Page 1

ISSN 1425-9001

Nr 12

ggrudzień 2009

cena1,50

(w tym 0% VAT)


Gazeta Rawicka

G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

11 LISTOPADA Z

godnie z tradycją rawiczanie uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Po mszy św., odprawionej w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym, delegacja samorządów złożyła kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II. Główne uroczystości odbyły się przed pomnikiem Żołnierza Polskiego. W okolicznościowym przemówieniu burmistrz Tadeusz Pawłowski nawiązał do wydarzeń sprzed ponad 90. lat. - Pamięć rocznicy odzyskania niepodległości - powiedział burmistrz - wynika z obo-

wiązku oddania hołdu tym wszystkim, którzy przez pokolenia złożyli daninę krwi, ofiarą i duchem bili się o wolną Polskę. Byli wśród nich żołnierze, powstańcy, duchowni i artyści, była szlachta i lud. Wielkiej odwagi, ale i wytrwałości było potrzeba, aby nie zwątpić,

G R

2

Rok XVI, nr 192

że dzień wolności nadejdzie, choć mijać będą dni, miesiące, lata, a nawet pokolenia. Oddając im hołd, tym znanym, jak Słowacki, Mickiewicz, Paderewski, Sienkiewicz, Modrzejewska, Piłsudski, Dmowski,

Nr 12/2009

Gazeta Rawicka


Miesięcznik, nr 12 (192), grudzień 2009. Numer zamknięto 29.11.2009.

W numerze:

azeta Gawicka R

SPRAWY LOKALNE

Korfanty, Daszyński, Witos, i tym nieznanym, choć również w swej ofiarności wielkim, patrzymy na nich jako na wzór, który nas dziś zobowiązuje, abyśmy nie zaprzepaścili tego wielkiego narodowego dziedzictwa. Mówiąc o okolicznościach odzyskania przez Polskę niepodległości, T. Pawłowski stwierdził: - W 1918 roku stała się rzecz zaskakująca dla świata, nieprzewidywana nawet przez najznakomitszych mężów stanu. Mały liczebnie naród polski, mimo działania tak wielkich i wrogich mu sił, odzyskał niepodległość. Fakt ten trudno nam inaczej wytłumaczyć, jak przez opiekę i szczególne zrządzenie Opatrzności Bożej. Delegacje samorządów, instytucji, organizacji, zakładów pracy, szkół złożyły przed pomnikiem kwiaty. Uroczystość zakończyła „Rota”. Nowym elementem w tegorocznych obchodach 11 Listopada był paradny przejazd oficjeli bryczkami od jednego pomnika do drugiego. Ten widowiskowy punkt programu zapewnili członkowie Powiatowego Związku Hodowców Ko ni. (P)

Gazeta Rawicka Wydawca: Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1 Redaktor naczelny: Henryk Pawłowski ul. Sobieskiego 1B/4, 63-900 Rawicz www.gazeta-rawicka.pl rawicka@gazeta.pl, tel. 660479973 Adres Redakcji: GR, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz Zdjęcia: I. Kasprzak, H. Pawłowski, M. Osiński DRUK: HAF s.c. Leszno, al. Konstytucji 3 maja 6 tel. 065 529 74 05 Nakład: 600 egzemplarzy Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania, adiustacji nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyny.

G azeta Rawicka

Rok XVI, nr 192

11 Listopada .............................................................................. 2 Rondo Biały Orzeł ...................................................................... 4 Ruszyła budowa ......................................................................... 4 Przesypownia czynna od nowego roku ....................................... 5 Blisko Sarnowy ......................................................................... 5 Wkrótce zasiedlenie ................................................................... 5 Orlik prawie gotowy ................................................................... 6 Zebranie rzemieślników ............................................................ 6 Laury i ciernie ............................................................................. 7 Komisje o przekształceniu ......................................................... 7 Obrady sołtysów ........................................................................ 8 Zima sroga na drogach ................................................................ 9 Kapitał ludzki ............................................................................ 9 Bal krwiodawców .................................................................... 10 Wóz dla OSP w Sarnowie .......................................................... 10 Świętowali seniorzy w Dębnie ................................................. 11 Podsumowanie sezonu ............................................................ 11 30-lecie Klubu Seniora U Klementyny" ..................................... 12 Gminny Dzień Seniora ............................................................ 13

EDUKACJA Promocja zdrowia ...................................................................... 8 Qltowe wakacje ....................................................................... 16 Fronterowa wizytacja .............................................................. 16 Święto latawca ........................................................................ 19 Zdrowy Europejczyk ............................................................... 20

KULTURA Medal dla Władysława Walusa ................................................ 17 Retrospektywa twórczości Zbigniewa Łukowiaka .................. 21 Euklidesowe tajemnice .......................................................... 22

GOSPODARKA Nowy podział pieniędzy dla bezrobotnych ............................... 15 Praca w kryzysie ....................................................................... 15

POLITYKA Poselskie interpelacje w sprawie SEWS ................................... 14

HISTORIA Przywsie w Warszawie ...................................................... 18

WSPOMNIENIA Edmund Sławiński - powracająca historia Rawicza (8) ............... 18

FILATELISTYKA Betlejemski żłóbek ................................................................. 24

Nr 12/2009

G R

3


Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

G grudzień R

Rondo BIAŁY ORZEŁ D

obiegła końca budowa ronda na ul. Poznańskiej w Rawiczu. Tym samym skończyły się wielomiesięczne utrudnienia w ruchu tranzytowym Poznań - Wrocław. Kosztem około 3,5 mln zł Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. wybudowało rondo na skrzyżowaniu ul. Poznańskiej z ul. Przyjemskiego i ul. Ogrodniczą oraz wcześniej przebudowało skrzyżowanie na ul. Rzemieślniczej. Rondo z krzyżówką na ul. Rzemieślniczej połączone zostało chodnikiem ze ścieżką rowerową. Ponadto położono nową nawierzchnię na drodze krajowej nr 5 na odcinku 640 m od Białego Orła w kierunku do ul. Rzemieślniczej. Inwestorem wszystkich prac był Oddział GDDKiA w Poznaniu, którego zastępca dyrektora ds. przygotowania inwestycji Marek Bereżecki uzgodnił tę budowę z burmistrzem gminy Rawicz na początku 2008 roku. Jako że inwestycja rozpoczęła się od miejsca zwanego Biały Orzeł, burmistrz zaproponował Radzie Miejskiej Gminy Rawicz nadanie rondu nazwy „Rondo Biały Orzeł”. (T)

Ruszyła budowa R

ozpoczęły się roboty ziemne na najważniejszej inwestycji w budżecie gminy Rawicz budowie kanalizacji w Szymanowie i Masłowie. Wykonawcą prac jest RAWBUD, który w przetargu zaproponował najniższą cenę - 9,02 mln zł. Nieco ponad 40% kosztów sfinansowanych zostanie z unijnego Fundusz Spójności. Inwestycja polega na budowie: „ kanalizacji sanitarnej w Szymanowie o łącznej długości 7 400 m oraz przepompowni ścieków, „ kanalizacji sanitarnej w Masłowie o łącznej długości 8 400 m oraz 2 przepompowni ścieków „ sieci wodociągowej w Masłowie o łącznej długości 240 m, „ kanalizacji deszczowej w Masłowie o łącznej długości 3 810 m. Zgodnie z umową, roboty mają zakończyć się w połowie 2011 roku. (T)

G R

4

Rok XVI, nr 192

Nr 12/2009

Gawicka azeta R


G grudzień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Przesypownia czynna od nowego roku M

iejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie poinformował, że z dniem 1 stycznia 2010 roku zostaną otwarte dwie stacje przeładunkowe odpadów komunalnych w Goli koło Gostynia i w Rawiczu (na fot.) oraz kompostownia odpadów zielonych w Koszanowie, współpracujące z centralnym Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Trzebani. Inwestycje te są częścią międzygminnego kompleksowego systemu gospodarki odpadami, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”. Stacje przeładunkowe oprócz przyjmowania odpadów komunalnych dodatkowo będą pełnić rolę punktów zbiórki odpadów opakowaniowych, niebezpiecznych, ulegających biodegradacji, budowlanych i wielkogabarytowych. W celu przygotowania stosowanych umów dla firm posiadających koncesje

Wkrótce zasiedlenie

na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na przyjmowanie odpadów na stacjach przeładunkowych, MZO w Lesznie wystąpił do poszczególnych gmin o podanie informacji dotyczących tych firm. (T)

Blisko Sarnowy R

uszyła budowa ostatniego odcinka o długości 792 m chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy drodze krajowej nr 36 z Rawicza do Sarnowy. P. H . U . „ C H O D DRÓG” z Krobi wykona ścieżkę za 213.534,50 zł brutto w terminie do 18 grudnia br. (T)

Z

bliża się do końca budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Półwiejskiej. Trwają prace wykończeniowe w poszczególnych lokalach mieszkalnych i wokół budynków. Kończy też prace zespół typujący przyszłych lokatorów do poszczególnych lokali. Z listy oczekujących na eksmisję do lokali socjalnych miedzy innymi propozycje dostaną także rodziny zamieszkujące obecnie w zasobach Rawickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jeśli nie uregulują zadłużenia w spółdzielni, będą musieli zamieszkać w lokalach socjalnych. (T)

Gawicka azeta R

Rok XVI, nr 192

Nr 12/2009

G R

5


Gazeta Rawicka

G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

ORLIK prawie gotowy T

rwają ostatnie prace wykończeniowe na budowie zespołu boisk sportowych wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawiczu. Znany jest już termin przecięcia wstęgi - 11 grudnia br, godz. 16.00. Wykonawcą prac (za 948 tysięcy złotych brutto) jest konsorcjum Michalski z Leszna. Kompleks boisk przy „jedynce”, realizowany w ramach rządowego programu „Moje Boisko -ORLIK 2012”, będzie nosił imię zmarłego na początku tego roku Tadeusza Konata, nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1, później - w tysiąclatce i ogólniaku, trenera i działacza sportowego. Uchwałę o nadaniu imienia nowemu obiektowi sportowemu w gminie Rawicz podjęli radni na sesji w dniu 25 listopada. Do tej pory otwarto w Polsce ponad 700 „Orlików”. (P)

Zebranie rzemieślników

G R

6

Rok XVI, nr 192

W

Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się 24 listopada środowiskowe zebranie rejestracyjne członków, na którym wybrano delegatów na walne zebranie Cechu. Podobne zebrania odbyły się s wcześniej w innych gminach naszego g powiatu. Z gminy Rawicz wybierano 22. delegatów, ze Żmigrodu 4., a z Wąsosza 2. l (rzemieślnicy tych sąsiednich gmin na( leżą do Cechu w Rawiczu). Liczba del legatów wynika z parytetu - jeden delel gat g na 4 rzemieślników należących do Cechu. C Leszek Stoiński, kierownik Cechu, omówił zapisy ustawy „kryzysowej”, w o której na czas określony wprowadzono k ułatwienia dla przedsiębiorców w zakreu sie s zatrudnienia. Burmistrz przedstawił założenia budżetu gminy Rawicz na 2010 r. Poinford mował o projektach związanych z najm większymi inwestycjami, jakie będą rew alizowane w najbliższych latach. a (T)

Nr 12/2009

Gazeta Rawicka


G grudzień R

Laury i ciernie P

rzyznawane corocznie w Rawiczu w trakcie podsumowania roku gospodarczego „Laury Przedsiębiorczości” były honorową nagrodą o ustalonej już renomie. Samo zaproszenie na uroczystość uznawane było przez przedsiębiorców za swoistą nobilitację. Czas przeszły jest tu jak najbardziej właściwy - rawickie starostwo postanowiło zrobić konkurencyjną imprezę. Zarząd Powiatu Rawickiego na posiedzeniu w dniu 10 listopada br. podjął uchwałę o ustanowieniu Nagród Społeczno Gospodarczych Powiatu Rawickiego, które będą wręczane podczas gali. Pierwsza odbędzie się 11 grudnia w Hotelu „Brylant”. Burmistrz Tadeusz Pawłowski uznał podczas wczorajszego spotkania z przedstawicielami mediów, że decyzja starostwa nie służy dobrze spra-

W

spólne spotkanie radnych wszystkich komisji Rady MGR, które odbyło się 18 listopada br., poświęcone było informacji na temat skutków ewentualnego przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu w spółkę prawa handlowego. Z analizy skutków przekształcenia ZWiK, przygotowanej na zlecenie Urzędu Miejskiego przez leszczyńską firmę wynika, że najniższe taryfy za wodę i ścieki będą, gdy ZWiK będzie działał na dotychczasowych zasadach, jako zakład budżetowy. Każdy z wariantów przekształcenia ZWiK w spółkę prawa handlowego spowoduje wzrost cen wody i ścieków. Radni opozycji, którzy byli zwolennikami likwidacji gminnych zakładów budżetowych i wywołali temat przekształceń, na tym spotkaniu już nie przejawiali takiej ochoty do realizacji zamierzenia. Jeden z liderów opozycji skupił się przede wszystkim na krytyce przedstawionego radnym materiału. Nikt nie ze-

Gawicka azeta R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

wie, tzn. uhonorowaniu przedsiębiorców. „Laury Przedsiębiorczości” były przyznawane już dziesięć razy. Początkowo miały charakter gminny, od siedmiu już edycji były wspólną imprezą wszystkich gmin powiatu i starostwa, organizowaną w Ratuszu przez gminę Rawicz. Certyfikat „Lauru Przedsiębiorczości” był ceniony przez firmy, o czym świadczy chociażby dołączanie go do wniosków o unijne dotacje. Zdaniem T. Pawłowskiego, zorganizowanie przez starostwo własnej nagrody wynika z chęci medialnego zaistnienia starosty, uczynienia imprezy, w której nie przedsiębiorcy będą najważniejsi, a władza.

Burmistrz poinformował, że na razie gmina nie zamierza przyłączyć się do nowego przedsięwzięcia. Wyraził obawy, czy zyska ono renomę. Przypomniał, że za rok 2008 „Laurami PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” starostwo uhonorowało chór, dom pomocy społecznej i towarzystwo sympatyków bassebolu. Na przełomie stycznia i lutego gmina Rawicz zorganizuje podsumowanie roku gospodarczego i przyzna „Laury Przedsiębiorczości”. Tradycyjnie też zaprosi do udziału dotychczasowych współorganizatorów. Nie wiadomo, czy z niego skorzystają. Dwa podsumowania, dwie nagrody. Może to i dobrze. Sołtysi też mogliby pomyśleć o własnych nagrodach. Tylko czy przy tej wielości nie ucierpi ich prestiż? (P)

Komisje o przekształceniu chciał się wypowiedzieć na pytanie zasadnicze: przekształcać zakład budżetowy w spółkę, czy też nie. W kuluarach przedstawiciele opozycji opowiadali się za przekształceniem, ale po wyborach samorządowych, aby w okresie wyborczym nie narazić się elektoratowi wyższymi cenami wody i ścieków.

Rok XVI nr 192

Warto dodać, że ewentualne przekształcenie przyniosłoby także i pozytywne konsekwencje finansowe - dla budżetu gminy, wynikające z możliwości rozliczenia przy realizacji inwestycji przez spółkę prawa handlowego kosztów VAT, których gmina budując sieci wodno-kanalizacyjne odzyskać nie może. (T)

Nr 12/2009

G R

7


Gawicka azeta R

G a z e t a RAWICKA

G grudzień R

niczego w Poznaniu, Franciszek Motwicki - inspektor Obrony Cywilnej UMGR. Piotr Domaniecki - zastępca burmistrza omówił sprawy związane z fun-

duszem sołeckim na 2010 r., a Tadeusz Pawłowski - burmistrz informował o realizacji programów ze środków UE i o założeniach finansowych w budżecie na 2010 r. (T)

Obrady sołtysów P

odczas cyklicznej narady zwołanej 6 listopada przez Zbigniewa Lubawego, przewodniczącego Kolegium Sołtysów Gminy Rawicz omówiono stałe punkty takich spotkań. W naradzie o sytuacji w poszczególnych dziedzinach dotyczących wsi i zadań dla sołtysów głos zabierali Marian Gross - powiatowy lekarz weterynarii, Włodzimierz Jędrkowiak - szef Powiatowego Oddziału ARiMR, Zbigniew Gąsior - przewodniczący Powiatowego Oddziału Izby Rolniczej, sierż. Krzysztof Sierpowski - dzielnicowy rejonu wiejskiego z Komendy Powiatowej Policji, Piotr Kozdrój - przedstawiciel Rejonowego Oddziału w Lesznie Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Ryszard Paprocki - doradca rolnośrodowiskowy w powiecie rawickim Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rol-

Promocja zdrowia W

Gimnazjum w Sierakowie odbyło się 24 listopada br. spotkanie podsumowujące realizację projektu j „Szkoła Promująca Zdrowie”. Przystępują do niego g szkoły, które w szczególny sposób chcą kształtować u młodzieży szeroko pojęty zdrowy styl życia. Trwający od o 2005 roku okres przygotowawczy miał na celu wyłonienie ł najważniejszych dla społeczności szkolnej problemów b związanych z tematyką prozdrowotną i podjęcie działań d służących ich rozwiązaniu. Podczas spotkania w obecności gości: członków regionalnego zespołu wspierającego „Szkoły Promujące Zdron wie”, przedstawicieli kuratorium i Urzędu Miejskiego w Gminy Rawicz, jak również nauczycieli i uczniów naszej G szkoły - podsumowano cztery ostatnie lata wspólnej pracy. s Uczniowie zaprezentowali między innymi: przedstawienie U o charakterze profilaktycznym, pokaz resuscytacji krążenniowo-oddechowej oraz aerobik. Prezentacjom uczniowsskim towarzyszyła wystawa prac plastycznych tworzonych ppodczas różnorodnych warsztatów szkolnych. M Mamy nadzieję, że pozytywna rekomendacja członkków zespołu regionalnego pozwoli naszej szkole uzysskać status członka Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujjących Zdrowie. JOANNA SZYNALSKA

G R

8

Rok XVI, nr 192

Nr 12/2009

Gazeta Rawicka


G grudzień R

Zima sroga na drogach R

ozstrzygnięty został przetarg na zimowe utrzymanie dróg w gminie Rawicz. Prace te wykonywać będzie Zakład Oczyszczania Miasta C.S. „Luks”. Był to jedyny oferent, który stanął do przetargu. Według podpisanej 2 listopada br. umowy, „Luks” będzie dbał o gminne drogi do 31 marca 2010 w zakresie tzw. zimowego ich utrzymania, czyli odśnieżał, zwalczał gołoledź i śliskość zimową, usuwał błoto pośniegowe z dróg gminnych, ulic, placów, parkingów oraz przystanków autobusowych. A pierwszą ku temu sposobność miał już w dzień po podpisaniu umowy. Zgodnie z umową, firma „Luks” w

pierwszej kolejności odśnieżać będzie i posypywać drogi II standardu zimowego utrzymania. Standard ten oznacza: utrzymanie odśnieżonej jezdni na całej szerokości; po ustaniu opadów śnieg może pozostawać na drodze do 4 godzin, a błoto pośniegowe - do 6 godzin; na jezdni nie może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu; gołoledź, szron i szadź powinny być zlikwidowane w ciągu 3 godzin od ich wystąpienia, a lodowica i śliskość pośniegowa - w ciągu 4 godzin. Do dróg II standardu odśnieżania należą: aleja spacerowa Piłsudskiego - Dworcowa, ulice 11 Listopada, 17 Stycznia, Armii Krajowej, Boczna, Bohaterów Westerplatte, Bro-

Kapitał ludzki

W

Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się kolejne spotkanie w sprawie realizacji projektu „Twój wybór - Twoja szansa”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Naradę prowadzili Rafał Jaworski i Monika Przybylak z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie. Na spotkanie oprócz pracowników OPS byli zaproszeni przedstawiciele środowiska wiejskiego, dla którego ten projekt jest przeznaczony. Monika Przybylak, zajmująca się wspieraniem potencjału organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski, pomagała od listopada 2008 do marca 2009 roku realizować w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawiczu projekt „Działając indywidualnie gospodarujemy wspólnie. Zwiększanie uczestnictwa mieszkańców Gminy Rawicz w życiu społecznym swojej gminy”.

G azeta Rawicka

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

W ramach realizacji tego projektu odbyły się spotkania informacyjne, na których przedstawiciele PISOP z Leszna starali się przekazać wiedzę

Rok XVI, nr 192

niewskiego, Buszy, Chopina, Dworcowa, Gen. Grota-Roweckiego, Hallera, Kadecka, Klasztorna, Kmicica, Kolejowa, Konopnickiej, Królowej Jadwigi, Kwiatowa, Leśna, Lipowa, Mickiewicza, Miedzińskiego, Mikołajewicza, Planty - alejki spacerowe, Plac Wolności, Podmiejska, Półwiejska, XXXLecia, Ratuszowa, Rolnicza, Ryblewskiej-Cichońskiej, Rynek, Rynek Sarnowski, Rzemieślnicza, Sierakowska, Spokojna, Sportowa, Strzelecka, Staszica, Sukiennicza, Szwedzka, Targowa, Wały Dąbrowskiego - str. wewn., Wały Kościuszki, Wojska Polskiego, Wały Poniatowskiego, Wały Powstańców Wlkpl., Wazów, Zielona. Pozostałe ulice i drogi gminne znalazły się w V standardzie utrzymania ich odśnieżanie będzie się odbywać po zgłoszeniu przez zamawiającego, czyli Urząd Miejski. (P) o możliwościach podejmowania inicjatyw społecznych na terenach wiejskich. Efektem wspólnych działań PISOP i OPS było zorganizowanie spotkania integracyjnego w Zielonej Wsi. (T)

Nr 12/2009

G R

9


Gazeta Rawicka

G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

Bal krwiodawców

P

odczas dorocznego balu w Domu Kultury, który odbył się 21 listopada br., uhonorowano najaktywniejszych członków Klubu Honorowego Dawcy Krwi. Miedzy innymi wręczono odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” następującym członkom Klubu: Mariuszowi Tillowi, Annie Kalecie, Małgorzacie Przybyłek, Rafałowi Wiatrowskiemu, Adamowi Sipurzyńskiemu, Piotrowi Neumannowi. Zarząd Klubu Honorowego Dawcy Krwi w Rawiczu po ostatnich wyborach, które odbyły się w marcu br. działa w składzie: Anna Wolsztyniak - prezes, Wacław Krasicki - wiceprezes, Małgorzata Przybyłek - sekretarz Klubu i członkowie Zarządu: Tadeusz Szwarc, Roman Siecla, Jarosław Rado, Marian Rapior.

Honorowi dawcy oddają krew dojeżdżając indywidualnie do punktów krwiodawstwa, a także uczestniczą w otwartych akcjach poboru krwi na terenie Rawicza i Bojanowa. Zarząd Klubu HDK był współorganizatorem akcji oddawania krwi w trzech szkołach pod hasłem - „Młoda

krew ratuje życie", w Straży Pożarnej - „Ognisty ratownik", w parafii kościoła farnego oraz w Intermarche i Bricomarche. Klub 16 lipca sam zorganizował akcję oddawania krwi na rynku w Rawiczu. Klub HDK PCK przy Zarządzie Rejonowym PCK w Rawiczu liczy czynnych 91 dawców, w tym 12 kobiet i 3 małżeństwa. W minionym roku dawcy zrzeszeni w Klubie HDK PCK oddali łącznie 74 litry krwi. (T)

Wóz dla OSP w Sarnowie

P

rawie rok trwały procedury uzyskania nowego wozu strażackiego, który będzie służył strażakom OSP w Sarnowie. Gmina zdeklarowała się partycypować w kosztach nabycia pod koniec ubiegłego roku i potwierdziła, że jest gotowa zapłacić połowę ceny zakupu. W maju br. gmina pieniądze przekazała do Poznania, a drugą połowę kosztów pokrył Zarząd Główny Związku OSP RP. Jednostka OSP w Sarnowie jest włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, więc średni wóz strażacki, posiadający napęd na wszystkie koła, wyposażony w wydajny agregat gaśniczy i system oświetlenia halogenowego, będzie w tej jednostce wykorzystany. (T)

G R

10

Rok XVI, nr 192

Nr 12/2009

Gazeta Rawicka


G grudzień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Świętowali seniorzy w Dębnie W

świetlicy Domu Strażaka w Dębnie Polskim odbył się 22 listopada br. Dzień Seniora, zorganizowany przez Radę Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich. Oprócz miejscowych seniorów zaproszeni byli ludzie "złotego wieku" z zaprzyjaźnionych kół. Życzenia seniorom złożył ks. Krzysztof Skowroński, proboszcz parafii św. A. Boboli, oraz Zbigniew Lubawy, miejscowy sołtys. W części artystycznej wystąpił zespół folklorystyczny „Dębioki”, który zaśpiewał kilka utworów z bogatego repertuaru ludowych piosenek. Gościnnie na deskach sceny remizy w Dębnie wystąpił zespół Klubu Seniora „Bolero” z Dziennego Domu Pomocy Społecznej. (T)

Podsumowanie sezonu

G

rzegorz Goździk, prezes Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Tadeusza Kościuszki w Rawiczu, podsumował 6 listopada sezon 2009. Podczas spotkania z najaktywniejszymi działkowcami tego ogrodu, składającego się faktycznie z kompleksu działek przy ul. Kmicica, ul. Spokojnej, ul. Kolejowej i w Masłowie, prezes wręczył Henrykowi Mielcarko-

G azeta Rawicka

wi odznakę „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” i poinformował, że Kazimierz Walczak otrzymał złotą odznakę „Zasłużonego Działkowca”. Wyróżniający się działacze w pracy na rzecz ROD im. T. Kościuszki otrzymali dyplomy gratulacyjne i nagrody rzeczowe. (T)

Rok XVI, nr 192

Nr 12/2009

G R

11


Gazeta Rawicka

G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

Trzydziestolecie Klubu Seniora "U Klementyny"

H

istoria klubów seniora sięga odległych czasów. Organizowali je najczęściej ludzie z określonych grup zawodowych (np. kluby kupieckie, oficerskie, literackie itp.). Ich członków łączyły wspólne interesy oraz życie towarzyskie, połączone z ciekawymi formami spędzania wolnego czasu. Po II wojnie światowej powstały kluby organizowane dla osób tzw. "trzeciego wieku". Pierwsze utworzono w Wielkiej Brytanii, potem na zachodzie Europy, a w latach 60. - w pozostałych krajach europejskich. Zadaniem tych stowarzyszeń jest integrowanie ludzi w wieku poprodukcyjnym - często samotnych, zapewnienie im możliwości korzystania z dóbr kultury, ciekawego spędzania wolnego czasu i aktywizacja do czynnego uczestnictwa w jego organizowaniu. W Rawiczu pierwszy klub złotej jesieni powstał w październiku 1979 roku - Klub Seniora "U Klementyny". Utworzony został przy dużym zaangażowaniu pracowników Ośrodka Opieki Społecznej, a przede wszystkim kierownika Działu Służb Społecznych - p. Bożeny Puśleckiej oraz pracowników Domu Kultury. Klub podlegał Urzędowi Miasta, a nadzór merytoryczny sprawował Ośrodek Opieki Społecznej, a potem Dom Kultury w Rawiczu. W skład pierwszego zarządu Klubu wchodziły: Krystyna Jankowska (była dyrektor LO w Rawiczu), Klementyna Zięciak (była dyrektor Biblioteki Miasta i Gminy), Zofia Dubrowska (była nauczycielka) oraz Irena Łuniewska i Halina Szymankiewicz. Pani K. Jankowska przewodniczyła zarządowi Klubu, a pani K. Zięciak zajmowała się działalnością literacko-teatralną i to od jej imienia przyjęła się nazwa Klubu : "U Klementyny".

G R

12

Początkowo imprezy wymagające nakładów pieniężnych finansowane były przez UM. Od niemal 10 lat Klub dysponuje tylko własnymi środkami ze składek uczestników i prowadzi szeroką działalność kulturalnooświatową. Na spotkania zaprasza się m.in. księży, lekarzy, dietetyczki, artystów, psychologów, regionalistów. Odbywają się quizy (np. dotyczące Wielkopolski), dużym powodzeniem cieszą się wieczory literackie, spotkania z poetami organizowane przez kierownictwo Rawickiej Biblioteki Publicznej, teatr przy stoliku, jak również coroczne spotkania okolicznościowe z okazji Dni Seniora, Babci, Matki, Świąteczne Jajko Wielkanocne czy spotkanie wigilijne. Podczas wieczorów poezji prezentowane są m.in wiersze jednej z członkiń Klubu - p. Anny Fenger. Przygotowaniami do teatru przy stoliku zajmuje się uczestniczka Klubu - p. Teresa Bartkowiak. Organizowane są też prezentacje postaci sławnych Polaków (np. E. Bojanowskiego, J. Słowackiego). Największą popularnością cieszą się jednak wycieczki turystycznokrajoznawcze, wieczorki taneczne oraz wyjazdy do operetki wrocławskiej. Do najbardziej udanych wycieczek zaliczyć można dwudniowy wyjazd ze zwiedzaniem zamku w Gołuchowie, Kazimierza Biskupiego, Ciechocinka, Lichenia, do Wolsztyna i wiele innych - równie udanych. W ostatnich latach odbywa się cykl pogadanek pod hasłem "Żyjmy zdrowo". Tak w skrócie można scharakteryzować program cotygodniowych poniedziałkowych spotkań w Klubie Seniora "U Klementyny" podczas minionego 30-lecia.

Rok XVI, nr 192

Zarząd Klubu pod przewodnictwem p. K. Jankowskiej działał do stycznia 1995 r. Obecny Zarząd - w składzie: Alicja Łukowiak - przewodnicząca, Krystyna Nadrowska - wiceprzewodnicząca, Danuta Jasik - skarbnik, Genowefa Łukaszewska – kronikarz oraz Klara Gottschling i Franciszka Okupnik - działa od 16 stycznia 1995 r., a więc niebawem minie 15 lat. Wybory Zarządu w ciągu tych lat potwierdzają każdorazowo poprzedni skład. Dla uczczenia jubileuszu 30-lecia Klubu wybrano najbardziej ulubiony sposób spędzania wolnego czasu, a więc wycieczkę, która odbyła się w październiku br. Pierwszym jej etapem był kościół św. Jana Chrzciciela w Przemęcie, wzniesiony przez zakon cystersów; budowa kościoła trwała w latach 1651-90. Jest to piękna barokowa budowla, trzynawowa, typu bazylikowego, z polichromią na sklepieniach oraz dekoracją stiukową wnętrza pochodzącą z końca XVII w. Największe wrażenie na zwiedzających zrobiło bogate i cenne wyposażenie wnętrza (ołtarze, stalle, tron opacki, konfesjonał, ambona) wykonane z czarnego dębu wydobytego z okolicznych bagien. Jest to prawdziwe arcydzieło sztuki rzeźbiarskiej. W świątyni odmówiono dziesiątkę różańca w intencji uczestników Klubu. Drugim etapem wycieczki "jubileuszowej" był kilkugodzinny pobyt w gospodarstwie agroturystycznym na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, w Krainie Kwitnącej Konwalii. Przyjęto nas bardzo serdecznie. Zwiedziliśmy starą kuźnię, pokazano nam całe jej oprzyrządowanie. Właściciel zaprezentował kucie podkowy z płaskownika, którą potem otrzymaliśmy "na szczęście". W starej chacie obejrzeliśmy wiejskie wnętrza wyposażone w meble i sprzęty gospodarskie z końca XIX w. oraz zaprezentowano nam przędzenie wełny owczej. Właściciel gospodarstwa okazał się gawę-

Nr 12/2009

Gazeta Rawicka


G grudzień R dziarzem, który opowiedział nam dzieje swego rodu oraz legendę powstania wsi. Umożliwiono nam też przejazd starą karetą z zaprzęgiem konnym. Punktem kulminacyjnym było przyjęcie z okazji świniobicia, które wcześniej odbyło się u gospodarzy, poprzedzone uroczystym toastem z wina musującego za pomyślność Klubu. Jadło w nowej drewnianej chacie było przednie i sycące. Na zakończenie podano kawę i świeżutkie rogale, pieczone z tej okazji. Tańcom i swawolom nie było końca. Można było także obejrzeć stare sprzęty domowe, gospodarskie (drewniany magiel, wózek podręczny i inne wykonane przed bardzo wielu laty domowym sposobem), a cały czas towarzyszył nam mały króliczek wożony w wózku dla lalek - pozwalał się paniom głaskać i przytulać. W wycieczce uczestniczyły 33 osoby. Tak minął nam niezwyczajny, 30-letni jubileusz Klubu Seniora "U Klementyny". Wróciliśmy po Rawicza rozbawieni i zadowoleni, obiecując sobie następną taką wyprawę w maju 2010 r. ALICJA ŁUKOWIAK

G azeta Rawicka

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Gminny Dzień Seniora W

Domu Kultury po raz ósmy Ośrodek P Pomocy Społecznej przyggotował biesiadę dla senniorów gminy Rawicz. Na początku spottkania, które odbyło się 4 llisotpada br., Antoni Wiercciński, wiceprzewodnicczący Polskiego Związkku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Poznaniu ooraz Jan Nowotny przew wodniczący rawickiego kkoła PZERiI wręczyli odznaczenia Związku Emerytów i Rencistów trzem seniorkom: Janinie Dubickiej, Elżbiecie Stoińskiej i Kazimierze Kociembie. Prezentacje artystyczne rozpoczął Zespół Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Bolero”, po nim śpiewał i tańczył zespół przedszkolaków, wystąpił Chór „Arion” pod dyrekcją Andrzeja Walusa, a na zakończenie tej części śpiewali seniorzy z Klubu „Złoty Liść” w Sarnowie. Później utwory biesiadne prezentował A. Walus. (T)

Rok XVI, nr 192

Nr 12/2009

G R

13


Gazeta Rawicka

G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

Poselskie interpelacje w sprawie SEWS

P

o raz kolejny przyjechał do Rawicza poseł Jan Dziedziczak. 2 listopada br. w rawickim Biurze Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z członkami PiS. Rozmawiał też później z działaczami „Solidarności”. Reprezentujący region leszczyńsko-kaliski parlamentarzysta poinformował o efektach swoich ostatnich działań, zwłaszcza interpelacji poselskich, związanych z decyzją likwidacji przez japoński koncern zakładu SEWS w Rawiczu. Do ministra pracy i polityki społecznej Jan Dziedziczak złożył interpelację w sprawie praktyk japońskiego koncernu Sumitomo w Rawiczu i Lesznie oraz sytuacji na rynku pracy w regionie leszczyńskim. W odpowiedzi minister Jolanta Fedak m.in. poinformowała o możliwościach pomocy państwa wynikającej z ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Ponadto wyjaśniła, że ze środków ministra pracy i polityki społecznej, dysponenta Funduszu Pracy, w ramach 10-procentowej rezerwy istniej możliwość uruchomienia program ów na rzecz osób bezrobotnych, zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, związanych z trudnościami gospodarczymi lub niewypłacalnością pracodawcy w warunkach kryzysu finansowego. Powiat leszczyński, poinformowała J. Fedak, otrzymał dodatkowe środki z rezerwy ministra w wysokości 3082,9 tys. zł, powiat rawicki - 890 tys. zł. Jak wynika z informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu, z dodatkowych środków z Funduszu Pracy realizowany jest do końca br. dla 89. bezrobotnych, zwolnionych z SEWS, program pomocy „Szybki powrót na rynek pracy”. Druga z interpelacji posła PiS dotyczyła działań podjętych przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagra-

G R

14

nicznych w celu znalezienia inwestora - podobnej wielkości co Sumitomo - dla miasta i gminy Rawicz. Odpowiedź na to zapytanie poselskie wpłynęła do Sejmu 14 października. Blisko czterostronicowy dokument, pod-

Skorzystaliśmy z okazji i zapytaliśmy posła Jana Dziedziczka o najbardziej aktualny temat polityczny, będący efektem afery hazardowej, czyli zapowiedź premiera Donalda Tuska zgłoszenia rządowego projektu usta-

pisany w imieniu ministra gospodarki przez Rafała Baniaka, podsekretarza stanu, zawiera ogólne analizy dotyczące inwestycji zagranicznych w Polsce. Ciekawostką jest fakt, że według urzędników z Warszawy „powiat rawicki oraz miasto Rawicz mają wysokie szanse na pozyskanie nowego inwestora” m.in. dzięki temu, że jest „dogodne połączenie kolejowe - Warszawa 2,5 h”. Optymizm godny pozazdroszczenia... Jedyne konkretne informacje z tego pisma są takie, że znajdująca się już w bazie ofert inwestycyjnych PAIiIZ nieruchomość SEWS została zaprezentowana dwóm inwestorom obsługiwanym przez Agencję z sektora motoryzacyjnego i elektronicznego, jak na razie - bez odpowiedzi.

wy o grach liczbowych i hazardowych, przewidującej m.in. delegalizację gier na automatach poza kasynami, zakaz urządzania wideoloterii, walkę z hazardem wśród osób poniżej 18. roku życia i wyższe podatki dla branży hazardowej. Poseł PiS powiedział, że to jest dobra propozycja. Woli jednak poczekać na konkrety, czyli gotowy projekt. Nie mogliśmy też nie zapytać byłego rzecznika rządu o postępy w procesie przyswajania przez Jarosława Kaczyńskiego zasad internetu. Jan Dziedziczak zapewnił, że prezes PiS korzysta na co dzień z internetu i szczególnie chwali sobie możliwość zakupu w sieci książek, głównie z dziedziny politologii i historii. (HP)

Rok XVI, nr 192

Nr 12/2009

Gazeta Rawicka


G grudzień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Nowy podział pieniędzy dla bezrobotnych

W

ojewódzka Rada Zatrudnienia w Poznaniu na posiedzeniu w dniu 18 listopada br. pozytywnie zaopiniowała kryteria podziału środków Funduszu Pracy na wielkopolskie powiaty na finansowanie programów promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Algorytm podziału środków od tego roku - zgodnie z nowym rozporządzeniem - ustalony zostanie przez radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na podstawie stanu bezrobocia na 31 października roku poprzedniego, a nie jak do tej pory - na 30 września. Większość kryteriów podziału pozostała bez zmian, zrezy-

gnowano tylko z kryterium efektywności zatrudnieniowej, wychodząc z założenia, że „ karałoby” ono powiaty, gdzie znalezienie pracy jest trudne. Dotychczas połowa dostępnych środków dzielona była przez Sejmik, a połowa pozostawała w rezerwie samorządu województwa i przeznaczana była na projekty powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Teraz 65% będzie dzielił Sejmik, a 35% powiększy kwotę środków na programy aktywizacji bezrobotnych. Członkowie WRZ zdecydowali także o włączeniu pracownika pomocniczego obsługi hotelowej do wykazu zawodów, w których za przygoto-

Praca w kryzysie

D

o leszczyńskiej inspekcji pracy i Powiatowych Urzędów Pracy, także w Rawiczu, dociera coraz więcej informacji na temat niewłaściwego zatrudniania pracowników i ich wykorzystywania. Szefowie niektórych firm, tłumacząc się koniecznością oszczędzania w kryzysie gospodarczym, zwalniają pracowników, a obowiązki osób zwolnionych powierzają tym, którzy pozostali w firmie. Jest to działania dopuszczalne, jeśli nie pociąga za sobą nadmiernego wydłużenia czasu pracy. W praktyce okazuje się jednak, że często nawet najsprawniejsi pracownicy, jeżeli zostają obarczeni nowymi obowiązkami, nie dają sobie rady z wykonywaniem ich w normalnym czasie pracy. Jeśli nie chcą narazić się na pretensje szefa i sankcje z powodu niewy-

G azeta Rawicka

konania obowiązków służbowych, pracują po godzinach. Za dodatkowy czas pracy z reguły nie dostają wynagrodzenia, nie mówiąc już o dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Szczególnie dotkliwe odczuwają taką sytuację pracownicy między 50 a 60 rokiem życia. Są często mniej sprawni i zdarza się, że pracują nieco wolniej od osób młodszych. Jest zatem duże prawdopodobieństwo, że po dołożeniu im dodatkowych czynności nie zdołają uporać się z nimi w zwykłym czasie pracy. Niestety, osoby te nie są objęte przez prawo pracy ochroną, jak np. kobiety lub młodociani. Kodeks pracy nie przewiduje zmniejszenia czasu pracy dla osób starszych. Jak więc bronić się przed narzucaniem przez szefa takiego ogromu pracy, który powoduje, że musisz przebywać w

Rok XVI, nr 192

wanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. Dzięki temu wielu uczniów otrzyma szansę na wyuczenie się i podjęcie pracy w branży turystycznej i hotelowej. Rada przyjęła również stanowisko w sprawie przywrócenia w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zapisów umożliwiających samorządom wojewódzkim realizację programów regionalnych. Ubiegłoroczne zmiany ustawy ograniczyły te kompetencje samorządu w tworzeniu programów aktywizujących bezrobotnych. (BI) firmie po godzinach np. 12 godzin? Powołaj się na prawo pracy, Kodeks pracy. Jest w nim przepis, który mówi, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin dziennie przeciętnie, 40 godzin w pięciodniowym tygodniu. Wyjątki dopuszcza się w ściśle określonych sytuacjach. Podane wyżej ograniczenia czasu pracy muszą być spełnione w tzw. okresie rozliczeniowym. Najczęściej okres ten trwa jeden miesiąc, ale bywa i dłuższy. Nie może jednak przekroczyć czterech miesięcy. Kodeks pracy dopuszcza wydłużenie okresu rozliczeniowego jedynie w przypadkach pracy w rolnictwie, hodowli oraz przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a wyjątkowo - jeśli jest to uzasadnione nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi - nawet do 12 miesięcy. Tygodniowy czas pracy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin w okresie rozliczeniowym. JAN ŚWIERZEWSKI doradca - konsultant

Nr 12/2009

G R

15


Gazeta Rawicka

Qltowe wakacje R

G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

ozstrzygnięto gminny konkurs „Qltowe wakacje z FRONTEREM - ludzie, krajobrazy, przygoda”. Uroczystość podsumowująca odbyła się 30 października br. Organizatorem konkursu, skierowanego do uczniów gminnych szkół, był Urząd Miejski, którego partnerami były firma Vulcan oraz norweski FRONTER. Uczniowie pracowali w kilkuosobowych grupach. Grupy mogły mieć charakter międzyszkolny. Konkurs miał na celu zachęcenie uczniów do korzystania z FRONTERA i poznawania jego narzędzi. W momencie jego ogłoszenia żaden z uczniów nie znał programu. Na pięć złożonych projektów, zespół kwalifikacyjny powołany do oceny prac postanowił trzy z nich wyróżnić, a dwie najlepsze nagrodzić. Pierwsze miejsce zdobyła grupa „Wakacje na 102” ze Szkoły Podstawowej

nr 3, a drugie - grupa „Podróżniczki” z Gimnazjum w Sierakowie. Uczniowie z obu grup w nagrodę już wkrótce wyjadą na dwudniową wycieczkę do

Niemiec, gdzie zwiedzą jedną ze szkół, która od dawna już pracuje we FRONTERZE, oraz spędzą czas na Tropical Island, w największym tropikalnym parku rozrywki i wypoczynku w Europie. Organizatorzy zapowiedzieli ogłoszenie podobnego konkursu w przyszłym roku. (T)

Fronterowa wizytacja

W

brew niektórym opiniom, gminny projekt Wirtualnej Szkoły Gminnej nie tylko działa, ale też cieszy się coraz większym powodzeniem. Na początku listopada uczestnikami sal wirtualnych było 636. uczniów z gminnych plab cówek. Projekt cały czas się rozwija, chętnych przybywa, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. u By sprawdzić, jak uczniowie i administratorzy poszczególnych struktur szkolnych radzą sobie z nowym narzędziem, Danuta Przybył - naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych zaplanowała wizyty we wszystkich 10. placówkach, któ-

G R

16

Rok XVI, nr 192

Nr 12/2009

Gazeta Rawicka


G grudzień R re otrzymały Platformę Edukacyjną FRONTER. Do tej pory naczelnik, wraz z Julitą Augustyniak, administratorem gminnym, odwiedziła 5 szkół. - Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczone wiedzą z zakresu wykorzystania platformy wśród uczniów oraz ilością chętnych do wzięcia udziału w projekcie gminnym. Cieszy nas też zainteresowanie wśród nauczycieli, którzy coraz szerzej wykorzystują narzędzia FRONTERA prowadząc zajęcia. - mówi Danuta Przybył - To, w jakim stopniu szkoły wykorzystują swoje struktury, w dużej mierze zależy od zaangażowania i wiedzy administratora szkolnego. Podczas spotkań z uczniami mamy nie tylko okazję podejrzeć wykonaną przez nich pracę, ale też zaangażowanie, które ma odbicie w postawach i wiedzy uczniów danej szkoły. Do odwiedzenia pozostało jesz-

G a z e t a RAWICKA

Gazeta Rawicka

cze 5 placówek. Póki co wszystko wskazuje na to, że projekt rozwija się szybciej, niż zakładali jego inicjatorzy. Dzięki temu być może w

przyszłym roku w Wirtualnej Szkole Gminnej będzie czekało na uczniów jeszcze więcej propozycji. (JA)

Medal dla Władysława Walusa W

sobotę 21 listopada Władysław Walus, organista w kościele św. Andrzeja Boboli w Rawiczu, otrzymał w Katedrze Poznańskiej medal przyznany mu przez księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Uroczystość odbyła się w przeddzień obchodzenia przez Kościół wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Z tej okazji Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przyznaje medale Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis (za znaczące zasługi dla archidiecezji poznańskiej) osobom zasłużonym w dziedzinie muzyki kościelnej. Medal taki otrzymał w tym roku Władysław Walus, który od ponad półwiecza służy Kościołowi swym niepospolitym talentem. Od 1958 roku pracował jako organista w Zielonej Wsi. W parafii św. Andrzeja Boboli nieprzerwanie gra na organach Schlag & Söhne (po

G azeta Rawicka

przeróbkach i remoncie firmy Cynara z Wrocławia) od roku 1970. Jest także

Rok XVI, nr 192

od wielu lat dyrygentem parafialnego chóru „Miriam”. (P)

Nr 12/2009

G R

17


Gazeta Rawicka

G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

Edmund Sławiński powracająca historia Rawicza (8)

W

z kolorowej bibułki i unoszone ogrzanym powietrzem. Do każdego balonu przyczepiona była kartka pocztowa, która odsyłali znalazcy balonu. Dużo balonów lądowało nawet w Niemczech. Nagrodę otrzymywał balon, który poleciał najdalej.” Zawody balonowe rozgrywano na terenach za Sierakowem, niedaleko nowego ronda na „piątce”. Rawiczanie nazywali te okolice Białym Orłem. Łąki pełniły też rolę lotniska dla płatowców. Nawiązaniem to tego historycznego określenia jest nadanie uchwałą Rady Miejskiej z 25 listopada br., z inicjatywy burmistrza, rondu na ulicy Poznańskiej nazwy: Rondo Biały Orzeł. (HP)

międzywojennym Rawiczu nie brakowało atrakcji w postaci różnych imprez masowych - kulturalnych i sportowych. Popularne w tamtych czasach były m.in. „żywe szachy” (co ciekawe, wraca ostatnio moda na takie widowiska). O tym, jakim zainteresowaniem rawiczan cieszyły się plenerowe pokazy królewskiej gry, świadczy chociażby zdjęcie z archiwum pani Ludomiły Zmysłowskiej-Przekwas. Wspomina ona: „W tym czasie odbywały się w Rawiczu takie imprezy, jak „żywe szachy” na rynku rawickim (rozgrywający partię szachów siedzieli w budynkach po obu stronach rynku i przez megafony kierowali figurami szachowymi)...” A widzowie nawet potrafili się wspiąć na dachy kamieniczek, żeby lepiej móc widzieć... Inną bardzo wówczas popularną formą spędzania czasu przez rawiczan było obserwowanie zawodów balonowych. „Startowała w nich po kilkanaście balonów - pisze L. ZmysłowskaPrzekwas. - Balony były wykonywane

G R

18

Przywsie w Warszawie W

najnowszym numerze „Magazynu Straż Graniczna” (jest to dwumiesięcznik wydawany przez Komendę Główną Straży Granicznej w

Rok XVI, nr 192

Warszawie), został zamieszczony artykuł rawickiego regionalisty - Janusza Hamielca. W stałym dziale pisma, dotyczą-

Nr 12/2009

Gazeta Rawicka


G grudzień R cym tradycji służb granicznych, Janusz Hamielec pisze o śladach dawnej granicy w Przywsiu. „Przywsie - czytamy w artykule - które do 1945 roku nosiło nazwę Grenzvorwerk, jest pierwszą, patrząc od strony Rawicza, miejscowością Dolnego Śląska. To tutaj do 1945 r. istniało duże drogowe przejście graniczne pomiędzy Polską i Niemcami. Dzisiaj, przez dawną granicę pań-

G a z e t a RAWICKA

Gazeta Rawicka

stwową, a obecnie granicę dwóch województw: wielkopolskiego i dolnośląskiego, nowe domy Przywsia sąsiadują z powstającymi nowymi budynkami Dębna Polskiego.” Ale mimo upływu wielu dziesięcioleci, do dziś znaleźć można w tych okolicach wiele elementów, będących pozostałościami obiektów dawnej granicy państwowej. Jednym z nich jest widoczny na zdjęciu granitowy słup

graniczny w kształcie ściętego ostrosłupa. Artykuł „Ślady przeszłości” publikowany był już wcześniej w piśmie „Genezaret”. Historia Straży Granicznej jest od lat jedną z dziedzin zainteresowań badawczych J. Hamielca. Zgromadził on wiele bardzo ciekawych materiałów dotyczących tego tematu. fot. Janusz Hamielec (P)

Święto latawca

tawca komisja przyznała pierwsze miejsce Michałowi Ostrowskiemu z klasy I B, drugą lokatą musieli zadowolić się konstruktorzy najoryginalniejszych la-

W

Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie zorganizowano czwartą już edycję „Święta Latawca”. W konkursie wzięli udział wyłącznie uczniowie klas pierwszych, do których przedsięwzięcie było adresowane w ramach rozwijania kompetencji technicznych. Komisja konkursowa oceniała przygotowane latawce w dwóch kategoriach: za oryginalne wykonanie oraz za najlepszy lot. W pierwszej kategorii zwyciężyli Szymon Rau i Bartosz Matuszewski z klasy I B. Drugie miejsce zajęli Kinga Kubiak, Patrycja Paluszkiewicz i Borys Niedźwiedź - również z klasy I B, trzecie miejsce - Dominika Rozynek, Aleksandra Banach, Paulina Pypla, Justyna Żabińska - z klasy ID. Za najlepszy lot la-

tawców - Szymon Rau i Bartosz Matuszewski. Uczniom sierakowskiego gimnazjum kibicowały dzieci z zaprzyjaźnionego ze szkołą Zespołu Edukacyjno-Terapeutycznego w Rawiczu pod opieką pani Lidii Superczyńskiej. Pomimo niezbyt sprzyjającej lotom pogody, wszyscy bawili się znakomicie. Organizatorami konkursu byli nauczyciele placówki z Sierakowa: Przemysław Nowicki - nauczyciel techniki, Barbara Strugała i Weronika Stankiewicz - wychowawczynie świetlicy. Nagrodzonym uczniom dyplomy wręczył dyrektor szkoły - Piotr Mosiek wraz z organizatorami przedsięwzięcia. WERONIKA STANKIEWICZ

G azeta Rawicka

Rok XVI, nr 192

Nr 12/2009

G R

19


Gazeta Rawicka

Zdrowy Europejczyk W

dniach od 17 do 20 listopada 2009 roku w czeskiej miejscowości Vsetin miało miejsce spotkanie otwierające międzynarodowy program

dyrektor sierakowskiej placówki oraz uczennice: Katarzyna Kląskała, Zuzanna Lisiecka i Joanna Pieprzyk. Zadaniem każdej ze szkół było

edukacyjny: „ZDROWY EUROPEJCZYK” (Healthy European by Means of Health Competences; skrótowe oznaczenie programu: HES - O HEC), realizowany w ramach unijnego programu COMENIUS. Wzięli w nim udział przedstawiciele sierakowskiego gimnazjum. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest z funduszy unijnych, w programie zaś bierze udział jedenaście szkół z następujących krajów: Czech, Grecji, Holandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Polski, Słowacji, Turcji, Węgier oraz Włoch. Reprezentantem Polski w niniejszym programie jest Gimnazjum im. Adama Olbrachta PrzyjmyPrzyjemskiego w Sierakowie, które w sierpniu tego roku uzyskało z Polskiej Agencji Narodowej potwierdzenie udziału w tym niezwykle prestiżowym, dwuletnim przedsięwzięciu. W wizycie otwierającej program ze strony polskiej uczestniczyli: Patrycja Chudzińska - nauczycielka języka angielskiego, Sylwia Kwaśna-Żyto nauczycielka biologii, Piotr Mosiek -

przygotowanie wcześniej materiałów promocyjnych poświęconych własnemu krajowi, regionowi i miastu, w którym dana placówka funkcjonuje, opracowanie i opanowanie specjalistycznego słownictwa z zakresu pierwszej pomocy w wersji anglojęzycznej oraz przygotowanie piosenki poświęconej tematyce zdrowotnej. Wizytę w czeskiej szkole Středni Zdravotnickă Škola a Vyšši Odbornă Škola Zdravotnickă Vsetin rozpoczęło oficjalne otwarcie programu przez władze placówki oraz prezentacje przygotowanych plansz informacyjnych. W kolejnych dniach ucznio-

G R

20

G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

Rok XVI, nr 192

wie uczestniczyli w wielogodzinnych warsztatach poświęconych nabywaniu kompetencji w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, opiekunowie zaś w międzynarodowej konferencji „Zdrowe Miasto” oraz w codziennych pracach nad kształtowaniem struktury projektu (opracowywanie jego metodologicznych i metodycznych założeń, układanie kalendad rza r wizyt, jak również realizacji osobnych i wspólnych zadań, podział na n grupy tematyczne itp.). g Uzupełnieniem pobytu było zwiedzanie ciekawych miast regionu: Vid zovice, Zlin, Luhačovice, spotkanie z z władzami miasta Vsetin, a także wizyw tacje w miejscowych placówkach edut kacyjnych. k Zwieńczeniem pierwszego spotkania n międzynarodowego w ramach programu HES - O - HEC były międzynag rodowe warsztaty poświęcone pierwr szej s pomocy. Uczniowie wraz ze swymi m opiekunami przedstawiali w kolejnych n miejscach (bazach) szkoły nabyte b w trakcie spotkania w czeskiej placówce p umiejętności i wiedzę z zakresu udzielania osobom poszkodowanym pierwszej pomocy. Zawody przeprowadzone zostały w kilku kategoriach tematycznych, oceny zaś

dokonywała komisja składająca się z nauczycieli zawodu vsetinskiej szkoły. W generalnej klasyfikacji sierakowski zespół zajął III miejsce odbierając podczas uroczystej ewalu-

Nr 12/2009

Gazeta Rawicka


G grudzień R

acji ji spotkania k i w miejscowym i j zamku k

G a z e t a RAWICKA

Gazeta Rawicka

puchar i okolicznościowe dyplomy, podkreślając tym samym znakomite przygotowanie do realizowanego projektu. Udział Gimnazjum w Sierakowie w kolejnym, unijnym programie współpracy międzynarodowej jest potwierdzeniem ambicji uczestniczenia przez szkołę w istotnych wydarzeniach edukacyjnych Europy, bezpośredniego doświadczania przemian w zakresie preferowanych wartości i stylów życia. Niezwykle istotna wydaje się być również zbieżność tematyki realizowanego projektu unijnego z szerokimi działaniami gimnazjum w zakresie realiza-

cji edukacji prozdrowotnej i proekologicznej (placówka ubiega się także o certyfikat przystąpienia do Sieci Szkół Promujących Zdrowie). Zakończona sukcesem wizyta w Czechach pozwala ponadto kontynuować, silnie od kilku już lat w gimnazjum wdrażaną, ścieżkę edukacji proeuropejskiej, której złożone wymiary koncentrują się wokół: kształtowania postaw tolerancji i szacunku dla odmienności światopoglądowej oraz kulturowej, budowania idei międzynarodowego solidaryzmu czy chociażby - rozwijania kompetencji językowych. PIOTR MOSIEK

Retrospektywa twórczości Zbigniewa Łukowiaka M

iejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zorganizowało od 5 do 25 listopada br. w galerii BWA i w leszczyńskim ratuszu wystawę prac plastycznych Zbigniewa Łukowiaka, rawickiego artysty. Na wystawie, zatytułowanej „Zbigniew Łukowiak (1935-2007)”, pokazano obrazy olejne, akwarele, gwasze, kolaże i medale udostępnione ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lesznie, Muzeum Ziemi Rawickiej i kolekcji prywatnych,

talog dokumentujący cały dorobek artysty, byli Sylwia ErbertHoja (MBWA) i Witold Adamczyk (artysta plastyk z Rawicza). Podczas wernisażu z recitalem wystąpiła Anna Majkut-Polańska, której akompaniował Andrzej Walus. (P)

zwłaszcza rodzinnej, oraz fotogramy realizacji rzeźbiarskich. Komisarzami tej retrospekcyjnej wystawy, której towarzyszył starannie wydany ka-

G azeta Rawicka

Rok XVI, nr 192

Nr 12/2009

G R

21


Gazeta Rawicka

G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

Euklidesowe tajemnice W

Muzeum Ziemi Rawickiej odbył się 16 listopada br. finisaż (uroczyste zakończenie wystawy) „Tajemnic malarstwa” z udziałem autora Pawła Lewandowskiego-Palle.

Prezentowana od 28 października w Rawiczu wystawa (jej kuratorem był dr Jacek Jarczewski) miała charakter po części retrospektywny, związany z dwoma jubileuszami Pawła Lewandowskiego-Palle: 35-lecia twórczości i 30-lecia uzyskania dyplomu. Jednak wśród 38. obrazów największą część stanowiły prace z lat ostatnich. Paweł Lewandowski-Palle pochodzi z Ciechocinka, mieszka w Łazieńcu k. Aleksandrowa Kujawskiego, pracuje we Wrocławiu, gdzie jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych. Kształcił się pod kierunkiem m.in.: Zdzisława Szmidta i Janusza Żernickiego (szkoła podstawowa), Zofii Rybiańskiej, Jana Szkaradka i Waldemara Byrgera (Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy) oraz Wandy Gołkowskiej, Leszka Kaćmy, Andrzeja Lachowicza i Stani-

G R

22

sława Zimy (ASP). Dyplom z wyróżnieniem z zakresu malarstwa sztalugowego i projektowania malarstwa w architekturze i urbanistyce uzyskał w 1979 roku w pracowniach profesorów Zbigniewa Karppińskiego i Mieczyssława Zdanowicza. O Od 1978 roku jest ppracownikiem nauukowo-dydaktycznnym ASP we Wroccławiu, początkowo w Katedry Mal larstwa, a od 2003 roku Katedry Mar larstwa Architekl tonicznego i Mult timediów na Wyt dziale Malarstwa d i Rzeźby. Od 2002 roku posiada tytuł r naukowy profeson ra r sztuk plastycznych. Od 2004 roku jest profesorem zwyczajnym. Prowadzi Pracownię

Technologii Malarstwa i Technik Malarskich w ASP we Wrocławiu. Twórczość Lewandowskiego-Palle krytycy zaliczają do nurtu wpisującego się w strukturalizm wrocławski. Wydaje się jednak, że właściwsze by-

Rok XVI, nr 192

łoby usytuowanie malarstwa Lewandowskiego-Palle w kręgu tradycji polskiego konstruktywizmu. W gruncie rzeczy bowiem nie tyle jest to malarstwo materii (są to obrazy malowane na płótnie, zwykle technikami: olejną i pochodnymi: olejnożywiczną, wodoroztwarzalną oraz akrylową i poli-

merową), ile raczej Malewiczowski suprematyzm. Najważniejsze dla tego nurtu było nie to, co dzieło obrazuje, lecz uczucie towarzyszące odbiorowi dzieła (a w przypadku Lewandowskiego-Palle, także procesowi jego tworzenia) operującego elementarnymi formami geometrycznymi. Obrazy wrocławskiego artysty, zbudowane z elementów euklidesowych, układają się w cykle, np. „13 grudnia 1981”, „Powrót do mojej ojczyzny”, „Konstrukcje pamięci”. Ich tytuły wyraźnie zdają się potwierdzać powyższą tezę. Co więcej, sam Lewandowski-Palle podczas finisażu mówił o tym, jak ważne jest dla niego emocjonalne napięcie zawarte w obrazach. Nie ulega wątpliwości, że w swojej twórczość Paweł Lewandowski-Palle konsekwentnie używa języka geometrii jako medium dla swych przesłań porządkowania chaosu świata, poszukiwania Absolutu. Jest to sztuka zimna. Czy tylko w słownikowym znaczeniu

Nr 12/2009

Gazeta Rawicka


G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

Gazeta Rawicka

wiele osób, które starają się wykazać, że sztuka ta (abstrakcja geometryczna i nurty racjonalne - przyp. HP) pozbawiona jest odniesień do aktualnych problemów i z tego powodu nie budzi zainteresowania u odbiorców.” Podczas finisażu „Tajemnic obrazów” nie było tłumów. Ale

terminu „abstrakcjonizm geometryczny”? Dr Paulina Sztabińska twierdzi, że „(...) wśród reprezentantów młodego pokolenia, artystów i krytyków, jest

G azeta Rawicka

prawdziwa sztuka jest przecież dla wybranych. (HP)

Rok XVI, nr 192

Nr 12/2009

G R

23


G grudzień R

B

oże Narodzenie stanowi częsty temat emisji znaczków. Poczta Polska niemal corocznie przed świętami wydaje okolicznościowe znaczki. Mimo bowiem ery internetu i SMS, nie zanikła na szczęście tradycja wysyłania świątecznych kartek i listów z życzeniami. W związku z tym, że Boże Narodzenie są świętami bardzo bogatymi w symbolikę, na znaczkach spotkać możemy bardzo różne motywy. Jednym z ciekawszych jest betlejemski żłóbek, zwany też szopką i stajenką. Ale i w tym motywie możemy dostrzec na znaczkach pocztowych różne jego ujęcia. Znaczek wydany 4 grudnia 1979 roku (autor projektu: H. Matuszewska) przedstawia "Boże Narodzenie" według ludowego malarza Zdzisława

Walczaka, artysty PodhaW l k wybitnego bit t t zP dh la, klasyka malarstwa na szkle. Zupełnie inny charakter mają dwa znaczki (autor projektu: J. Wysocki) wyemitowane przez Pocztę Polską 27 listopada 1998 roku. Przedstawiają dwie sceny z Ołtarza Grudziądzkiego, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Autorem tego poliptyku, pochodzącego z końca XIV wieku, jest anonimowy malarz pomorski. Ukaza-

Filatelistyka Betlejemski żłóbek ne na znaczkach sceny narodzin Jezusa Chrystusa i pokłonu Trzech Króli są reprezentatywne dla gotyckiego malarstwa tablicowego.

I t j kł d bbożoż Interesującym przykładem narodzeniowej edycji są dwa znaczki, zaprojektowane przez H. Chylińskiego, które weszły do obiegu 27 listopada 1995 roku. Przedstawiono na nich Świętą Rodzinę w stajence i oddających jej pokłon oraz Trzech Króli udających się do żłóbka, bożonarodzeniową choinkę i gwiazdkę na niebie. Znaczki są przykładem tzw. współobrazu - tworzą wspólny rysunek. Ciekawostką jest też to, że w nakładzie 130 tys. dodrukowano znaczki z

c i czarnym napis sem „WZÓR”. J Jest to jedynie

Gazeta Rawicka

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Rok XVI, nr 192

pamiątka filatelistyczna, bez wartości obiegowej. Jeszcze inny sposób potraktowania motywy żłóbka znaleźć można w serii „Boże Narodzennie” wydannej 27 listoppada 2000 r o k u . Ta eemisja miałła charakter sszczególny, pprzypadła bowiem w okresie Jubii k i Wielkiego Wi lk leuszu Roku 2000. Seria znaczków, zaprojektowana przez M. Jędrysika, została zrealizowana w konwencji średniowiecznego witrażu. Przedstawiono na nich istotne wydarzenia z życia Chrystusa: Boże Narodzenie,

Kanę Galilejską, Eucharystię i Wniebowstąpienie. (HAPE)

Nr 12/2009

G R

24

Gazeta Rawicka nr 12/2009  

Internetowe wydanie "Gazeta Rawickiej"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you