegorza był bardzo udany. Występ „Wisieloków” pod kierownictwem Grażyny Konopki rozgrzał publiczność. A gdy do tańca w

G R

18

sutannie ruszył ojciec Grzesiu - jak za dawnych lat bywało w starszych „Wisielokach” - brawa były jeszcze większe. Ciekawy był konkurs wiedzy o Madagaskarze. Odbyła się licytacja portretów namalowanych przez Antoniego Suchaneckiego. Kosztowaliśmy smacznych ciast, wiejskiej kiełbasy i kiszek, była nawet degustacja wina mszalnego. Nasza wiedza o Madagaskarze, tej czerwono-pomarańczowej wyspie, ciągle się po-

Rok XVII, nr 200

Nr 8/2010

Gazeta Rawicka


G sierpień R wej Ranavalony, szalonej władczyni, o której do dziś mówi się, że miała apetyty Mesaliny i charakter Kaliguli. To jej udało się na długi czas zamienić wyspę w fortecę, skutecznie broniącą się przed zakusami brytyjskich i francuskich kolonizatorów. Zmusiła katolickich misjonarzy do opuszczenia Madagaskaru, krwawo rozprawiła się z wyznawcami chrześcijaństwa. Uznani za winnych ginęli w sposób okrutny - paleni żywcem, ukrzyżowani, wieszani na palącym słońcu. W czasie swoich rządów wymor-

G azeta Rawicka

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

dowała jedną trzecią poddanych, a wciąż jest czczona jako bogini. Ojciec Grzegorz podkreśla, że do dzisiejszego dnia, mimo chrystianizacji, są przywódcy religijni, którzy prowadzą ludzi na swój sposób i decydują

Rok XVII, nr 200

o tym, co wolno, a czego nie wolno. Życie społeczne w dużej mierze od nich zależy. Misjonarze, mimo tych trudności, cieszą się z każdego nowego powołania i w tej chwili w seminarium studiuje już 15 kleryków. Madagaskar był kolonią francuską i Francuzi tu chętnie przyjeżdżają, wydając swoje emerytury w euro. Turystom Madagaskar ma do zaoferowania bardzo wiele - tradycje p r z o d k ó w, fascynujący świat przyrody, piękne plaże. CECYLIA BOHDZIEWICZ

Nr 8/2010

G R

19


Gazeta Rawicka

G sierpień R

G a z e t a RAWICKA

Rawickie Mosty Sztuki

N

ajważniejszą tegoroczną imprezą organizowaną przez Muzeum Ziemi Rawickiej będą „Rawickie Mosty Sztuki”. W ich ramach odbędzie się m.in. Mię-

co przekładało się na kontakt bezpośredni z twórcami i dziełami sztuki. Tegoroczne spotkanie ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Muzeum Ziemi Rawickiej otrzymało

dzynarodowa Wystawa Sztuki Europejskiej (wernisaż - 24 sierpnia o godz. 19.00) oraz Międzynarodowa Konferencja Kulturalna pt. „Sztuka bliska i daleka” (25 sierpnia o godz. 17.00 w kinie „Promień”). O szczegółach tegorocznej imprezy mówi kurator „Rawickich Mostów Sztuki”, starszy kustosz, artysta malarz - dr hab. Jacek Jarczewski: - Projekt zatytułowany „Rawickie Mosty Sztuki” jest dziesiątą prezentacją i promocją sztuki współczesnej organizowaną przez Muzeum Ziemi Rawickiej. Honorowy patronat objęli Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Pan Marek Woźniak oraz Burmistrz Gminy Rawicz - Pan Tadeusz Pawłowski. Od 2001 roku muzeum prowadzi systematyczną edukację artystyczną, polegającą na prezentacji dzieł europejskich twórców profesjonalnych. Ten czas spędzony w murach Muzeum Ziemi Rawickiej nie był czasem straconym. Myślę, że był owocny na wielu płaszczyznach. Najważniejsza - to promocja sztuki w życiu publicznym,

wsparcie finansowe z programu Edukacja Kulturalna z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Urzędu Marszałkow-

G R

20

skiego Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Rawiczu i Urzędu Gminy Rawicz. Ten sukces to zapewne nagroda za konsekwentność. Pozyskane środki, jak nigdy dotąd, pozwolą nam zrealizować nakreślone cele edukacyjne. Tytuł muzealnego programu brzmi: „Rawickie Mosty Sztuki - Europejskie Spotkania na Prowincji”. W ramach tego programu przygotowaliśmy dziesiąte spotkanie artystów europejskich połączone z tradycyjną wystawą sztuk plastycznych, międzynarodową konferencję kulturalną oraz spotkanie rektorów Akademii Sztuk Pięknych. Od września przez październik realizowany będzie cykl wykładów - prezentacji, dostępnych dla każdego zainteresowanego, poświęcony sztuce współczesnej. Celem jest przybliżenie zasobów kultury narodowej z zakresu sztuk plastycznych,

Na wernisażu ubiegłorocznego biennale w rawickim Ratuszu było aż czterech rektorów Akademii Sztuk Pięknych - z Wrocławia, Poznania, Gdańska i Krakowa.

Rok XVII, nr 200

Nr 8/2010

Gazeta Rawicka


G sierpień R dalekich od kultury masowej. Wykładowcy postarają się zaprezentować podstawy wiedzy historycznej i teoretycznej, mogące pomóc w zrozumieniu wybitnych dzieł sztuki nowoczesnej. Dodatkową okazją do promocji awangardy artystycznej jest 100-lecie sztuki abstrakcyjnej. Za jej początek uważa się namalowany w 1910 roku obraz w technice akware-

G a z e t a RAWICKA

Gazeta Rawicka

lowej, którego autorem jest Rosjanin - Wassily Kandinsky. To świetna okazja przekonania widzów uznających wyłącznie dzieła przedstawiające do walorów i wartości abstrakcji. Jako organizator programu w imieniu własnym i muzeum zachęcam do korzystania z proponowanej oferty. Udział w wysokiej kulturze może przynieść satysfakcję z po-

szerzenia doświadczeń w konfrontacji ze współczesnymi propozycjami artystycznymi. Dla młodzieży i osób niewtajemniczonych jest to znakomita okazja do uzupełnienia i nadrobienia zaległości. Wzbogacanie własnej wrażliwości na pewno się opłaci. Serdecznie zapraszam do aktywności kulturalnej. (HP)

Edmund Sławiński powracająca historia Rawicza (15)

J

edno ze zdjęć z prywatnego archiwum pani Ludomiły Zmysłowskiej-Przekwas przedstawia tradycyjną scenkę szkolną. Córka przedwojennego burmistrza Rawicza podpisała to zdjęcie następująco: „Szkoła Powszechna ćwiczeniówka przy Seminarium Nauczycielskim.” Zdjęcie wykonano przed drzwiami wejściowymi od szkolnego bo-

G azeta Rawicka

iska obecnego ogólniaka w pierwszej połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku. Seminarium Nauczycielskie w Rawiczu powstało w 1920 roku na bazie istniejącego wcześniej seminarium kształcącego nauczycieli. Zostało ono przeniesione do naszego miasta z Poznania w 1874 roku. To właśnie dla tej placówki wybudowano w latach 1877-1879

Rok XVII, nr 200

budynek obecnego I Liceum Ogólnokształcącego. W 1926 roku szkoła decyzją Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego otrzymała nazwę Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie im. Stanisława Staszica w Rawiczu. Szkoła działała do 1935 roku. Dyrektorem seminarium przez cały okres istnienia placówki w międzywojennym Rawiczu był Józef Wesołowicz. W 1921 roku utworzono przy seminarium Szkołę Ćwiczeń stopnia podstawowego, która istniała do 1935 roku. Cieszyła się ona dużą renomą z uwagi na wysoki poziom nauczania. Zdjęcie przedstawia zapewne uczniów jednej klasy tej właśnie szkoły. Niewykluczone, że w centrum siedzi dyr. J. Wesołowicz. (P)

Nr 8/2010

G R

21


Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

G sierpień R

Goście z Francji

W

rawickim Ratuszu 13 lipca z Burmistrzem Gminy Rawicz spotkali się goście z Potigny, przebywający z wizytą w gminie Jutrosin. Potigny to miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados, którą zamieszkuje około 1 800 osób. Z tą francuską miejscowością

od wielu lat współpracuje gmina Jutrosin. Około pięćdzięsięcioro uczestników wycieczki z miejscowości Potigny zwiedzało Rawicz. Goście między innymi byli na naszym targowisku. W Ratuszu Tadeusz Pawłowski przedstawił historię naszego miasta, szczególnie akcentując zwłaszcza te wątki, które mają powiązania z Francją. Po spotkaniu z burmistrzem goście z Francji zostali oprowadzeni przez dyrektor Bożenę Raus po stałej ekspozycji Muzeum Ziemi Rawickiej. (T)

G R

22

Rok XVII, nr 200

Nr 8/2010

Gazeta Rawicka


G sierpień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Mongolskie dzieci

W

Muzeum Ziemi Rawickiej otwarto 26 lipca wystawę fotografii Zbigniewa Kulaka pt. „Mongolskie dzieci”. Jest ona pokłosiem fascynacji autora krajem, w którym w latach 2005-2009 był ambasadorem RP.

Wystawa miała swoją premierę w Ułan Bator w grudniu 2008 roku. Obejrzała ją wówczas Maria Kaczyńska, któ-

ra towarzyszyła prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu podczas jego wizyty w Mongolii. Ponad sześćdziesiąt fotografii po raz pierwszy Z. Kulak zaprezentował w Polsce w naszym mieście.

G azeta Rawicka

Były senator RP trzech kadencji, d przewodniczący Komisji m Spraw Zagranicznych Senatu S RP w latach 20042005, 2 po powrocie z placówki k dyplomatycznej wrócił do swojego s zawodu - jest doktorem t nauk medycznych (w latach l 1996-1997 był dyrektorem t Zespołu Opieki Zdrowotnej w w Rawiczu) i obecnie pełni p funkcję kierownika Izby Przyjęć P Szpitala w Gostyniu. Fotografią pasjonuje się jeszcze od czasów szkoły podstawowej. Podczas wer-

lat, ponieważ z racji pełnionych obowiązków Z. Kulak nie mógł jej osobiście odebrać. Wśród widzów przybyłych na wernisaż najliczniejsi byli przedstawiciele dwóch środowisk - medycznego i politycznego. Obecny był m.in. poseł Wiesław Szczepański. Wystawę można zwiedzać do połowy sierpnia. (P)

nisażu Z. Kulak wspominał swoją n pierwszą wystawę w rawickim mup zeum sprzed trzynastu lat, kiedy pokazał uchwycone w obiektywie kulisy pracy parlamentarnej. Cykl „Mongolskie dzieci” to pierwszy g fragment fotograficznych f reminiscencji z Mongor lii. l Z. Kulak wspominał na ootwarciu wystawy o tym nniezwykłym kraju i nie wykkluczył, że swoimi fascynaccjami podzieli się bądź w fformie kolejnych wystaw ttematycznych, bądź album mu książkowego. Podczas wernisażu dr hab. JJacek Jarczewski wręczył ddr. Zbigniewowi Kulakowi przyznaną mu przy w 2004 roku przy okazji Międzynarodowych Spotkań Artystycznych w Rawiczu w nagrodę „Pro Arte”. Nagroda czekała na senatora, później ambasadora sześć

Rok XVII, nr 200

Nr 8/2010

G R

23


G sierpień R

G a z e t a RAWICKA

1

Filatelistyka

sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie - jeden z najbardziej heroicznych i tragicznych zarazem polskich zrywów niepodległościowych. Powstanie stanowiło element planu „Burza”, opracowanego w 1943 roku wspólnie przez rząd Polski w Londynie i dowódców Armii Krajowej. W ciągu 63 dni walk dni zginęło ok. 18 tysięcy powstańców. Straty ludności cywilnej wyniosły ok. 180 tysięcy zabitych, głównie pomordowanych (źródła podają różną liczbę, obecnie historycy coraz częściej są skłonni szacować liczbę ofiar cywilnych na 120130 tysięcy). Powstanie warszawskie było największą bitwą stoczoną przez organizację k j i podziemną z wojskamii okupacyjnymi, najdonioślejszym działaniem Armii Krajowej. Nie osiągnęło wprawdzie celów ani wojskowych, ani politycznych, ale dla kolejnych pokoleń Polaków stało się symbolem męstwa w walce o niepodległość. Poczta Polska upamiętniła powstanie kilkoma edycjami, głównie przy okazji mniej lub bardziej okrągłych g rocznic. Wart przypomnieć, że to w okresie PRL pow wstanie warszaws skie było tematem „ „niewygodnym” d władz. dla 1 sierpnia 1964 r. z okaz 20. zji i powstania t i ukazał rocznicy się znaczek przedstawiający trzy stylizowane postacie powstańców na tle płonącego domu (autor projektu R. Dudzicki). Na kolejną rocznicową edycję trzeba było czekać aż 20 lat. 1 sierpnia 1984 r. wydano serię czterech znaczków (autor projektu W. Freudenreich). Pierwszy z nich ukazuje grupę powstań-

Gazeta Rawicka

Gazeta Rawicka

63 powstańcze dni

ców Powstaniec ó na zbiórce. bió P i przenoszący pocztę oraz pieczęć Harcerskiej Poczty Polowej widnieje na znaczku o nominale 5 zł. Na kolejnym jest przedstawiona grupa powstańców w walce. Znaczek o nominale 25 zł ukazuje powstańca opatrywanego przez służbę sanitarną i znak Czerwonego Krzyża. Również 1 sierpnia ukazał się znaczek dla uczczenia półwiecza wybuchu powstania (autor projektu Y. Erol). E Jest J na n i m orzełek o z czapki żołnierzy r Wojska Polskiego przepasany p wstążką w bbarwach narodowych. W 65. rocznicę wybucchu powstania warszawsskiego - 1 sierpnia 2009 rr. ukazał się znaczek w bloku (autor projektu P. Myszka) przedstawiający zdjęcie płonącego Prudentialu (autor fotografii - Sylwester "Kris"

Rok XVII, nr 200

B Braun), najwyższego w ówczesnej Warsszawie budynku angielskiego towarzysstwa ubezpieczeniowego, silnego punkttu oporu Niemców. Warto też odnotować edycje nierocznicowe. n 16 października p 1972 r. Poczta Polska wydała w znaczek c z symbolem b Szpitala Centrum Zdrot wia w Dziecka, na n którym znalazła się też reprodukcja rzeźby Jerzego Jarnuszkiewicza "Mały r powstaniec". 20 grudnia 1991 r. wszedł do obiegu znaczek z podobizną gene-

rał dyw. Tadeusza Bora-Komorowskiego (1895-1966), dowódcy Armii Krajowej, który podjął decyzję o wybuchu powstania. (HAPE)

Nr 8/2010

G R

24

Gazeta Rawicka nr 8/2010  

Internetowe wydanie "Gazety Rawickiej"